ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 34 din 5 mai 2017privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 10 mai 2017  Având în vedere Acordul dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană privind Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 și Protocolul 38c la Acordul Spațiul Economic European, încorporat în Acordul Spațiul Economic European prin Acordul dintre Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei privind Mecanismul financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și prevederile Memorandumului de înțelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.102/2016, și ale Memorandumului de înțelegere dintre Regatul Norvegiei și Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.101/2016,ținând cont de necesitatea adoptării de urgență a unor măsuri pentru asigurarea cadrului procedural, legal și financiar pentru gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European și Mecanismului financiar norvegian pe perioada de programare 2014-2021,având în vedere faptul că alocarea substanțială de fonduri din partea statelor donatoare Norvegia, Islanda și Liechtenstein în valoare de 502,5 milioane euro trebuie valorificată optim, reprezentând o resursă importantă pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu și lung a economiei și societății românești, precum și un element al sustenabilității bugetare prin prisma strategiei investiționale și a caracterului nerambursabil al acestor fonduri,având în vedere calendarul de îndeplinire a responsabilităților ce revin autorităților române pentru anul 2017, stabilit în conformitate cu prevederile Regulamentului privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 și ale Regulamentului privind implementarea Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021, ținând cont de faptul că perioada de eligibilitate a cheltuielilor aferente pregătirii programelor stabilite în cadrul mecanismelor financiare a început din data de 26 iulie 2016 pentru Mecanismul financiar norvegian 2014-2021, respectiv 1 august 2016 pentru Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021,luând în considerare importanța asigurării cadrului legal financiar la nivel național pentru perioada de programare 2014-2021, în lipsa căruia fondurile externe nerambursabile aferente mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian necesare perioadei de pregătire a programelor nu pot fi utilizate, deși disponibile, sumele corespunzătoare fiind asigurate din bugetul de stat, până la intrarea în vigoare a prezentului cadru financiar, conform prevederilor art. 19 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, ceea ce reprezintă o încărcare nejustificată a bugetului de stat,având în vedere necesitatea urgentării implementării programelor pentru a permite utilizarea în cele mai bune condiții a fondurilor externe nerambursabile la nivelul programelor și proiectelor în termenul maxim de implementare prevăzut de regulamentele de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian,ținând cont de faptul că România este prima țară care a semnat memorandumurile de înțelegere cu statele donatoare pentru exercițiul financiar 2014-2021, România putând beneficia astfel de avantajele demarării implementării cât mai rapide a programelor, ceea ce ar implica o mai eficientă utilizare a fondurilor externe nerambursabile alocate prin mecanismele financiare Spațiul Economic European și norvegian,ținând cont de faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătățirea gradului de absorbție a fondurilor externe nerambursabile, aspect menționat și în Programul de guvernare 2017-2020,având în vedere că neadoptarea în regim de urgență a acestor reglementări poate avea consecințe grave și ar genera disfuncționalități majore cu efecte negative asupra gradului de absorbție a fondurilor acordate României prin cele două mecanisme financiare,ținând cont de faptul că în lipsa cadrului financiar supus aprobării este imposibilă asigurarea noilor poziții de clasificație bugetară pentru evidențierea corespunzătoare a proiectelor ce se vor implementa prin cele două mecanisme financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021, ceea ce are ca efect necuprinderea în bugetele și anexele acestora aferente ordonatorilor de credite cu rol de operatori de program a cofinanțării (15%), acolo unde este cazul, precum și reflectarea sumelor reprezentând fonduri externe nerambursabile (grant) acordate de statele donatoare,având în vedere că, în lipsa cadrului financiar, România nu poate demara implementarea programelor aferente celor două mecanisme financiare, ceea ce, pe termen lung, ar putea duce la imposibilitatea implementării acestora în termenele prevăzute în regulamentele de implementare a celor două mecanisme financiare și, implicit la pierderea unui procent din granturile alocate României prin intermediul memorandumurilor de înțelegere semnate între Guvernul României și statele donatoare la 13 octombrie 2016, în considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Spațiului Economic European, potrivit Memorandumului de înțelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021, respectiv Memorandumului de înțelegere dintre Regatul Norvegiei și Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, precum și a cofinanțării aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, denumite în continuare mecanisme financiare.  +  Articolul 2(1) Termenii și expresiile „punct național de contact“, „autoritate de certificare“, „autoritate de audit“, „program“ și „proiect“ au înțelesurile prevăzute în regulamentele de implementare a mecanismelor financiare.(2) Termenul „neregulă“ și expresia „creanțe bugetare rezultate din nereguli“ au înțelesurile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. (3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) acord de implementare a programului - acord încheiat între punctul național de contact și operatorii de programe, prin care sunt stabilite termenele și condițiile de implementare a programului finanțat în cadrul mecanismelor financiare, rolul și responsabilitățile părților;b) acord de program - acord încheiat între Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul financiar Spațiul Economic European/Ministerul Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian și punctul național de contact, care reglementează implementarea fiecărui program aprobat;c) acord de parteneriat - acord încheiat între promotorul de proiect și partenerul de proiect și, după caz, beneficiar și partener, în conformitate cu art. 7.7 din regulamentele de implementare, ce stabilește drepturile și obligațiile partenerului de proiect pentru implementarea proiectului;d) Autoritatea de certificare și plată - structură organizatorică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice care îndeplinește funcția de autoritate de certificare și de autoritate