HOTĂRÂRE nr. 750 din 14 iulie 2005privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 28 iulie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (2) și (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se constituie următoarele consilii interministeriale permanente, denumite în continuare consilii interministeriale, ca organisme cu rol consultativ, fără personalitate juridică, având componenta prevăzută în anexa nr. 1:a) Consiliul interministerial pentru afaceri interne și justiție;b) Consiliul interministerial pentru relații externe și afaceri europene;c) Consiliul interministerial pentru integrare europeană;d) Consiliul interministerial pentru probleme economice, politici fiscale și comerciale, piața interna, competitivitate, mediul de afaceri;e) Consiliul interministerial pentru administrație și funcție publică, descentralizare, comunități locale;f) Consiliul interministerial pentru afaceri sociale, sănătate, protecția consumatorului;g) Consiliul interministerial pentru educație, cultura, cercetare, tineret, sport și minorități;h) Consiliul interministerial pentru agricultura, dezvoltare rurală și mediu; (la 13-03-2017, Litera i) din Articolul 1 a fost abrogată de Articolul 8 din HOTĂRÂREA nr. 99 din 8 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017 ) j) Consiliul interministerial pentru situații de criza;k) Consiliul de planificare strategica. (la 05-08-2013, Litera l) din Articolul 1 a fost abrogată de Articolul 19, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 548 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 05 august 2013 ) m) Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat. (la 17-02-2010, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1 al Articolului 5 din HOTĂRÂREA nr. 98 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 17 februarie 2010 ) n) Consiliul interministerial pentru finalizarea negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020. (la 19-10-2012, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1 al Articolului 6 din HOTĂRÂREA nr. 938 din 19 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012 ) o) Consiliul interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 și pentru următoarele cadre financiare multianuale. (la 23-10-2017, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul 8 din HOTĂRÂREA nr. 763 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 23 octombrie 2017 )  +  Articolul 2(1) Consiliile interministeriale permanente prevăzute la art. 1 lit. a)-j) îndeplinesc următoarele atribuții principale:a) soluționează problemele specifice din domeniile majore pe care le gestionează;b) asigura coerenta fundamentarii și implementarii politicilor guvernamentale din domeniul respectiv;c) asigura comunicarea interministeriala din domeniul respectiv, precum și armonizarea punctelor de vedere;d) formează grupuri de lucru interministeriale pentru soluționarea problemelor punctuale cu caracter multisectorial;e) propun constituirea, conform prevederilor legale, de comisii interministeriale pentru gestionarea unei anume problematici;f) coordonează monitorizarea implementarii politicilor promovate;g) elaborează rapoarte periodice;h) monitorizează activitatea comisiilor interministeriale și a grupurilor de lucru din subordine.(2) Consiliul de planificare strategica îndeplinește următoarele atribuții principale:a) stabilește și coordonează prioritățile ce deriva din documente strategice pentru îndeplinirea obiectivelor Guvernului în colaborare cu ministerele de resort;b) corelează politicile guvernamentale cu angajamentele și condiționalitatile asumate de Executiv în relația cu organizațiile internaționale;c) realizează programarea multianuala a prioritatilor strategice fundamentale și coroborarea acestora cu programarea bugetară pe termen mediu;d) corelează politicile ce urmează a fi implementate cu fondurile bugetare alocate pe termen scurt și mediu.  +  Articolul 3(1) Consiliile interministeriale au ca membri pe miniștrii de stat care coordonează domeniul respectiv, miniștrii de resort din domeniul respectiv, ministrul finanțelor publice, ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, un consilier de stat al primului-ministru pe problematica domeniului respectiv, conform anexei nr. 1.(2) Conducerea consiliilor interministeriale este asigurata, după caz, de primul-ministru, miniștrii de stat, respectiv miniștrii de resort, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 4(1) Consiliile interministeriale se reunesc în ședințe ordinare lunare sau, ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare, la solicitarea oricărui membru.(2) Fiecare membru al consiliului interministerial are dreptul sa introducă o problemă pe agenda intalnirii ordinare sau extraordinare.(3) Deciziile consiliilor interministeriale se iau în unanimitate. În cazul în care nu se ajunge la unanimitate în luarea unei decizii, se vor propune alternative, decizia finala amanandu-se pentru ședința următoare. Luarea unei decizii nu poate fi amânată de mai mult de doua ori, în caz contrar decizia finala urmând a fi luată în prima ședința a Guvernului, pe baza alternativelor menționate.  +  Articolul 5(1) Consiliile interministeriale prezintă Guvernului rapoarte de activitate periodice, la fiecare 6 luni.(2) La solicitarea Guvernului, consiliile interministeriale vor prezenta rapoarte asupra stadiului de implementare a politicilor guvernamentale intersectoriale gestionate de acestea.  +  Articolul 6(1) Fiecare consiliu interministerial își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, pe care îl aproba în prima ședința de lucru.(2) Secretariatul tehnic al fiecărui consiliu interministerial se constituie din reprezentanții ministerelor de resort implicate și câte un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 7(1) În subordinea consiliilor interministeriale pot funcționa comisii interministeriale, înființate conform prevederilor legale în vigoare, precum și grupuri de lucru pentru soluționarea problemelor punctuale, clar definite și cu termene precise.(2) Consiliile interministeriale au obligația de a monitoriza activitatea comisiilor și grupurilor de lucru interministeriale din subordine și de a propune înființarea unor structuri noi sau desființarea celor care și-au îndeplinit obiectivul pentru care au fost constituite.(3) Structura, gradul de reprezentare, mandatul și termenele de realizare a obiectivelor comisiilor sau grupurilor de lucru sunt stabilite de consiliul interministerial în a cărui subordine sunt organizate.(4) În comisiile și grupurile de lucru pot participa, ca membri cu drepturi depline, și reprezentanți ai altor instituții publice care nu fac parte din consiliul coordonator.  +  Articolul 8La lucrările consiliilor interministeriale, ale comisiilor și grupurilor de lucru subordonate pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor administrației publice, ai instituțiilor academice și de învățământ superior, ai organizațiilor societății civile, care ar putea contribui la soluționarea unor probleme aflate pe ordinea de zi.  +  Articolul 9(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, consiliile interministeriale permanente prevăzute la art. 1 preiau în subordine organismele interministeriale constituite până la această dată, conform anexei nr. 2.(2) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, fiecare consiliu interministerial va face propuneri pentru desființarea sau păstrarea, după caz, a organismelor interministeriale din subordine preluate conform anexei nr. 2.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul delegat pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Mihai Alexandru Voicu
  p. Ministrul justiției,
  Maria Cristina Manda,
  secretar de stat
  București, 14 iulie 2005.Nr. 750.  +  Anexa nr. 1
  Consilii interministeriale permanente
  Componenta și conducere
  CONSILIU PERMANENT COMPONENȚĂ CONDUCERE
  I. Consiliul interministerial pentru afaceri interne și justiție MJ Co-președenție MJ - MAI
  MAI
  MAE
  MFP
  Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
  SGG
  II. Consiliul interministerial pentru relații externe și afaceri europene MAE Co-președenție MAE - MIE
  MIE
  MFP
  MAPN
  MEC
  Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
  SGG
  III. Consiliul interministerial pentru integrare europeană - CEIE Primul Ministru Ministru de Stat pentru coordonarea activităților din domeniile culturii, învățământului și integrării europene Primul Ministru
  MIE
  MAE
  MFP
  Ministru delegat acquis comunitar
  Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
  SGG
  IV. Consiliul interministerial pentru probleme economice, politici fiscale și comerciale, piața internă, competitivitate, mediul de afaceri Ministru de Stat pentru coordonarea activităților din domeniul economic Co-președenție: Ministru de Stat pentru coordonarea activităților din domeniul economic Ministrul de Stat pentru coordonarea activităților din domeniile mediului de afaceri și IMM
  Ministrul de Stat pentru coordonarea activităților din domeniile mediului de afaceri și IMM
  MEC
  MIE
  MAPDR
  Ministrul delegat pentru comerț
  MFP
  Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
  SGG
  MCTI
  V. Consiliul interministerial pentru administrație și funcției publică, descentralizare, comunități locale MAI MAI
  SGG
  MFP
  MJ
  Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
  VI. Consiliul interministerial pentru afaceri sociale, sănătate, protecția consumatorului MMSSF Co-președenție MMSSF - MS
  MFP
  MEdC
  MS
  Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
  SGG
  VII. Consiliul interministerial pentru educație, cultură, cercetare, tineret, sport și minorități Ministru de Stat pentru coordonarea activităților din domeniile culturii, învățământului și integrării europene Ministru de Stat pentru coordonarea activităților din domeniile culturii, învățământului și integrării europene
  MEdC
  MCC
  MCTI
  MFP
  Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
  SGG
  VIII. Consiliul interministerial pentru agricultură, pescuit, dezvoltare rurală și mediu MAPDR MMGA SGG MFP Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat Co-președenție MAPDR - MMMGA
