REGULAMENT din 14 august 2006 privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 31 august 2006  Notă
  *) Aprobat prin ORDINUL nr. 2.335 din 14 august 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 31 august 2006.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, și ale prezentului regulament, Centrul Național al Cinematografiei acorda din Fondul cinematografic credite directe și sprijin financiar nerambursabil pentru finanțarea unor activități din domeniul cinematografiei.  +  Articolul 2(1) Potrivit execuției bugetului anual de venituri și cheltuieli al Fondului cinematografic, Consiliul de administrație al Centrului Național al Cinematografiei, denumit în continuare Consiliu, va stabili bugetul alocat pentru fiecare sesiune de concurs, cu cel puțin 15 zile înainte de anunțul public de lansare a fiecărei sesiuni, în vederea finanțării tuturor categoriilor de activități din domeniul cinematografiei, în conformitate cu prevederile legii.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.(2) Cuantumul de acordare a creditului direct și a sprijinului financiar nerambursabil se stabilește de Consiliu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale prezentului regulament, și în funcție de resursele financiare anuale existente în cadrul Fondului cinematografic.(3) Consiliul va stabili suma totală maximă pe care un producător o poate primi la fiecare sesiune, pentru creditul direct de producție, precum și suma maximă ce se poate acorda sub formă de credit unui proiect de producție pentru fiecare categorie și secțiune în parte.----------Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.(4) Cuantumurile stabilite conform alin. (1) și (3) vor fi anunțate public la momentul lansării sesiunilor de concurs în vederea finanțării tuturor categoriilor de activități din domeniul cinematografiei, în conformitate cu prevederile legii.----------Alin. (4) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.  +  Articolul 3(1) Nu pot participa la concursurile de selecție și la sesiunile de finanțare persoanele fizice și juridice autorizate care nu au respectat prevederile Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, precum și obligațiile stabilite prin contractele aflate în derulare cu Centrul Național al Cinematografiei, până la data organizării sesiunii de concurs.(2) Nu pot participa la concursurile de selecție persoanele fizice și juridice autorizate care sunt în situația de a avea mai mult de 5 proiecte la fiecare secțiune, respectiv cumulat pentru categoriile lung metraj și lung metraj debut, pentru care au câștigat finanțare, și care nu au încheiat contractele pentru respectivele proiecte, până la data organizării sesiunii de concurs.(3) Nu pot participa la concursurile de selecție regizorii care au deja în desfășurare două proiecte nefinalizate în termenul prevăzut în contract, realizate cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, din categoria respectivă, cu excepția situației în care dovedesc faptul că au încheiat filmările la unul dintre proiecte, până la data organizării sesiunii de concurs.(4) Nu pot participa la concursurile de proiecte cinematografice beneficiarii de ajutor de stat pentru producția de filme care se află în litigii cu Centrul Național al Cinematografiei cu privire la executarea contractelor de acordare a creditelor financiare directe, până la pronunțarea definitivă a instanței de judecată în litigiul dedus judecății.(5) Nu pot participa la sesiunile organizate pentru alocarea de sprijin financiar (ajutor de minimis/de stat) conform art. 25 și 26 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, asociațiile, fundațiile și uniunile ai căror membri fac parte din Consiliul de administrație al Centrului Național al Cinematografiei, până la încheierea mandatului acestora. (la 14-11-2017, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 )  +  Capitolul II Selecția proiectelor cinematografice pentru acordarea creditului direct  +  Secţiunea I Prevederi generale  +  Articolul 4Creditul direct se acordă, în condițiile legii și ale prezentului regulament, pentru:a) producția filmelor de lung și scurt metraj de ficțiune, documentare și de animație românești sau cu participare românească;b) dezvoltarea proiectelor cinematografice pentru realizarea filmelor de lung metraj de ficțiune, documentare și de animație românești sau cu participare românească.  +  Articolul 5(1) Sesiunile de selecție a proiectelor cinematografice, pentru acordarea creditului direct, se organizează de doua ori pe an și se desfășoară potrivit dispozițiilor legale și ale prezentului regulament.(1^1) Concursul de selecție a proiectelor cinematografice se organizează în 4 secțiuni: (la 14-11-2017, Partea introductivă a Alineatului (1^1) din Articolul 5 , Sectiunea I , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) a) secțiunea filmelor de ficțiune de lung sau scurt metraj;b) secțiunea filmelor documentare;c) secțiunea filmelor de animație.d) secțiunea filmelor de ficțiune de lung sau scurt metraj tematică. (la 14-11-2017, Alineatul (1^1) din Articolul 5, Sectiunea I, Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) ----------Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.520 din 17 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 30 decembrie 2009.(1^2) Cele trei secțiuni vor fi împărțite în categorii:a) categoria proiectelor de film de ficțiune de lung metraj;b) categoria proiectelor de film de ficțiune de lung metraj debut;c) categoria proiectelor de film de ficțiune de scurt metraj;d) categoria proiectelor de film documentar;e) categoria proiectelor de film de animație;f) categoria proiectelor de ficțiune selecționate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect;g) categoria proiectelor de documentare selecționate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect;h) categoria proiectelor de animație selecționate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect.i) categoria proiectelor de film de ficțiune de lung sau scurt metraj tematică. (la 14-11-2017, Alineatul (1^2) din Articolul 5 , Sectiunea I , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) ----------Alin. (1^2) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.(2) Sesiunile de selecție se anunță prin mijloacele de informare în masa, prin publicarea în cel puțin 3 ziare cu acoperire națională și pe site-ul Centrului Național al Cinematografiei, precum și prin afișare la sediul Centrului Național al Cinematografiei, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limita de depunere a dosarelor de concurs.  +  Articolul 6Pot solicita credit direct pentru producție și dezvoltare persoanele fizice și juridice autorizate care au câștigat o sesiune de selecție și îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei;b) au un capital social de minimum 20.000 lei, în cazul persoanelor juridice, respectiv prezintă o scrisoare de garanție bancara, în echivalent suma, emisa în favoarea Centrului Național al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice;c) au obținut, în condițiile legii, acordul scris al autorului/autorilor scenariului pentru realizarea filmului, precum și dreptul de exploatare a filmului produs;d) prezintă dosarul proiectului, întocmit în conformitate cu prevederile prezentului regulament;e) fac dovada, inclusiv prin declarație data pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, ca nu au datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale, la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și la Fondul cinematografic, cu exceptia ratelor scadente la contractele încheiate cu Centrul Național al Cinematografiei.  +  Articolul 6^1Un producător nu poate depune mai mult de 3 proiecte pentru o categorie din cadrul unei secțiuni de concurs. Un regizor nu poate să participe cu mai mult de două proiecte la o categorie din cadrul unei secțiuni de concurs. (la 14-11-2017, Articolul 6^1 din Sectiunea I , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 )  +  Articolul 7Creditul direct se acordă, în exclusivitate, proiectelor cinematografice care au fost declarate câștigătoare ale concursurilor de selecție organizate de Centrul Național al Cinematografiei, conform hotărârii finale emise în acest sens de comisiile de selecție și de Consiliu, și care îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006 , cu modificările și completările ulterioare, și de prezentul regulament.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.  +  Articolul 8Creditul direct se acorda în baza contractului de creditare, încheiat intre Centrul Național al Cinematografiei, în calitate de creditor, și producătorul filmului, în calitate de beneficiar.  +  Articolul 9(1) La data anunțării publice a primei sesiuni anuale de concurs, Centrul Național al Cinematografiei va comunica lista festivalurilor cinematografice acreditate oficial de Federația Internațională a Asociațiilor Producătorilor de Film (F.I.A.P.F.), precum și a altor festivaluri cinematografice, agreate de Centrul Național al Cinematografiei, conform Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006 , cu modificările și completările ulterioare, și prezentului regulament.(2) Festivalurile vor fi clasificate pe grupe de relevanță, conform criteriilor stabilite de către Consiliul de administrație al Centrului Național al Cinematografiei.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.  +  Articolul 10(1) La data anunțării publice a concursului, directorul general al Centrului Național al Cinematografiei numește secretariatul tehnic al concursului, alcătuit din 3 persoane, funcționari publici din cadrul Centrului Național al Cinematografiei.(2) Secretariatul tehnic al concursului are obligația ca, în baza dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului regulament, să asigure verificarea și înscrierea la concurs a dosarelor de proiecte care întrunesc condițiile de eligibilitate, să notifice în scris solicitantul cu privire la orice inadvertențe sau erori existente în dosarul de concurs și să solicite remedierea acestora în termen de maximum 3 zile lucrătoare, să țină evidența lucrărilor și a documentelor legate de organizarea și desfășurarea concursului și să pună la dispoziția comisiei de selecție, la termenele prevăzute, toate documentele: dosarele scenariilor de filme, sub formă securizată, și dosarele cu proiecte cinematografice.----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.(3) Secretariatul tehnic al concursului va primi și va înregistra numai proiectele care cuprind documentele prevăzute de prezentul regulament.(4) Secretariatul tehnic al concursului are obligația de a analiza conformitatea și realitatea documentelor din dosarele de concurs depuse la Centrul Național al Cinematografiei și de a transmite comisiei de selecție a proiectelor dosarele de scenariu, în termen de 14 zile de la data-limită de depunere a dosarelor de concurs.----------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.(5) În situația în care secretariatul tehnic al concursului constată faptul că, după expirarea termenului prevăzut la alin. (2), unele proiecte depuse nu cuprind toate documentele prevăzute de prezentul regulament ori că datele și informațiile cuprinse în aceste documente nu corespund realității, propune directorului general al Centrului Național al Cinematografiei respingerea proiectelor respective. Directorul general se pronunță prin decizie motivată.----------Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.  +  Articolul 11(1) La data anunțării publice a concursului, Centrul Național al Cinematografiei va comunica valoarea totală a fondurilor alocate pentru respectiva sesiune și pentru fiecare categorie de concurs din cadrul acesteia. Din totalul fondurilor stabilite pentru fiecare sesiune de concurs se va aloca un cuantum minim de 15% pentru filmele de lung metraj de ficțiune de debut, minimum 5% pentru filmele de scurt metraj de ficțiune, minimum 10% pentru filmele documentare, minimum 10% pentru filmele de animație și minimum 10% pentru filmele tematice. Totodată, Centrul Național al Cinematografiei va comunica și suma maximă alocată pentru dezvoltarea proiectelor de film.(2) În situația în care unul sau mai multe dintre fondurile alocate pentru finanțarea filmelor de lung metraj de ficțiune de debut, a filmelor de lung metraj de ficțiune, a filmelor de lung metraj și scurt metraj de ficțiune tematice, a filmelor de scurt metraj de ficțiune, a dezvoltării de proiecte de film, precum şi pentru finanțarea filmelor documentare și de animație nu s-au epuizat în urma distribuirii, fondurile rămase pot fi redistribuite, prin hotărârea Consiliului, în cadrul altei categorii unde fondurile au fost insuficiente. Sumele rămase neutilizate în urma redistribuirii vor fi reportate la Fondul cinematografic. (la 14-11-2017, Articolul 11 din Sectiunea I , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 )  +  Articolul 12Sesiunile de selecție sunt organizate pentru proiecte cinematografice și cuprind doua etape: selecția scenariilor și selecția proiectelor cinematografice.  +  Articolul 13(1) În vederea înscrierii la sesiunea de selecție a proiectelor cinematografice, persoanele juridice și fizice autorizate ca atare vor întocmi cererea de înscriere, atât pentru producția de filme, cât și pentru dezvoltarea de proiect, conform anexei nr. 1 la prezentul regulament.(2) Cererile de înscriere la concurs, însoțite de documentele precizate la art. 6, se depun și se înregistrează la secretariatul tehnic.  +  Articolul 14(1) În etapa de finanțare, Consiliul analizează dosarele proiectelor cinematografice în ordinea descrescătoare a punctajelor finale stabilite prin hotărâre a comisiilor de selecție a proiectelor cinematografice.(2) Procentul de finanțare alocat fiecărui proiect se acorda în conformitate cu ierarhizarea proiectelor cinematografice selecționate de comisiile prevăzute de prezentul regulament, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, până la epuizarea sumelor prevăzute pentru sesiunea și secțiunea respective de concurs.(3) Consiliul decide valoarea creditului direct ce se acordă în funcție de ierarhia stabilită, precum și de conformitatea și realitatea datelor cuprinse în documente privind:a) corespondența bugetului de producție sau de dezvoltare de proiect, după caz, cu conținutul scenariului, viziunea regizorală, viziunea producătorului și cu prețurile medii cunoscute pentru servicii și bunuri utilizate curent în industria cinematografică;b) nivelul de soliditate și de asigurare a planului de finanțare;c) fezabilitatea planului de producție pe etape: pregătire, filmare, montaj-sonorizare și corelarea cu scenariul, viziunea regizorului și viziunea producătorului;d) modul de derulare a contractelor anterior încheiate între Centrul Național al Cinematografiei și producătorul proiectului cinematografic, dacă este cazul.----------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.(4) Pentru fiecare proiect analizat se întocmește un raport de acordare a creditului financiar, care se semnează de membrii Consiliului.(5) Activitatea Consiliului de acordare a cuantumului financiar va înceta odată cu epuizarea sumelor prevăzute a fi utilizate în cadrul sesiunii respective de concurs, sub forma de credite directe.  +  Articolul 15(1) Comisiile de selecție și Consiliul se vor întruni, în termen de maximum doua zile de la încheierea etapei de finanțare, pentru adoptarea unei hotărâri finale cu privire la rezultatele concursului de selecție a proiectelor cinematografice și de acordare a creditelor directe.(2) Proiectele care au obținut credite directe sunt declarate câștigătoare ale concursului.(3) Rezultatele concursului, inclusiv punctajele obținute pentru calitatea scenariului, calitatea regizorului și calitatea producătorului, valoarea creditului direct alocat fiecărui proiect câștigător și procentul acestuia din totalul bugetului filmului, vor fi făcute publice prin afișare la sediul Centrului Național al Cinematografiei, pe site-ul acestuia, precum și într-un ziar cu acoperire națională, în termen de 5 zile de la redactarea hotărârii finale a comisiei de selecție și a Consiliului.----------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.(4) Producătorii filmelor care beneficiază de credit direct pot utiliza minimum 20% din bugetul filmului pentru cheltuieli de producție pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau semnatare ale Acordului Central European pentru Comerț Liber.  +  Articolul 16(1) Centrul Național al Cinematografiei este obligat să comunice în scris câștigătorilor concursului de selecție, în termen de 7 zile calendaristice de la încheierea etapei de finanțare, hotărârea Consiliului și a comisiilor de selecție.(2) Participanții la concursul de proiecte cinematografice pot solicita Centrului Național al Cinematografiei, printr-o cerere scrisă, fișele de evaluare întocmite de către membrii comisiei de selecție pentru propriile proiecte depuse, în termen de 10 zile de la publicarea rezultatelor concursului.(3) În situația prevăzută la alin. (2), Centrul Național al Cinematografiei are obligația de a comunica fișele de evaluare, în termen de 10 zile de la solicitare. (la 14-11-2017, Articolul 16 din Sectiunea I , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 )  +  Articolul 17(1) Nerespectarea procedurilor prevăzute de lege și de prezentul regulament privind acordarea creditului direct pentru producție și dezvoltare de proiect poate fi contestată în termen de 30 de zile de la anunțarea rezultatelor sesiunii de concurs, la Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național.----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 2.128 din 18 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 13 aprilie 2009.(2) Ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național va numi, prin ordin, o comisie de soluționare a contestațiilor, formată din 5 membri.----------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 2.128 din 18 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 13 aprilie 2009.(2^1) Ședințele comisiei de soluționare a contestațiilor sunt conduse de un președinte, ales prin majoritatea simplă a voturilor membrilor comisiei. (la 14-11-2017, Articolul 17 din Sectiunea I , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) (2^2) Pe lângă comisia de soluționare a contestațiilor funcționează un secretariat numit prin același ordin al ministrului culturii și identității naționale prin care se numește comisia de soluționare a contestațiilor și care asigură buna desfășurare a ședințelor comisiei și comunicarea deciziilor comisiei. (la 14-11-2017, Articolul 17 din Sectiunea I , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) (2^3) Deciziile comisiei privind soluționarea contestațiilor se iau cu un număr de minimum trei voturi. (la 14-11-2017, Articolul 17 din Sectiunea I , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) (2^4) Fiecare membru numit are obligația semnării unei declarații de confidențialitate și incompatibilitate în scopul evitării conflictului de interese. (la 14-11-2017, Articolul 17 din Sectiunea I , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) (2^5) Activitatea desfășurată de membrii secretariatului constituie atribuție de serviciu. (la 14-11-2017, Articolul 17 din Sectiunea I , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) (2^6) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii acesteia pot primi o remunerație stabilită prin ordin al ministrului culturii și identității naționale, cu încadrarea în bugetul ministerului, conform legii. (la 14-11-2017, Articolul 17 din Sectiunea I , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) (3) Comisia de soluționare a contestațiilor se pronunță în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestațiilor.(4) Hotărârile comisiei de soluționare a contestațiilor se comunica solicitanților în termen de 3 zile de la soluționare.(5) Hotărârile comisiei de soluționare a contestațiilor pot fi atacate la Curtea de Apel București în 30 de zile de la comunicare.(6) Decizia Curții de Apel București, emisa în soluționarea acestor contestații, este definitivă și irevocabilă.  +  Articolul 18Taxa de participare la concurs, pentru fiecare proiect cinematografic, se stabilește anual, prin decizie a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei.  +  Secţiunea a II-a Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice  +  Articolul 19(1) Selecția proiectelor cinematografice este făcută de 3 comisii, astfel:a) o comisie formată din 5 membri pentru secțiunea filmelor de ficțiune de lung și scurt metraj și pentru secțiunea filmelor de ficțiune de lung sau scurt metraj tematică; (la 14-11-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 19 , Sectiunea a II-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) b) o comisie formată din 3 membri pentru secțiunea filmelor documentare;c) o comisie formată din 3 membri pentru secțiunea filmelor de animație.----------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.520 din 17 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 30 decembrie 2009.(2) Comisia de selecție pentru secțiunea filmelor de ficțiune de lung și scurt metraj este sprijinita de o comisie ajutătoare de lectori fără drept de vot.(3) Nominalizarea membrilor comisiei de lectori se face de către membrii comisiei de selecție și se aproba prin decizie a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei.(4) Comisia de lectori analizează scenariile filmelor de ficțiune și întocmește referate de specialitate, motivate și conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 9a la prezentul regulament, pe care le pune la dispoziția membrilor comisiei de selecție. Referatul de specialitate pentru fiecare proiect este semnat de cei care l-au întocmit și de membrii comisiei de selecție care și l-au însușit și este comunicat de secretariatul tehnic producătorului, așa cum este prevăzut la art. 16 din prezentul regulament. (la 14-11-2017, Alineatul (4) din Articolul 19 , Sectiunea a II-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) (5) Activitatea comisiei de lectori este o activitate ajutătoare destinată exclusiv membrilor respectivei comisii de selecție. Întreaga responsabilitate privind selecția și evaluarea proiectelor revine exclusiv membrilor comisiei de selecție.(6) Pot fi membri ai comisiei de lectori doar persoane cu experiență profesională în domeniul filmului de ficțiune cinematografic sau de televiziune, care prin formare și/sau activitate citesc și evaluează scenarii de film, cum sunt: scenariști, regizori, producători, critici de film, istorici de film, actori, compozitori de muzică de film, directori de imagine, directori de creație sau experți în comunicare audiovizuală, directori de producție, cadre didactice din învățământul superior cinematografic.----------Alin. (6) al art. 19 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.(7) Componența comisiei de lectori va fi făcută publică pe site-ul Centrului Național al Cinematografiei și prin afișare la sediul instituției, în termen de 3 zile de la data deciziei de numire a comisiei.----------Alin. (7) al art. 19 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.  +  Articolul 20(1) Componența comisiilor de selecție a proiectelor cinematografice se stabilește, până la data-limită de depunere a dosarelor de concurs, prin decizie a directorului general al Centrului National al Cinematografiei, după consultarea uniunilor și asociațiilor din domeniul industriei cinematografice.----------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 2.359 din 27 mai 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 17 iunie 2008.(1^1) Procedura de consultare a uniunilor și asociațiilor din domeniul industriei cinematografice, în vederea stabilirii componenței comisiilor de selecție a proiectelor cinematografice, se realizează în următoarele etape:a) Centrul Național al Cinematografiei anunță, într-un ziar cu acoperire națională și prin afișare pe site-ul instituției, începerea sesiunii de selecție a proiectelor cinematografice;b) în termen de 15 zile calendaristice de la data anunțului prevăzut la lit. a), uniunile si asociațiile din domeniul industriei cinematografice pot transmite Centrului Național al cinematografiei câte o propunere pentru fiecare comisie de selecție, însoțită de CV-ul persoanei nominalizate în acest sens. Propunerile vor fi afișate pe site-ul www.cncinema.ro pentru o perioadă de 10 zile calendaristice;c) procedura de consultare se consideră îndeplinită chiar dacă Centrul Național al Cinematografiei nu primește în termenul prevăzut la litera b) propuneri din partea uniunilor și asociațiilor din domeniul industriei cinematografice.----------Alin. (1^1) al art. 20 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 2.359 din 27 mai 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 17 iunie 2008.(1^2) Directorul general al Centrului Național al Cinematografiei poate utiliza, total sau parțial, propunerile înaintate de uniunile și asociațiile din domeniul industriei cinematografice.----------Alin. (1^2) al art. 20 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 2.359 din 27 mai 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 17 iunie 2008.(2) Pot fi membri ai comisiilor de selecție doar persoane cu experiență profesională recunoscută în domeniul filmului, care prin formare și/sau activitate sunt în măsură să analizeze și să evalueze scenarii și proiecte de film, cum sunt: scenariști, regizori, producători, critici de film, istorici sau teoreticieni de film, actori, compozitori de muzică de film, directori de imagine, creatori de decoruri de film, creatori de costume de film, editori de film, realizatori de coloane sonore de film, distribuitori de film, directori de creație sau experți în comunicare audiovizuală, cadre didactice din învățământul superior cinematografic.----------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.(3) Membrii comisiilor de selecție sunt desemnați pentru fiecare sesiune de concurs.(4) Persoanele propuse pentru comisiile de selecție și pentru comisia de lectori, membrii familiilor acestora sau rudele lor de gradul I nu pot participa, în nicio calitate, la realizarea unui proiect cinematografic înscris în sesiunea respectivă de concurs și nu se pot afla în relații contractuale sau de parteneriat pe baze comerciale sau civile cu vreunul dintre concurenți sau cu societăți comerciale în care producători persoane juridice sau fizice ori regizori înscriși în concurs sunt asociați, acționari sau administratori.----------Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.(4^1) Nu pot face parte din aceeași comisie de selecție membri care se află între ei în relații contractuale sau de parteneriat pe baze comerciale sau civile.----------Alin. (4^1) al art. 20 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.(5) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiilor, pe perioada sesiunii de concurs, membrii acestora, inclusiv membrii comisiei de lectori, vor fi remunerați, pe baza de contracte, din bugetul Fondului cinematografic, într-un cuantum stabilit de Consiliu.  +  Articolul 21Comisiile de selecție vor primi, prin grija secretariatului tehnic, următoarele documente, la termenele precizate, pe baza de proces-verbal de predare-primire, după cum urmează:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Documentul                                      Termen                                                           de predare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Regulamentul de concurs                              Prima sesiune de                                                        lucru a comisiei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Dosarele de scenariu, conform                        Prima sesiune de   art. 25 alin. (2) și (3) și art. 27                  lucru a comisiei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Formularele-tip pentru fisele de                     Prima sesiune de   evaluare și notare a scenariilor,                    lucru a comisiei   conform anexelor nr. 9a)-9f)   la prezentul regulament────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Borderoul proiectelor înscrise la                    La finalizarea   concurs, pentru identificarea                        evaluării scenariilor și   autorilor proiectelor selecționate                   după semnarea de   în etapa a doua                                      către toți membrii a                                                        clasamentului                                                        întocmit────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. Dosarele de proiect aferente                         După întocmirea   scenariilor selecționate de                          clasamentului și   comisie, întocmite conform                           identificarea autorilor   art. 27 și art. 38 alin. (5)                         proiectelor selecționate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (la 14-11-2017, Articolul 21 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 )  +  Articolul 22(1) În prima sesiune de lucru, membrii comisiei de selecție și ai comisiei de lectori semnează declarația de confidențialitate și declarația de incompatibilitate, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament. (la 14-11-2017, Alineatul (1) din Articolul 22 , Sectiunea a II-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) (1^1) În prima sesiune de lucru, membrii comisiei de selecție desemnează un președinte, ales prin majoritatea simplă a voturilor acestora. (la 14-11-2017, Articolul 22 din Sectiunea a II-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) (2) Directorul general al Centrului Național al Cinematografiei va stabili, împreună cu membrii comisiilor de selecție, data până la care aceștia vor finaliza analiza și selecția proiectelor cinematografice, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentului regulament.(3) În acest scop, secretariatul tehnic al concursului va preda comisiilor de selecție, pe baza de proces-verbal, dosarele de scenariu, sub forma securizata, însoțite de formularele-tip pentru fisele de evaluare și de notare a acestora, conform prezentului regulament.  +  Articolul 23Promovarea scenariilor în etapa a doua de concurs se va face cu stricta respectare a spiritului legii și a prezentului regulament.  +  Secţiunea a III-a Întocmirea dosarelor de concurs  +  Articolul 24În vederea participării la concursul de proiecte cinematografice, documentația și formularele necesare vor fi puse la dispoziția solicitanților de secretariatul tehnic al concursului, precum și prin publicarea pe site-ul Centrului Național al Cinematografiei.----------Art. 24 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.  +  Articolul 25(1) Producătorii de filme, participanți la concursul de proiecte cinematografice, vor întocmi în acest scop, potrivit prevederilor legii și ale prezentului regulament, dosarul de scenariu de film și dosarul de proiect.(2) Dosarele se vor depune la secretariatul tehnic al concursului.(3) Dosarele de scenariu de film se depun sub forma securizata, fără să conțină numele scenaristului, regizorului, producătorului sau alt indiciu care ar face posibila identificarea acestora.  +  Articolul 26Dosarul de scenariu va conține următoarele documente:1. pentru filme de lung și scurt metraj de ficțiune:a) scenariul de film, întocmit în format standard conform anexei nr. 4 la prezentul regulament, cu un număr de minimum 50 de pagini scrise pentru lungmetraj și minimum 2 pagini scrise pentru scurtmetraj; (la 07-10-2016, Sintagma: și minimum 20 de pagini scrise pentru scurtmetraj a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016, care modifică pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016 ) b) rezumatul scenariului, maximum 5 pagini scrise pentru lungmetraje și maximum 3 pagini scrise pentru scurtmetraje;c) viziunea regizorală asupra scenariului propus, în maximum 10 pagini pentru lungmetraje și maximum 3 pagini pentru scurtmetraje, ce pot conține text și imagini, și care poate include considerații de structură și stilistice, descrieri ale universurilor vizual și sonor, descrieri de personaje, precum și orice alte informații ce pot servi pentru a prefigura stilul regizoral al viitorului film;2. pentru filme documentare:a) scenariul de film;b) rezumatul scenariului, maximum 3 pagini scrise;c) viziunea regizorală asupra filmului propus, în text și imagini, ce poate include considerații de structură și stilistice, precum și orice informații relevante pentru susținerea temei, lista persoanelor ce urmează a fi intervievate sau lista materialelor de arhivă, după caz;3. pentru filme de animație:a) scenariul de film;b) descrierea temei, stilului și a laturii vizuale ale filmului, maximum 3 pagini scrise;c) viziunea regizorală asupra filmului propus, în text și imagini, ce poate include considerații de structură și stilistice, precum și orice informații relevante pentru susținerea scenariului, schițe ale personajelor, descrierea personajelor, schițe de ambianță plastică, dacă este cazul;4. pentru dezvoltarea de proiecte, filme de lung metraj de ficțiune, documentare și de animație:a) subiectul și un rezumat al scenariului de maximum 20 de pagini, cu indicarea materialului literar care a stat la baza acestuia, dacă este cazul, și cu prezentarea operei literare după care se propune adaptarea;b) scenariul de film propus pentru dezvoltare, în faza în care acesta este elaborat, dacă este cazul, întocmit în format standard conform anexei nr. 4;c) descrierea proiectului;d) viziunea regizorală, dacă a fost nominalizat un regizor.----------Art. 26 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.  +  Articolul 27În vederea participării la concursul de selecție a proiectelor cinematografice în scopul acordării de credite financiare directe pentru producția de filme, dosarul de proiect se întocmește de către solicitanți și va fi compus din dosarul tehnic, dosarul regizorului și dosarul producătorului.1. Dosarul tehnic va cuprinde următoarele:a) lista cu autorii filmului: regizor, autorul operei originale, dacă este cazul, autorul scenariului, autorul dialogului, dacă este cazul, autorul muzicii special create, dacă este cazul, autorul animației sau alți autori, după caz;b) opțiunea asupra dreptului de exploatare cinematografică a operei originale care a stat la baza scenariului;c) contractul cu clauză suspensivă între producător și autorul scenariului, precum și între producător și regizor, care să ateste cesiunea exclusivă către producător a drepturilor de realizare și exploatare a filmului respectiv, cu respectarea Legii nr. 8/1996  privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;d) curriculum vitae al scenaristului, regizorului și producătorului persoană juridică și/sau fizică, autorizată ca atare, precum și al persoanei fizice desemnate de persoana juridică să aibă calitatea de producător;e) devizul de producție al proiectului, întocmit pe capitole de cheltuieli, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament; devizul va conține costuri care nu pot depăși următoarele cote maximale din cheltuielile directe:– 10% - onorariul societăților producătoare;– 10% - cheltuielile neprevăzute;– 5% - onorariul pentru activitatea de regizor, precum și pentru cesiunea drepturilor provenite din această activitate;– 4% - onorariul pentru scrierea scenariului, precum și a dialogurilor și cesiunea exclusivă privind exploatarea scenariului în cadrul operei cinematografice;– 4% - remunerația producătorului executiv;– 4% - onorariul plătit pentru muzica special creată.În cazul coproducțiilor cinematografice, cu excepția onorariului societăților producătoare și a cheltuielilor neprevăzute, la care se aplică procentul contribuției financiare a fiecărui coproducător, restul cotelor maximale se aplică la bugetul general și ele vor fi respectate de către coproducătorul român, dacă aceste cheltuieli îi revin acestuia.Onorariile acordate regizorului, scenaristului, producătorului executiv sau compozitorului pot depăși valorile de mai sus, aplicate bugetului părții române, doar dacă diferența peste maximele prevăzute de legea română intră în cota de finanțare asigurată de partenerul sau partenerii străini.Se acceptă prezentarea devizului și în alte formate standard, de exemplu «Movie Magic»;f) planul de finanțare a proiectului, întocmit conform anexei nr. 5 la prezentul regulament, care trebuie să evidențieze:(i) contribuția proprie la finanțarea unui proiect, care trebuie să fie de minimum 6% din bugetul total al producției și care poate fi constituită din: sume în numerar, servicii sau aport în natură; contribuțiile în numerar vor fi dovedite prin extras de cont bancar ori prin documente contabile atestând cheltuielile efectuate, iar cele în servicii sau în natură, prin documente care să ateste capacitatea tehnică proprie a solicitantului de a le efectua;(ii) contribuțiile coproducătorilor sau cofinanțatorilor, dovedite prin: contracte de cofinanțare ori coproducție, scrisori ferme de cofinanțare sau coproducție, din care să rezulte cota de participare la finanțarea proiectului, contracte de prevânzare a filmului sau orice alte surse atrase; în cazul coproducțiilor cinematografice, trebuie să se menționeze cuantumul participării financiare a partenerului străin, contribuția proprie de minimum 6% referindu-se la participarea părții române;g) planul de producție a filmului, cu menționarea perioadelor calendaristice, pe etape de pregătire și de filmare, cu specificarea numărului de zile de filmare și de mixaj-sonorizare, precum și a datei estimative de finalizare a copiei standard a filmului; planul de producție se întocmește potrivit anexei nr. 6 la prezentul regulament;h) solicitarea privind alocarea de credite peste limita de 50%, în situația filmelor dificile și de buget redus;i) declarație pe propria răspundere a producătorului în legătură cu toate filmele produse anterior care au primit credit direct din Fondul cinematografic; pentru fiecare film vor fi menționate titlul, stadiul producției, cuantumul reprezentat de creditul acordat în bugetul total al filmului, așa cum este confirmat de auditul producției, și cuantumul în care respectivul credit a fost returnat. Situația în care producătorul nu a produs filme care să fi primit credit direct din Fondul cinematografic va fi declarată ca atare.2. Dosarul regizorului va cuprinde:a) anexele regizorului [anexele nr. 8a) și 8b), respectiv, în cazul regizorului debutant, anexa nr. 8c)];b) filmografia regizorului, evidențiind activitatea și performanțele sale profesionale;c) descrierea stadiului de dezvoltare a filmului din punct de vedere regizoral, în maximum 5 pagini ce pot cuprinde text și imagini, și care poate include, între altele și fără să se limiteze la: propuneri de distribuție de actori, propuneri pentru principalii membri ai echipei de realizatori, schițe sau fotografii pentru decoruri și costume, propuneri pentru locuri de filmare; opțional, se poate include un material video de tip demonstrativ/ilustrativ/pilot cu referire la filmul proiectat, cu durată de maximum 3 minute; fișierul se depune pe un suport și într-un format digital lecturabil în orice platformă de operare a unui computer personal și/sau ca legătură/link securizată prin parolă pentru accesarea fișierului pe internet.3. Dosarul producătorului va cuprinde:a) anexele producătorului [anexele nr. 7a) și 7b)];b) filmografia producătorului, evidențiind activitatea și performanțele sale profesionale;c) viziunea producătorului asupra filmului proiectat, în maximum 5 pagini, care poate include, între altele și fără să se limiteze la: motivația producătorului, considerații privind impactul scontat și căile pentru a-l obține, piețele vizate și publicul-țintă, atuuri și riscuri artistice, comerciale, productive și financiare, echipa avută în vedere, structura și managementul producției, construcția financiară în raport cu scenariul, strategia de marketing. Evaluarea acesteia are loc conform anexei nr. 12b la prezentul regulament. (la 14-11-2017, Litera c) din Punctul 3. , Articolul 27 , Sectiunea a III-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) d) descrierea stadiului de dezvoltare în care se află proiectul, în maximum 5 pagini care pot conține text și imagini.