ORDONANȚĂ nr. 129 din 31 august 2000 (**republicată**)privind formarea profesională a adulților**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 13 februarie 2014  Notă
  **) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 167/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 3 iunie 2013, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 21 iunie 2002, a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 21 noiembrie 2002 și ulterior a mai fost modificată și completată prin:
  - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 41/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003;
  - Ordonanța Guvernului nr. 76/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, aprobată prin Legea nr. 454/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.048 din 12 noiembrie 2004;
  - Legea nr. 57/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 26 martie 2012.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanțe, adulții sunt persoanele care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă și pot participa la programe de formare profesională, în condițiile legii.  +  Articolul 2(1) Adulții au drepturi egale de acces la formare profesională, fără discriminări pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenență politică sau religioasă. Programele de formare profesională se pot realiza atât în limba română, cât și în limbile minorităților naționale sau într-o limbă de circulație internațională.(2) Societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, companiile și societățile naționale, regiile autonome și alte unități aflate sub autoritatea administrației publice centrale sau locale, unitățile și instituțiile finanțate din fonduri bugetare și extrabugetare, denumite în continuare angajatori, vor lua toate măsurile să asigure condiții salariaților pentru a avea acces la formare profesională. Drepturile și obligațiile ce revin angajatorilor și salariaților în perioada în care salariații participă la programele de formare profesională vor fi prevăzute în contractul colectiv sau, după caz, în contractul individual de muncă.(3) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot participa, în condițiile legii, la programele de formare profesională organizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sau de alți furnizori de formare profesională autorizați, în condițiile legii.  +  Articolul 3Formarea profesională a adulților, finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională și/sau certificate de competențe profesionale, este o activitate de interes general care face parte din sistemul național de educație și formare profesională.  +  Articolul 4Formarea profesională a adulților are ca principale obiective:a) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanță cu aspirațiile lor profesionale și cu necesitățile pieței muncii;b) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creșterea competitivității forței de muncă;c) actualizarea cunoștințelor și perfecționarea pregătirii profesionale în ocupația de bază, precum și în ocupații înrudite;d) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacității de muncă;e) însușirea unor cunoștințe avansate, metode și procedee moderne necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;f) promovarea învățării pe tot parcursul vieții.  +  Articolul 5(1) Principiile pentru asigurarea calității în formarea profesională a adulților sunt următoarele:a) asigurarea calității este parte integrantă a gestionării interne a instituțiilor de formare profesională a adulților;b) asigurarea calității include evaluarea regulată a instituțiilor, a programelor lor sau a sistemelor de asigurare a calității prin intermediul unor organisme externe de control;c) organismele externe de control responsabile pentru asigurarea calității fac obiectul unor controale regulate;d) asigurarea calității include informații despre situații, aporturi, procese și rezultate, punând în același timp accentul pe efecte și pe rezultatele învățării;e) inițiativele de asigurare a calității sunt coordonate la nivel național și județean pentru a se asigura supravegherea, coerența, sinergia și analiza întregului sistem;f) asigurarea calității este un proces de cooperare care implică toate nivelurile și sistemele de învățământ și de formare profesională și toate părțile interesate la nivel național.(2) Sistemele de asigurare a calității includ următoarele elemente:a) obiective și standarde clare și măsurabile;b) orientări pentru punerea în aplicare, inclusiv privind implicarea părților interesate;c) resurse adecvate;d) metode coerente de evaluare, asociind autoevaluarea cu revizuirea externă;e) mecanisme de raportare și proceduri de îmbunătățire;f) rezultate ale evaluării accesibile pe scară largă.  +  Articolul 6(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, împreună cu Ministerul Educației Naționale, Autoritatea Națională pentru Calificări și comitetele sectoriale, elaborează metodologia de implementare a principiilor pentru asigurarea calității, prevăzute la art. 5, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Organismele externe de control responsabile pentru asigurarea calității și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului educației naționale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a metodologiei prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 7(1) Formarea profesională a adulților cuprinde formarea profesională inițială și formarea profesională continuă organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului național de învățământ.(2) Formarea profesională inițială a adulților asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competențelor profesionale minime necesare pentru obținerea unui loc de muncă.(3) Formarea profesională continuă este ulterioară formării inițiale și asigură adulților fie dezvoltarea competențelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competențe.  +  Articolul 8(1) În sensul prezentei ordonanțe, competența profesională reprezintă capacitatea de a realiza activitățile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificat în standardul ocupațional.(2) Competențele profesionale se dobândesc pe cale formală, nonformală sau informală care, în sensul prevederilor prezentei ordonanțe, se definesc astfel:a) prin calea formală se înțelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesională;b) prin calea nonformală se înțelege practicarea unor activități specifice direct la locul de muncă sau autoinstruirea;c) prin calea informală se înțelege modalitățile de formare profesională neinstituționalizate, nestructurate și neintenționate - contact nesistematic cu diferite surse ale câmpului socio-educațional, familie, societate sau mediu profesional.(3) Formarea profesională a adulților se organizează prin programe de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare, definite astfel:a) inițierea reprezintă dobândirea uneia sau mai multor competențe specifice unei calificări conform standardului ocupațional sau de pregătire profesională;b) calificarea, respectiv recalificarea, reprezintă pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competențe profesionale care permit unei persoane să desfășoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații;c) perfecționarea, respectiv specializarea, reprezintă pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoștințelor, deprinderilor sau competențelor profesionale ale unei persoane care deține deja o calificare, respectiv dezvoltarea competențelor în cadrul aceleiași calificări, dobândirea de competențe noi în aceeași arie ocupațională sau într-o arie ocupațională nouă, dobândirea de competențe fundamentale/cheie sau competențe tehnice noi.(4) Programele de formare profesională a adulților prevăzute la alin. (3) se pot realiza, la solicitarea scrisă a beneficiarilor, și în limbile minorităților naționale sau într-o limbă de circulație internațională, cu respectarea libertății de opțiune a tuturor persoanelor adulte interesate de un anumit program.  +  Articolul 9Formarea profesională a adulților se poate realiza, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță, după caz, de persoane fizice sau persoane juridice, de drept public sau privat, stabilite în România, în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele aparținând Spațiului Economic European, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, denumite în continuare furnizori de formare profesională.  +  Articolul 10(1) Formarea profesională a adulților se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire, profesii, ocupații, meserii și specializări, ținându-se seama de nevoile angajatorilor, de competențele de bază ale adulților, de cerințele posturilor pe care aceștia le ocupă și de posibilitățile lor de promovare sau de încadrare în muncă, precum și de cerințele de pe piața muncii și aspirațiile adulților.(2) În cadrul formării profesionale prevăzute la art. 3 poate funcționa sistemul de credite transferabile.(3) Formele de realizare a formării profesionale a adulților sunt:a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesională;b) cursuri organizate de angajatori în cadrul unităților proprii;c) stagii de practică și specializare în unități din țară sau din străinătate;d) alte forme de pregătire profesională.  +  Capitolul II Organizarea formării profesionale a adulților  +  Articolul 11(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale, la propunerea Autorității Naționale pentru Calificări, în baza planurilor naționale de dezvoltare și de acțiune a programelor de guvernare și a strategiilor sectoriale, elaborează politici și strategii naționale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv calificările și formarea profesională a adulților, pe care le supun spre aprobare Guvernului.(2) Strategiile sectoriale și teritoriale privind formarea profesională a adulților se elaborează de ministere, agenții naționale și alte organe ale administrației publice centrale de specialitate, după caz, cu consultarea autorităților administrației publice locale.(3) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă îndeplinește următoarele atribuții în domeniul formării forței de muncă:a) coordonează la nivel național activitatea de formare profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, potrivit legii, pune în aplicare politicile și strategiile privind calificarea și recalificarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;b) organizează programe de formare profesională pentru aceste categorii de adulți prin centre proprii, prin centre private sau prin furnizori de formare profesională autorizați;c) atribuie programe de formare profesională prin încredințare directă, prin selecție de oferte sau prin licitație, în condițiile legii.  +  Articolul 12Pentru realizarea formării profesionale a propriilor salariați angajatorii vor consulta organizațiile sindicale sau, după caz, reprezentanții salariaților în vederea elaborării planurilor de formare profesională în concordanță cu programele de dezvoltare și cu strategiile sectoriale și teritoriale.  +  Articolul 13Formarea profesională a adulților se realizează prin programe de formare profesională ce cuprind totalitatea activităților de pregătire teoretică și/sau practică în vederea realizării obiectivelor de formare de competențe pentru un anumit domeniu.  +  Articolul 14(1) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională pentru ocupații, meserii, specializări și profesii, denumite în continuare ocupații, cuprinse în Clasificarea ocupațiilor din România - C.O.R.(2) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională și pentru:a) competențe profesionale comune mai multor ocupații;b) competențe-cheie;c) competențe transversale.(3) Autoritatea Națională pentru Calificări elaborează, actualizează și gestionează Registrul Național al Calificărilor Profesionale din România, cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Educației Naționale și cu consultarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, a ministerelor, a agențiilor naționale, a celorlalte organe ale administrației publice centrale de specialitate, precum și a organizațiilor profesionale.(4) Registrul Național al Calificărilor Profesionale din România se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 15(1) Programele de formare profesională asigură dobândirea unor competențe profesionale în conformitate cu standardele ocupaționale, respectiv standardele de pregătire profesională, recunoscute la nivel național.(2) Standardul ocupațional, respectiv standardul de pregătire profesională, este documentul care precizează competențele profesionale necesare practicării unei ocupații, respectiv specifice unei calificări.  +  Articolul 16(1) Furnizorii de formare profesională care solicită organizarea de programe de formare profesională în ocupații pentru care nu există standarde ocupaționale, respectiv standarde de pregătire profesională elaborează proiecte de standarde ocupaționale care se supun spre validare comitetelor sectoriale.(2) După validarea standardelor ocupaționale de către comitetele sectoriale, acestea se supun spre aprobare Autorității Naționale pentru Calificări.(3) În cazul neaprobării proiectului de standard ocupațional de către Autoritatea Națională pentru Calificări în termen de 6 luni de la autorizare, furnizorul de formare profesională poate organiza un nou program de formare profesională pentru ocupația respectivă numai după aprobarea standardului ocupațional.  +  Articolul 17(1) Programele de formare profesională cuprind, în principal, următoarele elemente:a) obiectivele programului de formare profesională exprimate în competențele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul;b) durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse;c) numărul minim și maxim de participanți pentru un ciclu sau o serie de pregătire;d) calificarea persoanelor cu atribuții de instruire teoretică și practică, denumite în continuare formatori;e) programa de pregătire;f) mijloacele și metodele prin care se asigură transmiterea și asimilarea cunoștințelor și formarea deprinderilor practice necesare ocupației respective;g) dotările, echipamentele și materialele necesare formării;h) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesională.(2) Programa de pregătire poate fi structurată pe module cuantificate în credite transferabile.(3) Furnizorii de formare profesională care organizează programe și pentru persoane cu nevoi speciale vor adapta programele în mod corespunzător în vederea asigurării accesului egal și nediscriminatoriu al acestor categorii de persoane la formarea profesională.(4) Furnizorii de formare profesională care organizează programe în limbile minorităților naționale sau într-o limbă de circulație internațională vor întocmi programul de formare atât în limba română, cât și în limba minorității naționale sau în limba de circulație internațională pentru care solicită autorizarea.  +  Articolul 18Participanții la programele de formare profesională nu pot fi obligați să participe la alte activități decât cele prevăzute în programa de pregătire.  +  Articolul 19(1) Furnizorii de formare profesională care organizează programe finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel național încheie contracte de formare profesională cu participanții la aceste programe.(2) Modelul contractului de formare profesională, prevăzut la alin. (1), se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe, prevăzute la art. 65.(3) Furnizorii de formare profesională vor înregistra contractele de formare profesională la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, după caz.  +  Articolul 20(1) Formarea profesională se poate realiza și prin ucenicie la locul de muncă.