HOTĂRÂRE nr. 682 din 21 septembrie 2017pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 29 septembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La punctul 2.d), după ultima liniuță se introduce o nouă liniuță, cu următorul cuprins:– subscripție publică - vânzarea de titluri de stat de către Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de emitent, către investitori, pe parcursul unei perioade de subscriere, în baza unui prospect de emisiune, la un nivel al dobânzii stabilit necompetitiv, înaintea perioadei de subscriere.2. La punctul 3.2.1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) titlurile de stat lansate pe piețele internaționale, precum și titlurile de stat lansate pe piața internă, fie pe piața interbancară supravegheată de către Banca Națională a României și/sau pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, fie cele lansate pentru populație prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populație, nerăscumpărate la scadență și transformate în certificate de depozit;3. Punctul 4.1.1 se modifică și va avea următorul cuprins:4.1.1. Contractarea datoriei publice prin emiterea de titluri de stat se realizează ținându-se cont de obiectivele specifice privind dezvoltarea pieței titlurilor de stat, care vor fi incluse în strategia pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale. Astfel, în luna decembrie a fiecărui an, Ministerul Finanțelor Publice va anunța programul indicativ de emisiuni de titluri de stat pe piața internă și externă pentru anul următor. Programul poate fi modificat în cursul anului, în funcție de evoluțiile piețelor financiare și de modificarea necesităților de finanțare. Programul anual se detaliază prin anunțuri trimestriale și prospecte de emisiune emise în cursul anului și poate conține informații cu privire la planul emisiunilor de titluri de stat pentru populație, atât cele lansate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cât și cele realizate prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, precum și alte operațiuni cu titluri de stat, cum ar fi operațiuni de răscumpărări în avans (buybacks) sau de preschimbare a titlurilor de stat (exchange).4. Punctul 4.1.a), b).1^2 se modifică și va avea următorul cuprins:4.1.a), b).1^2. Procedura lansării emisiunilor de titluri de stat destinate populației prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului presupune parcurgerea următoarelor etape:1. În cadrul programului indicativ de emisiuni de titluri de stat pentru anul următor se stabilesc plafonul anual alocat emisiunilor de titluri de stat destinate populației prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, ca procent din valoarea planului total de finanțare anunțat de Ministerul Finanțelor Publice pentru anul respectiv, precum și frecvența lansării emisiunilor. Titlurile de stat destinate populației sunt titluri de stat în formă dematerializată, emise de Ministerul Finanțelor Publice prin subscripție publică prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului; titlurile de stat nu pot fi răscumpărate înainte de scadență și sunt netransferabile.2. Prospectul de emisiune se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de web a Ministerului Finanțelor Publice și include condițiile de derulare și termenii specifici fiecărei emisiuni, caracteristicile principale ale titlurilor de stat și alte elemente considerate relevante de către emitent.3. Referatul de aprobare a ordinului privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului va cuprinde principalele elemente caracteristice ale emisiunilor, cum ar fi: suma anunțată, perioada de subscriere, maturitatea sau structura de maturități, după caz, plafonul alocat fiecărei emisiuni, nivelul de dobândă pentru fiecare maturitate propusă și alte elemente considerate relevante de către emitent.4. Decontarea emisiunilor de titluri de stat destinate populației se realizează prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului. Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să plătească comisioane, cheltuieli legate de realizarea de activități de promovare a tranzacției, prin mijloace de comunicare mass-media, și alte costuri aferente lansării emisiunilor de titluri de stat destinate populației din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, cap. 55.01 «Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi», art. 20 «Bunuri și servicii», alin. 20.24 «Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor», alin. 20.24.02 «Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne».5. Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare și distribuție, rambursare și plată a dobânzilor, de înregistrare și raportare prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.5. După punctul 4.1.a), b).1^2 se introduce un nou punct, punctul 4.1.a), b).1^3, cu următorul cuprins:4.1.a), b).1^3. Procedura de răscumpărare anticipată/ preschimbare a titlurilor de stat în lei emise pe piața internă are în vedere următoarele:1. În scopul administrării riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale și în funcție de condițiile de piață, Ministerul Finanțelor Publice poate utiliza operațiuni specifice de piață prin răscumpărarea anticipată a unor titluri de stat emise în lei pe piața internă și tranzacționate pe piața secundară și/sau preschimbarea acestora cu titluri de stat noi, în lei, pe piața internă, emise fie prin plasarea de emisiuni noi, fie prin redeschiderea emisiunilor existente.2. Cadrul general privind obiectivele, strategia și modul de utilizare a operațiunilor de răscumpărare anticipată și preschimbare a titlurilor de stat în administrarea datoriei publice se aprobă de către ministrul finanțelor publice.3. Operațiunile de administrare a datoriei publice se comunică de Ministerul Finanțelor Publice fie prin intermediul prospectelor de emisiune, fie prin anunțuri prealabile, în baza unei fundamentări aprobate la nivelul secretarului de stat coordonator, care va conține cel puțin următoarele elemente: scopul utilizării instrumentelor respective, instrumentele utilizate, respectiv seriile de titluri de stat care fac obiectul operațiunii de răscumpărare anticipată sau preschimbare, caracteristicile emisiunii noi, precum și referințele indicative de preț ale titlurilor care se răscumpără sau se preschimbă de la momentul analizei.4. Ministerul Finanțelor Publice poate răscumpăra anticipat orice titlu de stat în lei aflat în circulație care face obiectul unei operațiuni de răscumpărare anticipată sau preschimbare. Seriile de titluri de stat care sunt eligibile pentru operațiunile de răscumpărare anticipată și preschimbare se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice, împreună cu volumul indicativ aferent acestor operațiuni.5. Răscumpărările anticipate/Preschimbările de titluri de stat se efectuează prin licitație, fie de către Ministerul Finanțelor Publice, fie de către Banca Națională a României sau prin alt agent autorizat de către Ministerul Finanțelor Publice în acest scop. Suma finală și celelalte caracteristici ale emisiunilor răscumpărate anticipat sau preschimbate și ale emisiunii de obligațiuni noi sau redeschise vor fi stabilite la momentul executării tranzacției, în funcție de condițiile de piață, și ulterior publicate prin mijloacele de comunicare anterior menționate.6. Cu două zile lucrătoare înainte de licitație, Ministerul Finanțelor Publice anunță titlurile de stat care fac obiectul răscumpărării anticipate sau preschimbării, prin publicarea pe website-ul Ministerului Finanțelor Publice și prin utilizarea acelorași mijloace de comunicare utilizate în cazul licitațiilor pe piața primară, respectiv prin intermediul platformelor electronice de știri financiare.7. Participanții la operațiunile de răscumpărare anticipată sau preschimbare de titluri de stat sunt dealerii primari.8. În ziua licitației, dealerii primari prezintă oferta în cont propriu și în contul clienților lor, deținători legali de titluri de stat din seriile anunțate pentru răscumpărare anticipată/ preschimbare.9. În cazul operațiunilor de răscumpărare anticipată de titluri de stat, Ministerul Finanțelor Publice publică următoarele elemente:a) data licitației, locul și momentul-limită pentru depunerea ofertelor;b) data decontării tranzacției;c) volumul indicativ;d) elemente de identificare a titlurilor de stat ce urmează să fie răscumpărate, respectiv tipul, seria (codul ISIN), rata anuală a cuponului, data scadenței etc.;e) valoarea nominală individuală;f) valoarea nominală totală minimă cu care se poate participa individual la licitație;g) valoarea dobânzii acumulate pe titlu la data decontării tranzacției;h) precizarea dacă se acceptă sau nu oferte necompetitive, iar, dacă se acceptă, procentul maxim în care acestea trebuie să se încadreze, precum și categoriile de investitori care pot transmite astfel de oferte.10. Dealerii primari specifică în ofertele depuse prețul net, exprimat cu 4 zecimale, la care sunt dispuși să vândă titlurile către Ministerul Finanțelor Publice. În cazul în care prețul net al ofertei este mai mic decât prețul net maxim acceptat, oferta este acceptată în totalitate; în cazul în care prețul net al ofertei este egal cu prețul net maxim acceptat, Ministerul Finanțelor Publice poate accepta întreaga ofertă la acest nivel sau o poate accepta parțial.11. În cazul operațiunilor de preschimbare de titluri de stat, Ministerul Finanțelor Publice publică următoarele elemente:a) data licitației, locul și momentul-limită pentru depunerea ofertelor;b) data