pentru nereguli, în conformitate cu anexa A, comună memorandumurilor de înțelegere dintre Regatul Norvegiei și Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, precum și dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021. Rolul și responsabilitățile Autorității de certificare sunt prevăzute în cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 cu precădere la art. 5.4, iar rolul și responsabilitățile Autorității pentru nereguli sunt prevăzute în cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 cu precădere la art. 12.3;e) avans - parte din grantul programului necesară în vederea acoperirii părții de cheltuieli justificate estimate ale programului până la efectuarea primei plăți intermediare prevăzute la art. 9.3 paragraful 1 din regulamentele privind implementarea mecanismelor financiare Spațiul Economic European, precum și partea din grantul proiectului acordată către promotorii de proiect/beneficiari pentru începerea derulării proiectelor. Valoarea plăților în avans va fi stabilită în acordul de program, respectiv contractul de finanțare; f) beneficiar - persoană fizică sau juridică, publică sau privată, eligibilă pentru finanțare în cadrul Fondului de asistență tehnică, al Fondului pentru relații bilaterale sau fondului bilateral la nivel de program, precum și pentru finanțarea proiectelor proprii ale operatorului de program aferente asistenței financiare „costuri de management“;g) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către promotorii de proiecte, beneficiarii și partenerii acestora, după caz, aferente proiectelor aprobate în cadrul mecanismelor financiare, care pot fi finanțate atât din grant, cât și din cofinanțarea publică/cofinanțarea privată, potrivit regulilor de eligibilitate a cheltuielilor stabilite în regulamentele de implementare și/sau acordurilor de program;h) cheltuieli neeligibile - categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 8.7 alin. (2) lit. a)-h) din cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare, precum și alte cheltuieli necesare implementării programelor/proiectelor, dar care nu pot fi finanțate din grant și cofinanțare;i) contribuția națională publică - suma necesară implementării programelor/proiectelor, formată din cofinanțarea publică și fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile;j) cofinanțarea publică - sumă asigurată de către operatorii de programe, instituții publice/organismul de interes public, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile pe program, stabilită conform acordurilor de program;k) Comitetul Mecanismului Financiar - comitetul stabilit de către Comitetul permanent al statelor Asociației Europene a Liberului Schimb pentru a administra Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și pentru a lua decizii referitoare la acordarea asistenței financiare;l) contractul de finanțare a proiectului - acord încheiat între operatorul de program/punctul național de contact și promotorul de proiect/beneficiari care reglementează implementarea unui proiect specific;m) decizie/ordin de finanțare - actul administrativ emis de către operatorul de program/punctul național de contact în calitate de beneficiar pentru asistența financiară nerambursabilă;n) cofinanțarea privată - totalul sumelor, altele decât cele prevăzute la lit. j), asigurate de către promotorii de proiecte/ beneficiari și de către partenerii acestora, alții decât instituțiile publice, după caz, pentru implementarea proiectelor, reprezentând sume aferente cheltuielilor eligibile, conform contractelor de finanțare;o) grant - sumă finanțată din fonduri externe nerambursabile, acordată pe programe/proiecte României de către statele donatoare prin mecanismele financiare;p) instituții publice - denumire generică ce include Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;q) organism de interes public - Fondul Român de Dezvoltare Socială, astfel cum este definit la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare;r) Oficiul Mecanismului Financiar - oficiu care asistă Comitetul Mecanismului Financiar și Ministerul Afacerilor Externe norvegian în administrarea mecanismelor financiare, fiind responsabil pentru operațiunile de zi cu zi ale mecanismelor financiare, servind ca punct de contact;s) Ministerul Afacerilor Externe norvegian - autoritatea care are responsabilitatea administrării Mecanismului financiar norvegian și responsabilitatea de a lua decizii referitoare la acordarea asistenței financiare;ș) operatorul de program - entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, precum și organizații neguvernamentale, cu responsabilitate în pregătirea și implementarea unui program; rolul și responsabilitățile operatorului de program sunt prevăzute în cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021, cu precădere la art. 5.6;t) plată indirectă - transferul, prin intermediul Autorității de certificare și plată, în contul operatorilor de program/punctului național de contact al grantului și din contul acestora în conturile promotorilor de proiecte/beneficiarilor, după caz, al sumelor reprezentând avansul și/sau prefinanțarea/rambursarea cheltuielilor eligibile aferente asistenței externe nerambursabile primite în cadrul mecanismelor financiare;ț) prefinanțare - o parte din grantul acordat pe program/proiect corespunzătoare cheltuielilor eligibile justificat estimate necesare pentru implementarea programului/ proiectului, acordată operatorilor de program/punctului național de contact/promotorilor de proiecte/beneficiarilor, potrivit acordurilor de programe/contractelor de finanțare;u) promotor de proiect - persoană fizică sau juridică, înregistrată fiscal în România, sau o organizație internațională, în măsura în care aceasta este menționată în mod explicit în acordul de program, având responsabilitate în inițierea, pregătirea și implementarea unui proiect, care semnează contractul de finanțare a proiectului și își asumă pe deplin responsabilitatea legală privind gestionarea cofinanțării publice și a asistenței externe nerambursabile primite în cadrul mecanismelor financiare, precum și pentru implementarea proiectului;v) partener de proiect - persoană fizică sau juridică implicată activ in implementarea unui proiect ce împarte cu promotorul de proiect/beneficiarul un scop social și economic comun, care urmează să fie realizat prin implementarea acelui proiect, în conformitate cu acordul de parteneriat încheiat cu promotorul de proiect/beneficiarul;w) raport financiar intermediar - raport întocmit de operatorii de program/punctul național de contact în formatul stabilit de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian, certificat de către Autoritatea de certificare și plată și aprobat de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian, care include: declarația cheltuielilor efectuate în perioada de raportare anterioară datei plății și declarația