REGLEMENTARI*) din 9 noiembrie 2007 contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 846 bis din 10 decembrie 2007  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 1.969 din 9 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 846 bis din 10 decembrie 2007.
   +  Capitolul 1 ARIA DE APLICABILITATE ȘI MONEDA DE RAPORTARE1. - (1) Prezentele reglementări prevăd formatul și conținutul situațiilor financiare anuale, principiile contabile și regulile de evaluare, precum și regulile de întocmire, aprobare, auditare, după caz, și publicare a situațiilor financiare anuale pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.(2) Prezentele reglementări sunt corelate cu prevederile reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, în mod corespunzător, respectiv adaptat la specificul activităților fără scop patrimonial și activităților cu destinație specială desfășurate, potrivit legii, de persoanele juridice fără scop patrimonial.----------Alin. (2), pct. 1 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 939 din 12 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015.(3) Prezentele reglementări se aplică pentru activitățile fără scop patrimonial, activitățile cu destinație specială și activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către asociații, fundații sau alte organizații de acest fel, partide politice, patronate, organizații sindicale, culte religioase, precum și pentru altele asemenea înființate în baza unor legi speciale în scopul desfășurării de activități fără scop patrimonial, care au obligația, potrivit legii, să conducă contabilitatea în partidă dublă și să întocmească situații financiare anuale.2. - (1) Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută.(2) Pentru necesitățile proprii de informare, persoanele juridice fără scop patrimonial pot opta pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și într-o altă monedă.Cursul de schimb utilizat pentru conversia în moneda națională a situațiilor financiare anuale întocmite într-o altă monedă este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru data bilanțului. Acest curs se prezintă în notele explicative.  +  Capitolul 2 FORMATUL ȘI CONȚINUTUL SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE  +  Secţiunea 1 DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE3. - (1) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale care cuprind:– bilanț,– contul rezultatului exercițiului,– notele explicative la situațiile financiare anuale.(2) Organizațiile patronale și sindicale, precum și alte organizații fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, întocmesc situații financiare anuale simplificate care cuprind:– bilanț prescurtat,– contul prescurtat al rezultatului exercițiului,– notele explicative la situațiile financiare anuale simplificate.(3) Situațiile financiare anuale, respectiv situațiile financiare anuale simplificate constituie un tot unitar.(4) Potrivit legii contabilității, situațiile financiare anuale trebuie însoțite de o declarație scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situațiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.4. - Situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial sunt supuse, potrivit legii, verificării de către cenzori sau de către auditori financiari, după caz.5. - Pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementări nu se aplică de către persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică.6. - Situațiile financiare anuale se întocmesc în mod clar și în concordanță cu prevederile prezentelor reglementări.7. - Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, excedentului sau deficitului privind activitățile fără scop patrimonial și activitățile cu destinație specială.8. - Dacă aplicarea prevederilor prezentelor reglementări nu este suficientă pentru a oferi o imagine fidelă în înțelesul pct. 7, trebuie prezentate informații suplimentare.9. - Dacă, în cazuri excepționale, aplicarea unei prevederi din prezentele reglementări se dovedește contrară obligației prevăzute la pct. 7, trebuie să se facă abatere de la acea prevedere, în vederea oferirii unei imagini fidele, în înțelesul pct. 7. Orice astfel de abatere trebuie prezentată în notele explicative, împreună cu o explicație a motivelor acesteia și o situație privind efectele abaterii asupra activelor, datoriilor, poziției financiare și a excedentului sau deficitului.10. - Subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul sau domiciliul în România organizează și conduc contabilitatea proprie până la nivel de balanță de verificare, fără a întocmi situații financiare anuale.Activitatea desfășurată în străinătate de subunitățile fără personalitate juridică, și care aparțin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul sau domiciliul în România, se include în situațiile financiare ale persoanei juridice române și se raportează pe teritoriul României, potrivit prezentelor reglementări.Cursul de schimb utilizat pentru conversia în moneda națională a balanțelor de verificare întocmite într-o altă monedă este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru data bilanțului. Acest curs se prezintă în notele explicative.11. - Autoritățile de reglementare pot solicita prezentarea în situațiile financiare anuale a unor informații suplimentare față de cele care trebuie prezentate în concordanță cu prezentele reglementări.12. - Formatul bilanțului și al contului rezultatului exercițiului, în special în ceea ce privește forma adoptată pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exercițiu financiar la altul. În cazuri excepționale, sunt permise abateri de la acest principiu. Orice astfel de abatere trebuie menționată în notele explicative, împreună cu o explicație a motivelor care au determinat-o.13. - În bilanț și în contul rezultatului exercițiului, elementele prevăzute la pct. 19, 20 și 34 trebuie prezentate separat, în ordinea indicată. O subclasificare mai detaliată a elementelor se poate face numai în notele explicative.14. - Formatul, succesiunea și terminologia elementelor din bilanț și din contul rezultatului exercițiului care sunt precedate de cifre arabe trebuie adaptate, în cazul în care natura specifică a unei persoane juridice fără scop patrimonial impune acest lucru. Astfel de adaptări trebuie efectuate atunci când sunt cerute prin reglementări speciale emise de Autoritățile de reglementare.15. - (1) Pentru fiecare element de bilanț și de cont al rezultatului exercițiului trebuie prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exercițiul financiar precedent.(2) Dacă valorile prevăzute la alin. (1) nu sunt comparabile, absența comparabilității trebuie prezentată în notele explicative, însoțită de comentarii relevante.16. Un element de bilanț și de cont al rezultatului exercițiului pentru care nu există valoare nu trebuie prezentat, cu excepția cazului în care există un element corespondent pentru exercițiul financiar precedent, în înțelesul pct. 15 alin. (1).17. - Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu ale persoanei juridice fără scop patrimonial la sfârșitul exercițiului financiar, precum și în celelalte situații prevăzute de lege.18. - (1) În bilanț elementele de activ și datorii sunt grupate după natură și lichiditate, respectiv natură și exigibilitate.(2) În înțelesul prezentelor reglementări:a) un activ reprezintă o resursă controlată de către persoana juridică fără scop patrimonial ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se așteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru aceasta și al cărui cost poate fi evaluat în mod credibil;b) o datorie reprezintă o obligație actuală a persoanei juridice fără scop patrimonial ce decurge din evenimente trecute și prin decontarea căreia se așteaptă să rezulte o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice.  +  Secţiunea 2 FORMATUL BILANȚULUI19. - Formatul bilanțului este următorul:A. Active imobilizateI. Imobilizări necorporale1. Cheltuieli de constituire2. Cheltuieli de dezvoltare3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare, dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros4. Fondul comercial, în măsura în care acesta a fost achiziționat cu titlu oneros5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuțieII. Imobilizări corporale1. Terenuri și construcții2. Instalații tehnice și mașini3. Alte instalații, utilaje și mobilier4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuțieIII. Imobilizări financiare1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate2. Împrumuturi acordate entităților afiliate3. Interese de participare4. Împrumuturi acordate entităților de care unitatea este legată în virtutea intereselor de participare5. Investiții deținute ca imobilizări6. Alte împrumuturiB. Active circulanteI. Stocuri1. Materii prime și materiale consumabile2. Producția în curs de execuție3. Produse finite și mărfuri4. Avansuri pentru cumpărări de stocuriII. Creanțe(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)1. Creanțe comerciale2. Sume de încasat de la entitățile afiliate3. Sume de încasat de la entitățile de care unitatea este legată în virtutea intereselor de participare4. Alte creanțeIII. Investiții pe termen scurt1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate2. Alte investiții pe termen scurtIV. Casa și conturi la bănciC. Cheltuieli în avansD. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni2. Sume datorate instituțiilor de credit3. Avansuri încasate în contul comenzilor4. Datorii comerciale - furnizori5. Efecte de comerț de plătit6. Sume datorate entităților afiliate7. Sume datorate entităților de care unitatea este legată în virtutea intereselor de participare8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările socialeE. Active circulante nete/datorii curente neteF. Total active minus datorii curenteG. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni2. Sume datorate instituțiilor de credit3. Avansuri încasate în contul comenzilor4. Datorii comerciale - furnizori5. Efecte de comerț de plătit6. Sume datorate entităților afiliate7. Sume datorate entităților de care unitatea este legată în virtutea intereselor de participare8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările socialeH. Provizioane1. Provizioane pentru pensii și obligații similare2. Provizioane pentru impozite3. Alte provizioaneI. Venituri în avansJ. Capital și rezerveI. CapitalII. Rezerve din reevaluareIII. Rezerve1. Rezerve legale2. Rezerve statutare sau contractuale3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare4. Alte rezerveIV. Excedentul/profitul sau deficitul/pierderea reportat(ă)V. Excedentul/profitul sau deficitul/pierderea exercițiului financiar20. - Formatul bilanțului prescurtat este următorul:A. Active imobilizateI. Imobilizări necorporaleII. Imobilizări corporaleIII. Imobilizări financiareB. Active circulanteI. StocuriII. Creanțe(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)III. Investiții pe termen scurtIV. Casa și conturi la bănciC. Cheltuieli în avansD. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un anE. Active circulante nete/datorii curente neteF. Total active minus datorii curenteG. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un anH. ProvizioaneI. Venituri în avansJ. Capital și rezerveI. CapitalII. Rezerve din reevaluareIII. RezerveIV. Excedentul/profitul sau deficitul/pierderea reportat(ă)V. Excedentul/profitul sau deficitul/pierderea exercițiului financiar21. - Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esențială pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.22. - Acțiunile deținute la entitățile afiliate trebuie prezentate numai în cadrul elementelor prevăzute în acest scop.23. - Toate angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel trebuie, în cazul în care nu există obligația de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative, și trebuie făcută distincție între diferitele tipuri de garanții recunoscute de legislația națională. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanții valorice care a fost prevăzută. Angajamentele de acest tip care există în relația cu entitățile afiliate trebuie prezentate distinct.  +  Secţiunea 3 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANȚ24. - Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul căruia îi sunt destinate.25. - Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizării pe o bază continuă, în scopul desfășurării activităților persoanei juridice fără scop patrimonial.26. - (1) Mișcările diverselor elemente de imobilizări se prezintă în notele explicative. În acest scop, se prezintă distinct, începând cu costul de achiziție sau costul de producție, pentru fiecare element de imobilizare, pe de o parte, creșterile, cedările și transferurile în cursul exercițiului financiar, iar, pe de altă parte, ajustările cumulate de valoare la începutul exercițiului financiar și la data bilanțului, precum și rectificările efectuate în cursul exercițiului financiar asupra ajustărilor de valoare din exercițiile financiare precedente. Ajustările de valoare se prezintă în bilanț ca deduceri clare din elementele corespunzătoare.(2) Dacă, atunci când situațiile financiare anuale se întocmesc conform prezentelor reglementări pentru prima oară, prețul de achiziție sau costul de producție al unei imobilizări nu poate fi determinat fără cheltuieli sau întârzieri exagerate, valoarea reziduală de la începutul exercițiului financiar poate fi tratată drept preț de achiziție sau cost de producție. Orice aplicare a acestei prevederi trebuie prezentată în notele explicative.(3) Atunci când se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale, mișcările diverselor elemente de imobilizări, prevăzute la alin. (1), se prezintă începând cu prețul de achiziție sau costul de producție, rezultat din reevaluare. În acest scop, valoarea reevaluată se substituie valorii de intrare a imobilizărilor corporale.27. - Drepturile asupra proprietăților imobiliare și alte drepturi similare, așa cum sunt definite de legislația națională, trebuie prezentate la "Terenuri și construcții".28. - În sensul prezentelor reglementări, prin interese de participare se înțelege drepturile în capitalul altor entități, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea unei legături durabile cu aceste entități, sunt destinate să contribuie la activitățile entității. Deținerea unei părți din capitalul unei alte entități se presupune că reprezintă un interes de participare, atunci când depășește un procentaj de 20%.29. - (1) Cheltuielile efectuate în cursul exercițiului financiar, dar care sunt aferente unui exercițiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Cheltuieli în avans".(2) Veniturile care, deși se referă la exercițiul financiar în cauză, nu se încasează până la expirarea acestuia, trebuie prezentate la "Creanțe". În cazul în care astfel de venituri sunt semnificative, acestea trebuie prezentate și în notele explicative.30. - (1) Ajustările de valoare cuprind toate corecțiile destinate să țină seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanțului, indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă.(2) Ajustările de valoare pot fi: ajustări permanente, denumite în continuare amortizări, și/sau ajustările provizorii, denumite în continuare ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, în funcție de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării valorii activelor.31. Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită și care la data bilanțului este probabil să existe, sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce privește valoarea sau data la care vor apărea.32. Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.33. - (1) Veniturile de încasat înainte de data bilanțului, dar care se referă la un exercițiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Venituri în avans".(2) Cheltuielile care, deși se referă la exercițiul financiar în cauză, se vor plăti numai în cursul exercițiului financiar ulterior, trebuie prezentate la "Datorii". În cazul în care astfel de cheltuieli sunt semnificative, ele trebuie prezentate și în notele explicative.  +  Secţiunea 4 FORMATUL CONTULUI REZULTATULUI EXERCIȚIULUI34. - Formatul contului rezultatului exercițiului este următorul:I. Venituri din activitățile fără scop patrimonialII. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonialIII. Rezultatul activităților fără scop patrimonialIV. Venituri din activitățile cu destinație specialăV. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specialăVI. Rezultatul activităților cu destinație specialăVII. Venituri din activitățile economiceVIII. Cheltuieli privind activitățile economiceIX. Rezultatul activităților economiceX. Venituri totaleXI. Cheltuieli totaleXII. Excedentul/profitul deficitul/pierderea exercițiului financiar (X-XI; XI-X)  +  Secţiunea 5 PRINCIPII CONTABILE GENERALE35. - Elementele prezentate în situațiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.36. - Principiul continuității activității. Trebuie să se prezume că persoana juridică fără scop patrimonial își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității.Acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității. Dacă administratorii unei entități au luat cunoștință de unele elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-și continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. În cazul în care situațiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuității, această informație trebuie prezentată, împreună cu explicații privind modul de întocmire a acestora și motivele care au stat la baza deciziei conform căreia entitatea nu își mai poate continua activitatea.37. - Principiul permanenței metodelor. Metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.38. - Principiul prudenței. Evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă și, în special:a) poate fi inclus numai excedentul/profitul realizat la data bilanțului;b) trebuie să se țină cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;c) trebuie să se țină cont de toate datoriile previzibile și deficitele/pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;d) trebuie să se țină cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este deficit/pierdere sau excedent/profit.39. - Principiul independenței exercițiului. Trebuie să se țină cont de veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării sau plății acestor venituri și cheltuieli.40. - Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.41. - Principiul intangibilității. Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.42. - Principiul necompensării. Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.Eventualele compensări între creanțe și datorii ale persoanei juridice fără scop patrimonial față de aceeași entitate pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.43. - Abateri de la principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune pot fi efectuate în cazuri excepționale. Orice astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative, precum și motivele care le-au determinat, împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, și a excedentului/profitului sau deficitului/pierderii.  +  Secţiunea 6 REGULI DE EVALUARE6.1. REGULI GENERALE DE EVALUARE44. - Elementele prezentate în situațiile financiare anuale se evaluează, în general, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. În situația în care s-a optat pentru reevaluarea imobilizărilor corporale se aplică prevederile subsecțiunii 6.2.5 din prezentele reglementări.6.1.1. Evaluarea la data intrării în entitate45. - (1) La data intrării în entitate, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabilește astfel:a) la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;b) la cost de producție - pentru bunurile produse în entitate;c) la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării - pentru bunurile reprezentând aport la capital;d) la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.În cazurile menționate la lit. c) și d), valoarea de aport și, respectiv, valoarea justă, se substituie costului de achiziție.(2) Prin valoare justă se înțelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunăvoie între părți aflate în cunoștință de cauză în cadrul unei tranzacții cu prețul determinat obiectiv.46. (1) Costul de achiziție al bunurilor cuprinde prețul de cumpărare, taxele de import și alte taxe (cu excepția acelora pe care persoana juridică fără scop patrimonial le poate recupera de la autoritățile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare și alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziției bunurilor respective.(2) Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziție.47. - (1) Costul de producție al unui bun cuprinde costul de achiziție a materiilor prime și materialelor consumabile și cheltuielile de producție direct atribuibile bunului.(2) Costul de producție sau de prelucrare al stocurilor, precum și costul de producție al imobilizărilor cuprind cheltuielile directe aferente producției, și anume: materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manoperă directă și alte cheltuieli directe de producție, precum și cota cheltuielilor indirecte de producție alocată în mod rațional ca fiind legată de fabricația acestora.(3) În costul de producție poate fi inclusă o proporție rezonabilă din cheltuielile care sunt indirect atribuibile bunului, în măsura în care acestea sunt legate de perioada de producție.(4) Următoarele reprezintă exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit, astfel:– pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producție înregistrate peste limitele normal admise;– cheltuielile de depozitare, cu excepția cazurilor în care aceste costuri sunt necesare în procesul de producție, anterior trecerii într-o nouă fază de fabricație;– regiile (cheltuielile) generale de administrație care nu participă la aducerea stocurilor în forma și locul final;– costurile de desfacere.48. - (1) Dobânda la capitalul împrumutat pentru finanțarea achiziției, construcției sau producției de active cu ciclu lung de fabricație poate fi inclusă în costurile de producție, în măsura în care aceasta este legată de perioada de producție. În cazul includerii dobânzii în valoarea activelor, aceasta trebuie prezentată în notele explicative.(2) În sensul prezentelor reglementări, prin activ cu ciclu lung de fabricație se înțelege un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanțială de timp pentru a fi gata în vederea utilizării.6.1.2. Evaluarea cu ocazia inventarierii49. - Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prezentelor reglementări și normelor emise în acest sens de Ministerul Economiei și Finanțelor.6.1.3. Evaluarea la încheierea exercițiului financiar50. - (1) La încheierea exercițiului financiar, elementele de activ și de pasiv de natura datoriilor se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii.(2) În acest scop, valoarea de intrare se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de inventar. În acest caz, se vor avea în vedere, printre altele:a) Pentru elementele de activ, diferențele constatate în minus între valoarea de inventar și valoarea contabilă netă a elementelor de activ se înregistrează în contabilitate pe seama unei amortizări suplimentare, în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibilă sau se efectuează o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci când deprecierea este reversibilă, aceste elemente menținându-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare.Prin valoare contabilă netă se înțelege valoarea de intrare, mai puțin amortizarea și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate.b) Pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferențele constatate în plus între valoarea de inventar și valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se înregistrează în contabilitate, pe seama elementelor corespunzătoare de datorii.51. - (1) La fiecare dată a bilanțului:a) Elementele monetare exprimate în valută (disponibilități și alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele și depozitele bancare, creanțe și datorii în valută) trebuie evaluate și raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României și valabil la data încheierii exercițiului financiar. Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situațiile financiare anuale anterioare și cursul de schimb de la data încheierii exercițiului financiar, se înregistrează, la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.b) Pentru creanțele și datoriile, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, eventualele diferențe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz. Determinarea diferențelor de valoare se efectuează similar prevederilor lit. a).c) Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută și înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) trebuie raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacției.d) Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută și înregistrate la valoarea justă trebuie raportate utilizând cursul de schimb existent la data determinării valorilor respective.(2) Prin elemente monetare se înțelege disponibilitățile bănești și activele/datoriile de primit/de plătit în sume fixe sau determinabile.52. - Evenimentele care apar după data bilanțului pot furniza informații suplimentare referitoare la perioada raportată, față de cele cunoscute la data bilanțului. Dacă situațiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta și informațiile suplimentare.6.1.4. Evaluarea la data ieșirii din entitate53. - La data ieșirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.  +  Evenimente ulterioare datei bilanțului54. - (1) Evenimentele ulterioare datei bilanțului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanțului și data la care situațiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare.(2) Pot fi identificate două situații:a) entitățile obțin informații suplimentare față de cele existente la data bilanțului, pentru evenimente care avuseseră deja loc la data bilanțului. Dacă informațiile suplimentare conduc la necesitatea înregistrării în contabilitate a unor venituri sau cheltuieli, pentru prezentarea unei imagini fidele, trebuie efectuate aceste înregistrări;b) entitățile obțin informații pentru evenimente petrecute ulterior datei situațiilor financiare anuale, dar a căror prezentare este necesară pentru utilizatorii de informații. În această situație, informațiile respective se prezintă în notele explicative, fără efectuarea unor înregistrări în contabilitate.(3) Un exemplu de eveniment ulterior datei bilanțului, care trebuie reflectat în situațiile financiare anuale este rezolvarea unui litigiu ulterior datei bilanțului, care impune ajustarea unui provizion deja recunoscut sau recunoașterea unui nou provizion.(4) Un exemplu de eveniment ulterior datei bilanțului pentru care nu se fac ajustări ale situațiilor financiare anuale este diminuarea valorii de piață a valorilor mobiliare, în intervalul de timp dintre data bilanțului și data la care situațiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare.(5) Atunci când evenimentele au o asemenea importanță încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare anuale de a face evaluări și de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:a) natura evenimentului; șib) o estimare a efectului financiar sau o mențiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.  +  Corectarea erorilor contabile55. - (1) Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat.(2) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni și declarații eronate cuprinse în situațiile financiare anuale ale entității pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greșeala de a utiliza, sau de a nu utiliza, informații credibile care:a) erau disponibile la momentul la care situațiile financiare anuale pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;b) ar fi putut fi obținute în mod rezonabil și luate în considerare la întocmirea și prezentarea acelor situații financiare anuale.Astfel de erori includ efectele greșelilor matematice, greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greșite a evenimentelor și fraudelor.(3) În cazul corectării de erori care generează deficit contabil reportat, acesta trebuie acoperit înainte de efectuarea oricărei repartizări de excedent.În notele la situațiile financiare anuale trebuie prezentate informații suplimentare cu privire la erorilor constatate.(4) Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente nu determină modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții.(5) În cazul erorilor aferente exercițiilor financiare prcedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informațiilor comparative prezentate în situațiile financiare. Informații comparative referitoare la poziția financiară și performanța financiară, respectiv modificarea poziției financiare, sunt prezentate în notele explicative.6.2. ACTIVE IMOBILIZATE6.2.1. Reguli de evaluare de bază56. - (1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii și deținute pe o perioadă mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achiziție sau la costul de producție, cu respectarea prevederilor pct. 57 și 58.