HOTĂRÂRE nr. 761 din 11 octombrie 2017privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, după litera e) se introduc trei noi litere, literele e^1)-e^3), cu următorul cuprins: e^1) expert - persoana care are pregătire de specialitate atestată, potrivit legii, în domeniul în care se testează competențele specifice ale candidatului prin proba suplimentară prevăzută la art. 31 alin. (4) din prezenta hotărâre și care poate fi funcționar public desemnat de conducătorul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului din cadrul acesteia sau din cadrul autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții se află funcția publică vacantă pentru care se organizează concursul ori persoana cu care autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului a contractat servicii de consultanță;e^2) locul desfășurării concursului - sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului;e^3) locația de desfășurare a probelor de concurs - spațiul precis determinat de desfășurare a probelor de concurs, care poate fi locul de desfășurare a concursului sau un alt spațiu care să asigure condiții optime de desfășurare a probelor de concurs.2. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacante se organizează potrivit competențelor stabilite de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.3. La articolul 21, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Bibliografia conține, în mod obligatoriu, Constituția României, republicată, Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată.4. La articolul 23, litera b) se abrogă. 5. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 24^1(1) În cazul concursurilor pentru care competența de organizare aparține Agenției, locul desfășurării concursului poate fi și sediul altei autorități sau instituții publice. (2) Concursurile pentru care competența de organizare aparține Agenției se pot desfășura și la nivel regional sau teritorial, potrivit planificării realizate de Agenție.6. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) În vederea organizării și desfășurării concursurilor pentru recrutarea funcționarilor publici, de la momentul solicitării avizului sau, după caz, al înștiințării Agenției, dar nu mai târziu de data publicării anunțului privind concursul în condițiile prevăzute la art. 39, se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluționare a contestațiilor, prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, în condițiile prezentei hotărâri.(2) Președintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluționare a contestațiilor se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.(3) Fiecare comisie de concurs, respectiv comisie de soluționare a contestațiilor are un secretar numit prin actul administrativ prevăzut la alin. (1), desemnat, de regulă, din cadrul compartimentului de resurse umane, astfel încât să poată fi asigurată în condiții optime desfășurarea probelor de concurs.(4) În cazul concursurilor organizate de Agenție, secretarul comisiei de concurs și al comisiei de soluționare a contestațiilor poate fi desemnat din cadrul autorității sau instituției publice care asigură locul desfășurării concursului.7. La articolul 28, alineatul (3) se abrogă. 8. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) Autoritatea ori instituția publică în al cărei stat de funcții se află funcția publică vacantă pentru care se organizează concursul poate desemna ca membri în comisia de concurs, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor funcționari publici din cadrul altor autorități sau instituții publice, în următoarele cazuri:a) numărul insuficient de funcționari publici;b) funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi desemnați în comisia de concurs, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor;c) funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice s-ar putea afla sau se află în conflict de interese și/sau incompatibilitate.(2) În situația prevăzută la alin. (1), conducătorul autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții se află funcția publică vacantă pentru care se organizează concursul se adresează conducătorului autorității sau instituției publice în cadrul căreia consideră că își desfășoară activitatea funcționari publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi desemnați membri în comisia de concurs/comisia de soluționare a contestațiilor și solicită nominalizarea unui funcționar public pentru a fi desemnat ca membru în cadrul comisiei de concurs/comisiei de soluționare a contestațiilor.9. La articolul 31, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) În cazul în care se solicită competențe specifice necesare exercitării funcției publice, autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului stabilește modalitatea prin care competențele specifice se dovedesc, și anume pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii, potrivit standardului sau nivelului solicitat în anunțul de concurs, sau, după caz, pe baza testării prin organizarea unei probe suplimentare în condițiile prevăzute la art. 47. Competențele specifice necesare exercitării funcției publice pot fi:a) competențe lingvistice de comunicare în limbi străine;b) competențe lingvistice de comunicare în limba minorității naționale, dacă este cazul, în condițiile legii;c) competențe în domeniul tehnologiei informației;d) alte competențe specifice necesare exercitării funcției publice.10. La articolul 31, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: (5) Competențele specifice sunt necesare pentru exercitarea atribuțiilor stabilite prin fișa postului și constituie condiții specifice pentru ocuparea funcției publice.11. La articolul 36, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Periodic sau, după caz, la solicitarea autorităților și instituțiilor publice, Agenția poate organiza, în condițiile legii, programe de instruire a funcționarilor publici din cadrul autorităților și