cheltuielilor propuse pentru perioada imediat următoare datei de efectuare a plății și informații cu privire la progresul înregistrat în vederea realizării rezultatelor directe și indirecte, după caz;x) regulamentele de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 - documente adoptate de către statele donatoare ce reglementează regulile generale ce guvernează Mecanismul financiar Spațiul Economic European, respectiv Mecanismul financiar norvegian;y) ghiduri - documente adoptate de către statele donatoare ce reglementează modalitatea de aplicare a prevederilor regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare;z) state donatoare - state din cadrul Asociației Europene a Liberului Schimb, respectiv Norvegia, Islanda și Liechtenstein, care asigură asistența nerambursabilă acordată României prin mecanismele financiare;aa) punct național de contact - entitate publică națională desemnată de statul beneficiar ce deține responsabilitatea generală pentru atingerea obiectivelor Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021, precum și pentru implementarea prevederilor memorandumurilor de înțelegere. Rolul și responsabilitățile punctului național de contact sunt prevăzute în cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021, cu precădere la art. 5.3;bb) Autoritate de audit - entitate publică națională, independentă funcțional față de punctul național de contact, de Autoritatea de certificare și de operatorul de program, structură organizatorică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, desemnată de statul beneficiar în conformitate cu anexa A la memorandumurile de înțelegere pentru implementarea mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 și responsabilă pentru verificarea funcționării eficiente a sistemului de management și control. Rolul și responsabilitățile Autorității de audit sunt prevăzute în cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021, cu precădere la art. 5.5. (la 04-11-2017, Litera bb) din Alineatul (3) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 206 din 31 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 01 noiembrie 2017 )  +  Capitolul II Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare  +  Articolul 3Fondurile acordate prin mecanismele financiare se alocă potrivit prevederilor art. 10.5 din Protocolul 38c al Acordului privind Spațiul Economic European și potrivit art. 10.5 din Acordul dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană privind Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 și se utilizează conform prevederilor regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021, precum și conform prevederilor Memorandumului de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Norvegiei și Guvernul României și ale prevederilor Memorandumului de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei și Guvernul României.  +  Articolul 4(1) Structura organizatorică cu rol de punct național de contact desemnată în anexa A la memorandumurile de înțelegere pentru implementarea mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 poartă responsabilitatea generală pentru atingerea obiectivelor celor două mecanisme financiare și pentru implementarea celor două memorandumuri de înțelegere, precum și responsabilitatea gestionării fondurilor aferente asistenței tehnice și Fondului pentru relații bilaterale.(2) Ministerul Finanțelor Publice, prin Autoritatea de certificare și plată, asigură gestionarea conturilor deschise la Banca Națională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare, pentru tipurile de asistență financiară nerambursabilă, așa cum sunt definite prin regulamentele de implementare a mecanismelor financiare. Autoritatea de certificare și plată încheie acorduri cu operatorii de program/punctul național de contact prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților.(3) Entitățile desemnate ca operator de program sau operator de fond dintr-un stat donator, în conformitate cu prevederile memorandumurilor de înțelegere, asigură gestionarea grantului acordat prin mecanismele financiare, în conformitate cu prevederile stabilite de statele donatoare.(4) Pentru derularea operațiunilor financiare aferente sumelor reprezentând grantul acordat prin mecanismele financiare, toți operatorii de program și punctul național de contact utilizează câte un cont deschis la bănci comerciale pentru operațiuni în euro, purtător de dobândă, dedicat exclusiv primirii grantului pentru promotorii de proiecte, respectiv pentru beneficiarii finanțați din Fondul pentru relații bilaterale și asistență tehnică, și efectuării de cheltuieli aferente programelor din aceste sume.(5) Operatorii de program utilizează separat un cont în euro, dedicat gestionării costurilor sale de management conform prevederilor art. 8.10 din regulamentele de implementare a mecanismelor financiare. (6) Dobânda aferentă sumelor reprezentând grantul, acumulată în contul menționat la alin. (4), precum și în conturile de lei din trezorerie aferente grantului, utilizate de către operatorii de program sau punctul național de contact, se raportează anual către Autoritatea de certificare și plată ca parte a raportului financiar intermediar. Autoritatea de certificare și plată raportează Comitetului Mecanismului Financiar sau Ministerului Afacerilor Externe norvegian, anual, ca parte a raportului financiar intermediar, orice dobândă corespunzătoare contului prevăzut la alin. (4) și conturilor deschise la Banca Națională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare. Dobânda raportată se virează de către Autoritatea de certificare și plată către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian.(7) Sumele aferente derulării programelor/proiectelor finanțate prin mecanismele financiare, existente în conturile operatorilor de program, punctului național de contact, beneficiarilor, promotorilor de proiecte și partenerilor acestora, după caz, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare a proiectelor/acordurilor de program, cu excepția creanțelor bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Mecanismele financiare finanțează tipurile de asistență financiară nerambursabilă, așa cum sunt definite prin regulamentele de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021.(2) Sumele aferente asistenței financiare nerambursabile pentru grantul acordat prin mecanismele financiare se primesc în conturile deschise la Banca Națională a României și se transferă de către Autoritatea de certificare și plată, pentru programele pe care aceasta le gestionează, în conturile în euro deschise la bănci comerciale de operatorii de program, respectiv punctul național de contact, în vederea finanțării cheltuielilor eligibile.