HOTĂRÂRE nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997  În temeiul art. 38 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții,Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă regulamentele privind:a) activitatea de metrologie în constructii;b) conducerea și asigurarea calității în construcții;c) stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor;d) urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor;e) agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în constructii;f) autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții;g) certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții, cuprinse în anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Actualizarea și gestionarea reglementarilor prevăzute la art. 1 se realizează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor.--------------Art. 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 10 octombrie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor".  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: Hotărârea Guvernului nr. 256/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea activității metrologice în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 17 iunie 1994; Hotărârea Guvernului nr. 261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate în temeiul art. 35 și 36 din Ordonanța Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea în constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994; Hotărârea Guvernului nr. 392/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 4 august 1994; Hotărârea Guvernului nr. 393/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea și acreditarea laboratoarelor de încercări în constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 4 august 1994; Hotărârea Guvernului nr. 728/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea calității produselor folosite în constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 24 noiembrie 1994.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
  Ministrul lucrărilor publice și
  amenajarii teritoriului,
  Nicolae Noica
  Ministru de stat,
  ministrul industriei și comerțului,
  Calin Popescu-Tariceanu
  Biroul Român de Metrologie Legală
  Stefan Ocneanu,
  director general
   +  Anexa nr. 1REGULAMENTprivind activitatea de metrologie în construcții  +  Anexa nr. 2REGULAMENTprivind conducerea și asigurarea calității în construcții  +  Anexa nr. 3REGULAMENTprivind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor  +  Anexa nr. 4REGULAMENTprivind urmărirea comportării în exploatare, investițiile în timp și postutilizarea construcțiilor  +  Anexa nr. 5REGULAMENTprivind agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții  +  Anexa nr. 6REGULAMENTprivind autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții Notă
  Regulamentul privind autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analize și încercări în constructii, prevăzut în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 a fost abrogat inițial, începând cu data de 27 februarie 2005, de alin. (2) al art. 50 din HOTĂRÂREA nr. 102 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 27 februarie 2003. Prin HOTĂRÂREA nr. 622 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 11 mai 2004 a fost abrogată HOTĂRÂREA nr. 102 din 30 ianuarie 2003, și a fost menținută abrogarea acestui regulament conținut de anexa nr. 6.
   +  Anexa nr. 7REGULAMENTprivind certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții Notă
  Regulamentul privind certificarea de conformitate a calității produselor folosite în constructii, prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 a fost abrogat initial, începând cu data de 27 februarie 2005, de alin. (2) al art. 50 din HOTĂRÂREA nr. 102 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 27 februarie 2003. Prin HOTĂRÂREA nr. 622 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 11 mai 2004 a fost abrogată HOTĂRÂREA nr. 102 din 30 ianuarie 2003, și a fost menținută abrogarea acestui regulament continut de anexa nr. 7.
  ---------