instituțiilor publice în vederea participării ca membri sau secretari în comisii de concurs, respectiv în comisii de soluționare a contestațiilor.12. La articolul 39, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Anunțul prevăzut la alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații: a) denumirea autorității sau instituției publice organizatoare a concursului;b) funcția publică pentru care se organizează concursul, identificată prin denumire, categorie, clasă și grad profesional, în cazul funcțiilor publice de execuție, și prin denumire, categorie și clasă, în cazul funcțiilor publice de conducere;c) compartimentul din care face parte funcția publică pentru care se organizează concursul;d) data, ora și locul sau locația desfășurării probei suplimentare, dacă este cazul;e) data, ora și locul sau locația desfășurării probei scrise;f) condițiile de participare cuprinzând condițiile de studii, condițiile de vechime în specialitate și alte condiții specifice;g) perioada de depunere a dosarelor de concurs;h) coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondență, telefon/fax, email, persoana de contact și funcția publică deținută.13. La articolul 39, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă, informațiile prevăzute la alin. (1^1), bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează la locul de desfășurare a concursului și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea special creată în acest scop. Informațiile respective se mențin la locul de afișare până la finalizarea concursului.14. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42(1) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei de concurs, precum și pentru cea desfășurată în cadrul comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii și secretarii acestora au dreptul la o indemnizație reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. (2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se plătește de către autoritatea sau instituția publică în al cărei stat de funcții este prevăzută funcția publică pentru care se organizează concursul.(3) De indemnizația prevăzută la alin. (1) beneficiază și funcționarii publici desemnați în calitate de experți în domeniul în care se testează competențele specifice ale candidatului prin proba suplimentară prevăzută la art. 31 alin. (4).15. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47(1) În cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare s-au stabilit condiții specifice care necesită deținerea unor competențe specifice ce nu pot fi evaluate în etapele prevăzute la art. 46 alin. (1), se pot organiza probe suplimentare, pentru fiecare dintre competențele specifice stabilite.(2) Proba suplimentară prevăzută la alin. (1) se desfășoară ulterior afișării rezultatelor la selecția dosarelor, dar nu mai târziu de data prevăzută în anunțul de concurs pentru proba scrisă și se gestionează de către unul sau mai mulți experți în domeniu, la solicitarea și prin grija autorității sau instituției publice organizatoare a concursului. Expertul nu este membru al comisiei de concurs sau, după caz, al comisiei de soluționare a contestațiilor. (3) Proba suplimentară se desfășoară cu respectarea principiilor prevăzute de prezenta hotărâre, potrivit procedurii/procedurilor aprobate la nivelul autorității sau instituției publice și publicate pe pagina de internet a acesteia. Procedura/Procedurile pentru organizarea și desfășurarea probei suplimentare trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:a) descrierea probei suplimentare;b) modalitatea de evaluare și de stabilire a rezultatului «admis» sau «respins»;c) modalitatea de comunicare a rezultatului prevăzut la lit. b);d) termenul de contestare și termenul de soluționare a contestației;e) modalitatea de comunicare a rezultatului final al probei suplimentare.(4) În urma evaluării competențelor specifice testate prin proba suplimentară de către expert/experți se stabilește rezultatul «admis» sau «respins», conform procedurii/procedurilor prevăzute la alin. (3). În urma evaluării, expertul/experții transmite/transmit rezultatul pentru fiecare candidat comisiei de concurs. (5) Pot participa la proba scrisă a concursului de recrutare/promovare numai candidații declarați admiși la proba suplimentară.16. La articolul 49, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 49(1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidații depun dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu:a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;b) curriculum vitae, modelul comun european; c) copia actului de identitate;d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz; f) copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;h) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;i) cazierul judiciar;j) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.17. La articolul 49, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D.(1^2) Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1^1) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.18. La articolul 49, alineatele (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail prevăzută la art. 39 alin. (1^1) lit. h).(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional.(5) Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziție candidaților de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediu, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric.19. La articolul 50, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea «admis» sau «respins», însoțită de motivul respingerii dosarului, la locul desfășurării concursului și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea special creată în acest scop, în termenul prevăzut la alin. (1).20. La articolul 50, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În situația în care între membrii comisiei de concurs există diferențe de opinie care nu au putut fi soluționate de comun acord, dosarul va fi declarat admis sau respins în funcție de opinia majoritară, consemnată conform fișelor individuale ale acestora. Membrul comisiei de concurs care nu este de acord cu opinia majoritară formulează opinie separată, motivată, și o consemnează în fișa individuală.21. La articolul 52, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:(8^1) În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante pentru care are competența de organizare, în aplicarea prevederilor art. 21 alin. (4), Agenția constituie o bază de date cu subiecte, afișată pe pagina de internet a acesteia, din care reprezentanții Agenției în comisiile de concurs extrag variantele de subiecte. Pentru subiectele astfel extrase, punctajul maxim stabilit este de 30% din punctajul maxim al probei scrise.22. La articolul 53, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Un candidat poate elabora lucrarea în cadrul probei scrise pentru o singură funcție publică. În situația în care un candidat a fost admis la selecția dosarelor la concursul pentru două sau mai multe funcții publice, programat a se desfășura în aceeași zi și la aceeași oră, acesta are obligația de a opta pentru funcția publică pentru care dorește să susțină proba scrisă la apelul nominal al candidaților prevăzut la alin. (2).23. La articolul 53, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) Candidatul are obligația de a preda secretarului comisiei de concurs, respectiv persoanelor care asigură supravegherea lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2C. Borderoul de predare a lucrărilor se păstrează de către secretarul comisiei de concurs până la finalizarea concursului.24. La articolul 59, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) În situația în care pentru o lucrare se înregistrează diferențe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorectează de către toți membrii acesteia. Procedura recorectării se efectuează o singură dată, iar în cazul menținerii acestei diferențe și după recorectare, punctajul final va fi calculat ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de concurs. Membrul comisiei de concurs care a acordat cel mai mic, respectiv cel mai mare punctaj își motivează punctajul acordat, detaliat pe baremul de corectare, în fișa individuală.25. La articolul 60, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Punctajele obținute de fiecare dintre candidați și mențiunea «admis» ori «respins» se afișează la locul desfășurării concursului și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea special creată în acest scop, în termenul prevăzut la art. 59 alin. (2), astfel încât să se asigure rămânerea a cel puțin 48 de ore până la susținerea următoarei probe, pentru depunerea și soluționarea unor eventuale contestații.26. La articolul 61, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Punctajele obținute de fiecare dintre candidați și mențiunea «admis» ori «respins» se afișează la locul desfășurării concursului și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea special creată în acest scop, în termenul prevăzut la art. 59 alin. (2).27. Articolul 63 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 63După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data și ora afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfășurării concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.28. La articolul 64, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În situația în care între membrii comisiei de soluționare a contestațiilor există diferențe de opinie care nu au putut fi soluționate de comun acord, dosarul va fi declarat «admis» ori «respins» în funcție de opinia majoritară, consemnată conform fișelor individuale ale acestora. Membrul comisiei de soluționare a contestațiilor care nu este de acord cu opinia majoritară formulează opinie separată, motivată, și o consemnează în fișa individuală.29. Articolul 67 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 67Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la locul desfășurării concursului și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea special creată în acest scop, imediat după soluționarea contestațiilor.30. Articolul 74 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 74(1) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data și ora desfășurării probei/probelor suplimentare, data și ora probei scrise a concursului sau, după caz, data și ora desfășurării probei interviului, desfășurarea probei se poate amâna pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice.(2) În situația constatării necesității amânării probei de concurs/concursului, autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului are obligația: a) comunicării Agenției a noii date de desfășurare a probei/probelor suplimentare, a datei și orei probei scrise a concursului sau, după caz, a datei și orei desfășurării probei interviului; b) informării candidaților ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit. (3) În situațiile prevăzute la alin. (1) amânarea poate fi dispusă de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu avizul ori, pentru administrația publică locală pentru care legea nu prevede obligativitatea solicitării avizului pentru organizarea și desfășurarea concursurilor, cu înștiințarea Agenției.31. Articolul 75 se abrogă. 