ORDIN nr. 1.142 din 28 septembrie 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 2 octombrie 2017    Văzând Referatul de aprobare nr. FB 8.217 din 28.09.2017 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și Adresa Agenției Naționale de Transplant nr. 2.516 din 21 august 2017 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. FB 8.217 din 21 august 2017,având în vedere prevederile titlului VI „Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 1.527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 29 decembrie 2014, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:– La articolul 10^1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În condițiile în care la expirarea perioadei prevăzute la alin. (2), în urma evaluării, se constată neîndeplinirea în totalitate a criteriilor de acreditare, Agenția Națională de Transplant poate acredita unitatea sanitară publică pentru activitatea de bancă și utilizator de țesuturi, în condițiile alin. (1) și (2).  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Florian-Dorel Bodog
    București, 28 septembrie 2017.Nr. 1.142.----