(2) Beneficiile economice viitoare reprezintă potențialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de trezorerie sau de echivalente de trezorerie către entitate. Potențialul poate fi unul productiv, fiind parte a activităților de exploatare ale entității.57. - Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică se efectuează în mod sistematic, reducându-se valoarea contabilă a acestora. Valoarea contabilă a acestor active este valoarea care este pezentată în bilanț, fiind reprezentată de costul de achiziție, costul de producție sau alte valori care substituie costul, diminuate cu amortizarea cumulată până la acea dată, precum și cu pierderile cumulate din depreciere.În înțelesul prezentelor reglementări, prin durata de utilizare economică se înțelege durata de viață utilă, aceasta reprezentând:a) perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate; saub) numărul unităților produse sau a unor unități similare ce se estimează că vor fi obținute de entitate prin folosirea activului respectiv.58. - (1) Atunci când se constată pierderi de valoare pentru imobilizările financiare, trebuie făcute ajustări pentru pierderea de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuită acestora la data bilanțului.(2) Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, indiferent dacă duratele lor de utilizare economică sunt limitate sau nu, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanțului, dacă se estimează că reducerea valorii acestora este permanentă.(3) Ajustările de valoare prevăzute la alin. (1) și (2) trebuie înregistrate în contul rezultatului exercițiului și prezentate distinct în notele explicative, dacă acestea nu au fost prezentate separat în contul rezultatului exercițiului.(4) Evaluarea la valorile minime, potrivit alin. (1) și (2), nu poate fi continuată dacă nu mai sunt aplicabile motivele pentru care au fost făcute ajustările respective.59. - Dacă activele imobilizate fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal, în notele explicative se prezintă valoarea ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate.6.2.2. Imobilizări necorporale  +  Recunoașterea imobilizărilor necorporale60. - Un activ necorporal este un activ identificabil, nemonetar, fără suport material și deținut pentru utilizare în activitățile desfășurate de persoana juridică fără scop patrimonial sau pentru scopuri administrative.61. - Un activ necorporal trebuie recunoscut în bilanț dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru entitate și costul activului poate fi evaluat în mod credibil.62. - (1) În cadrul imobilizărilor necorporale privind activitățile fără scop patrimonial, se cuprind:– cheltuielile de constituire;– cheltuielile de dezvoltare;– concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similare, cu excepția celor create intern de entitate;– alte imobilizări necorporale; și– avansurile și imobilizările necorporale în curs de execuție.(2) În cadrul imobilizărilor necorporale privind activitățile economice, se cuprind imobilizările corporale de natura celor prevăzute la alin. (1) și, în plus, fondul comercial.  +  Active de natura cheltuielilor de constituire63. - Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înființarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial (taxe și alte cheltuieli de înscriere, cheltuieli privind emisiunea și vânzarea de obligațiuni, cheltuieli de publicitate, precum și alte cheltuieli de această natură, legate de înființarea și extinderea activității entității).64. - (1) O entitate poate include cheltuielile de constituire la "Active", caz în care poate imobiliza cheltuielile de constituire. În această situație, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum cinci ani.(2) În situația în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nici o distribuire din excedente/profituri, cu excepția cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire și a excedentului/profitului reportat este cel puțin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.65. - Sumele înregistrate la "Cheltuieli de constituire" trebuie explicate în note.Active de natura cheltuielilor de dezvoltare66. - (1) Imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoștințe, în scopul realizării de produse sau servicii noi sau îmbunătățite substanțial, înaintea stabilirii producției de serie sau utilizării.(2) Exemple de activități de dezvoltare sunt:a) proiectarea, construcția și testarea producției intermediare sau folosirea intermediară a prototipurilor și modelelor;b) proiectarea uneltelor și matrițelor care implică tehnologie nouă;c) proiectarea, construcția și operarea unei uzine pilot care nu este fezabilă din punct de vedere economic pentru producția pe scară largă;d) proiectarea, construcția și testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau îmbunătățite.67. - (1) Cheltuielile de dezvoltare privind activitățile fără scop patrimonial se amortizează într-o perioadă de cel mult cinci ani, cu aprobarea administratorului entității.(2) Cheltuielile de dezvoltare privind activitățile economice se amortizează pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz.În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare depășește cinci ani, aceasta trebuie prezentată în notele explicative, împreună cu motivele care au determinat-o.(3) În situația în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nici o distribuire din excedente/profituri, cu excepția cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire și a excedentului/profitului reportat este cel puțin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.(4) Sumele înregistrate la "Cheltuieli de dezvoltare" trebuie explicate în notele explicative.  +  Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similare68. - (1) Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similare reprezentând aport, achiziționate sau dobândite pe alte căi, se înregistrează în conturile de imobilizări necorporale la valoarea de aport sau costul de achiziție, după caz. În această situație valoarea de aport se asimilează valorii juste.(2) Concesiunile primite se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabilește o durată și o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia, stabilită potrivit contractului. În cazul în care contractul prevede plata unei chirii, și nu o valoare amortizabilă, în contabilitatea entității care primește concesiunea, se reflectă cheltuiala reprezentând chiria, fără recunoașterea unei imobilizări necorporale.(3) Brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similare, achiziționate sau dobândite pe alte căi se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către persoanele juridice fără scop patrimonial care le dețin.  +  Fondul comercial69. - (1) Fondul comercial, atunci când se recunoaște, reprezintă diferența dintre costul de achiziție și valoarea la data tranzacției, a părții din activele nete achiziționate de persoana juridică fără scop patrimonial pentru activitățile economice.(2) În cazul în care fondul comercial este tratat ca un activ - ca urmare a achiziției de către o entitate a acțiunilor altei entități - se au în vedere următoarele prevederi:a) fondul comercial se amortizează, de regulă, în cadrul unei perioade de maximum cinci ani;b) totuși, entitățile pot să amortizeze fondul comercial în mod sistematic într-o perioadă de peste cinci ani, cu condiția ca această perioadă să nu depășească durata de utilizare economică a activului și să fie prezentată și justificată în notele explicative.  +  Alte imobilizări necorporale, avansurile și imobilizările necorporale în curs de execuție70. - (1) În cadrul avansurilor și altor imobilizări necorporale se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, programele informatice create de entitate sau achiziționate de la terți, pentru necesitățile proprii de utilizare, precum și alte imobilizări necorporale.(2) Programele informatice create, achiziționate sau dobândite pe alte căi se amortizează în funcție de durata probabilă de utilizare, care nu poate depăși o perioadă de cinci ani, cu aprobarea administratorului entității.(3) Imobilizările necorporale în curs de execuție reprezintă imobilizările necorporale neterminate până la sfârșitul perioadei, evaluate la costul de producție sau costul de achiziție, după caz.  +  Evaluarea inițială a imobilizărilor necorporale71. - Un activ necorporal se înregistrează inițial la costul de achiziție sau de producție, așa cum sunt definite în prezentele reglementări.72. - Un element necorporal raportat drept cheltuială într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.  +  Cheltuieli ulterioare73. - (1) Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ necorporal după cumpărarea sau finalizarea acestuia se înregistrează în conturile de cheltuieli, atunci când sunt efectuate.(2) Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului necorporal atunci când este probabil că aceste cheltuieli vor permite activului să genereze beneficii economice viitoare peste performanța prevăzută inițial și pot fi evaluate credibil.  +  Evaluarea la data bilanțului74. - Un activ necorporal trebuie prezentat în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.  +  Cedarea75. - Un activ necorporal trebuie scos din evidență la cedare sau atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea sa ulterioară.76. - Câștigurile sau pierderile care apar o dată cu încetarea utilizării sau ieșirea unui activ necorporal se determină ca diferență între veniturile generate de ieșirea activului și valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, și trebuie prezentate ca venit sau cheltuială, după caz, în contul rezultatului exercițiului.6.2.3. Imobilizări corporale  +  Recunoașterea imobilizărilor corporale77. - Imobilizările corporale reprezintă active care:a) sunt deținute pentru a fi utilizate în activitățile desfășurate de persoana juridică fără scop patrimonial sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; șib) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.78. - Imobilizările corporale privind activitățile fără scop patrimonial cuprind: terenuri și construcții; instalații tehnice și mașini; alte instalații, utilaje și mobilier; avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție.79. - (1) Contabilitatea terenurilor se ține pe două categorii: terenuri și amenajări de terenuri.(2) În contabilitatea analitică, terenurile pot fi evidențiate pe următoarele grupe: terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fără construcții, terenuri cu zăcăminte, terenuri cu construcții și altele.80. - (1) Imobilizările corporale deținute în baza unui contract de leasing se evidențiază în contabilitate în funcție de natura contractului de leasing, stabilită potrivit legii.(2) La recunoașterea în contabilitate a contractelor de leasing vor fi avute în vedere prevederile contractelor încheiate între părți, precum și legislația în vigoare.Înregistrarea în contabilitate a amortizării bunului ce face obiectul contractului se efectuează în cazul leasingului financiar de către locatar/utilizator, iar în cazul leasingului operațional, de către locator/finanțator. Achizițiile de bunuri imobile și mobile, în cazul leasingului financiar, sunt tratate ca investiții, fiind supuse amortizării pe o bază consecventă cu politica normală de amortizare pentru bunuri similare.(3) În înțelesul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următoarele semnificații:a) contract de leasing este un acord prin care locatorul cedează locatarului, în schimbul unei plăți sau serii de plăți, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadă stabilită;b) leasing financiar este operațiunea de leasing care transferă cea mai mare parte din riscurile și avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului;c) leasing operațional este operațiunea de leasing ce nu intră în categoria leasingului financiar.(4) Un contract de leasing poate fi recunoscut ca leasing financiar dacă îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:a) leasingul transferă locatarului titlul de proprietate asupra bunului până la sfârșitul duratei contractului de leasing;b) locatarul are opțiunea de a cumpăra bunul la un preț estimat a fi suficient de mic în comparație cu valoarea justă la data la care opțiunea devine exercitabilă, astfel încât, la începutul contractului de leasing, există în mod rezonabil certitudinea că opțiunea va fi exercitată;c) durata contractului de leasing acoperă, în cea mai mare parte, durata de viață economică a bunului, chiar dacă titlul de proprietate nu este transferat;d) valoarea totală a ratelor de leasing, mai puțin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului, reprezentată de valoarea la care a fost achiziționat bunul de către finanțator, respectiv costul de achiziție;e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natură specială, astfel încât numai locatarul le poate utiliza fără modificări majore.81. - În cadrul imobilizărilor corporale sunt evidențiate în mod distinct imobilizările corporale în curs de execuție.  +  Evaluarea inițială a imobilizărilor corporale82. - O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată inițial la costul său determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementări, în funcție de modalitatea de intrare în entitate.  +  Cheltuieli ulterioare83. - (1) Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute, de regulă, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.(2) Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locație de gestiune sau alte contracte similare se evidențiază în contabilitatea entității care le-a efectuat, la imobilizări corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcție de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în legătură cu imobilizările corporale proprii.84. - (1) Costul reparațiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este efectuată.(2) Sunt recunoscute ca o componentă a activului investițiile efectuate la imobilizările corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare. Acestea trebuie să aibă ca efect îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora și să conducă la obținerea de beneficii economice viitoare, suplimentare față de cele estimate inițial.  +  Obținerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creșterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreținere și funcționare.85. - (1) Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investițiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. Acestea se evaluează la costul de producție sau costul de achiziție, după caz.(2) Imobilizările corporale în curs de execuție se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz.(3) Costul unei imobilizări corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleași principii ca și pentru un activ achiziționat. Astfel, dacă entitatea produce active similare, în scopul comercializării, în cadrul unor tranzacții normale, atunci costul activului este de obicei același cu costul de construire a acelui activ destinat vânzării. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. În mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum și pierderile care au apărut în cursul construcției în regie proprie a activului nu sunt incluse în costul activului.  +  Evaluarea la data bilanțului86. - O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.  +  Amortizarea87. - (1) Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor corporale.(2) Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii în funcțiune a acestora și până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare economică și condițiilor de utilizare a acestora.88. - (1) Amortizarea imobilizărilor corporale concesionate, închiriate sau în locație de gestiune se calculează și se înregistrează în contabilitate de către entitatea care le are în proprietate.(2) Se supun, de asemenea, amortizării investițiile efectuate la imobilizările corporale luate cu chirie, pe durata contractului de închiriere.La expirarea contractului de închiriere, valoarea investițiilor efectuate și a amortizării corespunzătoare se cedează proprietarului imobilizării. În funcție de clauzele cuprinse în contractul de închiriere, transferul poate reprezenta o vânzare de active sau o altă modalitate de cedare. Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor se efectuează conform prezentelor reglementări.89. - (1) Persoanele juridice fără scop patrimonial amortizează imobilizările corporale privind activitățile fără scop patrimonial utilizând ca regim de amortizare, amortizarea liniară.(2) Imobilizările corporale privind activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de persoanele juridice fără scop patrimonial se amortizează în continuare în conformitate cu reglementările valabile pentru agenții economici.(3) Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuială.(4) Terenurile nu se amortizează.Investițiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, bălților, iazurilor, terenurilor și pentru alte lucrări similare se recuperează pe calea amortizării, prin includerea în cheltuielile de exploatare într-o perioadă hotărâtă de consiliul de administrație sau responsabilul cu gestiunea patrimoniului.  +  Cedarea și casarea90. - O imobilizare corporală trebuie scoasă din evidență la cedare sau casare, atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea sa ulterioară.91. - Câștigurile sau pierderile obținute în urma casării sau cedării unei imobilizări corporale trebuie determinate ca diferență între veniturile generate de scoaterea din evidență și valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta și trebuie prezentate ca venit sau cheltuială, după caz, în contul rezultatului exercițiului.  +  Compensații de la terți92. - (1) În cazul distrugerii totale sau parțiale a unor imobilizări corporale, creanțele sau sumele compensatorii încasate de la terți, legate de acestea, precum și achiziționarea sau construcția ulterioară de active noi sunt operațiuni economice distincte și trebuie înregistrate ca atare pe baza documentelor justificative.Astfel, deprecierea activelor se evidențiază la momentul constatării acesteia, iar dreptul de a încasa compensațiile se evidențiază pe seama veniturilor conform contabilității de angajamente, în momentul stabilirii acestuia.(2) Exemple de asemenea compensații pot fi înregistrate în următoarele situații:a) sume plătite/de plătit de către companiile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizări corporale cauzată, de exemplu, de dezastre naturale sau furt;b) sume acordate de guvern, în schimbul unor imobilizări corporale, de exemplu, terenuri care au fost expropriate.6.2.4. Imobilizări financiare93. - Imobilizările financiare cuprind acțiunile deținute la entitățile afiliate, împrumuturile acordate entităților afiliate, interesele de participare, împrumuturile acordate entităților de care persoana juridică fără scop patrimonial este legată în virtutea intereselor de participare, alte investiții deținute ca imobilizări, alte împrumuturi.94. - În conturile de creanțe reprezentând împrumuturi acordate se înregistrează sumele acordate terților în baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobânzi, potrivit legii.95. - (1) La alte împrumuturi acordate se cuprind garanțiile, depozitele și cauțiunile depuse de entitate la terți.(2) Entitățile care au evidențiate în contul de creanțe imobilizate și alte creanțe imobilizate cu scadența mai mare de un an, vor prezenta în bilanț, la imobilizări financiare, numai partea cu scadența mai mare de 12 luni, diferența urmând a fi reflectată la creanțe.  +  Evaluarea inițială96. - Imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la costul de achiziție sau valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora.  +  Evaluarea la data bilanțului97. - Imobilizările financiare se prezintă în bilanț la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.6.2.5. Reevaluarea imobilizărilor corporale98. - (1) Entitățile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârșitul exercițiului financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestor reevaluări în situațiile financiare întocmite pentru acel exercițiu.Amortizarea calculată pentru imobilizările corporale astfel reevaluate se înregistrează în contabilitate începând cu data de 1 ianuarie anul următor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.(2) În cazul efectuării reevaluării imobilizărilor corporale, acest lucru trebuie prezentat în notele explicative, împreună cu elementele supuse reevaluării, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum și elementul afectat din contul rezultatului exercițiului.99. - (1) Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanțului. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de profesioniști calificați în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut național și internațional.(2) La reevaluarea unei imobilizări corporale, amortizarea cumulată la data reevaluării este tratată în unul din următoarele moduri:a) recalculată proporțional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea contabilă a activului, după reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată. Această metodă este folosită, deseori, în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; saub) eliminată din valoarea contabilă brută a activului și valoarea netă, determinată în urma corectării cu ajustările de valoare, este recalculată la valoarea reevaluată a activului. Această metodă este folosită, deseori, pentru clădirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piață.100. - (1) În cazul în care, ulterior recunoașterii inițiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinată pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului de achiziție/costului de producție sau al oricărei alte valori atribuite înainte acelui activ. În astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia, determinată în urma reevaluării.(2) Elementele dintr-o grupă de imobilizări corporale se reevaluează simultan pentru a se evita reevaluarea selectivă și raportarea în situațiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinație de costuri și valori calculate la date diferite.(3) Dacă un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate, cu excepția situației când nu există nici o piață activă pentru acel activ.(4) O grupă de imobilizări corporale cuprinde active de aceeași natură și utilizări similare, aflate în exploatarea unei entități.(5) Exemple de grupe de imobilizări corporale sunt: terenuri; clădiri; mașini și echipamente; nave; aeronave etc.(6) Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanțial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă de la data bilanțului.(7) Dacă un activ dintr-o grupă de active nu poate fi reevaluat din cauză că nu există o piață activă pentru acel activ, activul trebuie prezentat în bilanț la cost, minus ajustările cumulate de valoare.(8) O piață activă este o piață unde sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) elementele comercializate sunt omogene;b) pot fi găsiți în permanență cumpărători și vânzători interesați; șic) prețurile sunt cunoscute de cei interesați.(9) Dacă valoarea justă a unei imobilizări corporale nu mai poate fi determinată prin referință la o piață activă, valoarea activului prezentată în bilanț trebuie să fie valoarea sa reevaluată la data ultimei reevaluări, din care se scad ajustările cumulate de valoare.101. - (1) În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale, diferența dintre valoarea rezultată în urma reevaluării și valoarea la cost istoric trebuie prezentată la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct în "Capital și rezerve". Tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare trebuie prezentat în notele explicative.(2) Indiferent dacă valoarea rezervei a fost modificată sau nu în cursul exercițiului financiar, entitățile trebuie să prezinte în notele explicative următoarele informații:a) valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercițiului financiar;b) diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercițiului financiar;c) sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercițiului financiar, prezentându-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;d) valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar.(3) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezerve, la cedarea sau casarea activului.(4) Dacă rezultatul reevaluării este o creștere față de valoarea contabilă netă, atunci aceasta se tratează astfel:– ca o creștere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital și rezerve", dacă nu a existat o descreștere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ; sau– ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreșterea recunoscută anterior la acel activ.(5) Dacă rezultatul reevaluării este o descreștere a valorii contabile nete, aceasta se tratează ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scădere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital și rezerve", cu minimul dintre valoarea acelei rezerve și valoarea descreșterii, iar eventuala diferență rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială.(6) Sumele reprezentând diferențe de natura veniturilor și cheltuielilor rezultate la reevaluare trebuie prezentate separat în contul rezultatului exercițiului.(7) Nici o parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuită, direct sau indirect.(8) Cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (3) și (5), rezerva din reevaluare nu poate fi redusă.102. - Ajustările de valoare se calculează în fiecare exercițiu financiar pe baza valorii atribuite imobilizării pentru acel exercițiu financiar.103. - În cazul în care se efectuează reevaluarea, în notele explicative trebuie prezentate, separat pentru fiecare element din bilanț de natura imobilizărilor corporale reevaluate, următoarele informații:a) valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate și suma ajustărilor cumulate de valoare; saub) valoarea la data bilanțului a diferenței dintre valoarea rezultată din reevaluare și cea reprezentând costul istoric și, atunci când este cazul, valoarea cumulată a ajustărilor suplimentare de valoare.6.3. ACTIVE CIRCULANTE6.3.1. Generalități  +  Recunoașterea activelor circulante104. - (1) Un activ se clasifică ca activ circulant atunci când:a) este achiziționat sau produs pentru a fi utilizat în activitățile desfășurate de persoana juridică fără scop patrimonial și se așteaptă să fie realizat în termen de 12 luni de la data bilanțului;b) este reprezentat de creanțe aferente ciclului de exploatare;c) este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a căror utilizare nu este restricționată.(2) Ciclul de exploatare al unei entități reprezintă perioada de timp dintre achiziționarea materiilor prime care intră într-un proces de transformare și finalizarea acestora în trezorerie sau sub forma unui echivalent de trezorerie.(3) Echivalentele de trezorerie reprezintă investițiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt ușor convertibile în numerar și sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.105. - În categoria activelor circulante se cuprind:a) stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factură;b) creanțe;c) investiții pe termen scurt;d) casa și conturi la bănci.  +  Evaluarea activelor circulante106. - (1) Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziție sau costul de producție, după caz, cu respectarea prevederilor alin. (2) de mai jos.