(3) Sumele din Fondul pentru relații bilaterale cuvenite operatorilor de program conform prevederilor memorandumurilor de finanțare și ale regulamentelor de implementare, reprezentând plăți în avans sau prefinanțare, transferate de donatori și primite de către punctul național de contact în contul în euro deschis la o bancă comercială, se transferă operatorilor de program în conturile acestora în euro deschise la bănci comerciale.(4) Pentru derularea operațiunilor financiare în lei aferente programelor/proiectelor finanțate în cadrul mecanismelor financiare, instituțiile publice/Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de operator de program/punct național de contact/promotor de proiecte/beneficiar/partener de proiect, au/are obligația să deschidă și conturi în sistemul Trezoreriei Statului, conform prevederilor legale în vigoare. Conturile deschise de operatorii de program/punctul național de contact în sistemul Trezoreriei Statului, aferente grantului, dedicat exclusiv pentru promotorii de proiecte, respectiv pentru beneficiarii finanțați din Fondul de relații bilaterale și asistență tehnică, primit prin mecanismele financiare, vor fi purtătoare de dobândă.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), pentru primirea grantului și derularea operațiunilor financiare în euro aferente Programului educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri, promotorii de proiecte/partenerii de proiecte/beneficiarii utilizează conturi dedicate în euro la bănci comerciale, în conformitate cu prevederile lit. d) din anexa nr. 2 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat, cu modificările și completările ulterioare. (6) Operațiunile financiare din cadrul Programului educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri, aferente mobilităților transnaționale, organizării de acțiuni/activități în străinătate, plății onorariilor pentru prestatorii de servicii din străinătate, și transferul sumelor cuvenite promotorilor de proiecte/partenerilor de proiecte se vor derula în euro prin intermediul conturilor dedicate deschise în euro la bănci comerciale, așa cum sunt prevăzute la art. 4 alin. (4). (7) Promotorii de proiecte/Partenerii de proiecte/Beneficiarii persoane juridice, alții decât instituții publice, precum și Fondul Român de Dezvoltare Socială pentru acțiunile proprii, în calitate de beneficiar, pot opta pentru derularea operațiunilor financiare în lei, pentru deschiderea de conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau deschiderea de conturi în lei la bănci comerciale.(8) Promotorii de proiecte/Partenerii de proiecte/Beneficiarii persoane fizice derulează operațiunile financiare în lei prin conturi în lei deschise la bănci comerciale.(9) Prin excepție de la prevederile alin. (2), sumele aferente Fondului pentru relații bilaterale prevăzute la alin. (3) se pot primi în avans, în euro, în sumă de maximum 50.000 euro, direct de la statele donatoare, în conturile operatorilor de program, în conformitate cu prevederile art. 4.6 alin. 4 din cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare. (10) Sumele aferente costurilor de pregătire a programului se pot acorda sub formă de avans extraordinar în euro de la statele donatoare către statul beneficiar, conform art. 8.10 alin. 8 din regulamentele de implementare, operatorilor de program prin Autoritatea de certificare și plată.  +  Capitolul III Fonduri aferente mecanismelor financiare  +  Articolul 6(1) În bugetele operatorilor de program instituții publice/organisme de interes public se cuprind:a) la poziții distincte de transferuri, valoarea cofinanțării publice corespunzătoare valorii costurilor eligibile pe program, stabilită potrivit acordurilor de program, cu excepția cofinanțării prevăzute la alin. (2) lit. a) și b);b) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare și/sau bugetului de stat, ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, inclusiv a dobânzilor calculate conform art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la promotorii de proiecte sau beneficiari;c) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor certificate de către Autoritatea de certificare și plată și care nu sunt considerate eligibile de către Comitetul Mecanismului Financiar sau de către Ministerul Afacerilor Externe norvegian, altele decât cele prevăzute la lit. b);d) sumele necesare cheltuielilor, altele decât cele eligibile, conform prevederilor art. 8.7 din regulamentele de implementare a mecanismelor financiare.(2) În bugetul operatorilor de program instituții publice/organisme de interes public, în calitate de beneficiari, se cuprind:a) sumele necesare cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanțate din costuri de management, conform prevederilor art. 8.10 din regulamentele de implementare a mecanismelor financiare, atât fonduri externe nerambursabile, cât și cofinanțarea aferentă, până la primirea avansurilor de la statele donatoare;b) sumele reprezentând cheltuieli eligibile, atât fonduri externe nerambursabile, cât și cofinanțarea aferentă, necesare continuării proiectelor finanțate din costuri de management ale operatorului de program, în proporție de maximum 10%, până la rambursarea tranșei finale de către donator;c) cheltuielile neeligibile aferente proiectelor proprii.(3) În cazul Fondului Român de Dezvoltare Socială, în calitate de operator de program, respectiv beneficiar, sumele prevăzute la alin. (1) și (2) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.(4) În cazul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și al Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în calitate de operator de program, respectiv beneficiar, sumele prevăzute la alin. (1) și (2) se asigură din bugetul de stat, ca subvenții, prin bugetul Ministerului Educației Naționale.(5) În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru implementarea programului de asistență tehnică și a programului Fondul pentru relații bilaterale, a căror finanțare din partea statelor donatoare este de 100%, se cuprind:a) sumele corespunzătoare creanțelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare, ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, inclusiv dobânzile, ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari a sumelor acordate prin cele două programe;b) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor certificate de către Autoritatea de certificare și plată care nu sunt considerate eligibile de Comitetul Mecanismului Financiar sau de către Ministerul Afacerilor Externe norvegian;c) sumele necesare cheltuielilor, altele decât cele eligibile, conform prevederilor art. 8.7 din regulamentele de implementare a mecanismelor financiare.(6) Promotorii de proiecte și partenerii de proiecte, alții decât instituțiile publice, pot asigura și cofinanțare privată pe proiect, suplimentar sumelor transferate conform art. 7 alin. (1), în condițiile prevăzute în acordurile de program aprobate și contractele de finanțare a proiectelor.