NORME METODOLOGICE din 27 septembrie 2017pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
EMITENT
 • MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 6 octombrie 2017  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 1.238 din 27 septembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 793 din 6 octombrie 2017.
   +  Capitolul I Organizarea evidenței specifice  +  Secţiunea A Organizarea evidenței specifice în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat  +  Articolul 1La nivelul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, prin intermediul agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului subordonate, se organizează evidența specifică privind ajutoarele individuale și alocările specifice în baza schemelor de ajutor de stat/de minimis al căror furnizor este Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.  +  Articolul 2Evidența se organizează pe fiecare operator economic beneficiar de ajutor de stat, la fiecare beneficiar evidențiindu-se actele normative în baza cărora a beneficiat de măsuri de ajutor de stat. Datele și informațiile necesare organizării evidenței specifice se colectează de la operatorii economici beneficiari, prin note de constatare, conform art. 25 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului transmit periodic direcției de specialitate din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, după caz, informații privind:a) ajutoarele de stat/de minimis pentru care s-a emis decizie de recuperare, precum și condițiile care au stat la baza autorizării acestora;b) ajutoarele de stat/de minimis exceptate de la obligația notificării, precum și condițiile care au stat la baza acordării acestora;c) modificările intervenite în legătură cu ajutoarele acordate.  +  Articolul 4Evidența specifică organizată la nivelul agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, subordonate Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:a) denumirea operatorului economic beneficiar și elementele de identificare;b) domiciliul fiscal;c) sectorul de activitate exprimat prin clasificarea CAEN;d) cifra de afaceri, pe ani de activitate, de la data acordării ajutorului de stat/de minimis;e) numărul de angajați, pe ani de activitate;f) structura acționariatului;g) actul normativ/administrativ în temeiul căruia primește ajutor de stat/de minimis;h) cuantumul ajutorului de stat primit, defalcat pe ani;i) modalitatea de acordare a ajutorului de stat;j) decizia de autorizare, după caz.  +  Articolul 5Agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, subordonate Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, au obligația de a actualiza permanent evidența specifică și de a transmite informații direcției de specialitate din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, la solicitarea acesteia.  +  Secţiunea B Organizarea evidenței specifice în cadrul direcției de specialitate  +  Articolul 6Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat urmăresc modul de utilizare a ajutoarelor de stat acordate în conformitate cu legislația în domeniul ajutorului de stat/de minimis.  +  Articolul 7Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat transmite Consiliului Concurenței, la solicitarea acestuia, datele și informațiile necesare monitorizării ajutoarelor de stat/de minimis la nivel național, inclusiv pentru întocmirea rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.  +  Articolul 8La nivelul direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat se constituie baze de date referitoare la:a) ajutoarele de stat/de minimis pentru care s-a emis decizie de recuperare, precum și condițiile care au stat la baza autorizării acestora;b) ajutoarele de stat/de minimis exceptate de la obligația notificării, precum și condițiile care au stat la baza acordării acestora;c) modificările intervenite în legătură cu ajutoarele acordate.  +  Capitolul II Stoparea și recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis  +  Articolul 9În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, subordonate Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, dispun măsuri în legătură cu modul de utilizare a ajutoarelor de stat/de minimis aflate în derulare la operatorii economici beneficiari și emit decizii prin care dispun recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis acordate, aceste decizii având caracter de titlu executoriu.  +  Articolul 10Prevederile privind stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis, reglementate de prezentele norme metodologice, se aplică tuturor beneficiarilor de ajutoare de stat/de minimis pentru care furnizorul este Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, în cazul în care se constată că aceștia nu respectă:a) condițiile prevăzute în schemele de acordare a ajutoarelor de stat/de minimis;b) condițiile prevăzute în deciziile de autorizare a schemei sau a ajutorului individual;c) criteriile prevăzute de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat/de minimis;d) condițiile prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, referitoare la ajutoarele de stat/de minimis acordate operatorilor economici din zonele defavorizate și libere.  +  Articolul 11Propunerile privind măsurile de stopare a acordării ajutoarelor de stat/de minimis sau de recuperare a acestora sunt elaborate de agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere investiții și promovare a exportului, în urma acțiunilor de supraveghere și control derulate prin și pe baza informațiilor primite de la compartimentele de specialitate din cadrul agenției, în toate cazurile indicate la art. 10.  +  Articolul 12Agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului au obligația să informeze dacă la beneficiarii verificați se constată premise ale nerespectării prevederilor art. 10.  +  Secţiunea A Mecanismul de stopare a ajutoarelor de stat  +  Articolul 13Agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului au obligația să informeze direcția de specialitate din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat dacă operatorul economic se află în situația atingerii intensității maxime a ajutorului de stat/de minimis prevăzute de legislație, printr-o adresă semnată de directorul executiv al agenției pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului.  +  Articolul 14Agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului întocmesc o notă de stabilire a creanței bugetare datorate, elaborând în acest sens și decizia de recuperare a ajutorului de stat - formularul nr 3 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 15Nota de stabilire a creanței bugetare datorate, rezultată din neregulile constatate și dobânda aferentă ajutorului de stat/de minimis și decizia de recuperare a ajutorului de stat/de minimis, avizate de responsabilii compartimentelor de specialitate, se înaintează spre aprobare directorului executiv al agenției pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului.  +  Articolul 16Decizia prin care se dispune stoparea ajutorului de stat/de minimis acordat trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:a) emitentul deciziei, sediul social și codul de identificare ale acestuia;b) numărul și data deciziei;c) denumirea operatorului economic;d) codul unic de înregistrare;e) domiciliul fiscal;f) obiectul deciziei;g) motivele de fapt și de drept care au condus la emiterea deciziei;h) temeiul legal și modalitatea de acordare a ajutorului de stat/de minimis;i) cuantumul ajutorului de stat/de minimis de care are dreptul să beneficieze;j) temeiul legal în baza căruia s-a dispus stoparea ajutorului de stat/de minimis;k) data la care se realizează stoparea acordării ajutorului de stat;l) temeiul legal al puterii executorii a deciziei;m) organul la care se depune contestația și termenul de depunere a acesteia;n) data la care își produce efectele decizia;o) numele și semnătura directorului executiv al agenției pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului sau ale persoanei înlocuitoare de drept și ștampila instituției publice.  +  Articolul 17Decizia de stopare a ajutorului de stat acordat semnată de directorul executiv al agenției pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului se transmite operatorului economic beneficiar, instituției bancare partenere dacă este cazul și, spre informare, Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Consiliului Concurenței.  +  Secţiunea B Mecanismul de recuperare a ajutoarelor de stat  +  Articolul 18Agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului au obligația să informeze Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat dacă operatorul economic se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 10, printr-o adresă semnată de directorul executiv al agenției pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului.  +  Articolul 19Agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, prin compartimentele de specialitate, efectuează verificări și controale la beneficiarii ajutoarelor de stat.  +  Articolul 20Agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului au obligația de a demara procedura de recuperare a ajutorului de stat dacă se constată una dintre următoarele situații:– în urma vizitei la sediul/punctul de lucru al beneficiarului în vederea certificării cheltuielilor efectuate de beneficiari sau a monitorizării acestora timp de 3 ani începând cu anul următor acordării ajutorului de stat/de minimis, constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutor financiar nerambursabil, au schimbat destinația ajutorului financiar nerambursabil sau nu au fost îndeplinite condițiile prevăzute în contract, precum și cele din procedura de implementare a schemei de ajutor de stat/ de minimis;– beneficiarul ajutorului financiar nerambursabil se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare;– nu s-au efectuat cheltuielile pentru care administratorul incubatorului de afaceri a primit aprobare cu privire la:a) extinderea/reabilitarea/reamenajarea spațiilor;b) achiziționarea echipamentelor IT și mobilier;c) firma incubată, beneficiară de ajutor financiar nerambursabil;– Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat sau agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului înregistrează o sesizare din partea instituțiilor statului cu privire la nerespectarea condițiilor de eligibilitate în baza cărora beneficiarii au primit ajutorul de stat.  +  Articolul 21În cazul în care se constată una dintre situațiile prevăzute la art. 20, aceasta va fi consemnată de către unitatea de monitorizare, control și raportare, într-un proces-verbal de constatare a neconformităților - formularul nr. 1 la prezentele norme metodologice. Procesul-verbal de constatare a neconformităților va fi transmis la unitatea de plată din cadrul agenției pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului competentă. Unitatea de plată va întocmi nota de stabilire a creanței bugetare datorate, rezultată din neregulile constatate și dobânda aferentă ajutorului de stat - formularul nr. 2 la prezentele norme metodologice, precum și cuantumul sumei datorate de beneficiarul ajutorului de stat, conform Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE. Aceste calcule vor fi exprimate în moneda națională.  +  Articolul 22Unitatea de plată va înștiința și va propune ordonatorului terțiar de credite al fiecărei agenții pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului recuperarea totală sau parțială a ajutorului financiar nerambursabil și va anunța Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat că a fost declanșată recuperarea ajutorului de stat.  +  Articolul 23Nota de stabilire a creanței bugetare datorate, rezultată din neregulile constatate și dobânda aferentă ajutorului de stat și decizia de recuperare a ajutorului de stat, avizate de responsabilii compartimentelor de specialitate, se înaintează spre aprobare directorului executiv al agenției pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului.  +  Articolul 24Decizia prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat acordat ilegal trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:a) emitentul deciziei, sediul social și codul de identificare ale acestuia;b) numărul și data deciziei;c) denumirea operatorului economic;d) codul unic de înregistrare;e) domiciliul fiscal;f) obiectul deciziei;g) motivele de fapt și de drept care au condus la emiterea deciziei;h) data la care ajutorul de stat a fost pus la dispoziția beneficiarului;i) data până la care s-a calculat dobânda de recuperare;j) cuantumul ajutorului de stat acordat ilegal, precum și al dobânzii ce trebuie recuperată;k) rata dobânzii utilizate pentru determinarea cuantumului dobânzii de recuperat;l) temeiul legal în baza căruia s-a dispus recuperarea ajutorului de stat, precum și a dobânzilor aferente;m) temeiul legal al puterii executorii a deciziei;n) organul la care poate depune contestația și termenul de depunere a acesteia;o) data de la care își produce efectele decizia;p) numele și semnătura directorului executiv al agenției pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului sau ale persoanei înlocuitoare de drept și ștampila instituției publice.  +  Articolul 25Decizia de recuperare a ajutorului de stat acordat ilegal, semnată de directorul executiv al agenției pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, se transmite:– operatorului economic beneficiar, pentru executarea voluntară;– pentru informarea direcției de specialitate din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.  +  Secţiunea C Calcularea sumei datorate, rezultată din nereguli  +  Articolul 26Calculul sumelor datorate, cu excepția cazului prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează de către unitatea de plată din cadrul agenției pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului în termen de 30 de zile de la data pierderii calității de microîntreprindere aparținând întreprinzătorului debutant sau de la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziția beneficiarului și până la data recuperării sale.  +  Articolul 27Suma datorată de către beneficiarul ajutorului financiar nerambursabil necuvenit, acordată în cadrul programelor derulate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, se calculează de către unitatea de plată, astfel:suma datorată = suma constatată ca acordată necuvenit + dobânda calculată începând cu data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată și până la data recuperării sale, conform Regulamentului (CE) nr. 794/2004.  +  Articolul 28Conform Regulamentului (CE) nr. 794/2004, rata dobânzii ce urmează să se aplice este rata în vigoare la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată.  +  Articolul 29Rata dobânzii se aplică pe o bază compusă până la data recuperării ajutorului de stat. Dobânzile cumulate pe parcursul anului precedent produc dobânzi în fiecare an următor.  +  Articolul 30Rata dobânzii prevăzute la art. 28 se aplică de-a lungul întregii perioade până la data recuperării. Cu toate acestea, în cazul în care trec mai mult de 5 ani de la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată până la data recuperării ajutorului, rata dobânzii se recalculează la intervale de 5 ani, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării.  +  Articolul 31Ratele dobânzilor aplicabile recuperării ajutorului de stat, în vigoare și anterioare, sunt publicate de către Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și, cu titlu de informare, pe internet.  +  Articolul 32Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor prevăzute în titlul executoriu se fac venit la același buget în care se virează și creanța bugetară rezultată din nereguli.  +  Articolul 33Creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate li se aplică toate prevederile aplicabile creanțelor bugetare rezultate din nereguli.  +  Capitolul III Emiterea Deciziei de recuperare a ajutorului de stat, căi de atac și executarea silită  +  Secţiunea A Transmiterea Deciziei de recuperare a ajutorului de stat și contestarea acesteia  +  Articolul 34Unitatea de plată va transmite Compartimentului juridic din cadrul agenției pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului procesul-verbal de constatare a neconformităților și nota de stabilire a creanței bugetare datorate, rezultată din neregulile constatate și dobânda aferentă ajutorului de stat, în vederea întocmirii Deciziei de recuperare a ajutorului de stat - formularul nr. 3 la prezentele norme metodologice - care constituie titlu executoriu.  +  Articolul 35Agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului au obligația ca, în termen de 15 zile, să transmită beneficiarului de ajutor financiar nerambursabil Decizia de recuperare a ajutorului de stat. Decizia de recuperare a ajutorului de stat se comunică debitorului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/fax/e-mail, precum și prin afișare la sediul instituției, întocmindu-se un proces-verbal de afișare în acest sens.  +  Articolul 36Beneficiarul ajutorului de stat are obligația de a efectua plata sumelor datorate în termen de 30 de zile de la data comunicării și afișării Deciziei de recuperare a ajutorului stat, în contul indicat în cuprinsul acesteia.  +  Articolul 37Împotriva titlului executoriu se poate formula contestație în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 38Contestația este o cale administrativă de atac, care se formulează în scris, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data comunicării titlului executoriu, și trebuie să conțină următoarele elemente:– datele de identificare a contestatorului;– obiectul contestației - îl constituie numai sumele și măsurile stabilite înscrise în Decizia de recuperare a ajutorului de stat, care reprezintă titlul executoriu;– motivele de fapt și de drept;– dovezile pe care se întemeiază;– semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia.Dovada calității de împuternicit a contestatorului se face potrivit legii.  +  Articolul 39Contestația administrativă se va depune la agenția pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului competentă din subordinea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, care are obligația să o soluționeze în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia.  +  Articolul 40Introducerea contestației pe cale administrativă nu suspendă executarea titlului executoriu.  +  Articolul 41Titlul executoriu poate fi atacat de către contestator la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea B Executarea silită de către Agenția Națională de Administrare Fiscală  +  Articolul 42În situația în care debitorul nu rambursează suma datorată, conform titlului executoriu, agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, din subordinea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, vor transmite Agenției Naționale de Administrare Fiscală documentația aferentă recuperării ajutorului de stat acordat ilegal, respectiv nota de stabilire a creanței bugetare datorate, rezultată din neregulile constatate și dobânda aferentă ajutorului de stat - formularul nr. 2 la prezentele norme metodologice - Decizia de recuperare a ajutorului de stat - formularul nr. 3 la prezentele norme metodologice, și dovada comunicării acestora debitorului, în vederea înscrierii debitului în evidență după expirarea termenului de contestare, pentru titlurile executorii necontestate, sau după rămânerea definitivă a acestora în sistemul căilor administrative de atac ori după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.  +  Articolul 43Organele fiscale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor calcula obligații fiscale accesorii:– de la data primirii la Agenția Națională de Administrare Fiscală a documentației aferente recuperării ajutorului de stat, transmisă de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, pentru titlurile executorii necontestate;– de la data rămânerii definitive a acestora în sistemul căilor administrative de atac;– de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești și până la data stingerii integrale a sumelor prevăzute de aceasta.  +  Articolul 44În cazul debitorilor pentru care instanța dispune deschiderea procedurii insolvenței, înscrierea la masa credală pentru creanțele prevăzute mai sus se efectuează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organele sale subordonate.  +  Articolul 45Stingerea creanțelor principale și dobânzile individualizate în titlurile executorii se efectuează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală sau de către organele fiscale competente, potrivit art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Formularul nr. 1 la normele metodologiceMINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIATAgenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului .....................
  PROCES-VERBAL
  de constatare a neconformităților Încheiat astăzi, .........
  Referitor: Necesitatea recuperării totale/parțiale a A.F.N.-ului acordat Beneficiarului ............................Temei legal:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și prevederile procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat/de minimis– Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobate prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr 1.238/2017┌────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────┐│Nr. │                                      │                  ││crt.│     Neconformitatea constatată       │    Observații    │├────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                      │                  │└────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────┘     Numele, prenumele și             Numele, prenumele și    semnătura membrului UMCR:       semnătura beneficiarului:   ...........................      .........................Prezentul proces-verbal de constatare a neconformităților s-a întocmit în două exemplare originale, cu anexele aferente în copie, unul rămânând la beneficiar.
   +  Formularul nr. 2 la normele metodologiceMINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIATAgenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului ..........................
