NORMATIV din 29 martie 2012 privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 bis din 26 iunie 2012  Notă Aprobat de Ordinul nr. 1.316/C din 29 martie 2012 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 26 iunie 2012.

  ANEXĂ

  image image image

  PRIVIND

  ASIGURAREA TEHNICĂ DE AUTOVEHICULE

  A ADMINISTRAŢIEI NAŢIONALE A PENITENCIARELOR

  ŞI UNITĂŢILOR SUBORDONATE

  C U P R I N S

  Capitolul I – Asigurarea tehnică de autovehicule

  Secţiunea I - Principii generale

  Secţiunea II – Managementul asigurării tehnice de autovehicule 1– Atribuţii generale

  2– Atribuţiile structurilor cu sarcini de înzestrare

  3– Atribuţiile personalului cu diferite funcţii în cadrul unităţilor

  Secţiunea III – Pregătirea de specialitate a personalului

  Secţiunea IV – Înzestrarea şi completarea cu autovehicule 1– Clasificarea autovehiculelor

  2– Primirea-predarea, introducerea în serviciu şi retragerea din exploatare a autovehiculelor

  3. Scoaterea din funcţiune a autovehiculelor 4 -Rodajul autovehiculelor şi motoarelor

  5-Înmatricularea şi evidenţa autovehiculelor

  6 – Vopsirea şi inscripţionarea autovehiculelor 7- Detaşarea autovehiculelor

  Secţiunea V – Planificarea, organizarea şi realizarea exploatării autovehicu- lelor

  1 – Planificarea, organizarea şi evidenţa exploatării autovehiculelor

  1. 2- Personalul admis pentru conducerea autovehiculelor

  2. 3- Folosirea autovehiculelor

  3. 4- Organizarea , planificarea şi realizarea întreţinerilor tehnice .

  4. 5- Păstrarea şi conservarea autovehiculelor şi motoarelor noi sau reparate.

  Secţiunea VI – Planificarea, organizarea şi efectuarea reparării auto-

  vehiculelor

  1. 1- Reguli privind planificarea şi organizarea reparării autovehiculelor 2–Reguli privind efectuarea reparării autovehiculelor

  Secţiunea VII – Definirea, comunicarea şi cercetarea accidentelor de

  circulaţie şi a evenimentelor tehnice

  Secţiunea VIII – Aprovizionarea materialelor tehnice

  .Capitolul. II- Norme de consum materiale tehnice Secţiunea I – Norme de consum carburanţi Secţiunea II – Norme de consum lubrifianţi Secţiunea III – Norme de exploatare a bateriilor de

  acumulatori pentru autovehicule

  Secţiunea IV –Norme de exploatare a anvelopelor şi camerelor de aer

  Secţiunea V - Norme de folosire a lichidului antigel

  Capitolul III - Dispoziţii finale

  A N E X E

  Anexa nr. 1 Registru de ieşire-intrare a autovehiculelor Anexa nr. 2 Procesul- verbal de predare- primire

  Anexa nr. 3 Situaţia nominală a autovehiculelor pe categorii, mărci şi tipuri Anexa nr. 4 Rodajul autovehiculelor noi sau reparate

  Anexa nr. 5 Registru de evidenţa numerelor de înmatriculare

  Anexa nr. 6 Norme lunare de carburant pentru autovehiculele din dotare Anexa nr. 7 Stabilirea necesarului de personal pentru executarea

  întreţinerilor şi reparaţiilor auto şi a suprafeţelor necesare pentru parcarea şi repararea autovehiculelor

  Anexa nr. 8 Evidenţa constituirii rezervei de carburanţi şi motokilometri Anexa nr. 9 Evidenţa planificării şi consumului de motokilometri

  la autovehicule

  Anexa nr.10 Planul anual de revizii tehnice Anexa nr.11 Plan lunar de revizii tehnice Anexa nr.12 Foaia de parcurs

  Model de foaie de parcurs

  Anexa nr.13 Actul de constatare tehnică Anexa nr.14 Planul de transport

  Anexa nr.15 Folosirea autovehiculelor pentru transportul personalului la şi de la locul de muncă

  Anexa nr.16 Operaţiunile care se execută cu ocazia verificării, întreţinerii

  şi reviziilor autovehiculelor

  Anexa nr.17 Norme maxime de timp pentru întreţinerea autovehiculelor Anexa nr.18a Norme de consum pentru materialele de întreţinere

  a autovehiculelor

  Anexa nr.18b Materialele şi piesele de schimb folosite în procesul de întreţinere ce se pot distribui şi cu “Bon de consum”

  Anexa nr.19 Lucrările de întreţinere care se execută cu ocazia trecerii la exploatarea de sezon

  Anexa nr.20 Procesul tehnologic de protejare anticorozivă a autovehi- culelor şi normele de consum pentru materialele folosite

  Anexa nr.21 Lucrările care se execută pentru conservarea autovehi- culelor şi întreţinerea acestora pe timpul conservării

  Anexa nr.22 Inventarul completului pentru atelierul de reparaţii auto Anexa nr.23 Norme medii de timp pentru executarea reparaţiilor curente Anexa nr.24 Procesul-verbal de recepţie

  Anexa nr.25 Proces-verbal de predare-primire a autovehiculului în reparaţie Anexa nr.26 Proces-verbal de reparaţie (primire-predare-recepţie)

  pentru autovehicule

  Anexa nr.27 Verificările şi probele care se execută la recepţie Anexa nr.28 Defecţiuni ce nu constituie căderi în termen de garanţie

  din vina atelierului reparator

  Anexa nr.29 Proces-verbal de constatare a defecţiunilor în termenul de garanţie Anexa nr.30 Modul în care se rezolvă defecţiunile în termenul de garanţie Anexa nr.31 Norme maxime de timp pentru imobilizarea autovehi-

  culelor şi agregatelor în ateliere pentru executarea reparaţiilor Anexa nr.32 Registru pentru evidenţa lucrărilor executate în atelier

  Anexa nr.33 Comunicarea, cercetarea, modul de rezolvare şi evidenţa accidentelor de circulaţie în care sunt angajate autovehiculele din dotare

  Anexa nr.34 Norme de consum carburanţi

  Anexa nr.35 Tabel cu coeficienţii (Zi) de corecţie a normelor de consum carburanţi Anexa nr.36 Evidenţa şi folosirea bonurilor valorice de carburanţi

  în cadrul unităţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor Anexa nr.37 Precizări referitoare la folosirea petrolului sau benzinei în

  amestec cu motorina pe timpul sezonului rece

  Anexa nr.38 Determinarea normelor de consum carburanţi (Nc) şi a coeficienţilor de corecţie a acestora (Z1). Verificarea încadrării autovehiculelor în consumul normat de carburanţi şi stabilirea coeficientului de corecţie a kilometrilor efectivi

  Anexa nr.39 Norme pentru consumul de ulei prin ardere în motoare

  şi pentru completare în transmisii mecanice Anexa nr.40 Calculul parcursului în kilometri echivalenţi

  Anexa nr.41 Periodicitatea înlocuirii lubrifianţilor uzaţi din instalaţia

  de ungere a motoarelor, din agregatele de transmisie şi direcţie Anexa nr.42 Folosirea, întreţinerea şi depozitarea bateriilor de

  acumulatori pentru autovehicule

  Anexa nr.43 Norme minime de exploatare pentru anvelope

  Anexa nr.44 Norme minime de exploatare pentru anvelope şi camere de aer de pe autovehiculele din grupele stoc de mobilizare

  sau rezervă

  Anexa nr.45 Tabel cu corecţia temperaturii ce congelare a lichidului antigel la temperatura de măsurare de 20°C

  Anexa nr.46 Reguli privind primirea-distribuirea, verificarea, păstrarea

  şi manipularea lichidelor antigel

  Anexa nr.47 Norme maximale anuale de funcţionare pentru autospeciale de geniu

  CAPITOLUL I

  ASIGURAREA TEHNICĂ DE AUTOVEHICULE SECŢIUNEA I

  PRINCIPII GENERALE

  Art.1 Asigurarea tehnică de autovehicule cuprinde ansamblul măsurilor şi activităţilor care se planifică, organizează şi execută într-o concepţie unitară, în scopul menţinerii autovehiculelor în permanentă stare de operativitate, pentru îndeplinirea misiunilor în care sunt utilizate.

  Art.2 Asigurarea tehnică de autovehicule constă în managementul asigurării tehnice, pregătirea de specialitate a personalului, înzestrarea cu autovehicule, exploatarea şi repararea acestora, aprovizionarea cu materiale tehnice*şi scoaterea din înzestrare a autovehiculelor.

  Managementul asigurării tehnice de autovehicule revine directorilor şi se exercită prin şefii serviciilor logistice ai acestora (similari), şi se referă la prevederea, organizarea, antrenarea, coordonarea şi controlul activităţilor specifice desfăşurate de personalul logistic de specialitate din subordine, cât şi de personalul destinat exploatării autovehiculelor, precum şi la realizarea colaborării cu celelalte compartimente.

  Pregătirea de specialitate a personalului cuprinde activităţile ce se organizează şi se desfăşoară pentru însuşirea temeinică, în raport cu atribuţiile pe care acesta le are de îndeplinit, a cunoştinţelor privind construcţia, funcţionarea şi caracteristicile tehnice ale autovehiculelor din dotare, principiile şi regulile de exploatare şi reparare, precum şi pentru formarea şi perfecţionarea deprinderilor în conducerea autovehiculelor, întreţinerea şi repararea acestora.

  Înzestrarea cu autovehicule cuprinde totalitatea activităţilor de stabilire a furnizorilor, contractare, aprovizionare, primire, recepţie, repartizare, rodaj şi introducere în serviciu a autovehiculelor, în scopul asigurării necesarului unităţilor pentru uzul curent şi stocul de mobilizare, conform prevederilor tabelelor de înzestrare. Totodată, înzestrarea include activităţile legate de analizarea şi acceptarea ofertelor de donaţii şi sponsorizări cu astfel de mijloace, precum şi a propunerilor de transfer fără plată transmise de alte instituţii publice.

  Exploatarea autovehiculelor reprezintă totalitatea activităţilor legate de planificarea, organizarea şi folosirea legală, corectă şi eficientă a autovehiculelor, executarea la timp şi în volum complet a lucrărilor de întreţinere tehnică, păstrarea şi conservarea în scopul menţinerii lor în permanentă stare de funcţionare, a prevenirii accidentelor de circulaţie sau a evenimentelor tehnice şi prelungirea menţinerii acestora în exploatare.

  Repararea  autovehiculelor se referă la totalitatea activităţilor desfăşurate pentru restabilirea, în cel mai scurt timp, a stării tehnice a autovehiculelor defecte sau accidentate, la nivelul condiţiilor tehnice stabilite pentru repararea sau înlocuirea agregatelor, ansamblurilor, subansamblurilor şi pieselor defecte cu altele noi sau reparate.

  Aprovizionarea cu materiale tehnice cuprinde totalitatea activităţilor desfăşurate pentru stabilirea necesarului, a furnizorilor, contractarea, achiziţionarea, primirea, recepţia, depozitarea şi distribuirea materialelor tehnice pentru asigurarea permanentă, la timp şi în volum complet, a cantităţilor necesare exploatării autovehiculelor, executării întreţinerilor tehnice şi reparaţiilor la acestea.

  Scoaterea din înzestrare a autovehiculelor cuprinde totalitatea activităţilor ce se desfăşoară pentru scoaterea din funcţiune, transferul fără plată, valorificarea prin vânzare la

  image

  * Prin materiale tehnice se înţeleg: carburanţii-lubrifianţii, ansamblele, subansamblele, piesele de schimb, materiile prime şi alte materiale folosite în procesul de exploatare , întreţinere şi reparare a autovehiculelor.

  licitaţie şi casarea autovehiculelor. Activităţile menţionate se execută în conformitate cu legislaţia în vigoare.

  Art.3 Şeful Direcţiei Economico-Administrative şi Şeful Serviciului Logistic din aparatul central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi şefii serviciilor logistice din unităţile subordonate, răspund de organizarea şi realizarea permanentă a activităţilor de asigurare tehnică de autovehicule astfel încât, în orice situaţie, acestea să fie apte pentru îndeplinirea misiunilor de transport ce revin unităţilor.

  Art.4 Estimarea nivelului stării tehnice şi de funcţionare a autovehiculelor se calculează pentru toate categoriile de folosinţă (muncă operativă, transport, rezervă), folosindu-se următorii indicatori (coeficienţi):

  1. a) INDICATORUL (COEFICIENTUL) GRADULUI DE ÎNZESTRARE (Cc) se defineşte ca

   fiind raportul dintre existent (E) şi necesar (N):

   Cc E /N

   Acest indicator apreciază gradul de înzestrare cu tehnică , pentru o unitate. Valoarea lui maximă este egală cu unu când EN.

   Pe timpul pregătirii şi desfăşurării activităţilor curente de transport, existentul (E) se micşorează corespunzător numărului de autovehicule devenite nefuncţionale, cu nevoi de reparaţii capitale, care nu pot fi executate cu forţele din organica proprie.

   Creşterea acestui indicator către valoarea maximă, se realizează numai pe baza posibilităţilor de completare cu astfel de tehnică.

  2. b) INDICATORUL (COEFICIENTUL) DE STARE TEHNICĂ (Cst) se defineşte ca fiind raportul dintre numărul de autovehicule funcţionale, la un moment dat şi cel existent la acelaşi moment, respectiv:

   CstB/E.

   Cu ajutorul acestui coeficient se apreciază starea tehnică a parcului de autovehicule al unei unităţi.

   Autovehiculele apte pentru executarea misiunilor se stabilesc prin parcurgerea unui traseu de 10-15 km, după care se efectuează verificarea tehnică a acestora.

   Indicatorul poate atinge valoarea maximă (egală cu unitatea) atunci când întreaga tehnică auto existentă este funcţională (E B).

   Calificativul se acordă în funcţie de valoarea coeficientului de stare tehnică, astfel: 0,9 - 1,0 FOARTE BINE

   0,8 - 0,89 BINE

   0,7 - 0,79 SATISFĂCĂTOR

   sub 0,7 NESATISFĂCĂTOR

  3. c) INDICATORUL (COEFICIENTUL) DE FUNCŢIONALITATE (Cf) arată proporţia de

   tehnică auto, de o anumită categorie, avută la dispoziţie, funcţională la un moment dat, faţă de necesarul prevăzut în tabelele de înzestrare, respectiv:

   Cf B/N

   Este indicatorul de sinteză, înglobând pe ceilalţi doi:

   CfCc x Cst

   Acest indicator defineşte capacitatea de transport a unităţii pentru o anumită categorie de autovehicule şi permite directorului să cunoască cantitatea de tehnică auto funcţională de care dispune, la un moment dat, pentru o nouă misiune, faţă de cea prevăzută în tabelele de înzestrare.

   Valoarea acestui coeficient trebuie luată în considerare la dimensionarea amploarei misiunilor (întinderea zonei de responsabilitate, felul misiunilor, ritmul acestora etc).

   S-a notat cu:

   N - necesarul de autovehicule de un anumit tip, conform tabelelor de înzestrare;

   E - existentul de autovehicule în evidenţele contabile (din dotare), la momentul analizei;

   B - tehnica auto funcţională, la un anumit moment dat.

   SECTIUNEA A II-A

   MANAGEMENTUL ASIGURĂRII TEHNICE DE AUTOVEHICULE

   1. 1. Atribuţii generale

    Art.5 Managementul asigurării tehnice de autovehicule se realizează de către directorul unităţii, prin serviciul logistic, cu respectarea prevederilor prezentului normativ, a legilor, actelor normative specifice şi altor reglementări speciale.

    Managementul asigurării tehnice de autovehicule trebuie să asigure o conducere unitară, continuă, fermă, oportună, suplă şi să se desfăşoare cu perspectivă.

   2. 2. Atribuţiile Direcţiei Economico -Administrative pe linie de înzestrare*

    Art.6 Pentru realizarea asigurării tehnice de autovehicule, Direcţiei Economico -Administrative

    îi revin următoarele atribuţii, pe care le exercită prin compartimentul propriu de specialitate:

    1. a) să organizeze asigurarea tehnică de autovehicule la nivelul aparatului central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor din subordinea acesteia;

    2. b) să cunoască necesarul, existentul şi starea tehnică a autovehiculelor şi a celorlalte mijloace fixe din sectorul auto;

    3. c) să realizeze dotarea unităţilor din subordine cu autovehicule, utilaje, scule, dispozitive şi aparatură conform prevederilor tabelelor şi normelor de înzestrare;

    4. d) să organizeze şi să urmărească aprovizionarea unităţilor cu materiale tehnice şi folosirea judicioasă a acestora, să prevină formarea stocurilor excedentare;

    5. e) să cunoască necesarul de carburanţi-lubrifianţi şi lichide speciale al unităţilor subordonate;

    6. f) să cunoască necesarul şi existentul de personal tehnic; să organizeze şi să asigure perfecţionarea pregătirii de specialitate a personalului, formarea şi pregătirea conducătorilor de autovehicule şi a personalului tehnic de auto din cadrul unităţilor; să avizeze încadrarea în funcţii a personalului de conducere a asigurării tehnice de autovehicule din unităţi;

    7. g) să stabilească măsuri pentru întărirea ordinii interioare în parcurile auto şi de prevenire a accidentelor de circulaţie, să urmărească modul de aplicare a acestora şi să analizeze semestrial eficienţa activităţilor respective;

    8. h) să controleze şi să îndrume organizarea şi desfăşurarea inventarierii autovehiculelor şi materialelor tehnice;

    9. i) să stabilească, în conformitate cu evoluţia şi tendinţele construcţiei de autovehicule, caracteristicile tehnice ale unor autovehicule noi sau modernizate, necesare unităţilor, participând la experimentarea şi omologarea acestora, în conformitate cu metodologia stabilită în acest sens;

    10. j) să analizeze, să avizeze şi să înainteze ierarhic, spre aprobare, propunerile de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe din sectorul auto, în conformitate cu prevederile actelor normative;

    11. k) să propună, atunci când este cazul, scoaterea din înzestrare a unor tipuri de autovehicule, în conformitate cu prevederile actelor normative;

    12. l) să stabilească, pentru unităţile reparatoare din subordine, volumul reparaţiilor şi să urmărească îndeplinirea programelor de producţie privind repararea autovehiculelor, fabricarea şi repararea pieselor de schimb;

    13. m) să elaboreze, pe baza propunerilor unităţilor subordonate , programele logistice anuale şi de perspectivă privind înzestrarea cu mijloace de transport şi aprovizionarea cu piese de schimb, materiale tehnice şi servicii de resortul sectorului transporturi.

     image

     Art.7 Compartimentul Transporturi face parte din structura Serviciului Logistic din cadrul Direcţiei Economico -Administrative şi reprezintã organul tehnic de specialitate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu atribuţii privind înzestrarea unităţilor cu autovehicule din producţia internă şi import, pentru uzul curent, rezerva operativã şi stocul de mobilizare.

