LEGE nr. 206 din 31 octombrie 2017pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 1 noiembrie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34 din 5 mai 2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 10 mai 2017, cu următoarele modificări:1. La articolul 2 alineatul (3), litera bb) se modifică și va avea următorul cuprins:bb) Autoritate de audit - entitate publică națională, independentă funcțional față de punctul național de contact, de Autoritatea de certificare și de operatorul de program, structură organizatorică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, desemnată de statul beneficiar în conformitate cu anexa A la memorandumurile de înțelegere pentru implementarea mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 și responsabilă pentru verificarea funcționării eficiente a sistemului de management și control. Rolul și responsabilitățile Autorității de audit sunt prevăzute în cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021, cu precădere la art. 5.5.2. La articolul 11, alineatele (5), (6) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Punctul național de contact, în calitate de gestionar al programului Asistență tehnică și programului Fondul pentru relații bilaterale, finanțate 100% din grant, precum și operatorii de program, în calitate de gestionari ai fondului pentru relații bilaterale, pentru sumele alocate acestora în cadrul memorandumurilor de înțelegere pentru implementarea mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021, pentru care proiectele sunt finanțate 100% din grant, pot aplica la încheierea de contracte/ decizii/ordine de finanțare cu beneficiarii pentru aceste fonduri atât modelul de prefinanțare, cât și modelul rambursării.(6) Beneficiarii, instituții publice, sunt autorizați să cuprindă în bugetele proprii, în baza contractelor de finanțare/deciziilor/ordinelor de finanțare semnate cu punctul național de contact/operatorul de program, sumele necesare implementării proiectelor pentru care, potrivit alin. (5), se aplică modelul rambursării...................................................................................................(11) Sumele care pot fi acordate prin mecanismele financiare, ce urmează a fi plătite de operatorii de programe/punctul național de contact, către promotorii de proiecte/beneficiarii cărora li se aplică modelul prefinanțării, se virează de către operatorii de program/punctul național de contact, în condițiile alin. (1) și (7), după și ținând cont de rezultatele autorizării cheltuielilor justificate de promotorii de proiecte/beneficiari aferente perioadei raportate, cu excepția plății avansului, astfel cum este definit la art. 2 alin. (3) lit. e), precum și a cazurilor justificate de constrângeri bugetare existente la nivelul proiectului, când operatorii de program/punctul național de contact pot/poate face plăți înaintea autorizării cheltuielilor, cu respectarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (4).Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 31 octombrie 2017.Nr. 206.----