----------Art. 27 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.  +  Articolul 28(1) Dosarul de scenariu de film și dosarul de proiect se depun și se înregistrează la secretariatul tehnic al concursului până la data-limită stabilită în acest sens și comunicată public.(2) Dosarul de scenariu de film pentru secțiunea ficțiune de lung și scurt metraj și pentru secțiunea ficțiune de lung sau scurt metraj tematică se va depune în câte 5 (cinci) exemplare, respectiv 3 (trei) exemplare la secțiunea documentare și animație, iar dosarul de proiect se va depune în câte 2 (două) exemplare.(3) Descoperirea de către comisia de selecție a unor elemente care ar fi de natură să faciliteze identificarea autorilor unui proiect cinematografic, precum și comunicarea prin orice mijloace a conținutului scenariului de film sau a oricăror altor informații care ar putea duce la această identificare atrag eliminarea proiectului respectiv din concurs. Comisia de selecție se pronunță în acest sens printr-o hotărâre.(4) Prin grija secretariatului tehnic al concursului, fiecare dosar de scenariu de film va primi un număr de la 1 la «n», diferit de numărul de înregistrare oficial, care nu va fi completat în fața depunătorului. Același număr va fi înscris pe dosarul de proiect corespunzător dosarului de scenariu.(5) La terminarea etapei de selecție a scenariilor de film, secretariatul tehnic al concursului va înmâna comisiei de selecție borderoul proiectelor depuse, pentru identificarea autorilor proiectului, precum și dosarele de proiect promovate în etapa a doua de selecție. (la 14-11-2017, Articolul 28 din Sectiunea a III-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 )  +  Secţiunea a IV-a Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune  +  Articolul 29(1) Comisia de selecție pentru proiectele filmelor de ficțiune de lung și scurt metraj, precum și pentru secțiunea filmelor de ficțiune de lung și scurt metraj tematică analizează într-o primă etapă calitatea scenariilor pentru fiecare proiect, care vor fi lecturate și analizate sub formă securizată, conform prevederilor prezentului regulament. (la 14-11-2017, Alineatul (1) din Articolul 29 , Sectiunea a IV-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) (2) Aprecierea valorii artistice a scenariilor pentru filmele de ficțiune se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecție prevăzut în fișa de notare a scenariului, conform anexei nr. 9a) la prezentul regulament.----------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.  +  Articolul 30(1) Nota acordata fiecărui scenariu de către fiecare membru al comisiei va rezulta din efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate pentru fiecare criteriu de mai sus.(2) Stabilirea notei finale a fiecărui scenariu de către comisia de selecție se face, conform anexei nr. 9g) la prezentul regulament, prin efectuarea mediei aritmetice a notelor pentru scenariu acordate de către fiecare membru al comisiei, în condițiile alin. (1).(3) În cazul în care între cea mai mare și cea mai mică medie a notelor acordate de către 2 sau mai mulți membri ai comisiei de selecție unui scenariu este o diferență mai mare de 4,00 puncte, scenariul respectiv va fi reevaluat de membrii comisiei de selecție. În cazul menținerii unei diferențe mai mari de 4,00 puncte, cea mai mare și cea mai mică medie nu vor fi luate în considerare la stabilirea notei finale a scenariului.----------Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.(4) La finalul concursului, odată cu afișarea notei finale pentru scenariu obținute de fiecare proiect cinematografic, se va afișa și media notelor acordate de fiecare membru al comisiei, fără menționarea numelui acestora.----------Alin. (4) al art. 30 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.  +  Articolul 31(1) La finalul procesului de evaluare a scenariilor, comisia de selecție va stabili clasamentul scenariilor în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Clasamentul astfel stabilit se semnează de toți membrii comisiei de selecție.----------Alin. (1) a art. 31 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 2.306 din 7 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 3 iulie 2007.(1^1) Proiectele care au peste nota 6 la scenariu trec în etapa a doua, cea a selecției proiectelor cinematografice pentru finanțare.----------Alin. (1^1) al art. 31 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.(2) Abrogat.----------Alin. (2) a art. 31 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 2.306 din 7 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 3 iulie 2007.  +  Secţiunea a V-a Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație  +  Articolul 32(1) Comisia de selecție pentru proiectele filmelor documentare și de animație analizează într-o prima etapa, pentru fiecare proiect, calitatea scenariilor pentru filmele de animație, respectiv de descriere a proiectului pentru filmele documentare.(2) Scenariile și descrierile de proiect vor fi lecturate și analizate sub forma securizata, conform prevederilor prezentului regulament.(3) Aprecierea valorii artistice a scenariului pentru filmele de animație se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecție prevăzut în fișa de notare a scenariului, conform anexei nr. 9b) la prezentul regulament.----------Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.(4) Aprecierea valorii descrierii proiectelor pentru filme documentare se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de evaluare prevăzut în fișa de notare, conform anexei nr. 9c) la prezentul regulament.----------Alin. (4) al art. 32 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.  +  Articolul 33(1) Nota acordată fiecărui scenariu de film documentar și/sau de animație de către fiecare membru al comisiei va rezulta din efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate pentru fiecare criteriu.(2) Stabilirea notei finale a fiecărui scenariu de către comisia de selecție se face, conform anexei nr. 9g) la prezentul regulament, prin efectuarea mediei aritmetice a notelor pentru scenariu acordate de către fiecare membru al comisiei, în condițiile alin. (1).(3) În cazul în care între cea mai mare și cea mai mică medie a notelor acordate de către 2 sau mai mulți membri ai comisiei de selecție unui scenariu este o diferență mai mare de 4,00 puncte, scenariul respectiv va fi reevaluat de membrii comisiei de selecție, notele rezultate reprezentând notele finale.(4) La finalul concursului, odată cu afișarea notei finale pentru scenariu obținute de fiecare proiect cinematografic se va afișa și media notelor acordate de fiecare membru al comisiei, fără menționarea numelui acestora.----------Art. 33 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.  +  Articolul 34(1) La finalul procesului de evaluare, comisia de selecție va stabili clasamentul scenariilor și al descrierii de proiect, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Clasamentul astfel întocmit se semnează de toți membrii comisiei de selecție.----------Alin. (1) a art. 34 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 2.306 din 7 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 3 iulie 2007.(2) Abrogat.----------Alin. (2) a art. 34 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 2.306 din 7 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 3 iulie 2007.(3) Clasamentele întocmite conform alin. (1) pot suferi modificări în etapa a doua, cea a selecției proiectelor cinematografice.  +  Secţiunea a VI-a Selecția proiectelor cinematografice pentru filme de ficțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj  +  Articolul 35(1) În a doua etapă a concursului sunt analizate dosarele de proiecte cinematografice ale căror scenarii au fost selecționate și promovate în baza mediilor finale obținute potrivit prevederilor prezentului regulament. (2) În această a doua etapă, secretariatul tehnic al concursului predă membrilor comisiilor de selecție dosarele de proiecte cinematografice aferente scenariilor selecționate.(3) Pentru fiecare dintre proiectele care au obținut o notă peste 6 (șase) pentru calitatea scenariului în categoriile de concurs prevăzute la art. 5 alin. (1^2) lit. a)-e), membrii secretariatului tehnic pregătesc fișele de evaluare a realizărilor anterioare ale regizorului, respectiv ale producătorului, conform anexelor nr. 11a, 11b, 11c, 12a, 12b, pe baza declarațiilor depuse de aceștia, în baza anexelor nr. 7a, 7b, 8a, 8b și 8c.(4) Punctajele rezultate din fișele de evaluare întocmite conform alin. (1) vor fi verificate și avizate de comisiile de selecție.(5) Membrii comisiilor de selecție vor întocmi fișe de evaluare, conform anexei nr. 10 la prezentul regulament, pentru fiecare proiect cinematografic promovat în această etapă a concursului, conform următoarelor criterii de evaluare: a) calitatea scenariului - care deține, potrivit notelor acordate și coeficientului de importanță stabilit prin prezentul regulament, o pondere de 65% (două treimi) din totalul punctajului acordat; media finală a scenariului se multiplică cu coeficientul de importanță acordat scenariului, respectiv 6,5, obținându-se punctajul total alocat scenariului; b) calitatea regizorului - care deține, potrivit notelor acordate și coeficientului de importanță stabilit prin prezentul regulament, o pondere de 17,5% din totalul punctajului acordat; criteriul «calitatea regizorului» va fi evaluat conform fișelor de evaluare prevăzute în anexele nr. 11a și 11b. Cele două punctaje se însumează. În cazul filmelor realizate înainte de anul 1997 se va lua în calcul pragul de referință calculat de către Centrul Național al Cinematografiei în baza metodologiei aprobate prin decizia directorului general; în cazul categoriilor de concurs destinate proiectelor de scurtmetraj (ficțiune, animație și/sau documentar), în fișele de evaluare se vor lua în calcul doar criteriile A.2b), A.2c) și B din anexele nr. 11a și 11b; c) calitatea producătorului - care deține, potrivit notelor acordate și coeficientului de importanță stabilit prin prezentul regulament, o pondere de 17,5% din totalul punctajului acordat; criteriul «calitatea producătorului» va fi evaluat conform fișelor de evaluare prevăzute în anexele nr. 12a și 12b. Cele două punctaje se însumează. În cazul categoriilor de concurs destinate proiectelor de scurt metraj (ficțiune, animație și/sau documentar), în fișele de evaluare se vor lua în calcul doar criteriile A.2b), A.2c) și B din anexa nr. 12a, respectiv doar criteriile A1, A2 și B din anexa nr. 12b. (6) Punctajul total al proiectului se calculează prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu conform prevederilor alin. (5). (7) Punctajul maxim pentru criteriul «calitatea scenariului» poate fi de 65 de puncte, punctajul maxim pentru criteriul «calitatea regizorului» poate fi de 17,5 puncte, iar pentru criteriul «calitatea producătorului» punctajul maxim poate fi de 17,5 puncte. (8) Punctajul total maxim care poate fi obținut de un proiect este de 100 de puncte. (la 14-11-2017, Articolul 35 din Sectiunea a VI-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 )  +  Articolul 36În cazul proiectelor de debut regizoral la categoria filmelor de ficțiune de lung metraj, proiectele vor fi evaluate fiecare în parte, iar criteriul «calitatea regizorului» va fi cuantificat conform anexei nr. 11c) la prezentul regulament.----------Art. 36 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 2.306 din 7 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 3 iulie 2007.  +  Articolul 37Proiectele de film selecționate vor fi clasificate în funcție de ordinea descrescătoare a punctajului final obținut, pe liste separate, pentru următoarele categorii de filme, după cum urmează:a) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de ficțiune de lung metraj;b) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de ficțiune de lung metraj de debut;c) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de scurt metraj de ficțiune;c^1) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de ficțiune de lung metraj și scurt metraj tematice; (la 14-11-2017, Articolul 37 din Sectiunea a VI-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) d) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele documentare;e) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de animație;f) lista proiectelor de ficțiune selecționate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect;g) lista proiectelor de documentare selecționate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect;h) lista proiectelor de animație selecționate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect.----------Art. 37 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 2.520 din 17 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 30 decembrie 2009.  +  Secţiunea a VII-a Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film  +  Articolul 38(1) Comisiile de selecție analizează, în vederea acordării creditului direct pentru dezvoltare, numai proiectele filmelor de lung metraj de ficțiune, documentare și de animație.(2) Proiectele vor fi lecturate și analizate conform prevederilor prezentului regulament.(3) Comisiile de selecție analizează și notează, potrivit secțiunii de concurs la care a fost depus proiectul, proiectele prezentate, astfel:a) pentru filmele de ficțiune, aprecierea valorii artistice a proiectului se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecție prevăzut în fișa de notare, conform anexei nr. 9d) la prezentul regulament:b) pentru filmele documentare, aprecierea valorii artistice a proiectului se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecție prevăzut în fișa de notare, conform anexei nr. 9e) la prezentul regulament;c) pentru filmele de animație, aprecierea valorii artistice a proiectului se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecție prevăzut în fișa de notare, conform anexei nr. 9f) la prezentul regulament.----------Alin. (3) al art. 38 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.(4) Dosarul de proiect va cuprinde: bugetul de dezvoltare a proiectului, descrierea activităților preconizate a fi realizate, CV-ul scenaristului și CV-ul regizorului în cazul nominalizării acestuia.----------Alin. (4) al art. 38 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.(5) Întocmirea dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film se face potrivit prevederilor art. 26 pct. 4 și ale art. 27, aplicat în mod corespunzător acestui tip de credit.(6) Abrogat.----------Alin. (6) al art. 38 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 2.306 din 7 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 3 iulie 2007.  +  Articolul 39(1) Dosarele proiectelor de dezvoltare vor fi evaluate separat.(2) În etapa a 2-a a concursului, membrii comisiilor de selecție vor întocmi fise de evaluare, conform anexei nr. 13 la prezentul regulament, pentru fiecare proiect de dezvoltare promovat în aceasta etapa a concursului, conform următoarelor ponderi de evaluare:a) valoarea artistică a proiectului deține o pondere de 50%;b) calitatea producătorului, care deține, potrivit coeficientului de importanta stabilit prin prezentul regulament, o pondere de 50% din totalul punctajului acordat; criteriul "calitatea producătorului" se va evalua conform fisei de evaluare prevăzute în anexa nr. 12 la prezentul regulament.(3) Punctajul maxim care poate fi obținut de un proiect de dezvoltare este de 100 de puncte.(4) În situația în care regizorul este nominalizat și, ca urmare, la dosar exista și concepția regizorală, aceasta este inclusă în valoarea artistică a proiectului, dar nu se acorda punctaj pentru criteriul "calitatea regizorului".(5) Un producător nu poate primi în aceeași sesiune de concurs credit direct pentru dezvoltare de proiect pentru mai mult de doua proiecte.  +  Articolul 40(1) La finalul procesului de evaluare, comisia de selecție va stabili clasamentul proiectelor de dezvoltare, în ordinea descrescătoare a punctelor obținute. Clasamentul astfel întocmit se semnează de către toți membrii comisiei de selecție.----------Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 2.306 din 7 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 3 iulie 2007.(2) Hotărârile comisiilor de selecție reprezintă înscrisul care certifica selecționarea proiectelor pentru faza de finanțare.(3) Participanții la concursul de acordare a creditului direct pentru dezvoltare pot solicita, printr-o cerere scrisă, evaluările comisiei de selecție, ulterior publicării rezultatelor concursului.----------Alin. (3) al art. 40 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.  +  Secţiunea a VIII-a Acordarea creditelor directe pentru producție  +  Articolul 41(1) Pot solicita credite directe pentru producție persoanele fizice și persoanele juridice, autorizate ca atare, care au câștigat o sesiune de selecție și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006.