ORDIN nr. 341 din 19 octombrie 2017privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2017  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole, al Direcției generale afaceri europene și relații internaționale și al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nr. 260.160 din 16.10.2017,în conformitate cu:– Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul delegat (UE) 2017/1.155 al Comisiei din 15 februarie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 în ceea ce privește măsurile de control legate de cultivarea cânepii, anumite dispoziții referitoare la plata de ecologizare, plata pentru tinerii fermieri care exercită controlul asupra unei persoane juridice, calcularea cuantumului per unitate în cadrul sprijinului cuplat facultativ, părțile de drepturi la plată și anumite cerințe în materie de notificare legate de schema de plată unică pe suprafață și de sprijinul cuplat facultativ, precum și de modificare a anexei X la Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;– Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 10 alineatul (5), litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:o) suprafețele cu amenajări piscicole, așa cum acestea sunt prevăzute în art. 23 alin. (20) din Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 734/480/1.003/3.727/2015. Fac excepție terenurile cu amenajări piscicole redate sau introduse în circuitul agricol în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (8), (9) și (10) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 41, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Verificarea utilizării seminței certificate se face prin raportarea cantității de sămânță utilizată, înscrisă în factura de achiziție a seminței sau în bonul fiscal sau în adeverința eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei de zahăr sau în documentul oficial de certificare a lotului de sămânță produsă de fermierul care solicită plata sau în avizul de expediție al seminței de soia/lucernă eliberat de deținătorul soiului de soia/lucernă către fermier, la suprafața parcelelor solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat la cultura respectivă, rezultat care se compară cu cantitățile minime de sămânță necesare la hectar, prevăzute în anexa nr. 4.3. La articolul 59 alineatul (3), punctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins:(i) documentul de calitate și conformitate al furnizorului ca producător al semințelor sau copie de pe acest document în cazul în care furnizorul nu este și producător al semințelor; sau.4. La articolul 86, alineatele (6^2) și (6^3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6^2) Pentru efectuarea plății pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu, conform art. 1 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, fermierul poate să modifice utilizarea parcelelor agricole în ceea ce privește zonele acoperite de strat vegetal prin schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de specii de culturi pentru strat vegetal ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, fără a modifica procentul zonelor acoperite de strat vegetal declarat, iar amestecul de specii de culturi pentru strat vegetal să fie cuprins în anexa nr. 5.(6^3) Fermierul are obligația să notifice APIA asupra modificărilor de la alin. (6^2) până la data de 15 octombrie a anului de cerere.5. La articolul 86, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) Pe zonele cu culturi secundare sau strat vegetal și pe zonele cu culturi fixatoare de azot se interzice utilizarea produselor de protecție a plantelor.6. La articolul 89 alineatul (4), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) referirea la prima depunere a unei cereri de plată în cadrul schemei de plată unică pe suprafață de la art. 22 alin. (2) din ordonanță trebuie înțeleasă ca o referire la prima depunere a unei cereri în cadrul schemei de plată unică pe suprafață de către persoana juridică în care controlul este exercitat de un tânăr fermier;7. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPunctele 1, 2, 5 și 6 ale art. I se aplică începând cu anul de cerere 2018.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  București, 19 octombrie 2017.Nr. 341.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 619/2015)
  CANTITĂȚILE MINIME
  de sămânță necesare la hectar și numărul minim de semințe/gram
  SpecificațieUMCantitatea minimă de sămânțăNr. minim de semințe/ gram
  Soia/Soia lot semincerkg/ha80/70
  Lucernă/Lucernă lot semincerkg/ha18/3
  Mazăre boabe pentru industrializarekg/ha100
  Fasole boabe pentru industrializarekg/ha80
  Cânepă pentru uleikg/ha4
  Cânepă pentru fibrăkg/ha20
  Orezkg/ha120
  Sămânță de cartof*t/ha1,5 pentru calibrul mediu între 25 și 35 mm inclusiv 3,5 pentru calibrul mediu de peste 35 până la 55 mm inclusiv 5,5 pentru calibrul mediu de peste 55 până la 65 mm inclusiv
  Sfeclă de zahărUG/ha0,9
  Cartofi timpurii, semitimpurii și de vară pentru industrializare*t/ha1,2 pentru calibrul mediu între 28 și 35 mm inclusiv 2,4 pentru calibrul mediu de peste 35 până la 55 mm inclusiv 4,2 pentru calibrul mediu de peste 55 până la 65 mm inclusiv
  Legume cultivate în câmp, din care:
  - tomate pentru industrializare prin răsadg/ha180200
  - tomate pentru industrializare semănate directg/ha1.000200
  - castraveți pentru industrializareg/ha3.00030
  Notă
  * Calibrul mediu se calculează ca medie între dimensiunea minimă și maximă a seminței, pe lot, conform documentelor oficiale care menționează calibrele semințelor, prevăzute, după caz, la art. 48 lit. c) și/sau la art. 59 alin. (3) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute, după caz, la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.
  SpecificațieUMCantitatea minimă de sămânțăNr. minim de semințe/ gram
  Legume cultivate în sere, din care:
  - tomate pentru consum în stare proaspătăg/ha64200
  - ardei pentru consum în stare proaspătăg/ha294122
  - castraveți pentru consum în stare proaspătăg/ha45830
  - varză pentru consum în stare proaspătăg/ha197203
  - castraveți pentru industrializareg/ha45830
  Legume cultivate în solare, din care:
  - tomate pentru consum în stare proaspătăg/ha64200
  - ardei pentru consum în stare proaspătăg/ha294122
  - castraveți pentru consum în stare proaspătăg/ha45830
  - varză pentru consum în stare proaspătăg/ha197203
  - vinete pentru consum în stare proaspătăg/ha117200
  - castraveți pentru industrializareg/ha45830
  -----