PROCEDURĂ din 12 mai 2015pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 19 mai 2015    Notă
    *) Conținută de ORDINUL nr. 564 din 12 mai 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 342 din 19 mai 2015.
     +  Articolul 1ScopProcedura stabilește etapele și regulile pentru solicitarea și primirea de către direcția de specialitate cu atribuții în domeniul de reglementare specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) a certificatului de atestare fiscală în format electronic, denumit în continuare CAF, emis de organele fiscale competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 2Domeniu de aplicare(1) Procedura se aplică pentru solicitările de obținere a autorizației pentru activități de schimb valutar.(2) Procedura se aplică de către direcția de specialitate cu atribuții în domeniul de reglementare specific din cadrul MFP, respectiv Direcția generală management al domeniilor reglementate specific, denumită în continuare direcție de specialitate, și de către organele fiscale competente în eliberarea CAF-ului, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumite în continuare organe fiscale.  +  Articolul 3Solicitarea eliberării CAF(1) După analiza solicitărilor de obținere a autorizației pentru activități de schimb valutar, care au fost depuse la registratura MFP, cu cel puțin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data ședinței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar și pentru care documentațiile sunt complete, în termen de o zi, titularul lucrării solicită persoanei desemnate din cadrul direcției de specialitate sau înlocuitorului acesteia să solicite organelor fiscale CAF-ul pentru contribuabilul care solicită acordarea autorizației.(2) Pentru solicitarea CAF-ului, persoana desemnată în acest scop, denumită în continuare expeditor, accesează portalul Intranet MFP, macheta "Cerere de eliberare a CAF", completând-o cu următoarele informații:a) denumirea direcției de specialitate: "Direcția generală management al domeniilor reglementate specific";b) motivul solicitării: "autorizare pentru activități de schimb valutar";c) codul de identificare fiscală [CIF] al contribuabilului pentru care se solicită CAF-ul;d) denumirea/numele și prenumele contribuabilului pentru care se solicită CAF-ul;e) numărul și data de înregistrare la MFP a cererii de autorizare a contribuabilului;f) temeiul legal în baza căruia se solicită CAF-ul;g) adresa de poștă electronică a contribuabilului pentru care se solicită CAF-ul, pentru expedierea CAF-ului;h) adresa de poștă electronică a expeditorului, pentru primirea CAF-ului de la organul fiscal;i) numele și prenumele expeditorului, funcția și denumirea postului.(3) Informațiile completate în machetă sunt direcționate automat de către sistemul informatic prin poșta electronică internă către organul fiscal, ca mesaj cu subiectul "Cerere de eliberare a CAF pentru (CIF)", conform anexei A.(4) Mesajul este direcționat conform datelor de arondare fiscală a contribuabililor existente în baza de date CIF.  +  Articolul 4EmitereaÎn baza cererii primite pe această cale, organul fiscal procedează astfel:a) tipărește mesajul care constituie cerere de eliberare a CAF-ului transmis de expeditor și îl înregistrează;b) verifică respectarea tuturor condițiilor de eliberare a CAF-ului;c) emite CAF-ul în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice și fizice, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora, cu modificările și completările ulterioare;d) asigură semnarea CAF-ului de către conducătorul organului fiscal;e) aplică ștampila pe CAF;f) transpune CAF-ul, fără semnătură și ștampilă, într-un fișier electronic de tip pdf.  +  Articolul 5Transmiterea(1) CAF-ul în fișier de tip pdf se transmite de persoana desemnată de către organul fiscal, prin poșta electronică internă, la adresa de poștă electronică a expeditorului și la adresa de poștă electronică a contribuabilului și se atașează la dosarul fiscal al contribuabilului.(2) Mesajul transmis la adresa de poștă electronică a expeditorului, al cărui conținut este prezentat în anexa B, are ca subiect "Certificat de Atestare Fiscală pentru (CIF)" și are atașat CAF-ul.(3) Mesajul transmis la adresa de poștă electronică a contribuabilului, al cărui conținut este prezentat în anexa C, are ca subiect "Certificat de Atestare Fiscală pentru (CIF)" și are atașat CAF-ul.  +  Articolul 6Responsabilități(1) În cadrul direcției de specialitate, persoana desemnată cu aplicarea prezentei proceduri realizează un jurnal electronic cu toate perechile de mesaje ce însoțesc solicitările/emiterile de CAF-uri folosind opțiunea de arhivare selectivă specifică sistemului de poștă electronică.