HOTĂRÂRE nr. 634 din 16 septembrie 1991pentru aprobarea Normelor metodologice privind vînzarea de active ale societăţilor comerciale cu capital de stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 26 septembrie 1991  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind vînzarea de active ale societăţilor comerciale cu capital de stat, anexă la prezenta hotărîre.PRIM-MINISTRUPETRE ROMANBucureşti, 16 septembrie 1991.Nr. 634.  +  Anexa NORME METODOLOGICEprivind vînzarea de active ale societăţilor comerciale cu capital de stat  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Vînzarea de active ale societăţilor comerciale cu capital de stat prevăzute la art. 2 din Legea nr. 58/1991 a privatizării societăţilor comerciale, către persoane fizice sau juridice, române ori străine, se face în condiţiile legii şi cu respectarea dispoziţiilor prezentelor norme, elaborate în baza prevederilor art. 55 din Legea nr. 58/1991.  +  Articolul 2În scopul Legii nr. 58/1991, prin "active" se înţeleg unităţi din structura unei societăţi comerciale cu capital de stat (denumita în continuare "societate comercială deţinătoare"), ca magazine, restaurante, hoteluri, cabane, depozite, ateliere, secţii, fabrici şi alte asemenea care pot fi organizate şi pot funcţiona în mod independent şi care îşi desfăşoară activitatea în industrie, agricultură, comerţ, turism, prestări de servicii şi în alte ramuri.  +  Articolul 3Vînzarea activelor se face potrivit legii, pe baza de licitaţie, sub îndrumarea Agenţiei Naţionale pentru Privatizare (denumită în continuare A.N.P.).Pînă la constituirea Fondului Proprietăţii de Stat şi Fondurilor Proprietăţii Private, se pot vinde active a căror valoare totală reprezintă pînă la 75% din valoarea înregistrată a activelor unei societăţi comerciale, cu condiţia ca activele rămase nevîndute să asigure funcţionalitatea societăţii comerciale, potrivit obiectului său de activitate.  +  Articolul 4Persoanele fizice care nu au cetăţenia română şi domiciliul în România, precum şi persoanele juridice care nu au naţionalitatea română şi sediul în România, nu pot dobîndi active în condiţiile legii, cînd acestea ar consta în terenuri.Societatea comercială deţinătoare, în cazul în care este şi proprietara a terenului pe care este amplasat activul ce se vinde unei persoane fizice sau juridice străine, va transmite acesteia numai dreptul de folosinţă asupra terenului respectiv.O persoană fizică sau o persoană juridică poate cumpăra, în aceeaşi localitate, respectiv sector al municipiului Bucureşti, maximum trei active de acelaşi profil.  +  Capitolul 2 Alegerea activelor pentru vînzare  +  Articolul 5Lista de active care vor fi scoase la vînzare, în primele 12 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 58/1991, se publică de către A.N.P. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.Propunerile ulterioare de vînzare a altor active în cadrul perioadei de 12 luni, necuprinse în lista iniţială, vor urma procedura de publicitate prevăzută la alin. 1.  +  Articolul 6Iniţiativa de înscriere pe listă a unor active o poate avea societatea comercială deţinătoare, prin consiliul de administraţie, şi orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, interesată.Propunerile de înscriere pe lista a activelor se depun la societatea comercială deţinătoare, care are obligaţia să le înregistreze.  +  Articolul 7Consiliul împuterniciţilor statului sau adunarea generală a acţionarilor, după caz, sînt obligate să analizeze propunerile primite privind înscrierea pe lista a activelor şi să decidă în termen de 15 zile de la data înregistrării propunerii.Cînd propunerea este respinsă, consiliul împuterniciţilor statului sau adunarea generală a acţionarilor, după caz, sînt obligate să răspundă în scris iniţiatorului, arătînd motivele care au stat la baza acestui refuz.  +  Articolul 8Propunerile de înscriere pe listă a activelor se fundamentează de către consiliul de administraţie al societăţii comerciale deţinătoare pe baza criteriilor orientative minime din anexa nr. 1 la prezentele norme şi a criteriilor specifice elaborate, după caz, de ministerele de resort, prefecturi sau Primăria municipiului Bucureşti.  +  Articolul 9Propunerile de înscriere pe listă a activelor, aprobate de consiliul împuterniciţilor statului sau de adunarea generală a acţionarilor, după caz, se înaintează la ministerele de resort, prefecturi sau Primăria municipiului Bucureşti în vederea analizării şi transmiterii de către acestea la A.N.P., în forma prevăzută în anexa nr. 2 la prezentele norme, pînă la data de 21 octombrie 1991.A.N.P. analizează propunerile primite şi selectează activele pentru a fi înscrise pe lista pe care o publică.  +  Articolul 10După expirarea perioadei de 12 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 58/1991, activele rămase nevîndute din lista iniţială, precum şi alte active vor putea fi vîndute de societăţile comerciale deţinătoare în conformitate cu Legea nr. 58/1991 şi cu prezentele norme.Societăţile comerciale deţinătoare sînt obligate să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, activele ce urmează a fi vîndute.Aprobările pentru aceste vînzări vor fi date de consiliile împuterniciţilor statului sau de adunările generale ale acţionarilor, după caz.  +  Capitolul 3 Evaluarea activelor  +  Articolul 11Societatea comercială deţinătoare de active, care urmează să fie vîndute, întocmeşte raportul de evaluare a activului cu cel mult 60 zile înainte de data ţinerii licitaţiei.  +  Articolul 12Raportul de evaluare a activului va conţine o examinare completă a situaţiei economice şi financiare a activului şi va stabili preţul iniţial de vînzare al acestuia.Raportul de evaluare a activului se va întocmi conform anexei nr. 3 la prezentele norme. Ministerele de resort pot preciza, după caz, tehnici de evaluare specifice pentru unele active din sectorul respectiv.  +  Articolul 13Raportul de evaluare a activului, aprobat de consiliul împuterniciţilor statului sau de adunarea generală a acţionarilor, după caz, se înaintează la filiala judeţeană a A.N.P. în termen de 5 zile de la aprobare, numai în situaţia cînd preţul de pornire al licitaţiei este sub valoarea contabilă actualizată în funcţie de influenţa preţurilor şi a uzurii.Filiala judeţeană a A.N.P., în colaborare cu Direcţia judeţeană a finanţelor publice, verifică raportul de evaluare a activului şi solicită, dacă este cazul, modificarea, completarea sau refacerea acestuia cu consultarea unei instituţii specializate, în termen de 15 zile.  +  Articolul 14A.N.P. poate controla, înainte de publicarea anunţului de vînzare a activului, realitatea datelor din raportul de evaluare a activului şi poate solicita refacerea acestuia, cînd se constată abateri de la prezentele norme. În aceste cazuri, societatea comercială deţinătoare este obligată să refacă raportul de evaluare a activului.  +  Capitolul 4 Obligaţii ale societăţilor comerciale deţinătoare  +  Articolul 15Societăţile comerciale deţinătoare publică anunţul de vînzare într-un ziar de mare tiraj, precum şi într-un ziar local, cu cel puţin 30 zile înainte de data stabilită pentru licitaţie. În acelaşi termen, societatea comercială deţinătoare afişează anunţul de vînzare la sediul acesteia şi la locul activului respectiv.Proiectul de contract de vînzare-cumpărare se întocmeşte de către societatea comercială deţinătoare şi constituie oferta fermă de vînzare, care se afişează, cu 5 zile înainte de ţinerea licitaţiei, în aceleaşi locuri cu anunţul de vînzare.  +  Articolul 16Anunţul de vînzare va cuprinde informaţiile de la pct. 2 din regulamentul de licitaţie, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 17Dacă activul este format din bunuri imobile, societatea comercială deţinătoare va trimite o copie a contractului de vînzare-cumpărare la Notariatul de stat în raza căruia sînt situate bunurile imobile pentru a fi transcrise în registrul de publicitate imobiliară, în termen de 5 zile de la încheierea contractului.  +  Articolul 18Dacă societatea comercială deţinătoare este proprietara terenului pe care se afla activul, preţul terenului va fi inclus în preţul general de vînzare, în cazul transmiterii dreptului de proprietate.În situaţia transmiterii numai a dreptului de folosinţă, în preţul general de vînzare va fi inclus şi preţul de folosinţă al terenului.Dacă activul care formează obiectul vînzării este situat pe un teren care nu este proprietatea societăţii comerciale deţinătoare, cumpărătorul se substituie societăţii comerciale deţinătoare, în contractul de închiriere a terenului, în condiţiile legii.  +  Articolul 19Societatea comercială deţinătoare are obligaţia de a afişa, la sediul sau, precum şi la locul activului scos la vînzare, zilele şi orele la care acesta poate fi vizitat de către cei interesaţi să participe la licitaţie.Societatea comercială deţinătoare este obligată să pună la dispoziţia celor care solicită, cu cel puţin 30 de zile înainte de ţinerea licitaţiei, dosarul de prezentare a activului care va cuprinde datele din anunţul de vînzare, principalele informaţii tehnico-financiare, lista mijloacelor fixe, gradul de uzură şi alte informaţii considerate necesare.  +  Capitolul 5 Obligaţii ale cumpărătorului  +  Articolul 20În situaţia în care societatea comercială deţinătoare are în derulare contracte pentru livrarea unor produse ce se execută - total sau parţial - prin utilizarea activului vîndut, cumpărătorul activului are obligaţia preluării acestora. În vederea transferului relaţiilor contractuale este necesar acordul beneficiarului contractual.  +  Articolul 21Dacă la data vînzării, activul este închiriat sau predat în locaţie de gestiune în baza unui contract legal încheiat, iar cumpărătorul nu este locatarul, atunci cumpărătorul activului este obligat să preia acest contract.  +  Articolul 22În cazul în care activul era utilizat de societatea comercială deţinătoare pentru producerea sau vînzarea alimentelor de bază - pîine, lapte şi produse lactate, carne şi preparate din carne, zahăr, ulei - cumpărătorul este obligat să continue această activitate pentru o perioada de 1 an, în afară cazurilor cînd perioada respectivă este scurtată cu acordul, după caz, al ministerului de resort sau al Direcţiei de programe şi urbanism comercial a prefecturii sau a Primăriei municipiului Bucureşti.  +  Articolul 23Cumpărătorul asigură, pentru o perioadă de 3 luni, diferenţa dintre ultimul salariu avut şi ajutorul de şomaj acordat salariaţilor deveniţi disponibili, ca urmare a cumpărării activului sau disponibilizaţi ulterior, din motive de restrîngere de personal, într-un interval de 6 luni de la data contractului de vînzare-cumpărare.  +  Articolul 24Pentru activele care se află în situaţiile prevăzute la art. 20 - 23, obligaţiile cumpărătorului vor fi cuprinse în dosarul de prezentare a acestora la vînzare. Aceste obligaţii vor fi incluse şi în capitolul de clauze speciale al contractului de vînzare-cumpărare.  +  Capitolul 6 Vînzarea activelor  +  Articolul 25Societatea comercială deţinătoare organizează vînzarea activelor prin licitaţie publică sau licitaţie în plic, cu adjudecarea la preţul cel mai mare, potrivit prevederilor art. 54 din Legea nr. 58/1991.Dacă la licitaţie participă şi persoane fizice sau persoane juridice străine, în caz de egalitate, vînzarea se efectuează în favoarea cetăţenilor români sau a persoanelor juridice române.Licitaţia se desfăşoară potrivit regulamentului de licitaţie prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 26Contractul de vînzare-cumpărare se încheie, în termen de 15 zile de la data adjudecării, de către societatea comercială deţinătoare, cu cîştigătorul licitaţiei.Conţinutul cadru al contractului de vînzare-cumpărare a activului este prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 27Stocurile de materii prime, materiale, producţie neterminată, produse finite şi alte mijloace circulante aferente activului ce se vinde, actualizate cu influenţa modificărilor de preţuri existente la data negocierii, pot fi preluate, la cererea vînzătorului, de cumpărător, pe baza unor negocieri de vînzare separate, fără a fi incluse în preţul de pornire al licitaţiei.  +  Capitolul 7 Facilităţi ce pot fi acordate unor categorii de cumpărători de active  +  Articolul 28La încheierea licitaţiei, în situaţia în care două sau mai multe categorii de persoane participante la licitaţie, se află la egalitate din punct de vedere al preţului oferit şi fac parte din categoria celor care beneficiază de un drept de preferinţă prevăzut la art. 59 alin. 2 din Legea nr. 58/1991, adjudecarea activului licitat se va face de către comisia de licitaţie, ţinînd cont de următoarea ordine de preferinţă: a) locatar al activului, cetăţean român; b) salariat al societăţii comerciale deţinătoare; c) pensionar care a avut ultimul loc de muncă la respectiva societate comercială.  +  Articolul 29Societăţile comerciale care doresc să asigure facilităţile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 58/1991, privind acordarea de credite, plata la termen sau plata în rate, solicită, motivat, aprobarea A.N.P., numai în condiţiile în care aceste facilităţi nu se încadrează în următoarele limite: avans minim de 10%; dobînda cel puţin egală cu cea practicată de unităţile C.E.C. pentru depunerile la vedere; durata eşalonării la plata - maximum 5 ani. Aprobarea se solicită şi în cazul în care societăţile comerciale doresc să acorde şi alte facilităţi.În cazul acordării de credite, mărimea acestora se negociază de societăţile comerciale în funcţie de posibilităţile lor financiare.  +  Articolul 30Facilităţile negociate între societăţile comerciale şi salariaţii acestora sau pensionari se vor finaliza prin eliberarea de înscrisuri de confirmare a acordării lor. Aceste înscrisuri devin obligatorii pentru societatea comercială care le emite.  +  Articolul 31Facilităţile acordate salariaţilor sau pensionarilor se înscriu în contractul de vînzare-cumpărare.  +  Capitolul 8 Sancţiuni  +  Articolul 32Constituie contravenţie la normele privind vînzarea de active ale societăţilor comerciale cu capital de stat următoarele fapte, dacă nu constituie infracţiune: a) acordarea de facilităţi, în alte condiţii decît acelea prevăzute la art. 29; b) anunţarea şi organizarea licitaţiei cu nerespectarea prevederilor art. 13; c) nepublicarea de către societăţile comerciale deţinătoare în Monitorul Oficial al României a listei cu activele propuse la vînzare, conform art. 10 alin. 2, precum şi nerespectarea termenului minim de 30 de zile, între data publicării anunţurilor de vînzare şi data ţinerii licitaţiei, prevăzut la art. 15; d) nerespectarea de către societăţile comerciale deţinătoare, din motive imputabile acestora, a termenului de 15 zile prevăzut pentru încheierea contractului de vînzare-cumpărare; e) neraportarea informaţiilor la termenul prevăzut de art. 39.  +  Articolul 33Contravenţiile prevăzute la art. 32 din prezentele norme se sancţionează, după cum urmează:- cele de la lit. a), cu amendă de la 50 mii lei la 100 mii lei;- cele de la lit. b), c) şi d), cu amendă de la 100 mii lei la 200 mii lei;- cele de la lit. e), cu amendă de la 5 mii lei la 10 mii lei.  +  Articolul 34Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către personalul împuternicit al A.N.P. şi al organelor de control financiar.  +  Articolul 35Contravenţiilor prevăzute de prezentele norme li se aplica dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 36Încălcarea prevederilor de la art. 10 alin. 2, art. 13 alin. 2 şi art. 15 are drept consecinţă anularea licitaţiei, la cererea persoanelor interesate.  +  Articolul 37Nesemnarea contractului de vînzare-cumpărare a activului de către cîştigătorul licitaţiei în termen de 15 zile de la data adjudecării licitaţiei conduce la pierderea garanţiei de participare a acestuia şi la plata daunelor cauzate societăţii deţinătoare.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 38Sumele rezultate din vînzarea activelor rămîn la dispoziţia societăţii comerciale deţinătoare, într-un cont distinct, urmînd a fi folosite conform prevederilor art. 62 din Legea nr. 58/1991.Sumele rezultate din vînzarea stocurilor de materii prime, materiale, producţie neterminată, produse finite şi alte mijloace circulante aferente activului se introduc în contul curent al societăţii comerciale deţinătoare.  +  Articolul 39Societăţile comerciale deţinătoare sînt obligate să raporteze la filiala judeţeana a A.N.P. datele privind activul vîndut, prevăzute în anexa nr. 6, în termen de 10 zile de la încheierea contractului de vînzare-cumpărare.  +  Articolul 40Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1 CRITERII ORIENTATIVE MINIMEpentru înscrierea activelor în lista A.N.P.1. Active aflate în conservare.2. Active care au fost deja închiriate şi/sau date în locaţie de gestiune, conform prevederilor legale.3. Active care prin vînzarea lor nu afectează nivelul general de rentabilitate a societăţii comerciale deţinătoare.4. Active care prin retehnologizari, modernizări, au ca efect creşterea randamentului, scăderea consumului de energie şi reducerea noxelor.5. Alte active pentru care oportunitatea vânzării lor rezulta din studiile de restructurare.  +  Anexa 2 MINISTERUL (Prefectura, Primăria municipiuluiBucureşti) ......................................Departamentul ...................................LISTA ACTIVELORdin cadrul societăţilor comerciale cu capital de stat propusepentru vînzare pînă la data de 14 august 1992(art. 56 din Legea nr. 58/1991)- Denumirea societăţii comerciale deţinătoare.............................- Sediul societăţii comerciale deţinătoare *).............................- Numărul de înregistrare în registrul comerţului.........................───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                Ponderea                                       Numărul activului Criterii avuteDenumirea Sediul Obiec- Volumul de sa- în valoare în vedere laactivului acti- tul de anual de lariati totală de efectuarea            vului activi- activi- ai acti- înregistrare propunerii                     tate a tate a vului a activelor pentru                   activului activu- - % - vînzare                              lui**)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă

  ──────────

  *) Pentru sediul societăţii comerciale deţinătoare se vor trece: adresa, numărul de telefon, telex, telefax.

  **) În funcţie de specificul activului se înscriu date caracteristice pentru dimensiunea activităţii acestuia (datele valorice se exprimă în mii lei).