(2) Ajustările de valoare se fac pentru activele circulante în vederea prezentării acestora la cea mai mică valoare de piață sau, în circumstanțe speciale, la o altă valoare minimă atribuibilă acestora la data bilanțului.107. - Evaluarea efectuată conform prevederilor de la pct. 106 alin. (2) nu poate fi continuată dacă motivele pentru care au fost făcute ajustările de valoare nu mai sunt aplicabile. Prin urmare, în situația în care ajustarea devine total sau parțial fără obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură, atunci acea ajustare trebuie reluată corespunzător la venituri.108. - Dacă activele circulante fac obiectul ajustărilor de valoare cu caracter excepțional, exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.6.3.2. Stocuri109. - Stocurile sunt active circulante:a) deținute pentru a fi utilizate pe parcursul desfășurării normale a activității;b) în curs de producție pentru a fi utilizate în procesul desfășurării normale a activității; sauc) sub formă de materii prime, materiale și alte consumabile care urmează să fie folosite în activitățile fără scop patrimonial și activitățile cu destinație specială.110. - (1) În cadrul stocurilor privind activitățile fără scop patrimonial și activitățile cu destinație specială se cuprind:a) materiile prime, care participă direct la realizarea activităților fără scop patrimonial și activităților cu destinație specială și se regăsesc în bunurile materiale realizate integral sau parțial, fie în starea lor inițială, fie transformată;b) materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, semințe și materiale de plantat, furaje și alte materiale consumabile), care participă sau ajută la realizarea activităților fără scop patrimonial și activităților cu destinație specială fără a se regăsi, de regulă, în bunurile materiale realizate;c) materialele de natura obiectelor de inventar;d) animalele și păsările, respectiv animalele născute și cele tinere de orice fel (viței, miei, purcei, mânji și altele) crescute și folosite pentru muncă și reproducție, animalele și păsările la îngrășat pentru a fi valorificate în activitățile fără scop patrimonial, coloniile de albine, precum și animalele pentru obținerea de lână, lapte și blană în vederea valorificării în activitățile fără scop patrimonial;e) ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achiziționate sau fabricate, destinate activităților fără scop patrimonial și care în mod temporar pot fi păstrate de terți, cu obligația restituirii în condițiile prevăzute în contracte;(2) În cadrul stocurilor privind activitățile economice desfășurate de persoanele juridice fără scop patrimonial, potrivit legii, se cuprind stocuri de natura celor prevăzute la alin. (1) și, în plus, următoarele:a) mărfurile, și anume bunurile pe care entitatea le cumpără în vederea revânzării sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii;b) produsele, și anume:– semifabricatele, prin care se înțelege produsele al căror proces tehnologic a fost terminat într-o secție (fază de fabricație) și care trec în continuare în procesul tehnologic al altei secții (faze de fabricație) sau se livrează terților;– produsele finite, adică produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricație și nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul entității putând fi depozitate în vederea livrării sau expediate direct clienților;– rebuturile, materialele recuperabile și deșeurile;c) producția în curs de execuție, reprezentând producția care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevăzute în procesul tehnologic, precum și produsele nesupuse probelor și recepției tehnice sau necompletate în întregime. În cadrul producției în curs de execuție se cuprind, de asemenea, lucrările și serviciile, precum și studiile în curs de execuție sau neterminate.(3) În cadrul stocurilor se includ și bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignație la terți, care se înregistrează distinct în contabilitate pe categorii de stocuri.111. - (1) Deținerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum și efectuarea de operațiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.(2) În aplicarea alin. (1) este necesar să se asigure:a) recepționarea tuturor bunurilor materiale intrate în entitate și înregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignație se recepționează și înregistrează distinct ca intrări în gestiune. În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistrează în conturi în afara bilanțului;b) în situația unor decalaje între aprovizionarea și recepția bunurilor care se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea entității, se procedează astfel:– bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare, cât și în contabilitate, pe baza recepției și a documentelor însoțitoare;– bunurile sosite și nerecepționate se înregistrează distinct în contabilitate ca intrare în gestiune;c) în cazul unor decalaje între vânzarea și livrarea bunurilor, acestea se înregistrează ca ieșiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:– bunurile vândute și nelivrate se înregistrează distinct în gestiune, iar în contabilitate în conturi în afara bilanțului;– bunurile livrate, dar nefacturate, se înregistrează ca ieșiri din gestiune atât la locurile de depozitare, cât și în contabilitate, pe baza documentelor care confirmă ieșirea din gestiune potrivit legii;d) bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistrează la intrări și, respectiv, la ieșiri, atât în gestiune, cât și în contabilitate, potrivit contractelor încheiate.  +  Costul stocurilor112. - (1) Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziției și prelucrării, precum și alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma și în locul în care se găsesc.(2) Costul de producție sau de prelucrare al stocurilor, precum și costul de producție al imobilizărilor cuprind cheltuielile directe aferente producției, și anume: materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manoperă directă și alte cheltuieli directe de producție, precum și cota cheltuielilor indirecte de producție alocată în mod rațional ca fiind legată de fabricația acestora.(3) Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera și alte cheltuieli legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor, inclusiv personalul însărcinat cu supravegherea, precum și regiile corespunzătoare.113. - Materiile prime și materialele consumabile care sunt în mod constant înlocuite și a căror valoare totală este de o importanță secundară pentru entitate pot fi prezentate la "Active" la o valoare și cantitate fixe, dacă valoarea, cantitatea și structura acestora nu variază în mod semnificativ.114. - (1) Costul stocurilor care nu sunt de obicei fungibile și al acelor bunuri sau servicii produse și destinate unor comenzi distincte trebuie determinat prin identificarea specifică a costurilor individuale.(2) Bunurile fungibile sunt bunuri de orice natură care nu se pot distinge în mod substanțial unele de altele.(3) Identificarea specifică a costului presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor. Acest tratament contabil este adecvat pentru acele elemente care fac obiectul unei comenzi distincte, indiferent dacă au fost cumpărate sau produse.(4) Identificarea specifică nu poate fi folosită în cazurile în care stocurile cuprind un număr mare de elemente, care sunt de regulă fungibile.115. - (1) În funcție de specificul activității, pentru determinarea costului poate fi folosită, de asemenea, metoda costului standard, în activitatea de producție sau metoda prețului cu amănuntul, în comerțul cu amănuntul.(2) Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale materialelor și consumabilelor, manoperei, eficienței și capacității de producție. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic și ajustate, dacă este necesar, în funcție de condițiile existente la un moment dat.(3) Diferențele de preț față de costul de achiziție sau de producție trebuie evidențiate distinct în contabilitate, fiind recunoscute în costul activului.(4) Repartizarea diferențelor de preț asupra valorii bunurilor ieșite și asupra stocurilor se efectuează cu ajutorul unui coeficient care se calculează astfel:                                    Diferente de pret aferente                Soldul initial al intrarilor in cursul                diferentelor de + perioadei, cumulat de la                pret inceputul exercitiului                                    financiar pana la finele                                    perioadei de referintaCoeficient de = ------------------------------------------------ x 100repartizare*1) Valoarea intrarilor in                Soldul initial al cursul perioadei la pret de                stocurilor la pret + inregistrare, cumulat de la                de inregistrare inceputul exercitiului                                     financiar pana la finele                                     perioadei de referinta--------*1) La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul inițial al costului de mărfuri și valoarea intrărilor de mărfuri nu vor include TVA neexigibilă.Acest coeficient se înmulțește cu valoarea bunurilor ieșite din gestiune la preț de înregistrare, iar suma rezultată se înregistrează în conturile corespunzătoare în care au fost înregistrate bunurile ieșite.(5) Coeficienții de repartizare a diferențelor de preț pot fi calculați la nivelul conturilor sintetice de gradul I și II, prevăzute în planul de conturi, pe grupe sau categorii de stocuri.(6) La sfârșitul perioadei, soldurile conturilor de diferențe se cumulează cu soldurile conturilor de stocuri, la preț de înregistrare, astfel încât aceste conturi să reflecte valoarea stocurilor la costul de achiziție sau costul de producție, după caz.(7) Diferențele de preț se înregistrează proporțional atât asupra valorii bunurilor ieșite, cât și asupra bunurilor rămase în stoc.(8) În comerțul cu amănuntul poate fi utilizată metoda prețului cu amănuntul, pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase și cu mișcare rapidă care au marje similare și pentru care nu este practic să se folosească altă metodă. În această situație, costul bunurilor vândute se calculează prin deducerea valorii marjei brute din prețul de vânzare al stocurilor. Orice modificare a prețului de vânzare presupune recalcularea marjei brute.116. - (1) La ieșirea din gestiune a stocurilor și altor active fungibile, acestea se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea uneia din următoarele metode:a) metoda primul intrat - primul ieșit - FIFO;b) metoda costului mediu ponderat - CMP;c) metoda ultimul intrat - primul ieșit - LIFO.(2) Dacă valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor specificate în alin. (1), diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului, valoarea acestei diferențe trebuie prezentată în notele explicative ca total pe categorie de active.(3) Potrivit metodei "primul intrat - primul ieșit" (FIFO), bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al lotului următor, în ordine cronologică.(4) Metoda "costului mediu ponderat" (CMP) presupune calcularea costului fiecărui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei și a costului elementelor similare produse sau cumpărate în timpul perioadei. Media poate fi calculată periodic sau după fiecare recepție.(5) Potrivit metodei "ultimul intrat - primul ieșit" (LIFO), bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al ultimei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al lotului anterior, în ordine cronologică.(6) Metoda aleasă trebuie aplicată cu consecvență pentru elemente similare de natura stocurilor și a activelor fungibile de la un exercițiu financiar la altul. Dacă, în situații excepționale, administratorii decid să schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, în notele explicative trebuie să se prezinte următoarele informații:– motivul schimbării metodei, și– efectele sale asupra rezultatului.(7) O entitate trebuie să utilizeze aceleași metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natură și utilizare similare. Pentru stocurile cu natură sau utilizare diferită, folosirea unor metode diferite de calcul al costului poate fi justificată.117. - (1) Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.(2) În condițiile folosirii inventarului permanent, în contabilitate se înregistrează toate operațiunile de intrare și ieșire, ceea ce permite stabilirea și cunoașterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ, cât și valoric.(3) Inventarul intermitent constă în stabilirea ieșirilor și înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârșitul perioadei. În acest caz, ieșirile se determină ca diferență între valoarea stocului inițial plus valoarea intrărilor și valoarea stocului final, determinat pe baza inventarierii.(4) Producția în curs de execuție se determină prin inventarierea producției neterminate la sfârșitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operațiilor tehnologice și evaluarea acesteia la costurile de producție.118. - (1) Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanț la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obține prin utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere.(2) În înțelesul prezentelor reglementări, prin valoare realizabilă netă se înțelege prețul de vânzare estimat care ar putea fi obținut pe parcursul desfășurării normale a activității, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, și costurile estimate necesare vânzării.6.3.3. Investiții pe termen scurt119. - Contabilitatea trezoreriei asigură evidența existenței și mișcării acțiunilor deținute la entitățile afiliate, altor investiții pe termen scurt, disponibilităților în conturi la bănci/casierie, creditelor bancare pe termen scurt și altor valori de trezorerie.120. - Alte investiții pe termen scurt reprezintă obligațiunile emise și răscumpărate, obligațiunile achiziționate și alte valori mobiliare achiziționate în vederea realizării unui excedent într-un termen scurt.121. - (4) La intrarea în entitate, investițiile pe termen scurt se evaluează la costul de achiziție, prin care se înțelege prețul de cumpărare, sau la valoarea stabilită potrivit contractelor.(2) La ieșirea din gestiune a investițiilor pe termen scurt se aplică prevederile pct. 116.122. - (1) Pentru deprecierea investițiilor deținute ca active circulante, la sfârșitul exercițiului financiar, cu ocazia inventarierii, pe seama cheltuielilor se reflectă ajustări pentru pierdere de valoare.(2) La sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, ajustările pentru pierderile de valoare reflectate se suplimentează, diminuează sau anulează, după caz. La ieșirea din entitate a investițiilor pe termen scurt, eventualele ajustări pentru pierderi de valoare se anulează.6.3.4. Casa și conturi la bănci123. - (1) Conturile la bănci cuprind: disponibilitățile în lei și valută, creditele bancare pe termen scurt, precum și dobânzile aferente disponibilităților și creditelor acordate de bănci în conturile curente.(2) Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poștal, pe bază de documente prezentate entității și neapărute încă în extrasele de cont, se înregistrează într-un cont distinct.(3) Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă.(4) Dobânzile de încasat, aferente disponibilităților aflate în conturi la bănci, se înregistrează distinct în contabilitate, față de cele de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, precum și cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.(5) Dobânzile de plătit și cele de încasat, aferente exercițiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri din activitățile fără scop patrimonial, după caz.124. - (1) Contabilitatea disponibilităților aflate în bănci/casierie și a mișcării acestora, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate, se ține distinct în lei și în valută.(2) Contabilitatea disponibilităților în valută aflate în bănci/casierie și a mișcării acestora, se ține distinct (analitice distincte) pentru activitățile fără scop patrimonial și activitățile economice.125. - (1) Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Națională a României.(2) Operațiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitația cu valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferențe de curs valutar.126. - La încheierea exercițiului financiar, diferențele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilităților în valută și a altor valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive și depozite pe termen scurt în valută, la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar, se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.127. - În vederea achitării unor obligații față de furnizori, entitățile pot solicita deschiderea de acreditive la bănci, în lei sau în valută, în favoarea acestora.128. - Sumele depuse la bănci și sumele în numerar, puse la dispoziția personalului sau a terților, în vederea efectuării unor plăți în favoarea entității, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.129. - În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilități bănești între conturile la bănci, precum și între conturile la bănci și casieria entității.130. Operațiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Națională a României și a altor reglementări emise în acest scop.6.4. TERȚI131. - Contabilitatea terților asigură evidența datoriilor și creanțelor entității în relațiile acesteia cu furnizorii, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, entitățile afiliate, debitorii și creditorii diverși.132. - În contabilitatea furnizorilor se înregistrează operațiunile privind cumpărările, de bunuri, lucrări executate și servicii prestate.133. - Avansurile acordate furnizorilor se înregistrează în contabilitate în cont distinct.134. - Operațiunile privind cumpărările de bunuri, lucrări executate și servicii prestate efectuate pe baza efectelor comerciale se înregistrează în contabilitate în contul efecte de plătit.135. - Efectele comerciale trebuie să îndeplinească condițiile de formă și fond prevăzute de legislația în vigoare, fără de care validitatea lor poate fi contestată sau anulată.136. - (1) Creanțele și datoriile în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb de la data efectuării operațiunilor, comunicat de Banca Națională a României, cât și în valută.(2) Operațiunile în valută trebuie înregistrate în momentul recunoașterii inițiale în moneda de raportare (leu), aplicându-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare și moneda străină, la data efectuării tranzacției.(3) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din legea contabilității, orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.(4) Din punct de vedere contabil, efectuarea operațiunii economico-financiare este probată de orice document în care se consemnează aceasta.(5) În cazul bunurilor achiziționate însoțite de factură sau de aviz de însoțire a mărfii, urmând ca factura să sosească ulterior, cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la data recepției bunurilor.137. - (1) Contabilitatea furnizorilor și clienților, a celorlalte datorii și creanțe se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.În acest sens, în contabilitatea analitică, furnizorii și clienții se grupează astfel: interni și externi, iar în cadrul acestora pe termene de plată, respectiv de încasare.(2) În cadrul conturilor de furnizori și clienți, se grupează distinct datoriile și creanțele rezultate din tranzacțiile cu clauze de rezervă de proprietate.138. - Creanțele incerte se înregistrează distinct în contabilitate.139. - Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizațiile pentru concediile de odihnă, precum și cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de salarii și alte drepturi în bani și/sau în natură datorate de entitate personalului pentru munca prestată.140. - În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi și avantaje care, potrivit legislației în vigoare, nu se suportă din fondul de salarii (masa caldă, alimente antidot etc.), precum și alte drepturi acordate potrivit legii.141. - Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează într-un cont distinct, pe persoane.142. - Reținerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligații ale salariaților, datorate terților (popriri, pensii alimentare și altele), se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relații contractuale.143. - Sumele datorate și neachitate personalului (concediile de odihnă și alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmează să fie încasate de la acesta, aferente exercițiului în curs, se înregistrează ca alte datorii și creanțe în legătură cu personalul.144. - Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme și echipamente de lucru, precum și debitele provenite din pagube materiale, amenzile și penalitățile stabilite în baza unor hotărâri ale instanțelor judecătorești, și alte creanțe față de personalul entității se înregistrează ca alte creanțe în legătură cu personalul.145. - (1) Contabilitatea decontărilor privind contribuțiile sociale cuprinde obligațiile pentru contribuția la asigurări sociale, contribuția la asigurări sociale de sănătate, la constituirea fondului pentru ajutorul de șomaj etc.(2) Eventualele sume datorate sau care urmează să fie încasate în perioadele următoare, aferente exercițiului în curs, se înregistrează ca alte datorii și creanțe sociale.146. - În cadrul decontărilor cu bugetul statului și fondurile speciale se cuprind: impozitul pe venituri de natura salariilor, subvențiile de primit, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate etc.147. - Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se înregistrează în contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.148. - La alte impozite, taxe și vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, taxa asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat și alte impozite și taxe. Acestea se defalcă în contabilitatea analitică pe feluri de impozite, taxe și vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.149. - Subvențiile primite sau de primit de către entitate se înregistrează în contabilitate într-un cont distinct.150. - Contabilitatea decontărilor între entitățile din cadrul grupului cuprinde operațiile care se înregistrează reciproc și în aceeași perioadă de gestiune, atât în contabilitatea entității debitoare, cât și a celei creditoare.151. - Creanțele/datoriile entității față de alți terți, alții decât personalul propriu, clienții și furnizorii, se înregistrează în conturile de debitori/creditori diverși.152. - Operațiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează, provizoriu, într-un cont distinct. Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării.153. - (1) Diferențele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanțelor și datoriilor în valută la cursuri diferite față de cele la care au fost înregistrate inițial pe parcursul perioadei sau față de cele la care au fost raportate în situațiile financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar.(2) Atunci când creanța sau datoria în valută este decontată în decursul aceluiași exercițiu financiar în care a survenit, întreaga diferență de curs valutar este recunoscută în acel exercițiu. Atunci când creanța sau datoria în valută este decontată într-un exercițiu financiar ulterior, diferența de curs valutar recunoscută în fiecare exercițiu financiar, care intervine până în exercițiul decontării, se determină ținând seama de modificarea cursurilor de schimb survenită în cursul fiecărui exercițiu financiar.154. - (1) Cheltuielile efectuate și veniturile realizate în exercițiul financiar curent, dar care privesc exercițiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans sau venituri în avans, după caz.(2) În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli și venituri: chiriile, abonamentele și alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din activități fără scop patrimonial aferente perioadelor sau exercițiilor următoare.155. - Pentru deprecierea creanțelor din conturile de clienți, decontări în cadrul grupului și debitori, cu ocazia inventarierii la sfârșitul exercițiului financiar, se reflectă ajustări pentru depreciere.  +  Contabilitatea angajamentelor și a altor elemente extrabilanțiere156. - (1) Drepturile și obligațiile, precum și unele bunuri care nu pot fi integrate în activele și pasivele entității se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanțului.În această categorie se cuprind angajamente (giruri, garanții, cauțiuni) acordate sau primite în relațiile cu terții, imobilizări corporale luate cu chirie, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie, debitori scoși din activ urmăriți în continuare, redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate, efecte scontate neajunse la scadență, precum și alte valori.(2) În cadrul elementelor extrabilanțiere sunt cuprinse și activele și datoriile contingente.(3) Un activ contingent este un activ potențial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanțului și a căror existență va fi confirmată numai prin apariția sau neapariția unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul entității.Un exemplu în acest sens îl reprezintă un drept de creanță ce poate rezulta dintr-un litigiu în instanță (de ex. o despăgubire), în care este implicată entitatea și al cărui rezultat este incert.Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau neașteptate, care pot să genereze intrări de beneficii economice în entitate. Activele contingente nu trebuie recunoscute în conturile bilanțiere. Acestea trebuie prezentate în notele explicative în cazul în care este probabilă apariția unor intrări de beneficii economice. Activele contingente nu sunt recunoscute în situațiile financiare anuale, deoarece ele nu sunt certe iar recunoașterea lor ar putea determina un venit care să nu se realizeze niciodată.În cazul în care realizarea unui venit este sigură, activul aferent nu este un activ contingent și trebuie procedat la recunoașterea lui în bilanț.Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzătoare în situațiile financiare anuale a modificărilor survenite. Astfel, dacă intrarea de beneficii economice devine certă, activul și venitul corespunzător vor fi recunoscute în situațiile financiare anuale aferente perioadei în care au survenit modificările. În schimb, dacă este doar probabilă o creștere a beneficiilor economice, entitatea va prezenta în notele explicative activul contingent.(4) O datorie contingentă este:a) o obligație potențială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanțului și a cărei existență va fi confirmată numai de apariția sau neapariția unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul entității; saub) o obligație curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanțului, dar care nu este recunoscută deoarece:– nu este sigur că vor fi necesare ieșiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau– valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil.O entitate nu va recunoaște în bilanț o datorie contingentă, aceasta fiind prezentată în notele explicative.În situația în care o entitate are o obligație angajată în comun cu alte părți, partea asumată de celelalte părți este prezentată ca o datorie contingentă.Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacă a devenit probabilă o ieșire de resurse care încorporează beneficiile economice. Dacă se consideră că este necesară ieșirea de resurse, generată de un element considerat anterior datorie contingentă, se va recunoaște, după caz, o datorie sau un provizion în situațiile financiare anuale aferente perioadei în care a intervenit modificarea încadrării evenimentului.(5) Datoriile contingente se disting de provizioane prin faptul că:a) provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupunând că pot fi realizate estimări corecte), deoarece constituie obligații curente la data bilanțului și este probabil că vor fi necesare ieșiri de resurse pentru stingerea obligațiilor; șib) datoriile contingente nu sunt recunoscute ca datorii, deoarece sunt:– obligații posibile, dar pentru care trebuie să se confirme dacă entitatea are o obligație curentă care poate genera o ieșire de resurse; sau– obligații curente care nu îndeplinesc criteriile de recunoaștere în bilanț (deoarece fie nu este probabil să fie necesară o reducere a resurselor entității pentru stingerea obligației, fie nu poate fi realizată o estimare suficient de credibilă a valorii obligației).6.5. DATORII PE TERMEN SCURT: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN157. - (1) O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumită și datorie curentă, atunci când:a) se așteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entității; saub) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanțului.(2) Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.6.6. DATORII PE TERMEN LUNG: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN158. - Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate acestora se ține pe următoarele categorii: împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și prime de rambursare a acestora, credite bancare pe termen lung și mediu, sumele datorate entităților afiliate și entităților de care entitatea este legată prin interese de participare, alte împrumuturi și datorii asimilate, precum și dobânzile aferente acestora.159. - Împrumuturile din emisiunile de obligațiuni reprezintă contravaloarea obligațiunilor emise potrivit legii.160. - (1) Datoriile privind concesiunile și alte datorii similare se referă la bunurile preluate cu acest titlu de către entitatea primitoare, potrivit contractelor încheiate.(2) La sfârșitul duratei contractului de concesiune, bunurile se restituie proprietarului, situație în care are loc anularea datoriilor corespunzătoare privind concesiunea.161. - Entitățile trebuie să mențină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobândă în această categorie chiar și atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanțului, dacă:a) termenul inițial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni; șib) există un acord de refinanțare sau de reeșalonare a plăților, care este încheiat înainte de data bilanțului.162. - (1) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferența se înregistrează într-un cont de activ. Aceasta trebuie prezentată în bilanț, ca o corecție a datoriei, precum și în notele explicative.