(2) Pot încheia contracte de credite directe, pentru producția filmelor realizate în sistem de coproducție, persoanele fizice și juridice autorizate, care au câștigat o sesiune de selecție și care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele condiții:a) coproducătorii români au o participare de minimum 10% din bugetul de producție al filmului, în cazul coproducțiilor multilaterale, și de minimum 20% din bugetul de producție al filmului, în cazul coproducțiilor bilaterale, în condițiile prevăzute de prezentul regulament;b) coproducătorii dețin, pe baza de contract de coproducție, dreptul de coproprietate asupra negativului filmului, corespunzător contribuției fiecăruia, și sunt deținători ai dreptului de exploatare a filmului pe teritoriul României;c) coproducătorii își asuma obligația ca pe genericul filmului și în toate materialele publicitare să menționeze faptul ca filmul a fost realizat cu sprijinul financiar al Centrului Național al Cinematografiei.(3) Coproducțiile care se realizează în baza Convenției europene asupra coproducțiilor cinematografice se produc în baza criteriilor și condițiilor stabilite pentru aceasta categorie de filme prin Legea nr. 28/2002.  +  Articolul 42(1) Creditul direct nu poate depăși 50% din valoarea totala a bugetului de producție al proiectului cinematografic.(2) În cazul coproducțiilor cu participare românească, procentul prevăzut la alin. (1) se referă la bugetul părții române.(3) Sunt exceptate de la limita de acordare a creditului direct prevăzută la alin. (1) filmele dificile și de buget redus, definite ca atare prin dispozițiile legii și ale prezentului regulament.  +  Articolul 43(1) Consiliul nu poate acorda creditul direct pentru două proiecte de film de lung metraj selecționate în cadrul unei sesiuni de concurs, care urmează să fie realizate de același regizor. Regizorul poate opta pentru proiectul pe care dorește să îl realizeze dintre cele selecționate. În această situație, producătorul celui de-al doilea proiect selecționat poate înlocui regizorul, cu condiția ca noul regizor să aibă cel puțin același punctaj sau superior la criteriul «calitatea regizorului», fără să se realizeze o nouă ierarhie.----------Alin. (1) al art. 43 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 2.306 din 7 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 3 iulie 2007.(2) Consiliul va decide cuantumul acordat pentru fiecare proiect în funcție de bugetul alocat fiecărei sesiuni și de criteriile prevăzute de lege, astfel:a) proiectul cel mai bine plasat din cadrul fiecărei categorii va primi creditul solicitat, cu condiția ca acesta să nu depășească suma maximă stabilită de Consiliu conform art. 2 alin. (3) și să nu depășească 50% din bugetul producției respective, cu excepția filmelor dificile și de buget redus; (la 14-11-2017, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 43 , Sectiunea a VIII-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) b) față de proiectul cel mai bine plasat, în alocarea creditelor pentru proiectele situate pe locurile următoare, din cadrul fiecărei categorii, poate fi stabilit un procent de scădere ce se va aplica în funcție de situarea acestuia în ierarhia stabilită de comisia de selecție.(3) În analiza economico-financiara în vederea alocării creditelor directe Consiliul poate solicita expertiza financiara a unor experți independenți sau specialiști din cadrul Centrului Național al Cinematografiei.  +  Articolul 44Acordarea creditelor directe pentru proiectele cinematografice selecționate care au înregistrat un punctaj egal se face pe baza următoarelor criterii de departajare:– nivelul contribuției financiare confirmate la momentul înscrierii proiectului în concurs;– promovarea coproducțiilor cinematografice.  +  Articolul 45(1) Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice și Consiliul vor analiza proiectele selecționate și vor stabili producțiile cinematografice care se încadrează în categoria filmelor dificile și de buget redus.(2) În cazul filmelor dificile și de buget redus, Consiliul va stabili, în conformitate cu prevederile legii, cuantumul creditelor directe, care se pot acorda cu depășirea limitei de 50% din bugetul de producție al filmelor respective.----------Alin. (2) al art. 45 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 2.359 din 27 mai 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 17 iunie 2008.  +  Articolul 46Beneficiarii creditelor, precum și persoanele desemnate în calitate de producător nu pot solicita noi credite în cazul în care au fost încălcate termenele legale.  +  Articolul 47(1) Filmul dificil se caracterizează prin:– nivel ridicat de risc creativ;– înnoirea limbajului cinematografic prin modalități narative și de exprimare inedite;– oferirea unei alternative artistice la cinematograful comercial.(2) Filmul dificil atinge cel puțin 3 dintre următoarele obiective:– sunt filme de interes cultural de mare complexitate și a căror realizare prezintă un grad sporit de dificultate;– implementează noi tehnologii cinematografice într-un stil creativ și inovator;– promovează idei noi și inventive în forma și conținutul filmului finanțat;– au șanse minime sau chiar sunt lipsite de posibilitatea unui succes comercial datorita stilului experimental în care sunt realizate;– promovează debuturi de lung metraj, scurtmetraje ori filme-pilot sub 10 minute, cu exceptia reclamelor;– sprijină dezvoltarea comunităților de creație și de realizare a filmelor din cel puțin doua țări (coproducții).(3) Filmul de interes cultural de mare complexitate și a cărui realizare prezintă un grad sporit de dificultate este filmul care îndeplinește cumulativ cel puțin 3 dintre următoarele condiții:1. film de epoca;2. peste 10 locații de filmare;3. filmarea în exterior a cel puțin 50% din metrajul util al filmului;4. filmări speciale, peste 20% din metrajul util al filmului, cu efecte speciale, pirotehnie, filmări aeriene, subacvatice, cascade și/sau altele de acest gen ori cu efecte speciale realizate în postproducție;5. filmări de noapte, peste 20% din metrajul util al filmului;6. filmări cu copii, peste 10% din metrajul util al filmului;7. filmări cu animale, peste 10% din metrajul util al filmului;8. utilizarea unei distribuții cu peste 20 de actori în roluri principale și secundare;9. confecționarea unui număr de peste 20 de costume pentru roluri principale și secundare;10. realizarea unui număr de peste 10 decoruri special amenajate;11. sunt realizate în 2D sau 3D, în totalitate ori parțial; în acest caz se considera condiție realizata dacă filmul are 50% animație în 2D sau 3D;12. prezintă evenimente unice, a căror fixare în imagini nu se mai poate repeta niciodată, ele având importanta de document filmat;13. se remarcă prin originalitatea sau ineditul temei propuse;14. dezvăluie o viziune originală asupra istoriei și culturii românești sau ale minorităților din România.  +  Articolul 48(1) Filmele de buget redus se considera a fi filmele care au bugete considerabil mai mici decât bugetul mediu al unui film din aceeași categorie, realizat în anul precedent.(2) În categoria filmelor menționate la alin. (1) se includ proiectele care au un buget cu minimum 50% mai mic decât bugetul mediu al unui film din aceeași categorie, realizat în anul precedent.(3) Bugetul mediu pentru fiecare categorie, realizat în anul precedent, va fi publicat pe site-ul Centrului Național al Cinematografiei.  +  Articolul 49Contractele se încheie numai după verificarea dosarului financiar al proiectului de film de către Consiliu, dosar prin care trebuie să se ateste faptul ca finanțarea integrala a proiectului, atât ca sume, cât și ca termene, este asigurată.  +  Articolul 50Creditul direct pentru producție se acorda astfel:a) până la 50% din suma totala stabilită, la începutul perioadei de pregătire;b) diferența din valoarea rămasă se aloca pe parcursul realizării proiectului, astfel:– până la 20%, la solicitarea producătorului ori a producătorului delegat, la jumătatea filmărilor, pe baza rapoartelor de producție semnate de regizor și de producător sau de producătorul delegat, după caz;– până la 20%, la solicitarea producătorului, la sfârșitul filmărilor, pe baza rapoartelor de producție și a procesului-verbal de incheiere a filmărilor, semnate de regizor și de producător;– 10%, la solicitarea producătorului, odată cu îndeplinirea următoarelor condiții cumulative: predarea copiei standard sau a matriței video; predarea unui audit care să certifice corecta utilizare a creditului acordat, participarea financiara a coproducătorilor/finanțatorilor proiectului, precum și aportul producătorului și prezentarea unui contract de distribuire sau a angajamentului de distribuire, în cazul în care distribuirea este efectuată de către producător;c) în situația în care prima transa este mai mica de 50%, diferența se va repartiza corespunzător la transele următoare.  +  Articolul 51Directorul general al Centrului Național al Cinematografiei poate să suspende sau, după caz, să rezilieze contractele de acordare a creditului financiar, poate solicita restituirea sumelor virate din credit și poate declanșa procedura executării silite, potrivit legii, în următoarele situații:a) beneficiarul creditului direct nu prezintă Centrului Național al Cinematografiei situația cheltuielilor efectuate și documentele justificative în termen de maximum 15 zile de la data solicitării;b) beneficiarul creditului direct nu respectă, din culpa sa, obligațiile contractuale asumate față de Centrul Național al Cinematografiei.----------Lit. b) a art. 51 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.  +  Articolul 52(1) Beneficiarul unui credit direct, acordat potrivit dispozițiilor legii, este obligat să tina evidenta contabila a încasărilor pentru filmul pentru care i s-a acordat creditul, în cont analitic distinct, pe toată durata returnării creditului.(2) Beneficiarul creditului direct este obligat să pună la dispoziție Centrului Național al Cinematografiei, la cerere, toate documentele contabile solicitate.  +  Articolul 53Proiectele cinematografice care au beneficiat de credite directe pentru producție trebuie să fie prezentate la premieră, potrivit legii, prin proiecție pe ecrane.  +  Secţiunea a IX-a Acordarea creditelor directe pentru dezvoltare de proiect  +  Articolul 54(1) Creditul direct pentru dezvoltarea de proiect se acorda exclusiv proiectelor filmelor de lung metraj de ficțiune, documentare sau de animație, care au fost declarate câștigătoare ale concursurilor de selecție pentru aceasta categorie de credit, conform hotărârilor finale emise de comisiile de selecție și Consiliu.(2) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se poate acorda pentru documentare și prospecții, pentru scrierea sau rescrierea scenariului, angajarea de specialiști dramaturgi sau pentru acoperirea altor cheltuieli legate de dezvoltarea proiectului.(3) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect nu va depăși pragul minim prevăzut la art. 29 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată.(4) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect nu poate depăși cuantumul de 3% din valoarea creditului mediu de producție al unui film de ficțiune, documentar sau de animație, după caz, realizat în anul precedent.  +  Articolul 55Pot solicita credit direct pentru dezvoltare de proiect persoanele fizice sau juridice autorizate ale căror proiecte de dezvoltare au fost declarate câștigătoare ale unei sesiuni de concurs și îndeplinesc următoarele condiții:a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei;b) au un capital social de minimum 20.000 lei, în cazul persoanelor juridice, respectiv prezintă o scrisoare de garanție bancara, în echivalent suma, emisa în favoarea Centrului Național al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice;c) prezintă dosarul proiectului întocmit în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 56(1) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se acorda în baza contractului de creditare încheiat intre Centrul Național al Cinematografiei, în calitate de creditor, și producătorul filmului, în calitate de beneficiar.(2) Cuantumul creditului direct ce se acorda prin contractul încheiat intre Centrul Național al Cinematografiei și producătorul filmului este stabilit de Consiliu în etapa de finanțare a concursului de selecție a proiectelor cinematografice.  +  Articolul 57(1) Proiectele care au beneficiat de credite pentru dezvoltare vor fi înscrise în mod obligatoriu la concursurile de selecție pentru producția proiectelor cinematografice, în termen de maximum un an de la încheierea contractului de creditare pentru dezvoltare.(2) În cazul în care proiectul respectiv nu este declarat câștigător la 4 concursuri succesive, beneficiarul creditului este obligat să îl restituie.(3) În cazul proiectelor câștigătoare, suma acordata drept credit de dezvoltare se cumulează cu creditul de producție acordat proiectului și nu poate depăși 50% din bugetul filmului, cu exceptia filmelor dificile și de buget redus.  +  Capitolul III Acordarea sprijinului financiar nerambursabil  +  Articolul 58Centrul Național al Cinematografiei acorda din Fondul cinematografic, în condițiile prevederilor legale în vigoare și ale prezentului regulament, sprijin financiar nerambursabil persoanelor fizice și juridice autorizate.  +  Secţiunea I Sprijinul financiar nerambursabil pentru succes de public  +  Articolul 59(1) Sprijinul financiar nerambursabil pentru succes de public se acorda la solicitarea producătorilor și regizorilor unui film, separat, în proporție egala, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câștigător al concursului de selecție organizat în condițiile legii și ale prezentului regulament.(2) Sprijinul financiar va fi acordat producătorilor și regizorilor pentru unul dintre filmele realizate împreună și care a înregistrat în sălile de cinematograf sau în alte săli destinate vizionării cu public un număr de spectatori mai mare decât numărul de plătitori definit ca prag de referință corespunzător premierelor și, respectiv, ca prag de referință corespunzător titlurilor rulate.----------Alin. (2) al art. 59 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 2.306 din 7 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 3 iulie 2007.(3) Pragurile de referință pentru filmele românești sau realizate în coproducție cu participare românească se stabilesc de către Centrul Național al Cinematografiei la începutul fiecărui an, pe baza unei metodologii aprobate prin decizie de către directorul general.----------Alin. (3) al art. 59 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 2.306 din 7 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 3 iulie 2007.(4) Odată cu stabilirea pragurilor de referință pentru anul respectiv, Centrul Național al Cinematografiei va calcula tariful mediu al biletelor de intrare.----------Alin. (4) al art. 59 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 2.306 din 7 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 3 iulie 2007.(5) Centrul Național al Cinematografiei va comunica până la data de 31 martie a anului în curs pragurile de referință și tariful mediu al biletelor de intrare, înregistrate în anul precedent, pentru filmele românești sau realizate în coproducție cu participare românească, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentului regulament.----------Alin. (5) al art. 59 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 2.306 din 7 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 3 iulie 2007.  +  Articolul 60(1) Cuantumul sprijinului financiar automat pentru succes de public se calculează pentru fiecare film cumulativ pentru primii 2 ani calendaristici de exploatare, prin înmulțirea numărului de spectatori care a depășit pragul de referință corespunzător, stabilit pentru anul respectiv, cu tariful mediu ponderat al biletelor de intrare înregistrate în aceeași perioadă, așa cum apar din datele certificate de Centrul Național al Cinematografiei. În cazul filmelor realizate înainte de anul 1997, cuantumul sprijinului financiar automat pentru succes la public este acordat în cuantum fix pentru toate filmele care depășesc pragul de referință calculat potrivit art. 35 alin. (3) lit. b) și este egal cu sprijinul financiar automat maxim pentru succes la public ce se poate acorda în anul respectiv.----------Alin. (1) al art. 60 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.(2) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acorda numai la cererea producătorului, exclusiv pentru producția unui nou film, în condițiile prevederilor legii și ale prezentului regulament.(3) Aceasta suma se acorda separat, în proporție egala producătorului și regizorului filmului, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câștigător al concursului de selecție organizat în condițiile legii și ale prezentului regulament.(4) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acorda producătorilor doar pentru filmele românești sau realizate în coproducție cu participare românească.(5) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acorda regizorilor și în situația filmelor în coproducție cu participare românească doar în cazul în care au încheiate contracte ferme.  +  Articolul 61(1) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acorda din Fondul cinematografic, în baza unui contract încheiat intre Centrul Național al Cinematografiei și beneficiarii sprijinului.(2) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acorda după încheierea contractului de creditare, pentru producția unui film ce se realizează potrivit prevederilor legii și ale prezentului regulament.  +  Articolul 62Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acorda o singura data, pentru același film, producătorilor și regizorilor acestuia.  +  Secţiunea a II-a Sprijinul financiar nerambursabil pentru calitatea artistică  +  Articolul 63(1) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică a filmului se acordă producătorilor și regizorilor unui film care a fost selecționat ori premiat la premiile OSCAR, ale Academiei Europene de Film (EFA), la festivaluri internaționale acreditate de Federația Internațională a Asociațiilor Producătorilor de Film (F.I.A.P.F.), precum și la alte festivaluri internaționale agreate de Centrul Național al Cinematografiei, în conformitate cu art. 9 din prezentul regulament.(2) Cuantumul acestui sprijin este echivalent cu sprijinul financiar automat pentru succes de public ce se poate acorda în anul respectiv.(3) Această sumă se acordă separat, în proporție egală producătorului și regizorului filmului, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câștigător al concursului de selecție organizat în condițiile prezentului regulament.(4) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică se acordă numai la cererea producătorului, exclusiv pentru producția unui nou film, în condițiile prezentului regulament.(5) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică se acordă producătorilor doar pentru filmele românești sau în coproducție cu participare românească.