HOTĂRÂRE nr. 763 din 11 octombrie 2017pentru constituirea Consiliului interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 și pentru următoarele cadre financiare multianuale, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 23 octombrie 2017  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. f) și ale art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 12 alin. (2) și (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 312 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constituie Consiliul interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 și pentru următoarele cadre financiare multianuale, denumit în continuare Consiliul, organism consultativ fără personalitate juridică.(2) Consiliul este condus de prim-ministrul României și are componența prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(3) Membrii Consiliului pot fi reprezentați la ședințele acestuia de o persoană desemnată cu funcție de secretar de stat, funcție cu rang de secretar de stat sau altă funcție de conducere din cadrul instituției pe care o reprezintă.(4) La lucrările Consiliului pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, ai comisiilor de specialitate ale Parlamentului României, ai Băncii Naționale a României și ai mediului academic și, în funcție de tematică, reprezentanți ai altor autorități și instituții publice sau experți.  +  Articolul 2Consiliul are ca obiectiv elaborarea mandatului general privind poziția României în contextul negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual post 2020 și pentru următoarele cadre financiare multianuale, denumit în continuare CFM. Mandatul general cuprinde elemente de poziționare a României în cadrul negocierilor CFM atât pentru componenta de venituri, cât și pentru cea de cheltuieli, respectiv alocări ale bugetului european.  +  Articolul 3Principiile generale care stau la baza activității Consiliului sunt următoarele:a) formularea unei poziții unice, coerente și fundamentate, care să ofere flexibilitate delegațiilor României în cadrul negocierilor la nivel european și în dialogul cu alte state membre;b) asigurarea consultării transparente cu partenerii sociali cu privire la diversele paliere de negociere subsumate și/sau incidente problematicii CFM, pentru a asigura o reflectare unitară, coerentă și comprehensivă a tuturor aspectelor sectoriale incidente în documentul de poziționare a României;c) comunicarea operativă și eficientă în cadrul Consiliului ori de câte ori este necesară exprimarea rapidă a unei poziții pe tema CFM, în primul rând telefonic, prin e-mail sau fax.  +  Articolul 4(1) Consiliul are, în principal, următoarele atribuții:a) analizarea propunerilor formulate în plan național și european în contextul negocierilor privind CFM și evaluarea impactului economic, financiar, social și de mediu al acestora asupra României;b) stabilirea priorităților României și formularea poziției naționale în contextul evoluțiilor la nivel european privind negocierile pentru CFM, pe baza analizei efectuate; c) actualizarea constantă a priorităților României și a poziției naționale în contextul evoluțiilor la nivel european privind negocierile pentru CFM;d) organizarea de consultări cu partenerii sociali, mediul academic și cu autoritățile administrației publice locale, pentru a lua în considerare interesele tuturor părților în formularea poziției naționale a României în contextul negocierilor privind CFM;e) stabilirea strategiei de promovare a poziției naționale la nivel european în dialogul cu instituțiile europene și cu celelalte state membre;f) alte acțiuni și inițiative care să asigure îndeplinirea în cele mai bune condiții a obiectivului prevăzut la art. 2.(2) Consiliul urmărește definirea strategiei de gestionare a acestui dosar din perspectiva rolului României de președinție rotativă a Consiliului UE pentru primul semestru al anului 2019.  +  Articolul 5Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene și structurile din subordine, sprijină activitatea Consiliului prin corelarea fundamentărilor și soluțiilor tehnice ale Consiliului cu direcțiile de politică externă și de politică generală europeană și națională.  +  Articolul 6Consiliul își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, pe care îl aprobă în prima ședință de lucru, prin decizie a Consiliului.  +  Articolul 7(1) În subordinea Consiliului funcționează Grupul de lucru tehnic, ca organism permanent de lucru al Consiliului, denumit în continuare Grup de lucru.(2) Grupul de lucru este format din reprezentanții ministerelor și ai organelor de specialitate ale administrației publice centrale prevăzute în anexă, la nivel de director general/director și expert, și este coordonat, la nivel tehnic, de reprezentantul, la nivel decizional, al Ministerului Finanțelor Publice și la nivel politic de ministrul delegat pentru afaceri europene.(3) În formularea mandatelor de poziție și soluțiilor tehnice, Grupul de lucru consultă experții din cadrul Reprezentanței permanente a României la UE.