HOTĂRÂRE nr. 313 din 11 mai 2017privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 15 mai 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 23 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului se înființează Departamentul pentru dezvoltare durabilă, denumit în continuare Departamentul, structură fără personalitate juridică care funcționează în subordinea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Departamentul are următoarele funcții:a) de coordonare a activităților de implementare rezultate din setul de 17 obiective de dezvoltare durabilă - ODD ale Agendei 2030;b) de planificare și de integrare a datelor și informațiilor comunicate de către instituțiile cu atribuții în domeniu, în vederea formulării propunerilor de măsuri de eficientizare a proceselor/documentelor elaborate de către autoritățile administrației publice, de raportare către Guvern, ori de câte ori este cazul, asupra elaborării sau implementării setului de măsuri prin dezvoltare durabilă la nivel național și de coordonare a activităților de localizare și prioritizare a țintelor și obiectivelor specifice, elaborate de autoritățile administrației publice de specialitate;c) de monitorizare a indicatorilor dezvoltării durabile stabiliți la nivelul Uniunii Europene (Eurostat) și la nivelul Organizației Națiunilor Unite (Comisia Organizației Națiunilor Unite pentru Statistică), precum și a indicatorilor specifici, adaptați la condițiile României, cu privire la eventuale decalaje și asupra măsurilor de remediere a acestora; se vor formula propuneri de ajustare a obiectivelor-țintă pe plan național și a termenelor de execuție, precum și de identificare de noi indicatori necesari în funcție atât de situația reală, cât și de facto constatată de prevederile directivelor Uniunii Europene în materie, adaptate pe parcurs;d) de reprezentare a Departamentului în raporturile cu ministerele, autoritățile administrației publice, precum și în raporturile cu persoanele fizice și juridice române și străine.(3) Departamentul este condus de un consilier de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului.(4) Departamentul are sediul în municipiul București, Piața Victoriei nr. 1, sectorul 1.  +  Articolul 2Activitatea Departamentului este guvernată de principiile independenței, imparțialității și subsidiarității, în scopul de a contribui la asigurarea unei dezvoltări durabile pentru România, la îmbunătățirea semnificativă a nivelului de trai pentru toți cetățenii țării, inclusiv pentru acele persoane care sunt într-o poziție vulnerabilă, printr-o abordare integrată a directivelor și politicilor care să reflecte natura intersectorială a obiectivelor, corelată cu acțiunea spre un viitor durabil stabilită la nivelul Uniunii Europene și al Organizației Națiunilor Unite.  +  Articolul 3(1) Departamentul exercită următoarele atribuții:a) analizează stadiul îndeplinirii indicatorilor dezvoltării durabile ai României, astfel cum au fost avizați de Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național;b) coordonează localizarea și prioritizarea țintelor și obiectivelor specifice, elaborate de autoritățile administrației publice de specialitate;c) avizează propunerile aferente setului național de măsuri de dezvoltare durabilă, urmărind o abordare integrată și multidimensională a acestora, precum și racordarea strategiei naționale la obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite la nivelul Uniunii Europene și al Organizației Națiunilor Unite;d) sprijină Institutul Național de Statistică în coordonarea elaborării și actualizării setului de indicatori pentru monitorizarea implementării obiectivelor dezvoltării durabile la nivel național, regional și sectorial, indicatori realizați în cadrul Sistemului statistic național, în cooperare cu Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național și în congruență cu reglementările convenite în cadrul Uniunii Europene, vizând asigurarea relevanței, termenelor de realizare, acurateței și comparabilității datelor cu cele ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene; e) cooperează cu Institutul National de Statistică, coordonator al activității de realizare a indicatorilor disponibili din surse proprii, precum și din surse administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, în vederea măsurării implementării obiectivelor de dezvoltare durabilă. Sprijină demersurile inițiate de Institutul Național de Statistică în scopul colectării de la autoritățile administrației publice centrale și locale a datelor și informațiilor necesare evaluării gradului de implementare și realizare a obiectivelor prevăzute în Strategia națională de dezvoltare durabilă. Indicatorii vor fi incluși în setul de indicatori de dezvoltare durabilă din baza de date a Institutului Național de Statistică și vor fi utilizați de Departament pentru realizarea rapoartelor, informărilor și a altor materiale documentare;f) urmărește