(2) Valoarea acestei diferențe trebuie amortizată printr-o sumă rezonabilă în fiecare exercițiu financiar, astfel încât să se amortizeze complet, dar nu mai târziu de data de rambursare a datoriei.6.7. PROVIZIOANE163. - Provizioanele nu pot depăși din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligației curente la data bilanțului.164. - (1) Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă.(2) Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:– o entitate are o obligație curentă generată de un eveniment anterior;– este probabil ca o ieșire de resurse să fie necesară pentru a onora obligația respectivă; și– poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligației.Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.(3) Provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din credite comerciale sau cheltuielile angajate, dar neplătite, datorită factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii datoriei. Spre deosebire de acestea:a) datoriile din credite comerciale constituie obligații de plată a bunurilor sau serviciilor ce au fost primite de la sau expediate de furnizori și care au fost facturate, sau a căror plată a fost convenită în mod oficial cu furnizorii; șib) cheltuielile angajate sunt obligațiile de plată pentru bunuri și servicii care au fost primite de la sau expediate de furnizori, dar care nu au fost încă plătite, facturate sau nu s-a convenit oficial asupra plății lor cu furnizorul, inclusiv salariile datorate angajaților (de exemplu, sumele aferente concediului plătit). Deși uneori este necesară o estimare a valorii sau exigibilității acestor datorii, elementul de incertitudine este - în general mult mai redus decât în cazul provizioanelor.Angajamentele entităților sunt prezentate, de regulă, ca parte a datoriilor rezultate din credite comerciale sau din alte activități, în timp ce provizioanele sunt raportate separat.165. - (1) Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare.(2) Se vor recunoaște ca provizioane doar acele obligații generate de evenimente anterioare care sunt independente de acțiunile viitoare ale entității (de exemplu, modul de desfășurare a activității în viitor). Exemple de astfel de obligații sunt amenzile sau costurile de eliminare a efectelor negative, produse mediului, pedepsite de lege, ambele generând ieșiri de resurse care încorporează beneficii economice, indiferent de acțiunile viitoare ale entității.166. - (1) Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt:a) litigii, amenzi și penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte;b) cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanție și alte cheltuieli privind garanția acordată clienților;c) acțiunile de restructurare;d) pensii și obligații similare;e) impozite;f) alte provizioane.(2) Contabilitatea provizioanelor se ține pe feluri, în funcție de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.(3) Provizioanele pentru restructurare se pot constitui în următoarele situații:a) vânzarea sau încetarea activității unei părți a afacerii;b) închiderea unor sedii ale entității;c) modificări în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;d) reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ în natura și scopul activităților entității.(4) Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plată datorate bugetului de stat, în condițiile în care sumele respective nu apar reflectate ca datorie în relația cu statul.167. - (1) Provizioanele trebuie să fie strict corelate cu riscurile și cheltuielile estimate.(2) Pentru stabilirea existenței unei obligații curente la data bilanțului, trebuie luate în considerare toate informațiile disponibile.168. - Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună estimare la data bilanțului a costurilor necesare stingerii obligației curente.169. - Câștigurile rezultate din cedarea preconizată a activelor nu trebuie luate în considerare în evaluarea unui provizion.170. - Dacă se estimează că o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de către o terță parte, rambursarea trebuie recunoscută numai în momentul în care este sigur că va fi primită. Rambursarea trebuie considerată ca un activ separat.171. - (1) Provizioanele trebuie revizuite la data fiecărui bilanț și ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă. În cazul în care pentru stingerea unei obligații nu mai este probabilă o ieșire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri. (2) Provizionul va fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost inițial recunoscut.172. - Provizioanele prezentate în bilanț la "Alte provizioane" trebuie descrise în notele explicative, dacă acestea sunt semnificative.6.8. SUBVENȚII173. - (1) În categoria subvențiilor se cuprind subvențiile aferente activelor și subvențiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agenții guvernamentale și alte instituții similare naționale și internaționale.(2) În cadrul subvențiilor se reflectă distinct:– subvenții guvernamentale;– împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții;– alte sume primite cu caracter de subvenții.174. - (1) Subvențiile aferente activelor reprezintă subvenții pentru acordarea cărora principala condiție este ca entitatea beneficiară să cumpere, să construiască sau achiziționeze active imobilizate.(2) O subvenție guvernamentală poate îmbrăca forma transferului unui activ nemonetar, caz în care subvenția și activul sunt contabilizate la valoarea justă.(3) În conturile de subvenții pentru investiții se contabilizează și donațiile pentru investiții, precum și plusurile la inventar de natura imobilizărilor corporale și necorporale.175. - Subvențiile aferente veniturilor cuprind toate subvențiile, altele decât cele pentru active.176. - Subvențiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenții urmează să le compenseze.177. - (1) Subvențiile nu trebuie înregistrate direct în conturile de capital și rezerve.(2) Subvențiile pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca subvenții pentru investiții și se recunosc în bilanț ca venit amânat. Venitul amânat se înregistrează în contul rezultatului exercițiului pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.178. - (1) Restituirea unei subvenții referitoare la un activ se înregistrează prin reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabilă.(2) Restituirea unei subvenții aferente veniturilor se efectuează fie prin reducerea veniturilor amânate dacă există, fie, în lipsa acestora, pe seama cheltuielilor.(3) În măsura în care suma rambursată depășește venitul amânat sau dacă nu există un asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea integrală restituită, se recunoaște imediat ca o cheltuială.6.9. CAPITAL ȘI REZERVE179. - (1) Ca pitalul și rezervele (capitaluri proprii) reprezintă totalitatea surselor de finanțare stabile aflate la dispoziția persoanei juridice fără scop patrimonial, după deducerea tuturor datoriilor.(2) Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exercițiului financiar.6.9.1. Capital180. (1) Capitalul (aporturile de capital) reprezintă contribuțiile în numerar și/sau în natură ale membrilor la constituirea patrimoniului social al persoanei juridice fără scop patrimonial.(2) Capitalul (aporturile de capital) se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice fără scop patrimonial și a documentelor justificative privind vărsămintele de capital.(3) Contabilitatea analitică se ține pe feluri de aporturi.181. - Operațiunile ce se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea sau micșorarea capitalului sunt cele prevăzute de lege sau actele de constituire a persoanei juridice fără scop patrimonial.6.9.2. Rezerve din reevaluare182. - (1) Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări, trebuie reflectat în debitul sau creditul contului "Rezerve din reevaluare", după caz, distinct pentru activitățile fără scop patrimonial și activitățile economice, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizărilor corporale din prezentele reglementări.(2) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent.(3) Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil. Diminuarea rezervelor din reevaluare se poate efectua numai cu respectarea prevederilor subsecțiunii 6.2.5. "Reevaluarea imobilizărilor corporale" din prezentele reglementări.6.9.3. Alte rezerve183. - (1) Contabilitatea rezervelor se ține pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale și alte rezerve.(2) Rezervele legale se constituie anual din excedentul/profitul entității, în cotele și limitele prevăzute de lege, și din alte surse prevăzute de lege.(3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condițiile prevăzute de lege.(4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din excedentul/profitul entității, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.(5) Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama excedentului/profitului pentru acoperirea deficitelor/pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale, cu respectarea prevederilor legale.6.9.4. Rezultatul reportat, rezultatul exercițiului financiar, repartizarea rezultatului exercițiului financiar184. - (1) Contabilitatea rezultatului reportat și a rezultatului exercițiului financiar se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, activitățile cu destinație specială, potrivit legii, și activitățile economice.(2) Contabilitatea repartizării rezultatului exercițiului financiar se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial și activitățile economice.(3) Rezultatul financiar privind activitățile cu destinație specială nu se repartizează.6.10. VENITURI ȘI CHELTUIELI185. - (1) Contul rezultatului exercițiului cuprinde veniturile și cheltuielile exercițiului financiar, pe feluri de activități, grupate după natura lor, precum și rezultatul exercițiului financiar (excedent/profit sau deficit/pierdere).(2) În înțelesul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următoarele semnificații:a) veniturile constituie creșteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau creșteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creșteri ale capitalurilor proprii;b) cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieșiri sau scăderi ale valorii activelor ori creșteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii.186. Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzacții care sunt clar diferite de activitățile curente și care, prin urmare, nu se așteaptă să se repete într-un mod frecvent sau regulat, de exemplu exproprieri sau dezastre naturale.6.10.1. Venituri187. - (1) În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activități curente, cât și câștigurile din orice alte surse.(2) Activitățile curente sunt orice activități desfășurate de o entitate, ca parte integrantă a obiectului său de activitate, precum și activitățile conexe acestora.(3) Câștigurile reprezintă creșteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca rezultat din activitatea curentă, dar nu diferă ca natură de veniturile din această activitate.(4) Veniturile din activități curente se pot regăsi sub diferite denumiri, cum ar fi: vânzări, comisioane, dobânzi, dividende.(5) Sumele colectate de o entitate în numele unor terțe părți, inclusiv în cazul contractelor de mandat sau comision, nu reprezintă venit din activitatea curentă. În această situație veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.(6) Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzacție este determinată, de obicei, printr-un acord între vânzătorul și cumpărătorul/utilizatorul activului, ținând cont de suma oricăror reduceri comerciale.(7) Contabilitatea veniturilor persoanei juridice fără scop patrimonial se ține distinct pe feluri de activități, respectiv activități fără scop patrimonial, activități cu destinație specială potrivit legii și activități economice, iar în cadrul acestora pe feluri de venituri, după natura lor.(8) Veniturile din activitățile fără scop patrimonial cuprind:– venituri din cotizațiile și contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților;– venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare;– venituri din donații și sume sau bunuri primite prin sponsorizare;– venituri din dobânzile și dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial;– venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole;– resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri;– venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare;– venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică;– alte venituri din activitățile fără scop patrimonial, care cuprind:– venituri din cote-părți primite potrivit statutului;– ajutoare și împrumuturi nerambursabile din țară și din străinătate și subvenții pentru venituri;– venituri din despăgubiri de asigurare - pagube și din subvenții pentru evenimente extraordinare și altele similare;– venituri din diferențe de curs valutar rezultate din activitățile fără scop patrimonial;– venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare;– venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare;– venituri obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive;– veniturile obținute din reclamă și publicitate, potrivit legislației în vigoare;– alte venituri din activitățile fără scop patrimonial.(9) Veniturile cu destinație specială, cuprind venituri reglementate de legi speciale și cuprind: venituri cu destinație specială din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment și alte venituri cu destinație specială, potrivit legii.(10) Veniturile din activități economice cuprind:a) venituri din exploatare:– venituri din vânzarea de produse și mărfuri, executări de lucrări și prestări de servicii;– venituri din variația stocurilor, reprezentând variația în plus (creștere) sau în minus (reducere) dintre valoarea la cost de producție efectiv a stocurilor de produse și producție în curs de la sfârșitul perioadei și valoarea stocurilor inițiale ale produselor și producției în curs, neluând în calcul ajustările pentru depreciere reflectate;– venituri din producția de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor și cheltuielilor efectuate de entitate pentru ea însăși, care se înregistrează ca active imobilizate corporale și necorporale;– venituri din subvenții de exploatare, reprezentând subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și pentru acoperirea pierderilor, precum și alte subvenții de care beneficiază entitatea;– alte venituri din exploatarea curentă, cuprinzând veniturile din creanțe recuperate și alte venituri din exploatare.Variația stocurilor de produse finite și în curs de execuție pe parcursul perioadei, reprezintă o corecție a cheltuielilor de producție pentru a reflecta faptul că fie producția a majorat nivelul stocurilor, fie vânzările suplimentare au redus nivelul stocurilor.Veniturile din producția stocată se înscriu, alături de celelalte venituri, în contul rezultatului exercițiului, cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor).b) venituri financiare:– venituri din imobilizări financiare;– venituri din investiții pe termen scurt;– venituri din creanțe imobilizate;– venituri din investiții financiare cedate;– venituri din diferențe de curs valutar;– venituri din dobânzi;– venituri din sconturi primite în urma unor reduceri financiare;– alte venituri financiare.c) venituri extraordinare (de exemplu, venituri rezultate din compensațiile primite pentru cheltuieli sau pierderi din calamități sau alte evenimente extraordinare).Cifra de afaceri netă privind activitățile economice, în sensul prezentelor reglementări, se calculează prin însumarea veniturilor rezultate din livrările de bunuri, executările de lucrări și prestările de servicii și alte venituri din exploatare, mai puțin reducerile comerciale acordate clienților.Atunci când, în baza unor prevederi legale exprese, în conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentând diverse impozite și taxe reflectate concomitent în conturi de cheltuieli, cu ocazia întocmirii contului rezultatului exercițiului, la cifra de afaceri netă se vor înscrie sumele reprezentând veniturile menționate, corectate cu cheltuielile corespunzătoare acelor impozite.Venituri din vânzări de bunuri privind activitățile economiceÎn contabilitate, veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiții prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienți.Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:a) entitatea a transferat cumpărătorului riscurile și avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;b) entitatea nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcut-o, în mod normal, în cazul deținerii în proprietate a acestora și nici nu mai deține controlul efectiv asupra lor; șic) veniturile și, respectiv, cheltuielile ocazionate de tranzacție pot fi cuantificate.Venituri din prestarea de servicii privind activitățile economiceVeniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora.Prestările nefacturate până la sfârșitul perioadei se evidențiază în contul de "Lucrări și servicii în curs de execuție", pe seama veniturilor din producția stocată.Venituri din dobânzi, redevențe și dividende privind activitățile economiceVeniturile din dobânzi, redevențe și dividende se recunosc astfel:a) dobânzile se recunosc periodic, în mod proporțional, pe măsura generării venitului respectiv, pe baza contabilității de angajamente;b) redevențele se recunosc pe baza contabilității de angajamente, conform contractului;c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acționarului de a le încasa.Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evidențiază distinct, în funcție de natura acestora.Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate se efectuează prin înregistrarea la venituri în cazul în care nu se mai justifică menținerea acestora, are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibilă.6.10.2. Cheltuieli188. - (1) Cheltuielile entității reprezintă valorile plătite sau de plătit, aferente activităților fără scop patrimonial, activităților cu destinație specială, potrivit legii și activităților economice, pentru:– consumuri de stocuri, lucrări executate și servicii prestate de care beneficiază entitatea;– cheltuieli cu personalul;– executarea unor obligații legale sau contractuale etc.(2) Pierderile reprezintă reduceri ale beneficiilor economice și pot rezulta sau nu ca urmare a desfășurării activității curente a entității. Acestea nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli.(3) În cadrul cheltuielilor exercițiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele, amortizările și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.189. - (1) Contabilitatea cheltuielilor privind activitățile fără scop patrimonial, activitățile cu destinație specială și activitățile economice se ține pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel:a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:– cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile; costul de achiziție al obiectelor de inventar consumate; costul de achiziție al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei și apei consumate; valoarea animalelor și păsărilor; costul mărfurilor vândute și al ambalajelor;– cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți, redevențe, locații de gestiune și chirii; prime de asigurare; studii și cercetări; cheltuieli cu alte servicii executate de terți (colaboratori); comisioane și onorarii; cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate; transportul de bunuri și personal; deplasări, detașări și transferări; cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații, servicii bancare și altele;– cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările și protecția socială și alte cheltuieli cu personalul, suportate de entitate);– alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creanțe și debitori diverși; despăgubiri, amenzi și penalități; donații și alte cheltuieli similare; ajutoare și împrumuturi nerambursabile; cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital etc.);b) cheltuieli financiare, care cuprind: pierderi din creanțe legate de participații; cheltuieli privind investițiile financiare cedate; diferențele nefavorabile de curs valutar; dobânzile privind exercițiul financiar în curs; sconturile acordate clienților; pierderi din creanțe de natură financiară și altele;c) cheltuieli extraordinare (calamități și alte evenimente extraordinare).(2) Cheltuielile cu provizioanele, amortizările și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum și cheltuielile cu impozitul pe profit și alte impozite, calculate potrivit legii, se evidențiază distinct, în funcție de natura lor.190. - (1) În cadrul categoriilor de cheltuieli după natura lor, conturile de cheltuieli se dezvoltă obligatoriu în analitice distincte pe feluri de activități, respectiv activități fără scop patrimonial, activități cu destinație specială potrivit legii, și activități economice, iar în continuare se pot dezvolta în analitic în funcție de necesitățile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităților proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial;(2) Conturile de venituri se pot dezvolta în conturi analitice, în funcție de necesitățile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităților proprii ale entității;(3) Cheltuielile și veniturile determinate de operațiunile asocierilor în participație se contabilizează distinct de către unul din asociați, conform prevederilor contractului de asociere.La sfârșitul perioadei de raportare, cheltuielile și veniturile înregistrate pe naturi se transmit pe bază de decont fiecărui asociat, în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie.În cazul asocierilor în participație încheiate între o persoană juridică română și o persoană juridică străină, contabilitatea se ține de către persoana juridică română, care răspunde potrivit legii.191. - (1) În contabilitate, excedentul/profitul sau deficitul/pierderea se stabilește cumulat de la începutul exercițiului financiar.(2) Rezultatul definitiv al exercițiului financiar se stabilește la închiderea acestuia și reprezintă soldul final al contului de rezultat.(3) Repartizarea excedentului/profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Repartizarea excedentului/profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(4) Sumele reprezentând rezerve constituite din excedentul/profitul exercițiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 "Repartizarea excedentului/profitului" = 106 "Rezerve". Excedentul/profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale în contul 117 "Rezultatul reportat", de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinații legale. Evidențierea în contabilitate a destinațiilor excedentului/profitului contabil se efectuează după adunarea generală care a aprobat repartizarea excedentului/profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând rezerve și alte destinații, potrivit legii. Entitățile nu pot reveni asupra înregistrărilor efectuate cu privire la repartizarea excedentului/profitului.(5) Deficitul/pierderea contabil(ă) reportat(ă) se acoperă din excedentul/profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve și capital, potrivit hotărârii adunării generale, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă deficitul/pierderea contabil(ă) este la latitudinea adunării generale, respectiv a consiliului de administrație.(6) Închiderea conturilor 121 și 129 se efectuează la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare în bilanțul întocmit pentru exercițiul financiar la care se referă situațiile financiare anuale.  +  Secţiunea 7 CONȚINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE192. - Notele explicative trebuie:a) să prezinte informații despre reglementările contabile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare anuale și despre politicile contabile folosite;b) să ofere informații suplimentare care nu sunt prezentate în bilanț și contul rezultatului exercițiului, dar sunt relevante pentru înțelegerea oricărora dintre acestea.7.1. POLITICI CONTABILE193. - (1) Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.Exemple de politici contabile sunt următoarele: amortizarea imobilizărilor (alegerea metodei și a duratei de amortizare), reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobânzii sau recunoașterea acesteia drept cheltuială, alegerea metodei de evaluare a stocurilor etc.(2) Conducerea fiecărei entități trebuie să stabilească politici contabile pentru operațiunile derulate.Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activității, de către specialiști în domeniul economic și tehnic, cunoscători ai activității desfășurate și ai strategiei adoptate de entitate.(3) La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile contabile generale prevăzute de prezentele reglementări.(4) Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații care trebuie să fie:a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor; șib) credibile în sensul că:– reprezintă fidel activele, datoriile, poziția financiară și rezultatul exercițiului;– sunt neutre;– sunt prudente;– sunt complete sub toate aspectele semnificative.194. - (1) Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile entității.(2) Entitățile trebuie să menționeze în notele explicative orice modificări ale politicilor contabile, pentru ca utilizatorii să poată aprecia dacă noua politică contabilă a fost aleasă în mod adecvat, efectul modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei și tendința reală a rezultatelor activității entității.(3) Nu se consideră modificări ale politicilor contabile:a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacții care diferă ca fond de evenimentele sau tranzacțiile produse anterior;b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacții care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.7.2. NOTE EXPLICATIVE7.2.1. Prevederi generale195. - (1) Pe lângă informațiile cerute conform prevederilor din celelalte secțiuni ale prezentelor reglementări, notele explicative trebuie să cuprindă și informații referitoare la aspectele prevăzute de prezenta secțiune.(2) Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situațiile financiare anuale trebuie să existe informații aferente în notele explicative.196. - Notele explicative trebuie să cuprindă informații privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situațiile financiare anuale și metodele utilizate pentru calcularea ajustărilor de valoare. Pentru elementele incluse în situațiile financiare anuale care sunt sau au fost inițial exprimate în monedă străină (valută), trebuie prezentate bazele de conversie utilizate pentru a le exprima în moneda națională.197. - În notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, următoarele informații:a) denumirea și sediul social ale fiecăreia dintre entitățile în care entitatea deține fie direct, fie printr-o persoană care acționează în nume propriu, dar în contul entității, interese de participare reprezentând un procent de capital de cel puțin 20%, prezentând: proporția de capital deținută, valoarea capitalului și rezervelor, profitul sau pierderea entității respective pentru ultimul exercițiu financiar pentru care au fost aprobate situațiile financiare anuale. Informațiile privind capitalul, rezervele și profitul sau pierderea entității în care se deține interesul de participare pot fi omise dacă sunt doar de o importanță neglijabilă în înțelesul pct. 7;b) denumirea, sediul principal sau sediul social și forma juridică ale fiecăreia dintre entitățile la care entitatea este asociat cu răspundere nelimitată. Aceste informații pot fi omise dacă sunt doar de o importanță neglijabilă în înțelesul pct. 7.198. - Trebuie să se menționeze, totodată, dacă situațiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile cuprinse în prezentele reglementări.199. - Următoarele informații trebuie prezentate cu claritate și repetate ori de cât ori este necesar, pentru buna lor înțelegere:a) denumirea entității care face raportarea;b) faptul că situațiile financiare anuale sunt proprii acesteia și nu grupului;c) data la care s-au încheiat sau perioada la care se referă situațiile financiare anuale;d) moneda în care sunt întocmite situațiile financiare anuale;e) exprimarea cifrelor incluse în raportare (de exemplu, lei).200. - (1) O entitate prezintă următoarele date, în cazul în care ele nu au fost prezentate în situațiile financiare anuale:a) locul principal unde își desfășoară activitatea, dacă este diferit de sediul oficial;b) o descriere a naturii activității desfășurate și principalele domenii de activitate;c) orice altă informație care, în opinia directorilor și administratorilor, ajută la prezentarea unei imagini fidele asupra entității.