  ──────────
   +  Anexa 3 RAPORT DE EVALUARE A ACTIVULUI1. Valoarea contabilă a activului, determinată pe baza reevaluăii, conform H.G. nr. 945/1990, luată în calcul la stabilirea patrimoniului net al societăţii comerciale deţinătoare.2. Valoarea contabilă, actualizată cu influenţele modificărilor de preţuri între reevaluarea efectuată potrivit H.G. nr. 945/1990 şi data scoaterii la vînzare.3. Principalii indicatori economico-financiari ai activului.4. Forţa de muncă utilizată în cadrul activului şi calificarea acesteia.5. Implicaţii asupra societăţii comerciale deţinătoare în cazul vînzării activului propus.6. Sursele de aprovizionare cu materii prime, materiale şi posibilităţile de desfacere a produselor finite.7. Contracte comerciale pe rol ale societăţii comerciale deţinătoare vizînd activul în cauză.8. Datorii ale societăţii comerciale deţinătoare vizînd activul în cauză.9. Sarcini de care este grevat activul în cauză.10. Dotarea tehnică şi nivelul tehnologic al activului; uzura fizică şi morală.11. Valoarea investiţiilor făcute de locatar (dacă este cazul).12. Preţul minim propus pentru începerea licitaţiei şi tipul de licitaţie care se doreşte a fi utilizat.13. Justificarea preţului iniţial de începere a licitaţiei şi metoda de evaluare folosită (la stabilirea preţului, vor fi avute în vedere şi elemente caracteristice ale fondului de comerţ cum sînt: marca, vadul comercial, clientela, licenţe, patente etc.).  +  Anexa 4 REGULAMENTde organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pentru vînzarea deactive aparţinînd societăţilor comerciale prevăzute laart. 2 din Legea nr. 58/19911. Vînzările de active se pot efectua prin următoarele tipuri de licitaţie publică: a) deschisă, cu strigare; b) deschisă, cu oferte închise în plicuri sigilate.Participarea publicului la desfăşurarea licitaţiei este libera. Taxa de intrare este de 50 lei.Sînt exceptaţi de la plata taxei de intrare reprezentanţii mijloacelor de informare în masa.2. Anunţul de vînzare pentru ţinerea licitaţiei va conţine următoarele informaţii: a) denumirea şi adresa societăţii comerciale deţinătoare; b) denumirea activului scos la vînzare, obiectul principal de activitate şi adresa unde poate fi vizitat; c) locul unde pot fi consultate datele economico-financiare sau se poate procura dosarul de prezentare a activului propus spre vînzare; d) tipul de licitaţie utilizat; e) numărul de telefon al persoanei desemnate să dea relaţii despre activul respectiv şi condiţiile de participare la licitaţie; f) taxa de participare, garanţia de 10% din preţul de pornire al licitaţiei activului şi contul în care se achită; g) adresa, ziua şi ora de ţinere a licitaţiei; h) preţul de pornire al licitaţiei; i) specificarea terenurilor ocupate de activ, care nu fac obiectul licitaţiei, nefiind proprietatea societăţii comerciale deţinătoare, cu precizarea situaţiei juridice a terenului.3. Licitaţiile se vor tine în faţa unei comisii aprobate de consiliul împuterniciţilor statului sau de adunarea generală a acţionarilor, după caz, ale societăţilor comerciale deţinătoare, o data cu aprobarea raportului de evaluare a activului.Comisia va fi formată din cel puţin trei persoane: preşedintele şi secretarul comisiei din partea societăţii comerciale licitatoare; un reprezentant de la una din următoarele instituţii judeţene: filiala Agenţiei Naţionale pentru Privatizare, Direcţia finanţelor publice sau Direcţia controlului financiar de stat.În comisia de licitaţie, poate fi numit ca membru şi un reprezentant, după caz, al ministerului de resort, prefecturii sau Primăriei municipiului Bucureşti.Persoanele din comisia de licitaţie, cît şi membrii lor de familie nu vor avea dreptul să participe la licitaţie în calitate de ofertanţi.Societatea comercială deţinătoare poate angaja pentru organizarea şi conducerea licitaţiei o firma, legal autorizata, specializată în licitaţii.Persoanele din cadrul firmei autorizate, care conduc licitaţia, trebuie să fie atestate metodologic de către A.N.P., contra unei taxe stabilite de aceasta, din care se vor suporta cheltuielile ocazionate de atestarea şi informarea periodică a persoanelor atestate.4. La licitaţiile de vînzare a activelor, pot participa persoane fizice sau persoane juridice, române sau străine, cu excepţia instituţiilor publice, regiilor autonome sau societăţilor comerciale cu unic acţionar statul român, care au depus, la sediul organizatorului licitaţiei, cu cel puţin trei zile înainte de ţinerea licitaţiei, următoarele documente: a) dovada achitării taxei de participare şi a garanţiei de 10% din preţul de pornire al licitaţiei; b) copia certificată de pe înmatricularea de la Oficiul registrului comerţului pentru persoanele juridice române şi bonitatea acestora pe baza de recomandări