(2) Condițiile în care se desfășoară formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă se reglementează prin lege specială.  +  Capitolul III Autorizarea furnizorilor de formare profesională  +  Articolul 21(1) Furnizorii de formare profesională pot organiza programe de formare profesională, finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională, numai dacă au prevăzut în statut sau, după caz, în autorizația pentru desfășurarea unor activități independente, activități de formare profesională și sunt autorizați în condițiile legii.(2) Programele postuniversitare de educație permanentă, furnizate de instituțiile de învățământ superior acreditate, precum și alte programe de formare profesională a adulților de nivel universitar, organizate în învățământul superior, se supun numai mecanismelor specifice de autorizare și acreditare academică.(3) Angajatorii pot organiza programe de formare profesională pentru salariații proprii, în baza cărora eliberează certificate de absolvire recunoscute numai în cadrul unităților respective.(4) Certificatele prevăzute la alin. (3) au recunoaștere națională numai dacă angajatorii sunt autorizați ca furnizori de formare profesională.  +  Articolul 21^1(1) Furnizorii de formare profesională a adulților, autorizați în condițiile prezentei ordonanțe, au dreptul să organizeze, pentru persoanele care au absolvit studii universitare, programe de perfecționare și specializare definite la art. 8 alin. (3) lit. c), finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională.(2) Lista specializărilor și perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților, autorizați în condițiile prezentei ordonanțe, au dreptul să organizeze programe de formare profesională se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și al persoanelor vârstnice și al ministrului educației naționale și cercetării științifice.(3) Programele de formare pentru persoanele care au absolvit studii universitare, organizate de furnizorii autorizați de formare profesională a adulților, trebuie să îndeplinească criteriile de calitate specifice nivelului de calificare, în condițiile legii. (la 13-02-2017, Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 )  +  Articolul 22(1) Activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională este coordonată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.. (la 13-02-2017, sintagma: Autoritatea Națională pentru Calificări a fost modificată de Punctul 7, Articolul IV ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) (2) În vederea autorizării furnizorilor de formare profesională, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice înființează, în subordinea sa, comisii de autorizare județene, respectiv a municipiului București, fără personalitate juridică, denumite în continuare comisii de autorizare. (la 13-02-2017, sintagma: Autoritatea Națională pentru Calificări a fost modificată de Punctul 7, Articolul IV ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 )  +  Articolul 23(1) Comisiile de autorizare sunt constituite din 5 membri, după cum urmează:a) directorul agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, care are calitatea de președinte;b) un reprezentant al inspectoratului școlar județean, respectiv al municipiului București;c) un reprezentant al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București;d) un reprezentant al asociațiilor patronale reprezentative la nivel județean, propus prin consens;e) e) un reprezentant al organizațiilor sindicale reprezentative la nivel județean, propus prin consens.(2) Pentru fiecare dintre membrii comisiei de autorizare menționați la alin. (1) instituțiile publice, asociațiile patronale și organizațiile sindicale menționate la alin. (1) pot nominaliza câte un supleant.(3) Mandatul membrilor comisiilor de autorizare este de 4 ani, mandat ce poate fi reînnoit pentru noi intervale de câte 4 ani.(4) În timpul mandatului lor membrii comisiilor de autorizare pot fi revocați de cei care i-au numit, la solicitarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în următoarele situații: (la 13-02-2017, sintagma: Autorității Naționale pentru Calificări a fost modificată de Punctul 7, Articolul IV ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) a) au săvârșit fapte penale pentru care au suferit condamnări definitive sau orice alte fapte de natură să afecteze autoritatea comisiei de autorizare;b) se află într-o situație de conflict de interese;c) c) și-au pierdut calitatea în temeiul căreia au fost propuși de către aceste autorități;d) au încălcat prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al comisiilor de autorizare județene, respectiv a municipiului București și a secretariatelor tehnice ale acestora.(5) Existența uneia dintre situațiile care determină revocarea membrilor comisiei de autorizare se constată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în baza sesizării transmise instituțiilor publice, asociațiilor patronale și organizațiilor sindicale prevăzute la alin. (1) care i-au numit. (la 13-02-2017, sintagma: Autoritatea Națională pentru Calificări a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul IV ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) (6) În cazul vacantării locurilor în comisiile de autorizare, ca urmare a demisiei, revocării sau decesului, instituția publică, asociația patronală sau organizația sindicală care i-a propus numește alte persoane pentru durata rămasă a mandatului.(7) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, comisiile de autorizare folosesc evaluatori de furnizori și programe de formare.(8) Sediile comisiilor de autorizare se află la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.(9) Pentru exercitarea atribuțiilor care le revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariatele tehnice care au sediul la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București. Secretariatul tehnic este format din două persoane, desemnate de directorul agenției județene pentru plăți și inspecție socială, din personalul propriu. În municipiul București, secretariatul tehnic este format din 4 persoane, desemnate de directorul agenției pentru plăți și inspecție socială a municipiul București, din personalul propriu. (la 13-02-2017, Alineatul (9) din Articolul 23 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 )  +  Articolul 24(1) Pentru activitatea desfășurată membrii comisiilor de autorizare sau, după caz, supleanții acestora, care participă la ședințele comisiei, sunt plătiți de agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, pe baza unor tarife stabilite de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.(2) Evaluatorii de furnizori și programe de formare profesională sunt plătiți de agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, potrivit prevederilor aplicabile personalului plătit din fonduri publice, pe baza unor tarife stabilite prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, la care se adaugă cheltuielile de deplasare, după caz, la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariații instituțiilor publice, pe perioada delegării și detașării în altă localitate.(3) Finanțarea cheltuielilor pentru plata indemnizațiilor membrilor comisiilor de autorizare județene și a municipiului București, a evaluatorilor de furnizori și de programe, cheltuielile pentru funcționarea comisiilor de autorizare, cheltuielile materiale pentru servicii și cheltuielile de capital se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.