  IX. Consiliul interministerial pentru, dezvoltare regională, infrastructură, amenajarea teritoriului și turism MTCT Co-președenție MTCT - MIE
  MIE
  MAI
  MEC
  MCTI
  Ministrul delegat pentru lucrări publice și amenajarea teritoriului
  MFP
  Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
  SGG
  X. Consiliul interministerial pentru situații de criză MAI MAI
  MAPN
  MTCT
  MMGA
  SGG
  MFP
  Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
  XI. Consiliul de planificare strategică Primul Ministru Miniștri de stat Primul Ministru
   
  SGG
  MFP
  DRP
  MIE
  Ministru delegat pentru controlul implementării programelor cu finanțare internațională și urmărirea aplicării acquis-ului comunitar
  XII. Consiliul de coordonare      interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunică- ții electronice a statului român și a centrelor de servicii informatice a) ministrul comunicațiilor și  societății informaționale -     președinte                      b) directorul Serviciului de    Telecomunicații Speciale -      vicepreședinte                   c) secretarul general al Minis- terului Administrației și       Internelor - vicepreședinte     d) secretar de stat în Minis-   terul Economiei, Comerțului și  Mediului de Afaceri - membru    e) secretar de stat în Minis-   terul Transporturilor și Infra- structurii - membru             f) secretar de stat în Minis-   terul Finanțelor Publice -membru g) secretar de stat în Minis-   terul Justiției - membru        h) consilier al primului-       ministru - membru               i) adjunct al directorului      Serviciului Român de Informații- membru                          a) ministrul comunicațiilor și   societății informaționale -      președinte                       b) directorul Serviciului de     Telecomunicații Speciale -        vicepreședinte                   c) secretarul general al Minis-  terului Administrației și        Internelor - vicepreședinte
  XIII. Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat (CIAS) a) consilier de stat din aparatul propriu de lucru al prim-ministrului - președinte b) președintele Consiliului Concurenței -  vicepreședinte                              c) secretar de stat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - membru                 d) secretar de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației     Publice și Fondurilor Europene - membru     e) secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei - membru                          f) secretar de stat din cadrul Ministerului Transporturilor - membru                  g) secretar de stat din cadrul Ministerului Energiei - membru                          h) secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe - membru                i) secretar de stat din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și        Antreprenoriat - membru                    j) secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - membru k) secretar de stat din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor - membru                l) secretar de stat din cadrul Ministerului Mediului - membru                           m) secretar de stat din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale - membru n) secretar de stat din cadrul Ministerului Educației Naționale - membru                 o) secretar de stat din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării - membru             p) secretar de stat din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale - membru        q) secretar de stat din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale  - membru                                   r) secretar de stat din cadrul Ministerului Sănătății - membru                         s) secretar de stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului - membru           ș) președintele Administrației Fondului     pentru Mediu - membru                       t) președintele Autorității pentru         Administrarea Activelor Statului - membru consilier de stat din aparatul propriu de  lucru al primului -  ministru – președinte președintele Consiliului Concurenței - vicepreședinte
  XIV. Consiliul interministerial pentru finalizarea negocierilor privind Cadrul Financiar        Multianual al Uniunii Europene  pentru perioada 2014-2020       1. Primul-ministru                                  2. Viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice 3. Ministrul afacerilor europene                    4. Ministrul afacerilor externe 5. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri 6. Ministrul sănătății                              7. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale     8. Ministrul dezvoltării regionale și turismului    9. Ministrul mediului și pădurilor                  10. Ministrul transporturilor și infrastructurii    11. Ministrul educației, cercetării, tineretului        și sportului                                    12. Ministrul administrației și internelor          13. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale 14. Ministrul culturii și patrimoniului național    15. Ministrul comunicațiilor și societății              informaționale                                  16. Ministrul justiției                             17. Președintele Comisiei Naționale de Prognoză     18. Președintele Institutului Național de Statistică Primul-ministru