     Compartimentul Transporturi conduce şi controlează întreaga activitate de asigurare tehnicã cu autovehicule desfãşuratã de unitãţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

     Principalele atribuţii ale Compartimentului Transporturi sunt următoarele:

     1. a) elaborează studii şi prezintă propuneri cu privire la strategia de înzestrare cu autovehicule a unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

     2. b) executã analiza propunerilor de asigurare a mijloacelor tehnice şi materialelor din competenţă, înaintate de unităţile teritoriale de penitenciare, pe baza cărora fundamentează propuneri pentru proiectele programelor de înzestrare;

     3. c) stabileşte principiile şi normele de exploatare, reparare şi aprovizionare cu autovehicule şi materiale tehnice şi elaborează dispoziţiile tehnice care reglementează aceste activităţi;

     4. d) participă la derularea procedurilor de achiziţie şi la negocierea ofertelor şi calculaţiilor de preţ, avizează din punct de vedere tehnic contractele economice şi urmăreşte finalizarea acestora la termenele stabilite şi în condiţii de deplină legalitate, pentru bunurile materiale şi serviciile prevãzute a se aproviziona centralizat pentru toate unitãţile, conform programelor logistice aprobate;

     5. e) întocmeşte caietele de sarcini şi/sau specificaţiile tehnice pentru achiziţia mijloacelor tehnice, materialelor şi serviciilor de resort ce se achiziţionează centralizat;

     6. f) execută redistribuirile necesare mijloacelor tehnice de resort, impuse de nevoile operative;

     7. g) avizează documentaţiile tehnice de fabricaţie, omologare şi recepţie pentru mijloacele tehnice şi materialele specifice şi prezintă propuneri conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru introducerea în dotarea unităţilor a autovehiculelor noi, cu performanţe şi caracteristici tehnice superioare şi execută experimentarea acestora;

     8. h) organizeazã şi participă la recepţiile cantitative şi calitative ale mijloacelor tehnice contractate, urmărind respectarea proceselor tehnologice de fabricaţie şi a parametrilor tehnici şi funcţionali prevăzuţi în documentaţia tehnică şi în caietele de sarcini;

     9. i) în baza programelor întocmite de Serviciul Organizare, Planificare şi Asigurare Resurse din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, planifică, organizează şi urmăreşte completarea şi împrospătarea mijloacelor tehnice şi materialelor de resort, pentru stocul de mobilizare şi rezervă operativă al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

     10. j) urmăreşte comportarea în exploatare a mijloacelor tehnice de resort nou introduse în înzestrarea unităţilor, centralizează datele comunicate de unităţile deţinătoare, efectuează studiile tehnico-economice aferente şi intervine la furnizori pentru eliminarea neajunsurilor constatate;

     11. k) efectuează analize privind scoaterea din înzestrare a tipurilor de mijloace tehnice şi materialelor uzate moral şi fizic, pe baza propunerilor unităţilor deţinătoare ale acestora, pe care le supune spre aprobare conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

     12. l) analizează din punct de vedere tehnic şi prezintă propuneri privind oportunitatea preluării de către unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, a unor bunuri materiale de resort, confiscate şi intrate în proprietatea statului, oferite ca donaţie sau sponsorizare, în condiţiile legii. Organizează şi participă la verificarea tehnicã, pe teren, a produselor tehnice ce urmează a fi preluate;

     13. m) analizează propunerile privind programele anuale de reparaţii capitale ale mijloacelor de transport auto din dotarea unităţilor, ce se execută, pe plan central, prin Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii şi le supune aprobării conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

     14. n) analizează propuneri privind normele medii de timp şi consumurile specifice de materiale în cadrul operaţiunilor de reparaţii curente ce se execută la nivelul unităţilor teritoriale de penitenciare, pe care le supune aprobării conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

     15. o) analizează trimestrial modul de realizare a programului de reparaţii şi fabricaţie şi stabileşte priorităţi de introducere în reparaţii, luând sau propunând măsurile ce se impun;

     16. p) organizează şi ţine evidenţa statistică a mijloacelor de transport auto din înzestrarea unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

     17. q) ţine evidenţa numerelor de înmatriculare ale autovehiculelor din dotarea unităţilor;

     18. r) organizează şi ţine evidenţa accidentelor de circulaţie produse cu autovehiculele din înzestrare şi analizează cauzele producerii acestora, luând sau propunând măsurile ce se impun. Anual sau ori de câte ori este nevoie, prezintă conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sintezele accidentelor de circulaţie produse cu autovehiculele din înzestrare şi măsurile necesare diminuării numărului şi gravităţii acestora;

     19. s) stabileşte normele de consum carburanţi şi lubrifianţi pentru mijloacele tehnice nou introduse în înzestrare, în condiţiile specifice executării misiunilor ce revin unităţilor. La solicitarea acestora, verifică încadrarea autovehiculelor din dotare în normele de consum aprobate;

     20. t) efectuează analize şi sinteze pentru informarea conducerii ministerului, pe baza datelor prezentate de către unităţi, referitoare la problematica asigurării tehnice de autovehicule;

     21. u) organizează şi desfăşoară convocări de lucru privind pregătirea de specialitate a personalului cu atribuţii pe linia asigurării tehnice de autovehicule din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

     22. v) elaborează teme de cercetare-proiectare privind asimilarea de produse noi sau modernizarea celor existente;

     23. w) organizează şi execută activităţi de control şi îndrumare în unităţi. Execută controale pe trasee şi în unităţi privind folosirea legală şi eficientă a autovehiculelor din dotare.

   3. 3. Atribuţiile personalului cu diferite funcţii în cadrul unităţilor pe linia asigurării tehnice de autovehicule

    Art.8- Directorul este obligat:

    1. a) să ia măsuri pentru asigurarea personalului necesar executării la termenele stabilite şi în volum complet a reviziilor şi reparaţiilor la autovehiculele din dotare, urmărind realizarea concordanţei dintre prevederile tabelei de înzestrare şi funcţiile de personal tehnic auto din statul de organizare;;

    2. b) să analizeze şi să înainteze propuneri cu privire la introducerea sau scoaterea din înzestrare a bunurilor materiale din sectorul transporturi, în funcţie de natura şi specificul misiunilor ce revin unităţii;

    3. c) să ia măsuri pentru prevenirea producerii evenimentelor rutiere sau tehnice cu autovehiculele din dotare;

    4. d) să organizeze şi să desfăşoare activităţi de prevenire a accidentelor de circulaţie în rândul personalului propriu, posesor de autovehicule;

    5. e) să propună şi să urmărească amenajarea şi dotarea parcurilor auto cu utilaje şi materiale pentru stingerea incendiilor, precum şi completarea şi funcţionarea acestora; să asigure respectarea, atât a normelor de protecţie a muncii, cât şi a ordinii interioare în parcurile auto; să verifice modul în care personalul de serviciu cunoaşte şi aplică atribuţiile ce îi revin;

     Art.9- Şeful Serviciului Logistic are următoarele atribuţii:

     1. a) să urmărească folosirea legală, corectă şi eficientă a autovehiculelor;

     2. b) să analizeze semestrial starea tehnică şi de întreţinere a autovehiculelor din dotare şi să ia măsuri pentru menţinerea acestora în permanentă stare de funcţionare;

     3. c) să urmărească repararea autovehiculelor avariate prin accidente de circulaţie sau evenimente tehnice în vederea repunerii acestora în stare de funcţionare, în cel mai scurt timp;

     4. d) să analizeze periodic modul de desfăşurare a activităţilor de planificare, contractare, primire, depozitare, distribuire şi evidenţă ale materialelor tehnice;

     5. e) să urmărească remedierea la timp a neregulilor constatate cu ocazia inspecţiilor şi controalelor efectuate pe linia asigurării tehnice de autovehicule.

     6. f) să facă propuneri pentru întocmirea deciziei zilnice pe unitate privind asigurarea tehnică de autovehicule;

     7. g) să execute, la cerere, tractarea şi repararea autovehiculelor aparţinând altor unităţi din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, atunci când acestea se defectează în zona sa de responsabilitate, pe timpul executării misiunilor;

     8. h) să urmărească permanent încadrarea tuturor activităţilor asigurării tehnice de autovehicule în criteriile de eficienţă operativă şi de economicitate.

  Art.10 -Personalul tehnic, în funcţie de încadrare, are următoarele atribuţii:

   1. 10.1 – Ofiţerul inginer (auto sau similar) are următoarele atribuţii :

    1. a) să cunoască temeinic construcţia şi caracteristicile tehnico-funcţionale ale autovehiculelor din înzestrare, să urmărească comportarea în exploatare a tipurilor noi şi să facă propuneri pentru perfecţionarea şi modernizarea acestora;

    2. b) să cunoască necesarul, existentul, starea tehnică şi de întreţinere a autovehiculelor din înzestrare; să execute aprovizionarea, rodajul şi introducerea în serviciu a autovehiculelor;

    3. c) să aplice prevederile actelor normative referitoare la folosirea legală, exploatarea şi repararea autovehiculelor, precum şi la aprovizionarea cu materiale tehnice;

    4. d) să participe la întocmirea planului de alarmă şi a programului pregătirii de specialitate a personalului tehnic; să organizeze pregătirea de specialitate cu acesta prin şedinţe demonstrative şi instructaje privind exploatarea şi repararea autovehiculelor, precum şi de cunoaştere a noilor tipuri intrate în înzestrare;

    5. e) să cunoască necesarul, existentul şi gradul de pregătire a personalului tehnic din subordine şi să participe la încadrarea acestora;

    6. f) să asigure prevenirea accidentelor de circulaţie şi a evenimentelor tehnice, să cerceteze şi să ţină evidenţa acestora, să urmărească repararea în cel mai scurt timp şi de calitate a autovehiculelor avariate sau defecte;

    7. g) să organizeze şi să asigure folosirea la întreaga capacitate a forţei de muncă, a maşinilor unelte, utilajelor şi dispozitivelor de atelier, să urmărească executarea la timp şi de calitate a reparaţiilor;

    8. h) să urmărească, în permanenţă, asigurarea şi completarea stocurilor de materiale tehnice, să ia măsuri pentru primirea, recepţia, conservarea, depozitarea şi distribuirea acestora; să organizeze şi să execute activitatea de inventariere a bunurilor materiale din compartimentul auto şi să asigure recuperarea, repararea şi refolosirea pieselor de schimb şi a materialelor provenite din procesul de exploatare şi reparare ale autovehiculelor;

     image

     subofiţerul adminstrativ (contabilul de sector) nu face parte din structura personalului tehnic

    9. i) să se preocupe permanent de modernizarea tehnologiilor de reparaţii, reducerea timpilor de lucru şi a consumurilor de materiale, energie şi combustibili şi să facă propuneri pentru asigurarea necesarului de documentaţie tehnică, utilaje şi dispozitive pentru exploatarea şi repararea autovehiculelor.

   2. 10.2 – Şeful de garaj are următoarele atribuţii :

    1. a) să participe la organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor tehnice auto; să verifice starea tehnică şi de întreţinere a autovehiculelor, atât la plecare în cursă cât şi la înapoiere, a valabilităţii termenului de efectuare a inspecţiilor tehnice periodice;

    2. b) să permită ieşirea în cursă numai a autovehiculelor care au o stare tehnică şi de întreţinere bună pentru îndeplinirea misiunilor la care sunt folosite;

    3. c) să certifice prin semnătură în foaia de parcurs:

     • starea tehnică a autovehiculelor înainte de plecarea în cursă;

     • efectuarea reviziilor tehnice periodice şi a schimburilor de ulei şi filtru ulei motor la rulajele planificate;

    4. d) să nu permită ieşirea în cursă a autovehiculelor care au depăşit norma de efectuare a reviziei tehnice periodice sau de efectuare a schimbului de ulei motor;

    5. e) să urmărească, în permanenţă, asigurarea şi completarea stocurilor de materiale tehnice, să ia măsuri pentru primirea, recepţia, conservarea, depozitarea şi distribuirea acestora; să organizeze şi să execute activitatea de inventariere a bunurilor materiale din compartimentul auto şi să asigure recuperarea, repararea şi refolosirea pieselor de schimb şi a materialelor provenite din procesul de exploatare şi reparare ale autovehiculelor;

    6. f) să organizeze şi să conducă activitatea pentru executarea calitativă şi cantitativă, la termenele fixate, a sarcinilor privind repararea autovehiculelor;

    7. g) să verifice existenţa şi completarea corectă a documentelor de exploatare a autovehiculelor la plecarea în cursă, existenţa permiselor de conducere, a documentelor de identitate, ţinuta conducătorilor auto şi starea fizică a acestora, nepermiţând ieşirea în cursă a autovehiculelor, atunci când constată nereguli;

   3. 10.3 – Şeful atelierului de reparaţii auto are următoarele atribuţii :

    1. a) organizează, conduce şi răspunde de activitatea de reparaţii, revizii şi întreţinere a parcului auto din unitate;

    2. b) fixează sarcini şi responsabilităţi concrete pe linia întreţinerii mijloacelor auto fiecărui cadru ce are în primire mijloace auto;

    3. c) urmăreşte şi să răspunde de aplicarea consecventă a normativelor , instrucţiunilor , dispoziţiunilor tehnice şi a ordinelor ce reglementează activitatea sectorului în ceea ce priveşte folosirea , exploatarea , întreţinerea , repararea şi evidenţa mijloacelor auto;

    4. d) să cunoască particularităţile tehnico-constructive şi operative ale autovehiculelor din dotare, principalele caracteristici, date tehnice, reglaje, starea de fixaţie a unor scule şi utilaje din inventarul autospecialelor ;

    5. e) să ia măsuri pentru încadrarea autovehiculelor în normele tehnice de consum

    6. f) să efectueze planificarea , organizarea şi executarea operaţiunilor de reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor, de trecere la exploatarea de sezon, asigurând introducerea în reparaţie a tuturor mijloacelor , cât şi recepţionarea autovehiculelor reparate în unitate sau la unităţi specializate;

    7. g) să facă parte ca organ tehnic al unităţii din toate comisiile tehnice specifice activităţii de transporturi;

    8. h) împreună cu şeful de garaj să întocmească cererile de materiale , piese de schimb , utilaje de garaj şi atelier , scule, dispozitive, aparatură de testare şi control ,îngrijindu-se şi de aprovizionarea acestora ;

    9. i) să asigure o perfectă ordine interioară şi o stare disciplinară bună ;

    10. j) răspunde de starea de curăţenie a perimetrului parcului auto precum şi a spaţiilor aferente acestuia;

    În unităţile în care nu este prevăzută funcţia de şef atelier, atribuţiunile de mai sus vor fi preluate de şeful de garaj.

   4. 10.4 – Conducătorii auto au următoarele atribuţii :

    1. a) să cunoască caracteristicile tehnico-constructive ale autovehiculului ce îl are în dotare precum şi modul de funcţionare al acestuia;

    2. b) să cunoască particularităţile exploatării autovehiculului punând accent pe funcţionarea în siguranţă a acestuia , prevenirea accidentelor de circulaţie şi evenimentelor tehnice;

    3. c) să respecte normele legale privind circulaţia pe drumurile publice şi prevederile actelor normative în vigoare precum şi recomandările organelor de poliţie rutieră;

    4. d) respecte legislaţia în vigoare privind atestarea capacităţii profesionale, medicale şi psihologice;

    5. e) să completeze foaia de parcurs citeţ, fără ştersături sau modificări şi să certifice prin semnătură realitatea şi exactitatea datelor înscrise;

    6. f) să nu se abată de la itinerariul stabilit şi să nu folosească autovehiculul în alte scopuri decât celui destinat;

    7. g) să informeze şeful de garaj asupra eventualelor evenimente tehnice constatate pe timpul efectuării cursei

    8. h) să participe la executarea operaţiunilor de întreţinere tehnică a autovehiculelor

   5. 10.5 – Contabilul sectorului auto are următoarele atribuţii pe linia asigurării tehnice de autovehicule :

  1. a) ţine evidenţa contabilă a sectorului în baza reglementărilor legale şi răspunde de legalitatea operaţiunilor derulate

  2. b) emite foi de parcurs pentru autovehiculele unităţii completând datele privind valabilitatea, identificarea autovehiculului, numele conducătorilor auto, datele privind rezerva de kilometri, rulajele la care se execută R.T.1, R.T.2 şi schimbul de ulei, plinul rezervorului (la rubrica "Existent la rezervor"), kilometri la bord (de la care începe evidenţa rulajului pe noua foaie de parcurs);

  3. c) prelucrează foaia de parcurs, totalizează, calculează şi înscrie totalul kilometrilor (efectivi şi echivalenţi) parcurşi, consumul de carburanţi (consum real, consum normat, economii, consum peste normă) şi certifică prin semnătură operaţiunile făcute.

  4. d) păstrează şi completează dosarele tehnice ale autovehiculelor cu documentele specifice răspunzând de conţinutul acestora;

  5. e) completează în carnetele de bord rubricile privind: evidenţa rulajului, anvelopelor şi acumulatorilor;

  6. f) întocmeşte situaţia nominală a autovehiculelor din dotarea unităţii, evidenţa constituirii rezervei de carburanţi şi motokilometri precum şi evidenţa planificării şi consumului de motokilometri;

  7. g) prezintă spre aprobare directorului unităţii planul zilnic de transport;

  8. h) lunar, înainte de efectuarea inventarierii carburanţilor-lubrifianţilor, verifica împreună gestionarul sectorului evidenţa bonurilor de valoare distribuite conducătorilor de autovehicule, retrăgând pe cele rămase neconsumate

  Art.11 Pentru buna desfăşurare a activităţilor de asigurare tehnică de autovehicule, Direcţia Economico-Administrativă poate stabili şi alte atribuţii specifice unităţilor.