decontării tranzacției;c) volumul indicativ pentru titlurile de stat ce vor fi preschimbate;d) elemente de identificare a titlurilor de stat, atât pentru titlurile emise, cât și pentru cele care fac obiectul preschimbării: tipul, seria (codul ISIN), rata anuală a cuponului, data scadenței, valoarea nominală individuală;e) valoarea nominală totală minimă pentru care se vor depune oferte individuale, dacă este cazul;f) valoarea dobânzii acumulate pe titlu la data decontării tranzacției, atât pentru titlurile nou-emise, cât și pentru cele care fac obiectul preschimbării;g) precizarea dacă se acceptă sau nu oferte necompetitive, iar, dacă se acceptă, procentul maxim în care acestea trebuie să se încadreze, precum și categoriile de investitori care pot transmite astfel de oferte;h) în ziua licitației, Ministerul Finanțelor Publice publică prețul net fix, exprimat cu 4 zecimale, care va sta la baza răscumpărării titlurilor supuse preschimbării.11.1. Dealerii primari specifică în ofertele depuse prețul net la care sunt dispuși să cumpere titlurile din seria nou-emisă sau redeschisă (exprimat cu 4 zecimale), numărul și valoarea nominală totală a acestora (care se va încadra în valoarea totală individuală a ofertelor depuse pentru seriile de titluri de stat vizate pentru preschimbare), precum și numărul și valoarea nominală totală a titlurilor pe care doresc să le preschimbe.11.2. În cadrul alocării pentru titlul de stat nou-emis/ redeschis, în cazul în care prețul net al unei oferte individuale este mai mare decât prețul net minim acceptat, oferta este acceptată. Valoarea ofertelor de preschimbare pentru fiecare participant se calculează după formula:    VTO(PP) = Σ N(PRi) x P(Fi) x VN(Pi),              iunde:VTO(PP) = valoarea totală a ofertelor de preschimbare pentru fiecare participant;N(PRi) = numărul de titluri pe care participantul dorește să le preschimbe pentru fiecare serie (cod ISIN) supusă preschimbării;P(Fi) = prețul brut fix stabilit de Ministerul Finanțelor Publice pentru fiecare ISIN supus preschimbării;VN(Pi) = valoarea nominală individuală aferentă fiecărui ISIN ce va fi preschimbat.În cazul în care prețul net al unei oferte este egal cu prețul net minim acceptat, Ministerul Finanțelor Publice poate accepta integral sau parțial oferta la acest nivel de preț.În cazul depunerii mai multor oferte la același nivel de preț, alocarea titlurilor se va face pro rata.11.3. Numărul de titluri noi alocate pentru fiecare tranșă se determină pentru fiecare participant, rotunjit în plus, după formula:                      S(AT)    N(TNA) = ──────────────────── ,             P(NT) x VN(N) + D(a)unde:N(TNA) = numărul de titluri noi alocate pentru fiecare tranșă individuală;S(AT) = suma individuală alocată pe fiecare tranșă pentru titlurile noi, pentru fiecare participant;P(NT) = prețul net al tranșei individuale;VN(N) = valoarea nominală aferentă seriilor de titluri nou-emise/redeschise;D(a) = dobânda acumulată pentru titlurile noi.11.4. Ponderea de alocare a titlurilor preschimbate pentru fiecare participant se determină după formula:               N(PR) x P(F) x VN(P)    P(Ai) = ───────────────────────── ,            Σ N(PRi) x P(Fi) x VN(Pi)            iunde:P(Ai) = ponderea fiecărui ISIN în total ofertă individuală a fiecărui participant;N(PR) = numărul de titluri pe care participantul dorește să le preschimbe pentru un anumit ISIN supus preschimbării;P(F) = prețul brut fix stabilit de Ministerul Finanțelor Publice pentru un anumit ISIN supus preschimbării;VN(P) = valoarea nominală individuală aferentă unui anumit ISIN ce se preschimbă;N(PRi) = numărul de titluri pe care participantul dorește să le preschimbe pentru fiecare ISIN supus preschimbării;P(Fi) = prețul brut fix stabilit de Ministerul Finanțelor Publice pentru fiecare ISIN supus preschimbării;VN(Pi) = valoarea nominală individuală aferentă fiecărui ISIN ce se preschimbă.11.5. După stabilirea valorii alocate individuale aferente preschimbării pentru fiecare participant, se va stabili numărul de titluri preschimbate din fiecare ISIN aferent fiecărui participant, rotunjindu-se în minus, după formula:               P(Ai) x min[VTO(PP);V(AI)]    N(TTRi) = ─────────────────────────── ,                     P(Fi) x VN(Pi)unde:N(TTRi) = numărul total de titluri preschimbate aferent fiecărui participant din fiecare ISIN;P(Ai) = ponderea fiecărui ISIN în total ofertă individuală a fiecărui participant;VTO(PP) = valoarea totală a ofertelor de preschimbare pentru fiecare participant;V(AI) = valoarea de alocare individuală a fiecărui participant;P(Fi) = prețul brut fix stabilit de Ministerul Finanțelor Publice pentru fiecare ISIN supus preschimbării;VN(Pi) = valoarea nominală individuală aferentă fiecărui ISIN ce se preschimbă.11.6. În