HOTĂRÂRE nr. 304 din 16 aprilie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistența medicală transfrontalieră
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 30 aprilie 2014  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 872 alin. (3) și (4), art. 873 alin. (1) lit. d), art. 874 alin. (3) lit. b) și alin. (4), art. 876 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2), art. 877 alin. (1) și art. 880 alin. (2) și (4) din titlul XVIII "Asistența medicală transfrontalieră" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind asistența medicală transfrontalieră, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dispozițiile art. 8 din anexa la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea și recuperarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 5 august 2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare, se abrogă.(2) Cererile înregistrate la casele de asigurări de sănătate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru asigurații din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România care s-au deplasat într-un stat membru al Uniunii Europene cu scopul de a primi tratament medical, se soluționează în vederea rambursării contravalorii serviciilor medicale de care au beneficiat, conform dispozițiilor legale în vigoare la data înregistrării cererilor la casele de asigurări de sănătate.(3) Asigurații din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România care au primit tratament medical într-un stat membru al Uniunii Europene și nu au depus cerere de rambursare a contravalorii serviciilor medicale anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri au dreptul la rambursarea contravalorii serviciilor medicale de care au beneficiat, conform dispozițiilor legale în vigoare în ultima zi a intervalului în care asigurații au beneficiat de servicii medicale.(4) Cererile pentru valorificarea dreptului prevăzut la alin. (3) pot fi înregistrate la casele de asigurări de sănătate începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2014.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Nicolae Bănicioiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean
  București, 16 aprilie 2014.Nr. 304.  +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind asistența medicală transfrontalieră