NORME din 28 noiembrie 2007 financiare pentru activitatea sportivă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 3 decembrie 2007    Notă
    *) Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.447 din 28 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 3 decembrie 2007.
     +  Capitolul I Obiectul și domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezentele norme reglementează categoriile de cheltuieli specifice și, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activității sportive, participanții la acțiunile sportive, precum și alte aspecte financiare ale activității sportive.  +  Articolul 2(1) Prezentele norme se aplică de către autoritățile și instituțiile administrației publice centrale, inclusiv instituțiile din subordinea acestora, care gestionează fonduri publice pentru activitatea sportivă, precum și de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român, de structurile sportive și alte entități sportive de drept privat care beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor/proiectelor sportive ale acestora.(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) se definesc împreună organizații sportive.  +  Capitolul II Definiții  +  Articolul 3În înțelesul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. activitate sportivă - complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună acțiuni sportive;2. acțiune de pregătire sportivă - acțiune sportivă desfășurată în țară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului și participarea la competiții sportive;3. competiție sportivă - acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/sau de alte entități competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și/sau obținerea victoriei;4. competiție sportivă internă - competiție sportivă la care, conform regulamentului de desfășurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;a) competiție sportivă internă de nivel național - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel național;b) competiție sportivă internă de nivel zonal sau interjudețean-competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel zonal ori interjudețean sau promovarea în eșalonul valoric superior;c) competiție sportivă internă de nivel județean - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel județean sau promovarea în eșalonul valoric superior;d) competiție sportivă internă de nivel comunal, orășenesc sau municipal - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel comunal, orășenesc sau municipal;5. competiție sportivă internațională - competiție sportivă la care, conform regulamentelor de desfășurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizații sportive din mai multe țări;6. alte acțiuni sportive - acțiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competițiile sportive și cele de pregătire sportivă, desfășurate în țară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferințe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experiență, gale, expoziții, cursuri și stagii de practică și specializare sau perfecționare și altele asemenea, precum și acțiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță și altele asemenea;7. alimentație de efort - tip de alimentație specială, necesară compensării pierderilor de nutrienți în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire și de participare în competiții;8. susținătoare de efort - substanțe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ și accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susținerea biologică a efortului următor; substanțe care nu sunt incluse pe lista substanțelor interzise întocmită de Agenția Mondială Antidoping (WADA);9. antrenor sau profesor care a selecționat și promovat - persoană calificată care se ocupă de selecția și pregătirea de bază a sportivilor dintr-o ramură sportivă, asigurând promovarea acestora în cadrul sistemului ierarhic de evaluare sportivă, de la un nivel scăzut al aptitudinilor și abilităților sportive spre înalta performanță sportivă. Activitatea acestora trebuie evidențiată de cluburile sportive și confirmată de federația sportivă națională de specialitate;10. profesor care a depistat - persoană calificată, încadrată într-o unitate sau instituție de învățământ, care în cadrul activității didactice a identificat o persoană tânără cu potențial pentru înalta performanță sportivă și a recomandat-o unui club sportiv în vederea legitimării. Activitatea sa trebuie evidențiată de cluburile sportive și confirmată de federația sportivă națională de specialitate;11. personal din cadrul federațiilor - orice persoană care îndeplinește o funcție oficială în cadrul unei federații sportive, confirmată de organul abilitat;12. organizații sportive - persoane juridice de drept public ori privat care, potrivit actului de înființare sau statutului, pot organiza, participa și/sau finanța, după caz, acțiuni sportive.  +  Capitolul III Participanții la acțiunile sportiveA. La acțiunile de pregătire sportivă interne și internaționale  +  Articolul 4(1) Acțiunile de pregătire sportivă se aprobă de conducerea organizațiilor sportive care le organizează.(2) La acțiunile prevăzute la alin. (1) pot participa:a) sportivi;b) antrenori;c) medici, asistenți medicali, maseuri, fizioterapeuți, cercetători, operatori video, alți specialiști care contribuie la realizarea pregătirii.(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) lit. b) și c) pot beneficia pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă de aceleași drepturi ca și sportivii, cu excepția cazurilor în care acțiunile sunt organizate în localitățile în care își au domiciliul aceste persoane și organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonați, situație în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz.(4) Numărul, structura și componența nominală ale participanților la acțiunile de pregătire sportivă se stabilesc de organizațiile sportive organizatoare, în funcție de ramura de sport, de scopul și importanța acțiunii și de resursele financiare prevăzute în buget.  +  Articolul 5Pe durata acțiunilor de pregătire sportivă desfășurate în altă localitate decât în cea de domiciliu, la care participă sportivi elevi, pentru asigurarea pregătirii școlare a acestora pot participa și cadre didactice, într-un program stabilit în comun de federația sportivă națională și conducerea unității de învățământ; cadrele didactice beneficiază de aceleași drepturi ca și sportivii.B. La competițiile sportive și la alte acțiuni sportive interne și internaționale  +  Articolul 6(1) La competițiile sportive interne și internaționale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenți medicali, fizioterapeuți, operatori video, arbitrii, observatori, alți specialiști, precum și alte persoane din cadrul autorității, instituției sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condițiilor tehnice și administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiție și realizării obiectivelor propuse.-------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013.(2) Sportivii și celelalte persoane care participă la competițiile sportive alcătuiesc delegația sportivă a organizației sportive pe care o reprezintă.(3) Numărul, structura și componența nominală ale delegației sportive care participă la competiții sportive și perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizația sportivă pe care o reprezintă, în raport cu regulamentul competiției, necesitățile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite și cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget.  +  Articolul 7La celelalte acțiuni sportive interne și internaționale prevăzute de prezentele norme, numărul, structura și componența nominală ale participanților se stabilesc, după caz, de organizația sportivă organizatoare sau participantă la acțiune, în raport cu regulamentele ori condițiile de participare comunicate de organizatori, scopul și obiectivele acțiunii și prevederile bugetare aprobate cu această destinație.  +  Articolul 8Numărul arbitrilor la competițiile sportive interne și internaționale se stabilește de federațiile sportive naționale, respectiv de federațiile sportive internaționale, conform regulamentelor proprii.  +  Capitolul IV Categoriile de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea acțiunilor sportive  +  Secţiunea 1 Cheltuieli de transport  +  Articolul 9(1) Transportul participanților la acțiunile sportive organizate în țară, în altă localitate decât cea în care își au domiciliul aceștia, se poate efectua, după caz:a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanțe de până la 300 km și clasa I pe distanțe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă și se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanțe mai mari de 300 km și pe timp de noapte;b) cu mijloace de transport auto ale entităților organizatoare sau participante;c) cu mijloace de transport în comun;d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare și altele asemenea;e) cu avionul, clasa economică;f) cu navele de călători, după tariful clasei I;g) cu autoturismul proprietate personală, în condițiile legii.(2) La acțiunile de pregătire sportivă care se desfășoară în localitatea în care își au domiciliul, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfășurare a acțiunii de pregătire, pe baza legitimațiilor de călătorie sau a abonamentului.(3) Transportul participanților de la locul de cazare la locul de desfășurare a acțiunii se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun, în condițiile legii.  +  Articolul 10Pentru deplasarea participanților la acțiunile sportive organizate în străinătate, entitățile trimițătoare pot efectua cheltuieli privind transportul acestora, astfel:a) cu avionul, la clasa economică;b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit;c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităților trimițătoare;d) cu autoturismul proprietate personală, în condițiile legii;e) cu navele de călători, după tariful clasei I.  +  Articolul 11(1) La acțiunile sportive organizate în țară și în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport și:a) taxele pentru trecerea podurilor;b) taxele de traversare cu bacul;c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port;d) alte taxe privind circulația pe drumurile publice, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum și comisioanele percepute de agențiile de voiaj;f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale și echipament sportiv, aparatură medicală și altele asemenea.