METODOLOGIE din 6 octombrie 2017privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 19 octombrie 2017  Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 1.339 din 6 octombrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 830 din 19 octombrie 2017.
   +  Articolul 1Prezenta metodologie stabilește documentele și procedurile necesare aprobării depășirii posibilității pentru o unitate de gospodărire, în situația în care volumul produselor accidentale I cumulat cu volumul recoltat anterior apariției acestora depășește posibilitatea stabilită prin amenajamentul silvic.  +  Articolul 2(1) Aprobarea depășirii posibilității în condițiile art. 1 se realizează prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(2) Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură emite decizia de aprobare a depășirii posibilității în baza unei documentații complete, depuse de ocolul silvic care solicită aprobarea, care cuprinde:a) memoriul justificativ prin care este/sunt prezentat/prezentați factorul/factorii biotic/biotici sau abiotic/abiotici care a/au afectat arboretul/arboretele;b) informațiile tehnice, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta metodologie;c) fotografii relevante privitoare la arboretele afectate;d) în cazul în care produsele accidentale I au apărut ca urmare a incendiilor și/sau a doborârilor și rupturilor de vânt și/sau zăpadă se va face și dovada raportării prin Sistemul integrat de raportare a situațiilor de urgență. (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se întocmesc de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.(4) Informațiile tehnice prevăzute la alin. (2) lit. b) se certifică sub semnătură de către:a) expertul care asigură controlul tehnic pentru lucrările de amenajare a pădurilor, denumit în continuare expert CTAP, din cadrul unității specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor, care a întocmit amenajamentul silvic în vigoare sau, în lipsa motivată a acestuia, un expert dintr-o altă unitate specializată autorizată;b) șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru unitatea de producție în care s-a produs afectarea;c) reprezentantul unității/entității din cadrul administratorului, pentru fondul forestier proprietate publică a statului, după caz.(5) Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în a cărei rază teritorială sunt constituite partizile de produse accidentale I pentru care au fost întocmite actele de punere în valoare, emite decizia de aprobare a depășirii posibilității prevăzute la alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) documentația depusă este completă și corespunzătoare;b) un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură a constatat, prin control în teren realizat la minimum 10% din numărul de acte de punere în valoare întocmite, dar nu mai puțin de un act de punere în valoare, că întocmirea acestora s-a realizat în condiții legale. Dacă prin control se constată că la întocmirea oricărui act de punere în valoare din eșantionul controlat nu au fost respectate normele tehnice, controlul se va extinde la totalitatea actelor de punere în valoare depuse. În această situație vor fi emise deciziile de aprobare numai pentru actele de punere în valoare care au fost întocmite cu respectarea normelor tehnice și al căror volum cumulat depășește posibilitatea.(6) După emiterea deciziei de aprobare a depășirii posibilității în condițiile alin. (5), partizile constituite din produse accidentale I care fac obiectul depășirii posibilității pot fi autorizate spre exploatare.  +  Articolul 3(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare, structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură transmite Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură decizia de aprobare a depășirii posibilității, împreună cu informațiile tehnice prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), în vederea analizei oportunității și necesității elaborării unui nou amenajament silvic. (2) În baza documentelor prevăzute la alin. (1), Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură hotărăște aprobarea/respingerea elaborării unui nou amenajament silvic, în funcție de gradul de afectare a fondului de producție. (3) Hotărârea Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură privind aprobarea/respingerea elaborării unui nou amenajament silvic, înainte de expirarea valabilității acestuia, se comunică structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial și ocolului silvic/proprietarului, după caz.