ANEXĂ din 21 august 2017privind modificarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017  Notă
  Conținută de Ordinul nr. 1.171 din 21 august 2017, publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 738 din 14 septembrie 2017
  Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 571 și nr. 571 bis din 31 iulie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul conținut:(1) Persoanele fizice autorizate sunt obligate să înregistreze on-line cererile și documentația în format digital aferentă, conform prevederilor prezentului regulament. Lipsa documentației în format digital înregistrată on-line constituie motiv de respingere a cererii.2. Articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea următorul conținut:(2) Persoanele fizice autorizate pot solicita date și informații ce nu sunt disponibile pe portal, acestea având obligația să verifice punctele de pe limita comună a imobilului pentru care se întocmește documentația cadastrală cu imobilele limitrofe, să confirme corectitudinea acestora și să le utilizeze, dacă acestea sunt corect determinate. Dacă se constată neconcordanțe, erori sau greșeli, ori se impun unele concluzii cu privire la utilizarea acestor date, ele vor fi explicate și argumentate în memoriul tehnic.3. Articolul 35 alineatul (3), lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:b) fișiere .dxf sau copii ale planurilor de amplasament și delimitare recepționate, dacă informația nu există în format digital;4. La art. 35 alineatul (3) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul conținut:f) copiile cărților funciare, dacă este cazul.5. Articolul 35 alineatul (4), lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:a) fișiere .dxf sau copii ale planurilor de amplasament și delimitare recepționate, dacă informația nu există în format digital;6. Articolul 38 alineatul (1) se modifică și va avea următorul conținut:(1) Refuzul persoanei autorizate de a întocmi documentația în format digital la solicitarea oficiului teritorial se sancționează cu suspendarea autorizației pe 3 luni.7. Articolul 39 alineatul (3) se modifică și va avea următorul conținut:(3) Cererea de recepție și/sau înscriere se formulează pentru fiecare imobil în parte. Prin excepție, intabularea dreptului de servitute se va face în baza unei singure cereri care va cuprinde identificarea imobilelor ce constituie fonduri dominante și a celor care constituie fonduri aservite. În cazul în care o documentație cadastrală de primă înscriere conține mai multe imobile relaționate, se formulează o singură cerere de recepție și înscriere.8. Articolul 39 alineatul (10) se modifică și va avea următorul conținut:(10) Termenul acordat prin referatul de completare nu poate depăși 15 zile calendaristice, calculat de la data afișării în sistemul integrat de cadastru și carte funciară și pe site-ul Agenției Naționale www.ancpi.ro. Termenul de soluționare a cererii se va prelungi cu maxim numărul de zile corespunzător termenului în care s-au depus completările.9. Articolul 41, alin. (2^1) se modifică și va avea următorul conținut:(2^1) În situația în care documentația în format analogic, înscrisul original sau copia legalizată a acestuia nu sunt depuse în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii, aceasta se respinge.10. Articolul 42 se modifică și va avea următorul conținut:  +  Articolul 42Referentul sau persoana desemnată din cadrul oficiului teritorial/biroul teritorial înregistrează cererea după:– verificarea existenței tuturor pieselor din documentație așa cum sunt menționate în borderou;– verificarea existenței fișierelor, unde este cazul;– verificarea existenței documentației în format digital;– verificarea achitării tarifului legal.11. Articolul 46 alineatul (1) litera e) se modifică și va avea următorul conținut:e) corespondența dintre datele din documentația cadastrală în format analogic și datele din documentația în format digital;12. Articolul 48, alineatul (1), se modifică și va avea următorul conținut:  +  Articolul 48(1) Inspectorul verifică documentația din punct de vedere tehnic, iar în cazul în care documentația este incompletă sau există piese care necesită refacere/modificare, se întocmește nota de completare cu toate datele, documentele sau informațiile suplimentare necesare soluționării cererii și încadrarea în prevederile legale. Nu se solicită completări cu privire la documente, date și informații care nu au fost furnizate la cererea persoanei autorizate de oficiul teritorial. Referatul se înaintează pe flux împreună cu documentația la serviciul de publicitate imobiliară, în vederea completării și transmiterii către persoana autorizată, pentru