REGULAMENT din 25 octombrie 2006 (**republicat**)de organizare și funcționare a Agenției Naționale Anti-Doping
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2010    Notă
    *) Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.522 din 25 octombrie 2006 (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 41 din 19 ianuarie 2010.
     +  Articolul 1În vederea combaterii fenomenului de dopaj în sport funcționează Agenția Națională Anti-Doping, denumită în continuare Agenția, instituție publică cu personalitate juridică, cu autonomie decizională în activitatea anti-doping, în subordinea Guvernului, coordonată de primul-ministru, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu sediul în municipiul București, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2.  +  Articolul 1^1Abrogat.----------Art. 1^1 a fost abrogat de pct. 3 al art. 12 din HOTĂRÂREA nr. 521 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 1 august 2016.  +  Articolul 2Agenția îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările ulterioare, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative, fiind totodată autoritatea de control competentă să aplice dispozițiile Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, republicată.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 942 din 19 septembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 27 septembrie 2012.  +  Articolul 2^1Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Agenția exercită următoarele funcții:a) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu Strategia națională anti-doping, realizarea cadrului juridic și elaborarea reglementărilor specifice activităților din domeniul prevenirii și combaterii dopajului în sport și al prevenirii și combaterii traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, cu respectarea legislației naționale, europene și internaționale;b) de control, prin care se dispune și se asigură supravegherea și controlul aplicării și respectării reglementărilor în domeniul său de activitate.-----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 942 din 19 septembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 27 septembrie 2012.  +  Articolul 3(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Agenției se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.(2) Veniturile proprii se asigură din:a) venituri din valorificările produselor provenite din activități proprii ori anexe, în legătură cu obiectivele prevăzute de lege;b) donații, legate și sponsorizări, în condițiile legii;c) contracte de prestări de servicii pentru efectuarea analizelor doping;d) tarife pentru formarea și perfecționarea ofițerilor de control doping;e) tarife pentru testarea suplimentelor nutritive;f) tarife pentru analiză dosar suplimente nutritive;g) proiecte de cercetare;h) taxe pentru activitatea prestată de comisiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;i) fonduri obținute în cadrul colaborărilor internaționale;j) taxă pentru participarea la cursul de instruire din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping;k) taxa pentru eliberarea certificatului de funcționare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping, potrivit dispozițiilor art. 9 din Legea nr. 104/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;l) fonduri rambursabile/nerambursabile, cum ar fi, fără a se limita la acestea, fondurile comunitare și/sau alte fonduri acordate de instituțiile financiare naționale/internaționale, în condițiile prevăzute de lege;m) alte surse de venituri în condițiile legii.-----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.044 din 18 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014.  +  Articolul 4(1) Pe lângă Agenție funcționează Consiliul director, ca organ consultativ.(2) Consiliul director al Agenției are în componență 9 membri, după cum urmează:a) președinte;b) 3 reprezentanți ai aparatului de lucru al Guvernului;c) un reprezentant al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, desemnat de ministru din rândul angajaților săi;d) un reprezentant al Comitetului Olimpic și Sportiv Român;e) un reprezentant din domeniul farmacologiei sau toxicologiei ori medicinei, desemnat de Ministerul Sănătății;f) un reprezentant al sportivilor de performanță, desemnat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român;g) un reprezentant al federațiilor sportive naționale, desemnat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român.(3) Consiliul director are următoarele atribuții principale:a) avizează Strategia națională anti-doping;b) avizează programele educative și de prevenire a dopajului în sport;c) avizează programele de promovare a fairplay-ului în sport;d) propune ansamblul de măsuri ce urmează a fi luate în sensul intensificării luptei împotriva traficului ilicit de substanțe dopante;e) avizează raportul de activitate al Agenției;f) avizează planul de acțiuni privind informarea, prevenirea și combaterea fenomenului de dopaj în sport;g) avizează programul acțiunilor și activităților de cercetare pentru eradicarea dopajului în sport;h) stabilește, în condițiile legii, cuantumul taxelor percepute pentru activitatea prestată de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, de Comisia de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping și de Comisia de apel.(4) Consiliul director exercită și alte atribuții prevăzute de lege și de alte acte normative.