(2) La acțiunile sportive interne și internaționale se mai pot efectua cheltuieli privind:a) transportul materialelor și echipamentelor sportive, al medicamentelor și aparaturii medicale necesare sportivilor și personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii și/sau participării la competiția sportivă;b) transportul documentațiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acțiunii;c) transportul pe destinația dus-întors dintre aeroport sau gară și locul de cazare.  +  Secţiunea a 2-a Cheltuieli de cazare  +  Articolul 12(1) Cazarea participanților la activitățile sportive organizate în țară se poate face, după caz:a) în unitățile de cazare pentru sportivi;b) în cămine școlare sau studențești;c) în locuințe închiriate în condițiile legii;d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv.-------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013.(2) Cazarea participanților la competițiile sportive și la alte acțiuni sportive internaționale organizate în țară se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcție de nivelul, importanța și/sau regulamentul competiției, după caz.(3) La acțiunile sportive organizate în străinătate cazarea participanților se face, după caz:a) în hotelurile în care au loc acțiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor;b) în alte hoteluri sau spații de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispozițiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate.(4) În cazuri temeinic justificate, conducătorul entității trimițătoare poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare, în limita prevederilor bugetare aprobate.(5) În cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum și costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.  +  Secţiunea a 3-a Cheltuieli de masă  +  Articolul 13(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acțiunile sportive organizate în țară se diferențiază pe categorii de acțiuni, după cum urmează: ┌───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│              Acțiunea                                 │    Limite       ││                                                       │ maxime/persoană │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│a) Competiții sportive interne:                        │                 ││- de nivel comunal, orășenesc sau municipal            │până la 45 lei   ││- de nivel județean                                    │până la 50 lei   ││- de nivel zonal sau interjudețean                     │până la 60 lei   ││- de nivel național                                    │până la 70 lei   │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│b) Acțiuni de pregătire sportivă și alte acțiuni       │                 ││sportive desfășurate în țară, organizate și/sau        │                 ││finanțate, după caz, de:                               │                 ││- cluburile sportive, asociațiile județene și a        │până la 85 lei   ││municipiului București pe ramură de sport, direcțiile  │                 ││județene pentru sport și tineret și Direcția pentru    │                 ││Sport și Tineret a Municipiului București              │                 ││- federațiile sportive naționale, alte organizații     │                 ││sportive naționale, Comitetul Olimpic și Sportiv Român,│                 ││instituții publice de nivel național                   │până la 100 lei  │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│c) Competiții sportive și alte acțiuni sportive        │                 ││internaționale desfășurate în țară, organizate și/sau  │                 ││finanțate de:                                          │                 ││- cluburile sportive, asociațiile județene și a        │                 ││municipiului București pe ramură de sport, direcțiile  │                 ││județene pentru sport și tineret și Direcția pentru    │                 ││Sport și Tineret a Municipiului București              │până la 90 lei   ││- federațiile sportive naționale și alte organizații   │până la 100 lei  ││sportive naționale                                     │                 ││- Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul       │până la 110 lei  ││Olimpic și Sportiv Român, ministerele și alte          │                 ││instituții publice de nivel național                   │                 │└───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘ (la 05-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 13 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (2) La încheierea competițiilor sportive și a altor acțiuni sportive internaționale desfășurate în țară se poate organiza și finanța o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii și oficialii participanți, precum și cu alte persoane care au contribuit la organizarea acțiunii, în limita sumei de 110 lei de persoană. În această situație, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai folosește. În cadrul meselor oficiale se pot deconta și băuturi alcoolice. (la 05-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 13 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (3) La competițiile sportive organizate în țară, organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 10 lei/persoană/joc sau reuniune. (la 05-10-2016, Alineatul (3) din Articolul 13 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (4) La acțiunile de pregătire sportivă și la competițiile sportive sunt interzise includerea și decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.(5) La acțiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanți până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispozițiile legale în materie pentru fiecare țară în care are loc deplasarea.(6) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în condițiile legii.(7) În situația în care cheltuielile de masă la acțiunile sportive desfășurate în străinătate se asigură de către partenerii externi, participanții la aceste acțiuni pot beneficia de până la 50% din diurna stabilită pentru țara în care are loc deplasarea.(8) Prevederile alin. (7) se aplică și în situația în care cheltuielile de întreținere și cazare a participanților în străinătate se asigură din sumele plătite organizatorilor de către entitățile participante, la nivelul comunicat de aceștia.(9) În cazul deplasării în străinătate cu trenul sau cu mijloace de transport auto delegațiile sportive române beneficiază de masă la nivelul limitelor prevăzute la alin. (1), numai pe durata călătoriei pe teritoriul României.(10) Cheltuielile zilnice de masă prevăzute în prezentul articol reprezintă limite maxime. Cuantumul efectiv al acestora se aprobă de conducerea organizației sportive, în funcție de specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de unitatea la care li se asigură masa, în limita prevederilor bugetare aprobate.  +  Secţiunea a 4-a Cheltuieli privind alimentația de efort  +  Articolul 14(1) Pentru asigurarea unei alimentații corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentație de efort - în alimente -, acordată după cum urmează:a) de către federațiile sportive naționale sau cluburile sportive, pentru sportivii din loturile olimpice/paralimpice și naționale, la toate categoriile de vârstă - până la 900 lei lunar/persoană; (la 05-10-2016, Litera a) din Articolul 14 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) b) de către direcțiile județene pentru sport și tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București sau cluburile sportive, pentru ceilalți sportivi legitimați din secțiile cluburilor, la toate categoriile de vârstă - până la 600 lei lunar/persoană.------Lit. b) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013. (la 05-10-2016, sintagma: direcțiile pentru sport județene și a municipiului București a fost înlocuită de Punctul 17, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (2) Criteriile de acordare se stabilesc, după caz, de federațiile sportive naționale, de direcțiile județene pentru sport și tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București și de cluburile sportive, în raport cu performanțele realizate de sportiv și cu obiectivele asumate de acesta. (la 05-10-2016, sintagma: direcțiile pentru sport județene și a municipiului București a fost înlocuită de Punctul 17, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (3) Alimentația de efort se acordă, pentru aceeași perioadă, de către o singură structură sportivă sau de către direcțiile județene pentru sport și tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București. (la 05-10-2016, sintagma: direcțiile pentru sport județene și a municipiului București a fost înlocuită de Punctul 17, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 )  +  Articolul 15Pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi, structurile sportive și direcțiile județene pentru sport și tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București nu pot acorda alimentație de efort. (la 05-10-2016, sintagma: direcțiile pentru sport județene și a municipiului București a fost înlocuită de Punctul 17, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 )  +  Articolul 16Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii și juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 15 lei/sportiv. (la 05-10-2016, Articolul 16 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 )  +  Secţiunea a 5-a Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor și a altor persoane  +  Articolul 17(1) Organizațiile sportive care organizează competiții sportive interne și internaționale pot finanța, pentru arbitrii care sunt nominalizați la acestea, cheltuieli privind indemnizația de arbitraj în limitele următoare:La discipline individuale:                                                              - lei -┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│ Competiții sportive │                                               ││    internaționale   │           Competiții sportive interne:        ││    organizate de:   │                                               │├─────────┬───────────┼──────────────┬────────┬─────────────┬─────────┤│federații│alte       │nivel comunal,│de nivel│  de nivel   │ de nivel││sportive │organizații│orășenesc sau │județean│ zonal sau   │ național││naționale│ sportive  │ municipal    │        │interjudețean│         │├─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────────┼─────────┤│  400    │  200      │      30      │    60  │     100     │  140    │└─────────┴───────────┴──────────────┴────────┴─────────────┴─────────┘La jocuri sportive:                                                              - lei -┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│ Competiții sportive │                                               ││    internaționale   │           Competiții sportive interne:        ││    organizate de:   │                                               │├─────────┬───────────┼──────────────┬────────┬─────────────┬─────────┤│federații│alte       │nivel comunal,│de nivel│  de nivel   │ de nivel││sportive │organizații│orășenesc sau │județean│ zonal sau   │ național││naționale│ sportive  │ municipal    │        │interjudețean│         │├─────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────────┼─────────┤│  400    │  200      │      30      │    60  │     100     │  210    │└─────────┴───────────┴──────────────┴────────┴─────────────┴─────────┘ (la 05-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 17 , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (2) Indemnizația sportivă de arbitraj se poate acorda pe meci sau reuniune, după caz, nivelul acesteia fiind:a) pentru arbitrul principal, 100% din sumele prevăzute la alin. (1);b) pentru arbitrul secund, 75% din indemnizația sportivă a arbitrului principal.