ORDIN nr. 2.744 din 10 octombrie 2017privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 13 octombrie 2017  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 21 aprilie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul II(1) Capitolul I și capitolul II din Procedura pentru modulul „Semnarea electronică a rapoartelor și accesul entităților publice la funcționalitățile sistemului național de raportare - Forexebug“, aprobată în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și de operatorii economici și alte entități care au optat pentru deschiderea la unitățile Trezoreriei Statului a conturilor de disponibil destinate încasării și plății defalcate a TVA în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.(2) Operatorii economici și alte entități prevăzuți/prevăzute la alin. (1) pot înrola în Sistemul național de raportare - Forexebug persoane care dețin certificat digital calificat, pentru următoarele operațiuni:a) vizualizarea rapoartelor generate de sistem (extrase de cont, notificări sau alte rapoarte generate de sistem);b) semnarea și transmiterea documentelor în format electronic [ordinul de plată multiplu electronic (OPME) sau alte documente electronice stabilite prin procedura de sistem].  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 10 octombrie 2017.Nr. 2.744.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 517/2016)CătreTrezoreria ................................Nr. ........../dată................******)
  CERERE
  privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea
  accesului la funcționalitățile sistemului național de raportare (Forexebug)
  Nr. ...................../data ................
  Entitatea (denumire) .............................., cod de identificare fiscală: ..........................,pentru domnul/doamna .......(numele și prenumele)......... având funcția de .................la ........(direcția/serviciu/birou/compartiment)....., CNP .................., având adresa de e-mail ............................., solicită următoarele*): Notă
  *) Se bifează o singură opțiune din cele enumerate.
  - accesul cu certificat digital calificat la sistemul Forexebug- reînnoirea certificatului digital calificat pentru accesarea sistemului Forexebug- actualizarea rolurilor pentru accesarea sistemului Forexebug- revocarea accesului la sistemul Forexebug
  Persoana menționată mai sus va deține următorul/următoarele rol/roluri pentru funcționalitățile sistemului Forexebug**): Notă
  **) Operatorii economici sau alte entități bifează rolurile de la pct. 1 și/sau pct. 4.
  1. [] vizualizare rapoarte2. [] acces la aplicația control angajamente bugetare***) Notă
  ***) Acest rol include și vizualizarea informațiilor din aplicația control angajamente bugetare și se atribuie doar entităților publice.
  3. [] vizualizare informații din aplicația control angajamente bugetare4. [] semnare și transmitere documente electronice5. [] semnare și transmitere documente electronice pentru:
  Nr. crt.Denumire entitate publică din subordineCod de identificare fiscală
  1
  2
  ...
  Atașăm prezentei:[] copia actului de identitate al persoanei ce urmează a fi înrolată;[] fișierul exportat aferent certificatului digital calificat (emis pe numele persoanei mai sus menționate), pe suport electronic****). Notă
  ****) Pentru actualizarea rolurilor și revocarea accesului nu este necesară prezentarea acestui fișier.
  Persoana pentru care se solicită înrolarea, cu datele de identificare menționate în prezenta cerere:- are calitatea de conducător al entității;- are atribuții delegate/este împuternicit, potrivit prevederilor legale în vigoare.Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.Data:Conducătorul entității(nume/prenume și semnătură)(ștampilă)*****) Notă
  *****) Ștampila nu se aplică de operatorii economici sau alte entități care se încadrează în prevederile art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 316/2015.
  Rubrică destinată unității teritoriale a Trezoreriei Statului ******) Notă
  ******) Se completează de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.
  Numele și prenumele administratorului/ numele și prenumele persoanei care a efectuat verificareaFuncțiaData înrolării/modificării/revocăriiData verificăriiSemnătură
  X
  X
  NOTĂ: Cererea completată care se depune la unitatea Trezoreriei Statului se listează față-verso. Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului restituie entității un exemplar, după completarea rubricilor destinate acesteia.
  -----