ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 73 din 5 octombrie 2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 12 octombrie 2017  Având în vedere Recomandarea Consiliului privind integrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată (2016/C 67/01), adoptată la data de 15 februarie 2016, care își propune să încurajeze statele membre ale Uniunii Europene în demersul de a înregistra șomerii de lungă durată la un serviciu de ocupare a forței de muncă, de a oferi orientare personalizată acestor persoane, prin serviciile de ocupare a forței de muncă, împreună cu alți parteneri care sprijină integrarea pe piața muncii, precum și de a încheia un acord de integrare în muncă cel târziu la 18 luni de la intrarea în șomaj, care ar trebui să cuprindă cel puțin o ofertă individuală de servicii în vederea găsirii unui loc de muncă și identificarea unui punct unic de contact,dat fiind faptul că acest deziderat este asumat de Guvern prin Programul de guvernare 2017-2020 la capitolul Politici publice în domeniul muncii și justiției sociale, Măsura 1. Stimularea creării de noi locuri de muncă, respectiv adoptarea unui „pachet integrat de măsuri pentru reintegrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată - Măsuri care intră în sfera activităților de mentorat, asistență pentru căutarea unui loc de muncă, pentru continuarea educației și a formării profesionale, precum și sprijin pentru locuință, transport, servicii de îngrijire a copiilor și de îngrijire medicală sau de recuperare“,luând în considerare consecințele negative pe care le poate avea neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență, pe de o parte, asupra mediului de afaceri și a potențialului de creștere economică a României din cauza imposibilității de a satisface cererea de forță de muncă aflată în creștere și, pe de altă parte, în plan social, prin accentuarea vulnerabilităților cu care se confruntă șomerii de lungă durată, acest fapt poate determina detașarea acestor persoane de pe piața muncii și trecerea în inactivitate, respectiv o scădere a ofertei de forță de muncă. În plus, având în vedere că următorul exercițiu de colectare regulată a datelor cu privire la șomerii de lungă durată realizat de către Comisia Europeană va reflecta situația din perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă se va afla în imposibilitatea de a raporta o îmbunătățire a situației față de exercițiul precedent, respectiv faptul că în anul 2017 nu a fost încheiat niciun acord de integrare în muncă cu șomerii de lungă durată înregistrați în evidența Serviciului Public de Ocupare, întrucât acesta nu este desemnat ca Punct unic de contact pentru implementarea Recomandării,ținând cont de faptul că Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este instituția publică de interes național care are calitatea de serviciu public de ocupare și deține, potrivit legii, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, atribuții privind înregistrarea și evidența șomerilor, inclusiv a șomerilor de lungă durată, precum și atribuții privind acordarea pentru șomeri a măsurilor pentru stimularea ocupării forței de muncă, ce vizează creșterea șanselor de ocupare și care se realizează prin măsurile active prevăzute de cadrul legislativ în vigoare,luând în considerare că, potrivit statutului său, Consiliul Europei poate solicita guvernelor statelor membre să îl informeze în legătură cu acțiunile realizate pentru punerea în aplicare a recomandărilor adoptate, iar Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă nu poate implementa recomandarea deoarece nu este asigurat cadrul legislativ privind desemnarea acestei instituții ca Punct unic de contact la nivel național,având în vedere prevederile art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, cu modificările ulterioare, prin care au fost modificate și completate o serie de articole din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare faptul că Parlamentul României, prin Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională, a modificat art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât plata specialiștilor din comisiile de examinare să se realizeze de către furnizorii autorizați,ținând cont că Președintele României nu a promulgat legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2016 de către Parlament, lege care a fost trimisă spre reexaminare în iulie 2017, prin cererea înregistrată la Biroul permanent al Camerei Deputaților cu nr. 316 din 19.07.2017 - PLx. 12 din 1.02.2017, iar aceasta nu are ca obiect sesizat prevederile art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere faptul că proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2016, cu modificările ulterioare, se află în proces de reexaminare la Parlamentul României în cadrul comisiilor în a căror competență intră aspectele reglementate de actul normativ,luând în considerare faptul că beneficiarii programelor de formare achită furnizorilor autorizați contravaloarea serviciilor de formare, inclusiv a celor de evaluare și certificare și în această situație nu este eficientă finanțarea de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru plata specialiștilor pe domenii ocupaționale din afara furnizorului de formare profesională, desemnați în comisiile de examinare, iar eliminarea în sistem de urgență a acestor cheltuieli are efect pozitiv asupra bugetului de stat și asupra bunei funcționări a activității furnizorilor autorizați,întrucât aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 6 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (1), după litera gg) se introduc două noi litere, literele hh) și ii), cu următorul cuprins:hh) îndeplinește calitatea de Punct unic de contact național pentru integrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată;ii) coordonează interinstituțional la nivel național punerea în aplicare a măsurilor pentru integrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată.2. La articolul 26, după litera s) se introduc două noi litere, literele ș) și t), cu următorul cuprins:ș) asigură punerea în aplicare a măsurilor pentru integrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată, în calitate de punct unic de contact la nivel teritorial;t) asigură coordonarea interinstituțională, la nivel teritorial, privind punerea în aplicare a măsurilor pentru integrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată.  +  Articolul II– Articolul 24 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 13 februarie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Pentru activitatea desfășurată membrii comisiilor de autorizare sau, după caz, supleanții acestora, care participă la ședințele comisiei, sunt plătiți de agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, pe baza unor tarife stabilite de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.(2) Evaluatorii de furnizori și programe de formare profesională sunt plătiți de agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, potrivit prevederilor aplicabile personalului plătit din fonduri publice, pe baza unor tarife stabilite prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, la care se adaugă cheltuielile de deplasare, după caz, la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariații instituțiilor publice, pe perioada delegării și detașării în altă localitate.(3) Finanțarea cheltuielilor pentru plata indemnizațiilor membrilor comisiilor de autorizare județene și a municipiului București, a evaluatorilor de furnizori și de programe, cheltuielile pentru funcționarea comisiilor de autorizare, cheltuielile materiale pentru servicii și cheltuielile de capital se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.(4) Specialiștii pe domenii ocupaționale, din afara furnizorului de formare profesională, desemnați în comisiile de examinare sunt plătiți de furnizorul de formare profesională care organizează examenul de absolvire, pe baza unor tarife stabilite prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, la care se adaugă cheltuielile de deplasare, după caz, la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariații instituțiilor publice, pe perioada delegării și detașării în altă localitate.  +  Articolul IIIPrevederile art. I și II intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 5 octombrie 2017.Nr. 73.----