(5^1) În cazul în care filmul de referință pentru care se acordă calitatea artistică este realizat în coproducție națională, sprijinul se poate acorda proporțional cu cota de participare a producătorilor la finanțarea filmului respectiv și se acordă separat pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câștigător al concursului organizat în condițiile legii și ale prezentului regulament. (la 14-11-2017, Articolul 63 din Sectiunea a II-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) (5^2) În cazul în care filmul de referință pentru care se acordă calitatea artistică este realizat în coproducție internațională și producătorul român este majoritar, sprijinul se acordă producătorului român în proporție de 100%, iar în cazul în care producătorul român este minoritar, atunci i se acordă proporțional cu cota de participare a acestuia la finanțarea filmului respectiv și se acordă pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câștigător al concursului organizat în condițiile legii și ale prezentului regulament. (la 14-11-2017, Articolul 63 din Sectiunea a II-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) (6) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică se acordă regizorilor în situația filmelor în coproducție cu participare românească doar în cazul în care au încheiate contracte ferme.(7) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică este un sprijin financiar nerambursabil.----------Art. 63 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.  +  Secţiunea a III-a Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de arta  +  Articolul 64Centrul Național al Cinematografiei acorda, în condițiile legii și ale prezentului regulament, sprijin financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de arta.  +  Articolul 65Pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor românești sau realizate în coproducție cu participare românească persoanele fizice și persoanele juridice autorizate ca atare, care îndeplinesc condițiile stabilite la art. 29 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006.  +  Articolul 66Dosarul pentru acordarea sprijinului financiar pentru distribuirea de filme românești sau realizate în coproducție se întocmește de către distribuitorii de filme și va conține următoarele documente:1. cererea pentru acordarea sprijinului de distribuire întocmită conform anexei nr. 14 la prezentul regulament;2. catalogul filmelor distribuite;3. devizul de cheltuieli pentru distribuirea filmului, care va include următoarele categorii de costuri:a) costuri pentru realizarea materialelor publicitare, afișe, fotografii, forșpane și altele de acest gen;b) costuri pentru spatii publicitare, spoturi radio și TV, afișaj, publicitate în presa scrisă;c) costuri promoționale pentru organizarea unor avanpremiere, vizionări cu presa, recepții, gala filmului;d) costuri pentru realizarea copiilor de filme, subtitrare, dublaj, transport;e) costuri legate de achiziționarea drepturilor de distribuție;f) alte cheltuieli în vederea distribuirii filmului;4. planul de distribuire al filmului și contracte de exploatare sau acorduri de exploatare, după caz;5. copie a contractului încheiat intre distribuitor și titularul drepturilor asupra filmului.  +  Articolul 67(1) Sprijinul financiar pentru distribuirea și exploatarea filmelor românești sau realizate în coproducție cu participare românească se va face conform schemelor de ajutor de stat în vigoare la momentul solicitării sprijinului.----------Alin. (1) al art. 67 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.(2) Consiliul va decide, cu majoritate simpla a numărului de voturi, asupra cuantumului sprijinului financiar acordat pentru fiecare cerere.(3) Hotărârea Consiliului de acordare a cuantumului sprijinului financiar pentru distribuire de filme se va lua în funcție de calitatea filmului distribuit, devizul de cheltuieli și fezabilitatea planului de distribuire a filmului.(4) În luarea hotărârii, Consiliul poate solicita sprijinul unei comisii formate din 3 membri, care să reprezinte distribuitori și exploatanți de săli. Avizul comisiei este consultativ și se referă la necesitatea ca filmul să fie distribuit cu numărul de copii prevăzute în deviz.(5) În baza hotărârii emise de Consiliu, Centrul Național al Cinematografiei încheie cu distribuitorul filmului contractul de acordare a sprijinului financiar pentru distribuirea de film.  +  Articolul 68Pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru funcționarea cinematografului de arta persoanele fizice și persoanele juridice autorizate ca atare, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, și în prezentul regulament.  +  Articolul 69Condițiile de eligibilitate ale exploatanților de cinematografe sunt următoarele:a) să dețină clasificarea sălii de cinematograf emisa de Registrul cinematografiei;b) să dețină autorizațiile legale de funcționare pentru cinematograf;c) să asigure o capacitate a sălii de cinematograf de minimum 50 de locuri;d) să funcționeze în regim public de vânzare a biletelor de intrare la spectacole cinematografice cel puțin 8 luni pe an;e) să asigure un minimum de 5% din numărul anual de spectacole cu producții cinematografice realizate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 39/2005, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, și ale prezentului regulament, din care cel puțin 1% la orele de maxima audiență.  +  Articolul 70Dosarul pentru acordarea sprijinului financiar nerambursabil pentru funcționarea cinematografelor de arta se completează de către exploatanții de cinematografe și va conține următoarele documente:a) cererea pentru acordarea sprijinului, întocmită conform anexei nr. 15 la prezentul regulament;b) fisa de identificare a sălii, cu adresa exactă, capacitatea în număr de locuri și dotarea tehnica a cinematografului;c) programarea filmelor de arta pentru ultimele 6 luni;d) declarație privind numărul de bilete vândute și contravaloarea acestora încasată în ultimele 6 luni;e) bugetul de venituri și cheltuieli al cinematografului pentru ultimele 6 luni;f) fotografii, planuri ale clădirii și alte informații.  +  Articolul 71(1) Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat pentru funcționarea cinematografelor de artă se va face conform schemelor de ajutor de stat în vigoare la momentul solicitării sprijinului.----------Alin. (1) al art. 71 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.(2) Consiliul va decide, cu majoritate simpla a numărului de voturi, asupra cuantumului sprijinului acordat pentru fiecare cinematograf.(3) Hotărârea Consiliului privind acordarea sprijinului financiar nerambursabil pentru funcționarea cinematografului de arta se va lua în funcție de concluziile rezultate din analiza dosarului prezentat și prin luarea în considerație a angajamentului exploatantului sălii de a respecta criteriile de eligibilitate stabilite prin prezentul regulament.(4) În baza hotărârii emise de Consiliu, Centrul Național al Cinematografiei încheie cu exploatantul sălii contractul de acordare a sprijinului financiar nerambursabil pentru funcționarea cinematografului de arta.  +  Articolul 72(1) Cererile se depun în cadrul unor sesiuni de finanțare organizate în datele de 30 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, iar dosarele se vor depune cu cel puțin 7 zile înainte.(2) Sesiunile de finanțare se anunță prin mijloace de informare în masă, prin publicarea în cel puțin 3 ziare cu acoperire națională, prin publicarea pe site-ul Centrului Național al Cinematografiei și prin afișarea la sediul Centrului Național al Cinematografiei, cu cel puțin 10 zile înainte de organizarea lor.----------Alin. (2) al art. 72 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.  +  Secţiunea a IV-a Alte tipuri de sprijin financiar nerambursabil  +  Articolul 73(1) Pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru organizarea sau participarea la festivaluri și târguri de filme interne și internaționale, susținerea unor programe de cultura și educație cinematografica, editarea unor lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei sau alte activități, conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, persoanele fizice și juridice autorizate, care îndeplinesc următoarele condiții:a) întocmesc cererea de solicitare a sprijinului financiar potrivit anexei nr. 16 la prezentul regulament;b) depun o prezentare a proiectului din care să rezulte necesitatea și oportunitatea activității pentru care se solicita sprijinul financiar nerambursabil;c) întocmesc devizul de cheltuieli al acțiunii sau al programului prevăzut;d) prezintă planul de finanțare a acțiunii sau a programului propus;e) prezintă planul de desfășurare a acțiunii sau a programului respectiv.(2) În cazul editării unor lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei, solicitantul trebuie să fie o editura.(3) În cazul organizării de festivaluri sau târguri de filme interne ori internaționale, solicitanții depun și o prezentare din care să rezulte necesitatea, oportunitatea și impactul activității pentru care se solicita sprijinul financiar nerambursabil.  +  Articolul 74(1) În conformitate cu atribuțiile Centrului Național al Cinematografiei, respectiv art. 6 alin. (17) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006 , cu modificările și completările ulterioare, Consiliul analizează cererile și dosarele depuse și decide asupra acordării sprijinului financiar nerambursabil, în funcție de următoarele criterii de evaluare, cu excepția editării de lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei:┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Nr. │ │ Punctaj ││crt.│ Criterii specifice de evaluare │ maxim ││ │ │100 puncte│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 1 │Calitatea artistică și originalitatea proiectului │ 15 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │1.1. Calitatea artistică și caracterul inovator al proiectului│ ││ │cultural și/sau originalitatea temei propuse și anvergura │ ││ │proiectului │ 8 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │1.2. Justificarea necesității implementării proiectului │ 7 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 2 │Definirea obiectivelor specifice - activitățile prevăzute în │ ││ │proiect conduc la satisfacerea/rezolvarea nevoilor culturale │ ││ │identificate ale grupurilor-țintă alese │ 14 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │2.1. Obiectivele sunt clar definite, realiste și măsurabile │ 8 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │2.2. Claritatea și adecvarea activităților în funcție de │ ││ │obiectivele proiectului cultural │ 6 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 3 │Planul de activități, modul de prezentare a acestuia, coerența│ ││ │și realismul, dacă acesta conduce la atingerea rezultatelor │ ││ │propuse a fi atinse în urma derulării proiectului │ 15 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │3.1. Planul de activități, modul de prezentare a acestuia - │ ││ │coerența și realismul │ 5 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │3.2. Modalitatea de implementare a proiectului pentru │ ││ │atingerea rezultatelor proiectului │ 5 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │3.3. Planul de activități - rezultate propuse a fi atinse în │ ││ │urma derulării proiectului │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 4 │Definirea clară a grupului-țintă │ 6 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │4.1. Definirea clară a participanților/grupurilor de │ ││ │participanți │ 3 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │4.2. Definirea clară a beneficiarilor/grupurilor de │ ││ │beneficiari │ 3 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 5 │Impactul proiectului asupra grupului-țintă - rezultate │ ││ │preconizate │ 6 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 6 │Experiență managerială și capacitate de implementare │ 10 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │6.1. Solicitantul - experiență în management de proiect și │ ││ │capacitate de administrare a proiectului cultural │ 6 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │6.2. Relevanța parteneriatelor pentru obiectivele și │ ││ │activitățile propuse │ 4 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 7 │Bugetul │ 10 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │7.1. Bugetul este estimat realist │ 5 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │7.2. Finanțări și cofinanțări │ ││ │Între 10-15%, 1 punct │ 1 ││ │Între 15-20%, 2 puncte │ 2 ││ │Între 20-25%, 3 puncte │ 3 ││ │Între 25-50%, 4 puncte │ 4 ││ │Peste 50%, 5 puncte │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 8 │Modalități de promovare cuprinse în proiect │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 9 │Relevanța proiectului cultural pentru dezvoltarea ulterioară a│ ││ │organizației care îl propune și a partenerilor proiectului │ 3 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 10 │Activitățile proiectului propun o valorificare creativă și │ ││ │colaborativă a resurselor locale │ 4 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 11 │Contribuția la promovarea cinematografiei românești pe plan │ ││ │internațional │ 3 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 12 │Proiectul își propune să își angajeze publicul specific în mod│ ││ │activ, prin acțiuni care să stimuleze coparticiparea, │ ││ │colaborarea, dezbaterea și formarea de abilități și deprinderi│ ││ │culturale. │ 3 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 13 │Modalități de asigurare a continuității proiectului │ 6 │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘(2) Cererile se depun în cadrul unor sesiuni de finanțare organizate astfel:a) 15 martie, pentru manifestări organizate în perioada 1 iulie - 31 decembrie a anului în curs;b) 15 septembrie, pentru manifestări organizate în perioada 1 ianuarie - 30 iunie a anului următor*).(3) Sesiunile de finanțare se anunță prin mijloace de informare în masă, prin publicarea în cel puțin 3 ziare cu acoperire națională, prin publicarea pe site-ul Centrului Național al Cinematografiei și prin afișarea la sediul Centrului Național al Cinematografiei, cu cel puțin 10 zile înainte de organizarea lor.(4) În cazul editării de lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei, grila de punctare este următoarea:┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Nr. │ │ Punctaj ││crt.│ Criterii specifice de evaluare │ maxim ││ │ │100 puncte│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 1 │Anvergura proiectului editorial (internațională, națională, │ ││ │regională) │ 25 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 2 │Capacitatea organizatorică și funcțională a operatorului │ ││ │cultural (editura) de realizare a proiectelor editoriale, │ ││ │experiența în derularea proiectelor editoriale și/sau │ ││ │calitatea partenerilor și colaboratorilor implicați în │ ││ │proiectul editorial propus │ 25 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 3 │Raportul dintre cheltuielile estimate și necesarul pentru │ ││ │realizarea proiectului editorial │ 15 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 4 │Justificarea necesității proiectului editorial │ 35 │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘(5) Dosarele analizate potrivit criteriilor de evaluare și care au obținut un punctaj de cel puțin 70 de puncte din 100 de puncte vor beneficia de acordarea sprijinului financiar nerambursabil, în limita bugetului aprobat pentru sesiunea respectivă.(6) Participanții la sesiunea de finanțare pot solicita printr-o cerere scrisă evaluările Consiliului pentru dosarul/dosarele depus/e, ulterior publicării rezultatelor. (la 14-11-2017, Articolul 74 din Sectiunea a IV-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) (7) Sprijinul financiar nerambursabil pentru promovarea și participarea filmului românesc sau realizat cu participare românească la festivaluri, concursuri internaționale și târguri interne și internaționale, precum și pentru distribuție de film românesc sau cu participare românească poate fi alocat de către Consiliu în afara sesiunilor prevăzute la alin. (2). (la 14-11-2017, Articolul 74 din Sectiunea a IV-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) ----------Art. 74 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.  +  Articolul 75În baza hotărârii Consiliului de acordare a sprijinului financiar nerambursabil, Centrul Național al Cinematografiei va încheia contractele de finanțare pentru organizarea sau participarea la festivaluri și târguri de filme interne și internaționale, susținerea unor programe de cultura și educație cinematografică, editarea unor lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 76(1) Sprijinul financiar automat, atât pentru succes de public, cât și pentru calitatea artistică, se calculează la valoarea pragului de referință din anul în care filmul a fost selecționat sau premiat.----------Alin. (1) al art. 76 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016.(2) Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuire se acorda și pentru filmele produse anterior intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 39/2005, distribuite începând cu 2006.  +  Articolul 77Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 39/2005, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006.  +  Articolul 78Pentru anul 2006 sprijinul financiar nerambursabil corespunzător secțiunilor a III-a și a IV-a de la cap. III se acorda fără organizarea unor sesiuni de finanțare.  +  Anexa nr. 1la regulament
  CERERE DE ÎNSCRIERE
  la concursul de selecție a proiectelor cinematografice
  Sesiunea ................... din anul ..........  +  Secţiunea .......................................Persoană fizică sau juridică autorizată:. ......... cod fiscal ........, nr. de înregistrare în Registrul cinematografic ........., cu sediul în ........, str. ....... nr. ......., sectorul (județul) ......., cod poștal ......., telefon ....., fax ....., cont bancar ......., societatea bancara ........., în calitate de producător al proiectului cinematografic ........, regia ......, solicita înscrierea la concursul de selecție a proiectelor cinematografice organizat de Centrul Național al Cinematografiei în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, și ale regulamentului de concurs.Creditul direct solicitat este în valoare de ...... lei, adică .......% din valoarea devizului proiectului de ....... lei.La prezenta cerere se anexează următoarele documente:■ copie de pe certificatul de înscriere în Registrul cinematografic;■ dovada oficiala pentru atestarea capitalului social de minimum 20.000 lei, pentru persoanele juridice, sau garanție bancara în echivalentul sumei de 20.000 lei, în cazul persoanelor fizice;■ dosarul proiectului, respectiv dosarul de scenariu de film și dosarul de proiect, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;■ declarație pe propria răspundere, sub sancțiunea legilor penale, ca nu are datorii la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și la Fondul cinematografic, cu exceptia ratelor scadente.Producător, Data............. ................