(2) Persoana desemnată de către organul fiscal are răspunderea verificării conformității și autenticității datelor din mesajele electronice adresate expeditorului și contribuabilului cu cele înscrise în CAF tipărit, semnat de conducătorul organului fiscal și arhivat la dosarul fiscal al contribuabilului.(3) Secretariatul organului fiscal sau o persoană desemnată de conducerea organului fiscal și secretariatul direcției de specialitate arhivează toate mesajele care însoțesc solicitările/emiterile de CAF folosind opțiunea de arhivare selectivă specifică sistemului de poștă electronică.(4) În situația în care apar incidente în funcționarea sistemului informatic, acestea se anunță de către persoana care le-a sesizat, imediat, serviciului de suport tehnic din cadrul Direcției generale de tehnologia informației, conform procedurii în vigoare.(5) Incidente de altă natură se raportează, după caz, direcției de specialitate sau organului fiscal.  +  Articolul 7AnexeAnexele A-C fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa A Conținutul mesajului care constituie cerereaexpeditorului de eliberare acertificatului de atestare fiscalăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEDirecția generală management al domeniilor reglementate specificCerere de eliberare a certificatului de atestare fiscalăCa urmare a cererii de autorizare pentru activități de schimb valutar înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice sub numărul ..... din data de .... a contribuabilului cu denumirea/numele și prenumele ........................, CIF ..........., având adresa de poștă electronică ...., în temeiul art. 112 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne transmiteți certificatul de atestare fiscală al acestuia.Numele și prenumele expeditorului ....................Funcția expeditorului ................................Denumirea postului expeditorului .....................  +  Anexa B Conținutul mesajului care însoțește certificatulde atestare fiscală transmis de organul fiscalcătre direcția de specialitateMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAgenția Națională de Administrare FiscalăDenumirea organului fiscal ..................CătreDirecția generală management al domeniilor reglementate specificCa urmare a cererii dumneavoastră, întocmită ca urmare a cererii de autorizare pentru activități de schimb valutar înregistrate sub numărul ..... din data de ...., a contribuabilului cu denumirea/numele și prenumele ........................... CIF .........................., înregistrată la organul fiscal sub numărul ................ din data de ............. , vă transmitem atașat certificatul de atestare fiscală.Atest că datele înscrise în fișierul atașat sunt autentice și identice cu cele înscrise în certificatul de atestare fiscală tipărit, semnat de conducătorul organului fiscal și arhivat la dosarul fiscal al contribuabilului.Numele și prenumele persoanei desemnate de organul fiscal .......................Funcția persoanei desemnate de organul fiscal ...................................Denumirea postului persoanei desemnate de organul fiscal ........................  +  Anexa C Conținutul mesajului care însoțește certificatulde atestare fiscală transmis de organul fiscal cătrecontribuabilul care a solicitat autorizareapentru activități de schimb valutarMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAgenția Națională de Administrare FiscalăDenumirea organului fiscal ...............CătreDenumirea/Numele și prenumele contribuabilului ............CIF ...........................Ca urmare a solicitării Direcției generale management al domeniilor reglementate specific, înregistrată la organul fiscal sub nr. ............ din data de ............ , de eliberare a certificatului de atestare fiscală, în vederea autorizării pentru activități de schimb valutar, ca urmare a cererii dumneavoastră de autorizare, înregistrată sub numărul ..... din data de .... , vă transmitem atașat, pentru informare, certificatul de atestare fiscală, astfel cum a fost transmis și direcției solicitante.Certificatul de atestare fiscală atașat poate fi folosit numai în cadrul procedurii de autorizare pentru activități de schimb valutar.Atest că datele înscrise în fișierul atașat sunt autentice și identice cu cele înscrise în certificatul de atestare fiscală tipărit, semnat de conducătorul organului fiscal și arhivat la dosarul fiscal al contribuabilului.Numele și prenumele persoanei desemnate de organul fiscal ........................Funcția persoanei desemnate de organul fiscal ....................................Denumirea postului persoanei desemnate de organul fiscal .........................-----