REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind activitatea de metrologie în construcții (Anexa nr. 1)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997    Notă
    *) Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 766 din 21 noiembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997.
     +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Activitatea de metrologie în construcții constituie o componentă a sistemului calității în acest domeniu, instituit prin lege, prin care se asigură administrarea, confirmarea metrologică și utilizarea echipamentelor de măsurare.  +  Articolul 2Prezentul regulament stabilește cadrul normativ general, principalele elemente de conținut, metodologice și de organizare privind activitatea de metrologie în construcții.  +  Articolul 3Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor persoanelor juridice și fizice implicate în activitatea de construcții, care utilizează echipamente de măsurare.  +  Articolul 4La aplicarea prevederilor prezentului regulament vor fi avute în vedere și vor fi respectate normele și instrucțiunile de metrologie legală, precum și standardele și alte reglementari oficiale aplicabile.  +  Articolul 5Definițiile termenilor specifici activităților de metrologie, folosiți în textul prezentului regulament, sunt conforme cu cele din Glosarul de termeni privind sistemul calității în construcții.  +  Capitolul II Elemente principale de continut ale activității de metrologie în construcții  +  Articolul 6Activitatea de metrologie, conform prezentului regulament, are în vedere următoarele principii și obiective principale:a) asigurarea uniformității, exactității și legalității măsurilor efectuate;b) asigurarea legalității masurarilor prin utilizarea echipamentelor de măsurare confirmate metrologic și, dacă este cazul, cu aprobare de model;c) implementarea sistemului de asigurare a calității, stabilit pentru activitatea de metrologie în construcții.  +  Articolul 7Activitatea de metrologie cuprinde următoarele elemente principale:a) stabilirea măsurilor care sunt necesare;b) selectarea și achiziționarea echipamentelor de măsurare, având în vedere domeniul de măsurare, justețea, fidelitatea, robustețea și durabilitatea în condițiile specifice de mediu, pentru utilizarea prevăzută;c) recepția și administrarea - identificarea, manipularea, conservarea, depozitarea - echipamentelor de măsurare;d) confirmarea metrologică a echipamentelor de măsurare - verificarea initiala, verificarea periodica și/sau după reparare - , realizata prin laboratoare de metrologie proprii sau ale altor agenti economici, autorizate și/sau acreditate de Biroul Român de Metrologie Legală și, respectiv, de organismul național de acreditare a laboratoarelor de metrologie;e) asigurarea utilizării echipamentelor de măsurare în condiții conforme cu specificatiile și cu reglementările tehnice aplicabile;f) asigurarea evidenței documentelor și înregistrărilor referitoare la echipamentele de măsurare.  +  Articolul 8Prin activitatea de metrologie desfășurată trebuie să se asigure utilizarea echipamentelor de măsurare în conformitate cu necesitățile de măsurare și cu prevederile specificațiilor tehnice ale acestora.  +  Capitolul III Elemente metodologice și de organizare a activității de metrologie în construcții  +  Articolul 9Stabilirea măsurilor care sunt necesare se face pe baza documentației, a procedurilor tehnice de execuție și a reglementărilor tehnice aplicabile, pentru fiecare obiect, categorie de lucrări de construcții sau de activitate desfășurată.  +  Articolul 10Selectarea echipamentelor de măsurare are în vedere cerințele privind masurarile, stabilite prin documentația de execuție, prin metodele de măsurare și prin alte reglementari tehnice aplicabile.  +  Articolul 11Confirmarea metrologica se face potrivit reglementarilor legale.  +  Articolul 12Achizitionarea, receptia și administrarea echipamentelor de măsurare se asigura, de către fiecare persoana juridica sau fizica implicata, prin organizarea adecvata și asigurarea mijloacelor necesare pentru:a) contractarea furnizarii echipamentelor de măsurare, având în vedere complexitatea comenzii, privind aparatele sau dispozitivele auxiliare, materialele de referința, etaloanele, instrucțiunile de utilizare și de întreținere, după caz;b) receptia echipamentelor de măsurare procurate atât sub aspect cantitativ, cat și functional;c) instituirea și asigurarea funcționarii unui sistem, inclusiv a documentelor - proceduri, instrucțiuni -, a spatiilor și a condițiilor de mediu, precum și a personalului, după caz, privind identificarea, manipularea, conservarea și depozitarea, în conformitate cu instrucțiunile furnizorului și cu prevederile legale aplicabile;d) efectuarea confirmarii metrologice - etalonari, verificări, reparari - și tinerea evidentei documentelor și înregistrărilor respective;e) retragerea din serviciu, izolarea și tinerea evidentei echipamentelor de măsurare neconforme, înlăturarea cauzelor neconformitatilor și reconfirmarea lor sau, după caz, casarea acestora.  +  Articolul 13Utilizarea echipamentelor de măsurare se face de către personal care are cunoștințele și instruirea necesare pentru efectuarea masurarilor respective, conform instructiunilor furnizorului, metodelor de măsurare și reglementarilor aplicabile.În cazurile specificate de legislatia metrologica în vigoare, personalul din activitatea de metrologie trebuie să posede atestarea necesară.  +  Articolul 14Se interzice utilizarea echipamentelor de măsurare care nu sunt identificate din punct de vedere al stării de verificare, potrivit sistemului propriu, precum și a celor neconforme sau care nu au fost reconfirmate metrologic.  +  Articolul 15Activitatea de metrologie va fi supusă unei evaluari periodice, prin audit intern sau extern, în functie de volumul și de complexitatea acestei activități, precum și în functie de categoria de importanța a construcțiilor la care se aplică.  +  Articolul 16În functie de volum și de complexitatea, activitatea de metrologie se va organiza tehnic și administrativ și va fi coordonata de personal tehnic corespunzător.  +  Capitolul IV Obligații și raspunderi  +  Articolul 17Persoanele juridice și fizice implicate în activitatea de constructii, care utilizeaza în activitatea desfășurată echipamente de măsurare - investitori, proprietari sau utilizatori, proiectanti, experti tehnici, executanți -, au urmatoarele obligații și raspunderi:a) să se asigure ca unitatea care presteaza serviciile respecta prevederile prezentului regulament;b) sa stabileasca, prin contract, oblibațiile și raspunderile fiecarei părți privind toate condițiile referitoare la echipamentele de măsurare utilizate la masurarile respective - manipulare, depozitare, securitate, condiții de mediu, accese;c) să asigure evidenta documentelor care permit trasabilitatea masurarilor respective.  +  Articolul 18Persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de metrologie proprie au urmatoarele obligații și raspunderi:a) să asigure organizarea tehnica și administrativa și mijloacele necesare pentru realizarea activităților, conform prezentului regulament;b) să asigure personalul corespunzător, precum și instruirea și atestarea acestuia, după caz;c) sa intocmeasca și sa tina la zi documentele și inregistrarile privind activitatea de metrologie, conform prevederilor din reglementarile legale aplicabile;d) sa evalueze, periodic, activitatea de metrologie și sa ia masurile necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a acesteia.  +  Capitolul V Dispozitii finale  +  Articolul 19Biroul Român de Metrologie Legală și organele sale teritoriale, prin personal propriu imputernicit, exercita controlul metrologic al statului asupra echipamentelor de măsura utilizate în domeniul construcțiilor, care sunt precizate în Lista oficiala a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, în conformitate cu atribuțiile care le revin.  +  Articolul 20Urmarirea aplicarii și controlul respectarii prezentului regulament se fac de către personalul imputernicit în acest scop din cadrul Inspectoratului de Stat în Constructii.Pentru echipamentele de măsurare nesupuse controlului metrologic al statului, la solicitare, Biroul Român de Metrologie Legală poate participa la controlul efectuat de personalul imputernicit din cadrul Inspectoratului de Stat în Constructii.--------------Art. 20 a fost modificat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, prin inlocuirea denumirii "Inspecția de stat în constructii" cu denumirea "Inspectoratul de Stat în Constructii".  +  Articolul 21Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderi și sancțiuni contraventionale sau penale, după caz, conform legilor în vigoare.---------------