HOTĂRÂRE nr. 779 din 26 octombrie 2017privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în administrarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală și pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 2 noiembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unei părți din imobilul cu număr MFP 150136, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în administrarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Predarea-preluarea părții de imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol de predare-primire, încheiat între părțile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Culturii și Identității Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidențele cantitativ-valorice și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4 Alineatul (3) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 24 decembrie 2013, se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Institutul are sediul în municipiul București, Bulevardul Unirii nr. 22, sectorul 3.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Lucian Romașcanu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 26 octombrie 2017.Nr. 779.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale unei părți dintr-un bun imobil aflat în domeniul public al statului
  care se transmite din administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale
  în administrarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală
  Nr. MFP Codul de clasificațieDenumirea bunului imobil care face obiectul actului normativAdresaDescrierea tehnică a bunului care face obiectul transmiteriiValoarea de inventar a bunului care face obiectul transmiterii - lei -Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil/CUIPersoana juridică la care se transmite bunul imobil/CUI
  150136 (parțial)8.29.06ImobilRomânia, municipiul București, Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3Etaj 2 (parțial - 10 birouri) din - corp C3 - construcție S + P + M + 5E din beton armat, zidărie și fațade cu pereți-cortină Suprafață utilă exclusivă = 510,62 mp Suprafață utilă indiviză = 348,65 mp Teren în indiviziune aferent C3 în suprafață de 10,33 mp Suprafață utilă = 510,62 mp CF nr. 2239587.903.198,15Ministerul Culturii și Identității Naționale/ CUI 4192812Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală/ CUI 4631721
  -----