HOTĂRÂRE nr. 67 din 27 septembrie 2017privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru a clarifica aspectele ce țin de desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 29 septembrie 2017  Având în vedere informațiile apărute în spațiul public cu privire la accesul unor persoane neautorizate în arhiva Direcției Generale de Protecție și Anticorupție (DGPA) și eventuala folosire a informațiilor obținute din studierea documentelor în afara prevederilor legale prevăzute de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, în vederea elucidării circumstanțelor producerii acestor evenimente și pentru stabilirea măsurilor ce ar putea fi dispuse,în temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată, și ale art. 9 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se constituie Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru a clarifica aspectele ce țin de desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție, denumită în continuare Comisia parlamentară de anchetă, având următoarele obiective:a) stabilirea rolului activ al ministrului de resort la adoptarea Hotărârii Guvernului privind desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție din subordinea Ministerului Justiției nr. 127/2006, precum și ce acte au fost întocmite în intervalul celor 3 luni prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 127/2006, de ce nu s-au finalizat procedurile de desființare prevăzute în art. 3 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 127/2006 și de ce nu s-a emis o nouă hotărâre pentru prelungirea termenului;b) identificarea procedurilor stabilite pentru inventariere, preluare de către comisia numită prin ordin, predare, depozitare și păstrare a arhivei (ce acte au fost întocmite, cine le-a preluat și sub ce formă, unde au fost depozitate), precum și procedura stabilită pentru accesul la documentele din arhiva SIPA;c) solicitarea de la Serviciul Român de Informații, Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Justiției, Parchetul General, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Administrația Prezidențială, precum și de la alte instituții publice care au emis informări din anul 2004 până în prezent privitoare la arhiva Serviciului Independent pentru Protecție și Anticorupție (SIPA) sau incidentele de securitate care au legătură cu arhiva SIPA;d) identificarea măsurilor dispuse începând din anul 2006 până în prezent de fiecare ministru de resort în vederea desființării Direcției Generale de Protecție și Anticorupție (ce acte s-au efectuat, dacă s-au luat, în mod efectiv, măsuri în momentul constatării unor nereguli în administrarea documentelor din arhivă);e) audierea persoanelor care au numit comisiile de inventariere, care au avut acces în arhivă în mod legal, cu privire la informațiile sau documentele pe care le-au accesat, în ce scop au fost folosite și care este actul constatator al acestor verificări, precum și a persoanelor din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor care au avut în custodie arhiva;f) identificarea și audierea persoanelor care au avut acces în arhivă fără respectarea condițiilor legale cu același obiectiv ca cel prevăzut la lit. e), precum și la solicitarea și cu acceptul cui au accesat arhiva;g) identificarea și audierea persoanelor care au avut acces la arhivă în raport cu sistemele de supraveghere video, obligatorii, fiind vorba de o arhivă care conținea și documente clasificate strict secret;h) verificarea autenticității informațiilor cuprinse în raportul 096 din 17.04.2008; împrejurările în care s-a dispus la data de 18 august 2016 sporirea gradului de secretizare;i) dacă documentele aflate în arhivă, hardurile, alte documente în format electronic au fost fotocopiate, sustrase, distruse, de către cine și în ce scop;j) identificarea și audierea persoanelor care în luna ianuarie 2005 au sustras din arhiva SIPA registrul de intrări-ieșiri, documente secrete și strict secrete, care înseamnă nume de persoane semnalate, conținutul foarte succint, de unde proveneau și beneficiarii informațiilor.  +  Articolul 2(1) Comisia parlamentară de anchetă se compune din 15 membri, deputați și senatori, desemnați de grupurile parlamentare ale Camerei Deputaților și Senatului, potrivit configurației politice a Parlamentului României.(2) Comisia parlamentară de anchetă este condusă de un birou alcătuit din președinte, un vicepreședinte și un secretar, aleși în prima ședință cu votul majorității membrilor prezenți.(3) Componența nominală a Comisiei parlamentare de anchetă este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(4) Deputații și senatorii desemnați ca membri ai prezentei Comisii parlamentare de anchetă își păstrează și calitatea de membri ai comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, respectiv ale Senatului.  +  Articolul 3În condițiile în care unul dintre membrii Comisiei parlamentare de anchetă se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor.  +  Articolul 4Convocarea ședințelor Comisiei parlamentare de anchetă se face cu cel puțin 24 de ore înainte, de către președintele acesteia sau, în lipsa lui, de către vicepreședintele care îl înlocuiește.  +  Articolul 5(1) Pentru ca ședințele Comisiei parlamentare de anchetă să aibă loc în mod legal este necesară participarea a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor care o compun.(2) Hotărârile Comisiei parlamentare de anchetă se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți. Votul este deschis.  +  Articolul 6Detaliile privind organizarea și funcționarea Comisiei parlamentare de anchetă vor fi cuprinse într-un regulament propriu înaintat spre aprobare Birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului în termen de 5 zile de la constituirea acesteia.  +  Articolul 7Împiedicarea în orice fel a activității Comisiei parlamentare de anchetă în îndeplinirea atribuțiilor sale se sancționează potrivit legii penale.  +  Articolul 8(1) În vederea audierii, Comisia parlamentară de anchetă poate cita orice persoană care lucrează în cadrul Guvernului sau în cadrul celorlalte organe ale administrației publice și care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activității comisiei.(2) În cazul refuzului nemotivat de a răspunde solicitărilor comisiei, aceasta poate propune sesizarea conducătorului autorității sau instituției unde desfășoară activitatea persoana citată, în vederea aplicării în mod corespunzător a prevederilor regulamentelor de organizare și funcționare a instituției respective, sau poate propune sesizarea organelor de urmărire penală pentru infracțiunea prevăzută la art. 267 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.(3) Comisia parlamentară de anchetă poate invita orice altă persoană care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activității comisiei și care acceptă să fie audiată. Persoana invitată poate răspunde și în scris comisiei parlamentare de anchetă, furnizând informațiile solicitate, sau poate transmite prin poștă documente sau celelalte mijloace de probă pe care le deține și care sunt utile comisiei parlamentare de anchetă.(4) Refuzul persoanelor invitate la Comisia parlamentară de anchetă de a furniza informațiile solicitate sau de a pune la dispoziția acesteia celelalte documente sau mijloace de probă deținute utile activității comisiei poate fi considerat ca obstrucționare sau împiedicare a aflării adevărului și poate constitui temei pentru sesizarea organelor de urmărire penală.(5) În cazul în care este necesară prezența unor experți pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări în vederea aflării adevărului, Comisia parlamentară de anchetă dispune efectuarea de expertize.(6) Dispozițiile legale referitoare la invitarea, prezentarea și ascultarea martorilor, precum și cele privitoare la prezentarea înscrisurilor sau efectuarea expertizelor se aplică în mod corespunzător.(7) Președintele Comisiei parlamentare de anchetă atrage atenția persoanei audiate că are obligația de a spune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce știe.  +  Articolul 9(1) În activitatea sa, Comisia parlamentară de anchetă va putea utiliza specialiști, fără drept de vot, desemnați de către grupurile parlamentare din Camera Deputaților și Senat și aprobați de Biroul Comisiei parlamentare de anchetă.(2) Lucrările Comisiei parlamentare de anchetă se înregistrează și se stenografiază.  +  Articolul 10(1) Constatările, concluziile și propunerile Comisiei parlamentare de anchetă vor face obiectul unui raport final, care va fi depus la Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului în termen de 60 de zile de la data constituirii Comisiei parlamentare de anchetă. Termenul de depunere a raportului poate fi prelungit de Birourile permanente reunite, la cererea motivată a președintelui de comisie.(2) După primirea raportului, Birourile permanente reunite îl vor pune la dispoziția grupurilor parlamentare și îl vor înscrie pe ordinea de zi, pentru a fi supus dezbaterii plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului.  +  Articolul 11În scopul realizării obiectivelor pentru care se constituie Comisia parlamentară de anchetă, Camera Deputaților și Senatul vor asigura personalul de specialitate și logistica necesare, cu aprobarea Birourilor permanente reunite.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 27 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 27 septembrie 2017.Nr. 67.  +  ANEXĂ
  Componența nominală a Comisiei parlamentare de anchetă
  a Camerei Deputaților și Senatului pentru a clarifica aspectele
  ce țin de desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție
  I. Componența comisiei1. Domnul Nicolae Șerban, senator, grupul parlamentar al PSD;2. Domnul Pavel Marian, senator, Grupul parlamentar al PSD;3. Domnul Diaconu Adrian-Nicolae, senator, Grupul parlamentar al PSD;4. Domnul Bălănescu Alexandru, deputat, Grupul parlamentar al PSD;5. Domnul Dunava Costel, deputat, Grupul parlamentar al PSD;6. Domnul Pleșoianu Liviu Ioan Adrian, deputat, Grupul parlamentar al PSD;7. Domnul Popa Mihai Valentin, deputat, Grupul parlamentar al PSD;8. Domnul Andronache Gabriel, deputat, Grupul parlamentar al PNL;9. Doamna Trăilă Cristina, deputat, Grupul parlamentar al PNL;10. Domnul Fenechiu Cătălin-Daniel, senator, Grupul parlamentar al PNL;11. Domnul Goțiu Remus-Mihai, senator, Grupul parlamentar al USR;12. Domnul Turos Lóránd, senator, Grupul parlamentar al UDMR;13. Domnul Surgent Marius-Gheorghe, deputat, Grupul parlamentar ALDE;14. Domnul Turcescu Robert-Nicolae, deputat Grupul parlamentar al PMP;15. Domnul/Doamna .............................., deputat, Grupul parlamentar al minorităților naționale.II. Componența biroului comisieiPreședinte, deputat/senator, Grupul parlamentar al PSDVicepreședinte, deputat/senator, Grupul parlamentar al PNLSecretar, deputat/senator, Grupul parlamentar ALDE
  ------