   +  Anexa nr. 2la regulament2a
  DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE
  Subsemnatul, ……….., membru al comisiei de selecție/comisiei de lectori a proiectelor cinematografice, numit prin Decizia nr…./...... a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei, declar că voi păstra confidențialitatea cu privire la lucrările comisiei respective, ce se vor desfășura pe parcursul perioadei concursului de selecție a proiectelor cinematografice, sesiunea ....... din anul ......... .Semnătura                                                      Data.........................                                    .........................2b
  DECLARAȚIE DE INCOMPATIBILITATE
  Subsemnatul, …………….., în calitate de membru al comisiei de selecție/comisiei de lectori la concursul de proiecte cinematografice sesiunea ……………, numit prin Decizia nr. ………../……….. a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei, declar pe propria răspundere, în conformitate cu art. 20 alin. (4) și art. 41 din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.335/2006, cu modificările și completările ulterioare, și sub incidența Codului penal, că nu particip în nicio calitate, nici eu, nici membrii familiei mele sau rude de gradul I la realizarea unui proiect cinematografic înscris în această sesiune de concurs și că nu mă aflu în relații contractuale sau de parteneriat pe baze comerciale sau civile cu vreunul dintre concurenți sau cu ceilalți membri ai comisiei.Semnătura                                                         Data.........................                                      ......................... (la 14-11-2017, Anexa 2 a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 )
   +  Anexa nr. 3la regulament    Producător Decoruri    Regizor Costume    Director de imagine Muzica    Montajul Metraj util/Durata (minute)                    CENTRALIZATOR DEVIZ ESTIMATIV                                FILMUL┌─────┬─────────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬─────┬──────┐│ │ CAPITOLUL │ Aport │ Aport │ Aport │TOTAL│ ││ │ │ numerar │ servicii │ natura │ LEI │ │├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────┼──────┤│ I. │DREPTURI DE AUTOR ȘI ALTELE │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────┼──────┤│ II. │DISTRIBUȚIE ȘI ALȚI ARTIȘTI │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────┼──────┤│III. │ECHIPA │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────┼──────┤│ IV. │ECHIPAMENT FILMARE │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────┼──────┤│ V. │DECORURI ȘI COSTUME │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────┼──────┤│ VI. │TRANSPORT ȘI CAZARE │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────┼──────┤│VII. │MATERIALE ȘI LABORATOR │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────┼──────┤│VIII.│POSTPRODUCȚIE │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────┼──────┤│ IX. │DIVERSE CHELTUIELI │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────┼──────┤│ X. │CONTRIBUȚII ȘI TAXE │ │ │ │ │ │└─────┴─────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴─────┴──────┘┌─────┬─────────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬─────┐│ │DEVIZ CHELTUIELI DIRECTE │ │ │ │ ││ │PRODUCȚIE │ │ │ │ │└─────┴─────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴─────┘┌─────┬─────────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬─────┐│ XI. │ONORARIUL SOCIETATE PROD. │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────┼──────┐│XII. │CHELTUIELI NEPREVĂZUTE (10%) │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────┼──────┤│ │TOTAL DEVIZ GENERAL│ │ │ │ │ │ │ │└─────┴───────────────────┴────┴────┴─────────┴──────────┴────────┴─────┴──────┘PRODUCĂTOR, COPRODUCĂTOR,BUGET DEFALCAT*Font 9*┌──────┬───────────────────────────────┬───┬─────────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬─────┐│ NR. │ SPECIFICAȚIE │NR.│CANTITATE│ UNITATE │ COST/ │SUBTOTAL│ TOTAL │TOTAL││ CRT. │ │ │ (U.F.) │ MĂSURA │ U.F. │ │PARȚIAL│ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │I. CREAȚIA ARTISTICĂ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│100.0 │Subiect și scenariu │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│100.1 │Onorariu drepturi autor subiect│ │ │ global │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│100.2 │Onorariu scenariști │ │ │ global │ 0 │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│100.3 │Onorariu adaptare scenariu │ │ │ global │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│100.4 │Onorariu dialoguri │ │ │ global │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│100.5 │Traducere │ │ │ pagina │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│100.6 │Studii și documentare │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│101.0 │Regizor │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│101.1 │Onorariu regizor │ │ │ global │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│101.2 │Cheltuieli regizor │ │ │ rezerva │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│102.0 │Muzica │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│102.1 │Onorariu compozitor │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│102.2 │Aranjament muzical │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│103.0 │Alte drepturi de folosință │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│103.1 │Arhiva audio/video │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│103.2 │Fotografii │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│104.0 │Casting și documentare │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│104.1 │Casting documentare │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│104.2 │Documentare │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│104.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │REMUNERARE CREAȚIE │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │II. ACTORI ȘI ALȚI ARTIȘTI │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│200.0 │Roluri principale │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│200.1 │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│200.2 │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│200.3 │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│200.4 │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│200.5 │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│200.6 │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│200.7 │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│200.8 │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│200.9 │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│200.10│ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│201.0 │Roluri secundare │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│201.1 │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│201.2 │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│201.3 │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│201.4 │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│201.5 │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│201.6 │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│201.7 │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│201.8 │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│201.9 │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│201.10│ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│201.11│ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│201.12│ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│201.13│ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│201.14│ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│201.15│ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│201.16│ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│202.0 │Roluri episodice │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│202.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│202.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│202.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│202.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│202.5 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│202.6 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│202.7 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│202.8 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│202.9 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│202.10│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│202.11│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│202.12│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│202.13│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│202.14│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│202.15│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│203.0 │Repetiții și probe │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│203.1 │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│204.0 │Artiști în postproducție │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│204.1 │Actori postsincron │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│204.2 │Cântăreți │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│204.3 │Instrumentiști │ 0 │ 0 │ zile │ 0 │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│204.4 │Zgomotiști │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│205.0 │Dubluri și cascadori │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│205.1 │Dubluri │ 0 │ 0 │ zile │ 0 │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│205.2 │Cascador coordonator │ 0 │ 0 │ zile │ 0 │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│205.3 │Cascadori │ 0 │ 0 │ zile │ 0 │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│206.0 │Figurație │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│206.1 │Figurație speciala │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│206.2 │Figurație obișnuită │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ACTORI ȘI ALȚI ARTIȘTI │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │III. PERSONAL ECHIPA │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│300.0 │Producător │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│300.1 │Producător executiv │ │ │ global │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│301.0 │Personal producție │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│301.1 │Director producție │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │săptămâni│ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │săptămâni│ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Post producție│ │ │săptămâni│ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│301.2 │Coordonator producție │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │săptămâni│ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │săptămâni│ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│301.3 │Asistent producție │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │săptămâni│ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │săptămâni│ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│301.4 │Al doilea asistent producție │ │ │săptămâni│ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │săptămâni│ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│301.5 │Al treilea asistent producție │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │săptămâni│ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │săptămâni│ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│301.6 │Contabil echipa filmare │ │ │săptămâni│ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│301.7 │Casier │ │ │săptămâni│ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│301.8 │Secretara de producție │ │ │săptămâni│ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│301.9 │Personal servire (filmare) │ │ │săptămâni│ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│301.10│Asistent medical (filmare) │ 0 │ 0 │săptămâni│ 0 │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│301.11│Traducător │ │ │săptămâni│ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│301.12│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│301.13│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│302.0 │Asistenți regie │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│302.1 │Primul asistent regie │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │săptămâni│ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │săptămâni│ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│302.2 │Al doilea asistent regie │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │săptămâni│ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │săptămâni│ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│302.3 │Al treilea asistent regie │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │săptămâni│ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │săptămâni│ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│302.4 │Secretara de platou │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │săptămâni│ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │săptămâni│ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Post producție│ │ │săptămâni│ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│303.0 │Sunet │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│303.1 │Inginer sunet │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ 0 │ 0 │ luni │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ 0 │ 0 │săptămâni│ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Post producție│ 0 │ 0 │ luna │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│303.2 │Microfonist │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ 0 │ 0 │ luni │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ 0 │ 0 │săptămâni│ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│303.3 │Operator sunet (filmare) │ 0 │ 0 │ luni │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │COSTURI ECHIPA (continuare) │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│304.0 │Imagine │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│304.1 │Director de imagine │ │ │săptămâni│ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Post producție│ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│304.2 │Cameraman │ │ │săptămâni│ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│304.3 │Asistent imagine │ │ │săptămâni│ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│304.4 │Asistent imagine - sarfeur │ │ │săptămâni│ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│304.5 │Mecanic de camera │ │ │săptămâni│ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│304.6 │Electrician sef │ │ │săptămâni│ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│304.7 │Electricieni (filmare) │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│304.8 │Mașinist sef │ │ │săptămâni│ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│304.9 │Mașinist (filmare) │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│304.10│Fotograf platou │ │ │ zile │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│304.11│ Tehnician video asist│ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│304.12│Filmări suplimentare │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│305.0 │Decor │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│305.1 │Scenograf │ │ │ brut │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │săptămâni│ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ zile │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│305.2 │Asistent scenograf │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │săptămâni│ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ zile │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│305.3 │Constructor decor │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │ luni │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ luni │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│305.4 │Asistent tehnic scenografie │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │ luni │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ luni │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│305.5 │Muncitori construcții decor │ │ │săptămâni│ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │COSTURI DECOR (continuare) │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│305.6 │Recuziter sef │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │ luni │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ zile │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│305.7 │Recuziter │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ zile │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Lichidare│ │ │ luni │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│305.8 │Zilieri │ │ │ luni │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│306.0 │Costume │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│306.1 │Pictor costume │ │ │ global │ │ │ 0 │ ││ │ │ │ │ brut │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │ sap. │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ sap. │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│306.2 │Asistent costume │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │ sap. │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ sap. │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│306.3 │Costumieră │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │ sap. │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ sap. │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Lichidare│ │ │ sap. │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│307.0 │Machiaj │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│307.1 │Machior sef │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │ sap. │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ sap. │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│307.2 │Asistent machiaj │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │ sap. │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ sap. │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│307.3 │Coafor │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │ sap. │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ sap. │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│308.0 │Personal montaj │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│308.1 │Monteur sef │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ sap. │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Post producție│ │ │ sap. │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│308.2 │Asistent montaj │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ sap. │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Post producție│ │ │ sap. │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│308.3 │Monteur sunet │ │ │ sap. │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│308.4 │Monteur muzica │ │ │ sap. │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│308.5 │Monteur video │ │ │ sap. │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│309.0 │Personal divers │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│309.1 │Șoferi │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │ sap. │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ sap. │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│309.2 │Pirotehnician │ │ │ sap. │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│309.3 │Supervizor efecte speciale │ │ │ sap. │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│309.4 │Rezerva ore suplimentare │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│309.5 │Alt personal divers │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │COSTURI ECHIPA │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │IV. ECHIPAMENT FILMARE │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│400.0 │Aparatura filmare │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│400.1 │Camera pelicula și accesorii │ │ │săptămâni│ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│400.2 │Camera suplimentara acces. │ │ │săptămâni│ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│400.3 │Obiective │ │ │săptămâni│ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│400.4 │Trepied │ │ │săptămâni│ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│400.5 │Filtre │ │ │săptămâni│ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│400.6 │Video asist │ │ │săptămâni│ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│400.7 │Acumulatori și încărcători │ │ │săptămâni│ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│400.8 │Videocasetofon + monitor │ │ │săptămâni│ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│400.9 │Camera filmare video acces. │ │ │săptămâni│ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│401.0 │Iluminare │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│401.1 │HMI și accesorii │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│401.2 │Proiectoare Fresnel și acc. │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│401.3 │Bruturi/minibruturi │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│401.4 │Proiector MR 25 Kw │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│401.5 │Proiector KPD 16,5 Kw │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│401.6 │Rivalte │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│401.7 │Aparatura speciala de iluminare│ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│401.8 │Cabluri și distribuție │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│402.0 │Instalație filmat de pe mașină │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│402.1 │Dolie │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│402.2 │Macara │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│402.3 │Minimacara │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│402.4 │Stativ electronic │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│403.0 │Sunet │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│403.1 │Magnetofon │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│403.2 │Mixer + accesorii │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│403.3 │Microfoane │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│403.4 │Prăjină priza directa │ │ │ zile │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│404.0 │Fotografii │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│404.1 │Aparat foto 35 mm │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│404.2 │Aparat foto 120 mm │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│404.3 │Polaroid │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│405.0 │Vehicole speciale │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│405.1 │Macara auto │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│405.2 │Grup electrogen │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│405.3 │Grup electrogen portabil │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│405.4 │Camioane │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│405.5 │Elicopter │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│406.0 │Efecte speciale │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│406.1 │Mașină de vânt │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│406.2 │Mașină de ploaie │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│407.0 │Altele │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ECHIPAMENT FILMARE │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │V. DECOR ȘI COSTUM E │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│500.0 │Construcție decor │ │ │ │globală│ │ 0 │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│500.1 │Construcție decor în interior │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│500.2 │Materiale pentru decor │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│500.3 │ - cumpărate │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│500.4 │ - închiriate │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ - confecționate │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│500.5 │Chiria platoului de filmare │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│500.6 │Construcție decor în exterior │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│500.7 │Materiale pentru decor │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│500.8 │ - cumpărate │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│500.9 │ - închiriate │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ - confecționate │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│500.10│Chiria locului de filmare │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│500.11│Amenajare loc de filmare │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 ││ │existent │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│500.12│ - materiale cumpărate │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│500.13│ - materiale închiriate │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ - materiale confecționate │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│501.0 │Recuzită │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│501.1 │Închiriată │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│501.2 │Confecționată │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│501.3 │Cumpărată │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│502.0 │Vehicole în cadru │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│502.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│502.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│502.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│503.0 │Animale în cadru │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│503.