  SECŢIUNEA A III-A

  PREGĂTIREA DE SPECIALITATEA PERSONALULUI

  Art.12 Pregătirea de specialitate a personalului pentru asigurarea tehnică de autovehicule se organizează şi desfăşoară pentru însuşirea temeinică, în mod diferenţiat, în raport cu atribuţiile pe care le are de îndeplinit, a cunoştinţelor privind construcţia, funcţionarea şi caracteristicile tehnice ale autovehiculelor din înzestrare, principiile şi regulile de exploatare, precum şi formarea şi perfecţionarea deprinderilor în conducerea, întreţinerea şi repararea mijloacelor tehnice.

  Art.13 Perfecţionarea pregătirii de specialitate se execută, teoretic şi practic, prin cursuri de perfecţionare, întâlniri de lucru în cadrul unităţilor proprii sau celor specializate, vizite de documentare la diferite firme care au oferte în domeniu, vizite de documentare la târguri şi expoziţii, prin studiu individual.

  Art.14 Pregătirea de specialitate a personalului tehnic se desfăşoară diferenţiat, în raport de funcţiile pe care este încadrat şi se referă în principal la:

  1. a) cunoaşterea prevederilor actelor normative privind asigurarea tehnică de autovehicule;

  2. b) cunoaşterea caracteristicilor tehnico-funcţionale, construcţia, funcţionarea, exploatarea şi repararea autovehiculelor din înzestrare, principiile de folosire eficientă a acestora, precum şi a aparaturii de diagnosticare a utilajelor şi instalaţiilor de atelier;

  3. c) cunoaşterea particularităţilor exploatării autovehiculelor în diferite anotimpuri, punându-se accent deosebit pe funcţionarea sigură a acestora în toate condiţiile, prevenirea accidentelor de circulaţie şi evenimentelor tehnice;

  4. d) organizarea asigurării tehnice în situaţii deosebite (încadrarea incompletă cu personal tehnic, asigurarea parţială cu autovehicule şi materiale tehnice etc.);

  5. e) cunoaşterea normelor legale privind circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice, prevenirea accidentelor de circulaţie, îndatoririle şefului de garaj, de autovehicul şi ale conducătorului auto;

  6. f) cunoaşterea regulilor de protecţie a muncii ,precum şi a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.

  Art.15 În cazul când, prin programul de pregătire sau prin îndeplinirea misiunilor specifice, nu se asigură menţinerea antrenamentului în conducere, conducătorii auto vor fi folosiţi, prin rotaţie, la conducerea unor autovehicule care execută transporturi în cadrul misiunilor pe care unităţile le îndeplinesc.

  Art.16 Specializarea şi perfecţionarea pregătirii conducătorilor auto, precum şi a personalului tehnic auto, se organizează şi desfăşoară conform programelor şi instrucţiunilor întocmite de instituţii abilitate în domeniul transporturilor rutiere, care organizează astfel de cursuri.

  Art.17 Semestrial, în ultima lună, şefii serviciilor logistice vor organiza studierea, de către conducătorii auto din subordine, a prevederilor actelor normative în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi măsurile de prevenire a accidentelor de circulaţie şi a evenimentelor tehnice.

  Cu această ocazie, se va organiza şi efectua testarea acestora asupra cunoaşterii normelor privind circulaţia pe drumurile publice, măsuri de acordare a primului ajutor în caz de accidente precum şi a modului specific de lucru pentru situaţia în care se transportă persoanele care, potrivit legii, sunt private de libertate. În acest sens directorii de unităţi vor transmite invitaţii în scris reprezentanţilor poliţiei rutiere solicitându-se participarea efectivă a acestora la această activitate.

  Pentru personalul care nu îndeplineşte baremul legal, se stabileşte un alt termen de verificare.

  De asemenea, cei care dovedesc că nu au cunoştinţele necesare şi nu manifestă siguranţă în conducerea autovehiculelor sau produc accidente de circulaţie, în mod repetat, din vina lor, nu vor mai avea dreptul de a conduce autovehicule din dotare.

  SECTIUNEA A IV-A

  ÎNZESTRAREA ŞI COMPLETAREA CU AUTOVEHICULE

  1. 1. Clasificarea autovehiculelor

   Art.18 Autovehiculele din înzestrare se clasifică, după destinaţie, în grupele: muncã operativã, transport, rezervă şi stoc de mobilizare.

   Din grupa activităţi operative fac parte autovehiculele destinate executării misiunilor operative permanente sau temporare.

   Din grupa transport fac parte autovehiculele destinate asigurãrii nevoilor de transport administrativ-gospodãreşti.

   Din grupa rezervă fac parte autovehiculele destinate asigurării unor misiuni operative suplimentare sau pentru înlocuirea autovehiculelor imobilizate pe o perioadă mai îndelungată.

   Din grupa stoc de mobilizare fac parte autovehiculele care se păstrează în conservare, destinate înzestrării unităţilor care se înfiinţează (completează la mobilizare).

   Art.19 In conformitate cu prevederile standardelor naţionale în vigoare şi a reglementărilor emise de instituţiile abilitate, în calitate de autoritate naţională în domeniul transporturilor rutiere, în sensul prezentului ordin, vehiculele se definesc, astfel:

   Autovehicul - vehicul care se deplasează prin propulsie proprie.

   Automobil - autovehicul care se utilizeazã, în mod normal, pentru transportul de persoane şi/sau bunuri sau tractarea de remorci. Nu sunt considerate automobile, tractorul şi maşina autopropulsatã pentru lucrãri. Automobilul de teren are cel puţin două axe motoare, diferenţial blocabil şi capacitate de trecere corespunzãtoare.

   Autoturism - automobil care, prin construcţie şi echipare, este destinat transportului de persoane, bagajului şi/sau bunurilor acestora şi are maximum 9 locuri pe scaune (inclusiv conducãtorul auto).

   Berlină - caroserie închisă, având următoarele caracteristici:

   1. a) cu sau fără montant central între ferestrele laterale;

   2. b) acoperiş rigid fix;

   3. c) poate avea o trapă de aerisire;

   4. d) 4 sau mai multe locuri, dispuse pe cel puţin 2 rânduri;

   5. e) 2 sau 4 uşi laterale;

   6. f) poate avea o capotã de porbagaj sau uşã spate;

   7. g) 4 ferestre laterale.

   Break - caroserie închisă, având următoarele caracteristici:

   1. a) partea din spate oferă un volum mărit;

   2. b) acoperiş rigid fix;

   3. c) poate avea o trapă de aerisire;

   4. d) 4 sau mai multe locuri, dispuse pe cel puţin 2 rânduri;

   5. e) scaunele spate şi cotierele pot fi rabatabile sau demontabile pentru mãrirea suprafeţei de încărcare;

   6. f) 2 sau 4 uşi laterale şi uşã spate;

   7. g) 4 sau mai multe geamuri laterale.

   Microbuz (minibuz)- automobil destinat, prin construcţie, transportului a mai mult de 9 persoane (inclusiv conducătorul auto), dar nu mai mult de 22 persoane, aşezate pe scaune şi în picioare, având cel mult 17 locuri pe scaun.

   Autobuz - automobil destinat, prin construcţie, transportului a mai mult de 9 persoane (inclusiv conducătorul auto) pe scaune şi, dupã caz, a bagajelor acestora. Poate fi solo sau articulat şi poate avea unul sau mai multe niveluri (autobuz cu etaj).

   Autobuz urban - autobuz destinat transportului urban sau suburban de pasageri, aşezaţi pe scaune sau în picioare, având cel puţin 18 locuri, care asigură, la staţii, posibilitatea unui schimb rapid de pasageri.

   Autobuz interurban - autobuz destinat transportului interurban de pasageri aşezaţi pe scaune, cu posibilitatea transportului, pe distanţe scurte,a unui număr limitat de pasageri în picioare, pe culoar.

   Autocar - autobuz destinat transportului de persoane aşezate pe scaune, pe distanţe lungi, în condiţii de confort, prevăzut din construcţie, cu spaţii special amenajate, în afara salonului pasagerilor, pentru depozitarea bagajelor acestora.

   Automobil mixt - automobil destinat, prin construcţie, transportului simultan de persoane şi de bunuri, în compartimente separate.

   Automobil utilitar (autoutilitară) - automobil comercial destinat, prin construcţie, transportului de bunuri, într-o structura închisă sau deschisă.

   Autocamion (autoutilitară camion) - automobil utilitar destinat, prin construcţie şi echipare, transportului de bunuri pe o platforma cu sau fără obloane, care poate fi acoperită cu prelată.

   Autofurgon (autoutilitară furgon) - automobil utilitar destinat, prin construcţie şi echipare, transportului de bunuri într-o structură închisă.

   Automobil specializat (autospecializată) - automobil destinat transportului de bunuri sau de persoane, pentru care sunt prevăzute amenajări specifice (ex: autocisternă pentru transport apă, autocisternă pentru transport carburanţi-lubrifianţi, autoizoterma, autofrigorifică, autovehicul pentru transport pâine etc.).

   Automobil special (autospecială) - automobil cu caroserie închisă sau deschisă destinat, prin construcţie şi echipare, efectuãrii de servicii şi/sau lucrãri (ex: autospecială pentru transport deţinuţi, autospecialã pentru stins incendii, autosanitară, autoambulanţă, autovidanjă, automacara, autospeciale de transmisiuni, geniu, chimic etc.).

   Autotractor - autovehicul de tracţiune, destinat exclusiv sau în special, tractării de remorci. Autoremorcher - autotractor destinat, în principal, tractării remorcilor grele cu proţap articulat sau a unor vehicule tractate grele, putând fi prevăzut cu o platformă pentru lestare.

   Autotractor cu şa - autotractor destinat numai tractării semiremorcilor, prevăzut cu un dispozitiv de cuplare de tip şa, care preia o parte importantã din masa acestora, precum şi forţele de tractare.

   Tractor - autovehicul de tracţiune destinat, prin construcţie şi echipare, tractării, împingerii

   şi/sau acţionării diverselor vehicule sau utilaje agricole, industriale etc.

   Tractor agricol sau forestier - tractor destinat efectuării unor lucrări în agricultură şi silviculturã prin tractarea, purtarea şi, dupã caz, acţionarea unor remorci sau utilaje speciale din aceste domenii, fiind în general tractor lent, cu o vitezã ce nu depãşeşte 30 km/h.

   Maşinã autopropulsatã pentru lucrãri - utilaj autopropulsat destinat, prin construcţie şi echipare, efectuarii unor lucrãri sau service, care circulã pe drum numai pentru a se deplasa între locul de garare şi locul unde executã lucrãrile, având o vitezã care nu depãşeşte 30 km/h (ex:

   buldozer, excavator, autostivuitor, plug de zãpadã autopropulsat etc.). Maşina autopropulsatã pentru lucrãri, realizatã pe şasiu auto, care pãstreazã caracteristicile de performanţă ale autovehiculului de bază din care derivă, este asimilată cu autovehiculul special (autospecială).

   Remorcă (vehicul tractat) - vehicul fără motor, destinat, prin construcţie, sã fie tractat de autovehicule. Din punct de vedere al amenajãrilor constructive şi al destinaţiei, acestea pot fi: remorcă utilitară camion, remorcă utilitară furgon, remorcă specializată, remorcă specială etc.

   Semiremorcă - vehicul tractat prevăzut, în locul axei directoare, cu un sistem de articulaţie cu pivot care se cupleazã cu şaua autotractorului. Axa sau grupa de axe este situatã în spatele centrului de greutate al vehiculului considerat uniform încãrcat, astfel încât o parte semnificativã a masei sale totale maxime autorizate, este suportatã de şaua autotractorului. Din punct de vedere al amenajãrilor constructive şi al destinaţiei, acestea pot fi: semiremorca utilitară camion, semiremorcă utilitară furgon, semiremorcă specializată, semiremorcă specială etc.

   Art.20 Terminologia utilizatã în art. 18 şi 19 se va utiliza, în mod obligatoriu, de personalul logistic de specialitate cu atribuţii specifice în domeniul asigurării tehnice de autovehicule.

  2. 2. Primirea-predarea, introducerea în serviciu şi retragerea din exploatarea autovehiculelor

   Art.21 Dotarea unităţilor cu mijloace de transport se poate realiza prin: achiziţia de autovehicule noi, redistribuirile între unităţi, transferul fără plată al unor autovehicule de la alte instituţii publice, acceptarea unor donaţii sau sponsorizări, precum şi prin preluarea de autovehicule confiscate şi intrate în proprietatea privată a statului.

   Art.22 In executarea acestor activităţi, se vor avea în vedere necesităţile reale şi de perspectivã ale unitãţilor, urmărindu-se permanent introducerea în dotare, numai a acelor mijloace de transport ale căror caracteristici tehnico-funcţionale permit îndeplinirea în mod corespunzător a misiunilor ce revin unităţilor.

   Art.23 Introducerea în dotarea unităţilor a unor autovehicule noi, prin achiziţii centralizate, se face numai după avizarea, de către Direcţia Economico-Administrativă, a specificaţiilor tehnice. Această avizare nu poate constitui derogare de la respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice de bunuri şi de servicii.

   Art.24 Completarea stocului de mobilizare cu autovehicule noi se realizează de către Direcţia Economico-Administrativă.

   Împrospătarea stocului de mobilizare se realizează cu mijloace de transport noi primite pentru dotare, având rodajul terminat şi o stare tehnicã şi de întreţinere foarte bună.

   La grupa rezervă, prin grija unităţilor, se vor introduce numai autovehicule cu rulaje reduse şi o stare tehnicã şi de întreţinere corespunzătoare îndeplinirii misiunilor ce revin unităţii. Art.25 Primirea autovehiculelor noi se execută prin Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii.

   Art.26 Predarea-primirea autovehiculelor se execută astfel:

   1. a. în baza deciziei de distribuţie emisă de :

    1. 1) Directorul general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care coordonează activitatea Direcţiei Economico - Administrative – pentru distribuirile de autovehicule noi ;

    2. 2) Şeful Direcţiei Economico – Administrative – pentru distribuirile/redistribuirile efectuate între unităţile din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

   2. b. în baza deciziei zilnice pe unitate şi documentelor de evidenţă contabilă, pentru predarea- primirea autovehiculelor de la o unitate la altă unitate, în cazul detaşării autovehiculelor;

   3. c. în baza deciziei zilnice pe unitate şi a procesului-verbal de predare-primire, pentru predarea- primirea autovehiculului de la depozitul unităţii la conducãtorul auto şi de la un conducãtor auto la altul.

    Înmatricularea autovehiculelor noi sau redistribuite se va face în funcţie de necesităţile activităţilor curente de transport şi, de regulă, în raza unde unităţile deţinătoare îşi au sediul, cu respectarea prevederilor legale.

    Art.27 In cazul distribuirilor/redistribuirilor, la predare, autovehiculele trebuie să fie complete, să aibă o stare tehnicã şi de întreţinere bunã şi documentele de evidenţă a exploatării completate la zi.

    Cu această ocazie, se vor verifica următoarele:

    1. a) sculele, accesoriile, piesele de schimb etc., conform inventarului de complet;

    2. b) dacă datele înscrise în decizia de distribuţie şi în documentele de evidenţă a exploatării corespund cu cele înscrise pe autovehicul: categoria, marca, tipul, numãrul de identificare al autovehiculului şi seria de motor;

    3. c) dacã marca, tipul şi seriile anvelopelor existente pe autovehicul corespund cu cele menţionate în documentele de exploatare;

    Se interzice înlocuirea agregatelor, aparatelor, instalaţiilor, mecanismelor şi pieselor existente pe autovehiculele ce se predau, cu altele mai vechi sau defecte.

    Art.28 Se interzice predarea -primirea autovehiculelor în situaţiile în care nu sunt îndeplinite cumulativ, după caz, condiţiile prevãzute la art.25, art.26 şi art.27.

    Art.29 In cazul distribuirilor efectuate între unităţi, atunci când autovehiculele nu corespund a fi predate şi delegatul primitor refuzã primirea acestora, directorul unităţii predătoare trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a deciziei (dispoziţiei) primite, prin înlăturarea tuturor neajunsurilor semnalate. In astfel de situaţii, la unitatea predătoare se va întocmi un proces-verbal, în care se vor menţiona: motivul refuzului, măsurile luate pentru înlãturarea neajunsurilor şi un nou termen de predare-primire.

    Când directorul unităţii predãtoare considerã cã refuzul primirii nu este întemeiat, va înainta, ierarhic, procesul- verbal şi documentaţia care justifică netemeinicia refuzului, urmând ca Serviciul Logistic din cadrul Direcţiei Economico - Administrative să ia măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a deciziei emise.

    Art.30 La predarea-primirea autovehiculelor se întocmeşte document justificativ contabil şi proces verbal model anexa 2, după caz.

    Art.31 La introducerea în serviciu a autovehiculelor, se va emite o decizie zilnică pe unitate, în care se va specifica: grupa de destinaţie la care se repartizeazã, numãrul de înmatriculare al autovehiculului, norma de rulaj pânã la sfârşitul anului, gradul profesional,numele şi prenumele conducãtorului auto.

    Art.32 La începutul fiecărui an, se va emite o decizie zilnică pe unitate pentru reglementarea activităţii de asigurare tehnicã de autovehicule, care va cuprinde: date privind identificarea autovehiculului, categoria, marca şi tipul autovehiculului; numărul de înmatriculare; grupa de destinaţie (conform prevederilor tabelei de înzestrare); norma anuală maximă de rulaj; gradul profesional, numele şi prenumele conducătorului auto care îl încadrează; componenţa comisiilor pentru: testarea conducătorilor auto, cercetarea accidentelor de circulaţie şi a evenimentelor tehnice.