(2) Notele explicative prezintă natura și scopul angajamentelor entității, care nu sunt incluse în bilanț, și impactul financiar al acelor angajamente asupra entității, atunci când riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative și în măsura în care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesară pentru evaluarea poziției financiare a entității.  +  Relațiile cu entitățile afiliate201. - (1) Dacă au existat tranzacții între entitățile afiliate, entitatea raportoare trebuie să prezinte natura relațiilor dintre acestea, tipurile de tranzacții, precum și valoarea tranzacțiilor.(2) Se prezintă tranzacțiile încheiate cu entitățile legate, inclusiv suma acestor tranzacții, natura relației cu entitatea legată și alte informații referitoare la tranzacții, necesare pentru o înțelegere a poziției financiare a entității raportoare, dacă asemenea tranzacții sunt semnificative și nu au fost încheiate în condiții normale de piață. Informațiile referitoare la tranzacții individuale pot fi agregate după natura lor, cu excepția cazului când informația separată este necesară pentru o înțelegere a efectelor tranzacțiilor cu entitatea legată, asupra poziției financiare a entității raportoare.7.2.2. Informații referitoare la elementele de bilanț202. - Notele explicative trebuie să cuprindă:a) duratele de viață utilă sau ratele de amortizare utilizate;b) metodele de amortizare utilizate;c) creșterile de valoare a imobilizărilor, cu indicarea separată a acelora apărute din procesul de dezvoltare internă;d) valoarea imobilizărilor necorporale în curs.203. - Atunci când imobilizările necorporale prezentate în bilanț cuprind cheltuieli de dezvoltare, în notele explicative trebuie prezentate următoarele informații:a) perioada pe parcursul căreia valoarea cheltuielilor imobilizate este sau urmează să fie amortizată; șib) motivele care au determinat recunoașterea acestora ca active (beneficii economice viitoare etc).204. - (1) Notele explicative trebuie să prezinte, pentru fiecare grupă de imobilizări corporale, următoarele informații:a) bazele de evaluare folosite în determinarea valorii contabile brute (cost istoric sau valoare reevaluată). Dacă s-au folosit baze diferite de evaluare, atunci trebuie prezentată pentru fiecare grupă în parte valoarea contabilă brută a respectivei grupe;b) metodele de amortizare folosite;c) valoarea imobilizărilor corporale în curs.(2) În cazul în care elementele imobilizărilor corporale sunt exprimate la valori reevaluate, trebuie prezentate data și condițiile de efectuare a reevaluării.205. - (1) Se menționează existența oricăror certificate de participare, valori mobiliare sau drepturi similare, cu indicarea numărului acestora și a drepturilor pe care le conferă.(2) Prezentarea în notele explicative a informațiilor de la alin. (1) la imobilizări financiare sau investiții pe termen scurt se face în funcție de intenția entității cu privire la durata deținerii titlurilor de valoare, de până la un an sau mai mult de un an.206. - Se specifică toate situațiile în care entitatea a depus garanții sau a gajat, respectiv a ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligații în favoarea unui terț, menționându-se, de asemenea și valoarea acestora.207. - (1) Se prezintă în notele explicative costul de achiziție sau costul de producție al stocurilor evidențiate în bilanț și metodele de evaluare a stocurilor.(2) Dacă, în situații excepționale, administratorii decid să schimbe metoda de evaluare pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, trebuie prezentate următoarele informații:a) motivul schimbării metodei; șib) efectul financiar asupra rezultatului exercițiului financiar.(3) De asemenea, trebuie prezentată și valoarea stocurilor gajate în contul datoriilor.208. - O entitate trebuie să prezinte în notele explicative subclasificări ale creanțelor prezentate în bilanț, clasificate într-o manieră corespunzătoare activității desfășurate, iar sumele de încasat de la entitățile afiliate și întreprinderile asociate trebuie prezentate separat.209. - În notele explicative se menționează sumele datorate de entitate care devin exigibile după o perioadă mai mare de cinci ani, precum și valoarea totală a datoriilor entității acoperite cu garanții reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii și formei garanțiilor. Aceste informații trebuie prezentate distinct pentru fiecare element bilanțier de natura datoriilor, potrivit formatului de bilanț prevăzut de prezentele reglementări.210. - (1) În cazul în care entitatea a emis pe parcursul exercițiului financiar valori mobiliare, se prezintă următoarele informații:a) tipul valorilor mobiliare emise;b) pentru fiecare categorie de valori mobiliare emise: valoarea de emisiune și suma primită.(2) În cazul în care obligațiunile emise de o entitate sunt deținute de o persoană nominalizată sau împuternicită de către acea entitate, în notele explicative se menționează valoarea nominală a obligațiunilor respective și valoarea contabilă a acestora.211. - În cazul obligațiilor pentru care nu s-au constituit provizioane, se prezintă următoarele informații:a) valoarea exactă sau estimată a acelei obligații;b) natura juridică a obligației și efectul acesteia;c) dacă entitatea a depus o garanție semnificativă cu privire la acea obligație și, în caz afirmativ, natura acelei garanții.212. - (1) De asemenea, se prezintă informații referitoare la alte obligații financiare viitoare pentru care nu s-au constituit provizioane, dar care sunt relevante pentru a aprecia situația economică a entității.(2) Pentru orice garanție semnificativă care a fost constituită trebuie făcută o prezentare detaliată. Valoarea totală a oricăror angajamente financiare, în cazul în care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi recunoscute în bilanț, trebuie să fie prezentate în mod clar în notele explicative, în măsura în care aceste informații sunt utile pentru evaluarea poziției financiare a entității.(3) Orice angajamente privind pensiile și entitățile afiliate trebuie prezentate distinct.213. - Dacă în timpul exercițiului financiar o sumă este transferată la sau de la provizioane, următoarele informații se prezintă în notele explicative:a) valoarea provizioanelor la începutul exercițiului financiar;b) sumele cu care provizioanele au fost majorate sau diminuate în cursul exercițiului financiar;c) natura, sursa sau destinația oricăror astfel de transferuri;d) valoarea provizioanelor la sfârșitul exercițiului financiar.214. - Referitor la capitalul entității se oferă următoarele informații:a) dacă entitatea nu are capital autorizat, valoarea capitalului aportat;b) dacă, conform actului de înființare, entitatea are capital autorizat, valoarea acestuia, precum și valoarea capitalului aportat în momentul înființării entității sau în momentul autorizării entității pentru începerea activității și în momentul oricărei modificări a capitalului autorizat.În înțelesul prezentelor reglementări, prin capital autorizat se înțelege suma maximă a capitalului aportat potrivit statutului sau adunării generale.215. - Pentru fiecare categorie de rezerve inclusă în capitalurile proprii, se descrie natura sa și scopul pentru care a fost constituită.7.2.3. Informații referitoare la elementele din contul rezultatului exercițiului216. - (1) Notele explicative trebuie să cuprindă informații privind veniturile și cheltuielile exercițiului financiar, grupate după natura lor pe feluri de activități respectiv, activități fără scop patrimonial, activități cu destinație specială și activități economice, precum și informații privind constituirea și utilizarea fondurilor privind activitățile fără scop patrimonial.(2) Se prezintă măsura în care calcularea excedentului/profitului sau deficitului/pierderii exercițiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale și regulile de evaluare prevăzute de prezentele reglementări, a fost efectuată în exercițiul financiar curent sau într-un exercițiu financiar precedent.(3) În notele explicative trebuie să se prezinte separat propunerea de repartizare a excedentului/profitului net pe destinații, astfel:a) sumele repartizate la rezerve;b) sumele repartizate pentru acoperirea deficitelor/pierderilor contabile din anii precedenți;c) alte repartizări.  +  Secţiunea 8 CONȚINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR217. - (1) Consiliul de administrație elaborează pentru fiecare exercițiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel puțin o prezentare fidelă a dezvoltării și performanței activităților entității și a poziției sale financiare, împreună cu o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă.(2) Prezentarea de mai sus este o analiză echilibrată și cuprinzătoare a dezvoltării și performanței activităților entității și a poziției sale financiare, corelată cu dimensiunea și complexitatea activităților.(3) În măsura în care este necesar pentru a înțelege dezvoltarea entității, performanța sau poziția sa financiară, analiza cuprinde indicatori financiari și, atunci când este cazul, indicatori nefinanciari-cheie de performanță, relevanți pentru activități specifice, inclusiv informații despre aspecte privind mediul înconjurător și angajații.(4) În furnizarea analizei sale, raportul administratorilor include, atunci când este cazul, referiri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.218. - Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informații despre:a) evenimente importante apărute după sfârșitul exercițiului financiar;b) dezvoltarea previzibilă a entității;c) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării;d) existența de sucursale ale entității;219. - (1) Membrii organelor de administrație, conducere și supraveghere ale entității au obligația colectivă de a asigura ca situațiile financiare anuale și raportul administratorilor să fie întocmite și publicate în conformitate cu legislația națională.(2) - Raportul administratorilor se aprobă de consiliul de administrație și se semnează în numele acestuia de președintele consiliului.  +  Secţiunea 9 VERIFICAREA SAU AUDITAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE220. - (1) Situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial se verifică potrivit prevederilor legislației în materie.(2) - Actul constitutiv poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori.(3) - Regulile generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală. Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.221. - (1) Situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial se pot audita de către una sau mai multe persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.(2) Auditorii financiari își exprimă o opinie referitoare la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar.222. - (1) Raportul auditorilor financiari cuprinde:a) menționarea situațiilor financiare anuale care fac obiectul auditului financiar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;b) o descriere a ariei auditului financiar, respectiv a standardelor de audit conform cărora a fost efectuat auditul financiar;c) o opinie de audit care exprimă în mod clar opinia auditorilor financiari potrivit căreia situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară și, după caz, dacă situațiile financiare anuale respectă cerințele legale; opinia de audit este fără rezerve, cu rezerve, o opinie contrară sau, dacă auditorii financiari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimării unei opinii;d) o referire la aspectele asupra cărora auditorii financiari atrag atenția, printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve;e) o opinie privind gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar.(2) Raportul se semnează de către auditori financiari, persoane fizice, în numele acestora sau al auditorilor persoane juridice autorizate, după caz, și se datează.  +  Secţiunea 10 APROBAREA, SEMNAREA ȘI PUBLICAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE223. - (1) Situațiile financiare anuale se întocmesc și se publică, potrivit legii, în moneda națională.(2) Situațiile financiare anuale au înscrise clar numele și prenumele persoanei care le-a întocmit, calitatea acesteia (director economic, contabil șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România), precum și numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.224. - Situațiile financiare anuale, însoțite de raportul administratorilor pentru exercițiul financiar în cauză, sunt supuse aprobării adunării generale, potrivit legislației în vigoare.225. - Situațiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, și raportul administratorilor, împreună cu raportul de audit sau raportul de verificare, după caz, se publică în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Capitolul 3 PREVEDERI FINALE226. - Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, Ministerul Economiei și Finanțelor poate solicita entităților depunerea unor seturi de informații la unitățile sale teritoriale.  +  Capitolul 4 PLANUL DE CONTURI GENERAL227. - (1) Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice în funcție de necesitățile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităților proprii ale fiecărei entități.(2) Conturile pot avea funcțiune contabilă de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifuncționale (A/P).(3) Pentru organizarea contabilității de gestiune, conturile din clasa 9 "Conturi de gestiune" nu sunt obligatorii.228. - Planul de conturi general este următorul:*Font 8*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Simbol──────────────────────────────────────                        Cont Denumirea contuluiClasa Grupa ────────────────────────                 Sintetic Analitic────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              gr. I gr. II gr. I────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 2 3 4 5 6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 CONTURI DE CAPITALURI       10 CAPITAL ȘI REZERVE              101 Capital              105 Rezerve din reevaluare                      1050 Rezerve din reevaluarea terenurilor                              1050.01 Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru activitățile fără                                        scop patrimonial                              1050.02 Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru activitățile                                        economice                      1051 Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri                              1051.01 Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri pentru                                        activitățile fără scop patrimonial                              1051.02 Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri pentru                                        activitățile economice                      1052 Rezerve din reevaluarea construcțiilor                              1052.01 Rezerve din reevaluarea construcțiilor pentru activitățile                                        fără scop patrimonial                              1052.02 Rezerve din reevaluarea construcțiilor pentru activitățile                                        economice                      1053 Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (mașini,                                        utilaje și instalații de lucru)                              1053.01 Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (mașini,                                        utilaje și instalații de lucru) pentru activitățile fără                                        scop patrimonial                              1053.02 Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (mașini,                                        utilaje și instalații de lucru) pentru activitățile                                        economice                      1054 Rezerve din reevaluarea aparatelor și instalațiilor de                                        măsurare, control și reglare                              1054.01 Rezerve din reevaluarea aparatelor și instalațiilor de                                        măsurare, control și reglare pentru activitățile fără scop                                        patrimonial                              1054.02 Rezerve din reevaluarea aparatelor și instalațiilor de                                        măsurare, control și reglare pentru activitățile economice                      1055 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport                              1055.01 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport pentru                                        activitățile fără scop patrimonial                              1055.02 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport pentru                                        activitățile economice                      1056 Rezerve din reevaluarea animalelor și plantațiilor                              1056.01 Rezerve din reevaluarea animalelor și plantațiilor pentru                                        activitățile fără scop patrimonial                              1056.02 Rezerve din reevaluarea animalelor și plantațiilor pentru                                        activitățile economice                      1057 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,                                        echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale                                        și altor active corporale                              1057.01 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,                                        echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale                                        și altor active corporale pentru activitățile fără scop                                        patrimonial                              1057.02 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,                                        echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale                                        și altor active corporale pentru activitățile economice              106 Rezerve                      1061 Rezerve legale                      1063 Rezerve statutare sau contractuale                      1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din                                        reevaluare                      1068 Alte rezerve              107                       Patrimoniul privat*1)                                        FONDURI PRIVIND ACTIVITĂȚILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL ȘI                                        REZULTATUL REPORTAT              113 Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor                                        Reciproc (C.A.R.)              114 Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de                                        Ajutor Reciproc (C.A.R.)              115 Fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari              116 Alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial              117 Rezultatul reportat                      1171 Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau                                        deficitul neacoperit privind activitățile fără scop                                        patrimonial                              1171.01 Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau                                        deficitul neacoperit privind activitățile fără scop                                        patrimonial                              1171.02 Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau                                        deficitul neacoperit privind activitățile cu destinație                                        specială                      1172 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau                                        pierderea neacoperită privind activitățile economice                      1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor                                        contabile       12 REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR              121 Excedent/profit sau deficit/pierdere                      1211 Excedent sau deficit privind activitățile fără scop                                        patrimonial                              1211.01 Excedent sau deficit privind activitățile fără scop                                        patrimonial                              1211.02 Excedent sau deficit privind activitățile cu destinație                                        specială                      1212 Profit sau pierdere privind activitățile economice              129 Repartizarea excedentului/profitului                      1291 Repartizarea excedentului privind activitățile fără scop                                        patrimonial                              1291.01 Repartizarea excedentului privind activitățile fără scop                                        patrimonial                      1292 Repartizarea profitului privind activitățile economice       13 SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII              131 Subvenții guvernamentale pentru investiții              132 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru                                        investiții              133 Donații pentru investiții              134 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor              138 Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții       15 PROVIZIOANE              151 Provizioane                      1511 Provizioane pentru litigii                      1512 Provizioane pentru garanții acordate clienților                      1514 Provizioane pentru restructurare                      1515 Provizioane pentru pensii și obligații similare                      1516 Provizioane pentru impozite                      1518 Alte provizioane       16 ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE              161 Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni                      1614 Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de                                        stat                      1615 Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de                                        bănci                      1617 Împrumuturi interne din emisiuni de obligațiuni garantate de                                        stat                      1618 Alte împrumuturi din emisiuni de obligațiuni              162 Credite bancare pe termen lung                      1621 Credite bancare pe termen lung                      1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadența                      1623 Credite externe guvernamentale                      1624 Credite bancare externe garantate de stat                      1625 Credite bancare externe garantate de bănci                      1626 Credite de la trezoreria statului                      1627 Credite bancare interne garantate de stat              166 Datorii care privesc imobilizările financiare                      1661 Datorii față de entitățile afiliate                      1663 Datorii față de entitățile de care compania este legată prin                                        interese de participare              167 Alte împrumuturi și datorii asimilate              168 Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate                      1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni                      1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung                      1685 Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile afiliate                      1686 Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile de care                                        compania este legată prin interese de participare                      1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate              169 Prime privind rambursarea obligațiunilor2 CONTURI DE IMOBILIZĂRI       20 IMOBILIZĂRI NECORPORALE              201 Cheltuieli de constituire                      2011 Cheltuieli de constituire privind activitățile fără scop                                        patrimonial                      2012 Cheltuieli de constituire privind activitățile economice              203 Cheltuieli de dezvoltare                      2031 Cheltuieli de dezvoltare privind activitățile fără scop                                        patrimonial                      2032 Cheltuieli de dezvoltare privind activitățile economice              205 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și                                        active similare                      2051 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și                                        active similare privind activitățile fără scop patrimonial                      2052 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și                                        active similare privind activitățile economice              207 Fond comercial              208 Alte imobilizări necorporale                      2081 Alte imobilizări necorporale privind activitățile fără                                        scop patrimonial                      2082 Alte imobilizări necorporale privind activitățile economice       21 IMOBILIZĂRI CORPORALE              211 Terenuri și amenajări de terenuri                      2111 Terenuri                              2111.01 Terenuri pentru activitățile fără scop patrimonial                              2111.02 Terenuri pentru activitățile economice                      2112 Amenajări de terenuri                              2112.01 Amenajări de terenuri pentru activitățile fără scop                                        patrimonial                              2112.02 Amenajări de terenuri pentru activitățile economice              212 Construcții                      2121 Construcții                              2121.01 Construcții pentru activitățile fără scop patrimonial                              2121.02 Construcții pentru activitățile economice              213 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și                                        plantații                      2131 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de                                        lucru)                              2131.01 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de                                        lucru) pentru activitățile fără scop patrimonial                              2131.02 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de                                        lucru) pentru activitățile economice                      2132 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare                              2132.01 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare                                        pentru activitățile fără scop patrimonial                              2132.02 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare                                        pentru activitățile economice                      2133 Mijloace de transport                              2133.01 Mijloace de transport pentru activitățile fără scop                                        patrimonial                              2133.02 Mijloace de transport pentru activitățile economice                      2134 Animale și plantații                              2134.01 Animale și plantații pentru activitățile fără scop                                        patrimonial                              2134.02 Animale și plantații pentru activitățile economice              214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a                                        valorilor umane și materiale și alte active corporale                      2141 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a                                        valorilor umane și materiale și alte active corporale                              2141.01 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție                                        a valorilor umane și materiale și alte active corporale                                        pentru activitățile fără scop patrimonial                              2141.02 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție                                        a valorilor umane și materiale și alte active corporale                                        pentru activitățile economice       23 IMOBILIZĂRI ÎN CURS ȘI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI              231 Imobilizări corporale în curs de execuție                      2311 Imobilizări corporale în curs de execuție privind                                        activitățile fără scop patrimonial                      2312 Imobilizări corporale în curs de execuție privind                                        activitățile economice              232 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale              233 Imobilizări necorporale în