32. După articolul 78 se introduce un nou articol, articolul 78^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 78^1Neprezentarea candidatului declarat admis la data prevăzută în actul administrativ de numire pentru începerea activității, cu excepția situațiilor cauzate de forță majoră sau de caz fortuit, definite conform legislației în vigoare, atrage revocarea actului administrativ de numire. Autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului notifică următorul candidat din lista cuprinzând punctajele finale ale concursului, pentru a se prezenta în vederea numirii în funcția publică. Neprezentarea în vederea numirii determină reluarea procedurii până la notificarea ultimului candidat care a obținut punctajul minim necesar potrivit prevederilor prezentei hotărâri, iar dacă nici ultimul candidat care a obținut punctajul minim necesar nu se prezintă în vederea numirii, postul rămâne vacant, urmând să se organizeze un nou concurs în condițiile legii.33. La articolul 105, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 105(1) Pe parcursul perioadei de stagiu, raportul de serviciu al funcționarului public debutant poate fi modificat doar prin:a) delegare;b) mutare în cadrul altui compartiment ori al altei structuri fără personalitate juridică a autorității sau instituției publice, în condițiile legii.34. La articolul 105, alineatul (2) se abrogă. 35. La articolul 105, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) În cazul în care raportul de serviciu al funcționarului public debutant se modifică în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b), acesta va fi evaluat în cadrul compartimentului ori al structurii fără personalitate juridică din care se mută, urmând ca în cadrul noului compartiment ori al noii structuri fără personalitate juridică să îi fie întocmit un nou program și să fie desemnat un nou îndrumător pentru perioada de stagiu rămasă de efectuat.36. La articolul 107 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f) prin excepție de la lit. a)-e), persoana care coordonează activitatea respectivului funcționar public, potrivit actelor administrative emise în acest sens.37. La articolul 108, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) În mod excepțional, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se face și în cursul perioadei evaluate, dacă perioada pentru care are loc evaluarea este mai mare de o lună, în următoarele cazuri: a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu al funcționarului public evaluat încetează, se suspendă sau se modifică, în condițiile legii. În acest caz funcționarul public va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu, înainte ori, după caz, întro perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu. La obținerea calificativului anual va fi avut în vedere, în funcție de specificul atribuțiilor prevăzute în fișa postului, și calificativul obținut înainte de suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu; b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau, după caz, raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în condițiile legii. În acest caz evaluatorul are obligația ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă, să realizeze evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale acestora; c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate funcționarul public dobândește o diplomă de studii de nivel superior și urmează să fie promovat, în condițiile legii, într-o funcție publică corespunzătoare studiilor absolvite; d) atunci când pe parcursul perioadei evaluate funcționarul public este promovat în grad profesional.38. La articolul 108, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) Prevederile alin. (3) lit. b) nu se aplică în cazul în care evaluatorul se află în imposibilitatea de drept sau de fapt de a realiza efectiv evaluarea. În această situație calitatea de evaluator revine persoanei care are calitatea de contrasemnatar al raportului de evaluare la data încetării, suspendării sau modificării, în condițiile legii, a raportului de serviciu sau, după caz, a raportului de muncă al evaluatorului, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 118 alin. (2). Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici.39. La articolul 116, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) În situația în care în cadrul etapei interviului funcționarul public evaluat refuză să semneze raportul de evaluare, acest aspect se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către evaluator și semnat de către acesta și un martor. Refuzul funcționarului public evaluat de a semna raportul de evaluare nu împiedică producerea efectelor juridice ale raportului de evaluare.40. La articolul 120, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins: (6) În situația în care conducătorul autorității sau instituției publice dispune refacerea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, aceasta se reface o singură dată de către evaluator, cu justificarea scrisă a notelor acordate de către acesta obiectivelor individuale și a criteriilor de performanță. Funcționarii publici evaluați nemulțumiți de rezultatul noii evaluării se pot adresa direct instanței de contencios administrativ, în condițiile legii. (7) În situația în care instanța judecătorească dispune refacerea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, evaluator este:a) persoana care a realizat procesul de evaluare ce urmează a fi refăcut, dacă își desfășoară activitatea în autoritatea sau instituția publică respectivă;b) persoana care avea calitatea de contrasemnatar al raportului de evaluare la data realizării procesului de evaluare ce urmează a fi refăcut, în situația în care nu se aplică prevederile de la lit. a);c) conducătorul autorității sau instituției publice care are obligația punerii în executare a hotărârii judecătorești definitive ori persoana desemnată prin act administrativ de către acesta, în situația în care nu se aplică prevederile de la lit. a), respectiv lit. b).(8) În situația prevăzută la alin. (7) raportul de evaluare refăcut nu se contrasemnează.41. La articolul 121 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) funcții publice de conducere vacante, în cazul funcționarilor publici de execuție sau a unei funcții publice de conducere vacante de nivel superior, în cazul funcționarilor publici de conducere, ca urmare a promovării examenului sau concursului organizat în acest sens, în condițiile prezentei hotărâri.42. Articolul 125 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 125Funcționarii publici pot promova într-un grad profesional superior pe bază de examen sau concurs, în limita fondurilor bugetare.43. La articolul 128, alineatul (1) se abrogă. 