(3) Pentru activitatea de secretariat desfășurată înainte, în timpul sau după derularea competiției, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 2-4 indemnizații sportive la nivelul unui arbitru secund, în funcție de nivelul competiției.(4) Medicii pot primi 100% din indemnizația sportivă de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenții medicali 75% din indemnizația sportivă a medicilor.(5) În cazul în care arbitrii participanți la o competiție sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfășurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocației de masă în numerar, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezentele norme, impozitată în conformitate cu prevederile legale.(6) Cheltuielile de transport, masă și cazare pentru arbitrii și oficialii delegați la competițiile sportive pot fi finanțate de către entitățile sportive organizatoare în limitele prevăzute de prezentele norme.-------Alin. (6) al art. 17 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013.  +  Secţiunea a 6-a Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor și a echipamentului sportiv și a altor bunuri  +  Articolul 18Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor, precum și pentru asigurarea materialelor și echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport și a altor bunuri necesare realizării acțiunilor sportive pot fi efectuate astfel:*Font 9*┌────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐│Nr. │ │ Finanțarea │ ││crt.│ Categoria de asigurați │ cheltuielilor │ Perioada │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 1. │Sportivi, antrenori și alți specialiști ai │ │ ││ │clubului │Cluburile sportive │anual │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 2. │Sportivi, antrenori și alți specialiști din│Federațiile sportive│pe perioada ││ │cadrul loturilor naționale și olimpice, │naționale │acțiunilor de ││ │precum și cei aflați în pregătire la │ │pregătire și a ││ │centrele naționale olimpice de pregătire a │ │competițiilor ││ │juniorilor │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 3. │Membrii delegațiilor sportive participante │Comitetul Olimpic și│pe perioada acțiunii││ │la: │Sportiv Român │ ││ │- jocurile olimpice; │ │ ││ │- Festivalul Olimpic al Tineretului │ │ ││ │ European │ │ ││ │- jocurile olimpice de tineret │ │ ││ │- Jocurile Europei │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 4. │Membrii delegațiilor sportive participante │Titularul acțiunii │pe perioada acțiunii││ │la competițiile prevăzute la lit. b), c), │ │ ││ │d), f), g), h) și i) ale art. 25 alin. (1) │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 5. │Materiale, echipament, mijloace de │ │pe perioada ││ │transport, alte bunuri │Titularul acțiunii │acțiunii" │└────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘-------Art. 18 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013.  +  Secţiunea a 7-a Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv  +  Articolul 19Pentru realizarea acțiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziționarea de instalații și materiale sportive, echipament sportiv de pregătire și competiție, ținuta de reprezentare, după caz, în limita fondurilor prevăzute în buget.  +  Secţiunea a 8-a Cheltuieli medicale și pentru controlul doping  +  Articolul 20(1) Comitetul Olimpic și Sportiv Român și federațiile sportive naționale pot să procure pentru sportivii din loturile olimpice/paralimpice și naționale vitamine, susținătoare de efort și medicamente, în baza prescripției medicale, pentru perioada acțiunilor de pregătire sportivă a acestora și a competițiilor sportive ale căror cheltuieli de participare sunt finanțate de acestea, în limita bugetului aprobat în acest scop, astfel:a) vitamine și susținătoare de efort, în sumă de până la 40 lei/zi pentru fiecare sportiv;b) medicamente și materiale sanitare, unguente și produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere și recuperare, în sumă de până la 20 lei/zi pentru fiecare sportiv.(2) Celelalte structuri sportive, precum și direcțiile pentru sport și tineret județene și a municipiului București pot să procure, în baza prescripției medicale:a) vitamine și susținătoare de efort, în sumă de până la 20 lei/zi pentru fiecare sportiv;b) medicamente, materiale sanitare, unguente și produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere și recuperare, în sumă de până la 10 lei/zi pentru fiecare sportiv, în cadrul prevederilor bugetare aprobate în acest scop. (la 05-10-2016, Articolul 20 din Sectiunea a 8-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 )  +  Articolul 21(1) Structurile sportive și Comitetul Olimpic și Sportiv Român pot efectua cheltuieli pentru asistență și investigații medicale, respectiv rezonanță magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi și altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanță, precum și pentru realizarea intervențiilor chirurgicale și a tratamentelor postoperatorii ale acestora, astfel:a) Comitetul Olimpic și Sportiv Român, pentru sportivii loturilor olimpice;b) federațiile sportive naționale, pentru sportivii loturilor naționale;c) celelalte structuri sportive, pentru sportivii legitimați.(2) Organizațiile sportive care au în administrare sau folosință baze sportive pot efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale cu medicamente, materiale și aparatură sanitară și de refacere după efort, pentru acordarea asistenței medicale de urgență, și a stațiilor doping cu echipamente de specialitate, în limita prevederilor bugetare aprobate în acest scop.(3) Pentru realizarea controalelor doping, organizațiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în țară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaționale a fi efectuate în străinătate.  +  Secţiunea a 9-a Alte categorii de cheltuieli  +  Articolul 22(1) Pentru organizarea, respectiv desfășurarea acțiunilor sportive reglementate de prezentele norme, organizațiile sportive pot efectua, după caz, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cheltuieli și pentru:a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferință, spații, aparatură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor;b) refacere după efort, recuperare și igienă personală, cum ar fi saună, masaj și altele asemenea;c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice și a respectării normelor de pază și protecție contra incendiilor, la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;d) achiziționarea de panouri și materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite și alte materiale consumabile, aranjamente florale;e) taxe de înscriere și/sau de participare la acțiunile sportive, taxe de organizare a acțiunilor, în condițiile stabilite de organizatori;f) obținerea vizelor de intrare în țările în care au loc acțiunile;g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri și medicamente specifice unor țări sau localități, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor;h) activități culturale;i) plata lectorilor și a translatorilor;j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea și altele asemenea, în limita sumei de 17 lei/zi/persoană, în cazul acțiunilor sportive, altele decât cele de pregătire; (la 05-10-2016, Litera j) din Articolul 22 , Sectiunea a 9-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) k) taxe de parcare și servicii de protocol la acțiunile sportive internaționale;l) comisioane și taxe bancare pentru obținerea valutei.(2) Pentru realizarea acțiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță în domeniul sportului, pentru formarea și perfecționarea personalului de specialitate, precum și a celorlalte acțiuni sportive, organizațiile sportive, în limita prevederilor bugetare aprobate, mai pot efectua:a) cheltuieli pentru studii de cercetare și documentare în domeniul educației fizice și sportului;b) cheltuieli pentru procurarea de cărți și alte publicații cu profil sportiv;c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea și altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu;d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice și de promovare a activității sportive;e) cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul sportului;f) achiziții de licențe pentru software de bază și upgrade, servicii de programare și de întreținere pentru aplicații software în domeniul sportului;g) cursuri de formare și perfecționare a specialiștilor.(3) Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, Comitetul Olimpic și Sportiv Român și federațiile sportive naționale pot efectua cheltuieli privind contribuțiile și cotizațiile anuale la organismele internaționale cu profil sportiv la care sunt afiliate, conform normelor legale, respectiv regulamentelor acestora.--------------Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenția Națională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret".(4) Cluburile sportive deținătoare de cai pot prevedea în buget cheltuieli pentru asigurarea hranei acestora, pentru medicamente, vitamine și susținătoare de efort.(5) Pentru ramurile de sport individuale de luptă prin contact, structurile sportive pot efectua cheltuieli cu plata indemnizației sportive pentru parteneri, în limita sumei de 300 lei/meci.  +  Articolul 23(1) La acțiunile sportive internaționale, delegațiilor sportive străine li se pot oferi cadouri, după cum urmează:a) pentru cele organizate în țară:───────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────         Acțiunea │ Finanțatorul │ Valoarea───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────Campionate mondiale și europene│Organizatorul acțiunii│până la 230 lei/delegație                               │ │sportivă───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────Alte competiții sportive │Organizatorul acțiunii│până la 200 lei/delegațieinternaționale │ │sportivă───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────Alte acțiuni sportive │Organizatorul acțiunii│până la 175 lei/delegațieinternaționale │ │sportivă───────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────b) la acțiunile sportive internaționale organizate în străinătate:───────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────         Acțiunea │ Finanțatorul │ Valoarea───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────Jocurile olimpice │Comitetul Olimpic și │până la 3.000 lei/ramură                               │Sportiv Român │de sport───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────Campionate mondiale și europene│Organizația sportivă │până la 2.000 lei/acțiune                               │ participantă │───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────Alte competiții sportive │Organizația sportivă │până la 1.500 lei/acțiuneinternaționale │participantă │───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────Alte acțiuni sportive │Organizația sportivă │până la 1.200 lei/acțiuneinternaționale │participantă │───────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────(2) Costul materialelor de promovare a activității sportive, cum ar fi: tricouri, cravate, eșarfe, diplome, medalii, cupe, plachete, fanioane, insigne, brelocuri, afișe și pliante și altele asemenea nu se include în sumele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 24(1) Cluburile sportive pot efectua încasări din transferul sportivilor proprii la alte cluburi sportive, în conformitate cu grilele sau normele de transfer ale federațiilor sportive naționale de specialitate.(2) Cluburile sportive pot efectua plăți pentru transferul de la alte cluburi al sportivilor, din veniturile proprii ale acestora, cu respectarea grilelor sau normelor de transfer prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 24^1(1) La propunerea organului competent din cadrul federației sportive naționale, prin ordin al ministrului tineretului și sportului, se poate acorda titlul de sportiv de înaltă performanță sportivului de performanță care îndeplinește una dintre următoarele condiții:a) la disciplinele sportive individuale:(i) s-a clasat pe locurile I-VI la ultima ediție a jocurilor olimpice/paralimpice;(ii) s-a clasat pe locurile I-VI la campionatele mondiale/campionatele mondiale pentru persoane cu nevoi speciale, locurile I-III la campionatele europene/campionatele europene pentru persoane cu nevoi speciale, în probele olimpice/paralimpice, în ciclul olimpic/paralimpic aflat în derulare;(iii) s-a calificat în grupa mondială a Cupei Davis sau Cupa Federației, la tenis;b) la jocurile sportive:(i) a participat cu echipa la ultima ediție a jocurilor olimpice/paralimpice;(ii) s-a calificat la turneele finale ale campionatului mondial/campionatul mondial pentru persoane cu nevoi speciale și/sau la turneele finale ale campionatului european/campionatului european pentru persoane cu nevoi speciale, în probele olimpice/paralimpice, în ciclul olimpic/paralimpic aflat în derulare;(iii) s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale la rugby. (la 05-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 24^1 , Sectiunea a 9-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (2) Pentru jocurile sportive: fotbal, handbal, polo, baschet, volei, rugby, hochei, sportivii care activează în cadrul clubului la care sunt legitimați în cupa europeană de cel mai înalt nivel competițional, organizată de federația internațională pe ramura de sport sau, după caz, de organismul internațional tutelar, și care se califică în fazele finale ale competiției se pot asimila sportivului de înaltă performanță în sezonul competițional în derulare.(3) În vederea ducerii la îndeplinire a atribuției Ministerului Tineretului și Sportului prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. i) liniuța a treia din Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, prin ordin al ministrului tineretului și sportului, la propunerea organului competent din cadrul federației sportive naționale, i se poate acorda titlul de antrenor național antrenorului care îndeplinește următoarele condiții:a) la disciplinele sportive individuale a pregătit, în calitate de antrenor principal al lotului național de seniori, unul sau mai mulți sportivi de înaltă performanță care s-au clasat pe locurile I-VI la ultima ediție a jocurilor olimpice/paralimpice; (la 05-10-2016, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 24^1 , Sectiunea a 9-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) b) la jocurile sportive a pregătit, în calitate de antrenor principal al lotului național de seniori, echipa sportivă care a participat la ultima ediție a jocurilor olimpice/paralimpice. (la 05-10-2016, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 24^1 , Sectiunea a 9-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (4) În scopul premierii persoanelor prevăzute la alin. (1) și (3) se pot acorda:a) o indemnizație sportivă ce reprezintă suma de bani, distinctă de orice altă formă de retribuire, care se acordă pentru activitatea de pregătire și participare în competițiile sportive, în scopul obținerii unor înalte performanțe; și/saub) premiu/recompensă - suma de bani și/sau obiecte acordată/acordate pentru obținerea rezultatelor de înaltă performanță în competițiile sportive; și/sauc) prima de lot olimpic - suma de bani care se acordă pentru activitatea de pregătire și participare în competițiile sportive, în scopul obținerii calificării și obținerea de performanță la proxima ediție a jocurilor olimpice.-------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013.  +  Capitolul V Premii, indemnizații sportive, prime și alte drepturiA. Premii pentru sportivi  +  Articolul 25(1) Pentru performanțele deosebite obținute în competiții sportive, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federațiile sportive naționale, Federația Sportului Școlar și Universitar, ministerele și alte instituții centrale care au în subordine structuri sportive pot acorda sportivilor, în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, de contribuția personală și în limita bugetului aprobat, premii/recompense în lei și/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în tabelul următor:┌────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────────────────┐│      Competiția        │  Locul  │  Locul  │  Locul  │  Locul  │  Locul  │  Locul  │       Cine acordă    ││                        │    I    │    II   │    III  │   IV    │    V    │    VI   │ premiile/recompensele│├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│a) Jocuri olimpice -    │  70.000 │  56.000 │  42.000 │  28.000 │  21.000 │  14.000 │Comitetul Olimpic     ││echivalentul în lei     │   euro  │   euro  │   euro  │   euro  │   euro  │   euro  │și Sportiv Român      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│b) Jocuri olimpice de   │         │         │         │         │         │         │Comitetul Olimpic și  ││tineret - lei           │  18.000 │  13.000 │   9.000 │   7.000 │   5.000 │   2.500 │Sportiv Român         │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│c) Jocuri paralimpice - │  70.000 │  56.000 │  42.000 │  28.000 │  21.000 │  14.000 │Ministerul Tineretului││echivalentul în lei     │   euro  │   euro  │   euro  │   euro  │   euro  │   euro  │și Sportului          │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│d) Campionate mondiale/ │         │         │         │         │         │         │Ministerul Tineretului││Campionate mondiale     │         │         │         │         │         │         │și Sportului          ││pentru persoane cu      │         │         │         │         │         │         │                      ││nevoi speciale:         │         │         │         │         │         │         │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││- seniori;              │  56.000 │  37.000 │  30.000 │  10.000 │   7.000 │   5.000 │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││- tineret, juniori I;   │  19.000 │  11.000 │   8.000 │   3.000 │   2.500 │   1.500 │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││- juniori II, cadeți;   │         │         │         │         │         │         │                      ││- lei                   │  11.000 │   8.000 │   6.000 │   2.000 │   1.500 │   1.000 │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│e) Campionate europene/ │         │         │         │         │         │         │Ministerul Tineretului││Campionate europene     │         │         │         │         │         │         │și Sportului          ││pentru persoane cu      │         │         │         │         │         │         │                      ││nevoi speciale:         │         │         │         │         │         │         │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││- seniori;              │  37.000 │  22.000 │  15.000 │   4.500 │   4.000 │   3.000 │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││- tineret, juniori I;   │  11.000 │   8.000 │   5.500 │   2.500 │   2.000 │   1.500 │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││- juniori II, cadeți;   │         │         │         │         │         │         │                      ││- lei                   │   6.000 │   4.500 │   3.000 │   2.000 │   1.500 │   1.000 │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│f) Festivalul Olimpic   │   6.000 │   4.000 │   3.000 │   2.000 │   1.500 │   1.000 │Comitetul Olimpic și  ││al Tineretului European │         │         │         │         │         │         │Sportiv Român         ││- lei                   │         │         │         │         │         │         │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│g) Jocuri mondiale      │         │         │         │         │         │         │                      ││universitare,           │   4.000 │   3.000 │   2.500 │   2.000 │   1.500 │   1.000 │Ministerul de resort  ││Campionate mondiale     │         │         │         │         │         │         │                      ││școlare și universitare,│         │         │         │         │         │         │                      ││militare, ale           │         │         │         │         │         │         │                      ││polițiștilor, feroviare │         │         │         │         │         │         │                      ││și altele asemenea - lei│         │         │         │         │         │         │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│h) Campionate europene  │         │         │         │         │         │         │                      ││școlare și universitare │   4.000 │   3.000 │   2.500 │   2.000 │   1.500 │   1.000 │Ministerul de resort  ││- lei                   │         │         │         │         │         │         │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│i) Jocurile             │   8.000 │   3.000 │   2.000 │      -  │      -  │      -  │Ministerul Tineretului││francofoniei - lei      │         │         │         │         │         │         │și Sportului          │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│j) Cupe mondiale        │         │         │         │         │         │         │                      ││interțări - seniori -   │         │         │         │         │         │         │Federațiile sportive  ││lei                     │   3.500 │   2.500 │   2.000 │      -  │      -  │      -  │naționale             │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│k) Cupe europene        │         │         │         │         │         │         │                      ││interțări - seniori -   │         │         │         │         │         │         │Federațiile sportive  ││lei                     │   3.500 │   2.500 │   2.000 │      -  │      -  │      -  │naționale             │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│l) Cupe europene        │         │         │         │         │         │         │                      ││intercluburi - seniori  │   3.000 │   2.000 │   1.500 │      -  │      -  │      -  │Cluburile sportive    ││- lei                   │         │         │         │         │         │         │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│m) Campionate naționale:│         │         │         │         │         │         │Cluburile sportive și │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤federațiile sportive  ││- sporturi individuale: │         │         │         │         │         │         │naționale             │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││● seniori               │   2.000 │   1.500 │   1.200 │      -  │      -  │      -  │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││● tineret, juniori I    │   1.200 │     800 │     500 │      -  │      -  │      -  │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││● juniori II, cadeți    │     900 │     700 │     400 │      -  │      -  │      -  │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││- jocuri sportive:      │         │         │         │         │         │         │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││● seniori               │   4.000 │   3.000 │   2.000 │      -  │      -  │      -  │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││● tineret, juniori I    │   3.000 │   2.000 │   1.500 │      -  │      -  │      -  │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││● juniori II, cadeți    │         │         │         │         │         │         │                      ││- lei                   │   2.000 │   1.500 │   1.000 │      -  │      -  │      -  │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│n) Cupa României        │   1.500 │   1.200 │   1.000 │      -  │      -  │      -  │Cluburile sportive    │├────────────────────────┤         │         │         │         │         │         │                      ││- discipline individuale│         │         │         │         │         │         │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││- jocuri sportive - lei │   3.000 │   2.000 │   1.500 │      -  │      -  │      -  │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│o) Jocurile Europei     │  15.000 │   9.000 │   6.000 │   5.000 │   3.000 │   2.500 │Comitetul Olimpic și  ││- lei                   │         │         │         │         │         │         │Sportiv Român         │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│p) Jocurile INVICTUS    │         │         │         │         │         │         │                      ││- lei                   │  20.000 │  15.000 │  12.000 │   9.000 │   7.000 │   5.000 │Ministerul de resort  │└────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────────────────┘ (la 09-10-2017, Alineatul (1) din Articolul 25 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 731 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 09 octombrie 2017 ) (la 05-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 25 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (3) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ștafete, precum și la jocurile sportive, valoarea premiului prevăzut în prezentele norme este individuală.(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1) și (2), pentru rezultatele deosebite obținute în anul 2012 de către sportivii care au participat la Campionatele Europene de Gimnastică de la Bruxelles, se acordă premii prin suplimentarea cu 100% a cuantumurilor prevăzute la alin. (1) lit. d).-------------Alin. (4) al art. 25 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 506 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru premierea rezultatelor obținute de sportivii români la Jocurile Paralimpice de la Londra 2012, nivelul premiilor va fi cel prevăzut pentru performanțele obținute de sportivii români la jocurile olimpice.-------------Alin. (5) al art. 25 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 924 din 12 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012.(6) Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român poate aproba premierea suplimentară a sportivilor care au obținut locurile I-VI la Jocurile Paralimpice și a antrenorilor acestora, cu o sumă de până la 30% din valoarea premiului acordat conform alin. (5).-------------Alin. (6) al art. 25 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 924 din 12 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012. (la 05-10-2016, Alineatul (7) din Articolul 25 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (8) În cazul jocurilor sportive și al tenisului, pentru calificările echipelor sportive la competiții internaționale menționate în tabel, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român pot acorda sportivilor și colectivelor tehnice, în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, de contribuția personală și în limita bugetului aprobat, premii/recompense în bani și/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute astfel:                                                                     - euro -┌─────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐│ Competiția │ Calificări │Cine acordă premiile/││ │ │ recompensele │├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│a) Jocurile olimpice │până la 3.000 │Comitetul Olimpic și ││ │ │Sportiv Român │├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│b) Campionatele mondiale turneu │ │Ministerul ││final │până la │Tineretului și ││- seniori │2.000 │Sportului ││- tineret, juniori I │ 800 │ │├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│c) Campionatele europene turneu │ │Ministerul ││final │până la │Tineretului și ││- seniori │1.000 │Sportului ││- tineret, juniori I │ 500 │ │├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│d) Cupa Davis*) - calificări în │până la 3.000 │Ministerul ││Grupa mondială │ │Tineretului și ││FED CUP*) - faza finală │ │Sportului │└─────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘________________*) Cupa Davis și, respectiv, FED CUP reprezintă în ramura de sport tenis competiția cu valoare de campionat mondial pentru echipele naționale masculin și feminin.---------------Alin. (8) al art. 25 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013.(9) Prin excepție de la alin. (1) și (2), pentru rezultatele deosebite obținute în 2014 de echipa națională de handbal feminin junioare U18 la Campionatul Mondial din Macedonia se acordă premii prin suplimentarea cu 100% a cuantumurilor prevăzute la alin. (1) lit. c).---------------Alin. (9) al art. 25 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 673 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014.(10) Prin excepție de la alin. (1), pentru rezultatele deosebite obținute de către sportivii care au participat Jocurile Olimpice de la Rio și s-au clasat pe locurile IV-VI, se acordă premii, de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român, prin suplimentarea cu 100% a cuantumurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), în limita bugetului aprobat pe anul 2016.----------Alin. (10) al art. 25 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 616 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016.(11) Beneficiază de premiul stabilit pentru locul VI la Jocurile INVICTUS și participanții înscriși în competiție care nu s-au clasat pe primele 6 locuri. (la 09-10-2017, Articolul 25 din Capitolul V a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 731 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 09 octombrie 2017 )  +  Articolul 26(1) Sportivii premiați de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, clasați pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale și europene, pot primi premii și din partea:---------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenția Națională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret".a) cluburilor sportive de care aparțin, în limita prevederilor bugetare aprobate;b) ministerelor și a celorlalte instituții centrale în a căror subordine se află cluburile de care aparțin sportivii premiați, în limita prevederilor bugetare aprobate.(2) Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (1) nu pot depăși 50% din valoarea premiilor acordate de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român.