HOTĂRÂRE nr. 35 din 4 decembrie 2015privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România însoțit de avizul anual
EMITENT
 • ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 22 decembrie 2015  În temeiul art. 53 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România emite următoarea hotărâre:  +  Articolul 1(1) Certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este însoțit de avizul anual numai pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical pe teritoriul României.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) nu au obligația obținerii avizului anual membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România care dețin funcții de conducere sau au calitatea de salariați în cadrul OAMGMAMR și nu exercită profesia de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical. (la 17-10-2017, Articolul 1 a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 26 din 14 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 17 octombrie 2017 )  +  Articolul 2Pentru participarea asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali la concursuri sau examene de ocupare a unor posturi vacante sau temporar vacante, dovada calității de membru se face în baza Certificatului de membru și adeverinței pentru participare la concurs, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele
  Ordinului Asistenților Medicali Generaliști,
  Moașelor și Asistenților Medicali din România,
  Mircea Timofte
  București, 4 decembrie 2015.Nr. 35.  +  AnexăOrdinul Asistenților Medicali Generaliști,Moașelor și Asistenților Medicali din RomâniaFiliala ..........................Str. ................... nr ......Localitatea ......................Județul ..........................Tel.: .............; fax: ........CIF ..............................Nr. de înregistrare ............/data ........ADEVERINȚĂPrin prezenta se adeverește că domnul/doamna ...., domiciliat(ă) în ......., str. ........, nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul ....., județul ......, posesor/posesoare al/a BI/CI ...., seria .... nr. ..., CNP ......................, este membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - Filiala .........., având Certificat de membru nr. ......., eliberat la data de .........., specialitatea ............. .Eliberăm prezenta adeverință la cerere, în vederea participării la concurs sau examen de ocupare a unui post.Președinte,....................... Notă
  Prezenta adeverință are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.
  ----