LEGE nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1175 din 13 decembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Jandarmeria Română este instituția specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Administrației și Internelor, care exercită, în condițiile legii, atribuțiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private, la prevenirea și descoperirea infracțiunilor și a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum și la protecția instituțiilor fundamentale ale statului și combaterea actelor de terorism.(2) Jandarmeria Română, prin atribuții, organizare, pregătire și dispunere teritorială, contribuie la garantarea suveranității, independenței, autorității, unității și securității statului, democrației constituționale pe întregul teritoriu național atât în timp de pace, cât și în situații de criză.  +  Articolul 2Jandarmeria Română își desfășoară activitatea în interesul cetățenilor, al comunității și în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.  +  Articolul 3(1) Jandarmeria Română cooperează, în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, cu celelalte componente ale Ministerului Administrației și Internelor, cu structuri ale sistemului de apărare și securitate națională și colaborează cu organizații, instituții și autorități ale administrației publice centrale și locale, organizații neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum și cu persoane fizice.(2) Jandarmeria Română participă, în condițiile legii, la acțiunile organizate în cadrul Asociației Forțelor de Poliție și Jandarmerie Europene și Mediteraneene cu Statut Militar sau la cele organizate de către organismele similare ale altor state și îndeplinește misiuni de menținere a păcii, potrivit angajamentelor internaționale asumate de România.  +  Capitolul II Organizarea și conducerea Jandarmeriei Române  +  Articolul 4(1) Jandarmeria Română este organizată pe principii militare, ca sistem unitar de forțe și mijloace dispus conform organizării administrativ-teritoriale a țării, și are următoarea structură organizatorică:a) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, denumit în continuare Inspectoratul General;b) Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București;c) Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei și grupările de jandarmi mobile;d) inspectoratele de jandarmi județene;e) instituțiile militare de învățământ pentru formarea și pregătirea continuă a personalului;f) unitățile și subunitățile specializate, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice Jandarmeriei Române, inclusiv de sprijin logistic și medical, înființate potrivit legii.(2) La propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Române, ministrul administrației și internelor, în funcție de dinamica atribuțiilor și misiunilor jandarmeriei, poate înființa, desființa, disloca și redisloca unități, până la eșalonul brigadă exclusiv, în condițiile legii, servicii, secții, birouri, compartimente și subunități de jandarmi, în limita posturilor aprobate și a fondurilor bugetare alocate.  +  Articolul 5(1) Inspectoratul General este unitatea centrală a Jandarmeriei Române, cu personalitate juridică și competență teritorială generală, care planifică, organizează, conduce, coordonează și controlează activitatea structurilor din subordine, asigură cooperarea și colaborarea cu celelalte instituții ale statului, organisme și organizații guvernamentale și neguvernamentale din țară și din străinătate și execută orice alte atribuții date în competență prin lege.(2) Inspectoratul General are sediul în municipiul București.  +  Articolul 6(1) Inspectoratul General este condus de un inspector general, numit în această funcție de ministrul administrației și internelor.(2) Inspectorul general al Jandarmeriei Române este ajutat în îndeplinirea atribuțiilor sale de un prim-adjunct și șef al statului major și de adjuncți numiți în funcție, la propunerea sa, de către ministrul administrației și internelor.(3) În exercitarea atribuțiilor legale, inspectorul general al Jandarmeriei Române emite ordine și dispoziții obligatorii pentru personalul din subordine.(4) Inspectorul general al Jandarmeriei Române este ordonator secundar de credite. Unitățile din subordinea Inspectoratului General, ai căror comandanți au calitatea de ordonator terțiar de credite, sunt stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor, au personalitate juridică și utilizează creditele bugetare care le-au fost repartizate.(5) Inspectoratul General este reprezentat, în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, cu societatea civilă și cu instituțiile similare din alte state, de către inspectorul general sau de către ofițerii desemnați de acesta.(6) În cadrul Inspectoratului General funcționează Consiliul Militar, ca organ consultativ al Inspectoratului General, ale cărui componență, organizare și funcționare se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor.  +  Articolul 7Structura organizatorică a Inspectoratului General se stabilește, la propunerea acestuia, prin ordin al ministrului administrației și internelor.  +  Articolul 8(1) Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București este subordonată nemijlocit Inspectoratului General și este destinată planificării, organizării, conducerii și executării misiunilor specifice și îndeplinirii atribuțiilor ce revin jandarmeriei în municipiul București.