HOTĂRÂRE nr. 788 din 26 octombrie 2017pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 1 noiembrie 2017  Având în vedere prevederile art. 9 alin. (27) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (26) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 34 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 6 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:(2^2) În scopul sprijinirii proiectelor de infrastructură de interes național, Agenția Națională, inclusiv prin oficiile teritoriale, poate contracta, cu finanțare din venituri proprii, în condițiile legii, lucrări de înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale aferente terenurilor afectate de aceste proiecte, sectoare ce vor fi aduse la cunoștință publică, conform dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Lege.2. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei interministeriale, cu rol consultativ, pentru stabilirea listei unităților administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, este prevăzut în anexa nr. 2.3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 6 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Marius Nica
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu Codruț Ștefănescu
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul transporturilor,
  Felix Stroe
  București, 26 octombrie 2017.Nr. 788.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 294/2015)
  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Comisiei interministeriale, cu rol consultativ,
  pentru stabilirea listei unităților administrativ-teritoriale din mediul rural în care
  se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor,
  finanțate din fonduri europene structurale și de investiții
   +  Articolul 1Comisia interministerială pentru stabilirea listei unităților administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, denumită în continuare Comisia, ca organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 din hotărâre, inclusiv ale axei prioritare 11 din cadrul Programului operațional regional 2014-2020 Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară, precum și cu prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 2Comisia este compusă din 11 membri, respectiv 4 reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 2 reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 2 reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și 3 reprezentanți ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, desemnați prin decizie a prim-ministrului.  +  Articolul 3Atribuțiile principale ale Comisiei, pe care le îndeplinește în conformitate cu reglementările în vigoare, sunt:a) stabilirea procedurii de aplicare a principalelor criterii de prioritizare și implementarea acesteia; b) stabilirea și aplicarea criteriilor suplimentare sau complementare pentru selectarea unităților administrativ-teritoriale, rezultate din identificarea obiectivelor și priorităților de intervenție prevăzute în cadrul altor proiecte de interes național;c) stabilirea listei de nominalizare a unităților administrativ-teritoriale din mediul rural, în care se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finanțare din fonduri europene structurale și de investiții, în cadrul axei prioritare 11 a Programului operațional regional 2014-2020;d) orice alte atribuții specifice activității.  +  Articolul 4(1) Comisia nominalizează lista unităților administrativ-teritoriale eligibile, în care se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, cu informarea Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în conformitate cu reglementările în vigoare.(2) Lista prevăzută la art. 3 lit. c) este aprobată prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, al ministrului transporturilor, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Pentru activitatea desfășurată în cadrul Comisiei membrii acesteia primesc o indemnizație de ședință în cuantum de 10% din salariul de bază al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.(4) La lucrările Comisiei pot participa observatorii prevăzuți la art. 5 alin. (3) din hotărâre, în baza invitației scrise, transmisă de Comisie, prin orice mijloace care asigură confirmarea de primire, după prima ședință a acesteia.  +  Articolul 5(1) Comisia se întrunește în maximum 10 ședințe, pe parcursul unei singure luni calendaristice, la solicitarea președintelui sau a cel puțin 3 dintre membrii acesteia. Lucrările Comisiei se desfășoară la sediul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.(2) Participarea la ședințele Comisiei este obligatorie pentru toți membrii săi, aceștia putând lipsi doar în situații bine justificate.(3) Ședințele Comisiei se pot desfășura doar în prezența a 2/3 din numărul membrilor, iar hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor.(4) Lucrările Comisiei sunt conduse de un președinte, ales dintre membrii acesteia. Președintele se alege la prima ședință a Comisiei cu votul a jumătate plus unu dintre membrii săi. (5) În lipsa președintelui, ședința este prezidată de un alt membru al Comisiei, desemnat de către membrii prezenți. (6) Convocarea membrilor la ședințele Comisiei se face prin grija Secretariatului acesteia, cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită pentru ședință, prin e-mail sau, după caz, prin orice alt mijloc care asigură confirmarea de primire, transmisă fiecărui membru. Odată cu transmiterea convocării sunt puse la dispoziția membrilor Comisiei și materialele înscrise pe ordinea de zi.(7) Dezbaterile din cadrul Comisiei se consemnează într-un proces-verbal, încheiat la finalul fiecărei ședințe, semnat de toți membrii prezenți.  +  Articolul 6(1) Secretariatul Comisiei este asigurat de către doi reprezentanți ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, desemnați prin ordin al directorului general.(2) Pentru activitatea desfășurată în cadrul Secretariatului Comisiei, persoanele desemnate primesc o indemnizație de ședință în cuantum de 5% din salariul de bază al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.(3) Atribuțiile principale ale Secretariatului Comisiei sunt următoarele: a) asigură redactarea, înregistrarea și comunicarea documentelor rezultate din activitatea Comisiei, inclusiv a invitațiilor către reprezentanții instituțiilor care dețin calitatea de observator; b) asigură convocarea membrilor pentru ședințe, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (6); c) înregistrează materialele primite de la ministerele sau instituțiile care dețin date referitoare la criteriile de prioritizare, prevăzute la art. 5 alin. (5) din hotărâre; d) asigură redactarea și înregistrarea proceselor-verbale de ședință; e) arhivează toate documentele rezultate din activitatea comisiei;f) îndeplinește orice altă atribuție legată de buna desfășurare a lucrărilor Comisiei.  +  Articolul 7(1) Procesele-verbale de ședință se înregistrează într-un registru special, numerotat și sigilat. Registrul se păstrează de către Secretariatul Comisiei, care răspunde de integritatea acestuia. (2) Procesul-verbal cuprinde mențiuni privind locul și data desfășurării ședinței, prezența membrilor, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. (3) La încheierea dezbaterilor fiecărei ședințe, membrii Comisiei și secretarii semnează procesul-verbal de ședință, după verificarea exactității celor consemnate. Eventualele inadvertențe constatate în cuprinsul procesului-verbal vor fi menționate la finalul acestuia, sub semnătura persoanei care le semnalează. (4) După finalizarea activității în termenul prevăzut la art. 5 alin. (1), Comisia adoptă o hotărâre care cuprinde lista de nominalizare a unităților administrativ-teritoriale, în care se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor ce vor beneficia de finanțare din fonduri europene structurale și de investiții, pentru o suprafață totală de 5.756.387 hectare, conform indicatorului din Programul operațional regional 2014-2020, care va sta la baza emiterii ordinului comun prevăzut la art. 4 alin. (2), cu respectarea legislației în vigoare.  +  Articolul 8Sumele necesare pentru plata indemnizațiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) și art. 6 alin. (2), precum și sumele necesare desfășurării activității Comisiei se asigură din bugetul de venituri proprii al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, potrivit legii.
  ----