    Modificările ulterioare ale prevederilor acestei decizii zilnice pe unitate, se pot efectua pentru motive temeinice, numai prin decizie zilnică pe unitate.

    Art.33 Evidenţa autovehiculelor se ţine pe grupe de destinaţie, separat la uzul curent şi stocul de mobilizare, conform tabelelor de înzestrare a unităţii la pace şi mobilizare şi ale celor pe care le asigurã din punct de vedere logistic, menţionându-se: categoria, marca şi tipul fiecãrui autovehicul.

    Art.34 Compartimentul Transporturi din Direcţia Economico - Administrativă ţine evidenţa nominală şi statisticã a autovehiculelor din unitãţile subordonate.

    Evidenţa nominală şi statisticã se ţine în unităţi pe formulare model anexa 3.

    Unităţile teritoriale de penitenciare vor transmite la Direcţia Economico - Administrativă – Compartimentul Transporturi, situaţia nominală a autovehiculelor model anexa

    3, pânã la 15 ale lunii următoare trimestrului de referinţă, atât în scris, cât şi prin poşta electronică.

  3. 3. Scoaterea din funcţiune a autovehiculelor

   Art.35 Scoaterea din funcţiune a unor tipuri de autovehicule, se efectuează cu aprobarea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la solicitarea Direcţiei Economico - Administrative, în baza propunerilor înaintate de unităţile subordonate.

   Se poate solicita scoaterea din funcţiune numai a acelor tipuri de autovehicule care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

   • - au îndeplinit duratele normale de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare;

   • - au devenit atipice iar piesele de schimb aferente nu se mai fabrică;

   • - exploatarea lor este neeconomicoasă sau starea tehnică nu mai corespunde circulaţiei în siguranţă pe drumurile publice.Acest aspect va fi confirmat prin raport tehnic eliberat Registrul Auto Român sau de staţiile de inspecţie tehnică autorizate

   Art.36 Scoaterea din funcţiune a autovehiculelor şi a celorlalte mijloace fixe din sectorul auto, precum şi disponibilizarea bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, care nu mai sunt necesare unitãţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se face în conformitate cu prevederile legale, ordinele şi instrucţiunile care reglementează această activitate.

  4. 4. Rodajul autovehiculelor şi motoarelor

   Art.37 Rodajul autovehiculelor noi sau reparate sau al celor echipate cu motoare noi sau motoare la care s-au efectuat reparaţii majore (înlocuire set motor, înlocuire arbore cotit) se execută de către conducători auto experimentaţi.

   Rodajul se execută înainte de introducerea/reintroducerea în exploatare a autovehiculelor, respectându-se instrucţiunile tehnice ale furnizorului, prescripţiile unităţii reparatoare sau dispoziţiile tehnice în vigoare.

   La autoşasiurile destinate autospecialelor, de regulă, rodajul se efectuează înainte de montarea instalaţiilor speciale.

   În perioada de rodaj, autovehiculele pot fi folosite pentru executarea unor transporturi, cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa 4.

   Art.38 Rodajul autovehiculelor noi se execută în unităţile la care au fost distribuite. In cazul apariţiei unor defecţiuni, al producerii unor evenimente tehnice sau accidente de circulaţie în perioada de rodaj, răspunderea revine unităţii care efectuează rodajul, care informează, cercetează şi soluţionează evenimentul respectiv.

   Art.39 Rodajul autovehiculelor se execută după ce au fost înmatriculate, iar pe foile de parcurs la rubrica ,,Beneficiar” se menţionează “RODAJ”. Înainte de începerea rodajului şi pe timpul efectuării acestuia, unitatea deţinătoare asigură instruirea conducătorilor auto privind instrucţiunile prescripţiile şi dispoziţiile tehnice ce trebuie respectate.

  5. 5. Înmatricularea şi evidenţa autovehiculelor

   Art.40 Înmatricularea şi radierea autovehiculelor se face cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare.

   Art.41 Evidenţa numerelor de înmatriculare, în vechiul sistem şi în noul sistem, precum şi a certificatelor de înmatriculare aferente autovehiculelor din dotarea unităţilor sau care sunt asigurate din punct de vedere tehnic de acestea, se ţine în registru model anexa 5, de Compartimentul Transporturi din Direcţia Economico – Administrativă.

   Art.42 În cazul în care autovehiculul înmatriculat în vechiul sistem (anterior anului 1990) este scos din înzestrare, se procedează conform reglementărilor legale în vigoare.

  6. 6. Vopsirea şi inscripţionarea autovehiculelor

   Art.43 Culorile în care sunt vopsite autovehiculele, modelele de inscripţionare, echiparea cu dispozitive de avertizare acustico-luminoasă, amplasarea şi cazurile în care acestea pot fi folosite, se aprobă de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea Direcţiei Economico – Administrative,

   cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice.

  7. 7. Detaşarea autovehiculelor

  Art.44 Atunci când situaţia impune, autovehiculele din dotare se pot detaşa la alte unităţi, cu sau fără conducător auto, în baza deciziei de detaşare emisă de directorul general adjunct care coordonează activitatea Direcţiei Economico–Administrative, la propunerea acesteia.

  Art.45 Decizia de detaşare va cuprinde:

  1. a) categoria, marca, tipul, numărul de identificare, seria de motor şi numărul de înmatriculare al autovehiculului;

  2. b) gradul profesional,numele şi prenumele conducătorului auto, după caz;

  3. c) durata detaşării;

  4. d) grupa de muncă la care va fi alocat la drepturi autovehiculul, în unitatea la care se detaşează;

  5. e) rulajul maxim pe care urmează să îl efectueze pe perioada detaşării. Acesta se va determina prin corelarea prevederilor de la pct. “c” şi “d”.

   Art.46 Unităţile vor emite decizie zilnică pe unitate pentru scoaterea sau alocarea la drepturi a autovehiculelor detaşate.

   La începerea şi terminarea detaşării, se întocmesc documente justificative şi procese verbale de predare-primire model anexa 2, iar autovehiculele vor avea plinul de carburanţi, o stare tehnică şi de întreţinere corespunzătoare misiunilor ce le revin şi vor fi însoţite de carnetele de bord, completate la zi.

   Art.47 Unităţile care primesc autovehicule prin detaşare, răspund de acestea ca şi de cele proprii, asigurându-le condiţii de parcare, întreţinere şi reparare.

   Accidentele de circulaţie sau evenimentele tehnice produse, în care sunt implicate autovehiculele detaşate, se comunică de unitatea care le are în folosinţă, care va lua măsuri pentru stabilirea răspunderii patrimoniale şi recuperarea pagubelor.

   Art.48 Unităţile care au primit autovehicule detaşate, eliberează foi de parcurs, înregistrându-se cu rulajul efectuat şi răspund de completarea carnetelor de bord şi scăderea cu documente legale a materialelor tehnice folosite în procesul exploatării şi reparării lor.

   Art.49 Rulajul efectuat de un autovehicul, pe perioada detaşării, se scade din norma maximă anuală de rulaj la care acesta a fost alocat de unitatea care l-a detaşat.

   SECTIUNEA A V-A

   PLANIFICAREA, ORGANIZAREA ŞI REALIZAREA EXPLOATĂRII AUTOVEHICULELOR

   1. 1. Planificarea, organizarea şi evidenţa exploatării autovehiculelor

    Art.50 Exploatarea autovehiculelor se planifică, se organizează şi se desfăşoară în funcţie de misiunile specifice unităţilor, în limita normelor anuale maxime de rulaj prevăzute în anexa 6.

    Calitatea exploatării autovehiculelor depinde în principal de:

    1. a) nivelul pregătirii de specialitate a personalului tehnic şi a celui stabilit pentru conducerea autovehiculelor din dotare;

    2. b) executarea la timp, în volum complet şi de calitate a verificărilor şi întreţinerilor tehnice;

    3. c) respectarea cu stricteţe a regulilor de prevenire a accidentelor de circulaţie şi a evenimentelor tehnice;

    4. d) planificarea corectă şi evidenţa strictă a folosirii autovehiculelor;

    5. e) executarea de controale asupra stării tehnice şi de întreţinere a autovehiculelor;

    6. f) asigurarea condiţiilor corespunzătoare de parcare a autovehiculelor.

    Art.51 Stabilirea personalului necesar pentru executarea la timp, în volum complet şi de calitate a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii auto şi a suprafeţelor necesare pentru parcarea şi repararea autovehiculelor unei unităţi, se face în conformitate cu prevederile anexei 7.

    Art.52 Planificarea şi evidenţa exploatării, au ca scop corelarea necesarului de kilometri pentru îndeplinirea misiunilor specifice fiecărei unităţi, cu normele anuale de rulaj şi cantităţile de carburanţi şi lubrifianţi repartizate, optimizarea folosirii autovehiculelor şi constau în:

    1. a) stabilirea necesarului anual de carburanţi, lubrifianţi şi materiale de întreţinere, pe baza numărului de autovehicule prevăzute în tabelele de înzestrare şi normele anuale de rulaj;

    2. b) analiza trimestrială şi ori de câte ori este nevoie, a consumului de kilometri;

    3. c) stabilirea anuală şi lunară, pe bază de grafic, a autovehiculelor la care urmează să se execute reviziile tehnice;

    4. d) înscrierea, pe foile de parcurs, a rulajului la care urmează să se execute reviziile tehnice şi schimbul de ulei şi filtru;

    5. e) stabilirea autovehiculelor care se vor păstra în conservare, în funcţie de numărul de conducători auto existenţi;

    6. f) cunoaşterea stării tehnice şi de întreţinere a autovehiculelor.

     Art.53 Necesarul anual de carburanţi-lubrifianţi şi lichide speciale, în funcţie de autovehiculele existente, se stabileşte şi se prevede în programul logistic anual.

     Art.54 Unităţi teritoriale de penitenciare care vor crea rezerve de carburanţi şi kilometri, reprezentând 0,5 % din necesarul anual de carburanţi şi kilometri.

     Evidenţa rezervelor de carburanţi şi kilometri, precum şi a consumului acestora, se ţine de fiecare unitate, conform anexei 8.

     Aceste rezerve se asigură în procentele respective, faţă de normele anuale maxime de kilometri la care sunt alocate autovehiculele şi se pot folosi numai cu aprobarea directorului unităţii la nivelul căreia s-au constituit.

     Art.55 Norma anuală de kilometri se repartizează lunar, pe fiecare autovehicul, iar evidenţa consumului se ţine în registru de evidenţa planificării şi consumului de kilometri, model anexa 9 de către contabilul sectorului auto.

     Art.56 În cadrul aceleiaşi unităţi se pot redistribui kilometri între autovehicule, cu aprobarea directorului unităţii.

     Redistribuirea kilometrilor între unităţi, se execută cu aprobarea directorului general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care coordonează activitatea Direcţiei Economico – Administrative, la propunerea acesteia.

     Art.57 Şefii serviciilor logistice din unităţi vor analiza trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, consumul de kilometri, de fiecare dată luând măsuri de încadrare în norme sau de redistribuire.

     Art.58 Activitatea de asistenţă tehnică se organizează şi desfăşoară pe bază de plan pentru toate categoriile de mijloace de transport care fac obiectul acestui normativ.

     Planul anual de revizii tehnice se întocmeşte de către şeful de garaj, după modelul indicat în anexa nr.10 şi cuprinde reviziile tehnice 1 şi 2 ale mijloacele de transport din dotare.

     Termenul de întocmire a planului anual de revizii tehnice este 15 decembrie pentru anul următor.

     1. 1) Pe baza planului anual se întocmesc planurile lunare de revizii tehnice, de către şeful de garaj pentru toate mijloacele din dotare, conform modelului prezentat în anexa nr.11, până la 25 ale lunii anterioare lunii de plan.

     2. 2) In planul lunar de revizii tehnice întocmit la nivelul unităţii, care este planul de muncă al atelierului, se înscriu toate lucrările care intră în atribuţiile acestuia.

    Planul anual de revizii tehnice, se aprobă de director, iar planul lunar se aprobă de şeful serviciului logistic. In aceste planuri se ţine şi evidenţa curentă (la zi) a tuturor lucrărilor executate, urmărind încadrarea strictă în termenele stabilite.

    Art.59 La emitere, pe foile de parcurs se vor înscrie rulajele la care urmează să se execute reviziile tehnice şi schimbul de ulei şi filtru.

    Nu se vor elibera foi de parcurs pentru autovehiculele la care nu s-au executat reviziile tehnice sau schimbul de ulei la rulajele stabilite.

    Art.60 Datele privind funcţionarea autovehiculului şi consumul de carburanţi-lubrifianţi se înscriu în documentele de evidenţă a exploatării, astfel:

    1. a) în foaia de parcurs, care se completează conform anexei nr.12 şi constituie documentul de bază la ieşirea autovehiculelor în cursă şi la justificarea consumului de kilometri şi carburanţi-lubrifianţi, pe perioada pe care a fost emisă;

    2. b) în registrul de evidenţa planificării şi consumului de kilometri;

    3. c) în carnetul de bord al autovehiculului, care se completează lunar.

    Art.61 Carnetul de bord al autovehiculului constituie documentul de evidenţă a folosirii, întreţinerii, reparării şi conservării acestuia, de la introducere şi până la scoaterea din dotare, constituind şi documentul de evidenţă a inspecţiilor tehnice.

    Carnetele de bord se completează cu datele iniţiale de identificare şi cele generale ale autovehiculului, numărul facturii de achiziţie şi se eliberează de către unităţile cu atribuţii de înzestrare.

    Carnetul de bord însoţeşte autovehiculul când este redistribuit, detaşat sau introdus în atelier în vederea executării întreţinerilor sau reparaţiilor.

    Art.62 Carnetele de bord se păstrează la şeful de garaj, care urmăreşte completarea corectă şi la timp a acestora de către persoanele care au această obligaţie prin atribuţiile de serviciu.

    Art.63 Fiecărui autovehicul i se constituie dosarul tehnic, care se păstrează la contabilul de sector şi va conţine inventarul completului, procese-verbale de predare-primire, actele de constatare tehnică, precum şi copii după actele justificative contabile privind mişcarea bunului şi după documentele de provenienţă (decizie de distribuţie sau transfer,factură , carte de identitate, copie certificat înmatriculare, copie fişă înmatriculare,copii poliţe asigurare auto,proces verbal de transfer fără plată etc.).

    Inventarul completului se eliberează, pentru autovehiculele nou intrate în dotare, de Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii şi conţine sculele livrate de furnizor pentru fiecare autovehicul, precum şi opţionalele cu care este echipat acesta.

    La unităţi, în inventarul completului vor fi înscrise şi celelalte materiale cu care se echipează suplimentar fiecare autovehicul.

    În situaţia valorificării autovehiculului respectiv, aceste materiale (cu excepţia cheii de roţi şi a cricului) vor fi retrase în depozitul unităţii.

    Actul de constatare tehnică, model anexa 13, se întocmeşte de comisia pentru constatări tehnice, în toate situaţiile când se impune înlocuirea la autovehicul a principalelor agregate, piese de schimb şi materiale, cum sunt: motor, set de motor, segmenţi, arbore cotit, arbore cu came, chiulasă, carburator, ruptor-distribuitor, cutie de viteze, cutie de distribuţie, ambreiaj complet, punte spate, punte faţă, electromotor, alternator, radiator, pompă de apă, pompă de ulei, pompă de injecţie, pompă de alimentare, arcuri, amortizoare, axe planetare, parbrize, geamuri, faruri, lămpi de semnalizare, jante, elemente de tapiţerie şi caroserie, etc.

    În cazul redistribuirii autovehiculului la alte unităţi din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se va preda carnetul de bord împreună cu dosarul tehnic, aceste documente menţionându-se în documentul justificativ de predare-primire.

    Pentru anvelope, baterii de acumulatori, prelate, antigel, ulei de motor şi lichide speciale, se întocmesc acte de constatare tehnică numai atunci când se impune înlocuirea acestora sau vopsirea integrală a autovehiculelor, înainte de îndeplinirea normelor de exploatare.

    La scoaterea autovehiculului din evidenţa unităţilor, după efectuarea activităţii de audit intern, carnetul de bord şi dosarul tehnic se distrug în unitate, conform instrucţiunilor de evidenţă şi mânuire a documentelor secrete.

    Art.64 Carnetele de bord expirate, pierdute, deteriorate sau distruse vor fi înlocuite cu altele noi, prin Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii, odată cu iniţierea, la nivelul unităţii solicitatoare, a cercetării administrative asupra celor răspunzători (în cazul celor pierdute, deteriorate sau distruse).

    Imprimatele necesare întocmirii documentelor duplicat, se asigură de Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii, ca unitate emitentă a documentelor originale.

    Formularele noi vor fi completate în unitate şi se vor certifica pentru conformitate de directorul unităţii.

   2. 2. Personalul admis pentru conducerea autovehiculelor

    Art.65 Autovehiculele din înzestrare vor fi conduse de personal autorizat care posedă permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte autovehiculul şi certificat de atestare a capacităţii profesionale, eliberat de Registrul Auto Român, prin Autoritatea Rutieră Română.

    Acesta va fi trecut în decizia zilnică pe unitate şi va lua în primire autovehiculele cu proces-verbal, la începutul fiecărui an calendaristic sau când situaţia impune.

    Cadrele ce au în primire autovehicule din dotarea unităţii, vor exploata şi întreţine aceste autovehicule conform prevederilor prezentului Normativ tehnic şi poartă întreaga responsabilitate privind modul de exploatare, întreţinere şi folosire al acestora.

    Art.66 În raport de nevoile muncii, directorii de unităţi pot acorda şi altor categorii de persoane dreptul de a conduce autovehiculele din dotare ( cu excepţia autovehiculelor destinate transportului operativ al deţinuţilor), dacă posedă permis de conducere corespunzător categoriei autovehiculului ce urmează să îl conducă.

    Pentru a exista garanţia exploatării legale şi corecte a autovehiculelor, personalul respectiv va fi verificat de o comisie asupra cunoaşterii noţiunilor tehnice de bază, regulilor de circulaţie pe drumurile publice, noţiunilor de acordare a primului ajutor în caz de accident auto, precum şi asupra deprinderilor în conducerea autovehiculelor.