(2) Direcția generală prevăzută la alin. (1) are în compunere structura de comandament organizată pe servicii, compartimente, batalioane, detașamente/companii, secții, plutoane, posturi, grupe, structuri de suport logistic, medical sau de altă natură, constituite conform legii.  +  Articolul 9(1) Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române, denumită în continuare Brigada Specială, este subordonată nemijlocit Inspectoratului General și are competență teritorială generală, destinată executării misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice, asigurării protecției instituțiilor fundamentale ale statului și neutralizării amenințărilor grave la adresa acestora, independent sau în cooperare cu alte structuri ale Ministerului Administrației și Internelor și cu ale celorlalte instituții din sistemul de apărare și securitate națională.(2) Brigada Specială prevăzută la alin. (1) are în compunere structura de comandament organizată pe servicii și compartimente, batalioane speciale de intervenție, detașamente, subunități de suport logistic și alte structuri de jandarmi, constituite conform legii.  +  Articolul 10(1) Inspectoratul de jandarmi județean este subordonat nemijlocit Inspectoratului General și este destinat planificării, organizării, conducerii și executării misiunilor specifice și îndeplinirii atribuțiilor ce revin jandarmeriei într-o zonă de responsabilitate corespunzătoare teritoriului unui județ.(2) Inspectoratul de jandarmi județean are în compunere structura de comandament organizată pe servicii, compartimente, detașamente, companii, secții, plutoane, posturi, grupe, structuri de specialiști - montane, navale, de suport logistic, medical sau de altă natură, constituite conform legii.(3) Inspectoratul de jandarmi județean are sediul în municipiul reședință de județ.(4) Subunitățile din compunerea inspectoratului de jandarmi județean, prevăzute la alin. (2), funcționează în localitatea de reședință a unității sau pot fi dislocate ori redislocate, prin ordin al ministrului administrației și internelor, în alte localități urbane și rurale din zona de responsabilitate a unității.  +  Articolul 11(1) Gruparea de jandarmi mobilă funcționează în subordinea Inspectoratului General, ca structură destinată organizării și executării misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice și de combatere a infracționalității în zona de responsabilitate teritorială.(2) Gruparea de jandarmi mobilă are în compunere, în funcție de specificul misiunii, structura de comandament organizată pe servicii, compartimente, detașamente, plutoane, grupe, structuri de specialiști, suport logistic și medical.  +  Articolul 12(1) Batalionul de jandarmi special este o unitate subordonată Brigăzii Speciale, destinată executării de misiuni specifice, de regulă, în zona de responsabilitate a acesteia.(2) Unitatea prevăzută la alin. (1) are în compunere, în funcție de specificul misiunilor, structura de comandament, detașamente, companii, posturi, grupe, subunități de specialiști, de suport logistic și medical sau alte structuri.  +  Articolul 13Detașamentul, compania, plutonul și grupa de jandarmi sunt subunități organizate ca structuri militare pentru pregătire sau pentru îndeplinirea misiunilor specifice, independent ori în subordinea nemijlocită a marilor unități sau unităților de jandarmi.  +  Articolul 14(1) Unitatea specială de jandarmi este structura destinată să execute misiuni de pază sau de protecție și apărare a unor obiective, bunuri, valori de importanță deosebită ori alte misiuni pe un anumit domeniu de competență al jandarmeriei.(2) Unitatea prevăzută la alin. (1) are în compunere structura de comandament organizată pe birouri, compartimente, detașamente, companii, plutoane, grupe, structuri de specialiști, de suport logistic și medical.  +  Articolul 15(1) Instituțiile militare de învățământ sunt structuri destinate formării continue, pregătirii și specializării personalului Jandarmeriei Române.(2) Instituțiile militare de învățământ au în compunere: structura de comandament, organizată în conformitate cu prevederile legale în domeniu, batalioane/cursuri, detașamente sau companii, plutoane, structuri de specialiști și suport logistic ori de altă natură.(3) Formarea și pregătirea pentru prima funcție, precum și perfecționarea pregătirii și specializării ofițerilor se realizează în Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", specialitatea "Jandarmi", în Școala de Aplicații sau în instituții similare din țară și din străinătate, iar pentru străini, prin cursul internațional de aplicații.(4) Formarea subofițerilor se realizează în Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi.(5) Centrul de pregătire și perfecționare este o structură destinată pregătirii, perfecționării și specializării categoriilor de personal, diferențiat pe domenii de activitate.(6) Personalul din instituțiile de învățământ prevăzute la alin. (1), care desfășoară activități didactice, precum și personalul din Jandarmeria Română, care organizează, planifică, coordonează, îndrumă sau controlează activitatea de pregătire și perfecționare a personalului, au aceleași drepturi și obligații cu cele ale personalului similar din celelalte unități de învățământ ale Ministerului Administrației și Internelor.  +  Articolul 16Bazele de logistică sunt structuri specializate destinate asigurării aprovizionării, depozitării, conservării și distribuirii bunurilor materiale, mentenanței armamentului și tehnicii specifice și contractării de bunuri și servicii necesare Jandarmeriei Române.  +  Articolul 17Unitățile și subunitățile de jandarmi pot acționa, cu aprobarea prealabilă a ministrului administrației și internelor și la ordinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, în orice zonă a țării, alta decât cea de responsabilitate permanentă, în funcție de situația operativă existentă, în condițiile legii.  +  Articolul 18(1) Regulamentele de organizare și funcționare ale Inspectoratului General și Brigăzii Speciale, precum și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a inspectoratului de jandarmi județean se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.(2) Regulamentele de organizare și funcționare ale inspectoratelor de jandarmi județene se elaborează de acestea în baza regulamentului-cadru prevăzut la alin. (1) și se aprobă de inspectorul general.  +  Capitolul III Atribuțiile Jandarmeriei Române  +  Articolul 19(1) Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate, are următoarele atribuții:a) apără, prin mijloacele și metodele prevăzute de lege, viața, integritatea corporală și libertatea persoanei, proprietatea publică și privată, interesele legitime ale cetățenilor, ale comunității și ale statului;b) execută misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor promoționale, comerciale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;c) execută misiuni de restabilire a ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acțiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare;d) execută, la solicitarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, pe baza planurilor de cooperare, misiuni de asigurare și restabilire a ordinii publice în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat;e) execută, pe baza planurilor de cooperare aprobate de ministrul administrației și internelor, misiuni de menținere a ordinii publice pentru prevenirea și descoperirea infracțiunilor în stațiuni montane și pe trasee turistice din zona acestora, precum și pe litoralul Mării Negre, în Delta Dunării ori în stațiuni balneare sau în alte zone de interes operativ;f) execută, în cooperare cu instituțiile abilitate ale statului, misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul vizitelor oficiale sau al altor activități la care participă înalți demnitari români sau străini pe teritoriul României, în zona obiectivelor și a locurilor de desfășurare a activităților;g) execută, în condițiile legii, la solicitarea autorităților competente, misiuni de urmărire și prindere a evadaților, dezertorilor și a altor persoane despre care există date și indicii temeinice că intenționează să săvârșească sau au săvârșit infracțiuni ori care se sustrag măsurii arestării preventive sau executării pedepselor privative de libertate;h) execută misiuni de intervenție antiteroristă la obiectivele aflate în responsabilitatea jandarmeriei sau pentru capturarea și neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune în pericol siguranța persoanelor, bunurilor, valorilor și transporturilor speciale;i) asigură, în condițiile legii, paza sau protecția și apărarea obiectivelor, a bunurilor și valorilor de importanță deosebită, stabilite prin hotărâre a Guvernului, și a obiectivelor aparținând Ministerului Administrației și Internelor, stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor;j) asigură, în condițiile legii, paza sau protecția transportului unor valori importante, precum și a transportului armelor, munițiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, substanțelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substanțe periculoase, definite astfel prin lege;k) participă, în cooperare cu celelalte instituții ale statului abilitate prin lege, la misiuni de prevenire și neutralizare a actelor teroriste pe teritoriul României;l) participă, împreună cu alte instituții abilitate, la supravegherea, controlul și asigurarea protecției și conservării fondului cinegetic și piscicol natural, a fondului silvic și de protecție a mediului, prin măsuri specifice de prevenire și combatere a oricăror încălcări ale prevederilor normelor legale;m) participă la protecția corespondenței secrete pe timpul transportului acesteia pe întreg teritoriul României;n) participă la limitarea și înlăturarea consecințelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe;o) participă, în condițiile legii, la misiuni în afara teritoriului statului român, cu efective și tehnica din dotare, la activități de instruire, la constituirea forțelor internaționale destinate îndeplinirii unor misiuni în cadrul acțiunilor de prevenire a conflictelor și gestionării situațiilor de criză, de întărire - consiliere, asistență, formare, control - a forțelor de ordine locale sau de substituție a acestora în toate domeniile lor de activitate. În timpul îndeplinirii acestor misiuni efectivele de jandarmi participante beneficiază de drepturile stabilite prin lege pentru militarii care execută misiuni în străinătate;p) asigură măsuri de ordine și de protecție a zonelor în care s-a produs sau există pericolul iminent de producere a unor incendii, explozii ori a altor situații de urgență ce pun în pericol viața, integritatea fizică a persoanelor sau bunurile acestora;q) constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, potrivit legii;r) efectuează, în condițiile legii, acte necesare începerii urmăririi penale pentru infracțiunile constatate pe timpul executării misiunilor specifice, potrivit prevederilor art. 61 din Codul de procedură penală; (la 01-02-2014, Lit. r) a alin. (1) al art. 19 a fost modificată de art. 77 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. ) s) desfășoară activități de cercetare și documentare în vederea constituirii bazei de date de interes operativ, necesară executării misiunilor specifice, cu persoanele cunoscute cu antecedente în comiterea de acte de dezordine cu prilejul unor manifestări publice, cu cele cunoscute ca aparținând unor grupuri cu comportament huliganic, precum și cu alte informații de interes operativ necesare executării misiunilor;t) execută orice alte atribuții prevăzute prin lege.