(4) În funcție de necesitatea colaborării cu alte autorități sau instituții publice și cu mediul academic pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2), coordonatorul Grupului de lucru solicită, cu consultarea ministrului delegat pentru afaceri europene, participarea acestora, în calitate de invitați, la activitățile Grupului de lucru.(5) În funcție de tematică, în cazul în care contribuția unei autorități sau instituții publice, alta decât cea prevăzută în anexă, este relevantă și necesară, coordonatorul la nivel tehnic al Grupului de lucru poate solicita respectivei autorități sau instituții publice, cu consultarea ministrului delegat pentru afaceri europene, desemnarea unui reprezentant în cadrul Grupului de lucru.(6) Secretariatul Grupului de lucru este asigurat de Ministerul Finanțelor Publice, iar fondurile necesare funcționării acestuia, precum și personalul aferent se asigură de către această structură.(7) Structura, atribuțiile, organizarea și funcționarea Grupului de lucru și ale secretariatului acestuia se stabilesc prin regulament propriu, care este aprobat de Consiliu.  +  Articolul 8Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:o) Consiliul interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 și pentru următoarele cadre financiare multianuale.2. La anexa nr. 1 „Consilii interministeriale permanente. Componență și conducere“, după punctul XIV se introduce un nou punct, punctul XV, cu următorul cuprins:
  CONSILIUL PERMANENTCOMPONENȚĂCONDUCERE
  „XV. Consiliul interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 și pentru următoarele cadre financiare multianuale 1. Prim-ministrul 2. Viceprim-ministrul fără portofoliu 3. Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene 4. Viceprim-ministrul, ministrul mediului 5. Secretarul general al Guvernului 6. Ministrul afacerilor externe 7. Ministrul delegat pentru afaceri europene 8. Ministrul finanțelor publice 9. Ministrul delegat pentru fonduri europene 10. Ministrul economiei 11. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale 12. Ministrul turismului 13. Ministrul transporturilor 14. Ministrul educației naționale 15. Ministrul afacerilor interne 16. Ministrul apărării naționale 17. Ministrul muncii și justiției sociale 18. Ministrul culturii și identității naționale 19. Ministrul comunicațiilor și societății informaționale 20. Ministrul justiției 21. Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat 22. Ministrul sănătății 23. Ministrul energiei 24. Ministrul cercetării și inovării 25. Ministrul tineretului și sportului 26. Ministrul apelor și pădurilor 27. Președintele Comisiei Naționale de Prognoză 28. Președintele Institutului Național de StatisticăPrim-ministrul“

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ion-Marcel Ciolacu
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Alexandru Victor Micula,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Cristian-Gabriel Winzer,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ilan Laufer
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul economiei,
  Gheorghe Șimon
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana-Doina Pană
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius Adrian Rîndunică,
  secretar de stat
  p. Ministrul culturii și identității naționale,
  Alexandru Pugna,
  secretar de stat
  p. Ministrul educației naționale,
  Petru Andea,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării și inovării,
  Puiu-Lucian Georgescu
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Lucian Șova
  Ministrul tineretului și sportului,
  Marius-Alexandru Dunca
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul apărării naționale,
  Mihai-Viorel Fifor
  Ministrul turismului,
  Mircea-Titus Dobre
  București, 11 octombrie 2017.Nr. 763.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA
  Consiliului interministerial privind negocierile pentru
  Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020
  și pentru următoarele cadre financiare multianuale
  1. Prim-ministrul2. Viceprim-ministrul fără portofoliu3. Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene4. Viceprim-ministrul, ministrul mediului5. Secretarul general al Guvernului6. Ministrul afacerilor externe7. Ministrul delegat pentru afaceri europene8. Ministrul finanțelor publice9. Ministrul delegat pentru fonduri europene10. Ministrul economiei11. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale12. Ministrul turismului13. Ministrul transporturilor14. Ministrul educației naționale15. Ministrul afacerilor interne16. Ministrul apărării naționale17. Ministrul muncii și justiției sociale18. Ministrul culturii și identității naționale19. Ministrul comunicațiilor și societății informaționale20. Ministrul justiției21. Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat22. Ministrul sănătății23. Ministrul energiei24. Ministrul cercetării și inovării25. Ministrul tineretului și sportului26. Ministrul apelor și pădurilor27. Președintele Comisiei Naționale de Prognoză28. Președintele Institutului Național de Statistică
  ----