  NOTĂ
  de stabilire a creanței bugetare datorate,
  rezultată din neregulile constatate și dobânda aferentă ajutorului de stat
  Întocmită astăzi, ............., în baza Procesului-verbal de constatare a neconformităților nr. ........./........┌────┬───────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬───────────────┬──────────┐│Nr. │Valoarea ajutorului│  Data   │Dobânda *1)│  Dobânda   │Cuantumul sumei│Observații││crt.│      de stat      │acordării│           │datorată *2)│   datorate    │          │├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤│ 1. │                   │         │           │            │               │          │├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤│ 2. │                   │         │           │            │               │          │├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤│... │                   │         │           │            │               │          │└────┴───────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────────────┴──────────┘    Unitate de plată:    Numele și prenumele:                       Semnătura:    Numele și prenumele:                       Semnătura: Notă
  *1) Rata dobânzii aplicabile recuperării ajutorului de stat este cea publicată de Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată.
  *2) Dobânda aferentă ajutorului datorată de la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziția beneficiarului și până la data recuperării sale.
   +  Formularul nr. 3 la normele metodologiceAgenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului ................, cu sediul în str. ................ nr. ...., localitatea ..............., reprezentată legal de doamna/domnul .............., director executiv, în calitate de ordonator terțiar de credite, numit prin ................. nr. ......... din data de ...........Directorul executiv al Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului ............... emite prezenta
  DECIZIE
  de recuperare a ajutorului de stat nr. ..... din ................
   +  Articolul 1Denumirea și datele de identificare ale debitorului:a) denumirea/numele și prenumele .....................;b) sediul/domiciliul ...................................;c) codul unic de înregistrare/codul numeric personal .......................;d) domiciliul fiscal ........................................;e) reprezentantul legal ......................... .  +  Articolul 2Motivele de fapt ................................ .  +  Articolul 3Temeiul de drept (se pornește de la stabilirea principiilor încălcate - eficiența utilizării fondurilor - și se detaliază prevederea încălcată).  +  Articolul 4Baza legală prin care s-a dispus recuperarea ajutorului de stat, precum și a dobânzilor aferente:a) prevederile ........... nr. .......... din data de .......... privind Procedura de implementare a Programului ............., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ..... din .............;b) prevederile Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE;c) Procesul-verbal nr. ............ din data ........... al Unității monitorizare, raportare și control din cadrul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului ............., privind vizita la fața locului, conform Procedurii de implementare a programului ..............;d) Procesul-verbal de constatare a neconformităților nr. ............ din data de .............. al Unității de monitorizare, raportare și control din cadrul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului .....................;e) Nota de stabilire a creanței bugetare datorate, rezultată din neregulile constatate și dobânda aferentă ajutorului de minimis nr. ........ din data ............. a Unității de plată din cadrul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului .......... .  +  Articolul 5Cuantumul creanței fiscale:(1) Debitorul ................................. datorează .............. un debit în valoare de ................. lei, la care se adaugă dobânda în cuantum de ................ lei, calculată începând cu data acordării ajutorului de stat și până la data recuperării.(2) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004, dobânda se datorează de la data la care ajutorul de stat a fost pus la dispoziția beneficiarului, respectiv ...................., dată la care a fost încheiat Contractul de finanțare credit și AFN/credit nr. ..... între Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului/instituția de credit ...................... și ......................... .(3) Rata dobânzii aplicabile recuperării ajutorului de stat este cea publicată de către Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  +  Articolul 6Termen de plată:(1) Prezenta decizie privind recuperarea ajutorului de stat constituie titlu executoriu, conform art./pct./subpct. ........... din Procedura de implementare a Programului .............. .(2) În conformitate cu prevederile art./pct./subpct. ............. din Procedura de implementare a Programului ............, scadența creanței fiscale este de 30 de zile de la data comunicării prezentului titlu executoriu debitorului.(3) În temeiul art./pct./subpct. ......... din Procedura de implementare a Programului ............, prezenta decizie constituie titlu executoriu la expirarea termenului de plată prevăzut la alin. (2).  +  Articolul 7Contul bancar al Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului .........................., în care urmează să se recupereze debitul prevăzut la art. 5 alin. (1), este .........................., deschis la Trezoreria ............................, cod fiscal ....................... .  +  Articolul 8Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu executoriu se poate formula contestație în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, care se depune, sub sancțiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, la autoritatea publică emitentă a titlului executoriu.  +  Articolul 9Serviciul/Biroul/Compartimentul ....................... din cadrul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului ....................... va comunica prezenta decizie .................................., cu confirmare de primire. (denumirea debitorului)Compartimentul juridic,.................................(numele și prenumele, semnătura)Directorul executiv al Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului ..............,.................................(numele și prenumele, semnătura și ștampila)
  ----