HOTĂRÂRE nr. 762 din 11 octombrie 2017pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 20 octombrie 2017  Având în vedere prevederile art. VIII alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 22 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), literele a), e), g), j) și q) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) elaborează, implementează și actualizează Cadrul național al calificărilor și Registrul național al calificărilor pe baza corelării cu Cadrul european al calificărilor;........................................................................................................................e) propune Ministerului Educației Naționale elemente de politici și de strategii naționale, acte normative referitoare la sistemul național al calificărilor și la dezvoltarea resurselor umane;.......................................................................................................................g) propune Ministerului Educației Naționale și Ministerului Muncii și Justiției Sociale elemente de politici și de strategii naționale, acte normative referitoare la sistemul național al calificărilor și la dezvoltarea resurselor umane;.......................................................................................................................j) asigură realizarea, gestionarea și actualizarea Registrului național al evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi certificați;.........................................................................................................................q) coordonează autorizarea centrelor de evaluare a competențelor profesionale obținute în sistem nonformal și informal și gestionează registrul național al centrelor de evaluare a competențelor profesionale;2. La articolul 4 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera m^1), cu următorul cuprins:m^1) înaintează comitetelor sectoriale, în scopul validării, standardele ocupaționale elaborate pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale;3. La articolul 4 alineatul (1), literele d), p) și x) se abrogă.4. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației naționale,
  Petru Andea,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  București, 11 octombrie 2017.Nr. 762.  +  ANEXĂ(Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 556/2011)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Autorității Naționale pentru Calificări
  Nr. posturi: 56
  ----