(4) Specialiștii pe domenii ocupaționale, din afara furnizorului de formare profesională, desemnați în comisiile de examinare sunt plătiți de furnizorul de formare profesională care organizează examenul de absolvire, pe baza unor tarife stabilite prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, la care se adaugă cheltuielile de deplasare, după caz, la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariații instituțiilor publice, pe perioada delegării și detașării în altă localitate. (la 12-10-2017, Articolul 24 din Capitolul III a fost modificat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 12 octombrie 2017 )  +  Articolul 25(1) Comisiile de autorizare au următoarele atribuții:a) autorizează furnizorii de formare profesională;b) oferă consultanță și informații furnizorilor de formare profesională;c) monitorizează activitatea furnizorilor de formare profesională și organizarea examenelor de absolvire și, după caz, retrag autorizația acestora;d) coordonează organizarea examenelor de absolvire la terminarea cursurilor de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare profesională și alte forme specifice.(2) Secretariatele tehnice au următoarele atribuții:a) primesc dosarele furnizorilor de formare, verifică conținutul și organizează evidența acestora;b) înaintează președintelui comisiei de autorizare dosarul furnizorului de formare profesională;c) înregistrează tabelele nominale cu participanții la programele de formare profesională, care au încheiat contracte cu furnizorii;d) primesc și înregistrează notificările furnizorilor de formare profesională neautorizați și transfrontalieri;e) întocmesc și actualizează Registrul județean al absolvenților programelor autorizate de formare profesională a adulților.(3) Furnizorii de formare profesională, prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCU), pot îndeplini formalitățile și procedurile necesare privind accesul la exercitarea serviciilor de formare profesională, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.(4) În cazul furnizorilor de formare profesională autorizați, prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, nu se aplică în cazul controlului:a) spațiilor în care se desfășoară programele de formare profesională;b) dotărilor și echipamentelor necesare desfășurării programului de formare profesională;c) resurselor umane implicate în furnizarea programului de formare profesională.  +  Articolul 26(1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire la cererea furnizorului, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizației.(2) Autorizația se acordă pentru fiecare dintre ocupațiile/ calificările/competențele-cheie/competențele transversale pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională.(3) Autorizarea se certifică printr-un document ale cărui formă, conținut și regim de eliberare se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului educației naționale.  +  Articolul 27Pentru a se supune autorizării în vederea eliberării de certificate cu recunoaștere națională, furnizorii de formare profesională stabiliți în România trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:a) să fie legal constituiți;b) să aibă prevăzute în statut sau, după caz, în actul de înființare activități de formare profesională;c) să își îndeplinească obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 28(1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesională au în vedere următoarele elemente:a) programul de formare profesională;b) implementarea criteriilor de asigurare a calității;c) experiența furnizorilor de formare profesională și rezultatele activității lor anterioare obținerii autorizării sau în alte programe de formare profesională pe care le-au realizat, dacă este cazul;d) resursele umane, materiale și financiare;e) autorizațiile și avizele necesare desfășurării programelor de formare profesională, după caz.(2) În vederea autorizării, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire, respectiv care au pregătirea specifică educației adulților conform standardelor ocupaționale.(3) În vederea autorizării unui program de formare în limba minorității naționale sau într-o limbă de circulație internațională, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire și cunosc, după caz, limba minorității naționale respective sau o limbă de circulație internațională pentru care a fost autorizat programul.  +  Articolul 29(1) Autorizația se acordă dacă se constată îndeplinirea criteriilor de evaluare prevăzute la art. 28 alin. (1) dovedite prin fișa de autoevaluare și documentele justificative.(2) În vederea autorizării, verificarea privind dotările, echipamentele și materialele utilizate de către furnizorul de formare profesională care dorește să se autorizeze se face numai la fața locului de către evaluatorii de furnizori și programe de formare folosiți de comisiile de autorizare.  +  Articolul 30(1) În cazul modificărilor condițiilor de autorizare, furnizorul de formare profesională este obligat să notifice comisiei de autorizare în raza căreia își va desfășura activitatea cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data estimată a începerii activității.(2) Notificarea este însoțită de declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională autorizat, prevăzută în anexa nr. 5.(3) Furnizorul de formare profesională poate începe programul de formare profesională, în condițiile alin. (1), numai dacă primește de la comisia de autorizare acordul scris prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 31(1) Autorizația poate fi retrasă de comisia de autorizare dacă se constată nerespectarea condițiilor de autorizare și a programelor pentru care furnizorul de formare profesională a fost autorizat sau dacă, în mod repetat, rezultatele la examenele de absolvire sunt nesatisfăcătoare.(2) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras autorizația poate să solicite o nouă autorizare numai dacă face dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute de prezenta ordonanță sau, după caz, a plății amenzilor prevăzute la art. 54.(3) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras de două ori autorizația pentru aceeași calificare pierde dreptul de a mai organiza programe de formare profesională pentru calificarea respectivă pentru o perioadă de 2 ani.(4) Lista furnizorilor de formare profesională, inclusiv a filialelor furnizorilor de formare profesională și centrelor de formare profesională, fără personalitate juridică, cărora li s-a retras autorizația, se actualizează și se publică trimestrial pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. (la 13-02-2017, sintagma: Autorității Naționale pentru Calificări a fost modificată de Punctul 7, Articolul IV ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 )  +  Articolul 32Furnizorii de formare profesională sunt înregistrați, după caz, în:a) Registrul național al furnizorilor de formare profesională autorizați;b) Registrul național al furnizorilor de formare profesională neautorizați, prevăzut în anexa nr. 1;c) Registrul național al furnizorilor de formare profesională transfrontalieri, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 33Pentru accesul la servicii de formare profesională, furnizorilor de formare profesională prevăzuți la art. 32 lit. b) și c) li se aplică prevederile art. 5 și 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.  +  Articolul 34(1) Furnizorii de formare profesională din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European, care prestează servicii de formare profesională în sistem transfrontalier și nu emit certificate cu recunoaștere națională, nu se supun procesului de autorizare prevăzut la art. 21 și, la prima prestare, sunt obligați să notifice cu 5 zile înainte de începerea programului de formare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, organizarea de servicii de formare profesională comisiei de autorizare în raza căreia își desfășoară activitatea sau PCU.