curs de execuție                      2331 Imobilizări necorporale în curs de execuție privind                                        activitățile fără scop patrimonial                      2332 Imobilizări necorporale în curs de execuție privind                                        activitățile economice              234 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale       26 IMOBILIZĂRI FINANCIARE              261 Acțiuni deținute la entitățile afiliate              263 Interese de participare              265 Alte titluri imobilizate              267 Creanțe imobilizate                      2671 Sume datorate de entitățile afiliate                      2672 Dobânda aferentă sumelor datorate de entitățile afiliate                      2673 Creanțe legate de interesele de participare                      2674 Dobânda aferentă creanțelor legate de interesele de                                        participare                      2675 Împrumuturi acordate pe termen lung                      2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung                      2678 Alte creanțe imobilizate                      2679 Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate              269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare                      2691 Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la                                        entitățile afiliate                      2692 Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare                      2693 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare       28 AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE              280 Amortizări privind imobilizările necorporale                      2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire                              2801.01 Amortizarea cheltuielilor de constituire privind                                        activitățile fără scop patrimonial                              2801.02 Amortizarea cheltuielilor de constituire privind                                        activitățile economice                      2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare                              2803.01 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind activitățile                                        fără scop patrimonial                              2803.02 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind activitățile                                        economice                      2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor                                        comerciale, drepturilor și activelor similare                              2805.01 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor                                        comerciale, drepturilor și activelor similare privind                                        activitățile fără scop patrimonial                              2805.02 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor                                        comerciale, drepturilor și activelor similare privind                                        activitățile economice                      2807 Amortizarea fondului comercial                              2807.02 Amortizarea fondului comercial privind activitățile                                        economice                      2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale                              2808.01 Amortizarea altor imobilizări necorporale privind                                        activitățile fără scop patrimonial                              2808.02 Amortizarea altor imobilizări necorporale privind                                        activitățile economice              281 Amortizări privind imobilizările corporale                      2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri                              2811.01 Amortizarea amenajărilor de terenuri privind activitățile                                        fără scop patrimonial                              2811.02 Amortizarea amenajărilor de terenuri privind activitățile                                        economice                      2812 Amortizarea construcțiilor                              2812.01 Amortizarea construcțiilor privind activitățile fără scop                                        patrimonial                              2812.02 Amortizarea construcțiilor privind activitățile economice                      2813 Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și                                        instalații de lucru)                              2813.01 Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și                                        instalații de lucru) privind activitățile fără scop                                        patrimonial                              2813.02 Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și                                        instalații de lucru) privind activitățile economice                      2814 Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare,                                        control și reglare                              2814.01 Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare,                                        control și reglare privind activitățile fără scop                                        patrimonial                              2814.02 Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare,                                        control și reglare privind activitățile economice                      2815 Amortizarea mijloacelor de transport                              2815.01 Amortizarea mijloacelor de transport privind activitățile                                        fără scop patrimonial                              2815.02 Amortizarea mijloacelor de transport privind activitățile                                        economice                      2816 Amortizarea animalelor și plantațiilor                              2816.01 Amortizarea animalelor și plantațiilor privind activitățile                                        fără scop patrimonial                              2816.02 Amortizarea animalelor și plantațiilor privind activitățile                                        economice                      2817 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,                                        echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale                                        și altor active corporale                              2817.01 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,                                        echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale                                        și altor active corporale privind activitățile fără scop                                        patrimonial                              2817.02 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,                                        echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale                                        și altor active corporale privind activitățile economice       29 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A                                        IMOBILIZĂRILOR              290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale              291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale              293 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de                                        execuție              296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor                                        financiare3 CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE       30 STOCURI DE MATERII PRIME ȘI MATERIALE              301 Materii prime              302 Materiale consumabile                      3021 Materiale auxiliare                      3022 Combustibili                      3023 Materiale pentru ambalat                      3024 Piese de schimb                      3025 Semințe și materiale de plantat                      3026 Furaje                      3028 Alte materiale consumabile              303 Materiale de natura obiectelor de inventar              308 Diferențe de preț la materii prime și materiale       33 PRODUCȚIA ÎN CURS DE EXECUȚIE              331 Produse în curs de execuție              332 Lucrări și servicii în curs de execuție       34 PRODUSE              341 Semifabricate              345 Produse finite              346 Produse reziduale              348 Diferențe de preț la produse       35 STOCURI AFLATE LA TERȚI              351 Materii și materiale aflate la terți              354 Produse aflate la terți              356 Animale aflate la terți              357 Mărfuri aflate la terți              358 Ambalaje aflate la terți       36 ANIMALE              361 Animale și păsări              368 Diferențe de preț la animale și păsări       37 MĂRFURI              371 Mărfuri              378 Diferențe de preț la mărfuri       38 AMBALAJE              381 Ambalaje              388 Diferențe de preț la ambalaje       39 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN                                        CURS DE EXECUȚIE              391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime              392 Ajustări pentru deprecierea materialelor              393 Ajustări pentru deprecierea producției în curs                                        de execuție              394 Ajustări pentru deprecierea produselor              395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terți              396 Ajustări pentru deprecierea animalelor              397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor              398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor4 CONTURI DE TERȚI       40 FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE              401 Furnizori              403 Efecte de plătit              404 Furnizori de imobilizări              405 Efecte de plătit pentru imobilizări              408 Furnizori - facturi nesosite              409 Furnizori - debitori                      4091 Furnizori-debitori pentru cumpărări de bunuri de natura                                        stocurilor                      4092 Furnizori-debitori pentru prestări de servicii și executări                                        de lucrări       41 CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE              411 Clienți                      4111 Clienți                      4118 Clienți incerți sau în litigiu              413 Efecte de primit de la clienți              418 Clienți - facturi de întocmit              419 Clienți - creditori       42 PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE              421 Personal - salarii datorate              422 Pensionari - pensii datorate              423 Personal - ajutoare materiale datorate              424 Prime reprezentând participarea personalului la profit*)              425 Avansuri acordate personalului              426 Drepturi de personal neridicate              427 Rețineri din salarii și din alte drepturi datorate terților              428 Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul                      4281 Alte datorii în legătură cu personalul                      4282 Alte creanțe în legătură cu personalul       43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE              431 Asigurări sociale                      4311 Contribuția unității la asigurările sociale                      4312 Contribuția personalului la asigurările sociale                      4313 Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale                                        de sănătate                      4314 Contribuția angajaților pentru asigurările sociale              4318                      Alte contribuții pentru asigurările sociale de sănătate*2)                                        de sănătate              437 Ajutor de șomaj                      4371 Contribuția unității la fondul de șomaj                      4372 Contribuția personalului la fondul de șomaj                      4373 Contribuția angajatorului la fondul de garantare pentru                                        plata creanțelor salariale              438 Alte datorii și creanțe sociale                      4381 Alte datorii sociale                      4382 Alte creanțe sociale       44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ȘI CONTURI ASIMILATE              441 Impozitul pe profit              442 Taxa pe valoarea adăugată                      4423 Taxa pe valoarea adăugată de plata                      4424 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat                      4426 Taxa pe valoarea adăugată deductibila                      4427 Taxa pe valoarea adăugată colectata                      4428 Taxa pe valoarea adăugată neexigibila              444 Impozitul pe venituri de natura salariilor și din alte                                        drepturi              445 Subvenții                      4451 Subvenții guvernamentale                      4452 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții                      4458 Alte sume primite cu caracter de subvenții              446 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate              447 Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate              448 Alte datorii și creanțe cu bugetul statului                      4481 Alte datorii față de bugetul statului                      4482 Alte creanțe privind bugetul statului       45 GRUP ȘI ASOCIAȚI              451 Decontări între entitățile afiliate                      4511 Decontări între entitățile afiliate                      4518 Dobânzi aferente decontărilor între entitățile afiliate              453 Decontări privind interesele de participare                      4531 Decontări privind interesele de participare                      4538 Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de                                        participare              458 Decontări din operații în participație                      4581 Decontări din operații în participație - pasiv                      4582 Decontări din operații în participație - activ       46 DEBITORI ȘI CREDITORI DIVERȘI              461 Debitori diverși              462 Creditori diverși       47 CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE              471 Cheltuieli înregistrate în avans              472 Venituri înregistrate în avans              473 Decontări din operații în curs de clarificare       48 DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂȚII              481 Decontări între unitate și subunități              482 Decontări între subunități              489 Decontări între activitățile fără scop patrimonial și                                        activitățile economice       49 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR              491 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți              495 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - decontări                                        în cadrul grupului și cu asociații              496 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori                                        diverși5 CONTURI DE TREZORERIE       50 INVESTIȚII PE TERMEN SCURT              501 Acțiuni deținute la entitățile afiliate              505 Obligațiuni emise și rascumparate              506 Obligațiuni              508 Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate                      5081 Alte titluri de plasament                      5088 Dobânzi la obligațiuni și titluri de plasament              509 Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt                      5091 Vărsăminte de efectuat pentru acțiunile deținute la                                        entitățile afiliate                      5092 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiții pe termen                                        scurt       51 CONTURI LA BĂNCI              511 Valori de încasat                      5112 Cecuri de încasat                      5113 Efecte de încasat                      5114 Efecte remise spre scontare              512 Conturi curente la bănci                      5121 Conturi la bănci în lei                      5124 Conturi la bănci în valută                              5124.01 Disponibil în valută privind activitățile fără scop                                        patrimonial                              5124.02 Disponibil în valută privind activitățile economice                      5125 Sume în curs de decontare                      5126              Conturi la bănci în lei - TVA defalcat                      5127              Conturi la bănci în valută - TVA defalcat              518 Dobânzi                      5186 Dobânzi de plătit                      5187 Dobânzi de încasat              519 Credite bancare pe termen scurt                      5191 Credite bancare pe termen scurt                      5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la                                        scadența                      5193 Credite externe guvernamentale                      5194 Credite externe garantate de stat                      5195 Credite externe garantate de bănci                      5196 Credite de la trezoreria statului                      5197 Credite interne garantate de stat                      5198 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt       53 CASA              531 Casa                      5311 Casa în lei                      5314 Casa în valută                              5314.01 Casa în valută privind activitățile fără scop patrimonial                              5314.02 Casa în valută privind activitățile economice              532 Alte valori                      5321 Timbre fiscale și poștale                      5322 Bilete de tratament și odihnă                      5323 Tichete și bilete de călătorie                      5328 Alte valori       54 ACREDITIVE              541 Acreditive                      5411 Acreditive în lei                      5412 Acreditive în valută                              5412.01 Acreditive în valută privind activitățile fără scop                                        patrimonial                              5412.02 Acreditive în valută privind activitățile economice              542 Avansuri de trezorerie**)       55 DISPONIBIL CU DESTINAȚIE SPECIALĂ              550 Disponibil cu destinație specială                      5501 Disponibil cu destinație specială din aplicarea timbrului                                        literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al                                        artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment                              5501.01 Disponibil cu destinație specială din aplicarea timbrului                                        literar                              5501.02 Disponibil cu destinație specială din aplicarea timbrului                                        cinematografic                              5501.03 Disponibil cu destinație specială din aplicarea timbrului                                        teatral                              5501.04 Disponibil cu destinație specială din aplicarea timbrului                                        muzical                              5501.05 Disponibil cu destinație specială din aplicarea timbrului                                        folcloric                              5501.06 Disponibil cu destinație specială din aplicarea timbrului                                        artelor plastice                              5501.07 Disponibil cu destinație specială din aplicarea timbrului                                        arhitecturii                              5501.08 Disponibil cu destinație specială din aplicarea timbrului                                        de divertisment                      5509 Disponibil cu destinație specială din alte venituri                                        cu destinație specială                              5509.01 Disponibil cu destinație specială din alte venituri cu                                        destinație specială încasate în lei                              5509.04 Disponibil cu destinație specială din alte venituri cu                                        destinație specială încasate în valută       58 VIRAMENTE INTERNE              581 Viramente interne       59 AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A                                        CONTURILOR DE TREZORERIE              591 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute                                        la entitățile afiliate              595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor                                        emise și răscumpărate              596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor              598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe                                        termen scurt și creanțe asimilate6 CONTURI DE CHELTUIELI***)       60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE              601 Cheltuieli cu materiile prime              602 Cheltuieli cu materialele consumabile                      6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare                      6022 Cheltuieli privind combustibilul                      6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat                      6024 Cheltuielile privind piesele de schimb                      6025 Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat                      6026 Cheltuieli privind furajele                      6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile              603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de                                        inventar              604 Cheltuieli privind materialele nestocate              605 Cheltuieli privind energia și apa              606 Cheltuieli privind animalele și păsările              607 Cheltuieli privind mărfurile              608 Cheltuieli privind ambalajele       61 CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ȘI SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI              611 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile              612 Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și                                        chiriile              613 Cheltuieli cu primele de asigurare              614 Cheltuieli cu studiile și cercetările       62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI              621 Cheltuieli cu colaboratorii              622 Cheltuieli privind comisioanele și onorariile              623 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate              624 Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal              625 Cheltuieli cu deplasări, detasări și transferări              626 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații              627 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate              628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți       63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE              635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate       64 CHELTUIELI CU PERSONALUL              641 Cheltuieli cu salariile personalului              642 Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaților              645 Cheltuieli privind asigurările și protecția socială                      6451 Contribuția unității la asigurările sociale                      6452 Contribuția unității pentru ajutorul de șomaj                      6453 Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de                                        sănătate                      6456 Contribuția angajatorului la fondul de garantare pentru                                        plata creanțelor salariale                      6458 Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială       65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE              654 Pierderi din creanțe și debitori diverși              655 Cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără                                        scop patrimonial                      6551 Cotizații și contribuții la organisme din țară                      6552 Cotizații și contribuții la organisme internaționale              656 Cheltuieli privind cote-parti datorate potrivit statutului              657 Ajutoare și împrumuturi nerambursabile                                        transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial                      6571 Ajutoare și împrumuturi nerambursabile din țară                                        transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial                      6572 Ajutoare și împrumuturi nerambursabile din străinătate                                        transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial              658 Alte cheltuieli de exploatare                      6581 Despăgubiri, amenzi și penalități                      6582 Donații și subvenții acordate                      6583 Cheltuieli privind activele cedate și alte operații de                                        capital                      6588 Alte cheltuieli de exploatare       66 CHELTUIELI FINANCIARE              663 Pierderi din creanțe imobilizate              664 Cheltuieli privind investițiile financiare cedate                      6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate                      6642 Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate              665 Cheltuieli din diferențe de curs valutar              666 Cheltuieli privind dobânzile              667 Cheltuieli privind sconturile acordate              668 Alte cheltuieli financiare       67 CHELTUIELI EXTRAORDINARE              671 Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente                                        extraordinare       68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ȘI AJUSTĂRILE                                        PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE              681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările,                                        provizioanele și ajustările pentru depreciere                      6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor                      6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele                      6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru                                        deprecierea imobilizărilor                      6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru                                        deprecierea activelor circulante              686 Cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările                                        pentru pierdere de valoare                      6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea                                        de valoare a imobilizărilor financiare                      6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea                                        de valoare a activelor circulante                      6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor                                        de rambursare a obligațiunilor       69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT              691 Cheltuieli cu impozitul pe profit7 CONTURI DE VENITURI       70 CIFRA DE AFACERI NETĂ              701 Venituri din vânzarea produselor finite              702 Venituri din vânzarea semifabricatelor              703 Venituri din vânzarea produselor reziduale              704 Venituri din lucrări executate și servicii prestate              705 Venituri din studii și cercetări              706 Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii              707 Venituri din vânzarea mărfurilor              708 Venituri din activități diverse       71 VARIAȚIA STOCURILOR              711 Variația stocurilor       72 VENITURI DIN PRODUCȚIA DE IMOBILIZĂRI              721 Venituri din producția de imobilizări necorporale              722 Venituri din producția de imobilizări corporale       73 VENITURI DIN ACTIVITĂȚILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL              731 Venituri din cotizațiile membrilor și contribuțiile                                        bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților                      7311 Venituri din cotizațiile și taxele de înscriere ale                                        membrilor                      7312 Venituri din contribuțiile bănești sau în natură ale                                        membrilor și