bancare, precum şi dovada achitării obligaţiilor fiscale; c) pentru participanţii străini, dovada existenţei legale, în cadrul persoanelor juridice, cît şi bonitatea acestora pe baza de recomandări bancare, acordate de bănci de prim rang sau de alte bănci comerciale agreate de o banca comercială româna.5. Comisia va analiza documentele prezentate şi va întocmi lista cu ofertanţii acceptaţi, excluzînd de la participare pe cei care nu au depus în totalitate şi în termen documentele de participare la licitaţie, prevăzute la pct. 4.6. Consiliul împuterniciţilor statului sau adunarea generală a acţionarilor, după caz, ale societăţilor comerciale deţinătoare, stabileşte mărimea indemnizaţiei pentru membrii comisiei de licitaţie, precum şi cuantumul taxei de participare la licitaţie.Taxa de participare se va determina astfel încît să acopere cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. Aceeaşi destinaţie o are şi taxa de intrare.7. Licitaţia publică se tine la cel puţin 30 de zile de la publicarea în presa şi are loc în ziua şi la ora indicate în anunţul de vînzare, dacă sînt cel puţin doi ofertanţi. În caz contrar, se aşteaptă o ora pentru a avea cel puţin doi concurenţi. Dacă nici după acest termen nu se îndeplineşte condiţia respectiva, licitaţia nu va mai avea loc, încheindu-se un proces-verbal de constatare.Reluarea licitaţiei activului respectiv se va face după publicarea într-un ziar de mare tiraj şi într-un ziar local, a ţinerii unei noi licitaţii, la cel puţin 15 zile de la apariţia anunţului.În cazul cînd nici de aceasta data nu se prezintă cel puţin doi concurenţi, licitaţia se va reface după un termen de 5 zile.Dacă şi de aceasta data se prezintă un singur ofertant, acesta este examinat şi, dacă îndeplineşte condiţiile de participare la licitaţie şi accepta preţul şi obligaţiile prevăzute în dosarul de prezentare a activului, va fi declarat cîştigător.8. Licitaţia este condusă efectiv de preşedintele comisiei de licitaţie, denumit în continuare licitator, iar participanţii admişi la licitaţie licitanţi.9. În ziua şi la ora stabilite pentru începerea licitaţiei, licitatorul anunţa deschiderea şedinţei, obiectul acesteia, face prezenta licitanţilor înscrişi şi constata dacă sînt îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate.Dacă toate condiţiile legale sînt îndeplinite, licitatorul anunţa modul de desfăşurare a licitaţiei, preţul iniţial de la care pleacă strigarea cu precizarea salturilor de supralicitare permisă, respectiv salt minim de 5% şi salt maxim permis de 20% din preţul iniţial.10. După începerea şedinţei, se primesc de la licitanţi, prin strigări, ofertele de preţ care trebuie să respecte condiţiile de salt precizate la deschiderea licitaţiei. Licitatorul este obligat să anunţe tare şi clar suma oferită de licitant.Dacă la a treia repetare a ultimei oferte, nu se striga o suma mai mare, licitatorul anunţa adjudecarea activului licitantului care a oferit ultima suma. În caz de oferte egale, activul revine licitantului care se bucura de prevederile art. 25 alin. 2 şi art. 28 din Normele metodologice privind vînzarea de active ale societăţilor comerciale cu capital de stat.Dacă egalitatea se menţine în continuare, se va proceda potrivit prevederilor de la pct. 17 alin. 2 - 4.11. În cazul cînd, după deschiderea şedinţei de licitaţie, nici un licitant nu oferă o suma egala sau superioară preţului iniţial anunţat, licitatorul are posibilitatea de a cobori succesiv, în trepte de 5% din preţul iniţial, dar nu mai mult de 30% .Dacă nici după aceasta nu se primesc oferte, licitatorul anunţa închiderea şedinţei de licitaţie şi retragerea activului de la vînzare.12. Activele care sînt în situaţia de la pct. 11 pot fi ulterior scoase la vînzare numai după reevaluarea acestora de către o comisie de experţi.13. După anunţarea adjudecătorului de către licitator, se declara închisă şedinţa de licitaţie. Se întocmeşte procesul-verbal al şedinţei de licitaţie care se semnează de comisia de licitaţie şi de adjudecător.Procesul-verbal, împreună cu documentele privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, se arhivează, cu caracter permanent, la sediul societăţii comerciale vînzătoare.Preşedintele comisiei de licitaţie vizează declaraţiile de consemnare pentru returnarea garanţiei de participare pentru ceilalţi licitanţi, reţinîndu-se doar garanţia adjudecătorului, care face parte din preţul adjudecat.14. Cîştigătorul licitaţiei este obligat să semneze contractul de vînzare - cumpărare în termen de 15 zile de la data şedinţei de licitaţie în condiţiile prevăzute de art. 57 alin. 2 din Legea nr. 58/1991 şi a celor din dosarul de prezentare a activului.