44. La articolul 128, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În termen de 10 zile de la data afișării rezultatelor finale, autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia este numit funcționarul public care a promovat concursul va emite actul administrativ de numire în funcția publică de nivel superior a acestuia.45. Articolul 140 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 140Funcționarii publici de execuție pot promova într-o funcție publică de conducere vacantă și funcționarii publici de conducere pot promova într-o funcție publică de conducere vacantă de nivel superior, pe bază de examen sau concurs.46. Articolul 143 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 143(1) Dosarul de concurs depus de către candidați la concursul de promovare în funcții publice de conducere va conține în mod obligatoriu: a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;b) curriculum vitae, modelul comun european; c) copia actului de identitate;d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz; f) copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;h) cazierul administrativ.(2) La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs sau examen, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor în condițiile prezentei hotărâri, documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat Agenției Naționale a Funcționarilor Publici de către instituția organizatoare a concursului de promovare.(3) Pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) se aplică în mod corespunzător prevederile art. 49 alin. (1^1), (1^2), (3) și (5).47. La articolul 156, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Dosarele de concurs depuse înăuntrul termenelor prevăzute de prezenta hotărâre la oficiul poștal, la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare sunt socotite a fi depuse în termenul prevăzut de art. 49 alin. (1) atunci când acestea sunt înaintate secretarului comisiei de concurs până cel târziu la data și ora afișării rezultatelor la selecția dosarelor de concurs.(6) Modalitatea de comunicare prin intermediul faxului sau poștei electronice este permisă cu respectarea procedurilor legale aplicabile, în activitatea membrilor comisiilor de concurs și ai comisiilor de soluționare a contestațiilor, precum și a secretarilor acestora.48. Anexa nr. 2A se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.49. După anexa nr. 2B se introduc două noi anexe, anexele nr. 2C și 2D, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 și 3 la prezenta hotărâre.50. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIConcursurile de recrutare și promovare pentru care a fost demarată procedura de organizare și desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se desfășoară în continuare cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data demarării procedurii de organizare și desfășurare a concursului.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2013, precum și Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 11.430/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru selecția funcționarilor publici care pot fi desemnați reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în comisiile de concurs și în comisiile de soluționare a contestațiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2008.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
  Moisiu Leonid-Augustin
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 11 octombrie 2017.Nr. 761.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 2A la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)
  FIȘĂ INDIVIDUALĂ
  pentru membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor
  Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează concursul^1):
  1. ………..
  2. ……….
  3. ……………
  Numele și prenumele membrului în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor:
  ………………
  Informații privind selecția dosarelor
  Data selecției dosarelor^2):
  Numele și prenumele candidatuluiRezultatul selecției dosarelor^3)Motivul respingerii dosarului^4)
  1. ………………
  2. …………….
  3. …………..
  4. …………
  5. …………….
  Semnătura membrului comisiei:
  Informații privind proba scrisă^5)
  Data desfășurării probei scrise:
  Numărul lucrăriiPunctaj la subiectul nr. 1Punctaj la subiectul nr. 2Punctaj la subiectul nr. 3Punctaj la subiectul nr. 4Punctaj la subiectul nr. 5Total
  1.
  Numele și prenumele candidatului*): …………
  2.
  Numele și prenumele candidatului*): ……….
  3.
  Numele și prenumele candidatului*): …………..
  4.
  Numele și prenumele candidatului*): ………….
  5.
  Numele și prenumele candidatului*): ………….
  Semnătura membrului comisiei:
  Informații privind interviul^6)
  Data desfășurării interviului:
  Numele și prenumele candidatului:Planul interviului(**)Punctaj maximPunctaj acordatTotal:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Notă
  ^1) Se vor menționa denumirea funcției publice, gradul profesional și compartimentul din cadrul autorității sau instituției publice în care este prevăzut postul.
  ^2) Se va completa la data prevăzută conform legii pentru realizarea selecției dosarelor candidaților.
  ^3) Se va completa cu „admis“, respectiv „respins“.
  ^4) Se va completa, dacă este cazul, pentru fiecare candidat în parte, cu indicarea expresă a articolului din lege pe baza căruia se respinge dosarul, precum și a unor informații referitoare la documentele lipsă din dosarul de concurs, documentele întocmite necorespunzător, documentele care și-au pierdut valabilitatea, condițiile a căror îndeplinire nu rezultă clar din documentele depuse, precum și orice alte informații similare relevante.
  ^5) Se va completa la data desfășurării probei scrise, respectiv la data corectării lucrărilor.
  ^6) Se va completa la data desfășurării interviului.