(5) Activitatea Consiliului director este condusă de un președinte care este și președintele Agenției.(6) Mandatul membrilor Consiliului director este de 5 ani.(7) Membrii Consiliului director sunt obligați să respecte secretul profesional și vor semna declarații de confidențialitate și conflict de interese.(8) Consiliul director se întrunește în ședințe ordinare lunare și în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui sau a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.(9) Convocarea Consiliului director se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței și va cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi și documentația necesară.(10) În exercitarea atribuțiilor conferite de lege, Consiliul director adoptă decizii.(11) Deciziile Consiliului director se adoptă cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.(12) Consiliul director este legal întrunit în prezența a 6 din cei 9 membri.(13) Membrii Consiliului director, care participă la ședințe, cu excepția președintelui, beneficiază de indemnizație de ședință de 20% din indemnizația lunară a președintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului director, ca urmare a participării la ședințe, nu poate depăși într-o lună 20% din indemnizația lunară a președintelui.  +  Articolul 5(1) Mandatul membrilor Consiliului director încetează înainte de termen în următoarele situații:a) renunțarea la calitatea de membru;b) transferarea în cadrul altei autorități sau instituții publice;c) aplicarea unei sancțiuni disciplinare;d) neîndeplinirea obligațiilor ce le revin;e) pierderea calității pentru care au fost numiți;f) deces.(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se desemnează un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.  +  Articolul 6(1) Pe lângă Agenție funcționează, potrivit dispozițiilor art. 4 și 5 din Legea nr. 104/2008, Consiliul de prevenire și combatere a traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, organ consultativ fără personalitate juridică.(2) Consiliul de prevenire și combatere a traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 104/2008, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative.-----------Art. 6 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 10 din 1 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 15 martie 2011, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 7(1) Agenția este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit pe o perioadă de 5 ani, prin decizie a primului-ministru.(2) Președintele reprezintă Agenția în raporturile cu ministerele și cu celelalte autorități publice, cu persoane fizice și juridice din țară și din străinătate.(3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, președintele Agenției emite ordine și instrucțiuni în condițiile legii.(4) În realizarea prerogativelor conferite de lege, președintele are următoarele atribuții principale:a) aprobă Strategia națională anti-doping;b) transmite Guvernului proiectele de acte normative date în competența Agenției potrivit art. 6 lit. b) din Legea nr. 227/2006, republicată;c) aprobă programele educative și de prevenire a dopajului în sport;d) controlează aplicarea măsurilor concrete, al căror scop este sancționarea dopajului în sport;e) aprobă programele de promovare a fairplay-ului în sport;f) coordonează și controlează toate structurile sportive în ceea ce privește activitatea anti-doping;g) aprobă și înaintează autorităților și instituțiilor publice ansamblul de măsuri ce urmează a fi luate în sensul intensificării luptei împotriva traficului ilicit de substanțe dopante;h) colaborează cu autoritățile și instituțiile publice, cu organizațiile guvernamentale și neguvernamentale naționale și internaționale cu atribuții în domeniu;i) aprobă anual sau ori de câte ori este nevoie lista cuprinzând substanțele și metodele interzise în conformitate cu lista Agenției Mondiale Anti-Doping;j) aprobă publicarea anuală sau ori de câte ori este nevoie, în colaborare cu Ministerul Sănătății și cu Agenția Națională a Medicamentului, a listei cuprinzând specialitățile farmaceutice autorizate și comercializate în România, care au în componență substanțe și/sau metode interzise;k) aprobă programul național anual anti-doping în competiție și în afara competiției, care cuprinde toți sportivii de nivel național și internațional;l) aprobă efectuarea controalelor doping în cadrul competițiilor, precum și în afara acestora;m) aprobă efectuarea de teste doping în rândul practicanților de culturism și de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substanțelor dopante cu grad mare de risc în sportul recreativ, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 104/2008;-----------Lit. m) a alin. (4) al art. 7 a fost modificată de art. III din LEGEA nr. 10 din 1 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 15 martie 2011, prin înlocuirea unei sintagme.n) aprobă planificarea și asigură desfășurarea audierilor sportivilor și ale altor persoane susceptibile de dopaj într-un cadru corect și echitabil în conformitate cu legislația în vigoare și cu standardele internaționale;o) aprobă efectuarea contraexpertizei de către un laborator acreditat;p) aprobă efectuarea expertizei substanțelor ce fac obiectul faptelor prevăzute la cap. IV din Legea nr. 104/2008;q) aprobă scutirile pentru uz terapeutic pentru sportivii de nivel național, la solicitarea scrisă a comisiilor antidoping din federațiile sportive naționale, din ligile profesioniste și/sau cluburi;r) comunică Agenției Mondiale Anti-Doping cazurile de dopaj depistate în rândul sportivilor români pe plan național și/sau internațional;s) semnează atestatul eliberat ofițerilor de control doping în urma instruirii și perfecționării acestora, în condițiile legii;t) prezintă Guvernului și Parlamentului raportul anual de activitate al Agenției;u) aprobă planul de acțiuni privind informarea, prevenirea și combaterea fenomenului de dopaj în sport;v) aprobă programul activităților de cercetare pentru eradicarea dopajului în sport;w) coordonează managementul rezultatelor testărilor doping.