HOTĂRÂRE nr. 683 din 21 septembrie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 25 septembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 30 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, literele e) și m) vor avea următorul cuprins:e) coordonează, potrivit art. 69 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, activitățile în vederea aprobării auxiliarelor didactice pentru învățământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României. Categoriile de auxiliare care intră în procedura derulată de către Centrul Național de Evaluare și Examinare în vederea aprobării se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale;……………………………………………………....…………....m) coordonează derularea mecanismelor de evaluare a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale;2. La articolul 4, alineatele (3) și (5) vor avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi ale Centrului Național de Evaluare și Examinare este de 53, prin preluarea a 3 posturi de la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.………………………………………………………………....(5) Cele 53 de posturi prevăzute la alin. (3) se încadrează în numărul maxim de posturi aprobate Ministerului Educației Naționale pentru unitățile din subordine finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.3. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Veniturile proprii ale Centrului Național de Evaluare și Examinare provin din tarife percepute pentru activități de: evaluare a manualelor școlare, analiză a solicitărilor și gestionare a acestora în vederea aprobării auxiliarelor didactice pentru învățământul preuniversitar, elaborare de publicații, cărți și broșuri, consultanță pentru elaborarea de proiecte în domeniul educației, consultanță pentru elaborarea de proiecte finanțate din fonduri UE.  +  Articolul IIAlineatul (1) al articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înființarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 4 decembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Numărul maxim de posturi ale Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic este de 133.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 21 septembrie 2017.Nr. 683.----