(2) Notificarea este însoțită de următoarele documente:a) documentul din care rezultă dreptul de a furniza activități de formare profesională în statul de proveniență;b) dovada naționalității furnizorului de formare profesională;c) dovada stabilirii legale în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European pentru a exercita activitățile în cauză, din care să reiasă că poate exercita serviciile de formare profesională și că nu îi este interzisă exercitarea acestora, nici măcar temporar, atunci când se eliberează dovada;d) dovada calificărilor profesionale ale formatorilor necesare prestării serviciilor de formare profesională.(3) Dacă furnizorii de formare profesională din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European, care prestează servicii de formare profesională în sistem transfrontalier, doresc să emită certificate cu recunoaștere națională, trebuie să îndeplinească suplimentar și criteriile de evaluare prevăzute la art. 28 și să prezinte documentele enumerate la alin. (2).  +  Articolul 35(1) Furnizorii de formare profesională care prestează servicii de formare profesională în sistem transfrontalier sunt obligați, la fiecare prestare, să notifice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, organizarea de servicii de formare profesională comisiei de autorizare în raza căreia își desfășoară activitatea sau PCU.(2) Notificarea este însoțită de următoarele documente:a) documentul din care rezultă dreptul de a furniza activități de formare profesională în statul de proveniență;b) dovada naționalității furnizorului de formare profesională;c) dovada stabilirii legale în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European pentru a exercita activitățile în cauză, din care să reiasă că poate exercita serviciile de formare profesională și că nu îi este interzisă exercitarea acestora, nici măcar temporar, atunci când se eliberează dovada;d) dovada calificărilor profesionale ale formatorilor necesare prestării serviciilor de formare profesională.  +  Articolul 36Furnizorii de formare profesională stabiliți în România, care nu doresc eliberarea certificatelor cu recunoaștere națională, îndeplinesc, la prima prestare, condiția notificării prevăzută la art. 34 alin. (1) și (2) și, pentru fiecare prestare ulterioară, condiția notificării prevăzută la art. 35.  +  Articolul 37(1) Secretariatul tehnic al comisiei de autorizare județene, respectiv a municipiului București, trebuie să elaboreze, gestioneze și să actualizeze, la nivel județean, respectiv al municipiului București, următoarele baze de date: registrele prevăzute la art. 32, registrul evaluatorilor de furnizori și de programe de formare profesională a adulților și registrul specialiștilor pe domenii ocupaționale care pot fi desemnați în comisiile de examinare.(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice gestionează și actualizează, la nivel național, registrele prevăzute la alin. (1). (la 13-02-2017, Articolul 37 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 )  +  Articolul 38Abrogat. (la 13-02-2017, Articolul 38 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 5, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 )  +  Articolul 39(1) În vederea autorizării, furnizorii de formare profesională plătesc taxe de autorizare, care se constituie venituri la bugetul de stat, conform legii.(2) Nivelul taxei de autorizare este de două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată.  +  Articolul 40Abrogat. (la 13-02-2017, Articolul 40 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 5, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 )  +  Capitolul IV Evaluarea și certificarea formării profesionale a adulților  +  Articolul 41Participanții la programele de formare profesională susțin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică sau practică.  +  Articolul 42(1) Examenul de absolvire reprezintă un set de probe teoretice și/sau practice prin care se constată dobândirea competențelor specifice programului de formare profesională, cu respectarea criteriilor de asigurare a calității.(2) Examenul de absolvire se susține în fața unei comisii de examinare constituite din:a) 2 specialiști din afara furnizorului de formare profesională;b) un specialist care reprezintă furnizorul de formare profesională.(3) La examen pot asista și reprezentanți ai beneficiarilor programelor de formare profesională.  +  Articolul 43Metodologia certificării formării profesionale a adulților se aprobă, la propunerea Autorității Naționale pentru Calificări, prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului educației naționale și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 44(1) În funcție de tipul programului și de formele de realizare a formării profesionale, furnizorul de formare profesională autorizat poate elibera următoarele tipuri de certificate:a) pentru cursuri de calificare sau recalificare și pentru ucenicie la locul de muncă, certificat de calificare profesională;b) pentru cursuri și stagii de inițiere, precum și pentru cursuri și stagii de perfecționare sau de specializare, certificat de absolvire.(2) În cazul programelor de formare profesională structurate pe module, la terminarea fiecărui modul, după susținerea testului de evaluare, se eliberează certificat de absolvire cu menționarea competențelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile.(3) Certificatele de calificare profesională și de absolvire sunt tipărite de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, poartă antetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Educației Naționale și au regimul actelor de studii.(4) Formularele certificatelor de calificare profesională și, respectiv, de absolvire se pun la dispoziție furnizorilor de formare profesională, contra cost, de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.(5) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire se eliberează însoțite de o anexă în care se precizează competențele profesionale dobândite.  +  Articolul 45(1) Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale se fac în centre de evaluare a competențelor profesionale.(2) Autoritatea Națională pentru Calificări autorizează și monitorizează centrele de evaluare a competențelor profesionale.(3) Abrogat. (la 13-02-2017, Alineatul (3) din Articolul 45 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 6, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) (4) Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale este aprobată prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului educației naționale și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul V Finanțarea formării profesionale a adulților  +  Articolul 46Formarea și evaluarea rezultatelor formării profesionale a adulților se finanțează din următoarele surse:a) fonduri proprii ale angajatorilor;b) bugetul asigurărilor pentru șomaj;c) sponsorizări, donații, surse externe atrase;d) taxe de la persoanele participante la programele de formare profesională.  +  Articolul 47Societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, companiile și societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit.  +  Articolul 48Instituțiile finanțate din fonduri extrabugetare pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților din aceste venituri.  +  Articolul 49Instituțiile finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pot finanța cheltuielile cu formarea profesională a salariaților din surse bugetare sau extrabugetare, potrivit bugetelor proprii aprobate.  +  Articolul 50(1) Pe perioada în care participă la programe de formare profesională finanțate de angajatori salariații primesc drepturile salariale stabilite potrivit contractului individual de muncă pentru program normal de lucru.(2) Angajatorii suportă cheltuielile de deplasare pentru participarea la programele de formare profesională, dacă aceste programe se desfășoară în altă localitate decât cea în care salariatul își are locul de muncă.  +  Articolul 51Salariații care, la cererea angajatorului, participă la programe de formare profesională pe o perioadă de cel puțin 3 luni încheie cu acesta acte adiționale la contractele individuale de muncă, prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile după absolvire.  +  Articolul 52Programele de formare profesională organizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă se finanțează din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile legii.  +  Articolul 53(1) Finanțarea formării profesionale se poate realiza și din sponsorizări, donații sau din surse externe.(2) Condițiile și formele în care se acordă furnizorilor de formare profesională sprijin financiar din surse externe vor corespunde legislației în vigoare sau prevederilor acordurilor internaționale de cooperare la care România este parte.  +  Articolul 54(1) Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională, a prevederilor art. 16 alin. (3) și ale art. 18, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;b) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională neautorizați, a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d), e) și g) și alin. (3), cu amendă de 5.000 lei și suspendarea activității până la data remedierii neregulilor constatate;c) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională, a prevederilor art. 19 alin. (1) și (3), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;d) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională, a prevederilor art. 30 și ale art. 35-36, cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei;e) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională neautorizați, a prevederilor art. 60, cu amendă de 1.000 lei.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale.(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 55(1) Programele de formare profesională care au început înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe vor continua, până la finalizare, în condițiile stabilite prin actele normative aflate în vigoare la data începerii acestor programe.(2) Furnizorii de formare profesională care au în derulare programe mai pot funcționa în această calitate cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. După această dată aceștia pot funcționa numai dacă sunt autorizați.  +  Articolul 56(1) Furnizorii de formare profesională care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe au în derulare programe de formare profesională în vederea dobândirii unor competențe pentru care nu există standarde ocupaționale, după finalizarea acestor programe, își pot continua activitatea numai în condițiile prezentei ordonanțe.(2) În cazuri speciale se pot organiza programe de formare profesională pentru dobândirea de competențe pentru care nu există standarde ocupaționale, numai cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și a Ministerului Educației Naționale.  +  Articolul 57Furnizorii de formare profesională prevăzuți la art. 9 au obligația de a respecta prevederile art. 26 și 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.  +  Articolul 58Furnizorii de formare profesională autorizați sunt scutiți de plata T.V.A. pentru operațiunile de formare profesională.  +  Articolul 59Furnizorii de formare profesională vor pune la dispoziție direcțiilor teritoriale de statistică datele solicitate de acestea, referitoare la activitățile de formare profesională a adulților.  +  Articolul 60În vederea realizării unor analize, studii și cercetări statistice, furnizorii de formare profesională neautorizați sunt obligați să raporteze trimestrial, până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare în raza căruia își desfășoară activitatea de formare profesională sau, după caz, la PCU situația prevăzută în anexa nr. 7.  +  Articolul 61(1) Institutul Național de Statistică va include în programul său de activitate cercetarea statistică periodică a formării profesionale a adulților.(2) Metodologia de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adulților, precizarea indicatorilor urmăriți și a modului de calcul al acestora, precum și periodicitatea acestei cercetări vor fi stabilite de Institutul Național de Statistică în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale și Autoritatea Națională pentru Calificări.  +  Articolul 62(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale exercită controlul asupra modului în care se organizează, desfășoară și finalizează formarea profesională a adulților și aplică sancțiuni potrivit prezentei ordonanțe.(2) Procedura privind controlul și aplicarea sancțiunilor se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului educației naționale.  +  Articolul 63Prezenta ordonanță se completează cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, și cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 64Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.  +  Articolul 65Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale împreună cu Autoritatea Națională pentru Calificări vor elabora și vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, în termen de 90 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 66Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2001, cu excepția prevederilor art. 23 alin. (2) care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.*Prezenta ordonanță transpune Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 376 din 27 decembrie 2006.  +  Anexa nr. 1REGISTRUL NAȚIONALal furnizorilor de formare profesională neautorizați
  JudețulData și numărul deînregistrare Denumireafurnizorului Datele de contactForma de organizareCodul unic de înregistrare etc.Denumirea programului/programelor de formare profesionalăAdresa/ Adresele locului de desfășurare a programuluide formare profesională Durata programului de formare profesionalăObservații
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:1. Județul - se va completa numele județului unde furnizorul de formare profesională neautorizat a făcut notificarea prevăzută la anexa nr. 3;2. Data și numărul de înregistrare - se va completa cu data și numărul de înregistrare atribuite furnizorului de formare profesională neautorizat de către secretariatul tehnic al comisiei de autorizare județene, respectiv a municipiului București;3. Denumirea furnizorului - se va completa cu denumirea furnizorului de formare profesională neautorizat, așa cum rezultă din actul constitutiv sau, după caz, modificator: act adițional, hotărârea AGA, decizia CA, act de înființare, hotărârea asociatului unic etc.;4. Datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail etc.) - se vor completa datele de contact actualizate;5. Forma de organizare - se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale în vigoare: societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie națională/societate națională/regie autonomă/ cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/ cooperativă agricolă/institut național de cercetare-dezvoltare/ grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant) /societate europeană/ societate cooperativă europeană/ sucursală, persoană fizică autorizată (PFA), asociație, fundație etc.;6. Codul unic de înregistrare - se va completa, după caz, în funcție de forma de organizare;7. Denumirea programului/programelor de formare profesională - se vor enumera toate programele de formare profesională, în cazul în care furnizorul de formare profesională neautorizat desfășoară mai multe programe;8. Adresa/Adresele locului de desfășurare a programului de formare profesională - se va completa cu adresele spațiilor în care se vor desfășura atât instruirea teoretică, cât și cea practică;9. Durata programului de formare profesională - se va completa cu durata exprimată în ore;10. Observații - această rubrică se completează numai la prima notificare - se va completa cu informații referitoare la: numărul și denumirea programelor de formare profesională desfășurate în ultimii 2 ani; număr de participanți la programele de formare profesională desfășurate în ultimii 2 ani.