completare, în termenul specificat în referat, în condițiile art. 39, alin. (10). Pentru operativitatea comunicării transmiterea referatelor se poate face prin orice mijloc electronic de comunicare. Persoanele autorizate au obligația să urmărească în sistemul electronic cererile înregistrate la oficiile/birourile teritoriale și să răspundă convocării în termenul stabilit, neprezentarea fiind sancționată conform reglementărilor în vigoare.13. Articolul 50 litera h) se modifică și va avea următorul conținut:h) întocmirea documentațiilor în format digital, conform prevederilor legale, din oficiu din dispoziția șefului ierarhic, pentru rectificarea unor erori și pentru actualizarea bazei de date grafice;14. Articolul 64 se modifică și va avea următorul conținut:  +  Articolul 64În situația cererilor de reexaminare sau când instanța de judecată admite plângerea împotriva încheierii pronunțate de registratorul șef și dispune intabularea, compartimentul relații cu publicul/registratură înregistrează cererea și atașează copia dosarului inițial, iar inspectorul, pe baza informațiilor din sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară, soluționează cererea și după caz, realizează recepția și aplică parafa pe planul de amplasament și delimitare.15. Articolul 65, alineatul (4) și alineatul (4^1), se modifică și vor avea următorul conținut:(4) Extrasul de carte funciară pentru informare se eliberează la solicitarea oricărei persoane, pentru a face cunoscută situația cadastral - juridică a imobilului la momentul întocmirii acestuia. Eliberarea se poate efectua și on-line, prin intermediul platformei e-payment, extrasul fiind valabil exclusiv în mediul electronic ca urmare a generării automate de către sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară și semnării cu semnătură electronică pe baza unui certificat calificat, în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 12 din Legea nr. 455/2001, republicată, precum și cu cele ale Normelor tehnice și metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare.(4^1) Extrasele de carte funciară pentru informare/autentificare pot fi solicitate și eliberate și prin intermediul platformei registrul general de intrare electronic, pe baza contului de utilizator și a parolei. Aceste extrase se generează automat, în format electronic și sunt semnate cu semnătură electronică pe baza unui certificat calificat, în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 12 din Legea nr. 455/2001, republicată, precum și cu cele ale Normelor tehnice și metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare, fiind valabile exclusiv în mediul electronic.16. Articolul 74 se modifică și va avea următorul conținut:  +  Articolul 74De la data intrării în vigoare a prezentului regulament, documentațiile cadastrale recepționate cu alocare de număr cadastral atribuit, pentru imobilele neînscrise în cartea funciară, anterior implementării sistemului informatic integrat de cadastru și carte funciară, își pierd valabilitatea, iar numerele cadastrale se anulează din oficiu.17. La articolul 83 alineatul (1) litera o) se abrogă.18. Articolul 86 alineatul (4) se modifică și va avea următorul conținut:(4) Planul de amplasament și delimitare întocmit în condițiile alin. (2) și (3) va purta mențiunea "Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar". Această mențiune se face și în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, la rubrica "Observații" din secțiunea "date textuale ale terenului".19. Articolul 89 litera n) se modifică și va avea următorul conținut:n) Documentația în format digital, unde la rubrica "Observații" se va face mențiune cu privire la existenta unei suprafețe afectate de dezmembrământ.20. Alineatul (3) al articolului 95 se modifică, după cum urmează:(3) Cu ocazia soluționării cererilor de actualizare informații tehnice în cărțile funciare în care s-a înscris atât suprafața rezultată din măsurători cât și suprafața din act, se va păstra doar suprafața din măsurători.21. La articolul 96 litera p) se abrogă.22. Articolul 97 se modifică și va avea următorul conținut:  +  Articolul 97La înscrierea construcțiilor persoana autorizată specifică numărul de niveluri, anul construirii, suprafața construită la sol și suprafața construită desfășurată. Aceste date vor fi menționate în planul de amplasament și delimitare a imobilului, la pct. B "Date referitoare la construcții", coloana "Mențiuni", iar în documentația în format digital în câmpurile specifice din secțiunea "date textuale ale construcției23. Alineatul (1) al articolului 99 se modifică și va avea următorul conținut:(1) Pentru construcțiile înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară fără acte doveditoare ale dreptului de proprietate, în situația în care se solicită ulterior intabularea dreptului de proprietate, operațiunea se efectuează pe flux integrat, cu întocmirea de către persoana fizică autorizată a unei documentații în format digital.24. La articolul 99 alineatul (2) litera f) se abrogă.25. Articolul 101 se modifică și va avea următorul conținut:  +  Articolul 101Înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a unei construcții reprezentând un sistem de panouri fotovoltaice, se face în baza documentației cadastrale și a certificatului de atestare prevăzut de art. 37, alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicată. Pe planul de amplasament și delimitare se reprezintă conturul exterior al zonei pe care sunt amplasate panourile, iar în documentația în format digital se face mențiunea «sistem cu "n" panouri fotovoltaice», la rubrica "Observații" din secțiunea "date textuale ale construcției26. Articolul 103 se modifică și va avea următorul conținut:  +  Articolul 103Operațiunea de radiere a unei construcții din sistemul integrat de cadastru și carte funciară se poate efectua, la cererea proprietarului, fără documentație cadastrală, în baza actului administrativ specific, emis în condițiile legale. Cererea se soluționează pe flux integrat, iar inspectorul actualizează datele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.27. La articolul 104 alineatul (1) litera n) se abrogă.28. La articolul 106 alineatul (1) litera n) se abrogă.29. La articolul 111 alineatul (2) litera n) se abrogă.30. Articolul 111 alineatul (3) se modifică și va avea următorul conținut:(3) Prin excepție de la alin. (1) și (2), actualizarea categoriei de folosință/destinației pentru întregul imobil care a fost înregistrat în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se poate realiza fără documentație cadastrală, de către inspector, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în baza actului administrativ specific, emis în condițiile legale.31. La articolul 114 alineatul (1) litera h) se abrogă.32. Articolul 114 alineatul (2) se modifică și va avea următorul conținut:(2) Documentația de repoziționare din oficiu conține referatul de constatare întocmit de inspector și aprobat de inginerul șef și se realizează de către inspector în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în cazul în care imobilul este situat în intravilan și este împrejmuit sau în cazul în care imobilul este situat în extravilan și există plan parcelar recepționat.33. Articolul 114 alineatul (4) se modifică și va avea următorul conținut:(4) În situația în care nu este necesară repoziționarea, erorile cu privire la adresa unde este situat imobilul, respectiv stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, sector, UAT, tarla, parcelă, unitate amenajistică/unitate de producție, vecinătățile imobilului, fără afectarea amplasamentului, se efectuează de către inspectorul de cadastru, cu actualizarea datelor din sistemul integrat de cadastru și carte funciară.34. Articolul 116 alineatul (5) se modifică și va avea următorul conținut:(5) Dacă la întocmirea documentației de actualizare informații tehnice, proprietarul imobilului poziționat greșit refuză să își exprime acordul sau nu este găsit, persoana autorizată dă o declarație cu privire la aceste aspecte, în termenul stabilit de inspector. În baza declarației persoanei autorizate și a referatului de constatare întocmit de inspector, aprobat de inginerul șef, inspectorul actualizează datele textuale referitoare la teren în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, prin completarea rubricii Observații cu mențiunea "Imobil înregistrat în planul cadastral fără formă și localizare corectă". Această mențiune se va face și pe planul de amplasament și delimitare din arhiva oficiului teritorial și nu constituie piedică la recepția altei documentații cadastrale poziționate corect.35. Articolul 118 alineatul (3) se modifică și va avea următorul conținut:(3) Dacă la actualizarea bazei de date grafice se identifică în planul cadastral de carte funciară imobile reprezentate cu suprapunere reală, inspectorul actualizează datele textuale referitoare la teren în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, prin completarea rubricii Observații cu mențiunea "Imobil înregistrat cu suprapunere reală cu imobilul cu nr. cadastral........./înscris în Cartea Funciară nr. ..... " și întocmește referatul privind constatarea suprapunerii, care va fi aprobat de inginerul șef. Mențiunea privind suprapunerea se face și pe planurile de amplasament și delimitare aferente imobilelor