  XV. Consiliul interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 și pentru următoarele cadre financiare multianuale  1. Prim-ministrul  2. Viceprim-ministrul fără portofoliu  3. Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene  4. Viceprim-ministrul, ministrul mediului  5. Secretarul general al Guvernului  6. Ministrul afacerilor externe  7. Ministrul delegat pentru afaceri europene  8. Ministrul finanțelor publice  9. Ministrul delegat pentru fonduri europene 10. Ministrul economiei 11. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale 12. Ministrul turismului 13. Ministrul transporturilor 14. Ministrul educației naționale 15. Ministrul afacerilor interne 16. Ministrul apărării naționale 17. Ministrul muncii și justiției sociale 18. Ministrul culturii și identității naționale 19. Ministrul comunicațiilor și societății informaționale 20. Ministrul justiției 21. Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat 22. Ministrul sănătății 23. Ministrul energiei 24. Ministrul cercetării și inovării 25. Ministrul tineretului și sportului 26. Ministrul apelor și pădurilor 27. Președintele Comisiei Naționale de Prognoză 28. Președintele Institutului Național de Statistică Prim-ministrul
  (la 23-10-2017, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 2, Articolul 8 din HOTĂRÂREA nr. 763 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 23 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 2
  Preluarea organismelor interministeriale actuale
  *Font 9*───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Consiliu                       Comitete interministeriale preluate interministerial    permanent───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I. Consiliul         1) Comisia interministeriala pentru monitorizarea aplicăriiinterministerial        prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentrupentru afaceri          asigurarea transparenței în exercitarea demnitatilor publice,interne și justiție     a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și                        sancționarea corupției                     2) Comisia interministeriala pentru evaluarea despăgubirilor                        bănești care urmează să fie acordate persoanelor îndreptățite                        potrivit legii nr. 10/2001                     3) Comisia centrala pentru aplicarea dispozițiilor legii nr. 9/1998                     4) Grupul interministerial pentru cercetare-dezvoltare în domeniul                        securității                     5) Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării,                        perfecționării și implementarii legislației în domeniul restituirii                        proprietății imobiliare, preluată în mod abuziv în perioada 6                        martie 1945 - 22 decembrie 1989                     6) Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea și evaluarea                        activității de prevenire și combatere a traficului de personae                     7) Consiliul Interministerial pentru Frontierele de Stat ale României                     8) Grupul Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al                        Frontierei de Stat                     9) Consiliul inter-ministerial de monitorizare a rezolutiilor                        privind combaterea terorismului                    10) Grupul de Coordonare a implementarii Strategiei Naționale                        privind Migratia                    11) Grupul interinstitutional de lucru privind Black Sea Border                        Security Inițiative                    12) Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineana                    13) Grupul operational de legătură român                    14) Abrogat.                    15) Comisia interministeriala pentru repartizarea bunurilor prevăzute                        la art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr.                        12 din 1998─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II. Consiliul       1) Comitetul interministerial pentru sprijinirea românilor deinterministerial        pretutindenipentru relații       2) Consiliul interministerial pentru imagine externaexterne și afaceri   3) Comisia de monitorizare a aplicării Memorandumului de Înțelegereeuropene                între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind                        Legea maghiarilor din statele vecine Ungariei                     4) Comitetul interdepartamental pentru coordonarea participării                        României în programele internaționale de asistența destinate                        noilor state independente de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice                     5) Comisia naționala pentru integrarea României în