(5) Președintele exercită și alte atribuții prevăzute de lege și de alte acte normative.  +  Articolul 8(1) În activitatea de conducere a Agenției președintele este ajutat de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, numit pe o perioadă de 5 ani, prin decizie a primului-ministru.(2) Vicepreședintele exercită atribuțiile delegate de președintele Agenției.(3) Atribuțiile vicepreședintelui se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției.(4) În cazul în care, din motive justificate, președintele nu își poate exercita atribuțiile curente, acestea sunt îndeplinite de către vicepreședinte.  +  Articolul 9Agenția are un secretar general, numit și salarizat în condițiile legii, care îndeplinește atribuțiile stabilite prin regulamentul intern, precum și orice alte atribuții încredințate de președinte.  +  Articolul 10(1) În scopul asigurării exercitării în teritoriu a atribuțiilor și competențelor prevăzute de Legea nr. 104/2008, în structura Agenției funcționează 8 oficii zonale pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, dintre care unul în municipiul București, denumite în continuare oficii, compartimente fără personalitate juridică.-----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 10 din 1 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 15 martie 2011, prin înlocuirea unei sintagme.(2) Sediile oficiilor, competența teritorială, precum și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției.(3) Statul de funcții, structura posturilor pe oficii, precum și încadrarea personalului se fac potrivit prevederilor legale în vigoare.(4) Salarizarea personalului oficiilor se realizează în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din cadrul Agenției.  +  Articolul 11(1) Prin ordin al președintelui Agenției, în cadrul acesteia se pot constitui servicii, birouri sau compartimente, după caz.(2) Atribuțiile și sarcinile direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul Agenției se stabilesc prin regulament intern, care se aprobă prin ordin al președintelui Agenției.(3) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului Agenției se stabilesc prin fișa postului.  +  Articolul 12Statul de funcții al personalului contractual al Agenției se aprobă prin ordin al președintelui.  +  Articolul 13(1) Personalul Agenției este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind personalul contractual din sectorul bugetar. (la 01-07-2017, Alineatul (2) din Articolul 13 a fost abrogat de Punctul 35, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 14(1) Pe lângă Agenție se constituie Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping și Comisia de apel.(2) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) sunt numiți prin ordin al președintelui Agenției.(3) Condițiile pentru numirea membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin regulamentul intern al Agenției.(4) Regulamentele de organizare și funcționare ale comisiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al președintelui Agenției.  +  Articolul 15Conducerea Agenției și personalul implicat în desfășurarea controlului doping au acces în toate bazele sportive și la toate manifestările sportive, în condițiile legii.  +  Articolul 16În scopul desfășurării activităților specifice, respectiv efectuarea testărilor doping, susținerea de acțiuni educative, verificarea stațiilor de control doping și controlul la sălile de culturism și fitness pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, Agenția utilizează un parc comun de mijloace de transport, format din 8 autoturisme și 2 autoutilitare, pentru organizarea de stații de control doping mobile, având un consum de maximum 350 l pentru fiecare mijloc de transport.-----------Art. 16 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 942 din 19 septembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 27 septembrie 2012.  +  Articolul 17În scopul realizării atribuțiilor ce îi revin, Agenția poate beneficia de consultanță și asistență din țară sau din străinătate, precum și de programe de formare și perfecționare a pregătirii personalului său, finanțate în limita fondurilor bugetare aprobate sau prin alte surse atrase din țară sau din străinătate, potrivit legii.  +  Articolul 18Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006.*) Notă
    *) În prezent, Cancelaria Primului-Ministru este desființată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările ulterioare, conform căreia în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea "Cancelaria Primului-Ministru" se înlocuiește în mod corespunzător cu denumirea "aparatul propriu de lucru al primului-ministru" sau, după caz, cu denumirea "Secretariatul General al Guvernului".