În caz contrar, cu excepţia unor situaţii de forţă majoră temeinic dovedite, cîştigătorului licitaţiei i se aplica prevederile art. 37 din Normele metodologice pentru vînzarea de active ale societăţilor comerciale cu capital de stat.15. În cazul licitaţiilor cu oferte în plicuri închise şi sigilate, înscrierea la licitaţie are loc în aceleaşi condiţii ca şi pentru licitaţiile prin strigări, dar depunerea plicurilor cu ofertele se va face în faţa comisiei de licitaţie, în ziua şi la ora stabilite pentru începerea acesteia.Pe plic, se va menţiona clar, denumirea persoanei juridice, numele, prenumele şi calitatea împuternicitului legal (sau numele şi prenumele persoanei fizice) şi denumirea completa a activului pentru care licitează.În oferta, se va înscrie clar denumirea activului pentru care licitează şi preţul oferit, numele, prenumele şi calitatea împuternicitului legal al persoanei juridice (sau numele şi prenumele) şi semnătura olografă.Orice plic nesigilat, fără înscrierea datelor obligatorii, sau oferte nesemnate şi/sau cuprinzînd alte date, fără legătura cu oferta, duc la excluderea de la licitaţie a licitantului în cauza.16. După deschiderea plicurilor de către comisie, ofertele sînt contrasemnate de toţi membrii comisiei de licitaţie şi de fiecare licitant în parte.17. Licitaţia este adjudecată licitantului care a oferit suma cea mai mare. În caz de egalitate, cîştigătorul licitaţiei este declarat cel care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 25 şi art. 28 din Normele metodologice privind vînzarea de active ale societăţilor comerciale cu capital de stat. Dacă şi în acest caz exista egalitate, se va proceda pe loc la o noua licitaţie închisă între cei aflaţi la egalitate, pornindu-se de la suma cea mai mare obţinută pînă în acel moment.Dacă egalitatea se menţine sau cei aflaţi la egalitate nu vor să-şi mai modifice ofertele se procedează la negociere directa între societatea comercială deţinătoare şi licitanţii aflaţi la egalitate.Negocierea va avea ca obiect alte clauze sau condiţii avantajoase oferite în plus peste preţul de adjudecare.În cazul cînd negocierile eşuează, din vina părţilor, desemnarea cîştigătorului licitaţiei se va face prin tragere la sorţi.18. Prevederile pct. 13 - 14 din prezentul regulament se aplica şi licitaţiilor cu oferte în plicuri închise şi sigilate.19. Participanţii la licitaţie pot formula contestaţii cu privire la respectarea dispoziţiilor legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.Contestaţiile se depun la sediul societăţii comerciale deţinătoare în termen de 24 de ore de la încheierea şedinţei de licitaţie.Consiliul de administraţie al societăţii comerciale deţinătoare este obligat să soluţioneze contestaţia în termen de 5 zile de la depunerea acesteia.  +  Anexa 5 Conţinut cadruCONTRACT DE VÎNZARE-CUMPĂRARE    Între subsemnaţii:    Societatea comercială......................forma juridică..................actul de înfiinţare.......înmatriculată în registrul comerţului sub nr.........cu sediul în.................reprezentată prin...................., în calitatede vînzător şi,    Societatea comercială.......................forma juridică.................înmatriculată în registrul comerţului sub nr.........cu sediul în..............reprezentată prin..................................    Dl(D-na)........................................fiul lui...................şi al......................născut la................în.........................cu domiciliul în....................legitimat cu............,în calitate decumpărător,    În baza procesului-verbal de adjudecare a licitaţiei nr......din ..........,s-a încheiat prezentul contract în următoarele condiţii:    1..........................vinde şi...................cumpăra activul......(unitate de producţie, comercială, prestatoare de servicii)....................situat în...............................    Obiectul vânzării este detaliat în inventarul - anexa nr. 1 la contract.    2. Predarea-primirea obiectului vânzării este consemnată în procesul-verbal- anexa nr. 2 la contract.    3. Preţul este...............(...........................................)    Plata preţului se face, după caz, astfel:*)    A) Vînzarea cu plata integrala.    Plata integrala a preţului se face în cel mult 5 zile de la data încheieriicontractului sau în termenele uzuale pentru decontare bancară.    B) Vînzarea cu plata în rate.    Plata preţului se face în rate.    La încheierea contractului, cumpărătorul a achitat vinzatorului .........%avans din preţ, adică ..........(...........) conform chitanţei nr. ......din..........................    Restul datorat de.................. plus dobînda de......... total........,cumpărătorul se obliga a-l plăti vinzatorului în........rate lunare, eşalonatedupă cum urmează:...........................................    