cadrul etapei de emisiune aferente operațiunii de preschimbare, Ministerul Finanțelor Publice poate emite titluri de stat într-un volum maxim egal cu suma totală solicitată de către deținătorii titlurilor de stat supuse preschimbării. Diferența dintre valoarea brută adjudecată de fiecare participant și valoarea brută aferentă titlurilor oferite spre preschimbare de către acesta va fi plătită de fiecare dintre participanți la data decontării operațiunii.12. Rezultatul licitației se publică printr-un anunț postat pe website-ul Ministerului Finanțelor Publice, pe platformele electronice de știri financiare, pe platforma de licitație și/sau pe site-ul Băncii Naționale a României, în calitate de agent al statului, după caz.13. Ministerul Finanțelor Publice poate răscumpăra anticipat sau preschimba titluri de stat emise și tranzacționate pe piața internă în funcție de condițiile de piață, de obiectivele urmărite de către Ministerul Finanțelor Publice, precum și de cererea deținătorilor titlurilor de stat.14. Titlurile de stat din seriile care fac obiectul răscumpărării anticipate sau preschimbării se anulează, iar volumul în circulație al seriei de titluri se diminuează în mod corespunzător cu valoarea nominală aferentă titlurilor anulate.15. Utilizarea operațiunilor de administrare a datoriei publice poate genera schimbarea fluxurilor de numerar pentru obligațiile de natura datoriei publice guvernamentale existente și/sau viitoare, date fiind caracteristicile obligațiunilor de tip benchmark care fac obiectul tranzacției. Decontarea operațiunilor de administrare a datoriei publice interne se evidențiază potrivit prevederilor subpct. 4 de la pct. 4.1.a), b)1, ale subpct. 5.3.1, precum și:a) cu diferența favorabilă de reevaluare din operațiunea de răscumpărare anticipată sau preschimbare a titlurilor de stat, exprimată ca diferență între valoarea nominală a titlurilor de stat răscumpărate sau preschimbate și prețul net al acestora, în cazul în care prețul net este mai mic decât valoarea nominală, diminuându-se obligația de plată a capitalului aferent titlurilor de stat răscumpărate anticipat sau preschimbate;b) cu diferența nefavorabilă de reevaluare din operațiunea de răscumpărare anticipată sau preschimbare a titlurilor de stat, exprimată ca diferență între valoarea nominală a titlurilor de stat și prețul net al acestora, în cazul în care prețul net este mai mare decât valoarea nominală, majorându-se obligația de plată a capitalului aferent titlurilor de stat răscumpărate anticipat sau preschimbate, care se va asigura, după caz, din sursele prevăzute la subpct. 5.3.1.;c) dobânda acumulată datorată pentru titlurile de stat supuse operațiunilor de răscumpărare anticipată sau preschimbare reprezintă cheltuială a bugetului de stat și se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, cap. 55.01 «Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne», alin. 30.01.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne directe6. La punctul 4.1. a), b) 2, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 16, cu următorul cuprins:16. Contravaloarea în lei a sumelor în valută, reprezentând dobânzi și/sau principal, returnate emitentului de agentul fiscal, după expirarea perioadei de prescripție prevăzute în documentația contractuală a emisiunilor, se face venit la bugetul de stat.7. La punctul 5, punctul 5.9 se modifică și va avea următorul cuprins:5.9. Dacă prin acordul de împrumut subsidiar se stabilește că plățile se fac prin Ministerul Finanțelor Publice, subîmprumutatul/beneficiarul final va vira Ministerului Finanțelor Publice, cu 10 zile calendaristice înainte de scadența prevăzută în acordul de împrumut, suma în lei sau echivalentul în lei al obligației de plată în valută, calculată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României valabil la data plății către Ministerul Finanțelor Publice, la care se adaugă o marjă asigurătoare de 5%, care va acoperi eventuala fluctuație de curs valutar pentru perioada dintre data plății către Ministerul Finanțelor Publice și data plății către creditor. În cazul în care echivalentul în lei astfel calculat nu acoperă obligația de plată a subîmprumutatului/beneficiarului final, respectiv echivalentul în lei la cursul de schimb valutar valabil cu cel puțin 4 zile calendaristice înainte de data scadenței către creditor, acesta, din proprie inițiativă, va achita diferența Ministerului Finanțelor Publice. Eventualele sume virate în plus de subîmprumutatul/ beneficiarul final, rezultate din fluctuația de curs valutar, se vor returna de către Ministerul Finanțelor Publice din proprie inițiativă la data scadenței obligației de plată la extern.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 21 septembrie 2017.Nr. 682.-----