ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 78 din 8 noiembrie 2017pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017  Având în vedere necesitatea modificării și completării Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen cât mai scurt, astfel încât România să se conformeze legislației europene în domeniu, precum și necesitatea reglementării exprese a anumitor aspecte, în vederea realizării unui cadru care să elimine impactul negativ în ceea ce privește efectul inundațiilor și poluărilor accidentale, să asigure o proiectare și o construcție adecvată a cerințelor de mediu pentru lucrările specifice, să contribuie la atingerea obiectivului de asigurare și menținere a stării bune a apelor și, respectiv, de nedeteriorare a stării apelor și, nu în ultimul rând, să contribuie la creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene,ținând cont de faptul că managementul resurselor de apă reprezintă unul dintre domeniile-țintă care trebuie reglementate, iar ca o consecință imediată a neadoptării măsurilor stabilite prin prezentul act normativ sunt afectate, pe de o parte, interesele și obiectivele politicii de mediu privind conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului acvatic, precum și a sănătății umane,văzând necesitatea urgentă a protejării resursei de apă subterană, resursa strategică pentru alimentarea cu apă a populației,luând în considerare necesitatea urgentă de definire a debitului ecologic, în conformitate cu prevederile Ghidului 31 al Comisiei Europene „Debitul ecologic în implementarea Directivei-cadru Apă“, aprobat în cadrul Strategiei comune de implementare a Directivei-cadru Apă, în vederea asigurării unui cadru corespunzător pentru impunerea măsurilor necesare atingerii și menținerii stării bune a apelor și a îndeplinirii cerinței Comisiei Europene legate de evitarea problemelor sistematice în reglementarea folosințelor de apă, în mod particular legate de microhidrocentrale, lucru ce ar putea contribui la clasarea procedurii de infringement declanșate de Comisia Europeană (Cauza 2015/4.036),având în vedere imperativitatea instituirii urgente a cadrului legal pentru impunerea asigurării debitului de servitute în aval de lucrările de barare,luând în considerare necesitatea creării cadrului legal pentru protejarea și conservarea stării apelor pe sectoarele de cursuri de apă care nu sunt afectate de activități umane, în vederea susținerii clasării procedurii de infringement declanșate de Comisia Europeană,având în vedere necesitatea deblocării urgente a aplicării măsurilor din planurile de management al riscului la inundații aprobate și a investițiilor de apărare împotriva inundațiilor din zonele inundabile asociate, prin eliminarea interdicției de realizare a unor astfel de lucrări pentru reducerea riscului asupra bunurilor, infrastructurii, obiectivelor socioeconomice și vieții locuitorilor din zonele posibil afectate din considerente ce țin de regimul exproprierilor și al definirii avizului de amplasament, care este actul administrativ care permite realizarea de lucrări în zonele inundabile,ținând cont de necesitatea urgentă a redefinirii schemelor directoare în sensul includerii Planului de management al riscului la inundații ca parte componentă a Planului de amenajare a bazinului hidrografic, astfel încât măsurile cuprinse în acesta să poată fi finanțate, cât mai rapid posibil, din fonduri europene,având în vedere că nerezolvarea urgentă a problemelor evocate poate conduce la neasigurarea corespunzătoare a resurselor de apă pentru populație în zonele afectate de secetă, la intervenția limitată a personalului implicat în activitatea de management al riscului la inundații, cu efecte asupra bunurilor și vieții oamenilor, la întârzierea absorbției fondurilor europene sau la afectarea pe termen lung a stării apelor, precum și la continuarea procedurii de infringement în cauza mai sus menționată,având în vedere că nereglementarea urgentă a debitului ecologic și a zonelor de interdicție pe care se pot realiza lucrări poate conduce la deteriorarea suplimentară a corpurilor de apă și poate fi cauza declanșării unor noi proceduri de infringement,ținând cont că nemodificarea urgentă a legislației pune în pericol accesarea a 400 milioane de euro, din perioada de programare bugetară 2014-2020, pentru lucrări de apărare împotriva inundațiilor, din cauza problemelor legate de reglementarea terenurilor pe care sunt realizate aceste proiecte,având în vedere că nerealizarea urgentă a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pune în pericol viața și bunurile cetățenilor și afectează dezvoltarea socioeconomică a țării,luând în considerare că evacuarea de ape uzate în apele subterane poate pune în pericol sănătatea publică și că se impune reglementarea urgentă a acestei situații,în considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 16 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) evacuarea de ape uzate în lacurile naturale sau de acumulare, în bălți, heleșteie sau în iazuri, cu excepția iazurilor de decantare;2. La articolul 16 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) evacuarea de ape uzate epurate și/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri;3. La articolul 27, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) În vederea protecției și conservării stării apelor, pe sectoarele de cursuri de apă care nu sunt afectate de activități umane se interzice realizarea de lucrări și activități care pot afecta starea ecologică a apelor.