(4) În situația în care Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură emite hotărâre de respingere a elaborării unui nou amenajament silvic înainte de termen, ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice este obligat să aplice prevederile amenajamentului silvic până la expirarea valabilității acestuia, fiind interzisă recoltarea produselor principale din arboretele cuprinse în planul decenal de recoltare. (5) Volum recoltat cu încălcarea prevederilor alin. (4) este considerat fără proveniență legală. (6) În situația în care în perioada rămasă de la data emiterii hotărârii prevăzute la alin. (3) până la data expirării aplicării amenajamentului silvic apar noi produse accidentale I, acestea se recoltează integral, cu aprobarea structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial, prin decizia conducătorului acesteia, cu respectarea prevederilor alin. (1) și art. 2.(7) În situația prevăzută la alin. (6), decizia/deciziile de aprobare a depășirii posibilității se transmite/se transmit autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare. (8) Volumul produselor accidentale I, cu care se depășește posibilitatea, aprobat în condițiile alin. (6) și art. 2 alin. (5), se precomptează din posibilitatea stabilită pentru deceniul/deceniile următor/următoare de aplicare a amenajamentului/amenajamentelor silvic/silvice nou/noi. (9) În situația în care Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură hotărăște aprobarea elaborării unui nou amenajament silvic înainte de termen, volumul produselor accidentale I, cu care se depășește posibilitatea, aprobat în condițiile alin. (6) și art. 2 alin. (5), cumulat cu posibilitatea aferentă perioadei rămase neaplicată a amenajamentului silvic de la data hotărârii Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură, se precomptează din posibilitatea stabilită pentru deceniul/deceniile următor/următoare de aplicare a amenajamentului silvic nou.  +  Articolul 4(1) Posibilitatea în amenajamentul în vigoare poate fi depășită numai pe seama produselor accidentale I și numai în subunitățile de gospodărire în care se reglementează procesul de producție, cu excepția subunității de gospodărire G - codru grădinărit, în care produsele accidentale I nu se precomptează.(2) Produsele accidentale II nu se precomptează, iar volumul acestora nu este luat în considerare la depășirea posibilității.  +  Articolul 5(1) Precomptarea este acțiunea de înlocuire a volumului de lemn prevăzut a fi recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale cu volume rezultate din exploatarea masei lemnoase din arboretele afectate integral sau cu grad de manifestare foarte puternic de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori, indiferent de vârstă, sau afectate parțial de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori, cu vârste mai mari de ½ din vârsta exploatabilității tehnice, precum și cu volumul arborilor tăiați ilegal și cel provenit din defrișări legal aprobate.(2) În situația precomptării, pentru calculul posibilității în viitorul amenajament se iau în considerare următoarele elemente:a) unitățile amenajistice afectate (n), suprafața lor (ha)-S_acc1int1, ....., S_acc1intn și volumul extras (mc)-V_acc1int, ....., V_acc1intn, în cazul produselor accidentale I provenite din arboretele afectate integral sau foarte puternic de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori și a volumului provenit din tăierile ilegale efectuate în aceste arborete;b) unitățile amenajistice afectate (n), suprafața arboretelor afectate (ha)- (S_acc1part1.....S_acc1partn), vârsta arboretelor afectate (ani)- (TA_acc1part1.....TA_acc1partn), creșterea curentă a arboretelor afectate (mc/an/ha)- (C_acc1part1.....C_acc1partn), vârsta exploatabilității arboretelor afectate (ani)- (TE_acc1part1.....TE_acc1partn), volumul afectat pe fiecare arboret (mc)- (V_acc1part1,.....V_acc1partn), în cazul produselor accidentale I provenite din arborete cu vârste mai mari de ½ din vârsta exploatabilității tehnice, afectate parțial de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori, a volumului provenit din tăierile ilegale efectuate în aceste arborete și a volumului provenit din defrișări legal aprobate.  +  Articolul 6(1) Controlul organizării și conducerii pădurii spre starea normală implică analiza aplicării amenajamentului silvic. (2) În urma analizei prevăzute la alin. (1) rezultă efectul intervențiilor ca urmare a extragerii produselor accidentale I asupra creșterii, dezvoltării arborilor și arboretelor și implicit asupra structurii și mărimii întregului fond de producție existent la nivelul subunităților de gospodărire afectate. Efectul acestora se constată pe teren, în urma realizării unei noi descrieri parcelare, în baza căreia se întemeiază deciziile de proiectare. (3) În vederea reglementării procesului de producție se aplică metodele de amenajare, potrivit normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, iar posibilitatea se stabilește potrivit prevederilor acestora, cu precizarea că la adoptarea posibilității se are în vedere și volumul produselor accidentale I și al arborilor extrași ilegal cu care s-a depășit posibilitatea în amenajamentul precedent. Baza de date de teren utilizată la calculul indicatorilor de posibilitate trebuie să cuprindă și volumul produselor accidentale I și al arborilor extrași ilegal cu care s-a depășit posibilitatea în amenajamentul precedent.  +  Articolul 7(1) Reglementarea procesului de producție lemnoasă este specifică: a) codrului regulat, în unitățile de gospodărire: A - codru regulat, sortimente obișnuite, B - codru regulat, sortimente superioare, D - codru regulat, sortimente obișnuite, țeluri de protecție și V - păduri de interes cinegetic;b) codrului cvasigrădinărit, în unitatea de gospodărire J - codru cvasigrădinărit;c) crângului, în unitățile de gospodărire: Q - crâng simplu salcâm, X - zăvoaie de plopi și sălcii și Y - crâng cu tăiere în scaun; d) unităților de gospodărire Z - culturi de plopi și sălcii selecționate pentru celuloză și cherestea și W - culturi de plopi și sălcii selecționate pentru furnire.(2) Pentru unitățile de gospodărire prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se culeg informațiile și datele corespunzătoare fazei de proiectare tehnologică-teren și se calculează toate listele, inclusiv lista privind calculul indicatorului de posibilitate.(3) În baza datelor și informațiilor prevăzute la alin. (2), în fiecare din unitățile amenajistice din care s-a recoltat volumul de produse accidentale I cu care s-a depășit posibilitatea la nivelul unității de gospodărire, se introduce volumul aferent depășirii, inclusiv creșterea și se recalculează lista privind calculul indicatorului de posibilitate. Acest volum se introduce numai în vederea elaborării listelor care conduc la stabilirea indicatorului de posibilitate.(4) Listele calculate potrivit prevederilor alin. (2) și (3) se anexează la procesul-verbal al ședinței de preavizare a soluțiilor tehnice - conferința a II-a de amenajarea pădurilor.(5) Posibilitatea adoptată este cea rezultată prin diferența dintre posibilitatea stabilită pe baza listelor de calcul al indicatorilor de posibilitate, elaborate în condițiile alin. (3), și volumul produselor accidentale I, volumul arborilor extrași ilegal, volumul arborilor din defrișări legal aprobate, cu care s-a depășit posibilitatea în amenajamentul precedent, cumulat cu posibilitatea aferentă perioadei rămase neaplicată a amenajamentului silvic de la data hotărârii Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură, după caz. Calculul se detaliază la nivel de arboret.  +  Articolul 8Pentru unitățile de gospodărire prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) indicatorul de posibilitate se calculează astfel:a) dacă suprafața de pe care s-a recoltat posibilitatea, cumulată cu suprafața de pe care s-au recoltat produse accidentale I potrivit art. 5 alin. (2) lit. a), nu depășește suprafața periodică normală, stabilirea posibilității în noul amenajament silvic se realizează potrivit normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor;b) dacă suprafața de pe care s-a recoltat posibilitatea, cumulată cu suprafața de pe care s-au recoltat produse accidentale I potrivit art. 5 alin. (2) lit. a), depășește suprafața periodică normală, posibilitatea pe suprafață rezultă prin diminuarea în noul amenajament silvic a suprafeței periodice, decenale/cincinale, după caz, față de cea periodică normală, cu suprafața de pe care s-au recoltat produsele accidentale I cu care s-a depășit posibilitatea.  +  ANEXĂla metodologieAprobConducătorul structurii teritoriale de specialitate al autorității publicecentrale care răspunde de silvicultură,(numele și prenumele, semnătura și ștampila)
  Informații tehnice
  Unitatea de producțieUnitatea de gospodărirePosibilitatea la data intrării în vigoare a amenajamentului silvic - mc/perioada de aplicare -Posibilitatea* la momentul solicitării - mc/perioada de aplicare -Volumul recoltat de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvicVolumul produselor accidentale I la momentul aprobării depășirii posibilității - mc -Volumul produselor accidentale I cu care se depășește posibilitatea - mc -
  Nr.DenumireaTotal - mc -din care: produse accidentale I - mc -
  123456789
  Notă
  * Posibilitatea recalculată pentru unități de producție la care suprafața s-a diminuat (ca urmare a retrocedărilor, a vânzărilor pentru părți din proprietate etc.), rezultată din scăderea posibilității stabilite de amenajamentul silvic cu volumul arboretelor din planul decenal de recoltare a produselor principale amplasate în suprafața cu care s-a diminuat suprafața pentru care a fost elaborat amenajamentul silvic.
  Șef ocol silvic,.............................. (numele și prenumele, semnătura și ștampila)Reprezentant unitate/entitate,.............................. (numele și prenumele, semnătura și ștampila)Expert CTAP,.............................. (numele și prenumele, semnătura și ștampila)Reprezentant al structurii teritoriale de specialitate al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură,.............................. (numele și prenumele, semnătura și ștampila)
  -----