C) Vînzarea cu plata la termen.    Plata preţului se face la data de............(alta decît cea a încheieriicontractului).    D) Vînzarea cu acordarea de credite.    La încheierea contractului, vînzătorul acorda cumpărătorului un creditde........(..........) pe termen de.........ani, cu o dobînda de......% pe an.Dobînda totală este de..............    4. Neplata preţului la scadenta a 3 rate succesive şi/sau nerestituirea latermen a creditului acordat de vînzător, inclusiv a dobînzii, atragrezoluţiunea contractului şi executarea silită.    5. La rezoluţiunea contractului, vînzătorul poate pretinde daune-interese.    6. Stocurile de materii prime şi materiale existente la data încheieriicontractului, care se preiau de cumpărător, sînt:..............................    7. Producţia neterminată şi produsele finite existente la data încheieriicontractului, care se preiau de cumpărător, sînt:..............................    8. Alte mijloace circulante aferente activului, existente la dataîncheierii contractului, care se preiau de cumpărător, sînt:...................    9. Stocurile, precum şi produsele care nu se preiau de cumpărător vor firidicate de întreprinzător în termen de.......... de la data încheieriicontractului.    10. Cumpărătorul asigura, pentru o perioada de 3 luni, diferenţa dintreultimul salariu avut şi ajutorul de şomaj acordat salariaţilor deveniţidisponibili ca urmare a cumpărării activului, sau disponibilizaţi ulterior dinmotive de restrîngere de personal într-un interval de 6 luni de la dataîncheierii contractului de vînzare-cumpărare.    11. Clauze speciale **):    a) cumpărătorul este obligat să respecte, timp de un an de la dataîncheierii contractului, destinaţia activului, dacă, la acea data, activul erautilizat pentru producerea sau vînzarea alimentelor de baza;    b) cumpărătorul este obligat să preia contractele în derulare, pentrulivrarea unor produse, existente la data încheierii contractului de vînzare-cumpărare;    c) cumpărătorul este obligat să preia contractul de închiriere sau delocaţie de gestiune a activului, încheiat anterior licitaţiei.    12. Anexele fac parte integrantă din contract.    Subsemnatul.............................declar ca am cumpărat şi primitactivul descris la art. 1, în condiţiile specificate mai sus.    Încheiat la ........................ la data de .......................         Vinzator, Cumpărător, Notă

  ──────────

  *) Modalităţile de plată a preţului prevăzute la lit. B), C) şi D) se utilizează în situaţiile cînd cumpărătorul are calitatea de salariat al vînzătorului sau de pensionar.

  **) Clauzele speciale se utilizează în raport de situaţia de fapt existentă la data încheierii contractului de vînzare-cumpărare.

  ──────────
   +  Anexa 6 Ministerul/Prefectura.......................................Subramura economică.........................................SOCIETATEA COMERCIALĂ VÎNZĂTOARE (denumire).................Cod societate comercială .............................Judeţul (sectorul)....................................Localitatea ..........................................Strada ................................. nr. .........Telefon .............. Fax .......... Telex ..........ACTIVUL VÎNDUT (denumire).............................Locul activului: Localitatea .........................str. ...................... nr. ..... judeţul ........Obiectul de activitate: ..............................DATE PRIVIND ACTIVUL VÎNDUT───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Date mii leicrt.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Valoarea de înregistrare în contabilitate a activu-   lui vîndut ....................2. Procent faţă de valoarea totală a activelor inregis-   trata în contabilitate înainte de vînzarea activului ....................3. Valoarea contabila actualizată cu influenta modifica-   rilor de preţuri ....................4. Valoarea de începere a licitaţiei ....................5. Valoarea de adjudecare a licitaţiei ....................6. Număr de participanţi la licitaţie ....................7. Facilităţi acordate   a) avans plătit mii lei % ....................   b) plata în rate mii lei/ani ....................   c) plata la termen mii lei/ani ....................   d) credite mii lei/ani ....................   e) dobînda procent pe an ....................   f) alte facilităţi ....................8. Dimensiunea fizica a activului (capacitatea de produc-   tie, suprafaţa comercială, nr.camere etc) ....................9. Cumpărător   - persoana fizica ............................   - persoana juridică...........................   - ţara de origine.............................───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    L.S.              Semnătura, Data .......................-----