suprapuse, aflate în arhiva oficiului teritorial.36. La articolul 119 alineatul (1) litera n) se abrogă.37. Articolul 119 alineatul (3) se modifică și va avea următorul conținut:(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), inspectorul actualizează datele textuale în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, ca urmare a cererii de actualizare însoțită de actul juridic specific și de dovada achitării tarifului aferent serviciului de actualizare.38. La articolul 125 alineatul (1) litera k) se abrogă.39. Articolul 125 alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul conținut:(2) Pentru prima înscriere UI, formată din apartament și dependințe distincte (boxă, pivniță, garaj sau alte anexe) aparținând aceluiași condominiu, se va întocmi o singură documentație cadastrală, în format analogic și digital, iar în anexa cuprinzând releveul apartamentului se figurează și dependința aferentă.(3) La solicitarea proprietarului, în scopul valorificării prin acte juridice de dispoziție sau de administrare, se pot întocmi două sau mai multe documentații cadastrale, câte una pentru fiecare unitate individuală formată din apartament, respectiv din dependințe.40. Articolul 127 se modifică și va avea următorul conținut:  +  Articolul 127(1) Pentru imobilele înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în situațiile în care:a) imobilul este înscris în cartea funciară pe un alt UAT decât cel pe care este amplasat saub) prin operațiuni de rectificare, actualizare sau modificare a limitelor UAT imobilele își schimbă apartenența teritorială, punerea în concordanță se realizează în baza cererii de modificare UAT și a referatului de constatare întocmit de inspector și aprobat de inginerul șef, pe flux integrat, de către oficiul teritorial, fără documentație cadastrală, la sesizarea persoanelor interesate sau din oficiu.(2) Inspectorul actualizează informația din sistemul integrat de cadastru și carte funciară, iar în urma soluționării cererii de către inspector, referatul se transmite serviciului de publicitate imobiliară. Persoanele responsabile cu activitatea de arhivare vor efectua modificările în documentele din arhiva oficiului teritorial.41. Articolul 128 se modifică și va avea următorul conținut:  +  Articolul 128Dacă oficiul teritorial nu poate identifica poziția imobilului, punerea în concordanță a informațiilor se realizează în baza măsurătorilor efectuate la teren și a documentației întocmită de o persoană autorizată, conform prevederilor art. 129, la solicitarea persoanelor interesate.42. La articolul 129 literele e), f) și l) se abrogă.43. La articolul 135 alineatul (2) litera p) se abrogă.44. La articolul 141 litera n) se abrogă.45. La articolul 144 litera n) se abrogă.46. La articolul 150 litera m) se abrogă.47. La articolul 190, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Notarea antecontractului se radiază din oficiu la înscrierea contractului încheiat între aceleași părți.48. Articolul 224 alineatul (1) se modifică și va avea următorul conținut:  +  Articolul 224(1) Planul parcelar se întocmește la nivel de tarla, în format analogic și digital, iar datele textuale și spațiale se introduc prin documentația în format digital, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Tabelul parcelar se întocmește în format analogic și în format digital, fișiere tip .xls.49. La articolul 229 alineatul (1) litera m) se abrogă.50. Articolul 231 alineatul (2) se modifică și va avea următorul conținut:(2) Pentru imobilele ai căror proprietari nu au fost găsiți sau nu își dau acordul, în baza declarației președintelui comisiei locale de fond funciar și a referatului inginerului șef, inspectorul actualizează datele textuale ale terenului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, prin completarea rubricii Observații cu mențiunea "Imobil înregistrat în planul cadastral fără formă și localizare corectă". După soluționarea de către inspector, referatul se transmite serviciului de publicitate imobiliară împreună cu documentația cadastrală în format analogic, se emite încheierea de carte funciară care se comunică părților. Aceeași mențiune se face și pe planul de amplasament și delimitare și nu constituie piedică la recepția altei documentații cadastrale aferente unui imobil amplasat corect.51. Articolul 231 alineatul (3) se modifică și va avea următorul conținut:(3) Pentru imobilele înregistrate doar prin număr cadastral, neînscrise în cartea funciară, inspectorul menționează în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, la rubrica Observații "Imobil înregistrat în planul cadastral fără formă și localizare corectă" iar pe planul de