---------------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenția Națională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret".  +  Articolul 27La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obținute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, și clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare performanță obținută.  +  Articolul 28La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se face atât pentru performanțele obținute la probele individuale, cât și pentru cele obținute în cadrul concursului pe echipe.  +  Articolul 29(1) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competițiilor sportive interne de nivel național de seniori, cluburile sportive pot acorda premii/recompense astfel:a) un premiu/o recompensă de până la 900 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în primul eșalon valoric al competiției;b) un premiu/o recompensă de până la 600 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în al doilea eșalon valoric al competiției.Premiile/Recompensele se acordă diferențiat, în funcție de valoarea meciurilor și de contribuția fiecărui sportiv.(2) Sportivii clasați pe locurile I, II și III în competițiile interne neprevăzute la art. 25 pot primi din partea organizatorilor un premiu/o recompensă în bani sau în obiecte, în valoare de până la 390 lei, 290 lei și, respectiv, 190 lei/persoană, din venituri proprii.-------Art. 29 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013.  +  Articolul 30(1) Pentru realizarea unor recorduri omologate de forurile sportive abilitate se pot acorda premii în lei până la valoarea sumelor din tabelul următor:                                                           - lei -┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│a) Olimpic/Paralimpic                                   │   24.000│├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│b) Olimpic de tineret                                   │   14.000│├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│c) Mondial/Mondial pentru persoane cu nevoi speciale    │         ││- seniori - probe olimpice/paralimpice                  │   24.000││          - probe neolimpice                            │   10.000││- tineret - probe olimpice/paralimpice                  │   14.000││          - probe neolimpice                            │    7.000││- juniori - probe olimpice/paralimpice                  │   10.000││          - probe neolimpice                            │    5.600│├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│d) European/European pentru persoane cu nevoi speciale  │         ││- seniori - probe olimpice/paralimpice                  │   17.500││          - probe neolimpice                            │    7.000││- tineret - probe olimpice/paralimpice                  │   10.500││          - probe neolimpice                            │    5.600││- juniori - probe olimpice/paralimpice                  │    7.000││          - probe neolimpice                            │    4.200│├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│e) Național/Național pentru persoane cu nevoi speciale  │         ││- seniori - probe olimpice/paralimpice                  │    2.800││          - probe neolimpice                            │    1.100││- tineret - probe olimpice/paralimpice                  │    1.700││          - probe neolimpice                            │      850││- juniori I - probe olimpice/paralimpice                │    1.400││            - probe neolimpice                          │      700││- juniori II - probe olimpice/paralimpice               │    1.100││             - probe neolimpice                         │      560│└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘ (la 05-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 30 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (2) Premiile pentru recordurile olimpice se finanțează din bugetul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, cele pentru recordurile mondiale, europene și pentru recordurile paralimpice din bugetul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, iar cele pentru recordurile naționale din bugetul federațiilor sportive naționale.-------------Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 924 din 12 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012.(3) Cluburile sportive pot acorda sportivilor premii pentru realizarea de recorduri în limita a 50% din valoarea premiului acordat potrivit alin. (1), în limita prevederilor bugetare aprobate.(4) Premiile pentru recorduri pot fi acordate numai după omologarea recordurilor de către forurile sportive abilitate.  +  Articolul 31Premiile pentru locurile I-III la campionatele naționale se pot acorda numai în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv, în funcție de valoarea performanței.B. Premii pentru antrenori, tehnicieni și alți specialiști  +  Articolul 32(1) Antrenorii care au contribuit la realizarea performanțelor de către sportivi la jocurile olimpice, campionatele mondiale și europene și la alte competiții prevăzute la art. 25, precum și la realizarea recordurilor omologate prevăzute la art. 30 alin. (1) pot fi premiați/ recompensați, la propunerea federațiilor sportive naționale, în funcție de:a) valoarea performanței obținute de sportivi;b) gradul de realizare a obiectivelor planificate;c) durata participării acestora la pregătirea sportivului/sportivilor;d) responsabilitatea avută în pregătirea sportivului, respectiv a sportivilor premiați/recompensați, după caz.(2) Nivelul maxim al premiului/recompensei ce se poate acorda antrenorilor pentru performanțele obținute de sportivi, inclusiv pentru recordurile realizate de aceștia, la una dintre competițiile sportive prevăzute la art. 25 se stabilește după cum urmează:A. la disciplinele sportive individuale:- antrenorul sau antrenorul național care a pregătit un singur sportiv premiat/recompensat poate primi un premiu/ o recompensă, al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea celui acordat sportivului premiat/recompensat;- antrenorul care a pregătit mai mulți sportivi premiați/recompensați poate primi un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea cumulată a premiilor/recompenselor unitare ale sportivilor pregătiți.La disciplinele sportive individuale olimpice la care pregătirea este asigurată de mai mulți antrenori, iar competiția se desfășoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea/recompensarea persoanelor respective se face astfel:- antrenorul principal sau antrenorul național poate primi un premiu/o recompensă compus/compusă din valoarea cea mai mare a unui premiu/unei recompense, cumulată cu valoarea fiecăruia/fiecăreia dintre celelalte premii/recompense obținute de către sportivii pregătiți;- antrenorii secunzi pot primi câte un premiu/o recompensă de până la 75% din valoarea premiului/recompensei acordat/acordate antrenorului principal, în raport cu contribuția adusă la obținerea rezultatelor.La disciplinele sportive individuale neolimpice la care pregătirea este asigurată de mai mulți antrenori, iar competiția se desfășoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea/recompensarea persoanelor respective se face în limita sumei totale a premiilor/recompenselor unitare acordate pentru fiecare probă. Cuantumul premiului/recompensei ce se acordă fiecărui antrenor se stabilește în funcție de contribuția acestuia la obținerea rezultatelor.La probele pe echipe, echipaje sau ștafete din cadrul disciplinelor sportive individuale olimpice, antrenorul poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ștafete, un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului/recompensei individual/individuale acordat/acordate unui sportiv la proba respectivă. În cazul în care pregătirea a fost asigurată de mai mulți antrenori, premierea/recompensarea persoanelor respective se face astfel:- antrenorul principal sau antrenorul național poate primi un premiu/o recompensă compus/compusă din valoarea premiului/recompensei individual/individuale celui/celei mai mare/mari acordat/acordate unui sportiv, cumulat cu 50% din valoarea fiecăruia/fiecăreia dintre celelalte premii/recompense unitare acordate pentru probele respective;- antrenorii secunzi pot primi câte un premiu/o recompensă de până la 75% din valoarea premiului/recompensei acordat/acordate antrenorului principal, în raport cu contribuția la obținerea rezultatelor.La probele pe echipe, echipaje sau ștafete din cadrul disciplinelor sportive individuale neolimpice, antrenorul poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ștafete, un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului/recompensei individual/individuale acordat/acordate unui sportiv la proba respectivă. În cazul în care pregătirea a fost asigurată de mai mulți antrenori, premiul/recompensa respectiv/respectivă se împarte între aceștia, în raport cu contribuția fiecăruia la obținerea performanțelor;B. la jocurile sportive:- antrenorul principal sau antrenorul național poate primi un premiu/o recompensă echivalent/echivalentă cu cel mult triplul celui mai mare premiu/celei mai mari recompense acordat/acordate unuia dintre sportivi;- antrenorii secunzi pot primi un premiu/o recompensă de până la 80% din premiul/recompensa acordat/acordată antrenorului principal. (la 05-10-2016, Alineatul (3) din Articolul 32 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (4) Cluburile sportive, respectiv instituțiile și/sau autoritățile prevăzute la art. 26, în condițiile stipulate la articolul respectiv, pot acorda premii/recompense antrenorilor premiați/recompensați de Ministerul Tineretului și Sportului sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român pentru performanțele obținute de sportivii acestora, inclusiv pentru obținerea de recorduri omologate, în limita bugetului alocat.-------Art. 32 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013.  +  Articolul 33(1) Ceilalți specialiști și tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice aprobate de structurile sportive, conform normelor proprii, pot primi un premiu unitar de până la 50% din valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare. (la 05-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 33 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (2) Valoarea totală a premiilor acordate acestor specialiști nu poate depăși nivelul premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare. (la 05-10-2016, Alineatul (3) din Articolul 33 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 )  +  Articolul 34(1) Personalul din cadrul federațiilor sportive naționale, care a contribuit la clasarea sportivilor pe locurile I-VI la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret, jocurile paralimpice, campionatele mondiale și europene, poate beneficia de premii la încheierea fiecăreia dintre aceste competiții, astfel:a) pentru disciplinele sportive individuale, valoarea totală a acestui premiu va fi de până la 40% din suma valorii unitare a premiilor corespunzătoare fiecărui loc ocupat și se acordă de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, după caz;b) pentru jocurile sportive, valoarea premiului va fi de până la 100% din valoarea unitară a premiului corespunzător locului ocupat și se acordă de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, după caz.-------------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010.(2) Pentru prevederile alin. (1) lit. a) și b) nu se aplică dispozițiile art. 25 alin. (2).  +  Articolul 35Personalul salariat din cadrul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret și al direcțiilor județene pentru sport și tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București - servicii publice descentralizate - poate beneficia trimestrial de premii în limita a 20% din valoarea totală a premiilor acordate sportivilor, antrenorilor și celorlalți specialiști pentru clasarea pe locurile 1-6 la campionatele mondiale și europene. Premiile individuale nu pot depăși suma veniturilor salariale brute lunare din trimestrul respectiv ale persoanelor cărora li se acordă premierea. Criteriile de acordare a premiilor se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Sport și Tineret. Finanțarea acestor premii se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.---------------Art. 35 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenția Națională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret". (la 05-10-2016, sintagma: direcțiilor pentru sport județene și a municipiului București a fost înlocuită de Punctul 17, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 )  +  Articolul 36(1) Personalul salariat din cadrul complexurilor sportive naționale și al unităților de administrare a bazelor sportive poate beneficia de premii pentru contribuția acestuia la asigurarea condițiilor optime necesare realizării acțiunilor de pregătire sportivă și a competițiilor sportive interne și internaționale.(2) Valoarea totală a acestor premii, în cursul unui exercițiu financiar, este de până la 5% din veniturile proprii încasate efectiv de instituție și se finanțează integral din veniturile proprii ale acesteia. Acordarea premiilor se poate efectua numai în condițiile asigurării fondurilor necesare plății cheltuielilor de personal și a celorlalte cheltuieli necesare pentru întreținerea și funcționarea bazelor sportive.(3) Premiile individuale se aprobă de ordonatorul de credite al instituției publice respective și se stabilesc în funcție de contribuția fiecăruia la asigurarea condițiilor necesare desfășurării acțiunilor sportive.(4) Cuantumul premiilor individuale pentru conducătorii instituțiilor menționate în prezentul articol se aprobă de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret.---------------Alin. (4) al art. 36 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenția Națională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret".  +  Articolul 37Personalul salariat al cluburilor sportive de drept public, care a contribuit la obținerea de către sportivii clubului a unor clasări pe locurile I-VI la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret, jocurile paralimpice, campionatele mondiale și europene sau a unor medalii la celelalte competiții prevăzute la art. 25, poate primi premii, după cum urmează:a) pentru competițiile premiate de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, respectiv de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, valoarea totală a premiilor ce se pot acorda este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor acordate sportivilor clubului de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, respectiv de Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Finanțarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului, în limita prevederilor bugetare aprobate;b) pentru competițiile premiate de cluburile sportive, respectiv campionatele naționale și Cupa României, valoarea totală a premiilor ce se pot acorda personalului salariat este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor plătite efectiv sportivilor de către club. Conducătorul clubului poate primi un premiu de până la 25% din suma astfel calculată. Pentru ceilalți salariați, nivelul premiului se stabilește de conducătorul clubului. Finanțarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului, în limita prevederilor bugetare aprobate.-------------Art. 37 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010.  +  Articolul 38Cu ocazia jocurilor olimpice, jocurilor olimpice de tineret, jocurilor Europei începând cu ediția din 2015 și următoarele, festivalului olimpic al tineretului european, jocurilor francofoniei, membrii comisiilor și cei ai colectivelor tehnice multidisciplinare ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român și ai Ministerului Tineretului și Sportului, care au contribuit la obținerea performanțelor, precum și salariații acestora pot fi premiați cu un premiu individual de până la 15.000 lei. Suma acestor premii nu poate depăși 25% din valoarea totală a premiilor acordate.----------Art. 38 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 519 din 8 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2015.  +  Articolul 39(1) Antrenorii sau profesorii care au depistat, au selecționat și/sau au pregătit sportivi care, ulterior, sub îndrumarea altor specialiști, s-au clasat pe locurile I-VI la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret și la jocurile paralimpice, respectiv pe locurile I-III la campionatele mondiale ori europene, pot fi premiați de Ministerul Tineretului și Sportului sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, după caz, pentru fiecare dintre aceste performanțe, cu un premiu de până la 30% din valoarea celui acordat sportivului ori sportivilor depistați, selecționați și/sau pregătiți. (la 05-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 39 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (2) În cazul în care un sportiv a fost depistat, selecționat și/sau pregătit de mai mulți antrenori ori profesori, premiul stabilit potrivit dispozițiilor alin. (1) se împarte între aceștia, în raport cu contribuția fiecăruia.(3) Propunerile privind premierea antrenorilor sau profesorilor care au depistat, selecționat și/sau pregătit sportivi conform alin. (1) și (2) se fac de către federațiile sportive naționale, în baza criteriilor stabilite de acestea.  +  Articolul 40În afara premiilor prevăzute în prezentul capitol, la competițiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor competițiilor respective, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 41Pentru performanțele obținute la competițiile sportive care nu au fost autorizate în condițiile legii, nu se acordă premii.C. Alte premii  +  Articolul 42(1) Sportivii care, în baza ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, sunt distinși cu titlul de "Maestru emerit al sportului" pot primi un premiu în valoare de până la 1.100 lei. Premiul se acordă de federațiile sportive naționale și se finanțează din bugetul acestora.(2) Titlul de "Antrenor emerit" se acordă, la propunerea federațiilor sportive naționale, prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Sport și Tineret. Cuantumul premiului acordat pentru acest titlu este de până la 1.400 lei și se finanțează din bugetul federațiilor sportive naționale.---------------Art. 42 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenția Națională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret".  +  Articolul 43(1) Ministerul Tineretului și Sportului, cu consultarea Comitetului Olimpic și Sportiv Român, poate acorda anual «Premiul național pentru sport», în valoare de 30.000 lei, pentru rezultate de excepție obținute în anul respectiv, prin ordin al ministrului tineretului și sportului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Ministerul Tineretului și Sportului și Comitetul Olimpic și Sportiv Român stabilesc anual laureații sportului românesc, cărora li se pot acorda trofee, diplome și altele asemenea.(3) Anual, direcțiile pentru sport județene, respectiv a municipiului București și structurile sportive stabilesc, fiecare, laureații sportului la nivelul județului, respectiv la nivelul structurii sportive, în baza performanțelor obținute. Sportivii desemnați pot primi premii/recompense în bani și/sau în obiecte în valoare totală de până la 10.000 lei.-------Art. 43 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013.  +  Articolul 44Direcțiile județene pentru sport și tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București și cluburile sportive pot acorda anual premii individuale de până la 350 lei pentru voluntari. Valoarea totală a acestor premii este de maximum 8.400 lei/an, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. (la 05-10-2016, sintagma: Direcțiile pentru sport județene și a municipiului București a fost înlocuită de Punctul 17, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 )  +  Articolul 45Comitetul Olimpic și Sportiv Român poate acorda anual premii individuale de până la 350 lei pentru voluntari, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație.  +  Articolul 46Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalități din domeniul sportului, precum și al unor acțiuni speciale, organizațiile sportive pot acorda trofee sportive, precum și premii în bani și/sau în obiecte, în limita prevederilor bugetare aprobate, în valoare de până la 2.500 lei/persoană.D. Indemnizații sportive, prime și burse  +  Articolul 47(1) Sportivii componenți ai loturilor naționale, antrenorii acestora, precum și alți membri ai colectivelor tehnice aprobate de federațiile sportive naționale, conform normelor proprii, pot primi pe perioada acțiunii de pregătire sportivă organizate de federația sportivă națională și a competiției sportive la care participă în numele federației o indemnizație sportivă, care se acordă din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului, astfel:┌──┬──────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐│ │ Beneficiarul │ Suma │ Sursa │├──┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│1.