ORDIN nr. 2.012 din 5 iulie 2016pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 3 august 2016  Având în vedere dispozițiile art. 316 și 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale pct. 88 alin. (1) lit. d) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 7, 56, 58 și art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:a) Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 2;b) Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 3;c) Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 4;d) Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 5.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularelor menționate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 4Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a unei persoane impozabile se consideră valabilă începând cu data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA.  +  Articolul 5Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor se efectuează:a) de la data declarării ca inactivi, în condițiile legii; (la 10-10-2017, Litera b) din Articolul 5 a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.899 din 4 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 10 octombrie 2017 ) 1. administratorii și/sau persoana impozabilă însăși, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni, au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015;2. asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic și/sau administratorii și/sau persoana impozabilă însăși, în cazul altor societăți decât cele menționate la pct. 1, au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015;d) din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al șaselea decont de taxă, în situația în care persoana impozabilă care are perioada fiscală luna calendaristică nu a depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive, și, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situația în care persoana impozabilă care are perioada fiscală trimestrul calendaristic nu a depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive;e) din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al șaselea decont de taxă, în situația persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, și, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situația persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru două trimestre calendaristice nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.  +  Articolul 6(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 25 octombrie 2013, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Președintele Agenției Naționale
  de Administrare Fiscală,
  Eugen-Dragoș Doroș
  București, 5 iulie 2016.Nr. 2.012.  +  Anexa nr. 1PROCEDURAde modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA  +  Anexa nr. 2
  NOTIFICARE
  privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA,
  potrivit prevederilor art. 316 alin. (10)/art. 317
  alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
  cu modificările și completările ulterioare
  Către: Denumirea/Numele și prenumele .................................Domiciliul fiscal:Localitatea ............, str. ............ nr. ...., bl. ....,ap. ......., et. ......, județul/sectorul .....................Codul de identificare fiscală .................................Având în vedere că, potrivit informațiilor și documentelor existente în evidențele organului fiscal, aveați obligația să solicitați înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316/ art. 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să vă prezentați la sediul nostru pentru a depune declarația de înregistrare/mențiuni pentru înregistrarea în scopuri de TVA sau pentru a ne prezenta documente din care să rezulte că nu aveți obligația înregistrării, în termen de maximum 15 zile de la data primirii prezentei notificări.În cazul în care nu depuneți declarația de înregistrare/mențiuni sau nu prezentați organului fiscal documentele care să justifice că nu aveți obligația de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal va proceda la înregistrarea din oficiu.Conducătorul unității fiscaleNumele și prenumele ............................Semnătura și ștampila unității ...............Cod 14.13.07.60/î.o.www.anaf.ro
   +  Anexa nr. 3Sigla D.G.R.F.P./ D.G.A.M.C.MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂNumăr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ...........Adresa ..................................Tel.: ............................Fax: ...........................E-mail: ..............................................Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ............../ Direcția generală de administrare a marilor contribuabiliUnitatea fiscală ..........................Nr. ……………..
  DECIZIE
  privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA potrivit prevederilor
  art. 316 alin. (10)/art. 317 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
  cu modificările și completările ulterioare
  Către: Denumirea/Numele și prenumele ................................. Domiciliul fiscal: Localitatea ............................., str. ..................... nr. .........., bl. ............, ap. .........., etaj ......., județul/sectorul ...................... Codul de identificare fiscală .................................În baza prevederilor art. 316 alin. (10)/art. 317 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), a normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare (Normele metodologice), a Notificării privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. .......... din ............. și a Referatului de analiză privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. ......... din ............../ a Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare și/sau a Raportului de inspecție fiscală nr. ......... din ............., vă comunicăm următoarele:Potrivit informațiilor și documentelor existente la organul fiscal aveați obligația:[] să vă înregistrați în scopuri de TVA potrivit dispozițiilor art. 316 din Codul fiscal și ale Normelor metodologiceSAU[] să vă înregistrați în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare, pentru servicii sau pentru livrări intracomunitare, potrivit dispozițiilor art. 317 din Codul fiscal și ale Normelor metodologice.Întrucât nu ați solicitat înregistrarea până în prezent, se procedează la înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, începând cu data comunicării prezentei decizii, potrivit pct. 88 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice.Ca urmare, veți proceda la aplicarea prevederilor legale prevăzute de titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal.Motivația înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu: .................................................. ........................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.Conducătorul unității fiscaleNumele și prenumele .............................Semnătura și ștampila unității ...............Cod 14.13.02.60/î.o. (la 10-10-2017, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.899 din 4 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 10 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 4Sigla D.G.R.F.P./ D.G.A.M.C.MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂNumăr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ...........Adresa ...............................Tel.: ............................Fax: ...........................E-mail: ..............................................Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ............../ Direcția generală de administrare a marilor contribuabiliUnitatea fiscală ..............................Nr. ……………..