(3) Criteriile de selectare și lista sectoarelor cursurilor de apă prevăzute la alin. (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.4. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) Lucrările de amenajare a bazinelor hidrografice sau alte lucrări hidrotehnice promovate de Administrația Națională «Apele Române» sunt de utilitate publică și interes național, iar terenurile pe care urmează să fie amplasate pot fi expropriate de către Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională «Apele Române», cu justă și prealabilă despăgubire, în condițiile legii.5. La articolul 41, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Debitele de servitute, obligatorii în albii, în raport cu specificul sectoarelor de râu respective, cu gradul de amenajare a bazinelor hidrografice, ținând seama de solicitarea resurselor de apă și cu asigurarea respectării condițiilor impuse pentru protecția ecosistemelor acvatice, conform legii, se stabilesc de către Administrația Națională «Apele Române» și sunt prevăzute în avizul sau autorizația de gospodărire a apelor.6. La articolul 43, alineatele (1), (1^8) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 43(1) În vederea stabilirii orientărilor fundamentale privind gospodărirea durabilă, unitară, echilibrată și complexă a resurselor de apă și a ecosistemelor acvatice, precum și pentru protecția zonelor protejate se elaborează scheme directoare pe bazine sau grupe de bazine hidrografice. Schema directoare este instrumentul principal de planificare, dezvoltare și gospodărire a apelor la nivelul districtului de bazin hidrografic și este alcătuită din planul de amenajare a bazinului hidrografic, care include și planul de management al riscului la inundații - componenta de gospodărire cantitativă și planul de management al bazinului hidrografic - componenta de gospodărire calitativă. Schema directoare se elaborează conform metodologiei și instrucțiunilor tehnice aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor. Planurile de management al districtelor hidrografice se elaborează și se adoptă în conformitate cu termenele stabilite în Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei. Planurile de management al riscului la inundații ale bazinelor/spațiilor hidrografice se elaborează și se adoptă în conformitate cu termenele stabilite în Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații..................................................................................................(1^8) În corelare cu prevederile planurilor din cadrul schemelor directoare se elaborează programe de măsuri care să țină seama de rezultatele analizelor prevăzute la alin. (1^4) și (1^5), realizate pentru atingerea obiectivelor prevăzute la art. 2^1 privind asigurarea protecției cantitative și calitative a apelor, apărarea împotriva acțiunilor distructive ale apelor, precum și valorificarea potențialului apelor, în raport cu cerințele dezvoltării durabile a societății și în acord cu strategia și politicile de mediu, incluzând dezvoltarea lucrărilor, instalațiilor și amenajărilor de gospodărire a apelor..................................................................................................(2) Componentele planurilor de management și programele de măsuri aferente prevăzute la alin. (1^8) se elaborează și se actualizează de către Administrația Națională «Apele Române», se avizează de către comitetul de bazin, la propunerea autorității publice centrale din domeniul apelor, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Conținutul minim al planurilor de management și al programelor de măsuri este prevăzut în anexa nr. 3.7. La articolul 49, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) obiectivele care au prevăzute lucrări de apărare împotriva inundațiilor, precum și lucrările de supratraversare și subtraversare a cursurilor de apă, dimensionate corelat cu prevederile Strategiei naționale de management al riscului la inundații și ale planurilor de management al riscului la inundații. Lucrările de apărare împotriva inundațiilor se execută numai pe baza avizului de gospodărire a apelor, emis conform legii.8. La articolul 53, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Noile