  (*) Se va completa după desigilarea lucrărilor, după ce toți membrii comisiei au acordat notele.
  (**) Va fi același pentru toți candidații la ocuparea aceleiași funcții publice pe baza criteriilor stabilite la art. 55 alin. (2) și alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție sau de conducere, după caz.
  Numele și prenumele candidatului:Planul interviului**)Punctaj maximPunctaj acordatTotal:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Numele și prenumele candidatului:Planul interviului**)Punctaj maximPunctaj acordatTotal:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Numele și prenumele candidatului:Planul interviului**)Punctaj maximPunctaj acordatTotal:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Numele și prenumele candidatului:Planul interviului**)Punctaj maximPunctaj acordatTotal:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Semnătura membrului comisiei:
  Informații privind opinia separată/motivarea membrului comisiei^7)
  Selecția dosarelor:
  Proba scrisă:
  Interviu:
  Semnătura membrului comisiei:
  Notă
  (**) Va fi același pentru toți candidații la ocuparea aceleiași funcții publice pe baza criteriilor stabilite la art. 55 alin. (2) și alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție sau de conducere, după caz.
  ^7) Se va completa, dacă este cazul, în aplicarea art. 50 alin. (2^1) teza a doua, art. 59 alin. (6) teza a treia, art. 61 alin. (3) și/sau art. 64 alin. (1^1) teza a doua din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare etapă în parte (selecție dosare, probă scrisă, interviu, contestație).
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2C la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)
  BORDEROU
  cu lucrările predate la proba scrisă a concursului organizat în data de ........ (data) ...........
  pentru ocuparea funcției/funcțiilor publice de ............. (numele funcției/funcțiilor publice) .........
  din cadrul ............ (numele instituției publice) ...........
  Nr. crt.Predat lucrare Da/NuNr. pagini scriseSemnătură candidat (fără nume și prenume candidat)
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 2D la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)Denumire angajatorDate de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)Nr. de înregistrareData înregistrării
  ADEVERINȚĂ
  Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna ..................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. ........................ seria .................. nr. ................., CNP ..........................., a fost/este angajatul ......................, în baza actului administrativ de numire nr. ................./contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parțial de ......... ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidență a salariaților cu nr. ......./........................., în funcția/meseria/ocupația de^1 ........................... .Pentru exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel^2 ..................., în specialitatea ....................... .Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna ....................... a dobândit:– vechime în muncă: ..................... ani ........ luni ....... zile;– vechime în specialitatea studiilor: .................... ani ............. luni .......... zile.Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutații (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):
  Nr. crt.Mutația intervenităData Meseria/Funcția/Ocupația cu indicarea clasei/gradației profesionaleNr. și data actului pe baza căruia se face înscrierea și temeiul legal
  În perioada lucrată a avut .......................... zile de concediu medical și ................... concediu fără plată. În perioada lucrată, dlui/dnei .................... nu i s-a aplicat nicio sancțiune disciplinară/i s-a aplicat sancțiunea disciplinară .................... .Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declarații, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverință sunt reale, exacte și complete. Data.............................Numele și prenumele reprezentantului legal al angajatorului^3,.............................Semnătura reprezentantului legal al angajatorului.............................Ștampila angajatorului Notă
  ^1 Prin raportare la Clasificarea ocupațiilor din România și la actele normative care stabilesc funcții.
  ^2 Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).
  ^3 Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă angajatorul în relațiile cu terții.
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)
  FORMULAR DE ÎNSCRIERE
  Autoritatea sau instituția publică ......................................Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declarații, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.Data ………………………..Semnătura ………………………….. Notă
  ^1) Se vor trece calificativele „cunoștințe de bază“, „bine“ sau „foarte bine“; calificativele menționate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referință pentru limbi străine, nivelurilor „utilizator elementar“, „utilizator independent“ și, respectiv, „utilizator experimentat“.
  ^2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competențe de utilizare, precum și, dacă este cazul, cu informații despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deținerea respectivelor competențe.
  ^3) Se vor menționa în ordine invers cronologică informațiile despre activitatea profesională anterioară.
  ^4) Se vor menționa calificativele acordate la evaluarea performanțelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul.
  ^5) Vor fi menționate numele și prenumele, locul de muncă, funcția și numărul de telefon.
  ^6) Se va bifa cu „X“ varianta pentru care candidatul își asumă răspunderea declarării.
  ^7) Se va bifa cu „X“, în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular, iar modelul cererii de consimțământ pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajării sau, după caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării se pune la dispoziție candidatului de către instituția organizatoare a concursului.
  -----