simpatizanților              732 Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit                                        legislației în vigoare              733 Venituri din donații și sume sau bunuri primite prin                                        sponsorizare                      7331 Venituri din donații                      7332 Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare              734 Venituri din dobânzile și dividendele obținute din plasarea                                        disponibilităților rezultate din activitățile fără scop                                        patrimonial                      7341 Venituri din dobânzile obținute din plasarea                                        disponibilităților rezultate din activitățile fără scop                                        patrimonial                      7342 Venituri din dividendele obținute din plasarea                                        disponibilităților rezultate din activitățile fără scop                                        patrimonial              735 Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole              736 Resurse obținute de la bugetul de stat și /sau de la                                        bugetele locale și subvenții pentru venituri              737 Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social                                        sau profesional, potrivit statutului de organizare și                                        funcționare              738 Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate                                        în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial,                                        altele decât cele care sunt sau au fost folosite în                                        activitatea economica              739 Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial                      7391 Venituri din cote-părți primite potrivit statutului                      7392 Ajutoare și împrumuturi nerambursabile din țară și din                                        străinătate și subvenții pentru venituri                      7393 Venituri din despăgubiri de asigurare - pagube și din                                        subvenții pentru evenimente extraordinare și altele similare                      7394 Venituri din diferențe de curs valutar rezultate din                                        activitățile fără scop patrimonial                      7395 Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere                                        privind activitatea de exploatare                      7396 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare                      7397 Venituri obținute din vize, taxe și penalități sportive sau                                        din participarea la competiții și demonstrații sportive                      7398 Venituri obținute din reclamă și publicitate, potrivit                                        legislației în vigoare                      7399 Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial       74 VENITURI DIN SUBVENȚII DE EXPLOATARE              741 Venituri din subvenții de exploatare                      7411 Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de                                        afaceri****)                      7412 Venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și                                        materiale consumabile                      7413 Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli                                        externe                      7414 Venituri din subvenții de exploatare pentru plata                                        personalului                      7415 Venituri din subvenții de exploatare pentru asigurări și                                        protecția socială                      7416 Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli                                        de exploatare                      7417 Venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri                      7418 Venituri din subvenții de exploatare pentru dobândă datorată       75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE              754 Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși              758 Alte venituri din exploatare                      7581 Venituri din despagubiri, amenzi și penalități                      7582 Venituri din donații și subvenții primite                      7583 Venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital                      7584 Venituri din subvenții pentru investiții                      7588 Alte venituri din exploatare       76 VENITURI FINANCIARE              761 Venituri din imobilizări financiare                      7611 Venituri din acțiuni deținute la entitățile afiliate                      7613 Venituri din interese de participare              762 Venituri din investiții financiare pe termen scurt              763 Venituri din creanțe imobilizate              764 Venituri din investiții financiare cedate                      7641 Venituri din imobilizări financiare cedate                      7642 Câștiguri din investiții pe termen scurt cedate              765 Venituri din diferențe de curs valutar              766 Venituri din dobânzi              767 Venituri din sconturi obținute              768 Alte venituri financiare       77 VENITURI EXTRAORDINARE              771 Venituri din subvenții pentru evenimente extraordinare                                        și altele similare       78 VENITURI DIN PROVIZIOANE ȘI AJUSTĂRI PENTRU                                        DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE              781 Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere                                        privind activitatea de exploatare                      7812 Venituri din provizioane                      7813 Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizărilor                      7814 Venituri din ajustari pentru deprecierea                                        activelor circulante              786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare                      7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de                                        valoare a imobilizărilor financiare                      7864 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de                                        valoare a activelor circulante       79 VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ              791 Venituri cu destinație specială                      7911 Venituri cu destinație specială din aplicarea timbrului                                        literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric,                                        al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment                              7911.01 Venituri cu destinație specială din aplicarea timbrului                                        literar                              7911.02 Venituri cu destinație specială din aplicarea timbrului                                        cinematografic                              7911.03 Venituri cu destinație specială din aplicarea timbrului                                        teatral                              7911.04 Venituri cu destinație specială din aplicarea timbrului                                        muzical                              7911.05 Venituri cu destinație specială din aplicarea timbrului                                        folcloric                              7911.06 Venituri cu destinație specială din aplicarea timbrului                                        artelor plastice                              7911.07 Venituri cu destinație specială din aplicarea timbrului                                        arhitecturii                              7911.08 Venituri cu destinație specială din aplicarea timbrului                                        de divertisment                      7919 Alte venituri cu destinație specială8 CONTURI SPECIALE       80 CONTURI ÎN AFARA BILANTULUI              801 Angajamente acordate                      8011 Giruri și garanții acordate                      8018 Alte angajamente acordate              802 Angajamente primite                      8021 Giruri și garanții primite                      8028 Alte angajamente primite              803 Alte conturi în afara bilanțului                      8031 Imobilizări corporale luate cu chirie                      8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare                      8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie                      8034 Debitori scoși din activ, urmariți în continuare                      8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință                      8036 Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii                                        asimilate                      8037 Efecte scontate neajunse la scadența                      8038 Alte valori în afara bilanțului              805 Dobânzi aferente contractelor de leasing și altor contracte                                        asimilate, neajunse la scadența                      8051 Dobânzi de plătit                      8052 Dobânzi de încasat       89 BILANȚ              891 Bilanț de deschidere              892 Bilanț de inchidere9 CONTURI DE GESTIUNE*****)       90 DECONTĂRI INTERNE              901 Decontări interne privind cheltuielile              902 Decontări interne privind producția obținută              903 Decontări interne privind diferențele de preț       92 CONTURI DE CALCULAȚIE              921 Cheltuielile activității de bază              922 Cheltuielile activităților auxiliare              923 Cheltuieli indirecte de producție              924 Cheltuieli generale de administrație              925 Cheltuieli de desfacere       93 COSTUL PRODUCȚIEI              931 Costul producției obținute              933 Costul producției în curs de execuție────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------*) Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.**) În acest cont vor fi evidențiate și sumele acordate prin sistemul de carduri.***) Cheltuielile activităților fără scop patrimonial, cheltuielile activităților cu destinație specială și cheltuielile activităților economice se evidențiază din punct de vedere contabil distinct (analitice distincte în cadrul conturilor din clasa 6).****) Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri.*****) Pentru organizarea contabilității de gestiune, folosirea conturilor din această clasă este opțională. Notă
  *2) Acest cont apare doar la entitățile care dețin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniului privat.
  *3) În acest cont se înregistrează contribuția datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajații, pentru asigurările sociale de sănătate.
  (la 07-11-2017, Punctul 228 din Cap. 4 a fost completat cu conturile 5126 și 5127 de Articolul III ORDINUL nr. 2.827 din 30 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 07 noiembrie 2017 )
   +  Capitolul 5 FUNCȚIUNEA CONTURILOR*2)--------*2) Funcțiunea conturilor nu este limitativă și nu poate constitui singură bază pentru înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare.229. - Funcțiunea conturilor este următoarea:CLASA 1 "CONTURI DE CAPITALURI"GRUPA 10 "CAPITAL ȘI REZERVE"Contul 101 "Capital"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența aporturilor de capital, distinct pentru activitățile fără scop patrimonial și activitățile economice, în natură și/sau în numerar, pentru constituirea patrimoniului social al persoanei juridice fără scop patrimonial, precum a și majorării sau reducerii aporturilor, potrivit reglementărilor legale.Contabilitatea analitică se ține pe feluri de aporturi.Contul 101 "Capital" este un cont de pasiv.Contul 101 "Capital" se creditează prin debitul conturilor:106 "Rezerve"– cu rezervele destinate majorării patrimoniului social, potrivit reglementărilor legale.117 "Rezultatul reportat"– cu excedentele realizate în exercițiile financiare precedente utilizate ca surse de majorare a capitalului, potrivit reglementărilor legale (exclusiv activitățile cu destinație specială).205 "Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare"– cu valoarea imobilizărilor necorporale reprezentând brevete, licențe și alte drepturi și active similare aportate.208 "Alte imobilizări necorporale"– cu valoarea altor imobilizări necorporale aportate.211 "Terenuri și amenajări de terenuri"– cu valoarea imobilizărilor corporale reprezentând terenuri și amenajări de terenuri aportate.212 "Construcții"– cu valoarea construcțiilor aportate.213 "Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații"– cu valoarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor aportate.214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale"– cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și altor active corporale aportate.231 "Imobilizări corporale în curs de execuție"– cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție aportate.233 "Imobilizări necorporale în curs de execuție"– cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuție aportate.301 "Materii prime"– cu valoarea stocurilor reprezentând materii prime aportate.302 "Materiale consumabile"– cu valoarea stocurilor reprezentând materiale consumabile aportate.303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"– cu valoarea stocurilor reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar aportate.361 "Animale și păsări"– cu valoarea la preț de înregistrare a animalelor și păsărilor aportate.381 "Ambalaje"– cu valoarea stocurilor reprezentând ambalaje aportate.512 "Conturi curente la bănci"– cu sumele depuse ca aport în contul de disponibil.531 "Casa"– cu sumele depuse ca aport în numerar.Contul 101 "Capital" se debitează prin creditul conturilor:117 "Rezultatul reportat"– cu deficitele realizate în exercițiile financiare precedente, care reduc capitalul (exclusiv activitățile cu destinație specială).512 "Conturi curente la bănci"– cu sumele virate, potrivit legii, la încetarea activității.Soldul creditor al contului reprezintă valoarea aporturilor de capital la patrimoniul social.Contul 105 "Rezerve din reevaluare"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale, efectuată conform prevederilor legale, distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.Contul 105 "Rezerve din reevaluare" este un cont de pasiv.Contul 105 "Rezerve din reevaluare" se creditează prin debitul conturilor:211 "Terenuri și amenajări de terenuri"212 "Construcții"213 "Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații"214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale"– cu creșterea de valoare rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale.Contul 105 "Rezerve din reevaluare" se debitează prin creditul conturilor:106 "Rezerve"– cu surplusul din reevaluare transferat direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câștig realizat, respectiv la scoaterea din evidență a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate.211 "Terenuri și amenajări de terenuri"212 "Construcții"213 "Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații"214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale"– cu descreșterile față de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale.Soldul creditor al contului reprezintă rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale existente în evidența entității.Contul 106 "Rezerve"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența rezervelor constituite.Contabilitatea rezervelor se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial (exclusiv activitățile cu destinație specială), pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contul 106 "Rezerve" este un cont de pasiv.Contul 106 "Rezerve" se creditează prin debitul conturilor:105 "Rezerve din reevaluare"– cu surplusul din reevaluare transferat direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câștig realizat, respectiv la scoaterea din evidență a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate.1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile fără scop patrimonial"– cu excedentele realizate în exercițiile financiare precedente, repartizate la rezerve potrivit dispozițiilor legale (exclusiv activitățile cu destinație specială).1291 "Repartizarea excedentului privind activitățile fără scop patrimonial"– cu rezervele constituite, potrivit prevederilor legale, din excedentul realizat în exercițiul financiar curent (exclusiv activitățile cu destinație specială).261 "Acțiuni deținute la entitățile afiliate din cadrul grupului"263 "Interese de participare"265 "Alte titluri imobilizate"– cu diferența dintre valoarea participațiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entități și valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale și necorporale care fac obiectul participației;– cu majorarea valorii participațiilor deținute în capitalul altor entități, ca urmare a încorporării rezervelor în capitalul acestora.Contul 106 "Rezerve" se debitează prin creditul conturilor:101 "Capital"– cu rezervele destinate majorării patrimoniului social, potrivit reglementărilor legale.1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile fără scop patrimonial"– cu rezervele utilizate pentru acoperirea deficitelor realizate în exercițiile financiare precedente (exclusiv activitățile cu destinație specială).739 "Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial"– cu diferența dintre valoarea participațiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entități și valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale și necorporale care au făcut obiectul participației, transferate la venituri cu ocazia cedării participațiilor respective. Soldul creditor al contului reprezintă rezervele existente și neutilizate.GRUPA 11 "FONDURI PRIVIND ACTIVITĂȚILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL ȘI REZULTATUL REPORTAT"Contul 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR)"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența fondului social al membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR), constituit în conformitate cu prevederile legale.Contabilitatea analitică se ține pe fiecare membru C.A.R.Contul 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R." este un cont de pasiv.Contul 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" se creditează prin debitul conturilor:1291 "Repartizarea excedentului privind activitățile fără scop patrimonial"– cu excedentul realizat în exercițiul financiar curent de casele de ajutor reciproc (C.A.R), repartizat la fondul social al membrilor acestora, conform prevederilor legale.512 "Conturi curente la bănci"– cu sumele încasate de la terți sau comunicate de terți pe bază de documente neapărute încă în extrasele de cont, reprezentând depuneri la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R);– cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând depuneri ale membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).531 "Casa"– cu sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).666 "Cheltuieli privind dobânzilor"– cu dobânzile calculate lunar la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), conform prevederilor legale.Contul 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" se debitează prin creditul conturilor:267 "Creanțe imobilizate"– cu sumele reprezentând împrumuturi restituite de membrii caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) prin compensarea cu fondul social al acestora;– cu sumele reprezentând dobânzile suportate de membrii caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) la împrumuturile restituite prin compensarea cu fondul social al acestora.462 "Creditori diverși"– cu sumele reprezentând fondul social neridicat de membrii caselor de ajutor reciproc (CAR), retrași.512 "Conturi curente la bănci"– cu sumele virate la alte case de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând fondul social al membrilor transferați.531 "Casa"– cu sumele plătite reprezentând restituirea fondului social al membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR).Soldul creditor al contului reprezintă fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR), existent.Contul 114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența fondului pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), constituit în conformitate cu prevederile legale.Contul 114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" este un cont de pasiv.Contul 114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" se creditează prin debitul conturilor:1291 "Repartizarea excedentului privind activitățile fără scop patrimonial"– cu sumele destinate constituirii fondului pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) din excedentul realizat în exercițiul financiar curent, în conformitate cu prevederile legale.512 "Conturi curente la bănci"– cu sumele încasate de la terți sau comunicate de terți pe bază de documente neapărute încă în extrasele de cont, reprezentând depuneri la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).531 "Casa"– cu sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).Contul 114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" se debitează prin creditul conturilor:462 "Creditori diverși"– cu sumele reprezentând ajutor în caz de deces, neridicate de urmașii legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).512 "Conturi curente la bănci"– cu sumele plătite prin virament urmașilor legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).531 "Casa"– cu sumele plătite în numerar urmașilor legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).Soldul creditor al contului reprezintă fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), neutilizat.Contul 115 "Fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența fondului de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari, constituit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Contabilitatea analitică se ține pe fiecare membru al asociației de proprietari.Contul 115 "Fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari" este un cont de pasiv.Contul 115 "Fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari" se creditează prin debitul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"– cu sumele încasate de la terți sau comunicate de terți pe bază de documente neapărute încă în extrasele de cont, reprezentând depuneri la fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari.531 "Casa"– cu sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari.Contul 115 "Fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari" se debitează prin creditul conturilor:461 "Debitori diverși"– cu valoarea debitelor membrilor asociațiilor de proprietari, scăzute din evidență prin compensarea cu fondul de rulment al acestora, în situația restituirii fondului de rulment în conformitate cu prevederile legale.462 "Creditori diverși"– cu sumele reprezentând fondul de rulment neridicat de membrii asociației de proprietari, în situația restituirii fondului de rulment în conformitate cu prevederile legale.512 "Conturi curente la bănci"– cu sumele plătite prin virament, reprezentând restituirea fondului de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari în conformitate cu prevederile legale.531 "Casa"– cu sumele plătite în numerar, reprezentând restituirea fondului de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari în conformitate cu prevederile legale.Soldul creditor al contului reprezintă fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari, existent.Contul 116 "Alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (exclusiv activitățile cu destinație specială), constituite în conformitate cu prevederile legale.Contabilitatea analitică se ține pe feluri de fonduri.Contul 116 "Alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial" este un cont de pasiv.Contul 116 "Alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial" se creditează prin debitul conturilor:1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile fără scop patrimonial"– cu excedentele realizate în exercițiile financiare precedente, repartizate pentru constituirea altor fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (exclusiv activitățile cu destinație specială), în conformitate cu prevederile legale.1291 "Repartizarea excedentului privind activitățile fără scop patrimonial"– cu sumele destinate constituirii altor fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (exclusiv activitățile cu destinație specială) din excedentul realizat în exercițiul financiar curent, în conformitate cu prevederile legale.461 "Debitori diverși"– cu sumele datorate de membrii persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (exclusiv activitățile cu destinație specială), în conformitate cu prevederile legale.512 "Conturi curente la bănci"– cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând contribuții ale membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (exclusiv activitățile cu destinație specială), în conformitate cu prevederile legale.531 "Casa"– cu sumele încasate în numerar, reprezentând contribuții ale membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (exclusiv activitățile cu destinație specială), în conformitate cu prevederile legale.Contul 116 "Alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial" se debitează prin creditul conturilor:462 "Creditori diverși"512 "Conturi curente la bănci"531 "Casa"– cu sumele neutilizate din alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (exclusiv activitățile cu destinație specială), restituite membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial în conformitate cu prevederile legale.6XX "Cheltuieli ...."– la sfârșitul perioadei cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei ce se suportă din alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (exclusiv activitățile cu destinație specială), în conformitate cu prevederile legale.645 "Cheltuieli privind asigurările și protecția socială"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului reprezentând cheltuieli cu pensiile și alte drepturi cuvenite pensionarilor, potrivit legii.Soldul creditor al contului reprezintă fondurile neutilizate.Contul 1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile fără scop patrimonial"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența rezultatului sau părții din rezultatul exercițiului financiar precedent nerepartizat de adunarea generală, respectiv a deficitului neacoperit.Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial și activitățile cu destinație specială.Contul 1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile fără scop patrimonial" este un cont bifuncțional.Contul 1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile fără scop patrimonial" se debitează prin creditul conturilor:101 "Capital"– cu excedentele realizate în exercițiile financiare precedente, utilizate ca sursă de majorare a capitalului, potrivit reglementărilor legale (exclusiv activitățile cu destinație specială).106 "Rezerve"– cu excedentele realizate în exercițiile financiare precedente, repartizate la rezerve potrivit dispozițiilor legale (exclusiv activitățile cu destinație specială).116 "Alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial"– cu excedentele realizate în exercițiile financiare precedente, repartizate pentru constituirea altor fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (exclusiv activitățile cu destinație specială), în conformitate cu prevederile legale.1211 "Excedent sau deficit privind activitățile fără scop patrimonial"– cu deficitele realizate în exercițiul financiar încheiat, transferate asupra rezultatului reportat.Contul 1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile fără scop patrimonial" se creditează prin debitul conturilor:101 "Capital"– cu deficitele realizate în exercițiile financiare precedente, care reduc capitalul (exclusiv activitățile cu destinație specială).106 "Rezerve"– cu rezervele utilizate pentru acoperirea deficitelor realizate în exercițiile financiare precedente (exclusiv activitățile cu destinație specială).1211 "Excedent sau deficit privind activitățile fără scop patrimonial"– cu excedentele realizate în exercițiul financiar încheiat, nerepartizate.401 "Furnizori"– cu datoriile aferente exercițiilor financiare anterioare, prescrise sau anulate.404 "Furnizori de imobilizări"– cu datoriile aferente exercițiilor financiare anterioare, prescrise sau anulate.426 "Drepturi de personal neridicate"– cu drepturile de personal neridicate, aferente exercițiilor financiare anterioare, prescrise.428 "Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul"– cu sumele prescrise sau anulate reprezentând alte datorii în legătură cu personalul, aferente exercițiilor financiare anterioare.431 "Asigurări sociale"– cu sumele anulate reprezentând datorii privind asigurările sociale, aferente exercițiilor financiare anterioare.437 "Ajutor de șomaj"– cu sumele anulate reprezentând datorii privind ajutorul de șomaj, aferente exercițiilor financiare anterioare.438 "Alte datorii și creanțe sociale"– cu sumele anulate reprezentând alte datorii privind asigurările sociale, aferente exercițiilor financiare anterioare.444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"– cu sumele anulate reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, aferent exercițiilor financiare anterioare.446 "Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate"– cu sumele anulate reprezentând alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, aferente exercițiilor financiare anterioare.447 "Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate"– cu sumele anulate reprezentând fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate, aferente exercițiilor financiare anterioare.448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul statului"– cu sumele anulate reprezentând alte datorii cu bugetul statului, aferente exercițiilor financiare anterioare.462 "Creditori diverși"– cu sumele anulate reprezentând datorii față de creditori diverși, aferente exercițiilor financiare anterioare.Soldul debitor al contului reprezintă deficitul neacoperit, iar soldul creditor, excedentul nerepartizat.Contul 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile, distinct pentru activitățile fără scop patrimonial și activitățile cu destinație specială.Contul 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile" este un cont bifuncțional.Contul 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile" se debitează prin creditul conturilor:401 "Furnizori"462 "Creditori diverși"Alte conturi în care urmează să se evidențieze corectarea erorilor– cu rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, aferente anilor precedenți.Contul 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile" se creditează prin debitul conturilor:461 "Debitori diverși"Alte conturi în care urmează să se evidențieze corectarea erorilor– cu rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, aferente anilor precedenți.Soldul debitor al contului reprezintă rezultatul nefavorabil din corectarea erorilor contabile, iar soldul creditor, rezultatul favorabil din corectarea erorilor contabile.GRUPA 12 "REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR"Contul 1211 "Excedent sau deficit privind activitățile fără scop patrimonial"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența excedentului sau a deficitului realizate în exercițiul financiar curent pentru activitățile fără scop patrimonial, inclusiv activitățile cu destinație specială.Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial și activitățile cu destinație specială.Contul 1211 "Excedent sau deficit privind activitățile fără scop patrimonial" este un cont bifuncțional.Contul 1211 "Excedent sau deficit privind activitățile fără scop patrimonial" se creditează prin debitul conturilor:1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile fără scop patrimonial"– cu deficitele realizate în exercițiul financiar încheiat, transferate asupra rezultatului reportat.Clasa 7 "Conturi de venituri"– la sfârșitul perioadei, cu soldurile creditoare ale conturilor din clasa a 7-a, privind activitățile fără scop patrimonial.Contul 1211 "Excedent sau deficit privind activitățile fără scop patrimonial" se debitează prin creditul conturilor:1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile fără scop patrimonial"– cu excedentele realizate în exercițiul financiar încheiat, nerepartizate.1291 "Repartizarea excedentului privind activitățile fără scop patrimonial"– cu excedentul realizat în exercițiul financiar încheiat care a fost repartizat conform prevederilor legale (exclusiv activitățile cu destinație specială).Clasa 6 "Conturi de cheltuieli"– la sfârșitul perioadei, cu soldurile debitoare ale conturilor din clasa a 6-a, privind activitățile fără scop patrimonial.Soldul creditor al contului reprezintă excedentele realizate, iar soldul debitor deficitele realizate.Contul 1291 "Repartizarea excedentului privind activităților fără scop patrimonial"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența repartizării excedentului realizat în exercițiul financiar curent, privind activitățile fără scop patrimonial (exclusiv activitățile cu destinație specială).Contul 1291 "Repartizarea excedentului privind activitățile fără scop patrimonial" este un cont de activ.Contul 1291 "Repartizarea excedentului privind activitățile fără scop patrimonial" se debitează prin creditul conturilor:106 "Rezerve"– cu rezervele constituite, potrivit prevederilor legale, din excedentul realizat în exercițiul financiar curent (exclusiv activitățile cu destinație specială).113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR)"– cu excedentul realizat în exercițiul financiar curent de casele de ajutor reciproc (C.A.R.), repartizat la fondul social al membrilor acestora, conform prevederilor legale.114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)"– cu sumele destinate constituirii fondului pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) din excedentul realizat în exercițiul financiar curent, în conformitate cu prevederile legale.116 "Alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial"– cu sumele destinate constituirii altor fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (exclusiv activitățile cu destinație specială) din excedentul realizat în exercițiul financiar curent, în conformitate cu prevederile legale.Contul 1291 "Repartizarea excedentului privind activitățile fără scop patrimonial" se creditează prin debitul contului:1211 "Excedent sau deficit privind activitățile fără scop patrimonial"– cu excedentul realizat în exercițiul financiar încheiat care a fost repartizat conform prevederilor legale (exclusiv activitățile cu destinație specială).Soldul debitor al contului reprezintă excedentul repartizat aferent anului în curs (exclusiv activitățile cu destinație specială).GRUPA 13 "SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII"Contul 131 "Subvenții guvernamentale pentru investiții"Contul 132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții"Contul 133 "Donații pentru investiții"Contul 134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"Contul 138 "Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții"Cu ajutorul conturilor din această grupă se ține evidența subvențiilor guvernamentale pentru investiții, a împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții, a donațiilor pentru investiții, plusurilor de inventar de natura imobilizărilor și a altor sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții.Contabilitatea analitică se ține pe feluri de subvenții, după destinație, grupate pe fiecare unitate finanțatoare.Conturile din această grupă sunt conturi de pasiv.Conturile din această grupă se creditează prin debitul conturilor:203 "Cheltuieli de dezvoltare"205 "Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale și alte drepturi și valori similare"208 "Alte imobilizări necorporale"– cu valoarea imobilizărilor necorporale primite drept subvenții guvernamentale;– cu valoarea imobilizărilor necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.211 "Terenuri și amenajări de terenuri"212 "Construcții"213 "Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații"214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale"– cu valoarea imobilizărilor corporale primite drept subvenții guvernamentale;– cu valoarea imobilizărilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.445 "Subvenții"– cu valoarea subvențiilor pentru investiții, de primit (operațiune prin conturile 131, 132, 138).Conturile din această grupă se debitează prin creditul conturilor:462 "Creditori diverși"– cu partea din subvenția pentru investiții de restituit.512 "Conturi curente la bănci"– cu partea din subvenția pentru investiții restituită.739 "Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial"– cu cota-parte a subvențiilor pentru investiții trecută la venituri, corespunzător amortizării calculate.Soldul creditor al conturilor din această grupă reprezintă subvențiile pentru investiții, netransferate la venituri (venituri amânate).GRUPA 15 "PROVIZIOANE"Contul 151 "Provizioane"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența provizioanelor pentru litigii, pentru restructurare, pensii și obligații similare, a provizioanelor pentru impozite, precum și a altor provizioane, potrivit dispozițiilor legale.Contabilitatea se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe feluri, în funcție de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.Contul 151 "Provizioane" este un cont de pasiv.Contul 151 "Provizioane" se creditează prin debitul contului:681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare"– cu valoarea provizioanelor constituite.Contul 151 "Provizioane" se debitează prin creditul contului:739 "Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial"– cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor.Soldul creditor al contului reprezintă provizioanele constituite.GRUPA 16 "ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE"Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența împrumuturilor din emisiunea de obligațiuni potrivit dispozițiilor legale.Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe feluri de împrumuturi.Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni" este un cont de pasiv.Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni" se creditează prin debitul conturilor:169 "Prime privind rambursarea obligațiunilor"– cu suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni.461 "Debitori diverși"– cu suma împrumuturilor de primit din emisiuni de obligațiuni.512 "Conturi curente la bănci"– cu suma împrumuturilor primite din emisiuni de obligațiuni.665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"– cu diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exercițiului financiar.Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni" se debitează prin creditul conturilor:505 "Obligațiuni emise și răscumpărate"– cu valoarea obligațiunilor emise și răscumpărate, anulate.512 "Conturi curente la bănci"– cu suma împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni rambursate.739 "Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial"– cu diferențele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exercițiului financiar, precum și din decontarea datoriilor în valută.Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile din emisiuni de obligațiuni nerambursate.Contul 162 "Credite bancare pe termen lung"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența creditelor bancare pe termen lung primite de entitate.Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe obiective creditate.Contul 162 "Credite bancare pe termen lung" este un cont de pasiv.Contul 162 "Credite bancare pe termen lung" se creditează prin debitul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"– cu suma creditelor pe termen lung primite.665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"– cu diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creditelor în valută la închiderea exercițiului financiar.Contul 162 "Credite bancare pe termen lung" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"– cu suma creditelor pe termen lung rambursate.739 "Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial"– cu diferențele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exercițiului financiar, precum și din decontarea datoriilor în valută.Soldul creditor al contului reprezintă creditele bancare pe termen lung nerambursate.Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența datoriilor entității față de entitățile afiliate, respectiv entitățile de care unitatea este legată prin interese de participare.Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe feluri de datorii.Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" este un cont de pasiv.Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" se creditează prin debitul conturilor:451 "Decontări între entitățile afiliate"– cu sumele de încasat de la entitățile afiliate.453 "Decontări privind interesele de participare"– cu sumele de încasat de la entitățile de care unitatea este legată prin interese de participare512 "Conturi curente la bănci"– cu sumele încasate de la entitățile afiliate, respectiv de la entitățile de care unitatea este legată prin interese de participare.665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"– cu diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exercițiului financiar.Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"– cu sumele restituite entităților afiliate, respectiv celor de care unitatea este legată prin interese de participare.739 "Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial"– cu diferențele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exercițiului financiar, precum și din decontarea datoriilor în valută.Soldul creditor al contului reprezintă sumele primite și nerestituite.Contul 167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor împrumuturi și datorii asimilate, cum sunt: depozite, garanții primite și alte datorii asimilate.Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe feluri de împrumuturi și datorii asimilate.Contul 167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate" este un cont de pasiv.Contul 167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate" se creditează prin debitul conturilor:205 "Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare"– cu valoarea concesiunilor primite.212 "Construcții"213 "Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații"214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale"– cu valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar, conform prevederilor contractuale.404 "Furnizori de imobilizări"– sumele reprezentând garanțiile de bună execuție reținute, conform contractelor încheiate.461 "Debitori diverși"– cu sumele de încasat reprezentând alte împrumuturi și datorii asimilate.512 "Conturi curente la bănci"– cu sumele încasate reprezentând alte împrumuturi și datorii asimilate.665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"– cu diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea altor împrumuturi și datorii asimilate în valută la închiderea exercițiului financiar.Contul 167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate" se debitează prin creditul conturilor:205 "Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare"– cu valoarea bunurilor preluate în concesiune și restituite, conform contractelor încheiate.404 "Furnizori de imobilizări"– cu valoarea ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar.512 "Conturi curente la bănci"– cu suma altor împrumuturi și datorii asimilate rambursate;– cu garanțiile de bună execuție restituite terților.739 "Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial"– cu diferențele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exercițiului financiar, precum și din decontarea datoriilor în valută.Soldul creditor al contului reprezintă alte împrumuturi și datorii asimilate nerestituite.Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor din emisiunea de obligațiuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor față de entitățile afiliate, respectiv entitățile de care unitatea este legată prin interese de participare, precum și celor aferente altor împrumuturi și datorii asimilate.Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe obiective finanțate din împrumuturi și datorii asimilate.Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate" este un cont de pasiv.Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate" se creditează prin debitul conturilor:665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"– cu diferențele nefavorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exercițiului financiar.666 "Cheltuieli privind dobânzile"– cu valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate.Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"– cu suma dobânzilor plătite, aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate.739 "Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial"– cu diferențele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exercițiului financiar, precum și din decontarea datoriilor în valută.Soldul creditor al contului reprezintă dobânzile datorate și neplătite aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate.Contul 169 "Prime privind rambursarea obligațiunilor"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența primelor de rambursare reprezentând diferența dintre valoarea de rambursare a obligațiunilor și valoarea de emisiune a acestora.Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe feluri de împrumuturi.Contul 169 "Prime privind rambursarea obligațiunilor" este un cont de activ.Contul 169 "Prime privind rambursarea obligațiunilor" se debitează prin creditul contului:161 "Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni"– cu suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni.Contul 169 "Prime privind rambursarea obligațiunilor" se creditează prin debitul contului:686 "Cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare"– cu valoarea primelor de rambursare a obligațiunilor, amortizate.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea primelor de rambursare a obligațiunilor, neamortizate.CLASA 2 "CONTURI DE IMOBILIZĂRI"GRUPA 20 "IMOBILIZĂRI NECORPORALE"Contul 201 "Cheltuieli de constituire"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor ocazionate de înființarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial (taxe și alte cheltuieli de înscriere legate de înființarea și extinderea activității persoanei juridice fără scop patrimonial).Contabilitatea se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.Contul 201 "Cheltuieli de constituire" este un cont de activ.Contul 201 "Cheltuieli de constituire" se debitează prin creditul conturilor:404 "Furnizori de imobilizări"– cu cheltuielile ocazionate de înființarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial.462 "Creditori diverși"– cu cheltuielile ocazionate de înființarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial.512 "Conturi curente la bănci"– cu sumele plătite din cont reprezentând cheltuieli ocazionate de înființarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial.531 "Casa"– cu sumele plătite în numerar reprezentând cheltuieli ocazionate de înființarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial.Contul 201 "Cheltuieli de constituire" se creditează prin debitul contului:280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"– cu valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidență.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea cheltuielilor de constituire existente.Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare.Contabilitatea se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.Contabilitatea analitică se ține pe categorii de lucrări sau obiective.Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" este un cont de activ.Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se debitează prin creditul conturilor:131 "Subvenții guvernamentale pentru investiții"132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții"133 "Donații pentru investiții"134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"138 "Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții"– cu valoarea imobilizărilor necorporale primite drept subvenții guvernamentale;– cu valoarea imobilizărilor necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.233 "Imobilizări necorporale în curs de execuție"– cu valoarea lucrărilor și proiectelor de dezvoltare în curs de execuție, efectuate pe cont propriu.404 "Furnizori de imobilizări"– cu valoarea lucrărilor și proiectelor de dezvoltare achiziționate de la terți.451 "Decontări între entitățile afiliate"– cu valoarea lucrărilor și proiectelor de dezvoltare achiziționate de la entitățile afiliate.453 "Decontări privind interesele de participare"– cu valoarea lucrărilor și proiectelor de dezvoltare achiziționate de la entități legate prin interese de participare.739 "Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial"– cu valoarea lucrărilor și proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriu.Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se creditează prin debitul conturilor:205 "Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare"– cu cheltuielile de dezvoltare aferente brevetelor, licențelor și altor drepturi și active similare.280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"– cu valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidență.658 "Alte cheltuieli de exploatare"– cu valoarea neamortizată a lucrărilor și proiectelor de dezvoltare scoase din evidență.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare existente.Contul 205 "Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența concesiunilor recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, precum și a altor drepturi și active similare aduse ca aport, achiziționate sau dobândite pe alte căi.Contabilitatea se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.Contabilitatea analitică se ține pe categorii de concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale etc.Contul 205 "Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare" este un cont de activ.Contul 205 "Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare" se debitează prin creditul conturilor:101 "Capital"– cu valoarea imobilizărilor necorporale reprezentând brevete, licențe și alte drepturi și active similare aportate.131 "Subvenții guvernamentale pentru investiții"132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții"133 "Donații pentru investiții"134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"138 "Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții"– cu valoarea imobilizărilor necorporale primite drept subvenții guvernamentale;– cu valoarea imobilizărilor necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate"– cu valoarea concesiunilor primite.203 "Cheltuieli de dezvoltare"– cu cheltuielile de dezvoltare aferente brevetelor, licențelor și altor drepturi și active similare.404 "Furnizori de imobilizări"– cu valoarea brevetelor, licențelor și altor drepturi și active similare achiziționate de la terți.451 "Decontări între entitățile afiliate"– cu valoarea brevetelor, licențelor și altor drepturi și active similare achiziționate de la entitățile afiliate.453 "Decontări privind interesele de participare"– cu valoarea brevetelor, licențelor și altor drepturi și active similare achiziționate de la entitățile legate prin interese de participare.Contul 205 "Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare" se creditează prin debitul conturilor:167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate"– cu valoarea bunurilor preluate în concesiune și restituite, conform contractelor încheiate.261 "Acțiuni deținute la entitățile afiliate din cadrul grupului"263 "Interese de participare"265 "Alte titluri imobilizate"– cu valoarea brevetelor, licențelor și altor drepturi și active similare depuse ca aport la capitalul altor entități, în schimbul dobândirii de participații la capitalul acestora.280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"– cu valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidență.658 "Alte cheltuieli de exploatare"– cu valoarea neamortizată a brevetelor, licențelor și altor drepturi și active similare scoase din evidență.Soldul debitor al contului reprezintă concesiunile recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetele, licențele, mărcile comerciale și alte drepturi și active similare existente.Contul 208 "Alte imobilizări necorporale"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența programelor informatice create de entitate sau achiziționate de la terți, precum și a altor imobilizări necorporale.Contabilitatea se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.Contabilitatea analitică se ține pe feluri de imobilizări necorporale.Contul 208 "Alte imobilizări necorporale" este un cont de activ.Contul 208 "Alte imobilizări necorporale" se debitează prin creditul conturilor:101 "Capital"– cu valoarea altor imobilizări necorporale aportate.131 "Subvenții guvernamentale pentru investiții"132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții"133 "Donații pentru investiții"134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"138 "Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții"– cu valoarea imobilizărilor necorporale primite drept subvenții guvernamentale;– cu valoarea imobilizărilor necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.233 "Imobilizări necorporale în curs de execuție"– cu valoarea altor imobilizări necorporale în curs de execuție, recepționate.404 "Furnizori de imobilizări"– cu valoarea altor imobilizări necorporale achiziționate de la terți.451 "Decontări între entitățile afiliate"– valoarea programelor informatice și a altor imobilizări necorporale achiziționate de la entitățile afiliate.453 "Decontări privind interesele de participare"– valoarea programelor informatice și a altor imobilizări necorporale achiziționate de la entitățile legate prin interese de participare.739 "Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial"– cu valoarea programelor informatice și a altor imobilizări necorporale realizate pe cont propriu.Contul 208 "Alte imobilizări necorporale" se creditează prin debitul conturilor:261 "Acțiuni deținute la entitățile afiliate din cadrul grupului"263 "Interese de participare"265 "Alte titluri imobilizate"– cu valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul altor entități, în schimbul dobândirii de participații la capitalul acestora.280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"– cu valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidență.658 "Alte cheltuieli de exploatare"– cu valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale scoase din evidență.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea altor imobilizări necorporale existente.GRUPA 21 "IMOBILIZĂRI CORPORALE"Contul 211 "Terenuri și amenajări de terenuri"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența terenurilor și a amenajărilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, împrejmuirile, lucrările de acces etc.), distinct pentru activitățile fără scop patrimonial.Contabilitatea analitică se ține pe categorii de terenuri, respectiv pe feluri de amenajări de terenuri.Contul 211 "Terenuri și amenajări de terenuri" este un cont de activ.Contul 211 "Terenuri și amenajări de terenuri" se debitează prin creditul conturilor:101 "Capital"– cu valoarea imobilizărilor corporale reprezentând terenuri și amenajări de terenuri aportate.105 "Rezerve din reevaluare"– cu creșterea de valoare rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale.131 "Subvenții guvernamentale pentru investiții"132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții"133 "Donații pentru investiții"134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"138 "Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții"– cu valoarea imobilizărilor corporale primite drept subvenții guvernamentale;– cu valoarea imobilizărilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.231 "Imobilizări corporale în curs de execuție"– cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție, recepționate ca amenajări de terenuri.404 "Furnizori de imobilizări"– cu valoarea terenurilor și amenajărilor de terenuri achiziționate.451 "Decontări între entitățile afiliate"– cu valoarea terenurilor achiziționate de la entități afiliate.453 "Decontări privind interesele de participare"– cu valoarea terenurilor achiziționate de la entități legate prin interese de participare.739 "Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial"– cu valoarea la cost de producție a amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu.Contul 211 "Terenuri și amenajări de terenuri" se creditează prin debitul conturilor:105 "Rezerve din reevaluare"– cu descreșterile față de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale.261 "Acțiuni deținute la entitățile afiliate din cadrul grupului"263 "Interese de participare"265 "Alte titluri imobilizate"– cu valoarea terenurilor și a amenajărilor de terenuri care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entități, în schimbul dobândirii de participații la capitalul acestora..281 "Amortizări privind imobilizările corporale"– cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale scoase din evidență.658 "Alte cheltuieli de exploatare"– cu valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale scoase din evidență.671 "Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare"– cu valoarea pierderilor din calamități și a exproprierilor de active.