lucrări de barare sau de captare a apei amplasate pe cursurile de apă trebuie să fie prevăzute cu instalații care să asigure în aval debitul de servitute, așa cum este definit la pct. 26 din anexa nr. 1, precum și, după caz, cu construcții care să asigure migrarea faunei acvatice, în special a ihtiofaunei, în vederea atingerii obiectivelor de mediu prevăzute la art. 2^1, cu respectarea prevederilor art. 2^4. Aceste prevederi se aplică și lucrărilor de barare sau de captare a apei existente amplasate pe cursurile de apă, în condițiile unor soluții fezabile din punct de vedere tehnic și dacă realizarea acestora nu implică costuri disproporționate.9. La articolul 76^6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 76^6(1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor va lua măsura corelării planurilor de management al riscului la inundații cu planurile de management ale districtelor bazinelor hidrografice, având ca obiective schimbul de informații și realizarea unei abordări unitare și corelate pentru atingerea unui beneficiu comun cu privire la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane, conform art. 2^1 și 2^2, și obiectivele de management al riscului la inundații prevăzute în Strategia națională de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung.10. La articolul 87, punctele 39), 40) și 55) se modifică și vor avea următorul cuprins:39) inexistența la lucrările de barare a cursurilor de apă a instalațiilor și construcțiilor care să asigure în aval debitele ecologice și debitele de servitute, precum și migrarea ihtiofaunei;40) nerespectarea prevederilor programelor de exploatare a lacurilor de acumulare și prizelor de apă, precum și neasigurarea debitelor ecologice și a debitelor de servitute;.................................................................................................55) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (2) privind acordarea dreptului de exploatare a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor, bălților și din terasă;11. La anexa nr. 1, punctele 13, 25 și 26 se modifică și vor avea următorul cuprins:13. ape uzate: ape provenind din activități casnice, sociale sau economice, conținând substanțe poluante sau reziduuri care îi alterează caracteristicile fizice, chimice și bacteriologice inițiale, precum și ape de ploaie ce curg pe terenuri poluate, care nu sunt supuse proceselor de epurare, potrivit legii;.................................................................................................25. debit ecologic: debitul necesar protecției ecosistemelor acvatice atât din punct de vedere cantitativ, cât și al dinamicii acestuia pentru atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață prevăzute la art. 2^1;26. debit de servitute: debitul minim necesar a fi lăsat permanent pe un curs de apă în aval de o lucrare de barare, format din debitul ecologic și debitul minim necesar utilizatorilor din aval;12. La anexa nr. 1, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13^1, cu următorul cuprins:13^1. ape uzate epurate: apele uzate supuse epurării prin orice procedeu și/sau sistem prin care, la evacuare, caracteristicile apelor uzate respectă condițiile de calitate prevăzute în normele tehnice și în avizele și autorizațiile de gospodărire a apelor în vigoare;13. La anexa nr. 1, după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 17^1, cu următorul cuprins:17^1. aviz de amplasament: act administrativ ce condiționează din punct de vedere tehnic realizarea anticipată a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor și/sau a măsurilor necesare pentru evitarea pericolului de inundare și asigurarea curgerii apelor;14. Titlul anexei nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:Conținutul minim al planurilor de management ale bazinului hidrografic și al programelor de măsuri aferente acestora15. La anexa nr. 3, partea introductivă a literei A se modifică și va avea următorul cuprins:A. Planurile de management al apelor la nivel de bazin hidrografic cuprind următoarele elemente:  +  Articolul IIÎn termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se aprobă prin hotărâre a Guvernului modul de determinare și de calcul al debitului ecologic.  +  Articolul IIIÎn termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, titularii autorizațiilor de gospodărire a apelor au obligația să solicite reconfirmarea acestora, în baza unei documentații tehnice întocmite conform prevederilor legale în vigoare; în caz contrar, acestea își pierd valabilitatea.  +  Articolul IVLegea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana-Doina Pană
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Marius Nica
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Cristian-Gabriel Winzer,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  București, 8 noiembrie 2017.Nr. 78.-----