  DECIZIE
  privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA
  potrivit prevederilor art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) sau alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
  cu modificările și completările ulterioare
  Către: Denumirea/Numele și prenumele ................................Domiciliul fiscal: Localitatea ..............., str. .................... nr. .........., bl. ............, ap. .........., etaj ......., județul/sectorul .......................Codul de identificare fiscală ..................................În baza prevederilor art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) sau (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), și a Referatului de analiză privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu nr. .............. din ..................., vă comunicăm că:[] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316/art. 317 din Codul fiscal a fost anulată cu data de ........................, ca urmare a declarării stării de inactivitate fiscală;[] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal, cu data comunicării prezentei decizii, întrucât persoana impozabilă/asociații/administratorii are/au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau atragerea răspunderii solidare cu debitorul;[] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 316 alin. (11) lit. d) din Codul fiscal, cu data de ........................., întrucât nu ați depus niciun decont de taxă pe valoarea adăugată pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, după caz, în funcție de perioada fiscală utilizată;[] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 316 alin. (11) lit. e) din Codul fiscal, cu data de ........................, întrucât în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, în funcție de perioada fiscală utilizată, nu au fost evidențiate operațiuni realizate în cursul acestor perioade de raportare;[] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, cu data comunicării prezentei decizii, întrucât persoana impozabilă prezintă risc fiscal ridicat;[] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 317 din Codul fiscal a fost anulată cu data de ......................., ca urmare a înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 din același Cod fiscal;[] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316/art. 317 din Codul fiscal a fost anulată cu data comunicării prezentei decizii, întrucât nu erați persoană obligată să solicite înregistrarea sau nu aveați dreptul să solicitați înregistrarea în scopuri de TVA.Motivația anulării înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu (motive de fapt și de drept): ................................................................Vă înștiințăm totodată că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează și Certificatul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată seria ................ nr. ....................... .De asemenea, vă înștiințăm că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se radiază și înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dacă erați înscris în acest registru.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.Conducătorul unității fiscaleNumele și prenumele ............................Semnătura și ștampila unității ...............Cod 14.13.02.60/a.î. (la 10-10-2017, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.899 din 4 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 10 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 5Sigla D.G.R.F.P./ D.G.A.M.C.MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂNumăr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ...........Adresa .....................................Tel.: ............................Fax: ...........................E-mail: ..............................................Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ............../ Direcția generală de administrare a marilor contribuabiliUnitatea fiscală ........................................Nr. ……………..
  DECIZIE
  pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea
  în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA
  Către: Denumirea/Numele și prenumele .......................... Domiciliul fiscal: Localitatea ......................., str. ............. nr. .........., bl. ............, ap. .........., etaj ......., județul/sectorul ..................Codul de identificare fiscală ......................................Având în vedere dispozițiile art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că:[] din eroare ați fost înregistrat în scopuri de TVA începând cu data de ...................................Pentru îndreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie se desființează Decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA nr. ........... din data de ................, precum și Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA seria ......... nr. ................Ca urmare a îndreptării erorii, vă înștiințăm că, începând cu data comunicării prezentei decizii, veți fi scos din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, precum și din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dacă erați înscris în acest registru.Pe perioada cuprinsă între data înregistrării în scopuri de TVA din eroare și data anulării înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile dispozițiile art. 316 alin. (16) din Codul fiscal;[] din eroare înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, începând cu data de ......................Pentru îndreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie se desființează Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA nr. ........... din data de ...................... .Ca urmare a îndreptării erorii, vă înștiințăm că veți fi înregistrat în scopuri de TVA, menținându-se data înregistrării în scopuri de TVA anterioară.Pe perioada cuprinsă între data anulării și data înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile dispozițiile art. 316 alin. (17) din Codul fiscal.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispozițiile art. 270 alin. (1) și art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.Conducătorul unității fiscaleNumele și prenumele ...............................Semnătura și ștampila unității ..................Cod 14.13.02.60/e.m. (la 10-10-2017, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 2.899 din 4 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 10 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 6
  Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,
  de utilizare și de arhivare a formularelor
  1. "Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA"1.1. Denumire "Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA"1.2. Cod MFP: 14.13.07.60/î.o.1.3. Format: A4/t11.4. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare.1.5. U/M: set (două file)1.6. Se difuzează gratuit.1.7. Se utilizează: pentru notificarea persoanelor care au obligația înregistrării în scopuri de TVA, dar care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA.1.8. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.1.9. Circulă:– originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.1.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.2. "Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA"2.1. Denumire: "Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA"2.2. Cod MFP: 14.13.02.60/î.o.2.3. Format: A4/t12.4. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare.2.5. U/M: set (două file)2.6. Se difuzează gratuit.2.7. Se utilizează pentru înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor care aveau obligația înregistrării, dar care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA.2.8. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.2.9. Circulă:– originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.2.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.3. "Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA"3.1. Denumire: "Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA"3.2. Cod MFP: 14.13.02.60/a.î.3.3. Format: A4/t13.4. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare.3.5. U/M: set (două file)3.6. Se difuzează gratuit.3.7. Se utilizează pentru anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.3.8. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.3.9. Circulă: – originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.3.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.4. "Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA"4.1. Denumire: "Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA"4.2. Cod MFP: 14.13.02.60/e.m.4.3. Format: A4/t14.4. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare.4.5. U/M: set (două file)4.6. Se difuzează gratuit.4.7. Se utilizează pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA sau pentru îndreptarea erorilor materiale privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.4.8. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.4.9. Circulă:– originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.4.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
  Notă
  La editarea acestor formulare se va insera sigla Direcției generale de administrare a marilor contribuabili sau, după caz, a direcției generale regionale a finanțelor publice care coordonează activitatea organului fiscal competent, sigle aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.
  -----