    Cadrele stabilite de unităţi primesc dreptul de a conduce autovehiculele din dotare, după obţinerea avizului Serviciului de Expertiză Psihologică şi Evaluare Profesională din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi nominalizarea acestora în decizia zilnică pe unitate. Art.67 Pentru conducerea autovehiculelor destinate transportului de persoane, vor fi selecţionaţi conducători auto foarte bine pregătiţi profesional, cu experienţă în conducerea auto, cunoscători ai normelor privind transportul rutier de persoane şi care îndeplinesc condiţiile legale de atestare din partea organelor abilitate ale statului în domeniul transporturilor rutiere.

   3. 3. Folosirea autovehiculelor

    Art.68 Autovehiculele din dotarea unităţilor se folosesc numai în scopul pentru care sunt destinate prin tabelele de înzestrare, conform prezentului normativ.

    Ieşirea în cursă a autovehiculelor din dotarea unităţilor se va efectua în baza planului de transport, model anexa nr. 14, care se întocmeşte zilnic şi se aprobă de directorul unităţii .

    Ieşirea în cursă a autovehiculelor neplanificate se realizează prin înscrierea ulterioară a acestora în planul zilnic de transport.

    Intrarea şi ieşirea în/din cursă se menţionează de cei în drept în “Registrul de intrare/ ieşire în/din unitate” a autovehiculelor, model anexa nr.1.

    Art.69 Autovehiculele din grupa activităţi operative se folosesc pentru executarea misiunilor ce revin unităţilor, în vederea îndeplinirii atribuţiunilor stabilite prin lege, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, după cum urmează:

    1. a) transportul persoanelor care, potrivit legii, sunt private de libertate, pentru

     prezentare la instanţele de judecată, organele de urmărire penală, unităţi spitaliceşti din structura proprie a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau din reţeaua Ministerului Sănătăţii, precum şi transferului acestora între unităţile din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

    2. b) transportul personalului grupelor de intervenţie constituite la nivelul penitenciarelor cu regim de maximă siguranţă;

    3. c) transportului personalului cu atribuţiuni pe linia siguranţei deţinerii şi regimului penitenciar, pentru executarea misiunilor specifice.

     In situaţia când, în tabela de înzestrare a unităţii, nu sunt prevăzute autovehicule din grupa transport, se pot folosi autovehicule din grupa muncă operativă şi pentru asigurarea nevoilor de transport administrativ - gospodăreşti.

     Art.70 Autovehiculele din grupa transport se folosesc pentru:

     1. a) transportul cadrelor la activităţi privind organizarea şi desfăşurarea procesului de pregătire de luptă şi pentru executarea misiunilor ordonate;

     2. b) aprovizionarea unităţilor cu bunuri materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului pregătirii de luptă şi pentru executarea misiunilor ordonate;

     3. c) asigurarea nevoilor de transport, la cerere, în cazul unor evenimente, în controale, precum şi în îndeplinirea, în interesul serviciului, a altor activităţi dispuse de directorul unităţii, cu autoturismele de serviciu.

     Art.71 Autovehiculele din grupa rezervă se folosesc pentru:

     1. a) îndeplinirea misiunilor operative suplimentare, cu aprobarea conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

     2. b) înlocuirea autovehiculelor, când acestea sunt imobilizate, pe o perioadă mai îndelungată, cu aprobarea directorului unităţii.

     Autovehiculele din grupa rezervă folosite pentru îndeplinirea unor misiuni operative suplimentare, se alocă la normele de rulaj necesare pentru executarea acestora, ce vor fi comunicate odată cu aprobarea folosirii.

     În cazul utilizării lor pentru înlocuirea autovehiculelor imobilizate, vor consuma din normele de rulaj ale acestora, proporţional cu perioada în care sunt folosite.

     Pentru a li se asigura, în permanenţă , o stare tehnică şi de întreţinere corespunzătoare îndeplinirii misiunilor la care pot fi utilizate, autovehiculele din grupa rezervă se vor aloca la drepturi în limita normelor de rulaj prevăzute în anexa nr.6.

     Art.72 Autovehiculele din grupa stoc de mobilizare constituie parc special, se conservă şi se întreţin conform precizărilor prezentului normativ tehnic şi a reglementărilor pe linie de organizare - mobilizare.

     Art.73 Autovehiculele se folosesc în cadrul zonei de responsabilitate a unităţii, conform programelor de pregătire pentru luptă şi a planurilor de muncă privind misiunile operative şi de

     transport ce revin unităţii, avându-se în vedere utilizarea eficientă a acestora şi optimizarea transporturilor prin prevenirea curselor în gol şi a rutelor ocolitoare.

     Art.74 În afara limitei zonei de responsabilitate a unităţii, autovehiculele se folosesc numai cu aprobarea directorului unităţii, înscrisă pe foaia de parcurs, precizându-se itinerarul de deplasare. Art.75 Deplasarea, în străinătate, a autovehiculelor, se va efectua cu aprobarea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu respectarea reglementărilor în vigoare. Art.76 Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, directorii generali adjuncţi şi şefii de direcţii din aparatul central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi directorii unităţilor subordonate, pot folosi autoturismele de serviciu aflate la deservire, pentru deplasarea la şi de la domiciliu sau reşedinţă, cu încadrarea în cotele lunare de carburant aprobate.

     Responsabilul Compartimentului Transporturi din cadrul Direcţiei Economico – Administrative poate folosi şi conduce autoturisme de serviciu aflate la deservirea aparatului central pentru controlul în trafic al autovehiculelor din administrarea şi folosinţa unităţilor teritoriale, precum şi pentru misiuni de control şi îndrumare în unităţile din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

     Autoturismele de serviciu aflate la deservirea directorilor de unităţi vor fi folosite şi de către celelalte cadre ale unităţii în rezolvarea sarcinilor curente de muncă.

     Personalul din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, poate folosi, după caz, cu titlu gratuit, autoturismele de serviciu sau autosanitarele din dotare, pentru transportul acestora la unităţi spitaliceşti din structura Ministerului Justiţiei şi Ministerului Sănătăţii, pentru situaţii de urgenţă, cu avizul cadrelor medicale autorizate şi cu aprobarea conducerii structurilor din care aceştia fac parte.

     Art.77 Gararea autovehiculelor se va face în incinta unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau în locuri unde acestora li se pot asigura condiţii de siguranţă.

     Se interzice gararea autovehiculelor, proprietate personală a cadrelor, în garajele unităţilor.

     Pentru aceste autovehicule, gararea se va organiza de către directori, în incinta sau în imediata apropiere a unităţilor, conform prevederilor legale în vigoare.

     Prin excepţie, este permisă gararea, în incinta unităţilor de penitenciare, a autoturismelor proprietate personală a cadrelor din aparatul central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe perioada când acestea efectuează misiuni de control şi îndrumare.

     Art.78 Mijloacele de transport aparţinând unităţilor administraţiei penitenciare pot fi utilizate de către funcţionarii publici, cu asigurarea de către unitate a cheltuielilor de transport pentru îndeplinirea sarcinilor sau alte atribuţii de serviciu.

     Autovehiculele aflate în proprietatea unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare pot fi folosite, în limita disponibilului, cu asigurarea de către unitate a cheltuielilor de transport pentru efectuarea transportului personalului propriu, la şi de la locul de muncă, pe baza unor trasee aprobate de directorii unităţilor.

     În stabilirea traseelor, se va urmări parcurgerea distanţelor pe traseul cel mai scurt între unitate şi borna kilometrică “zero” din localitatea de domiciliu sau reşedinţă a personalului transportat.

     Compartimentele auto din unităţi vor ţine evidenţa lunară a personalului propriu transportat şi a cheltuielilor aferente, urmărind încadrarea activităţii pe criterii de eficienţă şi economicitate.

     Se consideră eficientă activitatea de transport al personalului propriu, la şi de la locul de muncă, dacă numărul persoanelor zilnic transportate acoperă cel puţin numărul de locuri pe scaune din compunerea autovehiculelor utilizate.

     Se consideră economică activitatea de transport al personalului propriu, la şi de la locul de muncă, dacă valoarea lunară a cheltuielilor de transport/persoană se situează la limita maximă

     a costului abonamentului lunar valabil pentru 1 linie urbană practicat de Regia Autonomă de Transport Local.

     Art.79 Pentru alte tipuri de transporturi efectuate în interesul personalului propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, autovehiculele pot fi folosite cu plata unui tarif, cu aprobarea directorului unităţii.

     Metodologia de calcul al acestui tarif va fi stabilită de Serviciul Logistic din cadrul Direcţiei Economico – Administrative şi aprobată de directorul general adjunct care coordonează activitatea acesteia.

     Art.80 Efectuarea transporturilor cu autovehiculele din înzestrarea unităţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru persoane fizice sau juridice din afara sferei justiţiei este interzisă.

     Prin excepţie, se pot executa astfel de transporturi, pentru deplasarea forţei de muncă specială la punctele de lucru înfiinţate în baza contractelor de prestări de servicii, cu decontarea contravalorii acestora de către beneficiarii prestărilor de servicii.

     Art.81 Transporturile care se execută în baza art.79 din prezentul normativ, se efectuează în limita posibilităţilor, fără a afecta misiunile ce revin unităţii, iar kilometrii consumaţi se consideră în afara normei alocate.

     Directorii de unităţi răspund de folosirea, pentru executarea transporturilor, numai a autovehiculelor cu starea tehnică corespunzătoare şi adecvate numărului persoanelor sau mărfurilor transportate pentru asigurarea optimizării transporturilor.

     Art.82 În unităţi, calculul sumelor ce se încasează pentru transporturile contracost efectuate cu autovehicule din dotare, se face de Serviciul Financiar , pe baza datelor furnizate de compartimentul auto (copie foaie de parcurs).

     Sumele încasate se înregistrează în evidenţa financiară, în condiţiile stabilite de actele normative pe linie financiar-contabilă.

     Autovehiculele folosite pentru aceste activităţi de transport, se înscriu în registrul cu decizii zilnice pe unitate, precizându-se persoana care a dat aprobarea, felul şi numărul documentului prin care se solicită transportul, beneficiarul, scopul şi perioada deplasării, itinerariul pe care se execută transportul şi numele conducătorului auto.

   4. 4. Organizarea, planificarea şi realizarea întreţinerilor tehnice

    Art. 83 Inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor se execută în conformitate cu reglementările în vigoare.

    Directorii şi şefii serviciilor logistice (similari) ai unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, răspund de executarea la timp a acestei activităţi.

    Art.84 Pentru asigurarea exploatării autovehiculelor, în condiţii tehnice corespunzătoare, se vor executa următoarele lucrări de întreţinere tehnică:

    1. a) întreţinerea tehnică zilnică (ITZ);

    2. b) ziua de verificare şi întreţinere a tehnicii (ZVIT);

    3. c) revizia tehnică 1 (RT 1);

    4. d) revizia tehnică 2 (RT 2);

     Art.85 - Întreţinerea tehnică zilnică (ITZ)se execută de conducătorul auto şi constă în verificarea tehnică înaintea plecării în cursă şi pe parcurs a autovehiculului şi întreţinerea tehnică a acestuia la terminarea zilei de lucru (înapoiere din cursă).

     Verificarea înaintea plecării în cursă constă în controlul stării tehnice, de întreţinere şi de completare a autovehiculului, conform anexei nr.16, cu toate materialele, sculele, piesele şi accesoriile, prevăzute în inventarul completului.

     Verificarea tehnică pe parcurs, se execută, de regulă, după fiecare 150-200 km sau după 3-4 ore de circulaţie, precum şi cu ocazia staţionării şi constă în verificarea stării anvelopelor,

     image

     Cu excepţia celor aflate în conservare sau propuse pentru scoatere din funcţiune şi casare.

     scurgerilor de carburanţi-lubrifianţi şi lichide speciale, temperaturii tamburilor şi discurilor de frânare, stării dispozitivelor de împerechere cu remorca şi a prelatei, încărcăturii transportate şi remedierea defecţiunilor constatate.

     Întreţinerea tehnică a autovehiculelor la terminarea zilei de lucru, constă în alimentarea cu carburanţi, curăţarea, spălarea şi dezinfectarea, dacă este cazul, executarea operaţiunilor prevăzute la verificarea tehnică pe parcurs şi remedierea defecţiunilor constatate.

     Curăţarea, spălarea şi dezinfectarea autovehiculelor, constau în lucrări care au drept scop îndepărtarea depunerilor de noroi şi de praf de pe autovehicul, verificate sau reparate şi asigurarea condiţiilor de igienă pentru pasageri sau în scopul preîntâmpinării pericolului contaminării persoanelor sau deprecierii mărfurilor ce urmează a fi transportate, după ce mijlocul de transport respectiv a fost utilizat la transportul persoanelor private de libertate, respectiv al animalelor, produselor de origine animală sau a substanţelor chimice.

     Curăţarea, spălarea şi dezinfectarea se execută mecanizat sau manual, de către personalul la deservire sau de către conducătorii auto.

     În lipsa unor condiţii minime de spălare, autovehiculele pot fi spălate sau dezinfectate contracost la unităţile specializate, cu aprobarea directorului unităţii.

     În cazul în care, conducătorul auto constată defecţiuni tehnice pe care nu le poate remedia, va informa şeful de garaj sau persoana care răspunde de activitatea din cadrul garajului, iar în lipsa acestuia, persoana care execută serviciul pe parcul auto.

     Art. 86 Ziua de verificare şi întreţinere a tehnicii auto (ZVIT)se execută odată pe lună. La această întreţinere participă întregul personal care are în primire autovehicule, precum şi cei ce răspund de acestea.

     În cadrul zilei de verificare şi întreţinere a tehnicii auto, care va fi prevăzută în programul de pregătire al unităţii, se vor executa următoarele operaţiuni:

     1. a) verificarea şi punerea în ordine a elementelor de parc (sectorul de întreţinere, sectorul de reparaţii, punctul de alimentare cu carburanţi-lubrifianţi, punctul de control tehnic, etc.), conform prevederilor regulamentare;

     2. b) verificarea, repararea şi completarea utilajelor, instruirea personalului pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;

     3. c) gresarea sau schimbul de ulei, dacă acestea coincid în timp sau rulaj cu ziua în care se execută această activitate, precum şi operaţiunile prevăzute în anexa nr.16 coloana 3 (controlul şi întreţinerea zilnică).

     Art.87 Reviziile tehnice 1 şi 2 constau în executarea la autovehicule a lucrărilor de verificare, reglare şi ungere a agregatelor şi mecanismelor, în scopul menţinerii acestora într-o stare tehnică şi de întreţinere bună şi prevenirii defecţiunilor tehnice în cursul exploatării.

     Art.88 Reviziile tehnice 1 şi 2 se execută în atelierele auto proprii sau în unităţi specializate, în prezenţa conducătorilor auto ce deservesc autovehiculele supuse acestor operaţiuni.

     Art.89 Revizia tehnică 1 (RT1) se execută la fiecare 5.000 500 km efectivi.

     Art.90 Revizia tehnică (RT 2) se execută la fiecare 10.000 1.000 km efectivi.

     Art.91 Excepţie de la art.89 şi art.90, fac autovehiculele pentru care producătorii stabilesc în instrucţiunile tehnice de exploatare altă periodicitate de executare a lucrărilor de revizie.

     Art.92 Operaţiunile care se execută la autovehicule cu ocazia întreţinerilor tehnice, precum şi normele de timp şi consum de materiale necesare efectuării acestora, sunt prevăzute în anexele nr. 16, 17 şi 18 (a şi b).

     Art.93 Cu ocazia executării întreţinerilor tehnice, se vor remedia şi defecţiunile constatate. Art.94 De executarea la timp, în volum complet şi de calitate a lucrărilor de întreţineri tehnice, răspund directorii de unităţi şi şefii serviciilor logistice (similari).

     Art.95 Executarea reviziilor tehnice se va înscrie în carnetul de bord al autovehiculului, la capitolul respectiv.

     Art.96 Materialele de întreţinere şi lichidele speciale pentru autovehiculele de la uzul curent şi stocul de mobilizare şi normele de consum sunt cele prevăzute în anexa nr.18 a.

     Vopsirea generală a autovehiculelor se poate executa, cel mult o dată la 3 ani, dacă aspectul exterior impune aceasta.

     Următoarele materiale de întreţinere: lichid de frână şi lichid antigel pentru înlocuire, element filtru aer, prelată şi operaţiunile de vopsire generală şi protejare anticorozivă, se vor înscrie în carnetul de bord la capitolul “Evidenţa conservării autovehiculului”.

     Art.97 Înlocuirea elementelor filtrelor de aer, de ulei* şi de combustibil, întreţinerea filtrelor de tip centrifugal din instalaţia de ungere a motoarelor, precum şi schimbarea uleiului din filtru de aer tip umed, se efectuează conform prevederilor cărţilor tehnice ale autovehiculelor.

     *Filtrul de ulei se va înlocui obligatoriu la fiecare schimb de ulei motor.

     Art.98 Lucrările de întreţinere la instalaţiile speciale montate pe autovehicule, se execută conform prevederilor din cartea tehnică a instalaţiei, de regulă, odată cu efectuarea operaţiunilor de întreţinere la autovehiculele respective.

     Art.99 La introducerea autovehiculelor în atelier, pentru revizii tehnice sau reparaţii şi la recepţia finală, se face o constatare tehnică amănunţită, inclusiv prin probe de parcurs 5-15 km în vederea stabilirii lucrărilor necesare a se executa sau calităţii lucrărilor executate, pe baza actului de constatare tehnică şi procesului-verbal de recepţie.

     Art.100 Valoarea reparaţiilor efectuate la autovehicule, ca urmare a defecţiunilor cauzate de calitatea necorespunzătoare a exploatării sau reparării, precum şi a celor datorate neexecutării în totalitate, la revizia tehnică precedentă a operaţiunilor stabilite prin normativul auto sau cărţile tehnice, reprezintă pagubă şi se suportă de cei vinovaţi, în conformitate cu actele normative privind răspunderea patrimonială.

     Art.101 La începutul sezonului rece sau cald ofiţerii ingineri (auto sau similari), vor verifica starea tehnică şi de întreţinere a autovehiculelor în cadrul inspecţiei tehnice auto şi vor lua măsuri, după caz, pentru executarea lucrărilor necesare din anexa nr.19.