(2) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situații care nu suferă amânare, la propunerea inspectorului general, ministrul administrației și internelor poate aproba asigurarea temporară a protecției unor persoane, obiective, bunuri, valori și transporturi speciale, altele decât cele stabilite prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii.(3) Jandarmeria Română răspunde solicitării magistratului de a participa, împreună cu acesta, la efectuarea unor acte procedurale.  +  Articolul 20(1) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 19 alin. (1) și (2), Jandarmeria Română se bazează pe concursul autorităților publice și al persoanelor fizice sau juridice, care furnizează, la cerere, date și documente necesare îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin lege.(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor, jandarmii aflați în misiune folosesc armamentul și mijloacele tehnice din dotare, potrivit dispozițiilor legale.  +  Articolul 21Pe timpul stării de urgență, Jandarmeria Română continuă să își îndeplinească misiunile specifice, asigurând totodată aplicarea prevederilor ordonanțelor militare prevăzute în decretul de instituire a acestei stări.  +  Articolul 22(1) Pe timpul stării de asediu, la mobilizare și în timp de război, Jandarmeria Română, pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 19, în calitate de componentă a forțelor armate, îndeplinește și următoarele atribuții:a) execută paza, protecția și apărarea obiectivelor stabilite de autoritățile militare, altele decât cele la care se asigură pază militară în timp de pace;b) participă la descoperirea, capturarea sau la neutralizarea inamicului desantat ori debarcat pe teritoriul țării, în locurile de dispunere a unităților sau subunităților de jandarmi;c) participă la apărarea unor localități;d) asigură paza bunurilor aparținând domeniului public sau privat, în cazurile de evacuare impuse de acțiunile inamicului;e) participă la acțiunile de înlăturare a efectelor loviturilor executate de către inamic din aer, cu mijloace de nimicire în masă, incendiare sau clasice;f) execută, în cooperare cu alte forțe abilitate, acțiuni pentru descoperirea, capturarea sau neutralizarea elementelor paramilitare care activează pe teritoriul național;g) participă la acțiuni de evacuare a populației, control și îndrumare a circulației, de escortare a prizonierilor de război și pază a acestora în obiective din zona interioară, de dirijare și îndrumare a refugiaților, pază și apărare a unor zone cu destinație specială;h) participă la anunțarea și trimiterea la celelalte unități ale Ministerului Administrației și Internelor a personalului necesar pentru completarea acestora, în condițiile legii;i) cooperează cu celelalte componente ale sistemului de apărare și securitate națională pentru asigurarea și protecția mobilizării și participă la asigurarea punerii în aplicare a ordonanțelor militare, potrivit legii;j) execută orice alte atribuții și misiuni privind apărarea țării, potrivit legii.(2) Pe durata stării de război, Jandarmeria Română se subordonează operațional autorității militare naționale la nivel strategic.  +  Capitolul IV Personalul Jandarmeriei Române  +  Articolul 23(1) Personalul Jandarmeriei Române se compune din personal militar și personal contractual. Notă
  Decizie de admitere: RIL nr. 19/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 1080 din 11 noiembrie 2021:
  În interpretarea art. 382 lit. h) și a art. 536 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a art. 1 lit. p) teza I din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, cu modificările și completările ulterioare, competența materială procesuală de soluționare în primă instanță a cauzelor având ca obiect obligarea instituțiilor publice din cadrul Jandarmeriei Române la plata unor drepturi salariale către personalul militar al acestora aparține secțiilor/completurilor specializate în materia conflictelor de muncă din cadrul tribunalelor.
  (2) Personalul militar al Jandarmeriei Române este format din: cadre militare, elevi ai instituțiilor militare de învățământ, soldați și gradați profesioniști, militari în termen și militari cu termen redus.(3) Cadrelor militare din Jandarmeria Română li se aplică dispozițiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.(4) Gradaților și soldaților profesioniști li se aplică Statutul gradaților și soldaților profesioniști, aprobat prin lege.(5) Elevilor instituțiilor militare de învățământ ale jandarmeriei li se aplică prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare.(6) Personalul contractual este supus reglementărilor din legislația muncii, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel.
