REGULAMENT din 14 mai 2012 de organizare și funcționare a Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2012    Notă
    *) Aprobat prin ORDINUL nr. 664 din 14 mai 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 341 din 19 mai 2012.
    I. Prevederi generale  +  Articolul 1Autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, denumite în continuare entități și prevăzute la art. 2 din anexa nr. 2 la ordin, se realizează prin intermediul Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, denumită în continuare Comisie, structură interministerială care își desfășoară activitatea la sediul Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 2Activitatea curentă a Comisiei se realizează prin intermediul direcției de specialitate cu atribuții în domeniul de reglementare specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, denumită în continuare direcție de specialitate.  +  Articolul 3(1) Comisia își desfășoară activitatea și poate lua hotărâri în prezența a cel puțin 5 dintre membrii săi.(2) Deciziile Comisiei sunt obligatorii pentru toate entitățile care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României.II. Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei  +  Articolul 4(1) Comisia se întrunește, de regulă, de două ori pe lună pentru analiza situațiilor care impun luarea unei decizii.(1^1) Datele în care au loc ședințele Comisiei se afișează pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice, după fiecare ședință a Comisiei, pentru luna următoare.-----------Alin. (1^1) al art. 4 din regulament a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 564 din 12 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 19 mai 2015.(2) Comisia va fi convocată de președintele sau vicepreședintele acesteia, inclusiv la propunerea direcției de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 5(1) Direcția de specialitate va pune la dispoziția membrilor Comisiei, cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea ședinței, ordinea de zi, documentațiile aferente și nota de prezentare, ordinea de zi fiind afișată și pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice, cu respectarea termenului prevăzut mai sus.-----------Alin. (1) al art. 5 din regulament a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 564 din 12 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 19 mai 2015.(1^1) Pe ordinea de zi se înscriu numai solicitările cu documentații complete, care au fost depuse la registratura Ministerului Finanțelor Publice, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data ședinței Comisiei.-----------Alin. (1^1) al art. 5 din regulament a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 564 din 12 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 19 mai 2015.(2) Documentația constă, în principal, în:a) solicitări în vederea autorizării și/sau înregistrării, susținute de actele necesare;b) sesizările primite de la organele cu atribuții de control;c) sesizări din partea entităților sau de la alți operatori economici etc.  +  Articolul 6(1) Întreaga documentație va fi prezentată în plenul Comisiei.(2) Fiecare documentație va fi prezentată printr-o notă care va cuprinde propunerea de soluționare formulată de direcția de specialitate care asigură secretariatul Comisiei și va fi semnată de către directorul acesteia sau de înlocuitorul său, după caz.  +  Articolul 7(1) Comisia va analiza fiecare documentație în baza notei menționate la art. 6 alin. (2), cu respectarea prevederilor prezentului regulament și a legislației în vigoare.(2) Direcția de specialitate sau Comisia au dreptul de a solicita orice alte documente, declarații sau informații atât de la entități, cât și de la alți operatori economici sau alte instituții ale statului. În aceste situații, Comisia amână luarea oricărei decizii până la primirea documentelor, declarațiilor sau informațiilor solicitate.-----------Alin. (2) al art. 7 din regulament a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 564 din 12 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 19 mai 2015.(3) Comisia va respinge orice solicitare de autorizare și/sau înregistrare în situația în care nu sunt întrunite elementele de admitere a acesteia.  +  Articolul 8(1) Deciziile vor fi luate de către Comisie cu votul majorității simple din numărul de membri prezenți și vor fi validate prin semnarea de către toți membrii prezenți a procesului-verbal în care sunt menționate acestea.(2) Deciziile se semnează de către președintele sau de către vicepreședintele Comisiei.(3) Membrii Comisiei nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către aceștia cu bună-credință și fără neglijență a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce revin Comisiei.  +  Articolul 9(1) Secretariatul Comisiei este asigurat prin direcția de specialitate, care va consemna într-un registru de procese-verbale aspectele analizate și toate deciziile adoptate în cadrul ședinței.(2) La lucrările Comisiei poate fi invitat, după caz, și câte un reprezentant din partea Gărzii Financiare, a direcțiilor/direcțiilor generale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a Ministerului Administrației și Internelor, altor autorități ale statului, punctele de vedere exprimate de acești reprezentanți în cadrul lucrărilor Comisiei având caracter consultativ.(3) Reprezentanții asociațiilor profesionale sau patronatelor în domeniu pot fi invitați să participe la analiza cazurilor supuse dezbaterilor Comisiei, dar nu vor participa la luarea deciziei de către membrii Comisiei.III. Deciziile Comisiei  +  Articolul 10(1) Deciziile Comisiei sunt acte administrative emise numai în formă scrisă.(2) Deciziile cuprind următoarele elemente:a) denumirea Comisiei;b) data la care a fost emisă decizia;c) datele de identificare ale entității care face obiectul prezentului ordin;d) obiectul actului administrativ;e) motivele de fapt;f) temeiul de drept;g) numele și semnătura președintelui sau vicepreședintelui Comisiei, după caz;h) ștampila Comisiei;i) posibilitatea de a fi contestată, calea de atac și termenul în care aceasta poate fi exercitată;j) data de la care produce efecte.(3) Deciziile Comisiei pot fi sub formă de: autorizație, scrisoare de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar, decizie de anulare/revocare/respingere/suspendare, decizie de soluționare a plângerii prealabile și altele.  +  Articolul 11(1) Decizia trebuie comunicată entității căreia îi este destinată.