     Art.102 În perioada martie-octombrie se execută protecţia anticorozivă a autovehiculelor, conform anexei nr.20, în funcţie de necesităţi şi de recomandările constructorului.

     Art.103 În perioadele de garanţie a autovehiculelor şi agregatelor noi sau reparate capital (general), se vor executa lucrări de revizii la termenele şi în atelierele specializate stabilite de fabricant sau de reparator, contracost sau gratuit, funcţie de prevederile contractuale.

   5. 5. Păstrarea şi conservarea autovehiculelor

    şi motoarelor noi sau reparate

    Art.104 Prin conservarea autovehiculelor, se înţelege întreţinerea specială ce se execută la acestea, în scopul de a se asigura, pe timpul păstrării, o stare tehnică bună, astfel încât să poată fi puse în funcţiune în cel mai scurt timp. Autovehiculele ce se conservă trebuie să fie într-o stare tehnică şi de întreţinere bună şi completate cu toate piesele, sculele, accesoriile şi materialele prevăzute în inventarul completului.

    Art.105 Motoarele noi sau reparate vor fi conservate înainte de introducerea în depozit, indiferent de perioada de păstrare şi numai după efectuarea rodajului.

    Art.106 Conservarea autovehiculelor este de două feluri:

    1. a) conservarea de scurtă durată, când autovehiculele nu se exploatează pe o perioadă de 2 la 6 luni;

    2. b) conservarea de lungă durată, când autovehiculele nu se exploatează pe o perioadă mai mare de 6 luni.

  Art.107 Conservarea de scurtă durată se execută, de regulă la autovehiculele care nu se exploatează, ca urmare a numărului insuficient de conducători auto, sau care au fost aprobate pentru scoatere din funcţiune.

  Art.108 Conservarea de lungă durată se execută autovehiculelor de la uz care nu se exploatează pe o perioadă mai mare de 6 luni, precum şi celor de la stocul de mobilizare.

  Art.109 Lucrările ce se execută cu ocazia conservării autovehiculelor, precum şi cele de întreţinere a acestora pe timpul conservării şi consumul de materiale, sunt prevăzute în anexele nr.18 a şi 21.

  Lucrările de conservare - deconservare şi întreţinere se vor executa pe locurile de parcare ale autovehiculelor, de echipe formate din 3-4 meseriaşi pentru 10 autovehicule.

  Art.110 Timpul maxim de păstrare în conservare a autovehiculelor de la stocul de mobilizare este de 5 ani, pentru fiecare marcă şi tip, perioadă în care unităţile deţinătoare vor urmări împrospătarea acestora cu mijloace similare, primite pentru înzestrare la uzul curent.

  Art.111 La expirarea timpului de păstrare în conservare, autovehiculele de la stocul de mobilizare vor fi supuse analizei unei comisii tehnice constituite la nivelul unităţii deţinătoare şi, în funcţie de starea tehnică, uzura morală şi posibilităţile de înlocuire, se vor face propuneri privind menţinerea la stoc sau, respectiv, trecerea la uzul curent, conform reglementărilor în vigoare.

  Art.112 Introducerea şi scoaterea autovehiculelor în şi din conservare, se va executa în baza deciziei zilnice pe unitate, în care se vor menţiona: felul, numărul de înmatriculare al fiecărui autovehicul, felul conservării sau grupa de destinaţie pentru alocare la drepturi.

  Art.113 Ofiţerii ingineri (auto sau similari) vor lua măsuri ca autovehiculele conservate să fie parcate separat de cele aflate în exploatare, în condiţii corespunzătoare şi în deplină siguranţă.

  Secţiunea a VI-a

  PLANIFICARERA, ORGANIZAREA ŞI EFECTUAREA REPARĂRII AUTOVEHICULELOR

  1. 1. Reguli privind planificarea şi organizarea reparării autovehiculelor.

   Art.114 Procesul de reparare cuprinde totalitatea lucrărilor ce se efectuează pentru restabilirea stării tehnice normale a autovehiculelor, repararea şi fabricarea pieselor, ansamblurilor şi agregatelor.

   Art.115 Normele de înzestrare a atelierelor de reparaţii auto cu utilaje, dispozitive, instalaţii şi scule, sunt prevăzute în anexa nr.22.

   Art.116 În funcţie de gradul de uzură şi volumul de lucrări necesar, la autovehicule, remorci, agregate, ansambluri şi subansambluri, se execută diferite reparaţii curente.

   Art.117 Reparaţia curentă (RC) reprezintă ansamblul operaţiunilor de reparare a defecţiunilor apărute pe timpul exploatării, prin înlocuirea sau repararea unor agregate sau piese şi efectuarea de reglaje pentru restabilirea condiţiilor iniţiale de asamblare şi funcţionare.

   Reparaţia curentă are un caracter de necesitate şi se execută ori de câte ori este nevoie. Art.118 Reparaţiile curente se execută în atelierele auto, de către personalul acestora sau contracost, cu aprobarea directorului unităţii, în atelierele specializate, atunci când volumul de lucru depăşeşte posibilităţile proprii sau nu există dotarea corespunzătoare şi vor fi consemnate de către şeful de atelier (similar) în carnetul de bord al autovehiculului la capitolul „Reparaţii curente”.

   Art.119 Cu ocazia executării reparaţiei curente, se va efectua o verificare tehnică amănunţită a autovehiculului şi se vor remedia toate defecţiunile constatate, astfel încât la ieşirea din reparaţie acesta să fie într-o stare tehnică bună.

   Art.120 Pentru reducerea timpului de imobilizare în reparaţie a autovehiculelor, se recomandă ca remedierea defecţiunilor să se execute prin înlocuirea agregatelor cu altele noi sau reparate, urmând ca cele defecte să fie reparate ulterior. În acest scop, unităţile îşi vor asigura un stoc minim de 2-3 bucăţi din principalele agregate (motoare, cutii de viteze, casete de direcţie, punţi etc.) pentru fiecare categorie, marcă şi tip de autovehicul, în funcţie de numărul celor existente în unitate.

   Art. 121 Autovehiculele vor fi menţinute în exploatare prin executarea la timp a reviziilor tehnice şi reparaţiilor curente, prin schimbarea sau repararea agregatelor defecte (motor, cutie de viteze, caseta de direcţie, punţi etc.).

   Repararea agregatelor defecte se execută în atelierele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau la agenţi economici specializaţi.

   În cazul defectării autovehiculelor pe timpul îndeplinirii unor misiuni în alte garnizoane, repararea, inclusiv remorcarea până la sediu (dacă este cazul), se asigură, de urgenţă, la cererea delegatului care execută misiunea, de către cea mai apropiată unitate de penitenciare, care dispune de personalul şi dotarea necesară.

   Piesele de schimb şi materialele folosite cu această ocazie vor fi justificate pe bază de documente legale şi scăzute de unitatea reparatoare, care le va înscrie în foaia de parcurs a autovehiculului respectiv.

   La ajungerea în unitate, delegatul va informa, în scris, despre reparaţia executată în timpul misiunii, menţionând piesele de schimb şi materialele folosite.

   După avizare, nota de informare se va introduce în dosarul tehnic al autovehiculului, făcându-se menţiunea şi în carnetul de bord.

   Art.122 Normele medii de timp pentru reparaţiile curente la autovehicule sunt prevăzute în anexa nr.23 şi reprezintă media volumului de manoperă exprimată în ore om/1.000 Km efectivi, pe întreaga durată de exploatare.

  2. 2. Reguli privind efectuarea reparării autovehiculelor.

   Art.123 Predarea autovehiculelor şi agregatelor singulare în reparaţie se execută de către unitatea deţinătoare, la data stabilită, de comun acord cu unitatea (atelierul) de reparaţii.

   Art.124 La introducerea în reparaţie, autovehiculul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

   1. a) să aibă carnetul de bord completat la zi cu toate datele de exploatare şi întreţinere;

   2. b) să fie spălat şi curat la interior şi exterior;

   3. c) să fie complet, fără lipsuri şi în starea în care a funcţionat în exploatare.

  Carburantul existent în rezervoarele autovehiculelor aparţinând unităţilor teritoriale de penitenciare, care se introduc în reparaţie la agenţi economici specializaţi, se preia cu documente legale, în gestiunea acesteia, urmând a fi predat beneficiarului, odată cu autovehiculul reparat.

  Art.125 Pregătirea autovehiculelor pentru introducerea în reparaţie se execută prin grija şefului de garaj şi a conducătorului auto.

  Este interzisă descompletarea autovehiculelor ce se trimit în reparaţie sau înlocuirea de pe acestea, a unor ansambluri şi piese bune, cu altele defecte.

  Art.126 Autovehiculele se introduc în atelierele unităţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru revizii sau reparaţii, pe baza actului de constatare tehnică, iar calitatea lucrărilor executate se certifică prin procesul-verbal de recepţie, conform anexei nr.24.

  La introducerea în reparaţie a autovehiculelor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la agenţi economici specializaţi, se vor întocmi comanda şi proces-verbal de predare-primire specifice.

  Art.127 La introducerea în atelier a autocisternelor de carburanţi-lubrifianţi, autovidanjelor şi altor autospeciale ale căror instalaţii şi recipiente necesită reparaţii, unităţile care le au în dotare vor prezenta, în mod obligatoriu, adeverinţă eliberată de o unitate specializată, din care să rezulte că s-au efectuat operaţiunile de dezactivare, dezinfecţie sau degazare, după caz.

  Art.128 Lipsurile, substituirile sau distrugerile de piese, subansambluri şi agregate prin accidente de circulaţie, vor fi menţionate în procesul-verbal de predare-primire ce se încheie la unitatea reparatoare (anexa nr.25), în prezenţa delegatului unităţii care are în gestiune autovehiculul, urmând ca pentru lucrările respective să se întocmească deviz de reparare.

  În situaţia în care, pe parcursul efectuării reparaţiilor, se constată şi alte degradări, este sesizată unitatea care are în gestiune autovehiculul, pentru a trimite un delegat în vederea cunoaşterii şi stabilirii nevoilor reale de reparaţii.

  Unitatea sesizată are obligaţia să trimită delegatul său, în termen de 48 de ore de la anunţare, atunci când este în aceeaşi localitate cu unitatea reparatoare şi în termen de 72 de ore în cazul când este în altă localitate.

  Un exemplar din procesul verbal de predare-primire, împreună cu devizul de reparare, se trimit unităţii deţinătoare, pentru recuperarea pagubei respective.

  Art.129 Modificările constructive care schimbă performanţele autovehiculului, forma, aspectul sau destinaţia, precum şi repararea reperelor care asigură securitatea circulaţiei pe drumurile publice, se vor executa cu aprobarea Direcţiei Economico - Administrative, la solicitarea scrisă a unităţilor.

  Art.130 Repararea autovehiculelor, agregatelor, ansamblurilor şi a celorlalte repere auto se execută pe baza documentaţiei tehnice elaborate de constructor sau a normelor interne de lucru elaborate de Direcţia Economico - Administrativă.

  Art.131 Termenul de garanţie pentru lucrările de revizii şi reparaţii executate în atelierele auto din cadrul unităţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, este de 30 de zile calendaristice sau 2500 km efectivi.

  Termenul de garanţie începe de la data preluării şi recepţionării autovehiculelor de către unităţile care le au în dotare.

  Art.132 Atelierele reparatoare sunt obligate să sigileze agregatele reparate, cât şi contoarele de kilometri, iar unităţile în dotarea cărora se află autovehiculele au obligaţia de a conserva sigiliile pe toată durata termenului de garanţie.

  Se interzice folosirea autovehiculelor cu contorul şi cablul de kilometraj defecte, pe toată durata exploatării. În situaţia în care, din motive obiective,temeinic argumentate, contoarele de kilometri defecte nu pot fi înlocuite, se pot folosi aparate tahograf.

  Art.133 Ruperea sigiliilor aplicate de unitatea reparatoare conduce la pierderea garanţiei autovehiculului sau agregatului auto.

  Art.134 Verificările şi probele ce le execută delegatul unităţii la recepţia autovehiculelor din reparaţie sunt cele menţionate în anexa nr.27.

  Art.135 Unitatea reparatoare prezintă autovehiculul pentru recepţie, numai după ce l-a verificat amănunţit şi a remediat toate defecţiunile constatate la introducerea acestuia în atelier sau pe timpul executării lucrărilor de revizii şi reparaţii.

  Art.136 Conducătorii auto şi şefii de garaj pot însoţi autovehiculele în reparaţie, participând efectiv la realizarea lucrărilor de revizii şi reparaţii, cu obligaţia de a respecta normele de protecţia muncii şi a se încadra în programul de lucru al unităţii reparatoare.

  Art.137 Predarea-primirea autovehiculelor şi agregatelor auto în şi din reparaţie, se face numai în prezenţa şefului de garaj sau a unui cadru tehnic de la unitatea beneficiară, întocmindu-se proces verbal, anexa nr. 26.

  Constatările făcute la primirea autovehiculelor şi agregatelor auto în reparaţie sau pe timpul executării lucrărilor de revizii şi reparaţii, privind exploatarea necorespunzătoare a acestora, se comunică de către unitatea reparatoare, imediat, unităţii deţinătoare.

  În situaţia când defecţiunile nu se pot remedia pe loc, unităţile beneficiare vor refuza primirea autovehiculelor, stabilind cu unitatea reparatoare, termenul de remediere.

  Art.138 Nu se consideră căderi în termenul de garanţie din vina unităţilor reparatoare defecţiunile prevăzute în anexa nr.28.

  Art.139 Defecţiunile ce apar în termenul de garanţie ca urmare a folosirii în reparaţie a unor piese cu incluziuni, pori, fisuri ascunse sau tratamente neuniforme precum şi altele asemănătoare, care nu pot fi identificate în procesul de reparaţii, se consideră ca provenite din viciu ascuns de material. Aceste defecţiuni se remediază de atelierul reparator, urmând a fi consemnate în procesul verbal ce se încheie cu ocazia căderii în termen de garanţie model anexa nr.29.

  Art.140 La producerea unei defecţiuni în termenul de garanţie, se procedează conform prevederilor cuprinse în anexa nr.30.

  Art.141 Defecţiunile tehnice care sunt consecinţa întrebuinţării în reparaţie a unor piese şi materiale cu titlu de încercare, precum şi a diverselor modificări sau adaptări experimentale, se remediază de către unitatea reparatoare, fără ca valoarea reparaţiei să facă obiectul răspunderii materiale.

  Art.142 Pentru justificarea forţei de muncă, unităţile deţinătoare de autovehicule vor utiliza norme de timp pentru revizii tehnice la autovehiculele şi agregatele singulare, precum şi pentru celelalte genuri de lucrări ce le execută, norme ce vor fi emise de Direcţia Economico - Administrativă.

  Art.143 Timpul maxim de imobilizare a autovehiculelor şi agregatelor în ateliere, pentru executarea reviziilor tehnice şi reparaţiilor curente este prevăzut în anexa nr.31.

  Art.144 În funcţie de natura proceselor tehnologice, Direcţia Economico - Administrativă elaborează norme de consum carburanţi, lubrifianţi şi materiale necesare executării lucrărilor de reparaţii, confecţii, transformări şi alte operaţii, care se comunică unităţilor teritoriale.

  Art.145 Pentru evidenţa lucrărilor de reparaţii executate în atelierele unităţilor, se foloseşte registrul model anexa nr.32.

  Art.146 Ansamblurile, subansamblurile şi piesele de schimb, rezultate în urma reparării autovehiculelor în unitate sau la agenţi economici specializaţi se predau la depozit şi se

  înregistrează ca deşeuri, în vederea valorificării, pe bază de bon de restituire pe care se face menţiunea „deşeu feros / neferos rezultat din piese şi subansamblurile auto, conform bon de consum nr /din.”

  Secţiunea a VII - a

  DEFINIREA, CLASIFICAREA,

  COMUNICAREA ŞI CERCETAREA ACCIDENTELOR DE CIRCULAŢIE

  ŞI A EVENIMENTELOR TEHNICE

  Art.147 Evenimentul tehnic reprezintă deteriorarea, în urma căreia, trebuie să se înlocuiască sau să se repare unul sau mai multe ansambluri, subansambluri principale, precum şi deteriorarea în urma căreia se impune reparaţia sau casarea directă a autovehiculelor.

  Art.148 Evenimentele tehnice se pot datora: exploatării necorespunzătoare, cedării materialului, neconformităţii tehnologiei de fabricaţie, reparaţiilor necorespunzătoare, intervenţiilor operative în situaţii de necesitate, calamităţilor naturale ori altor împrejurări neprevăzute şi de neînlăturat sau ca urmare a unor infracţiuni produse de angajaţii unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau de terţe persoane (fizice sau juridice).

  Art.149 În vederea prevenirii accidentelor de circulaţie şi a evenimentelor tehnice, directorii de unităţi sunt obligaţi să ia toate măsurile necesare pentru întărirea şi menţinerea unei ordini interioare regulamentare în parcurile auto şi de perfecţionare permanentă a pregătirii de specialitate a personalului tehnic şi de execuţie care au în primire şi conduc autovehicule din dotarea unităţii.

  Art.150 În cadrul analizelor periodice asupra stării şi practicii disciplinare, directorii de unităţi vor include aspecte privind comportarea conducătorilor auto şi personalului cu drept de a conduce autovehicule din dotare ca participanţi la traficul rutier şi măsurile întreprinse pentru prevenirea accidentelor de circulaţie.

  Art.151 Clasificarea, informarea, cercetarea, modul de rezolvare şi evidenţa accidentelor de circulaţie şi a evenimentelor tehnice în care au fost angajate autovehiculele din dotarea unităţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se fac conform anexei 33.

  Secţiunea a VIII-a

  APROVIZIONAREA MATERIALELOR TEHNICE

  Art.152 Aprovizionarea cu materiale tehnice (piese de schimb, anvelope, acumulatori, materiale de întreţinere, carburanţi-lubrifianţi etc.) se efectuează în baza ”Programului anual de cheltuieli materiale şi servicii”, aprobat de ordonatorul de credite.

