ORDIN nr. 2.935 din 11 octombrie 2017privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 13 octombrie 2017    Având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 736.018 din 11.10.2017,având în vedere prevederile art. 101 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prevederile referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 1 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat“, cod 14.13.01.99/bs, se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.2. Anexa nr. 2 „Declarație rectificativă“, cod 14.13.01.00/r, se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin. 3. Anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“, se modifică și se completează după cum urmează:a) La capitolul I „Depunerea declarației“, după al treilea paragraf se introduce următorul text:În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica «Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală» și se completează codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secțiunea «Date de identificare a contribuabilului/plătitorului», la rubrica «Cod de identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al entității care șia încetat existența.b) La capitolul II „Completarea declarației“, subpunctul 3.1.5 de la punctul 3 se abrogă.4. La anexa nr. 5 „Instrucțiuni de completare a formularului 710 «Declarație rectificativă», cod 14.13.01.00/r“, la capitolul I „Depunerea declarației“, după al patrulea paragraf se introduce următorul text:În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica «Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală» și se completează codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secțiunea «Date de identificare a contribuabilului/plătitorului», la rubrica «Cod de identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al entității care și-a încetat existența.  +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligațiile aferente lunii septembrie 2017, cu termen de declarare până la data de 25 octombrie 2017, inclusiv.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IVDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Mirela Călugăreanu
    București, 11 octombrie 2017.Nr. 2.935.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 587/2016)  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 587/2016)-----