NATO (va fi                        înlocuită de Comisia naționala pentru NATO)                     6) Comisia interministeriala pentru coordonarea și derularea efectivă                        a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Elene                        pentru reglementarea definitivă a compensării contribuțiilor de                        asigurări sociale ale refugiatilor politici greci repatriati din                        România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin                        Legea nr. 63/1997                     7) Consiliul interministerial pentru imagine externa                     8) Consiliul interinstitutional pentru exercitarea mandatului                        României în Consiliul de Securitate al ONU                     9) Grupul de lucru pentru negocierea documentului politic de baza                        ("Acordul de acces") care va reglementa amplasarea facilităților                        militare și prezenta forțelor SUA pe teritoriul României.                    10) Grupul român pentru neproliferare/Grupul interinstitutional de                        lucru privind Proliferation Security Inițiative (PSI)                    11) Consiliul Afaceri Generale și Relații Externe                    12) Comitetul Interministerial al Guvernului României pentru relațiile                        cu Republica Moldova                    13) Comisia tehnică pentru analiza și soluționarea problemelor de                         ordin tehnic apărute în funcționarea Sistemului național de                         informații privind vizele───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III. Consiliul       1) Comitetul interministerial pentru integrare europeanăinterministerial     2) Comitetul executiv pentru integrare europeanăpentru integrare     3) Comitetul de transparenta pentru urmărirea utilizării fonduriloreuropeană               comunitare                     4) Delegația naționala pentru negocierea aderării României la Uniunea                        Europeană - negocierile s-au finalizat, abrogare expresă                     5) Consiliul consultativ pentru negocierea aderării României la                        Uniunea Europeană - negocierile s-au finalizat, abrogare expresă                     6) Comitetul interministerial pentru elaborarea și urmărirea                        implementarii Strategiei Guvernului de comunicare interna și                        externa privind integrarea României în Uniunea Europeană                     7) Comisia Interministeriala pentru Programul PHARE de cooperare                        transfrontaliera 1996 România-Ungaria                     8) Comitetul de Monitorizare pentru Programul SAPARD                     9) Comitetul de acreditare naționala SAPARD                    10) Comitetul de elaborare a Planului Național de Dezvoltare 2007-2013                    11) Comitetul Interministerial responsabil cu îndeplinirea                        angajamentelor asumate în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeană,                        privind Capitolul 6 "Concurenta"───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────IV. Consiliul        1) Comitetul interministerial pentru coordonarea și urmărireainterministerial        accelerarii decontărilor și recuperării arieratelorpentru probleme      2) Comisia guvernamentală pentru offset(comisia guvernamentalăeconomice, politice     pentru compensarea achizițiilor de tehnica specială);fiscale și           3) Comitetul interministerial de coordonare a organizării șicomerciale, piața       funcționarii piețelor produselor agricole și alimentare în România;interna,             4) Grupul de lucru pentru elaborarea și monitorizarea planului decompetitivitate,        acțiuni referitor la îmbunătățirea mediului de afaceri;mediul de afaceri.   5) Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării și                        implementarii politicii industriale a româniei și a planului de                        acțiune aferent;                     6) Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior                     7) Comitetul Interministerial pentru colaborarea Economică a țărilor                        din Zona Marii Negre                     8) Comisia guvernamentală pentru participarea României la crearea unei                        noi organizații interguvernamentale de colaborare economică                        multilaterala, în locul C.A.E.R.                     9) Consiliul interministerial de coordonare a Agenției Naționale de                        Control al Exporturilor                    10) Comitetului Interministerial pentru Negocierea Acordului de Baza                        și a celorlalte Protocoale Sectoriale ale Cartei Europene a Energiei                    11) Comisia interdepartamentala pentru analiza și avizarea ofertelor                        referitoare la recuperarea și încasarea drepturilor statului,                        precum și la angajarea și plata obligațiilor care decurg din                        