  Programele logistice se întocmesc în strictă conformitate cu necesităţile unităţilor pe linia exploatării, întreţinerii şi reparării autovehiculelor aflate în dotare, la uzul curent şi stocul de mobilizare, pentru îndeplinirea, în mod corespunzător, a misiunilor ce le revin.

  La efectuarea aprovizionării, se va avea în vedere respectarea strictă a prevederilor legale privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii.

  Aprovizionarea cu materiale tehnice cuprinde următoarele activităţi: întocmirea programelor anuale de cheltuieli materiale şi servicii, cu defalcare pe trimestre, şi supunerea lor aprobării ordonatorului de credite, solicitarea fondurilor financiare necesare realizării acestora, reactualizarea programelor logistice şi a cantităţilor în limita fondurilor financiare aprobate, realizarea programelor de aprovizionare, recepţia, depozitarea, repartiţia şi distribuirea bunurilor materiale.

  În cazul în care autovehiculul este dotat cu sistem de monitorizare GPS, norma de consum de carburant este dată de acest sistem.

  Art.153 Modalitatea întocmirii programelor logistice de cheltuieli materiale şi servicii şi de înaintare a acestora în vederea obţinerii fondurilor financiare necesare, se stabilesc de către Direcţia Economico - Administrativă.

  CAPITOLUL II

  NORME DE CONSUM MATERIALE TEHNICE

  Secţiunea I

  NORME DE CONSUM CARBURANŢI

  Art.154 Consumul normat de carburanţi reprezintă cantitatea maximă admisă a fi consumată de un autovehicul sau motoagregat pentru parcursul efectuat sau pentru timpul de funcţionare, exprimată în litri. Această cantitate se stabileşte pe baza normelor de consum carburanţi ( litri/100 km efectivi, respectiv litri/oră) , prevăzute în anexa nr.34.

  În cazul în care autovehiculul este dotat cu sistem de monitorizare GPS, norma de consum de carburant este dată de acest sistem.

  Art.155 Consumul normat de carburanţi (Cn) se calculează astfel:

  1. a) pentru autovehicule (inclusiv tractoare rutiere):

   Pef

   a1) Cn = Nc x ------- x Zi , respectiv a2) Cn = Nc x Tf x Zi, în care: 100

   Nc = norma de consum carburanţi(conform anexei nr.34), exprimată în litri/100 km (a1), respectiv în litri/oră (a2);

   Pef = parcursul efectiv, în km;

   Tf = timpul de funcţionare, în ore;

   Zi = coeficienţi de corecţie a normelor de consum prevăzuţi în anexa nr.35

  2. b) pentru motoagregate: Cn = Nc x Tf, în care:

  Nc = norma de consum carburanţi, în litri/oră (conform anexei nr.34); Tf = timpul de funcţionare, în ore.

  Art.156 Consumul de carburanţi pentru o oră de funcţionare a motorului în gol este de 1/4 din norma de consum la 100 km efectivi, conform anexei nr.34, pentru tipul de autovehicul respectiv.

  Art.157 Consumul de carburanţi pentru autobasculante se calculează în funcţie de kilometri efectivi, de norma de consum la 100 km efectivi şi de numărul de basculări (1 basculare este echivalentă cu 1 km efectiv).

  Consumul de carburanţi pentru funcţionarea agregatelor şi instalaţiilor acţionate de la motorul autospecialelor pe care sunt montate (automacarale, autocisterne, autovidanje, etc), pentru o oră funcţionare, este 1/3 din norma de consum la 100 km efectivi.

  De asemenea, pentru autovehicule care execută activităţi operative, când temperatura mediului este sub 0ºC, se pot acorda până la 0,5 ore funcţionare în gol, pentru fiecare 3 ore de staţionare pe durata misiunii, aceasta certificându-se în foaia de parcurs, cu aprobarea directorului unităţii.

  Art.158Consumul de carburanţi corespunzător unei ore de funcţionare a motorului în gol se poate acorda, pentru fiecare autovehicul, în următoarele condiţii:

  1. a) cu ocazia recepţionării şi preluării de la agenţii economici producători sau din reparaţie;

  2. b) cu ocazia executării reviziilor tehnice 1 sau 2;

  3. c) când se execută ziua de verificare şi întreţinere a tehnicii auto sau revista de front a tehnicii;

  4. d) pentru încărcarea bateriilor de acumulatori, când instalaţiile radio-telefon montate pe autovehicule sunt folosite cel puţin cinci ore continuu, fără ca autovehiculele să ruleze;

  5. e) în fiecare zi, în cazul staţionării, pe timpul îndeplinirii misiunilor, când se impune funcţionarea motoarelor şi folosirea instalaţiilor de climatizare, acţionate prin funcţionarea motorului, când temperatura mediului este sub 0C.

  Când situaţiile prevăzute la “d” şi “e” sunt cumulate, nu se va acorda decât o oră de funcţionare a motorului în gol.

  Art.159 Consumul de carburanţi corespunzător unei jumătăţi de oră de funcţionare în gol a motorului, se poate acorda pentru fiecare autovehicul în următoarele situaţii:

  1. a) o singură dată la 24 de ore pentru încălzirea motoarelor pe timpul iernii, la autovehiculele de la uzul curent, care sunt parcate în garaje (remize) neîncălzite, sub şoproane sau sub cerul liber (pentru autovehiculele care sunt prevăzute cu instalaţii de preîncălzire a motorului, nu se mai acordă consumul de carburanţi aferent pornirii pe timp de iarnă, avându-se în vedere că încălzirea acestora la temperaturi sub 0°C se realizează în 3 - 5 minute cu un consum de carburant nesemnificativ);

  2. b) la autovehiculele aflate în alarmă sau care participă la exerciţii de alarmare a unităţilor, pentru fiecare exerciţiu;

  3. c) pe toată perioada controalelor sau inspecţiilor tehnice efectuate de eşaloanele superioare, o singură dată la autovehiculele verificate;

  4. d) lunar, în scopul verificării stării tehnice, la autovehiculele aflate în rezervă, în cursul lunii respective;

  5. e) pentru crearea presiunii în buteliile de aer la autovehiculele cu sistem de frânare cu aer comprimat, cu excepţia cazurilor de la pct.a.

  Art.160 Consumul normat de carburanţi corespunzător funcţionării în gol a motorului, se aplică şi pentru situaţiile când autovehiculele execută manevre dese cu deplasări scurte ( îmbarcări şi debarcări de efective, precum şi în cazurile în care autovehiculele sunt folosite în incinta unităţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru activităţi gospodăreşti, încărcarea şi descărcarea de materiale, deşeuri etc.).

  Sunt exceptate autovehiculele de la art.159.

  În astfel de cazuri, consumul normat de carburanţi se calculează în funcţie de timpul de folosire a autovehiculului înscris în foaia de parcurs şi confirmat de persoana care a dispus sau a condus acţiunea respectivă, luându-se în calcul 15 minute de funcţionare în gol a motorului, pentru fiecare oră de folosire.

  Art.161 Normele de consum carburanţi pentru iarnă se aplică în perioada 1 decembrie - 15 martie.

  În funcţie de condiţiile climaterice locale, respectiv de existenţa unor temperaturi sub 0ºC sau a zăpezii şi a poleiului, aplicarea normelor de iarnă se poate face şi înainte sau după datele de mai sus, prin decizie zilnică pe unitate.

  Art.162 Consumul normat de carburanţi pentru rodajul motoarelor pe banc, după reparaţie, se va stabili prin instrucţiuni tehnice de rodaj, elaborate de Direcţia Logistică.

  Art.163 Consumul orar normat de carburanţi pentru rodajul motoarelor la cald, în gol, după reparaţie, este de 1/3 din consumul la 100 km. efectivi.

  Art.164 În situaţiile în care se folosesc, pentru alimentarea autovehiculelor din dotarea unităţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, bonuri valorice de benzină şi motorină, se procedează conform indicaţiilor cuprinse în anexa nr.36.

  Art.165 Folosirea petrolului sau a benzinei în amestec cu motorină pe timpul sezonului rece se execută conform anexei nr.37. În lipsa petrolului, se pot folosi aditivi specifici, în cantităţile prescrise de producători.

  Art.166 Determinarea normei de consum de carburant, a coeficienţilor de corecţie a acesteia, verificarea încadrării autovehiculelor în consumul normat de carburanţi şi stabilirea coeficientului de corecţie a kilometrului efectiv se efectuează conform metodologiei din anexa nr.38.

  Secţiunea a II - a

  NORME DE CONSUM LUBRIFIANŢI

  Art.167 Consumul normat de lubrifianţi reprezintă cantitatea maximă admisă a fi consumată de un autovehicul (agregat) pe un anumit parcurs efectuat sau pe o anumită durată de funcţionare, într-o perioadă de timp, atât pentru completare cât şi pentru înlocuire.

  Art.168 Normele de consum prin ardere pentru uleiul de motor sunt cele prevăzute în anexa nr.39 şi sunt în funcţie de kilometri echivalenţi.

  Kilometrul echivalent reprezintă un parcurs convenţional, care se calculează aplicând coeficienţii de transformare prevăzuţi în anexa nr.40.

  Art.169 Distribuţia uleiului pentru completare se face numai în baza aprobării date pe foaia de parcurs, de şeful de garaj sau de alt organ tehnic din unitate care a efectuat verificarea practică a nivelului de ulei în motor.

  Art.170 Pentru autovehiculele a căror motoare au sistem de ungere prin amestec, consumul normat de ulei prin ardere este de 4% din consumul normat de carburanţi (în cazul când nu este prevăzut alt consum în instrucţiunile de exploatare ale producătorului).

  Art.171 Consumul normat de lubrifianţi pentru înlocuire, reprezintă cantitatea necesară umplerii carterelor motoarelor şi agregatelor (capacităţile fiind cele prevăzute în cărţile tehnice).

  Periodicitatea înlocuirii lubrifianţilor uzaţi la autovehicule se face conform prevederilor anexei nr.41.

  Art.172 Înlocuirea uleiului din carterele motoarelor şi ale celorlalte agregate înainte de realizarea normelor de parcurs (durată) se poate executa şi în cazul reparaţiilor capitale executate la acestea, precum şi în cazul unor defecţiuni tehnice, care au produs alterarea (degradarea) uleiului cu alte produse (benzină, motorină, apă, lichid antigel, etc.), întocmindu-se actul de constatare tehnică model anexa nr.13.

  Art.173 Înlocuirea uleiului din filtrele de aer umede se va executa la termenele şi în cantităţile prevăzute în manualele de exploatare sau întreţinere ale fiecărui tip de autovehicul.

  Art.174 Lucrările de gresare şi completare a uleiurilor de transmisie şi speciale se vor executa la perioadele şi în conformitate cu schemele din cărţile tehnice, normele de consum fiind cele prevăzute în anexa nr.18 a şi 39.

  Art.175 Se interzice exploatarea autovehiculelor care consumă carburanţi sau ulei peste normele în vigoare.

  Pentru autovehiculele la care se constată depăşirea consumului normat, şefii serviciilor logistice vor dispune organelor tehnice din subordine să stabilească cauzele producerii unor astfel de depăşiri şi vor lua măsurile ce se impun pentru încadrarea în norme.

  Secţiunea a III-a

  NORME DE EXPLOATARE A BATERIILOR

  DE ACUMULATORI PENTRU AUTOVEHICULE

  Art.176 Norma de exploatare a bateriilor de acumulatori auto, folosite pentru funcţionarea autovehiculelor sau motoarelor independente (bancuri de rodaj, etc.) este de minim 2 ani sau de

  50.000 km efectivi.

  Durata, în ani, sau parcursul, în km efectivi, se consideră de la data montării bateriei de acumulatori pe autovehicul sau la motorul independent.

  Art.177 Norma de exploatare pentru bateriile de acumulatori auto este minimă, acestea propunându-se pentru înlocuire, numai după îndeplinirea normei sau atunci când nu mai pot fi utilizate, caz în care se va întocmi act de constatare tehnică model anexa nr.13.

  Art.178 Pe autovehiculele introduse în depozitare sau la stocul de mobilizare, se vor monta baterii de acumulatori auto noi, care vor fi reîncărcate periodic, iar cele înlocuite vor fi folosite în continuare, pe alte autovehicule din dotare, până la îndeplinirea normei de exploatare.

  Art.179 Normele de consum pentru materialele ce se folosesc la întreţinerea bateriilor de acumulatori auto sunt prevăzute în anexa nr.18.

  Art.180 Folosirea şi întreţinerea bateriilor de acumulatori auto în procesul exploatării, precum şi pe timpul depozitării şi conservării lor, se execută conform precizărilor din anexa nr.42.

  Art.181 Evidenţa folosirii bateriilor de acumulatori se va ţine în carnetul de bord.

  Secţiunea a IV-a

  NORME DE EXPLOATARE A ANVELOPELOR

  ŞI CAMERELOR DE AER

  Art.182 Norma de exploatare a anvelopelor este minimă şi este stabilită în ani sau kilometri efectivi, conform anexelor nr.43 şi 44.

  Durata, în ani, şi parcursul, în kilometri efectivi, se consideră de la data echipării autovehiculului cu anvelope.

  Pentru înlocuirea anvelopelor la autovehiculele şi remorcile care lucrează în condiţii speciale, norma de rulaj se calculează conform precizărilor din anexa nr.43.

  Kilometrii parcurşi (orele de funcţionare la tractoarele rutiere) în condiţii speciale, care impun acordarea de sporuri de kilometri, se vor înscrie în carnetul de bord la capitolul “Evidenţa anvelopelor”, de către şeful de garaj.

  Camerele de aer se exploatează fără normă de rulaj.

  Acestea se retrag în vederea casării pe baza actului de constatare tehnică model anexa

  nr.13.

  Art.183 Anvelopele pot fi utilizate şi după îndeplinirea normei de rulaj, dacă au o stare tehnică ce asigură securitatea deplină a circulaţiei pe drumurile publice, conform legislaţiei în vigoare.

  Înlocuirea anvelopelor înainte de îndeplinirea normei de exploatare se execută pe baza actului de constatare tehnică anexa nr.13.

  În situaţia în care se impune, autovehiculele pot fi echipate cu anvelope cu profil de iarnă, acestea fiind luate în primire de conducătorul auto, ocazie cu care se vor retrage anvelopele înlocuite, aceste operaţiuni fiind efectuate pe baza documentelor justificative legale.

  Art.184 Înlocuirea anvelopelor din import se va face numai în baza actului de constatare tehnică, anexa nr.13, chiar şi după îndeplinirea normei de exploatare.

  Art.185 Evidenţa folosirii anvelopelor se va ţine pe serii, în carnetele de bord ale autovehiculelor sau remorcilor.

  Secţiunea a V-a

  NORME DE FOLOSIRE A LICHIDULUI ANTIGEL

  Art.186 Lichidul antigel se utilizează la mijloacele de transport care, prin natura construcţiei, au prevăzută funcţionarea instalaţiei de răcire cu acesta.

  Art.187 Norma de utilizare a lichidului antigel este de 2 ani iar refacerea densităţii optime se face conform prevederilor din anexa nr.45

  . Pentru protecţia instalaţiei de răcire la autovehicule, se va folosi numai lichidul antigel indicat de producător.

  Art.188 Înlocuirea sau completarea lichidului antigel din instalaţia de răcire, se poate executa în cazul când autovehiculul a suferit defecţiuni tehnice neprevăzute (deteriorarea radiatorului, spargerea blocului motor, ruperea conductelor de legătură etc.), care au condus la pierderea lichidului.

  În astfel de situaţii, distribuirea cantităţii necesare de antigel, se efectuează pe baza actului de constatare tehnică, anexa nr.13.

  Art.189 Datele înlocuirii lichidului antigel şi cantitatea distribuită se înscriu în carnetul de bord la subcapitolul “Evidenţa conservării autovehiculului”.

  Art.190 Regulile privind primirea, distribuirea, verificarea, păstrarea şi manipularea lichidelor antigel sunt cuprinse în anexa nr.46.

  CAPITOLUL III DISPOZIŢII FINALE

  Art.191 Prevederile prezentului normativ se aplică, în mod corespunzător, şi în cazul asigurării tehnice a autospecialelor de intervenţii la incendii.

  Art.192 Normele de exploatare şi reparare prevăzute în prezentul normativ, pot fi modificate şi completate, după caz, pentru mijloacele de transport care vor intra ulterior în dotarea unităţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu aprobarea directorului general al instituţiei.

  Art.193 Principalele caracteristici tehnice ale autovehiculelor din dotarea unităţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt cuprinse în anexa nr. 34 .

  Art.194 Normele de exploatare şi reparare ale autovehiculelor şi remorcilor acestora, cuprinse în prezentul normativ, pot fi îmbunătăţite de Direcţia Economico - Administrativă, atunci când condiţiile tehnice sau de exploatare impun aceasta.

  Art.195 Pentru verificarea folosirii legale şi eficiente a autovehiculelor, Compartimentul Transporturi din cadrul Direcţiei Economico - Administrative , va executa controale, în unităţi şi pe trasee, şi va informa conducerea instituţiei despre modul de exploatare a acestora, precum şi despre nivelul pregătirii de specialitate a personalului tehnic din unităţi, luând sau propunând, după caz, măsurile ce se impun.

  Art.196 Anexele 1- 47 fac parte din prezentul Normativ tehnic privind înzestrarea unităţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu mijloace de transport, exploatarea şi repararea acestora.