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│504.0 │Costume │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│504.1 │Confecționate │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│504.2 │Confecționare pantofi │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│504.3 │Închiriere costume + acc. │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│504.4 │Cumpărare costume + acc. │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│504.5 │Cumpărare pantofi │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│504.6 │Curățire și întreținere │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │DECOR ȘI COSTUME │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │VI. TRANSPORT ȘI CAZARE │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│600.0 │Mijloace transport auto │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│600.1 │ Pregătire│ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│600.2 │Autoturisme │ │ │ zile │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│600.3 │Microbuze │ │ │ zile │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│600.4 │Autobuze │ │ │ zile │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│600.5 │Alte mijloace de transport │ │ │ zile │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│600.6 │ │ │ │ zile │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│600.7 │ │ │ │ zile │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│600.8 │Consum carburanți în pregătire │ │ │ zile │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│600.9 │ Filmare│ │ │ zile │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│600.10│Autoturisme │ │ │ zile │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│600.11│Microbuze │ │ │ zile │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│600.12│Autobuze │ │ │ zile │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│600.13│Mașină aparate │ │ │ zile │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│600.14│Cinemobile │ │ │ zile │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│600.15│Camioane 4x4 │ │ │ zile │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│600.16│Rulota machiaj/costume │ │ │ zile │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│600.17│Camion bucătărie │ │ │ zile │ │ 0 │ │ │├──────┤ │ │ ├─────────┤ ├────────┼───────┼─────┤│600.18│Transport ocazional │ │ │ zile │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│600.19│Consum carburanți în filmare │ │ │ zile │ │ 0 │ │ │├──────┤ │ │ ├─────────┤ │ │ │ ││601.0 │Alte mijloace de transport │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│601.1 │Bilete tren │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│601.2 │Taxiuri │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│601.3 │Bilete de avion │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│601.4 │Închiriere helicopter │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│601.5 │Închiriere alte mijloace de │ │ │ │ │ │ 0 │ ││ │transport │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│601.6 │Mijloace de transport militare │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│601.7 │Transport negativ pelicula │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│601.8 │Transport negativ expus │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│601.9 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│602.0 │Cazare echipa străină │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│602.1 │București │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │ noapte │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ noapte │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│602.2 │În afara Bucureștiului │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │ noapte │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ noapte │ │ 0 │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│603.0 │Cazare echipa română │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Preproducție│ │ │ nopți │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ nopți │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│604.0 │Diurna și hrana │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│604.1 │Diurna echipa română │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│604.2 │Diurna echipa străină │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Pregătire│ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ Filmare│ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│604.3 │Masa zilnica în filmare │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│604.4 │Ceai, cafea, răcoritoare │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│604.5 │Disponibil în numerar │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │TRANSPORT ȘI CAZARE │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │VII. MATERIALE ȘI LABORATOR │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│700.0 │Pelicula │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│700.1 │Pelicula negativ color │ │ │ metri │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│700.2 │Pelicula pozitiv color │ │ │ metri │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│700.3 │Pelicula negativ optic sunet │ │ │ metri │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│701.0 │Banda magnetică │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│701.1 │Banda magnetică de 6,25 mm │ │ │ metri │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│701.2 │Casete audio 35 mm și 16 mm │ │ │ bucăți │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│701.3 │Casete DAT │ │ │ bucăți │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│701.4 │Casete BETA DIGITAL │ │ │ bucăți │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│701.5 │Casete VHS │ │ │ bucăți │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│701.6 │Casete DV │ │ │ bucăți │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│702.0 │Materiale foto și procesare │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│702.1 │Negativ 35 mm și procesare │ │ │ bucăți │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│702.2 │Polaroid │ │ │ bucăți │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│702.3 │Hârtie foto │ │ │ bucăți │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│703.0 │Alte materiale │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│703.1 │Materiale machiaj și peruci │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│703.2 │Efecte speciale climaterice │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ - fumigene │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ - zăpadă │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│703.3 │Efecte speciale pirotehnice │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ - armament │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ - explozibil │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │ - muniție │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│703.4 │Consumabile iluminare și camera│ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │Laborator │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│704.0 │Laborator procesare │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│704.1 │Developare negativ, curățare │ │ │ metri │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│704.2 │Pregătire pentru Telecinema │ │ │ metri │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│704.3 │Cozi starturi │ │ │ bucăți │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│704.4 │Transfer telecinema în BETA SP │ │ │ h │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│704.5 │Adițional key code │ │ │ minute │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│704.6 │Sincronizare │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│704.7 │Copie video de pe BETA pe VHS │ │ │ minute │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│704.8 │Laborator post procesare │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│704.9 │Taiere negativ │ │ │ metri │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│704.10│Copie 0 │ │ │ metri │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│704.11│Transfer ptr. verificare │ │ │ bobine │ │ │ │ ││ │sincron sunet în BETA │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│704.12│Sunet optic Dolby (de pe DAT) │ │ │ metri │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│704.13│Copie 1 (rectificată) │ │ │ metri │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│704.14│A doua copie rectificată │ │ │ metri │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│704.15│Generice │ │ │ metri │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│704.16│Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │MATERIALE ȘI LABORATOR │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │VIII. COSTURI POSTPRODUCȚIE │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│800.0 │Montaj imagine │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│800.1 │Cabina montaj │ │ │ h │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│800.2 │Premontaj video digital │ │ │ h │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│800.3 │Montaj video off-line digital │ │ │ h │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│800.4 │Montaj video on-line digital │ │ │ h │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│800.5 │Copiere video │ │ │ h │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│800.6 │Copiere și montaj negativ │ │ │ h │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│800.7 │Sala proiecție │ │ │ h │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│801.0 │Muzica │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│801.1 │Înregistrare │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│801.2 │Studio muzical │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│802.0 │Editare sunet și mixaj │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│802.1 │Copiere benzi │ │ │ h │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│802.2 │PS dialog │ │ │ h │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│802.3 │PS zgomote │ │ │ h │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│802.4 │Premontaj sunet │ │ │ h │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│802.5 │Montaj sunet digital │ │ │ h │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│802.6 │Mixaj sunet │ │ │ h │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│803.0 │Materiale promoționale │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│803.1 │Forspan │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│803.2 │Proiecții - vizionare │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│804.0 │Alte costuri │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│804.1 │Cazare echipa străină │ │ │ noapte │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│804.2 │Diurna echipa străină │ │ │ zile │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│804.3 │Autoturism │ │ │săptămână│ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │COSTURI POSTPRODUCȚIE │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │IX. DIVERSE │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│900.0 │Cheltuieli birou │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│900.1 │Chirie birou │ │ │ luni │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│900.2 │Traduceri │ │ │ pagini │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│900.3 │Rechizite │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│900.4 │Fotocopii │ │ │ pagini │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│900.5 │Fax/Telefon │ │ │ luni │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│900.6 │Servicii poștale │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│900.7 │Căldura, energie electrica │ │ │ luni │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│901.0 │Cheltuieli birou în deplasare │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│901.1 │Chirie birou deplasare │ │ │ luni │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│901.2 │Fax/Telefon │ │ │ luni │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│901.3 │Telefon celular │ │ │ luni │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│901.4 │Stații portavoce │ │ │ bucăți │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│901.5 │Supraveghere pompieri/politie │ │ │ h │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│901.6 │Paza │ │ │ luni │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│901.7 │Parcare și taxe diverse │ │ │ h │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│901.8 │Energie electrica │ │ │ luni │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│901.9 │Amenajări drumuri │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│902.0 │Închirieri depozite și │ │ │ │ │ │ │ 0 ││ │studiouri │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│902.1 │Magazie recuzită │ │ │ luni │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│902.2 │Magazie costume │ │ │ luni │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│902.3 │Camera de sunet │ │ │săptămâni│ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│902.4 │Camere pentru │ │ │săptămâni│ │ 0 │ 0 │ ││ │electrica/mașiniști │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│902.5 │Cabine actori │ │ │săptămâni│ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│903.0 │Consultanți și specialiști │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│903.1 │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│903.2 │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│903.3 │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│903.4 │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│904.0 │Asigurări │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│904.1 │Asigurări realizatori │ │ │ │ │ │ 0 │ ││ │principali │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│904.2 │Asigurare echipament │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│904.3 │Asigurare personal │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│904.4 │Asigurare negativ │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│904.5 │Asigurare numerar │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│904.6 │Asigurare incheiere filmări │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│904.7 │Asigurare plăți daune │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│905.0 │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│905.1 │Comision │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│905.2 │Cheltuieli de protocol │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │DIVERSE │ │ │ │ │ │ │ 0 │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │X. TAXE ȘI CONTRIBUȚII │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│1000.0│Cheltuieli cu verificarea │ │ │ │ │ │ 0 │ ││ │devizului │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│1000.1│Cheltuieli juridice │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│1000.2│Cheltuieli cu servicii bancare │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│1000.3│Taxe CNC │ │ │ │ │ │ 0 │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│1000.4│Cheltuieli din diferențe de │ │ │ │ │ │ 0 │ ││ │curs valutar │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │TAXE ȘI CONTRIBUȚII │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │TOTAL CHELTUIELI DIRECTE │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │Cheltuieli neprevăzute (10%) │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │Cheltuieli regie (12,5%) │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┤│ │TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │└──────┴───────────────────────────────┴───┴─────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴─────┘       ┌───────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────┐       │COFINANȚATORI │APORT NUMERAR│APORT SERVICII │APORT NATURA │TOTAL│       ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┤       ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┤       ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┤       ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┤       ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┤       └───────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────┘              PRODUCĂTOR, COPRODUCĂTOR, REGIZOR  +  Anexa nr. 4la regulament
  FORMATUL DE REDACTARE
  pentru scenarii de filme de ficțiune, documentare, animație și
  pentru dezvoltare de proiecte. Descriere și exemplificări
  Scenariile de filme înscrise la concurs se depun într-un format care va îndeplini următoarele cerințe:1. pe coala de hârtie format A4, cu caractere de tipar, cu corp 12, cules la un rând;2. redactate într-un program de calculator pentru machetare scenarii: Final Draft, Movie Magic, Damatica Pro etc. sau redactate astfel încât să respecte următoarele cerințe:a) Secvențele sunt precedate de un Cap de secvența care indică dacă este secvența de Exterior, Interior sau Exterior/Interior; locul desfășurării secvenței; efectul de lumina: Zi, Noapte, Zori, Amurg.b) Numele personajelor se scriu cu majuscule și sunt centrate pe coala de hârtie.c) Indicațiile referitoare la dialog se scriu într-o paranteză pe rândul care urmează numelui personajului și nu pot depăși 30 de semne tipografice, incluzând spatiile dintre cuvinte.d) Dialogul se scrie începând cu rândul care urmează numelui personajului și eventualei indicații de regie și este centrat pe coala de hârtie, fiecare rând de dialog având maximum 40 de semne tipografice, incluzând spatiile dintre cuvinte.e) Intre fiecare Cap de secvența și paragraf de text sau dialog și intre fiecare paragraf de text și dialog, precum și intre fiecare text de dialog aparținând unui personaj și numele altui personaj, în cazul în care sunt consemnate mai multe replici consecutive, se va insera un rând gol.f) Efectele: Fondu, Enchaine, Tăiat la și alte indicații de acest tip se scriu pe un rând separat, în dreapta paginii.g) Numărul secvenței se indică pe același rând cu Capul de secvența, în stânga și în dreapta paginii.h) Numărul paginii din scenariu se indică în coltul din dreapta sus al foii.
   +  Anexa nr. 5la regulament
  PLAN DE FINANȚARE
  pentru proiectul cinematografic
  TITLU PROIECTREGIZORPRODUCĂTOR
  Nr. crt.Surse de finanțareDetalierea surselor de finanțareTotalSuma confirmatăSuma în curs de confirmareSuma (euro)% (buget românesc)% (buget parte străină)% din buget total
  0123456789
  1BUGET TOTAL……....……....……....……................%............%100%
  2BUGET ROMÂNESC……....……....……....……….......100%............%
  3Centrul Național al Cinematografiei (CNC) credit direct……....……................% din buget românesc............% din buget total
  4CNC sprijin automat (cu mențiunea fiecăruia)…..……....
  5Contribuție proprie producător (minimum 6% din buget românesc)……....……................%
  numerar……....
  servicii……....
  natură……....
  6Europa creativă (sprijin pentru dezvoltare)……....
  0123456789
  7Alte surse de finanțare……....
  TV……....
  garanții distribuție……....
  prevânzări……....
  8Finanțare directă la producător în condițiile art. 16din Ordonanța Guvernuluinr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006 (reprezentând ......% din bugetul filmului)sursa 1……....
  sursa 2……....
  ……….……....
  9Alți cofinanțatorisursa 1……....
  sursa 2……....
  ……....……....
  10TOTAL PRODUCĂTOR……....……....……................%............%
  11TOTAL COPRODUCĂTOR 1 din România……....……................%............%
  12TOTAL COPRODUCĂTOR 2 din România …………..……....……................%............%
  ……....
  13TOTAL PARTICIPARE ROMÂNEASCĂ……....……....……....100%…...% din buget total
  14BUGET PARTE STRĂINĂ……....100%% din buget total
  15TOTAL COPRODUCĂTOR 1 din altă țară……................%............%
  16TOTAL COPRODUCĂTOR 2 din altă țară ….……................%............%
  ……................%............%
  17TOTAL PARTICIPARE PARTE STRĂINĂ……… (în lei)…….... (în euro)100%............%
  18BUGET ROMÂNESC……................% din total buget
  19BUGET PARTE STRĂINĂ……................% din total buget
  20TOTAL GENERAL……................%............%100%
  Curs de schimb valutar 1 euro = xxxxxx leiProducător Numele și prenumeleFuncțiaSemnătura ȘtampilaData (la 14-11-2017, Anexa 5 a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 )
   +  Anexa nr. 6la regulament
  PLANUL
  de producție a filmului
  1. Etapa de pregătire*1) Notă
  *1) Se va detalia, după caz.
  2. Etapa de filmare*2) Notă
  *2) Se va specifica numărul zilelor de filmare.
  3. Etapa de mixaj-sonorizare*3) Notă
  *3) Se va specifica numărul zilelor de mixaj-sonorizare.
  4. Finalizarea copiei standard/DCP (data estimativă)----------Anexa 6 la regulament a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016, potrivit pct. 38 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 7la regulament Notă
  Anexa 7 la regulament a fost înlocuită cu anexele 1 și 2 din ORDINUL nr. 2.306 din 7 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 3 iulie 2007, potrivit pct. 22 al art. I din același act normativ, devenind astfel anexele 7a) și 7b) la regulament.
   +  Anexa nr. 7a)la regulament
  DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI*)
  în legătură cu cel mai bun film produs în ultimii 5 ani
  Notă
  *) Declarația va fi însoțită de documente justificative pentru fiecare dintre mențiuni.
  Titlul filmului^1):
  Anul premierei:
  A.Nr. de spectatori plătitori (România)
  A.1)Achiziții
  a)Numărul de țări în care filmul s-a distribuit în săli de cinema
  ȚaraAnul
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  b)Numărul de posturi de televiziune cu acoperire națională și/sau internațională care au achiziționat filmul
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  c)Achiziționarea filmului de către cel puțin o platformă online internațională de tip VoD, SVoD, TvoD (de exemplu, Netflix, Amazon, Mubi, Hulu, Filmmit etc.)
  1.
  2.
  3.
  B.Palmares
  a)Premii acordate la festivaluri:Denumire festivalAnul acordării
  1.categoria A
  2.categoria alte festivaluri F.I.A.P.F.
  3.categoria alte festivaluri agreate de Centrul Național al Cinematografiei (CNC)
  b)Selecții la festivaluri (denumire secțiune)Denumire festivalAnul selecției
  1.categoria A
  2.categoria alte festivaluri F.I.A.P.F.
  3.categoria alte festivaluri agreate de CNC
  Data                                                                        Semnătura......................                                                     ...................... Notă
  ^1) Declarația se va completa cu același film la toate subpunctele fișei.
  Declarația se va completa cu un film din aceeași categorie de concurs.
  În cazul în care producătorul nu deține în portofoliu niciun film din categoria de concurs la care dorește să aplice, completează cu orice film din ultimii 5 ani, de orice gen, din portofoliu.
  (la 14-11-2017, Anexa 7a) a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 )
   +  Anexa nr. 7b)la regulament
  DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI*)
  cu privire la situația proiectului și contribuția financiară
  Notă
  *) Declarația va fi însoțită de documente justificative pentru fiecare dintre mențiuni.
  A.Titlul proiectului
  1.Contribuția financiară în proiect confirmată în momentul depunerii proiectului la sesiunea de finanțare
  %
  B.Participarea scenariului într-un program de dezvoltare de scenariu și/sau proiect^1
  Denumire programȚaraAnul
  1.
  2.
  C.Participarea proiectului la o piață de coproducție^2
  Denumire platformăȚaraAnul
  1.
  2.
  D.Finanțarea programului Europa Creativă MEDIA pentru dezvoltarea proiectului sau alte fonduri naționale (în afara României), regionale sau paneuropene
  4.Da:Nu:
  E.Situația rambursării creditelor primite de la Centrul Național al Cinematografiei, dacă este cazul, începând cu anul 1997 și până în prezent (valoarea creditelor, rambursarea creditelor)^3
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Data                                                         Semnătura......................                                      ...................... Notă
  ^1 Se recomandă unul din programele susținute de Comisia Europeană prin programul Europa Creativă MEDIA, dar lista nu este exclusivă. Dovada se face prin atașarea certificatului/diplomei de participare - http://www.creative-europe-media.eu/ trainings/courses
  ^2 Se recomandă una din platformele susținute de Comisia Europeană prin programul Europa Creativă MEDIA, dar lista nu este exclusivă. Este necesară dovada de participare - http://www.creative-europe-media.eu/markets/markets
  ^3 Se vor cumula toate creditele accesate de către producător. Procentul returnat raportat la totalul cumulat. Producătorii care nu au mai accesat anterior sesiunii în curs credite pentru producție primesc punctajul maxim.
  (la 14-11-2017, Anexa 7b) a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 )
   +  Anexa nr. 8la regulament Notă
  Anexa 8 la regulament a fost înlocuită cu anexele 3 și 4 din ORDINUL nr. 2.306 din 7 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 3 iulie 2007, potrivit pct. 23 al art. I din același act normativ, devenind astfel anexele 8a) și 8b) la regulament.
   +  Anexa nr. 8a)la regulament
  DECLARAȚIA REGIZORULUI*)
  în legătură cu cel mai bun film realizat în carieră
  Notă
  *) Declarația va fi însoțită de documente justificative pentru fiecare dintre mențiuni.
  Titlul filmului^1):
  Anul premierei:
  A.Nr. de spectatori plătitori (România)
  A.1)Achiziții
  a)Numărul de țări în care filmul s-a distribuit în săli de cinema
  ȚaraAnul
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  b)Numărul de posturi de televiziune cu acoperire națională și/sau internațională care au achiziționat filmul
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  c)Achiziționarea filmului de către cel puțin o platformă online internațională de tip VoD, SVoD, TvoD(de exemplu, Netflix, Amazon, Mubi, Hulu, Filmmit etc.)
