LEGE nr. 207 din 31 octombrie 2017pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 1 noiembrie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56 din 4 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 7 august 2017, cu următoarea modificare:– La articolul unic, alineatul (7) al articolului II se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Majorările acordate personalului din cadrul instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, potrivit alin. (3) lit. b), alin. (5) și (6), se aplică la salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție cuvenit/cuvenită, al cărui/cărei cuantum nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, și se adaugă la acesta/aceasta.  +  Articolul IIÎncepând cu data de 1 noiembrie 2017, se majorează cu 50% cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare.  +  Articolul III(1) Începând cu data de 1 noiembrie 2017, salariile de bază ale personalului din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală se stabilesc, prin asimilare, la nivelul salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(2) Asimilarea funcțiilor și salariilor prevăzută la alin. (1), precum și stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se realizează prin ordin al ministrului finanțelor publice.(3) Pentru funcțiile din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice care nu au corespondent în statul de funcții al aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și pentru care asimilarea nu se poate realiza conform alin. (1), stabilirea salariilor de bază se face prin asimilarea acestora cu alte funcții existente la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice pentru care s-a realizat asimilarea conform alin. (1), pe baza unor criterii aprobate prin ordinul prevăzut la alin. (2).(4) Persoanele care ocupă funcțiile prevăzute la alin. (3) beneficiază de creșterea salarială procentuală rezultată ca urmare a aplicării dispozițiilor alin. (1) pentru funcția cu care se asimilează. În situația în care din aplicarea dispozițiilor alin. (1) pentru aceeași funcție rezultă creșteri salariale procentuale diferite, pentru funcțiile prevăzute la alin. (3) se va calcula și acorda o creștere procentuală medie.(5) Salariul de bază stabilit conform alin. (4) nu poate depăși salariul aferent funcției prin raportare la care s-a realizat asimilarea conform alin. (1).(6) Criteriile obligatorii care urmează a fi avute în vedere la asimilarea prevăzută la alin. (1), respectiv la acordarea creșterii salariale prevăzute la alin. (3) și (4) sunt, pentru funcțiile de conducere, următoarele: studiile, gradul profesional, atribuțiile specifice, complexitatea activității, nivelul de coordonare, iar pentru funcțiile de execuție acestea sunt următoarele: gradul sau treapta profesională, gradația, nivelul de studii, atribuțiile specifice.(7) Criteriile de asimilare prevăzute la alin. (6) sunt obligatorii, dar nu limitative, prin ordinul ministrului finanțelor publice putându-se aproba și alte criterii de asimilare, precum și metodologia concretă de acordare a creșterii salariale procentuale prevăzute la alin. (3) și (4).(8) În situația în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile alin. (1), respectiv alin. (3), sunt mai mici decât cele aferente lunii octombrie 2017, se menține în plată cuantumul salariilor aferente lunii octombrie 2017.(9) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în direcțiile generale regionale ale finanțelor publice pe funcții de același fel, salarizat potrivit alin. (1) sau, după caz, alin. (3), inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare, stabilit în condițiile prezentei legi, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 31 octombrie 2017.Nr. 207.----