  Anexa nr. 1

  la Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate

  R E G I S T R U

  de ieşire-intrare a autovehiculelor din (în) unitate

  image

  image

  Număr de înmatriculare

  image

  O r e l e d e:

  image

  image

  Gradul

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  Categoria,

  profesional,

  marca şi

  numele şi

  tipul auto-

  prenumele

  vehiculului

  conducătorul

  ui auto

  1

  2

  3

  4

  MINISTERUL JUSTIŢIEI Anexa nr. 2

  Administraţia Naţională a Penitenciarelor la Normativul privind asigurarea tehnică

  de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate

  Unitatea:                    

  V Ă Z U T

  DIRECTORUL UNITĂŢII,

  image

  PROCES - VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

  Nr.             din         

  În baza                                                                           Noi                                                                   din partea unităţii                                     şi                               

  din partea                                                               am procedat la predarea - primirea auto                     marca şi tipul                 

  serie de motor        serie şasiu        nr. de înmatriculare                 certificat de înmatriculare                                     cu un rulaj

  (seria şi nr.)

  de                             se predă la starea                                         ; este echipat cu anvelope şi camere buc.                                             tip, dimensiunea                             şi seriile                       

  image

     montate la data                          ; bateria de acumulatori de

                                     montată la data                   ;

  cantitatea de carburant din rezervor                                                 ; scule şi accesorii conform inventarului de complet nr.                   

  image

  starea tehnică a autovehiculului sau alte observaţii :                       

  image

  image

  image

  Prezentul proces - verbal s-a încheiat în două exemplare, din care unul rămâne la predător şi unul la primitor.

  AM PREDAT, AM PRIMIT,

  NOTĂ : 1. Atunci când autovehiculul se detaşează la altă unitate se va înscrie şi predarea carnetului de bord.

  2. Atunci când predarea-primirea se face între conducătorii auto, procesul-verbal se întocmeşte în 3 exemplare din care 1 (exemplar) rămâne la şeful de garaj.

  MINISTERUL JUSTIŢIEI Anexa nr. 3

  Administraţia Naţională a Penitenciarelor la Normativul privind asigurarea tehnică

  de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate

  Unitatea:                    

  S I T U A Ţ I A *)

  nominală a autovehiculelor pe categorii, mărci şi tipuri, la data de 01.12. ........

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  Rulajul de la începu- tul exploa- tării

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  NOTĂ:

  1. a) În prezenta situaţie se vor înscrie toate autovehiculele, inclusiv cele disponibile precum şi cele în plus faţă de prevederile tabelelor de înzestrare, menţionându-se aceasta în coloana “15”;

  2. b) În coloana “14” se va indica corect unde sunt autovehiculele trecându-se poziţia din tabela de înzestrare şi formaţiunea pe care o deserveşte (exemplu: autoturism pentru munca operativă-serv.sig. deţinerii, etc);

  3. c) după completarea situaţiei nominale cu autovehicule din dotarea proprie, vor fi înscrise, după caz, cele detaşate de la alte unităţi.

  Anexa nr. 4

  la Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate

  RODAJUL AUTOVEHICULELOR NOI SAU REPARATE

  Rodajul autovehiculelor noi se va executa cu respectarea strictă a regulilor şi activităţilor stabilite de constructor prin cartea tehnică (manual de utilizare, notiţe tehnice, etc) a fiecărui tip sau marcă de autovehicule. Pentru autovehiculele reparate, rodajul se va efectua cu respectarea prescripţiilor unităţii reparatoare.

  De asemenea, pe timpul rodajului, conducătorii auto vor respecta şi următoarele

  condiţii:

  • - se va circula numai pe drumuri modernizate, iar pantele de pe acestea să nu

   depăşească 6% (pe porţiuni scurte se admit pante până la 10% numai dacă autovehiculele au parcurs cel puţin 1/3 din rulajul prevăzut pentru rodaj);

  • - se va evita funcţionarea în regim de turaţie mare (peste 2/3 din cea maximă) a motorului şi de frânare a autovehiculului cu acesta (frâna de motor), când drumurile sunt acoperite cu mâzgă, zăpadă sau gheaţă, se va evita suprasolicitarea autovehiculului;

  • - nu se permite ca motoarele să funcţioneze cu detonări, autoaprinderi, încălziri excesive, zgomote sau bătăi anormale etc;

  • - se va verifica gradul de încălzire a mecanismelor şi subansamblurilor şi se vor remedia eventualele defecţiuni;

  • - se va urmări continuu, pe timpul deplasării, indicaţiile aparatelor de bord;

  • - nu se va folosi autovehiculul la sarcina maximă sau la viteze ce depăşesc pe cele recomandate şi nu se vor remorca cu el alte autovehicule sau remorci.

  După terminarea rodajului, autovehiculele destinate stocului de mobilizare se folosesc în muncă, în locul altor mijloace de transport din dotare, până la realizarea rulajului pentru care furnizorul acordă garanţie, astfel încât eventualele defecţiuni să poată fi remediate de către acesta, după care, autovehiculele vor fi verificate tehnic, conservate şi depozitate.

  Cu autovehiculele la ale căror motoare au fost înlocuiţi segmenţii, rodajul se efectuează conform indicaţiilor unităţii reparatoare. În lipsa acestora se execută un rodaj pe un parcurs de 500 km, cu respectarea restricţiilor de viteză şi sarcină.

  Condiţiile în care se efectuează rodajul şi garanţia sunt cele solicitate de producător la livrare sau de către unitatea reparatoare.

  Motokilometrii consumaţi pe timpul executării rodajului nu afectează norma anuală

  alocată.

  46

  MINISTERUL JUSTIŢIEI Anexa nr. 5

  Administraţia Naţională a Penitenciarelor la Normativul privind asigurarea asigurarea tehnică de autovehicule a Unitatea:                                 Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate

  R E G I S T R U

  DE EVIDENŢA NUMERELOR DE ÎNMATRICULARE

  Nr. înmatriculare           

  Unitatea deţinãtoare

  Felul autovehiculului

  Marca şi tipul

  Motor seria/şasiu seria

  Seria certificatului de înmatriculare

  Înscris la data de

  Radiat la data de

  Felul şi nr. documentului cu care

  s-au distribuit/retras plãcile cu nr.de înmatriculare.

  Anexa nr. 6

  la Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate

  NORME LUNARE DE CARBURANT PENTRU AUTOVEHICULELE DIN DOTARE

  AUTOVEHICULE DIN GRUPA MUNCA OPERATIVA

  1. 1) Autoturism pentru munca operativă………………… 950 litri

  2. 2) Autoturism pentru grupa de intervenţie…………… 950 litri

  3. 3) Autospecială şi autobuz pentru transfer deţinuţi....... 4000 litri

  4. 4) Autospecială pentru transport deţinuţi ……………… 2000 litri (de mică, medie şi mare capacitate)

  5. 5) Autospecială de intervenţie la incendii ...................... 175 litri

  6. 6) Alte autospeciale ( autosanitară, autoambulanţă) …..1000 litri

  AUTOVEHICULE DIN GRUPA TRANSPORT

  1. 1) Autoturism de serviciu…………………………… 100 litri

  2. 2) Autocamion transport marfă, autobasculantă, autofurgonetă, autostaţion pentru transport mixt (materiale, alimente şi persoane), autoizotermă, autofrigorifică, autospecială

   pentru transport pâine, autotractor…..….. 750 litri, cu excepţia Bazei de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii,

   pentru care cota lunară de carburant este de 4000 litri, în vederea executării activităţilor de transport al produselor agro-zootehnice, la solicitarea unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare

  3. 3) Autobuz…………………………………………... 450 litri

  4. 4) Microbuz…………..……………………………… 450 litri

  5. 5) Autocisternă de transport carburanţi,

   lubrifianţi şi combustibili lichizi………………….. 200 litri

  6. 6) Autocaravană MRF ................................................. 200 litri

  7. 7) Alte autospeciale (autovidanjă, autocisternă

   pentru transport apă, automacara, etc.)…………… 100 litri

  8. 8) Tractor rutier şi agricol……………….… 750 litri

  9. 9) Incărcător frontal, excavator cu cupă, motostivuitor………………………………….…… 125 litri

  AUTOVEHICULE DIN GRUPA REZERVA

  Autoturism, autocamion..…………………………. se acordă 5% din consumurile lunare aferente poziţiile similare din grupa transport

  AUTOVEHICULE DIN GRUPA STOC DE MOBILIZARE

  1. 1) Autoturisme, autovehicule pentru transport efective

  şi/sau materiale, autospeciale, autospeciale de transmisiuni,

  de prevenire şi stingere a incendiilor… se acordă 5% din consumurile lunare aferente poziţiile similare

  din grupele muncă operativă şi/sau transport.

  Anexa nr. 7

  la Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate

  STABILIREA NECESARULUI DE PERSONAL PENTRU EXECUTAREA ÎNTREŢINERILOR

  ŞI REPARAŢIILOR AUTO ŞI A SUPRAFEŢELOR NECESARE PENTRU PARCAREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR

  1. 1. La stabilirea personalului necesar pentru întreţinere şi reparaţii curente al unei unităţi deţinătoare de parc auto şi a suprafeţelor necesare pentru parcarea şi repararea autovehiculelor se utilizează noţiunea de “autovehicul echivalent”.

  2. 2. Transformarea în autovehicule echivalente constă în compararea autovehiculelor unui parc auto, cu tipul luat drept unitate.

  3. 3. Autovehiculul echivalent luat ca unitate este un autovehicul cu motor cu aprindere prin scânteie de 70,6 KW, cu o capacitate de încărcare de 4 t, un volum de manoperă pentru întreţineri şi reparaţii (Vm) de 12,3 ore-om/1.000 km echivalenţi.

  4. 4. Valorile coeficienţilor de echivalare a autovehiculelor sunt prevăzute în tabelul nr.1. Stabilirea necesarului de personal şi a suprafeţelor necesare pentru repararea şi parcarea autovehiculelor se face astfel:

   1. a) pentru personalul de întreţineri şi reparaţii cu următoarea formulă de calcul:

    image

    Np Mt

    Nz 8

    în care:

    Np = necesarul de personal:

    Mt = volumul total de manoperă (ore-om/an) pentru întreţinerea şi repararea autovehiculelor unităţii;

    Nz = 225 - reprezintă valoarea medie a numărului de zile lucrătoare pe an, pentru un meseriaş.

    Volumul total manoperă (ore-om/an) se stabileşte prin însumarea volumului de manoperă necesar pentru fiecare tip de autovehicul din dotarea unităţii, calculat astfel :

    Mt = Na x K1 x Nm x K x Vm, în care:

    Na = numărul de autovehicule de acelaşi tip ;

    K1 = coeficientul de echivalare corespunzător tipului de autovehicul din tabelul nr.1, col. 2;

    Nm = norma maximă anuală de kilometri, conform anexei nr.6 ;

    K = coeficient de transformare în kilometri echivalenţi, conform anexei nr.42 Vm = 12,3 ore-om/1.000km echivalenţi.

    Stabilirea pe meserii a personalului necesar (Np) astfel calculat, se face în funcţie de specificul fiecărei unităţi (subunităţi), astfel:

    Npm = Np x K3, în care .

    Npm = număr personal pe meserii ; Np = necesarul de personal ;

    K3 = coeficientul de participare pe meserii la executarea lucrărilor de întreţineri şi reparaţii, conform tabelului nr.2.

   2. b) pentru suprafaţa necesară reparării se însumează de la fiecare tip de autovehicul, produsul dintre numărul de bucăţi şi coeficientul de echivalare corespunzător (K2) din tabelul nr.1, col. 3;

   3. c) pentru suprafaţa necesară parcării se însumează de la fiecare tip de autovehicul, produsul dintre numărul de bucăţi şi suprafaţa medie de parcare, în funcţie de condiţii, garaj sau platforme betonate, prevăzute în următorul tabel :

  image

  image

  Categoria autovehiculelor

  Suprafaţa medie de parcare pentru un

  autovehicul (m2)

  garaj

  platformă betonată

  1.

  2.

  3.

  Autoturisme şi derivate Autocamioane, autocamionete, autofurgonete, microbuze şi derivate

  Autobuze şi derivate, autospeciale

  11

  30

  42

  23

  46

  66

  TABELUL Nr. 1

  COEFICIENŢII DE ECHIVALARE AI AUTOVEHICULELOR

  image

  image

  Categoria autovehiculelor

  image

  image

  0

  1

  2

  3

  1.

  Autoturisme:

  • - cu capacitatea cilindrică până la 2 l;

  • - cu capacitatea cilindrică până la 4 l;

  0,92

  0,5

  0,98

  0,63

  2.

  Microbuze şi derivate

  1,158

  0,71

  3.

  Autobuze şi autospeciale

  • - până la 11 m ;

   - de la 11-12 m ;

  • - peste 12 m.

  1,853

  2,094

  2,629

  2,65

  3,84

  5,24

  4.

  Autocamioane, autocamionete autofurgonete şi derivate:

  • - până la 2 t exclusiv ;

  • - de la 2 la 4,5 t exclusiv ;

  • - de la 4,5-10 t exclusiv :

   • - cu putere de până la 160 C.P.

   • - cu putere de peste 160 C.P.

   • - de la 10-12 t inclusiv

  0,97

  0,61

  1,064

  1,00

  1,446

  1,33

  1,498

  1,84

  1,534

  2

  TABELUL Nr. 2

  COEFICIENŢII PARTICIPĂRII PE MESERII

  LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERI

  ŞI REPARAŢII

  Nr. crt.

  L U C R Ă R I

  Valoarea coeficientului

  (K3)

  1.

  • - mecanică

  • - strungărie

  • - lăcătuşerie

  • - alimentare (benzină, motorină)

  0,53

  2.

  - electricitate (electronică)

  0,22

  3.

  • - sudură

  • - tinichigerie

  • - fierărie

  • - vopsitorie

  0,17

  4.

  • - tâmplărie

  • - tapiţerie

  0,08

  52

  Anexa nr. 8

  la Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate

  E V I D E N Ţ A *)

  constituirii rezervei de carburanţi şi motokilometri pe anul     

  Rezerva de carbu- Ranţi (pe sortimente)

  şi kilometri

  U/M

  Cantitatea consti- tuită la nivelul

  unităţii

  TRIM I

  TRIM II

  TRIM III

  TRIM IV

  consumat

  rămas

  consumat

  rămas

  consumat

  rămas

  consumat

  rămas

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  Benzină

  t

  Motorină

  t

  Kilometri

  km

  NOTĂ :

  Completarea rezervelor de carburanţi se va efectua trimestrial, astfel încât la începutul fiecărui trimestru să existe cantităţile constituite la începutul anului.

  Anexa nr. 9

  la Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate

  E V I D E N Ţ A *)

  53

  planificării şi consumului de motokilometri la autovehicule în anul ................

  Nr.crt.

  Autovehicule pe grupe de destinaţie, tipuri şi mărci

  Număr de înmatricu- lare

  Norma anuală de km

  Trim. I

  Trim. II

  Trim. III

  Trim. IV

  TOTAL AN

  Ianuarie

  Februarie

  Martie

  Total

  Aprilie

  Mai

  Iunie

  Total

  Iulie

  August

  Septembri e

  Total

  Octombrie

  Noiembrie

  Decembrie

  Total

  Munca operativă:

  - Autovehicule din grupa munca operativă

  1

  - .............

  -………..

  P

  C

  R

  Cu

  2

  - .............

  -……….

  P

  C

  R

  Cu

  ……

  - .............

  -……….

  P

  C

  R

  Cu

  Total autovehicule din grupa munca operativă

  P

  C

  R

  Nr.crt.

  Autovehicule pe grupe de destinaţie, tipuri şi mărci

  Număr de înmatricu- lare

  Norma anuală de km

  Trim. I

  Trim. II

  Trim. III

  Trim. IV

  TOTAL AN

  Ianuarie

  Februarie

  Martie

  Total

  Aprilie

  Mai

  Iunie

  Total

  Iulie

  August

  Septembri e

  Total

  Octombrie

  Noiembrie

  Decembrie

  Total

  Cu

  Grupa transport:

  - Autovehicule din grupa transport

  1

  - .............

  -……..

  P

  C

  R

  Cu

  2

  - .............

  -……

  P

  C

  R

  Cu

  ………

  - .............

  -……

  P

  C

  R

  Cu

  Total autovehicule din grupa transport

  P

  C

  R

  Cu

  Grupa rezerva:

  54

  Nr.crt.

  Autovehicule pe grupe de destinaţie, tipuri şi mărci

  Număr de înmatricu- lare

  Norma anuală de km

  Trim. I

  Trim. II

  Trim. III

  Trim. IV

  TOTAL AN

  Ianuarie

  Februarie

  Martie

  Total

  Aprilie

  Mai

  Iunie

  Total

  Iulie

  August

  Septembri e

  Total

  Octombrie

  Noiembrie

  Decembrie

  Total

  - Autotu risme, camioane

  1

  - .............

  -……..

  P

  C

  R

  Cu

  …..

  - .............

  -…….

  P

  C

  R

  Cu

  Total autovehicule din grupa rezervă

  P

  C

  R

  Cu

  Grupa stoc mobilizare:

  - ……………………………………….

  1

  - .............

  -……

  P

  C

  R

  Cu

  ….

  - .............

  -….

  P

  C

  R

  Cu

  55

  Nr.crt.

  Autovehicule pe grupe de destinaţie, tipuri şi mărci

  Număr de înmatricu- lare

  Norma anuală de km

  Trim. I

  Trim. II

  Trim. III

  Trim. IV

  TOTAL AN

  Ianuarie

  Februarie

  Martie

  Total

  Aprilie

  Mai

  Iunie

  Total

  Iulie

  August

  Septembri e

  Total

  Octombrie

  Noiembrie

  Decembrie

  Total

  …………………………………

  P

  C

  R

  Cu

  56

  NOTĂ: P- planificat; R- realizat; C- consumat; Cu- cumulat

  Anexa nr. 10

  la Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate

  APROB: DIRECTOR UNITATE,

  image

  PLANUL ANUAL DE REVIZII TEHNICE

  pe anul    

  Nr. crt.

  Fel, marca şi tip autovehicul autovehiculului

  Rulaj (km echiv.) de la:

  Planificat/executat în luna

  Obs.

  Nr.de înmatriculare

  Inceputul exploatării

  Inceputul anului

  Ultima R.T.

  Rulajul planificat în anul de plan (Km echiv.)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  RT1

  RT2

  Întocmit, Verificat,

  Şef garaj auto, Şef Serviciu Logistic,

  57

  (similar)

  58

  Anexa nr. 11

  la Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate

  APROB:

  Şef Serviciu Logistic,

  (similar)

  PLANUL LUNAR DE REVIZII TEHNICE

  pe luna      anul    

  Nr.crt.

  Felul, marca şi tipul autovehiculului

  Nr.de înmatriculare

  Planificat/executat în ziua de:

  Obs.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31