ORDIN nr. 709 din 11 august 1999privind conţinutul avizului de mediu pentru privatizare, emis de autoritatea competentă, în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 1 octombrie 1999  Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,în temeiul prevederilor Legii nr. 137/1995 privind protecţia mediului, ale Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice şi ale Hotărârii Guvernului nr. 450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu şi în baza Hotărârii Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului,emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 5.8 din normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 450/1999, pentru emiterea avizului de mediu autoritatea de mediu competenţa, la solicitarea societăţii comerciale interesate, va preciza în scris documentaţia ce trebuie prezentată de către aceasta. (2) Documentaţia va cuprinde datele şi actele precizate în modelul de cerere prezentat în anexa nr. 1. (3) În cazul solicitării prevăzute la alin. (1), autoritatea de mediu competenţa va indica nivelul de bilanţ de mediu care trebuie întocmit de societatea comercială, în vederea emiterii avizului de mediu pentru privatizare.  +  Articolul 2 (1) La primirea documentaţiei autoritatea de mediu competenţa o va analiza în termenul legal de 15 zile de la data depunerii acesteia şi va dispune, după caz, fie emiterea avizului de mediu pentru privatizare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, fie restituirea documentaţiei, pentru modificare şi/sau completare. (2) Termenul legal de 15 zile, potrivit alin. (1), pentru soluţionarea cererii de emitere a avizului curge de la data depunerii documentaţiei complete.  +  Articolul 3Avizul de mediu pentru privatizare este însoţit de o anexa, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Prin autoritate de mediu competenţa, în accepţiunea prezentului ordin, se înţelege agenţiile pentru protecţia mediului judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prevederile Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 184/1997 se modifica şi se completează potrivit prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, Romica Tomescu  +  Anexa 1 Antetul persoanei juridiceNr. ...... data ..........Înregistrată la Agenţia de Protecţie a Mediului .........................Nr. ............ data ..............CEREREpentru obţinerea avizului de mediu pentru privatizare......................................................................, (denumirea persoanei juridice care solicită obţinerea avizului de mediu pentru privatizare) sediul ...................................................................., telefon/fax ..............................................................., reprezentată legal prin (numele şi funcţia) ...............................,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 450/1999 privind aprobareaNormelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare,solicita Agenţiei de Protecţie a Mediului (denumirea judeţului în care îşi are sediul agenţia)....... emiterea avizului de mediu pentru privatizarea (denumirea obiectului privatizării)....., scop în care depunem spre analiza documentaţia alăturată, constituită din:    [] bilanţ de mediu de nivel: ............;    [] obligaţiile de mediu;    [] programul de conformare (copie însuşită de agenţie), dacă exista; sau    [] propunerea de program de conformare, corespunzătoare obligaţiilor de       mediu;    [] surse potenţiale de răspundere pentru daune aduse mediului;    [] copii de pe autorizaţiile de funcţionare, în conformitate cu dispoziţiile       legale, după caz:       [] autorizaţia de mediu;       [] autorizaţia de gospodărire a apelor;       [] autorizaţia de descărcare a apelor uzate;       [] autorizaţia sanitară;       [] autorizaţia de protecţia muncii;       [] autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor;       [] copii de pe actele de proprietate sau de drept de folosinţă a          terenurilor, clădirilor şi utilităţilor.    Prin prezenta declaram ca datele şi informaţiile prezentate în bilanţul de mediu,în propunerea de program de conformare şi sursele potenţiale de răspundere pentru dauneaduse mediului au fost însuşite de către conducerea unităţii şi corespund situaţiei reale.                         Director,            ................................      (numele, prenumele, semnatura şi ştampila)  +  Anexa 2 MINISTERUL APELOR, PĂDURILORŞI PROTECŢIEI MEDIULUIAgenţia de Protecţie a Mediului .....AVIZ DE MEDIUpentru privatizare nr. ...... din ........Ca urmare a cererii nr. ..... din ....., adresată de ..., cu sediul în judeţul ...., localitatea ...., str. ..... nr. .., înregistrată la nr. ...... din ....., în urma analizei documentaţiei depuse şi a situaţiei din teren, în baza prevederilor Legii nr. 137/1995 privind protecţia mediului, ale Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, ale Hotărârii Guvernului nr. 450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului se emite următorul aviz: în vederea privatizării obiectivului ..... din localitatea ...., str. ... nr. .., judeţul ......... .Obligaţiile de mediu, programul de conformare şi sursele potenţiale de răspundere pentru daune aduse mediului, pentru acest obiectiv, sunt cele cuprinse în anexa alăturată, care face parte integrantă din prezentul aviz.Prezentul aviz se emite cu următoarele condiţii: a) titularul va depune la Agenţia de Protecţie a Mediului ............, în termen de ..... luni de la privatizare, documentaţia pentru autorizarea/reautorizarea obiectivului privatizat, conform prevederilor Legii nr. 137/1995 privind protecţia mediului; b) o dată cu depunerea documentaţiei prevăzute la lit. a) titularul va comunică, în scris, Agenţiei de Protecţie a Mediului obligaţiile asumate de părţi în contractul de vânzare-cumpărare pentru realizarea prevederilor programului de conformare, inclusiv pentru repararea prejudiciului adus mediului prin activităţile anterioare.             Director, Şef birou reglementări,        .................. .........................  +  Anexa 3 AGENŢIA DE PROTECŢIE A MEDIULUI ...............................
                           ANEXA
  la Avizul de mediu pentru privatizare nr. ............ din .............
  având ca titular pe ..........................................
  Domeniul Obligaţiile de mediu Protecţia solului, subsolului şi a apelor subterane Descărcarea apelor uzate Emisii şi imisii atmosferice Gospodărirea deşeurilor Condiţii pentru protecţia aşezărilor umane Altele Prevederile pentru programul de conformare şi termenele de realizare
      Surse potenţiale de răspundere pentru daune aduse mediului*):
      ............................................................
      ............................................................
      ............................................................
                Director, Şef birou reglementări,
             .............. .........................
  -------------- Notă *) Se va completa, după caz, responsabilitatea pentru repararea prejudiciuluiadus mediului prin activităţile anterioare desfăşurate de societatea comercialăcare face obiectul privatizării.---------------