acorduri comerciale și de plati guvernamentale și aranjamente                        tehnico-bancare, reglementate prin Ordonanța Guvernului                        nr. 59/1994                    12) Comitetul interministerial pentru dezvoltarea relațiilor economice                        româno-japoneze                    13) Comisia interministeriala pentru microcredite                    14) Consiliul pentru export - organism public-privat                    15) Comisia interdepartamentala pentru avizarea modalităților de                        încasare a creanțelor României din activitatea de comerț exterior                        și alte activități externe, derulate în baza acordurilor                        guvernamentale și comerciale înainte de 31 decembrie 1989                    16) Comitetul interministerial pentru implementarea măsurilor necesare                        realizării procesului de restructurare a siderurgiei                    17) Comisia interministeriala pentru elaborarea programului de                        restructurare al SC Siderurgica SA. Hunedoara                    18) Comitetul interministerial de conducere a reformei gestiunii                        finanțelor publice                    19) Comitetul interministerial de gestionare a reformei managementului                        finanțelor publice                    20) Grupul de lucru pentru dezvoltarea pieței de capital                    21) Comitetul Interministerial pentru supravegherea Pieței Produselor                        și Serviciilor și Protecția Consumatorilor                    22) Consiliul de Coordonare a Activității de Statistica                    23) Punctul Național de Contact                    24) Comitetul consultativ pentru dezvoltarea IMM/Grupul de lucru pentru                        implementarea Cartei Europene pentru întreprinderi mici                    25) Comitetul interministerial de monitorizare a sistemului de                        sustinere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul                        de stat                    26) Consiliul pentru avizarea licentierii operațiunilor cu produse                        și tehnologii cu dubla utilizare                    27) Consiliul interministerial pentru examinarea și avizarea cererilor                        de licență pentru exportul și importul de produse militare                    28) Comisia Guvernamentală pentru aprobarea exceptarilor de la plata                        taxelor vamale a importurilor de produse speciale                    29) Grupul de lucru privind examinarea politicii comerciale a României                        în cadrul organizației mondiale a comerțului                    30) Grupul interministerial de lucru pe politica industriala                    31) Grupul interministerial de lucru privind "garantarea parțială                        a riscului aferent datoriei contractate de societățile comerciale,                        regiile autonome, prestatoare de servicii, pentru finanțarea                        investițiilor"                    32) Comisia de licitație pentru plasarea titlurilor de stat prin                        Banca Naționala a României ca agent al statului                    33) Comitetul pentru dezvoltarea sistemului național pentru                        Statistica Finanțelor Guvernamentale                    34) Comitetul Interministerial de garanții și credite de comerț exterior───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────V. Consiliul         1) Comitetul interministerial pentru relația cu administrația publicăinterministerial     2) Consiliul superior pentru reforma administrației publicepentru administrație    coordonarea politicilor publice și ajustare structuralăși funcția publică,  3) Comitetul tehnic interministerial și grupurile de lucru organizatedescentralizare,        în conformitate cu dispozițiile legii-cadru privindcomunități locale       descentralizarea nr. 339/2004                     4) Comisia interministeriala pentru finalizarea politicii de stabilire                        a sistemului unitar de salarizare a funcționarilor publici                     5) Comitetul interministerial pentru coordonarea reformei procesului                        politicilor publice                     6) Comisia pentru managerii publici                     7) Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale                     8) Comitet interministerial pentru coordonarea procesului de                        deconcentrare                     9) Comitetul interministerial pentru stabilirea serviciilor publice                        deconcentrate                    10) Consiliul guvernamental pentru monitorizarea reformei                        administrației publice                    11) Comisia de supraveghere a funcționarii sistemului electronic de                        achiziții publice                    12) Comitetul interministerial pentru implementarea strategiei                        naționale privind alimentarea cu energie termica a