(7) După autorizarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) de către operatorii de program, sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate beneficiarilor se virează de către operatorii de program în conturile de venituri ale bugetului de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora de la statele donatoare prin Autoritatea de certificare și plată.  +  Articolul 7(1) Având în vedere prevederile art. 8.1 (b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021 și, respectiv, art. 8.1 (b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, sumele aferente grantului și cofinanțării publice prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) se transferă de către operatorii de program cu ordin de plată în conturile promotorilor de proiecte/beneficiarilor.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile, la poziții bugetare distincte de venituri și cheltuieli, sumele încasate de către aceștia și instituțiile din subordine/coordonare în calitate de promotori de proiecte/beneficiari.(3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, operatorii de program transferă cu ordin de plată sumele prevăzute la alin. (1) în contul de disponibil al promotorilor de proiecte sau al beneficiarilor, în calitate de lider de proiect. Liderul de proiect transferă sumele astfel încasate în conturile proprii și în cele ale partenerilor, în conformitate cu prevederile acordurilor de parteneriat.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile, la poziții bugetare distincte de venituri și cheltuieli, sumele încasate, potrivit alin. (3), de către aceștia și instituțiile din subordinea/ coordonarea acestora care au calitatea de promotori de proiecte/beneficiari/parteneri de proiecte.(5) Se autorizează ordonatorii principali de credite să diminueze veniturile și cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile cu sumele retrase din veniturile acestui buget și virate conform contractelor de finanțare/acordurilor de parteneriat, ca urmare a economiilor rezultate din implementarea proiectelor, a unor modificări ale contractelor de finanțare/acordurilor de parteneriat sau restituirii avansului primit, după caz, pentru proiectele proprii și ale instituțiilor din subordinea/coordonarea acestora care au calitatea de promotori de proiecte/beneficiari/parteneri de proiecte.(6) În cazul promotorilor de proiecte/beneficiarilor/partenerilor instituții publice locale, bugetul fondurilor externe nerambursabile se aprobă potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.(7) Prevederile alin. (1)-(6) sunt aplicabile și în cazul utilizării Fondului de asistență tehnică și Fondului pentru relații bilaterale.(8) În cazul în care pentru sumele încasate potrivit alin. (2), (4) și (7) ordonatorii principali de credite și instituțiile publice din subordinea/coordonarea acestora nu au credite de angajament aprobate sau acestea sunt insuficiente, ordonatorii principali de credite și instituțiile publice din subordinea/coordonarea acestora în calitate de promotori de proiecte/beneficiari și/sau parteneri de proiecte sunt autorizați să majoreze creditul de angajament până la valoarea încasată, fără a depăși valoarea totală prevăzută în contractul/decizia/ordinul de finanțare sau acordul de parteneriat.(9) Operațiunile care decurg din aplicarea prevederilor alin. (2) și (4), precum și fișele actualizate ale proiectelor vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale pentru sumele încasate de către aceștia și/sau instituțiile din subordinea/coordonarea acestora, precum și operațiunile care decurg din aplicarea prevederilor alin. (5) împreună cu fișele actualizate ale proiectelor pentru sumele retrase din bugetul fondurilor externe nerambursabile de către aceștia și/sau instituțiile din subordinea/coordonarea acestora.(10) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, pe baza comunicărilor transmise de către aceștia, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor încasate/diminuate potrivit alin. (9).(11) Operatorii de program, cu excepția Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, transferă în lei sumele cuvenite promotorilor de proiecte/beneficiarilor înregistrați fiscal în România. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, promotorii de proiecte/beneficiarii efectuează plăți în lei către partenerii înregistrați fiscal în România sau plăți în euro către partenerii din alte state, conform prevederilor acordurilor de parteneriat.(12) Toate operațiunile financiare dintre Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, în calitate de operator de program, și promotorii de proiecte/beneficiarii și partenerii acestora în cadrul Programului educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri se vor derula în euro.(13) În cazul contractelor încheiate în euro cu beneficiari cu sediul în statele donatoare sau cu organizații interguvernamentale, operatorii de program/punctul național de contact transferă sumele cuvenite acestora în euro.(14) Promotorii de proiecte, beneficiarii și partenerii acestora asigură din bugetul propriu cheltuielile neeligibile ale proiectului.(15) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, promotorii de proiecte, beneficiarii și partenerii de proiecte din România asigură din bugetul propriu cheltuielile neeligibile în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ ordinul/decizia de finanțare.(16) Toate operațiunile financiare derulate în euro de către ordonatorii principali de credite care au calitatea de operatori de programe/promotori de proiecte/parteneri de proiecte/ beneficiari, reprezentând fonduri externe nerambursabile acumulate într-un cont distinct, vor fi cheltuite în limita disponibilităților existente în acest cont și în scopul în care au fost acordate.(17) Pentru operațiunile financiare prevăzute la alin. (16) se autorizează ordonatorii principali să cuprindă în bugetul fondurilor externe nerambursabile sumele în moneda națională, respectiv în mii lei, calculate la cursul comunicat de Comisia Națională de Prognoză și utilizat pentru elaborarea bugetului pentru anul în curs.(18) În cazul în care promotorii de proiecte/beneficiarii/ partenerii de proiecte, instituții publice, nu se regăsesc în coordonarea sau subordonarea unui ordonator principal de credite, autorizările prevăzute la alin. (2), (4), (5) și (8) se aplică instituțiilor publice respective.  +  Articolul 8(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a programelor/proiectelor pentru operatorii de program/punctul național de contact/promotorii de proiecte/beneficiarii și partenerii acestora, după caz, se includ la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente cadrului financiar 2014-2021.