   +  Articolul 24(1) Numărul posturilor de ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați profesioniști, militari în termen, militari cu termen redus și al personalului contractual din Jandarmeria Română, în timp de pace și la mobilizare, se stabilește de către ministrul administrației și internelor, în limita efectivelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.(2) Mutarea, transferarea sau detașarea personalului se poate face în cazurile și în condițiile prevăzute prin lege.  +  Articolul 25(1) Personalul militar din unitățile de jandarmi depune jurământul militar prevăzut pentru militarii forțelor armate ale României.(2) Personalul contractual depune la încadrare următorul jurământ: "Eu,..., jur să respect Constituția și legile României, să păstrez secretul profesional și să-mi îndeplinesc cu bună-credință sarcinile încredințate. Așa să-mi ajute Dumnezeu!".(3) Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinței religioase a fiecăruia sau se elimină în cazul celor fără confesiune.  +  Articolul 26(1) Jandarmeria Română poate folosi gradați și soldați profesioniști în limita posturilor prevăzute în statele de organizare, aprobate potrivit competențelor.(2) Gradații și soldații profesioniști încadrați au calitatea de militar și se supun legilor și regulamentelor militare.(3) Timpul în care o persoană își desfășoară activitatea în Jandarmeria Română ca gradat profesionist constituie vechime în muncă.
   +  Capitolul V Drepturi și obligații  +  Articolul 27(1) În realizarea atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii, personalul militar al Jandarmeriei Române este învestit cu exercițiul autorității publice.(2) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, personalul prevăzut la alin. (1) are următoarele drepturi și obligații:a) să acorde sprijin persoanelor cu funcții ce implică exercițiul autorității publice, dacă acestea întâmpină rezistență fizică în executarea sarcinilor de serviciu;b) să legitimeze orice persoană când există indicii temeinice că a săvârșit, săvârșește sau se pregătește să săvârșească o faptă ce constituie infracțiune ori contravenție, precum și persoanele care solicită intrarea într-un perimetru legal restricționat;c) să folosească, cu acordul proprietarului sau deținătorului, orice mijloace de transport și telecomunicații, proprietate publică sau privată, cu excepția celor aparținând corpului diplomatic, pentru luarea unor măsuri legale ce nu suferă amânare și care nu pot fi duse la îndeplinire altfel. Cheltuielile ocazionate în astfel de împrejurări vor fi achitate ulterior, la cererea proprietarilor, și vor fi suportate din fondurile unităților de jandarmi sau, după caz, de către persoanele care au determinat intervenția;d) să circule gratuit, pe baza legitimației de serviciu, cu mijloacele de transport în comun, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;e) să solicite sprijinul cetățenilor pentru urmărirea, prinderea, imobilizarea și luarea măsurilor legale împotriva persoanelor care au comis infracțiuni;f) să aplice măsura ridicării în vederea confiscării obiectelor periculoase, substanțelor sau armelor deținute fără drept sau care pot pune în pericol viața ori integritatea fizică a jandarmului sau a altor persoane, măsura și descrierea bunurilor ridicate fiind menționate în procesul-verbal de constatare.(3) În exercitarea atribuțiilor, personalul militar al Jandarmeriei Române are dreptul să efectueze control corporal preventiv asupra persoanei și bagajului acesteia, în următoarele situații:a) există indicii clare că s-a săvârșit, se săvârșește sau se pregătește săvârșirea unei infracțiuni;b) persoana se află în stare de inconștiență și este necesară identificarea acesteia;c) persoana participă la manifestări publice sau în alte locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanțe periculoase.(4) Pentru îndeplinirea atribuțiilor și misiunilor specifice, personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul să folosească forța, mijloacele din dotare și armamentul, în condițiile legii.(5) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Române este obligat să își facă cunoscută calitatea și să prezinte insigna sau legitimația de serviciu, după caz, cu excepția situațiilor în care rezultatul intervenției sau siguranța ulterioară a acestuia ar fi periclitată.  +  Articolul 28(1) În îndeplinirea atribuțiilor specifice, personalul militar al Jandarmeriei Române are competența teritorială corespunzătoare zonei de responsabilitate a structurii de jandarmi din care face parte.(2) În caz de continuare a unei măsuri sau activități specifice în desfășurare, personalul militar al Jandarmeriei Române poate acționa și în zona de responsabilitate a altor unități de jandarmi, comunicând despre aceasta structurii competente.  +  Articolul 29În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Române folosește armamentul din dotare cu muniția aferentă, veste antiglonț, scuturi de protecție, căști cu vizor, bastoane de cauciuc sau tompfe, bastoane cu energie electrostatică, dispozitive cu substanțe iritant lacrimogene, arme albe, jeturi de apă sau coloranți, arme cu glonț de cauciuc sau coloranți, cătușe, cai și câini de serviciu, dispozitive sonore și luminoase, mijloace blindate, lucrări și mijloace genistice, precum și orice mijloace de protecție și de imobilizare aflate în dotare, în următoarele situații:a) pentru împiedicarea și neutralizarea acțiunilor agresive ale persoanelor care tulbură grav ordinea publică, acțiuni ce nu au putut fi înlăturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace legale;b) împotriva celor care pătrund fără drept în sediile autorităților publice sau ale altor instituții de interes public ori privat și care, avertizați și somați, au refuzat să părăsească de îndată aceste sedii, precum și împotriva grupurilor organizate care împiedică desfășurarea normală a activității pe căile de comunicații, în locurile publice și în alte obiective importante;c) pentru imobilizarea persoanelor sau a grupurilor de persoane care provoacă dezordine și întreprind acțiuni ce pun în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea persoanelor, proprietatea publică sau privată, ultragiază forțele de ordine sau alte persoane învestite cu funcții ce implică exercițiul autorității publice ori tulbură grav ordinea publică, prin acte de violență.  +  Articolul 29^1(1) În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Române este autorizat să dețină și să folosească arme cu tranchilizante, substanțe tranchilizante, arme cu glonț de cauciuc, dispozitive cu ultrasunete sau substanțe iritante, precum și orice alte mijloace de protecție și de imobilizare pentru:a) îndepărtarea sau imobilizarea animalelor care amenință viața sau integritatea corporală a persoanelor ori integritatea bunurilor acestora; b) imobilizarea animalelor a căror viață sau integritate corporală este pusă în pericol în urma unei intervenții umane. (2) Produsele medicale veterinare care conțin substanțe din categoria psihotrope, precum și cele care conțin substanțe aflate sub control național pot fi utilizate în vederea imobilizării sau capturării animalelor de către personalul specializat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, de profesie medic veterinar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (3) Armele cu tranchilizante și substanțele tranchilizante se folosesc numai de personalul militar al Jandarmeriei Române cu studii medii de medicină veterinară, sub îndrumarea și responsabilitatea unui medic veterinar.(4) Deținerea și gestionarea produselor medicinale veterinare prevăzute la alin. (2) sunt în responsabilitatea medicilor veterinari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu respectarea prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, cu modificările și completările ulterioare. (la 16-11-2017, Capitolul V a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 212 din 10 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 13 noiembrie 2017 )  +  Articolul 30În caz de absolută necesitate și atunci când folosirea altor mijloace de imobilizare sau de constrângere nu a dat rezultate, jandarmii fac uz de armă în condițiile strict prevăzute de lege.  +  Articolul 31(1) Folosirea mijloacelor prevăzute la art. 29 se face numai după avertizarea și somarea participanților de a se dispersa, de către șeful dispozitivului de ordine sau de către șefii săi ierarhici.(2) Pentru executarea dispersării se lasă la dispoziție participanților timpul corespunzător, determinat în raport cu numărul acestora, cu căile și cu posibilitățile de defluire.(3) Avertizarea și somarea nu sunt necesare în cazul în care asupra personalului de ordine se exercită acte de violență care pun în pericol iminent viața, integritatea corporală sau sănătatea acestuia.  +  Articolul 32(1) Avertizarea și somarea constau în folosirea de semnale sonore sau luminoase și în atenționarea persoanelor aflate în situațiile prevăzute la art. 29, prin mijloace de amplificare sonoră, asupra obligației de a se dispersa și de a respecta prevederile legale.(2) Dacă, după avertizare, participanții nu s-au dispersat, aceștia sunt atenționați prin mijloacele de amplificare sonoră, astfel: prima somație: "Atenție, vă rugăm să părăsiți..., vom folosi forța!", urmată de semnale sonore și luminoase.(3) În cazul în care, după trecerea perioadei necesare pentru dispersare, se constată că prima somație a rămas fără rezultat, se trece la folosirea ultimei somații, astfel: ultima somație: "Părăsiți..., se va folosi forța!", urmată de semnale sonore și luminoase.(4) Pentru perceperea somațiilor de către toți participanții, înainte de folosirea mijloacelor de imobilizare sau de constrângere se emite un semnal luminos prin cartușe de semnalizare de culoare roșie, trase vertical.  +  Articolul 33Folosirea mijloacelor prevăzute la art. 29 se face în mod gradual și nu trebuie să depășească nevoile reale pentru imobilizarea persoanelor turbulente sau agresive ori pentru neutralizarea acțiunilor ilegale și va înceta de îndată ce scopul misiunii a fost realizat.  +  Articolul 34(1) Intervenția în forță se dispune în scris de către prefectul sau înlocuitorul acestuia din municipiul București, respectiv din județul în care s-a produs una dintre situațiile prevăzute la art. 29.(2) Dispoziția scrisă a prefectului privind intervenția în forță nu este necesară în cazul în care asupra forțelor de ordine, a altor persoane ori asupra bunurilor sau valorilor apărate se exercită violențe care pun în pericol iminent viața, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori când există indicii temeinice că participanții pregătesc sau au comis o infracțiune.  +  Articolul 35Persoanele care săvârșesc fapte contrare legii vor fi imobilizate, îndepărtate cât mai repede de la locul tulburărilor și conduse, după caz, la cea mai apropiată unitate de poliție sau de jandarmi, pentru a se lua, cu privire la acestea, măsurile de sancționare prevăzute de lege.  +  Articolul 36Se interzice folosirea mijloacelor prevăzute la art. 29 împotriva femeilor cu semne vizibile de sarcină, împotriva persoanelor cu semne vădite de invaliditate și împotriva copiilor, cu excepția cazurilor în care aceștia înfăptuiesc un atac armat ori în grup, care pune în pericol viața sau integritatea corporală a uneia ori a mai multor persoane.  +  Articolul 37În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul din Jandarmeria Română are obligația să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului și să acorde primul ajutor medical persoanelor care au nevoie de acesta ca urmare a intervenției în forță.  +  Articolul 38(1) Personalul militar din Jandarmeria Română poate deține, purta și folosi armamentul, muniția și mijloacele din dotare, în condițiile legii.(2) Personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul să poarte permanent asupra sa armamentul din dotare sau achiziționat personal, cu muniția aferentă, în condițiile legii.  +  Articolul 39Personalul militar din Jandarmeria Română are dreptul și obligația să intervină și în afara orelor de program, a atribuțiilor de serviciu și a competenței teritoriale a structurilor din care face parte, atunci când ia cunoștință de pregătirea sau de săvârșirea unei infracțiuni, acționând pentru conservarea urmelor, prinderea făptuitorului, ridicarea corpurilor delicte, a celorlalte mijloace materiale de probă și predarea imediată a acestora autorităților competente.  +  Articolul 40(1) Soldele, salariile și celelalte drepturi bănești care se cuvin personalului Jandarmeriei Române sunt stabilite conform legii.(2) Personalul militar din Jandarmeria Română care, din motive de îmbolnăvire, accidente sau alte asemenea evenimente, survenite pe timpul, din cauza ori în legătură cu serviciul, nu își mai poate îndeplini atribuțiile și este trecut într-o altă funcție, își păstrează solda și celelalte drepturi bănești avute anterior, dacă drepturile cuvenite pentru noua funcție sunt mai mici.  +  Articolul 41(1) Dreptul la pensie, la asigurări sociale și la asistență medicală al ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor Jandarmeriei Române se stabilește potrivit legislației privind cadrele militare.(2) Dreptul la pensie, la asigurări sociale și la asistență medicală al gradaților și soldaților profesioniști și personalului contractual din jandarmerie se stabilește potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiilor Legii nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările ulterioare, și altor prevederi legale specifice.  +  Articolul 42Încadrarea în condiții de muncă normale, deosebite sau speciale a personalului militar al Jandarmeriei Române se face potrivit legii.  +  Articolul 43(1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Române se bucură de protecție deosebită, potrivit legii penale.(2) Personalul militar al Jandarmeriei Române și membrii familiilor acestuia au dreptul la protecție din partea structurilor specializate ale statului față de amenințările sau violențele la care ar putea fi supuși ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.(3) Abrogat. (la 01-02-2014, Alin. (3) al art. 43 a fost abrogat de art. 160 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 44(1) Personalului militar și contractual al Jandarmeriei Române i se asigură gratuit echipamentul de protecție adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplinește, iar în cazul în care, ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, i s-au degradat sau i s-au distrus îmbrăcămintea, încălțămintea sau alte bunuri personale, acesta are dreptul la despăgubiri corespunzătoare acordate de Inspectoratul General.(2) Personalului Jandarmeriei Române care participă la misiuni de asigurare și restabilire a ordinii publice, de luptă antiteroristă, a căror durată depășește 4 ore, i se asigură gratuit un supliment de hrană, în echivalentul a 2.000 de calorii, pentru fiecare zi de misiune.  +  Articolul 45Ministerul Administrației și Internelor va avansa sumele necesare acoperirii daunelor materiale suferite de personalul militar al Jandarmeriei Române și de membrii de familie ai acestuia, în situațiile în care acestea sunt urmare a faptelor prevăzute la art. 43 alin. (3), urmând să le recupereze de la persoanele vinovate, potrivit legii.  +  Capitolul VI Asigurarea materială și financiară  +  Articolul 46(1) Jandarmeria Română are în înzestrare armament, tehnică, muniție, echipament, aparatură specifică și mijloace de transport necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, pentru autoapărarea și protecția personalului, precum și a obiectivelor în care își desfășoară activitatea. Jandarmeria Română are în compunere structuri proprii care realizează aprovizionarea cu materiale, transporturile logistice, asigurarea tehnică, medicală, sanitar-veterinară, financiară, cazarea efectivelor și adăpostirea animalelor.(2) În raport cu nevoile proprii, în cadrul Jandarmeriei Române pot funcționa gospodării agrozootehnice, case de odihnă, hoteluri, cabane și baze de instrucție, locuințe de serviciu și de intervenție, cluburi, asociații cu caracter profesional, umanitar, cultural, sportiv sau recreativ, potrivit legii.  +  Articolul 47Dotarea și înzestrarea Jandarmeriei Române cu mijloacele, materialele și echipamentele prevăzute la art. 46 alin. (1) se realizează prin grija Ministerului Administrației și Internelor și a Inspectoratului General, în condițiile legii.  +  Articolul 48Imobilele pentru sediile de mari unități, unități și subunități de jandarmi, gospodării agrozootehnice, case de odihnă, hoteluri, locuințe de serviciu și de intervenție, cluburi, asociații cu caracter profesional, umanitar, cultural, sportiv sau recreativ, precum și bazele de instruire se construiesc din fondurile alocate Ministerului Administrației și Internelor, pe terenurile atribuite în administrare în baza hotărârilor Guvernului sau ale consiliului local, după caz.  +  Articolul 49Unitățile din structura Jandarmeriei Române administrează patrimoniul propriu și pot închiria bunurile disponibilizate care fac parte din acesta sau le pot valorifica în condițiile legii. Sumele încasate vor fi folosite conform prevederilor legale.  +  Articolul 50Inspectoratul General este abilitat:a) să aprobe, în limitele competențelor sale, documentele tehnico-economice pentru lucrările proprii de investiții și să urmărească executarea acestora la termenele stabilite;b) să avizeze documentele de învățământ pentru specialitatea "Jandarmi" ale Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" și să aprobe aceste documente pentru instituțiile de învățământ din subordine;c) să stabilească normele de întrebuințare, întreținere și reparare pentru tehnica specială din dotare;d) să execute controlul mijloacelor materiale și bănești repartizate unităților subordonate;e) să execute orice alte atribuții stabilite prin lege în domeniile asigurării materiale și financiare.  +  Articolul 51Inspectoratul General avizează proiectele construcțiilor, mijloacelor și amenajărilor necesare serviciului de pază la obiectivele asigurate sau care urmează a fi asigurate cu pază militară, în condițiile legii.  +  Articolul 52(1) Unitățile de jandarmi utilizează parcul propriu de autovehicule și sunt dotate cu tehnică, mijloace de transport, aparatură și mijloace de transmisiuni, precum și cu alte materiale specifice, necesare îndeplinirii misiunilor.(2) Autovehiculele destinate îndeplinirii misiunilor specifice jandarmeriei poartă inscripția "JANDARMERIA" și sunt dotate cu instalații de semnalizare acustică și luminoasă.(3) Jandarmeria poate utiliza autovehicule și mijloace tehnice închiriate sau puse la dispoziție de către beneficiarii activității desfășurate de jandarmi.  +  Capitolul VII Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 53(1) În cazul unor evenimente care pun în pericol ordinea de drept, comandanții marilor unități și unităților de jandarmi informează Ministerul Administrației și Internelor și, prin intermediul acestuia, celelalte ministere și instituții abilitate prin lege în acest domeniu despre desfășurarea evenimentelor, în vederea luării măsurilor de punere în aplicare a planurilor de acțiune aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.(2) În situația în care obiectivele a căror pază este asigurată în mod permanent sau temporar de către personalul militar al Jandarmeriei Române sunt în pericol ori atunci când există informații că se intenționează organizarea unor acțiuni care le-ar putea pune în pericol, unitatea de jandarmi competentă, împreună cu autoritățile publice și cu alte structuri abilitate cu atribuții în domeniu, stabilește zona de protecție a obiectivelor respective și, la nevoie, poate interzice sau limita, după caz, accesul.(3) Zonele de protecție ale obiectivelor sunt delimitate cu semne vizibile de către Jandarmeria Română, cu sprijinul de specialitate al autorităților publice și al altor organe abilitate.(4) Zonele de protecție au același regim ca și obiectivele pentru care au fost stabilite.  +  Articolul 54Formele și procedeele de acțiune prin care unitățile de jandarmi își îndeplinesc atribuțiile se stabilesc prin ordine și instrucțiuni ale ministrului administrației și internelor.  +  Articolul 55Personalul din Jandarmeria Română răspunde, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției sau postului și de executarea dispozițiilor legale pe care le primește de la autoritățile competente.  +  Articolul 56(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi jandarmii angajați cu contract, încadrați pe funcții operative și care îndeplinesc condițiile legale, pot fi trecuți în corpul subofițerilor, pe bază de concurs sau examen de admitere în limita posturilor aprobate și a fondurilor bugetare alocate, acordându-li-se grade militare în funcție de vechimea lor în Ministerul Administrației și Internelor, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor.(2) Personalul prevăzut la alin. (1), care nu îndeplinește condițiile legale pentru trecerea în corpul subofițerilor ori nu promovează concursul sau examenul de admitere în corpul subofițerilor, se trece în corpul soldaților și gradaților profesioniști și i se aplică statutul acestora, potrivit legii.  +  Articolul 57(1) La data de 3 aprilie, în fiecare an, se sărbătorește Ziua Jandarmeriei Române.(2) Pentru rezultate deosebite și vechime în structurile Jandarmeriei Române, personalului acesteia i se pot conferi decorații, potrivit legii.  +  Articolul 58Unităților de jandarmi le pot fi atribuite, prin ordin al ministrului administrației și internelor, la propunerea inspectorului general, denumiri având conotații sau semnificații istorice pentru zona de responsabilitate a unității respective.  +  Articolul 59Uniforma personalului militar din Jandarmeria Română, însemnele distinctive, forma și conținutul insignei și ale documentelor de legitimare a acestuia, precum și sigla Jandarmeriei Române se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 60(1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 116/1998 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 18 iunie 1998.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 29 noiembrie 2004.Nr. 550.