REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind urmărirea comportării în exploatare, investițiile în timp și postutilizarea construcțiilor (Anexa nr. 4)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997    Notă
    *) Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 766 din 21 noiembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Urmărirea comportarii în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor sunt componente ale sistemului calității în construcții.Obiectul urmaririi comportarii în exploatare a construcțiilor și al investitiilor în timp este evaluarea stării tehnice a construcțiilor și menținerea aptitudinii la exploatare pe toata durata de existenta a acestora.  +  Articolul 2Prezentul regulament stabileste cadrul general pentru desfășurarea activităților privind urmarirea comportarii în exploatare, interventiile în timp și postutilizarea construcțiilor, se aplică tuturor categoriilor de constructii și este obligatoriu pentru toate persoanele juridice și persoanele fizice implicate: investitori, proiectanti, executanți, proprietari, administratori, utilizatori.  +  Articolul 3Urmarirea comportarii în exploatare a construcțiilor, interventiile în timp și postutilizarea construcțiilor reprezinta acțiuni distincte, complementare, astfel:a) urmărirea comportarii în exploatare a construcțiilor se face în vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare;b) interventiile în timp asupra construcțiilor se fac pentru menținerea sau îmbunătățirea aptitudinii la exploatare;c) postutilizarea construcțiilor cuprinde activitățile de desființare a construcțiilor în condiții de siguranță și de recuperare eficienta a materialelor și a mediului.Toate aceste acțiuni se realizează prin grija proprietarului.  +  Articolul 4Termenii specifici utilizati în prezentul regulament sunt definiti în Glosarul de termeni privind sistemul calității în constructii.  +  Capitolul II Urmarirea comportarii în exploatare a construcțiilor  +  Articolul 5Urmarirea comportarii în exploatare a construcțiilor se face prin:– urmarirea curenta;– urmarirea speciala.Modalitatile de efectuare a urmaririi curente sau a urmaririi speciale - perioade, metode, caracteristici și parametri urmariti - se stabilesc de către proiectant sau de expert, în functie de categoria de importanța a construcțiilor și de alte caracteristici ale acestora și se includ în cartea tehnica a construcțiilor, care va cuprinde, de asemenea, și rezultatele consemnate ale acestor activități.  +  Articolul 6Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcțiilor, care, corelată cu activitatea de întreținere, are scopul de a menține aptitudinea la exploatare a acestora.Urmărirea curentă se efectuează, pe toata durata de existență, asupra tuturor construcțiilor, conform legii.  +  Articolul 7Urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală directă și cu mijloace simple de măsurare, în conformitate cu prevederile din cartea tehnică și din reglementările tehnice specifice, pe categorii de lucrări și de construcții.Activitățile de urmărire curentă se efectuează de către personal propriu sau prin contract cu persoane fizice având pregatire tehnică în construcții, cel puțin de nivel mediu.  +  Articolul 8Urmărirea specială cuprinde investigații specifice regulate, periodice, asupra unor parametri ce caracterizează construcția sau anumite părți ale ei, stabiliti din faza de proiectare sau în urma unei expertizări tehnice.Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau fizice interesate, precum și pentru construcții aflate în exploatare, cu evoluție periculoasă sau care se afla în situații deosebite din punct de vedere al siguranței.  +  Articolul 9Urmărirea specială se realizează, pe o perioadă stabilită, pe baza unui proiect sau a unei proceduri specifice, de către personal tehnic de specialitate atestat.Urmărirea specială nu conduce la intreruperea efectuării urmăririi curente.  +  Articolul 10La constatarea, în cursul activităților de urmărire curentă sau specială, a unor situații care depășesc limitele stabilite sau se consideră ca pot afecta exploatarea în condiții de siguranță a construcției, proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică.Obligații și răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor  +  Articolul 11Investitorii au următoarele obligații și răspunderi:a) stabilesc, împreună cu proiectantul, acele constructii care se supun, urmăririi speciale, asigură întocmirea proiectului și predarea lui proprietarilor, înștiințând despre aceasta și Inspectoratul de Stat în Construcții;b) comunică proprietarilor care preiau constructiile oblibațiile care le revin în cadrul urmăririi speciale.--------------Art. 11 a fost modificat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, prin inlocuirea denumirii "Inspecția de stat în constructii" cu denumirea "Inspectoratul de Stat în Constructii".  +  Articolul 12Proprietarii au următoarele obligații și răspunderi:a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, sub toate formele; asigură, după caz, personalul necesar; comandă expertizarea construcțiilor în cazurile prevăzute la art. 10, comandă proiectul de urmărire specială și comunică instituirea urmăririi speciale la Inspectoratul de Stat în Construcții;b) stipulează, în contracte, îndatoririle ce decurg cu privire la urmărirea comportării în exploatare a acestora, la înstrăinarea sau la inchirierea construcțiilor.--------------Art. 12 a fost modificat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, prin înlocuirea denumirii "Inspecția de stat în construcții" cu denumirea "Inspectoratul de Stat în Construcții".  +  Articolul 13Proiectanții au următoarele obligații și răspunderi:a) stabilesc, împreună cu investitorii și/sau cu proprietarii, acele construcții care sunt supuse urmăririi speciale;b) elaborează, pe bază de contract cu proprietarul, documentațiile tehnice pentru urmărirea curentă și proiectul de urmărire specială.  +  Articolul 14Executanții au obligația să efectueze urmărirea curentă a construcțiilor pe care le execută, să monteze conform proiectului și să protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială, până la receptia construcțiilor, după care le vor preda proprietarului.  +  Articolul 15Administratorii și utilizatorii răspund de realizarea obligațiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcțiilor.  +  Articolul 16Persoanele care efectuează urmărirea curentă și urmărirea specială, denumite responsabili cu urmărirea comportării construcțiilor, au următoarele obligații și răspunderi:a) să cunoască toate detaliile privind construcția și să țină la zi cartea tehnică a construcției, inclusiv jurnalul evenimentelor;b) să efectueze urmărirea curentă, iar pentru urmărirea specială să supravegheze aplicarea programelor și a proiectelor întocmite în acest sens;c) să sesizeze proprietarului sau administratorului situațiile care pot determina efectuarea unei expertizări tehnice.  +  Capitolul III Intervențiile în timp asupra construcțiilor  +  Articolul 17Intervențiile în timp asupra construcțiilor au ca scop:– menținerea fondului construit la nivelul necesar al cerințelor;– asigurarea funcțiunilor construcțiilor, inclusiv prin extinderea sau modificarea funcțiunilor inițiale ca urmare a modernizării.Lucrările de intervenție sunt:a) lucrări de întreținere, determinate de uzură sau de degradarea normală și care au ca scop menținerea stării tehnice a construcțiilor;b) lucrări de refacere, determinate de producerea unor degradări importante și care au ca scop menținerea sau îmbunătățirea stării tehnice a construcțiilor;c) lucrări de modernizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea cerințelor față de construcții sau a funcțiunilor acestora și care se pot realiza cu menținerea sau îmbunătățirea stării tehnice a construcțiilor.  +  Articolul 18Lucrările de întreținere constau în efectuarea, periodic, a unor remedieri sau reparări ale părților vizibile ale elementelor de construcție - finisaje, straturi de uzură, straturi și învelitori de protecție - sau ale instalațiilor și echipamentelor, inclusiv înlocuirea unor piese uzate.  +  Articolul 19Lucrarile de refacere și modernizare au la baza urmatoarele principii:a) solutiile se stabilesc numai după cunoasterea stării tehnice a construcțiilor, inclusiv a cauzelor care au produs degradari, dacă este cazul, ca rezultat al expertizarii tehnice;b) solutiile vor avea în vedere interdependenta dintre construcție - partea existenta - și lucrarile noi care se vor executa atât pe ansamblu, cat și local;c) aplicarea solutiei preconizate impune verificarea permanenta a stării fizice în detaliu a construcției, pentru confirmarea ipotezelor avute în vedere la proiectarea lucrărilor de interventie;d) condițiile deosebite de lucru impun o atenție sporita privind asigurarea calității lucrărilor.  +  Articolul 20Lucrările de refacere se realizează prin remediere, reparare sau consolidare, pe bază de proiect, întocmit potrivit principiilor prevăzute la art. 19 și verificat conform prevederilor legale.În unele situații, în care construcțiile sunt grav afectate, dacă înainte de lucrările de refacere sunt necesare lucrări de sprijiniri provizorii, acestea vor fi executate, de asemenea, pe baza unui proiect întocmit de către expert sau de către proiectant, în urma analizării situației.  +  Articolul 21Lucrările de modernizare se realizează, de regulă, prin reconstrucție, putând interveni și reparări sau consolidări, pe baza unui proiect întocmit și verificat conform prevederilor legale.Obligații și răspunderi privind intervențiile în timp asupra construcțiilor  +  Articolul 22Proprietarii au următoarele obligații și răspunderi:a) asigură efectuarea lucrărilor de întreținere pentru a preveni aparitia unor deteriorări importante;b) asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare și verificarea tehnică a acestora;c) asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor și verifică, pe parcurs și la receptie, calitatea acestora, direct sau prin diriginți de șantier autorizați.  +  Articolul 23Proiectanții au următoarele obligații și răspunderi:a) elaborează, pe baza comenzii proprietarului, proiecte pentru lucrări de interventii asupra construcțiilor, în conformitate cu prevederile legale;b) elaborează caiete de sarcini și instrucțiuni speciale pentru lucrările de interventii, anexe la proiectele elaborate de ei în acest scop, care se introduc în cartea tehnică a construcției.  +  Articolul 24Executanții lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor au obligația să respecte prevederile din proiectele elaborate în acest scop, luând toate măsurile pentru asigurarea calității lucrărilor.  +  Articolul 25Utilizatorii construcțiilor au obligația să asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în cadrul activității de interventii în timp asupra construcțiilor, în baza contractelor incheiate cu proprietarii.  +  Capitolul IV Postutilizarea construcțiilor  +  Articolul 26Declanșarea activităților din etapa de postutilizare a unei construcții începe o dată cu inițierea actiunii pentru desființarea acelei construcții, care se face:a) la cererea proprietarului;b) la cererea administratorului construcției, cu acordul proprietarului;c) la cererea autorităților administrației publice locale, în cazurile în care:– construcția a fost executată fără autorizație de construire;– construcția nu prezintă siguranță în exploatare și nu poate fi reabilitată din acest punct de vedere;– construcția prezinta pericol pentru mediul înconjurător și nu poate fi reabilitată pentru a se elimina acest pericol;– cerințele de sistematizare pentru utilitate publică impun necesitatea desființării construcției.  +  Articolul 27La construcțiile proprietate publică, decizia de declasare a activităților din etapa de postutilizare va fi luată în baza unui studiu de fezabilitate, ținându-se seama de cazurile prevăzute la art. 26, din care să rezulte necesitatea, oportunitatea și eficiența economică a acțiunii. Studiul respectiv va trebui să fie aprobat potrivit legii.  +  Articolul 28Desfășurarea activităților și lucrărilor din etapa de postutilizare a construcțiilor se efectuează pe baza unei documentații tehnice și a unei autorizații de desființare, eliberată de autoritățile competente, conform legii.  +  Articolul 29Elaborarea documentației tehnice aferente lucrărilor de desființare și executarea lucrărilor respective se efectuează de agenții economici cu activitate în construcții.  +  Articolul 30Documentația tehnică aferentă lucrărilor din etapa de postutilizare a construcțiilor va cuprinde:– planul de amplasare a construcțiilor - poziție, dimensiuni, orientare, vecinatăți -, cu indicarea construcției sau a părților de construcție ce urmează a fi demolate;– planuri sau relevee, din care să rezulte destinația, alcătuirea construcției și funcțiunile acesteia: planuri ale tuturor nivelurilor, secțiuni, fațade, planurile instalațiilor interioare, întocmite la o scară convenabilă;– planurile racordurilor la utilitățile exterioare - apă, canal, energie electrică, energie termică, gaze, telefon;– planurile de asigurare și refacere a continuității utilităților exterioare pentru vecinătăți, care ar trebui, eventual, să fie întrerupte la demolarea construcțiilor;– condiții tehnice de calitate;– detalierea și precizarea fazelor activităților și lucrărilor;– proceduri tehnice pentru executarea lucrărilor de demontare și demolare, cuprinzând descrierea detaliată a soluțiilor tehnice adoptate, a tuturor operațiunilor necesare și măsuri de protecție a muncii;– recomandări - la construcțiile proprietate publică - privind modul de recondiționare a produselor și a elementelor de construcție, recuperate cu ocazia demontării și demolării;– recomandări pentru evacuarea și transportul deșeurilor nefolosibile și nereciclabile în zonele de reintegrare în natură;– măsuri pentru protecția mediului înconjurător, în zona de demolare a construcțiilor și în zonele de evacuare a deșeurilor;– devizul lucrărilor de demolare, de reciclare și de utilizare a materialelor rezultate.Documentația tehnica pentru lucrarile de postutilizare a construcțiilor trebuie verificata de specialistii verificatori de proiecte atestati. De asemenea, vor fi expertizate din punctul de vedere al rezistentei și stabilitatii cladirile invecinate care pot fi afectate de demolare.  +  Articolul 31Dezafectarea construcției cuprinde următoarele faze:– încetarea activităților din interiorul construcției;– suspendarea utilităților;– asigurarea continuității instalațiilor tehnico-edilitare pentru vecinătăți;– evacuarea din construcție a inventarului mobil: obiecte de inventar, mobilier, echipamente.  +  Articolul 32Demontarea și demolarea construcției cuprind următoarele faze:– dezechiparea construcției prin desfacerea și demontarea elementelor de instalații functionale, de finisaj și izolații;– demontarea părților și a elementelor de construcție;– demolarea părților de construcție nedemontabile– zidării, structuri de rezistență -, inclusiv a fundației construcției;– dezmembrarea părților și elementelor de construcție și a instalațiilor demontate, recuperarea componentelor și a produselor refolosibile și sortarea lor pe categorii;– transportul deșeurilor nefolosibile și nereciclabile în zonele destinate pentru utilizarea ca materii brute sau pentru reintegrarea în natură.  +  Articolul 33Recondiționarea, reciclarea și refolosirea produselor și materialelor de construcție, rezultate din demontarea și demolarea construcțiilor proprietate publică, cuprind următoarele faze:– recondiționarea produselor de construcție recuperate din demontare, în vederea refolosirii, prin operațiuni simple, executate în ateliere;– reciclarea materialelor rezultate din demolare, în sectii de producție specializate, prin folosirea acestor materiale ca materii prime în vederea producerii de materiale de construcții;– pregătirea refolosirii produselor și materialelor de construcții, rezultate din recuperare, recondiționare și reciclare, prin verificarea calității acestora și prin organizarea desfacerii lor în depozite de materiale de construcții.  +  Articolul 34Reintegrarea în natură a deșeurilor nefolosibile și nereciclabile cuprinde următoarele faze:– utilizarea deșeurilor de materiale brute pentru umpluturi;– refacerea peisajului natural în zonele de folosire a deșeurilor, prin taluzari adecvate și lucrări de protecție aferente, inclusiv refacerea stratului vegetal și a plantațiilor.Obligații și raspunderi privind postutilizarea construcțiilor  +  Articolul 35Proprietarii au următoarele obligații și răspunderi:a) să asigure fondurile necesare pentru proiectarea și executarea lucrărilor;b) să obțină avizele necesare și autorizația de desființare de la autoritățile competente;c) să încredințeze executarea lucrărilor din etapa de postutilizare a construcțiilor unor persoane fizice sau juridice autorizate în construcții;d) să urmărească respectarea condițiilor de calitate stabilite, precum și recondiționarea și reciclarea în grad cât mai ridicat a materialelor și a produselor rezultate din demontarea și demolarea construcției.  +  Articolul 36Proiectanții au următoarele obligații și răspunderi:a) să elaboreze, pe bază de contract încheiat cu proprietarii, documentația tehnică aferentă lucrărilor de demolare, reciclare și utilizare a materialelor rezultate;b) să asigure, prin soluțiile tehnice și tehnologice de demontare și demolare adoptate, respectarea prevederilor din avize și din autorizația de desființare, a condițiilor tehnice de calitate corespunzătoare, precum și un grad cât mai ridicat de recuperare, recondiționare și reciclare a materialelor și a produselor rezultate din demontare și demolare;c) să asigure asistența tehnică solicitată de proprietar pentru aplicarea soluțiilor din proiect.  +  Articolul 37Executanții au următoarele obligații și răspunderi:a) să înceapă executarea lucrărilor de demolare numai pe baza autorizatiei de desființare și a documentației tehnice verificate;b) să respecte prevederile din documentația tehnică aferentă și din autorizatia de desființare;c) să realizeze condițiile de calitate prevăzute în documentația tehnică;d) să instruiască personalul asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor și operațiunilor, precum și asupra măsurilor de protecție a muncii;e) să ia masurile de protecție a vecinătăților, prin evitarea de transmitere a vibrațiilor puternice sau a șocurilor, a degajărilor mari de praf, precum și prin asigurarea accesului necesar la aceste vecinătăți.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 38Activitatea de urmărire a comportarii în exploatare a construcțiilor și interventii în timp și cea privind postutilizarea construcțiilor se vor executa cu respectarea reglementarilor tehnice în vigoare. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor va lua măsuri pentru îmbunătățirea reglementărilor existente privind:a) instrucțiunile-cadru pentru urmărirea comportării în exploatare și interventiile în timp asupra construcțiilor;b) instrucțiunile tehnice pentru urmărirea comportarii în exploatare și intervențiile în timp privind diferite categorii de construcții, alcătuite din diferite materiale;c) îndrumătoare tehnice privind metode, procedee, aparatură și echipamente specifice, recomandate pentru activitățile de urmărire a comportării în exploatare a construcțiilor și interventii în timp asupra acestora;d) instrucțiuni tehnice privind demolarea parțială sau totală a construcțiilor.--------------Art. 38 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 10 octombrie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor".  +  Articolul 39Organele administrației publice centrale vor lua măsuri ca unitățile specializate de profil să revizuiască instrucțiunile tehnice în vigoare privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor și intervenții în timp, pentru categoriile de construcții și lucrări de construcții specifice domeniului lor de activitate.  +  Articolul 40Urmărirea aplicării și controlul respectării prevederilor prezentului regulament se fac de către Inspectoratul de Stat în Construcții.--------------Art. 40 a fost modificat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, prin înlocuirea denumirii "Inspecția de stat în construcții" cu denumirea "Inspectoratul de Stat în Construcții".  +  Articolul 41Finanțarea activităților prevăzute în acest regulament se face potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 42Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderi și sancțiuni contravenționale și/sau penale, conform legilor în vigoare.---------------