   +  Anexa nr. 2REGISTRUL NAȚIONALal furnizorilor de formare profesională transfrontalieri
  JudețulData și numărul deînregistrare Denumirea furni- zorului transfrontalier NaționalitateaDatele de contactForma de organizareCodul unic de înregistrare etc. Denumirea programului/programelor de formare profesionalăAdresa locului de desfășurare a programuluide formare profesională Durata programului de formare profesionalăObservații
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:1. Județul - se va completa numele județului unde furnizorul de formare profesională a făcut notificarea pentru programele de formare profesională prestate în sistem transfrontalier;2. Data și numărul de înregistrare - se va completa cu data și numărul de înregistrare atribuite furnizorului de formare profesională transfrontalier de către secretariatul tehnic al comisiei de autorizare județene, respectiv a municipiului București;3. Denumirea furnizorului transfrontalier - se va completa cu denumirea furnizorului de formare profesională transfrontalier, așa cum rezultă din actul constitutiv sau, după caz, modificator: act adițional, hotărârea AGA, decizia CA, act de înființare, hotărârea asociatului unic etc.;4. Naționalitatea - se va completa cu naționalitatea declarată și susținută de dovezi de reprezentantul furnizorului transfrontalier de formare profesională;5. Datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail etc.) - se va completa cu datele de contact ale furnizorului de formare profesională transfrontalier din țara de origine;6. Forma de organizare - se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale în vigoare specifice țării de proveniență a furnizorului transfrontalier: societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie națională/societate națională/regie autonomă/ cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/ cooperativă agricolă/ institut național de cercetare-dezvoltare/ grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant) /societate europeană/ societate cooperativă europeană/ sucursală, persoană fizică autorizată (PFA), asociație, fundație etc.;7. Codul unic de înregistrare - se va completa, după caz, în funcție de forma de organizare a furnizorului transfrontalier; se va completa și denumirea instituției din țara de origine care a atribuit codul unic de înregistrare;8. Denumirea programului/programelor de formare profesională prestate în regim transfrontalier - în cazul în care furnizorul de formare profesională derulează mai multe programe în același timp, se va specifica denumirea fiecărui program;9. Adresa locului de desfășurare a programului de formare profesională prestat în regim transfrontalier - se va completa cu adresele spațiilor în care se vor desfășura atât instruirea teoretică, cât și cea practică pentru fiecare program;10. Durata programului de formare profesională - durata programului de formare profesională trebuie să fie exprimată în ore/program;11. Observații - această rubrică se completează numai la prima notificare - se va completa cu informații referitoare la programul/programele de formare profesională desfășurat(e) în regim transfrontalier în ultimii 3 ani în România, după cum urmează:a) numărul și denumirea acestora;b) locul de desfășurare (localitatea);c) numărul de participanți.
   +  Anexa nr. 3Nr. ........./................NOTIFICARECătreCOMISIA DE AUTORIZAREÎn atenția domnului/doamnei președinteÎn conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată,Instituția (denumirea completă și abreviată) .............................................., cu sediul în localitatea ...................., str. ................... nr. .........., cod poștal ..........................., sectorul/județul ................................, țara ............................................., cod unic de înregistrare (după caz) ..................., cod fiscal ........................, cont ...................., deschis la .................................................., reprezentată prin ............................................................., tel./fax ................................, e-mail ..........................., având funcția de ....................., menționez că începând cu data de ................... vom desfășura următorul program de formare profesională:1. Denumirea programului*) ............................................2. Tipul programului**) ...............................................3. Durata programului ...................................................................4. Locul de desfășurare a programului:localitatea ..........................., str. .................... nr. ............, cod poștal ..............., sectorul/județul ..................5. Cod COR/Nomenclator ....................................6. Observații .............................................În susținerea notificării depun, potrivit art. 34 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, următoarele documente:a).......................................................................;b).......................................................................;c).......................................................................;d).......................................................................Data.................. Semnătura reprezentantului legal...............................L.S. Notă
  *) Se completează, după caz, denumirea calificării/ocupației sau "grupări de competențe".