│Sportivi de înaltă performanță│până la 1.800 lei/ │Ministerul Tineretului││ │componenți ai loturilor │persoană/lună │și Sportului ││ │naționale de seniori │ │ │├──┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│2.│Sportivi de performanță │până la 900 lei/ │Ministerul Tineretului││ │componenți ai loturilor │persoană/lună │și Sportului ││ │naționale de seniori │ │ │├──┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│3.│Sportivi de performanță │până la 700 lei/ │Ministerul Tineretului││ │componenți ai loturilor │persoană/lună │și Sportului ││ │naționale de tineret, │ │ ││ │juniori I │ │ │├──┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│4.│Tehnicieni │ │Ministerul Tineretului││ │- antrenor național │100% din indemnizația│și Sportului ││ │ │sportivă a fiecărui │ ││ │ │sportiv │ ││ │ │antrenat, dar nu mai │ ││ │ │mult de 4 sportivi │ ││ │- colectivul tehnic coordonat │150% din indemnizația│ ││ │de un antrenor național │sportivă a unui │ ││ │ │antrenor național │ ││ │- antrenor principal │100% din indemnizația│ ││ │ │unui sportiv antrenat│ ││ │- antrenor secund │85% din indemnizația │ ││ │ │sportivă a antreno- │ ││ │ │rului principal │ ││ │ - medic │80% din indemnizația │ ││ │ │sportivă a antrenoru-│ ││ │ │lui principal │ ││ │- asistent, consultant │75% din indemnizația │ ││ │științific, metodist, │sportivă a antreno- │ ││ │cercetător științific, │rului principal │ ││ │psiholog │ │ ││ │- coregraf, corepetitor │70% din indemnizația │ ││ │ │sportivă a antreno- │ ││ │ │rului principal │ ││ │- asistent medical - maseur, │60% din indemnizația │ ││ │biochimist, kinetoterapeut │sportivă a antrenoru-│ ││ │ │lui principal │ ││ │- asistent medical │55% din indemnizația │ ││ │ │sportivă a antrenoru-│ ││ │ │lui principal │ ││ │- maseur │50% din indemnizația │ ││ │ │sportivă a antrenoru-│ ││ │ │lui principal │ ││ │- alți specialiști │40% din indemnizația │ ││ │ │sportivă a antrenoru-│ ││ │ │luiprincipal │ │└──┴──────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘-------Alin. (1) al art. 47 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013.(2) Criteriile de acordare a indemnizațiilor sportive de lot național se stabilesc de către federațiile sportive naționale.(3) Sportivii de performanță, legitimați în cadrul unui club sportiv, antrenorii acestora și alți membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acțiunii de pregătire sportivă organizată de clubul respectiv și pe perioada competiției sportive la care participă în numele clubului o indemnizație sportivă în sumă de până la 80% din nivelul indemnizației sportive de lot național, prevăzut la alin. (1), în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv respectiv.  +  Articolul 48(1) Comitetul Olimpic și Sportiv Român poate acorda lunar prima de lot olimpic sportivilor, antrenorilor, medicilor și altor membri ai colectivelor tehnice din cadrul loturilor olimpice, pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă și a competițiilor sportive.(2) Valoarea acestor prime este de până la 1.500 lei și se acordă din fondurile prevăzute cu această destinație în bugetul Comitetului Olimpic și Sportiv Român. (la 05-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 48 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (3) Criteriile de acordare se stabilesc de Comisia tehnică olimpică și se aprobă de Comitetul executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Cuantumul primei de lot olimpic se acordă astfel: ┌──────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┐│- sportivului                     │   până la   │             ││                                  │ 1.500 lei   │    100%     │├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤│- antrenorului principal          │             │    100%     │├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤│- antrenorului secund             │             │     80%     │├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤│- medicului de lot, consultantului│             │             ││științific, metodistului,         │             │             ││cercetătorului științific,        │             │             ││psihologului                      │             │     75%     │├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤│- coregrafului, corepetitorului   │             │     70%     │├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤│- asistentului medical-maseur,    │             │             ││bio-chimistului,                  │             │             ││kinetoterapeutului                │             │     60%     │├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤│- asistentului medical            │             │     55%     │├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤│- maseurului                      │             │     50%     │├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤│- celorlalți specialiști:         │             │             ││armurieri, marangozi, mecanici,   │             │             ││electroniști, operatori video,    │             │             ││operatori calculator              │             │     40%     │└──────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘ (la 05-10-2016, Alineatul (3) din Articolul 48 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (4) Pentru aceeași perioadă, sportivilor, antrenorilor, medicilor și celorlalți membri ai colectivelor tehnice li se poate acorda fie indemnizația sportivă de lot național, fie prima de lot olimpic.(5) Comitetul Olimpic și Sportiv Român poate acorda lunar o indemnizație sportivă de centru olimpic antrenorilor, medicilor și celorlalți specialiști din centrele naționale olimpice de pregătire a juniorilor.(6) Nivelul indemnizației prevăzute la alin. (5) este de până la 1.000 lei/lună și se acordă pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă și a competițiilor sportive, la propunerea federațiilor sportive naționale de specialitate. (la 05-10-2016, Alineatul (6) din Articolul 48 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (7) Comitetul Olimpic și Sportiv Român poate acorda lunar burse olimpice sportivilor din categoria tineret și juniori, cu calități deosebite și care participă la acțiuni de pregătire sportivă. Bursa olimpică cuprinde costurile de asigurare a mesei în cuantumul stabilit pentru sportivii componenți ai centrelor olimpice naționale de pregătire a juniorilor.(8) Comitetul Olimpic și Sportiv Român poate acorda lunar o indemnizație antrenorilor care asigură pregătirea sportivilor beneficiari ai bursei olimpice. Nivelul acestei indemnizații este în sumă de până la 600 lei/persoană și se acordă pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă și a competițiilor sportive, la propunerea federațiilor sportive naționale de specialitate. (la 05-10-2016, Alineatul (8) din Articolul 48 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 )  +  Articolul 48^1Indemnizația sportivă prevăzută la art. 47 și prima de lot olimpic prevăzută la art. 48 nu se pot acorda pentru același beneficiar în aceeași perioadă de timp. Prin beneficiar, în sensul prezentului articol, se înțelege orice sportiv, antrenor, tehnician sau orice alt specialist prevăzut la art. 47 și 48.-------Art. 48^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 49Instituțiile publice din subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret care au în administrare unități de alimentație publică percep adaosuri pentru serviciile de masă oferite în cadrul acțiunilor sportive, în cuantumurile prevăzute prin ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Sport și Tineret.---------------Art. 49 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenția Națională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret".  +  Articolul 50(1) Pentru bazele sportive aflate în administrarea instituțiilor publice din subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, tarifele de folosire a acestora, inclusiv pentru unitățile de cazare, se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Sport și Tineret.---------------Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenția Națională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret".(2) La folosirea bazelor sportive din domeniul public și privat al statului au prioritate sportivii din loturile olimpice și naționale.(3) Spațiile din unitățile de cazare pentru sportivi se folosesc cu prioritate pentru acțiuni sportive și, în limita locurilor disponibile, pentru acțiuni cu alt caracter.(4) În bazele sportive menționate la alin. (1), care pot asigura condiții necesare organizării de spectacole, concerte, adunări și alte manifestări asemănătoare și care nu împiedică buna desfășurare a acțiunilor sportive, titularii dreptului de administrare sau folosință percep tarife negociate.  +  Articolul 51Premiile, primele și alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii.  +  Articolul 52Cheltuielile pentru realizarea competițiilor sportive interne se efectuează astfel:a) cheltuielile de organizare a competiției, de către organizatorul competiției, potrivit regulamentului acesteia;b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare și altele asemenea, de către cluburile sportive sau asociațiile sportive fără personalitate juridică, după caz, pentru sportivii proprii înscriși la competiția respectivă, precum și pentru ceilalți membri ai delegației sportive.  +  Articolul 53(1) Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind finanțele publice.(2) Pentru realizarea acțiunilor și activităților sportive prevăzute de prezentele norme se pot efectua plăți în avans, în condițiile existenței unor contracte ferme, în cuantum de până la 30% din valoarea contractului, în condițiile legii.  +  Articolul 54Organizațiile sportive pot aloca fonduri peste limitele prevăzute în prezentele norme pe seama sumelor obținute din venituri proprii, donații sau sponsorizări, în condițiile legii.-------Art. 54 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013.  +  Articolul 55Pentru personalul salariat al Complexului Sportiv Național "Piatra Arsă", care își desfășoară nemijlocit activitatea la altitudine, la solicitarea conducătorului acestei instituții, președintele Autorității Naționale pentru Sport și Tineret poate aproba cazarea gratuită a acestora.---------------Art. 55 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenția Națională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret".  +  Articolul 56Sumele prevăzute în prezentele norme includ și taxa pe valoarea adăugată.-------