implementarea setului de măsuri de dezvoltare durabilă;g) propune eventuale măsuri de ajustare a obiectivelor-țintă pe plan național, precum și măsuri în ceea ce privește termenele de execuție, în funcție de situația reală și de prevederile europene în materie;h) în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin propune măsuri de eficientizare a proceselor/documentelor elaborate de către autoritățile administrației publice centrale reprezentate în Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național și alte instituții, în scopul orientării către o perspectivă obiectivă, în concordanță cu strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung a României, precum și cu Programul de guvernare, din perspectiva abordării multisectoriale și pentru îndeplinirea măsurilor din Programul de guvernare;i) îndeplinește orice alte sarcini specifice încredințate de prim-ministru, în legătură cu Strategia națională de dezvoltare durabilă;j) analizează rapoartele trimestriale privind stadiul implementării Strategiei naționale de dezvoltare durabilă pe fiecare domeniu în parte, elaborate în cadrul Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național, și face propuneri în scopul integrării și armonizării tuturor măsurilor în contextul Strategiei naționale de dezvoltare durabilă și în concordanță cu obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite la nivel european; k) prezintă Guvernului, ori de câte ori este cazul, rapoarte, note și informări asupra stadiului elaborării sau implementării setului de măsuri de dezvoltare durabilă la nivel național, precum și propuneri de ajustare a acestora, pe baza comunicărilor primite de la Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național și de la alte instituții; l) informează Guvernul asupra elementelor care rezultă din activitatea sa în relațiile cu Comisia Europeană și celelalte instituții ale Uniunii Europene și internaționale, în privința implementării pe plan național a Strategiei Uniunii Europene pentru dezvoltare durabilă, precum și asupra evoluției Agendei 2030 la nivelul Organizației Națiunilor Unite și al instituțiilor sale;m) elaborează și înaintează Guvernului, pe baza propunerilor și a avizului consultativ ale Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național, un raport anual care se prezintă Parlamentului României asupra modului de implementare a Strategiei de dezvoltare durabilă a României, pe baza monitorizării indicatorilor dezvoltării durabile conveniți la nivelul Uniunii Europene, precum și a indicatorilor specifici, adaptați la condițiile României;n) contribuie, împreună cu autoritățile administrației publice centrale implicate, la îndeplinirea obligației care revine României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, la implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru statele în curs de dezvoltare;o) monitorizează indicatorii dezvoltării durabile conveniți la nivelul Uniunii Europene, precum și indicatorii specifici adaptați la condițiile României, utilizând sisteme informatice în procesul de centralizare și raportare;p) prezintă Comisiei Europene, pe baza datelor furnizate de Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național, și de alte instituții, ori de câte ori este cazul, un raport asupra implementării Strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă, însoțit de propuneri și recomandări privind eventuala modificare a orientărilor generale, politicilor și priorităților strategiei Uniunii Europene în materie;q) colaborează cu organismele responsabile pentru implementarea Strategiei naționale de dezvoltare durabilă a României, cu Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național, precum și cu structuri specializate din cadrul Parlamentului și Administrației Prezidențiale, alte instituții publice sau private, organizații neguvernamentale, precum și cu organizații internaționale cu activități în domeniu; r) asigură reprezentarea și ține legătura cu Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Durabilă (European Sustainable Development Network - ESDN) la nivelul Uniunii Europene, cu Comisia Europeană și celelalte instituții ale Uniunii Europene în vederea implementării pe plan național a Strategiei Uniunii Europene pentru dezvoltare durabilă și Organizației Națiunilor Unite. s) inițiază, organizează și finanțează, inclusiv în colaborare cu autorități publice centrale, instituții publice sau organizații neguvernamentale, naționale și internaționale, proiecte și acțiuni de comunicare și informare publică, în condițiile legii, având ca obiectiv stimularea dezbaterii publice privind dezvoltarea durabilă a României, în context european și mondial, precum și diseminarea informațiilor de interes public privind Strategia națională de dezvoltare durabilă a României și orice alte politici și strategii sectoriale ale Guvernului în acest domeniu; (la 12-10-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 743 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 12 octombrie 2017 ) ș) inițiază, organizează, finanțează și participă, inclusiv în colaborare cu autorități publice centrale, instituții publice sau organizații neguvernamentale, naționale și internaționale, la implementarea/monitorizarea proiectelor din domeniul dezvoltării durabile, în condițiile legii. (la 12-10-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 743 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 12 octombrie 2017 ) (2) Departamentul îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative.  +  Articolul 4(1) În scopul îndeplinirii activității sale, Departamentul poate solicita rapoarte, date și informări asupra stadiului îndeplinirii măsurilor pe fiecare domeniu în parte autorităților administrației publice centrale sau altor instituții implicate, ori de câte ori este necesar.(2) În scopul integrării, monitorizării și evaluării stadiului măsurilor de dezvoltare durabilă și în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Departamentul poate constitui grupuri de lucru formate din experți din cadrul instituțiilor sau organismelor cu responsabilități în aplicarea măsurilor.(3) În activitatea de monitorizare a implementării Strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă, a Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă și a obiectivelor de dezvoltare durabilă stabilite la nivel național, Departamentul conlucrează și poate organiza consultări și întâlniri cu reprezentanții comunității științifice și academice, precum și ai societății civile din România, personalități cu prestigiu recunoscut și competențe precise în materie. (4) În exercitarea atribuțiilor și funcțiilor sale și în scopul îndeplinirii activității pe care o desfășoară conform legii, Departamentul, prin Secretariatul General al Guvernului, poate derula proiecte cu finanțare din fonduri structurale, bugetare sau din alte surse, în condițiile legii, și cu finanțare externă nerambursabilă. (la 12-10-2017, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 743 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 12 octombrie 2017 ) (5) În scopul îndeplinirii atribuțiilor sale, Departamentul poate:a) organiza, finanța și participa la conferințe, dezbateri publice, reuniuni, seminare, colocvii, mese rotunde, workshopuri, schimburi de experiență, vizite de documentare, întâlniri de lucru, expoziții, congrese și alte evenimente publice desfășurate în țară sau în străinătate;b) realiza și achiziționa, în condițiile legii, publicații și materiale de prezentare și promovare privind dezvoltarea durabilă;c) realiza și achiziționa, în condițiile legii, baze de date, studii, evaluări, rapoarte, analize de politici publice și strategii pentru optimizarea strategiilor guvernamentale;d) invita în România reprezentanți ai unor instituții academice, de cercetare, experți și consultanți în domeniul dezvoltării durabile, reprezentanți ai unor instituții de media, organizații neguvernamentale, ai unor organizații internaționale, ai unor instituții europene. (la 12-10-2017, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 743 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 12 octombrie 2017 )  +  Articolul 5(1) Atribuțiile consilierului de stat care conduce Departamentul se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.(2) În îndeplinirea atribuțiilor sale, consilierul de stat emite ordine cu caracter individual.(3) Consilierul de stat asigură reprezentarea Departamentului în raporturile cu ministerele, cu alte autorități ale administrației publice, precum și în raporturile cu persoane fizice și juridice, române și străine.  +  Articolul 6(1) Structura organizatorică, statul de funcții și structura de personal se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea consilierului de stat care conduce Departamentul.(2) Atribuțiile și sarcinile compartimentelor din cadrul Departamentului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al consilierului de stat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului Departamentului se stabilesc prin fișa postului, care se întocmește pe baza regulamentului de organizare și funcționare.  +  Articolul 7(1) Numărul maxim de posturi ale Departamentului este de 6 posturi, exclusiv demnitarul și cabinetul demnitarului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.(2) Personalul necesar desfășurării activității Departamentului este alcătuit din funcționari publici, care sunt numiți potrivit legii,și personal contractual angajat cu respectarea dispozițiilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat. (3) Personalul Departamentului este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela-Leocadia Gavrilescu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Ana Birchall
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian-Marius Dobre,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 11 mai 2017.Nr. 313.----