HOTĂRÂRE nr. 679 din 21 septembrie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 25 septembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 181 din 17 martie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) recipientele, cu excepția celor menționate la lit. b), prevăzute pentru:(i) gaze, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori, precum și lichide a căror presiune de vapori, la temperatura maxim admisibilă, este mai mare de 0,5 bari la presiunea atmosferică normală (1.013 mbari) în următoarele limite:– pentru fluidele din grupa 1, dacă volumul este mai mare de 1 litru și produsul PS ·V este mai mare de 25 bari ·litru, precum și dacă presiunea PS este mai mare de 200 bari (anexa nr. 2, tabelul 1);– pentru fluidele din grupa 2, dacă volumul este mai mare de 1 litru și produsul PS ·V este mai mare de 50 bari ·litru, precum și în cazul în care presiunea PS este mai mare de 1.000 bari, precum și toate extinctoarele portabile și buteliile pentru echipamentele de respirație (anexa nr. 2, tabelul 2);(ii) lichide a căror presiune de vapori, la temperatura maxim admisibilă, este mai mică sau egală cu 0,5 bari față de presiunea atmosferică normală (1.013 mbari), în următoarele limite:– pentru fluidele din grupa 1, dacă volumul este mai mare de 1 litru și produsul PS ·V este mai mare de 200 bari ·litru, precum și dacă presiunea PS este mai mare de 500 bari (anexa nr. 2, tabelul 3);– pentru fluidele din grupa 2, dacă presiunea PS este mai mare de 10 bari și produsul PS·V este mai mare de 10.000 bari ·litru, precum și dacă presiunea PS este mai mare de 1.000 bari (anexa nr. 2, tabelul 4); 2. La articolul 4 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:c) conductele prevăzute pentru:(i) gaze, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori, precum și lichide a căror presiune de vapori, la temperatura maxim admisibilă, este mai maremare de 0,5 bari față de presiunea atmosferică normală (1.013 mbari) în următoarele limite:– pentru fluidele din grupa 1, dacă DN este mai mare de 25 (anexa nr. 2, tabelul 6);– pentru fluidele din grupa 2, dacă DN este mai mare de 32 și produsul PS·DN este mai mare de 1.000 bari (anexa nr. 2, tabelul 7);(ii) lichide a căror presiune de vapori, la temperatura maxim admisibilă, este mai mică sau egală cu 0,5 bari față de presiunea atmosferică normală (1.013 mbari) în următoarele limite:– pentru fluidele din grupa 1, dacă DN este mai mare de 25 și produsul PS·DN este mai mare de 2.000 bari (anexa nr. 2, tabelul 8);– pentru fluidele din grupa 2, dacă PS este mai mare de 10 bari și DN este mai mare de 200 și dacă produsul PS·DN este mai mare de 5.000 bari (anexa nr. 2, tabelul 9);3. La anexa nr. 1 punctul 2.9, la litera a), prima liniuță va avea următorul cuprins:2.9. Dispoziții referitoare la umplere și golirea) la umplere:– supraumplerea sau suprapresiunea față, în special, de procentele de umplere și de presiune de vapori la temperatura de referință;Prezenta hotărâre transpune Rectificarea la Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 140 din 31 mai 2017.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Gheorghe Șimon
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 21 septembrie 2017.Nr. 679.----