(2) Fondurile cuprinse conform prevederilor alin. (1) sunt destinate programelor/proiectelor finanțate în cadrul mecanismelor financiare și nu pot fi utilizate prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite, precum și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3), respectiv Ministerul Educației Naționale, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4), să efectueze pe parcursul exercițiului bugetar virări de credite de angajament și de credite bugetare de la același titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condițiile legii, astfel încât să se asigure cheltuielile neeligibile, precum și cheltuielile prevăzute la art. 6 alin. (2) și art. 11 alin. (6) necesare pentru implementarea corespunzătoare a proiectelor finanțate în cadrul mecanismelor financiare de către aceștia, precum și de către instituțiile din subordinea/coordonarea acestora, în calitate de promotori de proiecte/beneficiari/ parteneri de proiect, respectiv Fondul Român de Dezvoltare Socială, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în calitate de beneficiari.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite care au calitatea de operatori de program/punct național de contact, precum și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3), respectiv Ministerul Educației Naționale, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4), să efectueze în cursul întregului an virări de credite de angajament și de credite bugetare de la același titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condițiile legii, astfel încât să se asigure sumele prevăzute la art. 6 alin. (1) și (5).(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările prevăzute la alin. (3) și (4) efectuate de către aceștia, precum și de către instituțiile din subordine/coordonare, împreună cu fișele actualizate ale proiectelor asumate de ordonatorul principal de credite.(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, pe baza comunicărilor transmise de către aceștia, să aprobe repartizarea pe trimestre a modificărilor efectuate conform prevederilor alin. (3) și (4), după caz.  +  Articolul 9(1) Sumele primite de către promotorii de proiecte/beneficiarii instituții publice, reprezentând cofinanțarea publică rămasă neutilizată la sfârșitul anului, se restituie în contul operatorului de program din care au fost asigurate, până la data de 27 decembrie.(2) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, sumele prevăzute la alin. (1) se restituie de către parteneri/lider de proiect instituții publice în contul de, disponibil al liderului de proiect din care au fost primite sumele, până la data de 22 decembrie.(3) După încasarea sumelor potrivit alin. (2), liderul de proiect restituie sumele în contul operatorului de program din care au fost asigurate, până la data de 27 decembrie.(4) În limita sumelor restituite la finele anului precedent de către promotorul de proiect/liderul de proiect, operatorul de program virează acestora sumele reprezentând cofinanțarea rămase neutilizate, în primele 10 zile lucrătoare ale anului următor, potrivit mecanismului prevăzut la art. 7 și normelor metodologice de aplicare.(5) Sumele primite de către promotorii de proiecte/ beneficiarii/partenerii de proiecte, instituții publice, reprezentând grant, rămase neutilizate la sfârșitul anului, se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.(6) Pentru sumele încasate potrivit alin. (4), precum și pentru sumele reportate potrivit prevederilor alin. (5) se aplică prevederile art. 7 alin. (2) și (4), după caz.  +  Articolul 10Orice dobândă generată de conturile deschise pentru granturile primite de la Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian până la transferarea către operatorii de program/punctul național de contact, precum și de conturile deschise de către operatorii de program pentru granturile care vor fi transferate promotorilor de proiecte este considerată resursă pentru Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian. Raportarea și transferarea acestor dobânzi sunt prevăzute la art. 9.7 din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021 și, respectiv, art. 9.7 din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.  +  Capitolul IV Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea  +  Articolul 11(1) Aplicarea modelului prefinanțării în cadrul unui/unei contract/decizii/ordin de finanțare a proiectului reprezintă transferarea de către operatorii de program/punctul național de contact a grantului și cofinanțării publice, după caz, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) și (3), în conturile promotorilor de proiecte/beneficiarilor pe baza previzionării acestora, pe toată perioada de implementare a proiectului, înaintea efectuării cheltuielilor de către aceștia.(2) Operatorii de program aplică numai modelul prefinanțării la încheierea de contracte/decizii/ordine de finanțare cu promotorii de proiecte/beneficiarii, instituții publice.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), operatorii de program, în calitate de beneficiari, pot aplica modelul rambursării pentru sumele aferente costurilor de management, până la primirea avansului de la statele donatoare, respectiv în limita a 10% din aceste costuri de management, până la rambursarea tranșei finale de către donator.(4) Pentru promotorii de proiecte/beneficiari, alții decât instituțiile publice, operatorii de program pot aplica fie modelul rambursării, caz în care promotorii de proiecte/beneficiarii, alții decât instituțiile publice, efectuează cheltuielile din surse proprii, urmând a fi solicitate operatorului de program la rambursare, fie modelul prefinanțării.(5) Punctul național de contact, în calitate de gestionar al programului Asistență tehnică și programului Fondul pentru relații bilaterale, finanțate 100% din grant, precum și operatorii de program, în calitate de gestionari ai fondului pentru relații bilaterale, pentru sumele alocate acestora în cadrul memorandumurilor de înțelegere pentru implementarea mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021, pentru care proiectele sunt finanțate 100% din grant, pot aplica la încheierea de contracte/ decizii/ordine de finanțare cu beneficiarii pentru aceste fonduri atât modelul de prefinanțare, cât și modelul rambursării. (la 04-11-2017, Alineatul (5) din Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 206 din 31 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 01 noiembrie 2017 ) (6) Beneficiarii, instituții publice, sunt autorizați să cuprindă în bugetele proprii, în baza contractelor de finanțare/deciziilor/ordinelor de finanțare semnate cu punctul național de contact/operatorul de program, sumele necesare implementării proiectelor pentru care, potrivit alin. (5), se aplică modelul rambursării. (la 04-11-2017, Alineatul (6) din Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 206 din 31 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 01 noiembrie 2017 ) (7) Sumele care pot fi acordate prin mecanismele financiare, ce urmează a fi plătite de operatorii de program/punctul național de contact către promotorii de proiecte/beneficiari, cărora li se aplică modelul prefinanțării, se virează de către operatorii de program/punctul național de contact în conturile în lei deschise de către promotorii de proiecte/beneficiari, în vederea efectuării plăților aferente proiectelor, cu excepția sumelor acordate în cadrul Programului educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri, care vor fi virate de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale în conturile în euro deschise de către promotorii de proiecte.