(2) Comunicarea deciziei se realizează prin una dintre următoarele modalități:a) prin prezentarea reprezentantului legal al entității sau al persoanei împuternicite de către acesta, după caz, la sediul direcției de specialitate și primirea actului administrativ de către acesta sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului;b) prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ prin unitățile subordonate Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, după caz, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului;c) prin poștă, la domiciliul fiscal al entității sau al persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ și confirmarea primirii acestuia și dacă entitatea a solicitat expres acest lucru, data comunicării fiind data confirmării primirii actului administrativ;d) în cazul în care comunicarea deciziei nu a fost posibilă potrivit dispozițiilor prevăzute la alin. (2) lit. a-c), se va recurge la comunicarea prin publicitate, prin afișarea la sediul autorității fiscale aparținând Agenției Naționale de Administrare Fiscală responsabilă cu administrarea din punct de vedere fiscal a entității sau a persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, a unei copii a deciziei emise pe numele acesteia. Decizia se consideră comunicată în termen de 15 de zile de la data afișării.(3) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) lit. a) și b) se face de către structurile centrale sau teritoriale ale Gărzii Financiare, acestea privesc deciziile de anulare, revocare sau suspendare ale Comisiei.  +  Articolul 12Deciziile de anulare/revocare/respingere/suspendare produc efecte din momentul în care sunt comunicate entității sau persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, sau de la o dată ulterioară expres menționată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.  +  Articolul 13Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semnează actul administrativ, numele și prenumele ori denumirea entității, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii președintelui sau vicepreședintelui Comisiei atrage nulitatea acesteia. Nulitatea se constată de instanța judecătorească de contencios administrativ în condițiile legii.  +  Articolul 14Comisia poate îndrepta erorile materiale din decizie, din oficiu sau la cererea entității sau a persoanei împuternicite de către aceasta, după caz. Decizia corectată se comunică entității sau persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 15(1) Împotriva deciziei Comisiei se poate formula plângere prealabilă în condițiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) Plângerea prealabilă formulată împotriva deciziei Comisiei, în condițiile prezentului ordin, este calea administrativă de atac prin care se solicită autorității publice emitente anularea/revocarea deciziei.  +  Articolul 16(1) Deciziile Comisiei sunt definitive și produc efecte juridice de la datele prevăzute la art. 12 din prezentul regulament sau art. 4 alin. (2) din anexa nr. 2 la ordin, după caz.(2) În situația în care entitatea căreia îi este adresată sau persoana împuternicită de către aceasta, după caz, contestă decizia de suspendare, revocare ori anulare a autorizației sau orice altă decizie emisă de Comisie, efectul deciziei nu se suspendă de drept până la soluționarea contestației de către Comisie în cadrul procedurii prealabile prevăzute în legislația în domeniu.  +  Articolul 17(1) Plângerea prealabilă se formulează în scris și va cuprinde:a) datele de identificare ale contestatorului;b) obiectul plângerii prealabile;c) motivele de fapt și de drept;d) dovezile pe care se întemeiază;e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum și ștampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calității de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.(2) Plângerea prealabilă se depune la registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, în termenele prevăzute la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 18Plângerea prealabilă poate fi retrasă de contestator până la soluționarea acesteia. Comisia îi va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renunțarea la plângerea prealabilă.  +  Articolul 19(1) În soluționarea plângerii prealabile, Comisia se pronunță prin decizie.(2) Decizia emisă în soluționarea plângerii prealabile este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.  +  Articolul 20(1) Decizia de soluționare a plângerii prealabile se emite în formă scrisă și va cuprinde: preambulul, considerentele și dispozitivul.(2) Preambulul cuprinde: denumirea Comisiei, numele și prenumele sau denumirea contestatorului, domiciliul fiscal al acestuia, numărul de înregistrare a plângerii prealabile la direcția de specialitate și obiectul cauzei.(3) Considerentele cuprind motivele de fapt și de drept care au format convingerea Comisiei în emiterea deciziei.(4) Dispozitivul cuprinde soluția pronunțată, calea de atac și termenul în care aceasta poate fi exercitată.(5) Decizia se semnează de către președintele sau vicepreședintele Comisiei, după caz.  +  Articolul 21(1) În soluționarea plângerii prealabile, Comisia va verifica motivele de fapt și de drept care au stat la baza emiterii deciziei atacate. Analiza plângerii prealabile se face în raport cu susținerile formulate de contestator, cu dispozițiile legale invocate de acesta și cu documentele existente la dosarul cauzei. Soluționarea plângerii prealabile se face în limitele sesizării.(2) Comisia, pentru lămurirea cauzei, poate solicita punctul de vedere al direcțiilor de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice sau al altor instituții și autorități.(3) Prin soluționarea plângerii prealabile nu se poate crea o situație mai grea contestatorului în propria cale de atac.(4) Contestatorul sau împuterniciții acestuia pot să depună probe noi în susținerea cauzei.(5) Comisia se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură și asupra celor de fond, iar, când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.  +  Articolul 22(1) Prin decizie, plângerea prealabilă va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă.(2) În cazul admiterii plângerii prealabile se decide, după caz, anularea totală sau parțială a actului atacat.(3) Dacă se constată neîndeplinirea unei condiții procedurale la învestirea Comisiei cu soluționarea plângerii prealabile, aceasta va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei.(4) Plângerea prealabilă nu poate fi respinsă dacă poartă o denumire greșită.  +  Articolul 23(1) Decizia privind soluționarea plângerii prealabile se comunică contestatorului în formă scrisă în condițiile prevăzute la art. 11.(2) Deciziile emise în soluționarea plângerilor prealabile pot fi atacate la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, conform art. 8 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.---------