  1.
  2.
  3.
  B.Palmares
  a)Premii acordate la festivaluri:Denumire festivalAnul acordării
  1.categoria A
  2.categoria alte festivaluri F.I.A.P.F.
  3.categoria alte festivaluri agreate de Centrul Național al Cinematografiei (CNC)
  b)Selecții la festivaluri (denumire secțiune)Denumire festivalAnul selecției
  1.categoria A
  2.categoria alte festivaluri F.I.A.P.F.
  3.categoria alte festivaluri agreate de CNC
  Data                                              Semnătura......................                           ...................... Notă
  ^1) Declarația se va completa cu același film la toate subpunctele fișei.
  Declarația se va completa cu un film din aceeași categorie de concurs.
  (la 14-11-2017, Anexa 8a) a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 )
   +  Anexa nr. 8b)la regulament
  DECLARAȚIA REGIZORULUI*)
  în legătură cu un film din ultimele două realizate
  Notă
  *) Declarația va fi însoțită de documente justificative pentru fiecare dintre mențiuni.
  Titlul filmului^1):
  Anul premierei:
  A.Nr. de spectatori plătitori (România)
  A.1)Achiziții
  a)Numărul de țări în care filmul s-a distribuit în săli de cinema
  ȚaraAnul
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  b)Numărul de posturi de televiziune cu acoperire națională și/sau internațională care au achiziționat filmul
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  c)Achiziționarea filmului de către cel puțin o platformă online internațională de tip VoD, SVoD, TvoD (de exemplu, Netflix, Amazon, Mubi, Hulu, Filmmit etc.)
  1.
  2.
  3.
  B.Palmares
  a)Premii acordate la festivaluri:Denumire festivalAnul acordării
  1.categoria A
  2.categoria alte festivaluri F.I.A.P.F.
  3.categoria alte festivaluri agreate de Centrul Național al Cinematografiei (CNC)
  b)Selecții la festivaluri (denumire secțiune)Denumire festivalAnul selecției
  1.categoria A
  2.categoria alte festivaluri F.I.A.P.F.
  3.categoria alte festivaluri agreate de CNC
  Data                                                    Semnătura......................                                ...................... Notă
  ^1) Declarația se va completa cu același film la toate subpunctele fișei.
  Declarația se va completa cu un film din aceeași categorie de concurs.
  (la 14-11-2017, Anexa 8b) a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 )
   +  Anexa nr. 8c)la regulament
  DECLARAȚIA REGIZORULUI DEBUTANT*
  Notă
  *) Declarația va fi însoțită de documente justificative pentru fiecare dintre mențiuni.
  Titlul filmului^1):
  Anul premierei:
  A.Recunoaștere internațională
  a)Premii acordate la festivaluri:Denumire festivalAnul acordării
  1.categoria A
  2.categoria alte festivaluri F.I.A.P.F.
  3.categoria alte festivaluri agreate de Centrul Național al Cinematografiei (CNC)
  4.Festivaluri studențești
  b)Selecții la festivaluri (denumire secțiune)Denumire festivalAnul selecției
  1.categoria A
  2.categoria alte festivaluri F.I.A.P.F.
  3.categoria alte festivaluri agreate de CNC
  4.Festivaluri studențești
  B.Succesul comercial (difuzarea TV în țară și în străinătate)
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  Achiziționarea filmului de către cel puțin o platformă online internațională de tip VoD, SVoD, TvoD(de exemplu, Netflix, Amazon, Mubi, Hulu, Filmmit etc.)
  1.
  2.
  3.
  Data                                                   Semnătura......................                                 ...................... Notă
  ^1) Declarația se va completa cu același film la toate subpunctele.
  (la 14-11-2017, Anexa 8c) a fost modificată de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 )
   +  Anexa nr. 9a)la regulamentFișa de notare a scenariului pentru filme de ficțiune de lung și scurt metraj și filme deficțiune de lung și scurt metraj tematică (la 14-11-2017, Titlul anexei nr. 9a a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 )     Număr dosar: Secțiune de concurs:    Membru comisie: Categorie:    Data:┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│ 1 │Tema: │Notă: │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ 2 │Subiect: │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ 3 │Structura dramaturgică: │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ 4 │Construcția personajelor: │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ 5 │Tehnica dialogului: │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ 6 │Potențialul de interes și impactul asupra publicului │ ││ │autohton │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ 7 │Potențialul de reprezentare artistică și de public pe plan │ ││ │internațional: │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ 8 │Inovație artistică (folosirea unor tehnici noi de cinema, │ ││ │abordare nouă în anumite aspecte ale filmului etc.) │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ │Concluzii: │Medie: │└───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘NOTE:– Se va completa cu font Arial 10.– Fiecare justificare se va încadra între 400 și 600 de caractere.– Nota scenariului se calculează prin efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate la cele 8 criterii de evaluare.– Fișa de evaluare nu se va completa de mână.– Fișa de evaluare va primi număr de înregistrare.– Un exemplar în copie pentru membru comisie, exemplar original pentru dosar proiect.       Numele în clar Semnătura       .................. ................----------Anexa 9a) la regulament a fost înlocuită cu anexa 8 din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016, potrivit pct. 44 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 9b)la regulamentFIȘĂ DE NOTAREfilm de animație    Număr dosar: Secțiune de concurs:    Membru comisie: Categorie:    Data:┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│ 1 │Tema: │Notă: │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ 2 │Subiect: │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ 3 │Structura dramaturgică: │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ 4 │Construcția personajelor: │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ 5 │Tehnica dialogului: │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ 6 │Concept grafic: │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ 7 │Potențialul de interes și impactul asupra publicului │ ││ │autohton │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ 8 │Potențialul de reprezentare artistică și de public pe plan │ ││ │internațional: │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ 9 │Inovație artistică (folosirea unor tehnici noi de cinema, │ ││ │abordare nouă în anumite aspecte ale filmului etc.) │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ │Concluzii: │Medie: │└───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘NOTE:– Se va completa cu font Arial 10.– Fiecare justificare se va încadra între 400 și 600 de caractere.– Nota scenariului se calculează prin efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate la cele 9 criterii de evaluare.– Fișa de evaluare nu se va completa de mână.– Fișa de evaluare va primi număr de înregistrare.– Un exemplar în copie pentru membru comisie, exemplar original pentru dosar proiect.       Numele în clar Semnătura       .................. ................----------Anexa 9b) la regulament a fost înlocuită cu anexa 9 din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016, potrivit pct. 45 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 9c)la regulamentFIȘĂ DE NOTAREdocumentar    Număr dosar: Secțiune de concurs:    Membru comisie: Categorie:    Data:┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│ 1 │Tema: │Notă: │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ 2 │Subiect: │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ 3 │Abordarea stilistică: │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ 4 │Personaje: │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ 5 │Originalitate, gradul de interes și noutate ale temei și │ ││ │modului de tratare propuse: │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ 6 │Potențialul de interes și impactul asupra publicului │ ││ │autohton │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ 7 │Potențialul de reprezentare artistică și de public pe plan │ ││ │internațional: │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ │Concluzii: │Medie: │└───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘NOTE:– Se va completa cu font Arial 10.– Fiecare justificare se va încadra între 400 și 600 de caractere.– Nota scenariului se calculează prin efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate la cele 7 criterii de evaluare.– Fișa de evaluare nu se va completa de mână.– Fișa de evaluare va primi număr de înregistrare.– Un exemplar în copie pentru membru comisie, exemplar original pentru dosar proiect.       Numele în clar Semnătura       .................. ................----------Anexa 9c) la regulament a fost înlocuită cu anexa 10 din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016, potrivit pct. 46 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 9d)la regulamentFIȘĂ DE NOTAREa proiectului de dezvoltare pentru filmele de ficțiune de lung metraj    Număr dosar: Secțiune de concurs:    Membru comisie: Categorie:    Data:┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│ 1 │Subiectul sau gradul de interes al operei literare după care se │Notă: ││ │propune adaptarea │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ │ ││ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 2 │Calitatea sinopsisului sau a scenariului după care se propune │ ││ │adaptarea │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ │ ││ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 3 │Viziunea regizorală (dacă este cazul): │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ │ ││ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 4 │Potențialul de interes și impactul asupra publicului autohton │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ │ ││ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 5 │Potențialul de reprezentare artistică și de public pe plan │ ││ │internațional: │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ │ ││ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ │Concluzii: │Medie: │└───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘NOTE:– Se va completa cu font Arial 10.– Fiecare justificare se va încadra între 400 și 600 de caractere.– Nota scenariului se calculează prin efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate la cele 5 criterii de evaluare, respectiv 4, dacă regizorul nu a fost nominalizat.– Fișa de evaluare nu se va completa de mână.– Fișa de evaluare va primi număr de înregistrare.– Un exemplar în copie pentru membru comisie, exemplar original pentru dosar proiect.        Numele în clar Semnătura     ................... .................----------Anexa 9d) la regulament a fost înlocuită cu anexa 11 din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016, potrivit pct. 47 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 9e)la regulamentFIȘĂ DE NOTAREa proiectului de dezvoltare pentru filmele documentare de lung metraj    Număr dosar: Secțiune de concurs:    Membru comisie: Categorie:    Data:┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│ 1 │Calitatea și originalitatea temei propuse: │Notă: │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ │ ││ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 2 │Originalitatea tratării cinematografice a temei propuse: │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ │ ││ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 3 │Viziunea regizorală (dacă este cazul): │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ │ ││ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 4 │Potențialul de interes și impactul asupra publicului autohton │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ │ ││ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 5 │Potențialul de reprezentare artistică și de public pe plan │ ││ │internațional: │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ │ ││ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ │Concluzii: │Medie: │└───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘NOTE:– Se va completa cu font Arial 10.– Fiecare justificare se va încadra între 400 și 600 de caractere.– Nota scenariului se calculează prin efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate la cele 5 criterii de evaluare, respectiv 4, dacă regizorul nu a fost nominalizat.– Fișa de evaluare nu se va completa de mână.– Fișa de evaluare va primi număr de înregistrare.– Un exemplar în copie pentru membru comisie, exemplar original pentru dosar proiect.        Numele în clar Semnătura     ................... .................----------Anexa 9e) la regulament a fost înlocuită cu anexa 12 din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016, potrivit pct. 48 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 9f)la regulamentFIȘĂ DE NOTAREa proiectului de dezvoltare pentru filmele de animație de lung metraj    Număr dosar: Secțiune de concurs:    Membru comisie: Categorie:    Data:┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│ 1 │Subiectul: │Notă: │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ │ ││ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 2 │Calitatea desenelor, a schițelor și a prezentării personajelor: │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ │ ││ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 3 │Viziunea regizorală (dacă este cazul): │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ │ ││ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 4 │Potențialul de interes și impactul asupra publicului autohton │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ │ ││ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 5 │Potențialul de reprezentare artistică și de public pe plan │ ││ │internațional: │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ │ ││ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ │Concluzii: │Medie: │└───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘NOTE:– Se va completa cu font Arial 10.– Fiecare justificare se va încadra între 400 și 600 de caractere.– Nota scenariului se calculează prin efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate la cele 5 criterii de evaluare, respectiv 4, dacă regizorul nu a fost nominalizat.– Fișa de evaluare nu se va completa de mână.– Fișa de evaluare va primi număr de înregistrare.– Un exemplar în copie pentru membru comisie, exemplar original pentru dosar proiect.        Numele în clar Semnătura     ................... .................----------Anexa 9f) la regulament a fost înlocuită cu anexa 13 din ORDINUL nr. 3.758 din 12 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016, potrivit pct. 49 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 9g)la regulament                              FISA DE NOTARE FINALA                              a scenariilor de filme    Dosarul de scenariu nr. ............................................───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Membrii comisiei Nota scenariului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Nota finala: Data ...............    Semnătura membrilor comisiei:    ...............................    ...............................Nota finala a scenariilor de filme se calculează prin efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate de membrii comisiei de selecție.Pentru scenariile filmelor de ficțiune de lung metraj și scurt metraj nota finala a scenariului se calculează prin eliminarea notei maxime și a notei minime acordate în fisa de notare și efectuarea mediei aritmetice a celorlalte note acordate de membrii comisiei de selecție.  +  Anexa nr. 10la regulament
  FIȘĂ DE EVALUARE
  a proiectului cinematografic promovat în etapa a doua a concursului
  Dosarul de proiect nr. ...Titlul scenariuluiRegiaProducătorul
  CriteriulNotaCoeficientul de importanțăTotal punctaj
  Calitatea scenariului (maximum 65 de puncte)6,5
  Calitatea regizorului (conform fișei de evaluare, anexele nr. 11a, 11b) (maximum 17,5 puncte)
  Calitatea producătorului (conform fișei de evaluare, anexele nr. 12a, 12b) (maximum 17,5 puncte)
  Total punctaj (maximum 100 de puncte)Membrii comisiei de selecție: ................................................ (la 14-11-2017, Anexa 10 a fost modificată de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 2.693 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 )
   +  Anexa nr. 11 Notă
  Anexa 11 la regulament a fost înlocuită cu anexele 5 și 6 din ORDINUL nr. 2.306 din 7 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 3 iulie 2007, potrivit pct. 24 al art. I din același act normativ, devenind astfel anexele 11a) și 11b) la regulament.
   +  Anexa nr. 11a)la regulament
  CALITATEA REGIZORULUI
  Cel mai bun film realizat în carieră^1
  (Se va completa cu același film la toate subpunctele acestei secțiuni.)
  CriteriulNotaCoeficientul de importanțăTotal punctaj
  A. Succes comercial
  1. Numărul de spectatori înregistrați în România
  Numărul de spectatori în România*) pentru unul dintre filmele din carieră (realizat după 1997)*) Pentru filmele realizate înainte de anul 1997, numărul de spectatori se calculează conform art. 35 alin. (3) lit. b) din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.335/2006, cu modificările și completările ulterioare, după metodologia stabilită prin decizie a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei. Numărul de spectatori plătitori de bilet conform datelor oferite de Centrul Național al Cinematografiei
  - 50.000 de spectatori sau mai mult10max. 2 p
  - 45.000-50.000 de spectatori90,2
  - 40.000-45.000 de spectatori8
  - 35.000-40.000 de spectatori7
  - 30.000-35.000 de spectatori6
  - 25.000-30.000 de spectatori5
  - 20.000-25.000 de spectatori4
  - 15.000-20.000 de spectatori3
  - 10.000-15.000 de spectatori2
  - 5.000-10.000 de spectatori1
  (Punctajul maxim este de 2 puncte.)
  CriteriulNotaCoeficientul de importanțăTotal punctaj
  2. Achiziții
  a) Numărul de țări în care un film realizat în carieră s-a distribuit în săli de cinema10 pentru distribuția filmului în cel puțin două țări 5 pentru distribuția filmului într-o țară străină0,12max. 1,2 p
  În cazul unei coproducții se consideră țară/teritoriu orice țară/teritoriu, cu excepția țărilor coproducătoare. (de exemplu, Ro/Fr/It - orice țară în afara României, Franței și Italiei).
  b) Numărul de posturi de televiziune cu acoperire națională și/sau internațională care au achiziționat filmul^210 pentru cel puțin 10 televiziuni ........................... 1 pentru o televiziune0,05max. 0,5 p
  c) Achiziționarea filmului de către cel puțin o platformă online internațională de tip VoD, SVoD, TvoD (de exemplu, Netflix, Amazon, Mubi, Hulu, Filmmit etc.) (Punctajul maxim este de 2,2 puncte.)0,5max. 0,5 p
  Total secțiunea A:max. 4,2 p
  B. Palmares
  Festivaluri internaționale
  Recunoaștere internațională pentru filmul cu cel mai bun palmares realizat în carieră
  a) Premii internaționale:
  - la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA11 p (max. 1 p)
  - la alte festivaluri F.I.A.P.F.10,5 p (max. 0,5 p)
  - la alte festivaluri agreate de Centrul Național al Cinematografiei10,3 p (max. 0,3 p)
  b) Selecții (dacă filmul a fost premiat nu se mai punctează și selecția):
  - la festivaluri de categoria A, Oscar, EFAmaximum 2 selecții x 0,50 p (max. 1 p)
  - la alte festivaluri F.I.A.P.F.maximum 3 selecții x 0,3 p (max. 0,9 p)