(8) Sumele care pot fi acordate prin mecanismele financiare, cuvenite a fi rambursate beneficiarilor instituții publice, cărora li se aplică modelul rambursării potrivit prevederilor alin. (5), se virează de către punctul național de contact după autorizarea cheltuielilor conform prevederilor legislației naționale, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate inițial cheltuielile respective.(9) Sumele acordate prin mecanismele financiare, cuvenite a fi rambursate promotorilor de proiecte/beneficiarilor, alții decât instituțiile publice, cărora li se aplică modelul rambursării, se virează de către operatorii de program/punctul național de contact, după autorizarea cheltuielilor conform prevederilor legislației naționale, în conturile de disponibil prevăzute în contractele de finanțare, cu excepția sumelor acordate în cadrul Programului educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri, care vor fi virate de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale în conturile în euro deschise de către promotorii de proiecte.(10) Pentru ambele modele de finanțare, respectiv modelul prefinanțării și modelul rambursării, promotorii de proiecte/beneficiarii primesc avans, astfel cum este definit la art. 2 alin. (3) lit. e), pentru începerea derulării proiectelor, conform prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanțare și ale normelor de aplicare. (11) Sumele care pot fi acordate prin mecanismele financiare, ce urmează a fi plătite de operatorii de programe/punctul național de contact, către promotorii de proiecte/beneficiarii cărora li se aplică modelul prefinanțării, se virează de către operatorii de program/punctul național de contact, în condițiile alin. (1) și (7), după și ținând cont de rezultatele autorizării cheltuielilor justificate de promotorii de proiecte/beneficiari aferente perioadei raportate, cu excepția plății avansului, astfel cum este definit la art. 2 alin. (3) lit. e), precum și a cazurilor justificate de constrângeri bugetare existente la nivelul proiectului, când operatorii de program/punctul național de contact pot/poate face plăți înaintea autorizării cheltuielilor, cu respectarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (4). (la 04-11-2017, Alineatul (11) din Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 206 din 31 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 01 noiembrie 2017 )  +  Articolul 12Grantul acordat României prin mecanismele financiare se primește de la statele donatoare, pe bază de plăți în avans, intermediare și ale balanței finale, în conformitate cu responsabilitățile, cerințele și prevederile regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021.  +  Capitolul V Proiecte implementate în parteneriat  +  Articolul 13Proiectele finanțate în cadrul mecanismelor financiare pot avea ca promotori de proiecte parteneriate compuse din două sau mai multe entități cu personalitate juridică, înregistrate în România și/sau în statele donatoare, cu condiția desemnării, ca lider al parteneriatului, a unei entități înregistrate fiscal în România.  +  Articolul 14Pentru implementarea proiectelor prevăzute la art. 13, autoritățile sau instituțiile finanțate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu entități din sectorul privat din România, numai prin aplicarea unei proceduri transparente și nediscriminatorii privind selecția partenerilor din sectorul privat, cu excepția parteneriatelor din cadrul Programului educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri, unde se aplică modelul proiectelor similare din programele Uniunii Europene pentru educație, formare profesională și tineret.  +  Articolul 15Aspectele legale, financiare și de altă natură privind proiectele implementate în parteneriat, finanțate în cadrul programelor mecanismelor financiare, se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Capitolul VI Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare  +  Articolul 16(1) Proiectele/Programele implementate în cadrul mecanismelor financiare sunt considerate acțiuni multianuale.(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziții publice aferente programelor/proiectelor implementate în cadrul mecanismelor financiare, pot fi anuale sau multianuale.(3) Operatorii de program instituții publice și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de punct național de contact, efectuează angajarea cheltuielilor aferente programelor, precum și lichidarea, ordonanțarea și plata acestora în baza creditelor de angajament și a creditelor bugetare prevăzute la art. 17 alin. (1)-(3).(4) Operatorii de program instituții publice și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de punct național de contact, au obligația să organizeze evidența contabilă a angajamentelor bugetare și legale.  +  Articolul 17(1) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării fiecărui program, inclusiv cele aferente sumelor din Fondul pentru relații bilaterale cuvenite operatorilor de program, se stabilesc având în vedere memorandumurile de înțelegere și se reflectă în anexa la bugetul operatorului de program.(2) În anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de punct național de contact, se reflectă sumele acordate prin Fondul de asistență tehnică și Fondul bilateral.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării programului se reflectă în anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru Fondul Român de Dezvoltare Socială cu rol de operator de program, în anexă la bugetul Ministerului Educației Naționale pentru Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării cu rol de operator de program.(4) Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, ca operator de program, parcurg fazele execuției bugetare a cheltuielilor în baza creditelor de angajament și a creditelor bugetare prevăzute la alin. (3).(5) Fondul Român de Dezvoltare Socială încheie contracte de finanțare cu promotorii de proiecte, respectiv decizii/ordine de finanțare, în limita creditelor de angajament, și efectuează plăți în limita creditelor bugetare cuprinse în anexă la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.(6) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării programelor să modifice creditele bugetare și creditele de angajament, inclusiv cele aferente anului precedent, precum și valoarea totală a programelor, cu încadrarea în sumele prevăzute în memorandumurile de înțelegere, la solicitarea și pe răspunderea operatorilor de program/punctului național de contact în cauză, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de punct național de contact.