localităților                        prin sisteme de producere și distribuție centralizate                    13) Comitetul interministerial pentru îndeplinirea sarcinilor reieșite                        din programul de iarna în domeniul energetic                    14) Grupul interministerial de lucru privind criza financiară,                        insolventa și insolvabilitatea administrației publice locale                    15) Grupul interministerial de lucru privind garantarea parțială a                        creditelor contractate de administrația publică locală                    16) Grupul interministerial de lucru privind revizuirea cadrului legal                        al contractării împrumuturilor de către administrația publică                        locală prevăzute în OUG nr. 45/2003                    17) Grupul interministerial de lucru pentru organizarea "Forumului                        cooperării descentralizate româno-franceze", Cluj-Napoca 2005                    18) Comitetul de coordonare a restructurării───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VI. Consiliul        1) Comisia consultativa interministeriala în domeniul egalității deinterministerial        sanse între femei și bărbați -CODESpentru afaceri       2) Comisia interministeriala prind asistența socialăsociale, sanitare,   3) Comitetul mixt de implementare și monitorizare pentru bunaprotecția               organizare și coordonare a îndeplinirii Planului general de măsuriconsumatorului          pentru aplicarea Strategiei de imbunatatire a situației romilor;                     4) Comisia naționala de promovare a ocupării forței de muncă;                     5) Comisia anti-saracie și promovare a incluziunii sociale - CASPIS.                     6) Comisia Naționala de Promovare a Ocupării Forței de Muncă (72/2002)                     7) Comitetul interministerial pentru prevenirea discriminarii                     8) Grupul de lucru interministerial constituit în vederea infiintarii                        administrației unice pentru colectarea, auditul și executarea                        contribuțiilor la asigurările speciale                     9) Comisia Naționala de Promovare a Ocupării Forței de Muncă (113/2003)                    10) Grupul de lucru interministerial constituit pentru rezolvarea                        problemelor specifice cu care se confrunta cetățenii români care                        lucrează în străinătate                    11) Comisia Interministeriala de Omologare a Produselor de Uz                        Fitosanitar                    12) Comisia interministeriala pentru elaborarea de strategii,                        identificarea și implementarea de soluții pentru eficientizarea                        sistemului sanitar din România și a fluxurilor financiare legate                        de Casa naționala de asigurări de sănătate                    13) Comisia naționala pentru supravegherea, controlul și prevenirea                        cazurilor de infectie HIV/SIDA                    14) Grupul interministerial pentru elaborarea și monitorizarea                        Strategiei Guvernului și a Planului de Măsuri de Incluziune                        Socială privind ținerii care părăsesc instituțiile de ocrotire                        după împlinirea vârstei de 18 ani                    15) Grupul la Nivel înalt în domeniul protecției și îngrijirii copilului───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VII.  Consiliul      1) Comitetul interministerial pentru Problemele Tineretuluiinterministerial     2) Comisia Naționala de Acțiune împotriva Violenței în Sportpentru educație,     3) Comisia interministeriala pentru urmărirea programului decultura, cercetare,     construcție de sali de sporttineret, sport și    4) Consiliul Interministerial pentru Știința, Tehnologie și Inovareminorități           5) Comisia pentru întocmirea listelor bunurilor culturale                        nerestituite din tezaurul României depus la Moscova în perioada                        1916-1917                     6) Abrogat.                     7) Comisia interministeriala pentru zone construite protejate;                     8) Consiliul Național pentru Politica Științei și Tehnologiei.                     9) Consiliul de coordonare-Centrul istoric București                    10) Comisia Naționala pentru Subvenționarea Culturii Scrise                    11) Comisia pentru atestarea calității de beneficiar al indemnizației                        pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți                        sau executanți                    12) Comitetul consultativ al proiectului "Economia bazată pe cunoaștere"                    13) Comisia specială de retrocedare a unor bunuri care au aparținut                        cultelor religioase din România───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VIII. Consiliul      1) Comisia pentru urmărirea exploatării rationale și a protecțieiinterministerial        resurselor naturale din bazinul hidrografic al raului Cernapentru