  **) Se completează, după caz, cu: inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare.
   +  Anexa nr. 4Nr. ......../............NOTIFICARECătreCOMISIA DE AUTORIZAREÎn atenția domnului/doamnei președinteÎn conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată,Instituția (denumirea completă și abreviată) ............................................., cu sediul în localitatea ........................., str. ................. nr. .........., cod poștal ..................., sectorul/județul ................., țara ............, cod unic de înregistrare (după caz) ................................., cod fiscal ..............., cont .................., deschis la ...................., reprezentată prin ..........................., tel./fax .........................., e-mail ..........................., având funcția de ........................, menționez că începând cu data de ................ vom desfășura următorul program de formare profesională:1. Denumirea programului*) ............................................2. Tipul programului**) ...............................................3. Durata programului .................................................4. Locul de desfășurare a programului:localitatea .................................., str. ................... nr. ............, cod poștal ............., sectorul/județul .................,5. Cod COR/Nomenclator .................................................................................6. Observații .................................................................................................În susținerea notificării depun, potrivit art. 35 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, următoarele documente:a).................................................................;b).................................................................;c).................................................................;d).................................................................Data...................... Semnătura reprezentantului legal................................L.S.---------*) Se completează, după caz, denumirea calificării/ocupației sau "grupări de competențe".**) Se completează, după caz, cu: inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare.  +  Anexa nr. 5DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDEREa reprezentantului legal al furnizorului de formareprofesională autorizatSubsemnata/Subsemnatul, ......................, posesoare/posesor al actului de identitate de tip ..................... seria ........... nr. ........... și CNP ................, reprezentant legal al ....(nume, statut juridic)....., CUI/Cod RPJFSP ........(Registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial)........, în calitate de .............................., având Autorizația nr. .........................., pentru programul de formare profesională ..............................................., de tip ......................, cod COR/cod NC, eliberată de Comisia de autorizare a județului ........................................................, la data de ........................................, cunoscând prevederile legale ale art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că în perioada ............................ programul se va desfășura în localitatea .................., la adresa ....................., folosind următorii formatori:– ........................................ specialist/profesor, având Certificatul cu recunoaștere națională nr. ..................................;– ........................................ specialist/profesor, având Certificatul cu recunoaștere națională nr. ................................ .Mă angajez ca în termen de 15 zile de la data prezentei să pun la dispoziția comisiei care a acordat autorizarea, în copie legalizată, setul de documente care să susțină cele declarate de mine pe propria răspundere.Menționez că examenul de absolvire al programului se va desfășura la data de ......................... .Data .................... Semnătura........................  +  Anexa nr. 6Nr. ......../...........MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE (la 13-02-2017, sintagma a fost modificată de Punctul 7, Articolul IV ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) Comisia de autorizare a furnizorilorde formare profesională din .......................ACORD................................................(denumirea furnizorului de formare profesională)cu sediul în localitatea ..........................., str. .................. nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ......, județul/sectorul .........., cod unic de înregistrare/cod fiscal, nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților ..........................................................., primește acordul, potrivit prevederilor art. 30 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, să organizeze programul de ................................................................................ pentru calificarea/ocupația/gruparea de competențe ................................., cod NC/COR ........................ .PreședinteComisia de autorizare....................L.S.Data acordului ................  +  Anexa nr. 7SITUAȚIAprivind programele de formare profesională finalizate defurnizorii de formare profesională neautorizațiAnul ......... trimestrul ............
  JudețulDenumireafurnizorului Datele de contactDenumirea programului/programelor de formare profesionalăCod CAENDurata în ore a programuluide formare profesională Număr de participanți(beneficiari) Preț/oră/cursant
  Între1-8 ore Între9-40 de oreÎntre41-80 de orePeste80 de oreTotal,din care: Tineriîntre 16-25 de aniAdulți între 55-64 de ani
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:1. Județul - se va completa numele județului de unde furnizorul de formare profesională a transmis situația;2. Denumirea furnizorului - se va completa cu denumirea furnizorului de formare profesională neautorizat, așa cum rezultă din actul constitutiv sau, după caz, modificator: act adițional, hotărârea AGA, decizia CA, act de înființare, hotărârea asociatului unic etc.;3. Datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail etc.);4. Denumirea programului/programelor de formare profesională;5. Cod CAEN - se va înscrie codul CAEN al activității pentru care se organizează programul de formare profesională;6-9. Durata programului de formare profesională - se va completa cu durata exprimată în ore, de exemplu "15 ore" se scrie în coloana 7;10-12. Număr participanți pe fiecare program de formare;13. Preț/oră/cursant - prețul plătit de cursant se împarte la numărul de ore al programului de formare (se va înregistra numărul fără zecimale). Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II-IV din Legea nr. 167/2013, care nu sunt încorporate în forma republicată a Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale Legii nr. 167/2013:  +  Articolul IIMinisterul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale, împreună cu Autoritatea Națională pentru Calificări, vor elabora și vor supune spre aprobare Guvernului normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I.Art. III. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, furnizorii de formare profesională care desfășoară/prestează servicii de formare profesională în regim neautorizat au obligația de a notifica organizarea de servicii de formare profesională în condițiile prevăzute la art. 24^3 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.(2) În tot cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al actelor normative în vigoare de punere în aplicare a acesteia:a) sintagma «Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei» se înlocuiește cu sintagma «Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice»;b) sintagma «Ministerul Educației și Cercetării» se înlocuiește cu sintagma «Ministerul Educației Naționale»;c) sintagma «direcții județene pentru dialog, familie și solidaritate socială, respectiv a municipiului București» se înlocuiește cu sintagma «agenții pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București»;d) sintagmele «Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților» și «Secretariatul tehnic al Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților» se înlocuiesc cu sintagma «Autoritatea Națională pentru Calificări».Art. IV. - (1) Obligațiile de cooperare administrativă ce rezultă din aplicarea prezentei legi se realizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale, Autoritatea Națională pentru Calificări, comisiile de autorizare, prin intermediul sistemului de informare al pieței interne (IMI), potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza propunerilor Autorității Naționale pentru Calificări, vor fi modificate și completate, în mod corespunzător, următoarele acte normative:a) Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 353/ 5.202/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 5 noiembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare;b) Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 4.543/ 468/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 5 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.(3) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice va supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre pentru aprobarea metodologiilor de implementare a principiilor de asigurare a calității și pentru aprobarea organismelor externe de control responsabile pentru asigurarea calității.
  --------