(7) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze dezangajări din anii anteriori din creditele de angajament aferente programelor/proiectelor, în baza economiilor rezultate din implementarea contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanțare, la propunerea operatorilor de program/punctului național de contact.(8) Sumele rezultate pot fi angajate, pe parcursul întregului exercițiu bugetar, pentru proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare.(9) Ordonatorii principali de credite comunică Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate conform alin. (6) și (7), concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.(10) Operatorii de program au responsabilitatea efectuării trimestriale a reconcilierii contabile între conturile contabile proprii și cele ale promotorilor de proiecte pentru operațiunile gestionate în cadrul mecanismelor financiare.  +  Articolul 18Punctul național de contact și operatorii de program utilizează finanțarea pe bază de sume forfetare, bareme standard de costuri unitare sau rată fixă, după caz, în conformitate cu prevederile aplicabile ale regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021.  +  Capitolul VII Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli  +  Articolul 19(1) Controlul financiar preventiv și auditul intern al fondurilor derulate în cadrul mecanismelor financiare se exercită la nivelul promotorilor de proiecte, al operatorilor de program sau organismelor de implementare, al Autorității de certificare și plată și punctului național de contact în conformitate cu legislația în vigoare.(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită prin viză asupra proiectelor de operațiuni inițiate la nivelul operatorilor de program/Autorității de certificare și plată/structurii organizatorice cu rol de punct național de contact din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în vederea gestionării financiare a proiectelor finanțate în cadrul mecanismelor financiare, cu excepția proiectelor de operațiuni privind proiectele pentru care aceștia au calitatea de beneficiari.  +  Articolul 20(1) Operatorii de program, punctul național de contact, promotorii de proiecte, partenerii de proiecte și beneficiarii au obligația asigurării arhivării și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectelor/programelor potrivit prevederilor regulamentelor de implementare și ale contractului/ordinului/deciziei/acordului de finanțare a proiectului/ programelor.(2) Operatorii de program, promotorii de proiecte, beneficiarii și partenerii de proiect au obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale și internaționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comitetului Mecanismului Financiar, Oficiului Mecanismului Financiar, al serviciilor din cadrul Consiliului de auditori al Asociației Europene a Liberului Schimb, punctului național de contact și Autorității de certificare, Autorității de audit, în limitele competențelor care le revin, în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații.(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (2), operatorii de program, promotorii de proiecte/beneficiarii și partenerii acestora, după caz, sunt obligați să restituie întreaga sumă primită aferentă proiectului, reprezentând asistență financiară nerambursabilă din fonduri externe, inclusiv dobânzile aferente, stabilite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 21(1) Punctul național de contact și operatorii de program sunt responsabili pentru prevenirea, constatarea neregulilor și recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit din cofinanțarea publică și asistența financiară externă nerambursabilă, iar punctul național de contact în ceea ce privește asistența financiară externă nerambursabilă gestionată de acesta.(2) În scopul realizării activității de prevenire, constatare a neregulilor, respectiv de recuperare a creanțelor bugetare rezultate din nereguli, operatorii de program și punctul național de contact aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(3) Neregulile identificate în cadrul asistenței financiare externe nerambursabile se raportează în conformitate cu prevederile Memorandumului de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei și Guvernul României și ale prevederilor Memorandumului de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei și Guvernul României.(4) Entitățile desemnate ca operator de program sau operator de fond dintr-un stat donator, în conformitate cu prevederile memorandumurilor de înțelegere, sunt responsabile pentru prevenirea, constatarea neregulilor și recuperarea sumelor plătite necuvenit potrivit regulilor stabilite de statele donatoare.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 22(1) Promotorii de proiecte/Beneficiarii au obligația de a transmite documentele aferente proiectului solicitate de către operatorul de program, la termenele și în formatele standard stabilite prin contractul/decizia de finanțare a proiectului, completate cu informații corecte și complete.(2) Operatorul de program transferă grantul primit în cadrul mecanismelor financiare, precum și cofinanțarea publică către promotorii de proiecte/beneficiari numai pentru acele proiecte pentru care au fost îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1).(3) În situația în care operatorul de program aplică prevederile alin. (2), promotorii de proiecte/beneficiarii sunt răspunzători pentru întârzierile în efectuarea plăților cuvenite partenerilor/contractorilor și pentru eventualele dobânzi datorate acestora ca urmare a acestor întârzieri.(4) Operatorii de program/punctul național de contact au/are obligația ca, în termen de maximum 45 de zile de la primirea documentelor aferente proiectelor de la promotorii de proiecte/beneficiari în conformitate cu prevederile alin. (1), să autorizeze, potrivit legislației naționale și prevederilor regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare, cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor, indiferent de aplicarea modelului prefinanțării sau rambursării cheltuielilor. Termenul de maximum 45 de zile se suspendă în perioada necesară obținerii de clarificări de la promotorii de proiect/beneficiari cu privire la documentele aferente proiectelor transmise.  +  Articolul 23Prezenta ordonanța de urgență se completează cu dispozițiile Regulamentului de implementare a Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și ale Regulamentului de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.  +  Articolul 24În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene și al ministrului finanțelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 5 mai 2017.Nr. 34. ----