agricultura,     (Comisia Cerna)dezvoltare rurală    2) Comitetul Național pentru Protecția Stratului de Ozonși mediu             3) Comisia Naționala pentru Schimbări Climatice                     4) Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului                        protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la                        nivel național                     5) Comitetul interministerial pentru zona montană                     6) Consiliul interministerial al apelor                     7) Comitetul Național F.A.O. (C.N./F.A.O.)                     8) Comisia naționala pentru acordarea etichetei ecologice                     9) Comitetul de coordonare potrivit Ordonanței Guvernului nr. 15/2000                        privind declararea orașului Sulina, județul Tulcea și a zonei                        inconjuratoare ca obiectiv de interes național                    10) Comitetul de politici strategice a proiectului privind reabilitarea                        și reforma sectorului de irigații                    11) Comitetul național pentru combaterea secetei, a degradării                        terenurilor și a desertificarii                    12) Grupul de lucru pentru examinarea "Hot spoturilor cu potențial                        transfrontalier privind Rosia Montană"                    13) Comitetul de avizare al administrației fondului pentru mediu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────IX. Consiliul        1) Centrul național pentru așezări umane (habitat)-interministerial     2) Consiliul interministerial de avizare lucrări publice de interespentru dezvoltare       național și locuințe socialeregionala,           3) Consiliul Național pentru Dezvoltare Regionalainfrastructura,      4) Comitetul interministerial pentru transportul mărfuriloramenajarea              periculoase pe calea feratăteritoriului și      5) Consiliul Interministerial pentru Infrastructura Calității șiturism                  Armonizarea Reglementărilor Tehnice                     6) Comitetul de monitorizare pentru programul ISPA                     7) Comitetul interministerial pentru armonizarea strategiilor,                        programelor și planurilor de acțiuni sectoriale și regionale                     8) Comitetul Național de Coordonare a Proiectului de dezvoltare a                        infrastructurii locale în orașele mici și mijlocii (SAMTID)                     9) Grupul de lucru inter-instituțional care să realizeze o evaluare                        a schemelor de ajutor de stat existente în zonele libere în                        vederea compatibilizarii lor cu legislația comunitara                    10) Comisia interministeriala pentru analiza posibilităților de                        imbunatatire a condițiilor economice și sociale în Valea Jiului                    11) Comitetul interministerial pentru rețeaua de transport de interes                        național și european                    12) Comitetul interministerial pentru programe și mari obiective de                        investiții de importanța naționala                    13) Grupul interministerial de lucru pentru urgentarea asigurării                        bazei legale și a resurselor financiare necesare pentru construirea                        posturilor de inspecție veterinara la frontiera                    14) Comisia interministeriala pentru Valea Jiului                    15) Comisia Naționala TRACECA                    16) Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării și                        implementarii Strategiei naționale în domeniul eficientei                        energetice și a planului de acțiuni aferent                    17) Consiliul consultativ de design                    18) Comitetului interministerial de urmărire a finalizarii contractelor,                        a finanțării și a stadiului lucrărilor în vederea punerii în                        funcțiune a Unității 2 de la CNE Cernavoda                    19) Comisia interministeriala pentru reluarea și finalizarea                        lucrărilor privind Unitatea 3 de la CNE Cernavoda                    20) Comitetul pentru siguranța transportului produselor petroliere                        prin conductele magistrale                    21) Consiliul interministerial pentru siguranța rutieră ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────X. Consiliul         1) Comitetul Național pentru Situații de Urgentainterministerial     2) Comisia de monitorizare a unor eventuale inundațiipentru situații      3) Comitetul interministerial pentru situații de crizade criza             4) Comitetul de coordonare a proiectului de prevenire și management                        al dezastrelor                     5) Comisia pentru transparenta utilizării fondurilor pentru sinistrati─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (la 13-01-2014, Subpunctul 14 din Punctul I, Anexa nr. 2 a fost abrogat de Articolul 9 din HOTĂRÂREA nr. 6 din 7 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2014 )