amplasament și delimitare din arhiva oficiului teritorial se face aceeași mențiune și nu constituie piedică la recepția planului parcelar.52. Articolul 261 alineatul (3) litera i) se modifică și va avea următorul conținut:i) documentația în format digital cu reprezentarea zonei aferente lucrării.53. La articolul 263 litera j) se abrogă.54. La articolul 264 litera k) se abrogă.55. La articolul 265 litera k) se abrogă.56. Articolul 266 alineatul (1) litera l) se modifică și va avea următorul conținut:l) documentația în format digital cu reprezentarea zonei supuse investiției.57. Articolul 266 alineatul (4) se modifică și va avea următorul conținut:(4) În cazul în care amplasamentele dintr-o lucrare sunt izolate, recepția se realizează pentru fiecare amplasament în parte. Cererile se înregistrează individual pentru fiecare amplasament, cu documentații aferente în format digital. În înțelesul prezentului capitol amplasamentul este definit de conturul exterior al ridicării topografice, se poate întinde pe unul sau mai multe UAT-uri. Amplasamentele izolate nu pot fi legate între ele prin zone de tip bandă create artificial.58. Articolul 283 se modifică și va avea următorul conținut:  +  Articolul 283(1) Începerea lucrărilor de înregistrare sistematică se aduce la cunoștință publică prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și cuprinde identificarea unității administrativ-teritoriale și a sectorului sau, după caz, a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările.(2) În vederea emiterii ordinului de informare privind începerea lucrărilor, entitatea interesată comunică Agenției Naționale următoarele documente:a) adresa privind solicitarea de emitere a ordinului directorului general al Agenției Naționale privind informarea cu privire la începerea lucrărilor de înregistrare sistematică;b) planul cu reprezentarea grafică a limitei unității administrativ-teritoriale și a sectorului/sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrări, care va fi publicat pe pagina de internet a Agenției Naționale;c) copia contractului de prestări servicii de înregistrare sistematică încheiat cu o persoană autorizată în condițiile legii.(3) După publicarea ordinului de începere a lucrărilor de înregistrare sistematică, în titlul cărților funciare aferente UAT-urilor/sectoarelor cadastrale care fac obiectul acestor lucrări, se va menționa faptul că imobilele înscrise în aceste cărți funciare fac obiectul Programului național de cadastru și carte funciară.(4) Agenția Națională va actualiza permanent pe pagina sa de internet, lista UAT-urilor care fac obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică.59. La articolul 285 se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) În cazul în care un imobil este traversat de limita unității administrativ - teritoriale, înscrierea acestuia în cartea funciară se realizează în concordanță cu situația juridică a imobilului, în unitatea administrativ - teritorială prevăzută în înscrisurile ce atestă dreptul de proprietate.(3) În situația prevăzută la alin. (2), înscrierea imobilelor în cartea funciară se realizează cu mențiunea "Imobil traversat de limita unităților administrativ - teritoriale ..... și ......". Această mențiune se radiază din oficiu, în baza referatului întocmit de inspector și aprobat de inginerul - șef, cu ocazia modificării, actualizării ori rectificării limitei unității administrativ - teritoriale conform dispozițiilor art. 11 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.60. La art. 337, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul conținut:(3) În partea a II-a cărților funciare deschise ca urmare a primei înregistrări sistematice se menționează, după închiderea lucrărilor pentru întreaga unitate administrativ - teritorială, faptul că au la bază înregistrarea sistematică precum și data finalizării acesteia. Această mențiune se evidențiază și în extrasul de carte funciară pentru informare sau pentru autentificare.61. Linia 5 a articolului 380 se modifică și va avea următorul conținut:– extrasul de plan cadastral reprezintă secțiunea din planul cadastral, cu reprezentarea imobilului și a celor învecinate, a dimensiunilor laturilor acestuia, la data ultimei actualizări a bazei de date grafice. Extrasul de plan cadastral se va elibera în format analogic sau digital, având ca suport ortofotoplanul, pe care se vor reprezenta imobilul în cauză și cele vecine, dacă acestea există în baza de date grafică. Pentru imobilele gestionate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, extrasul de plan cadastral se eliberează din oficiu, ca anexă la extrasul de carte funciară, pentru cererile soluționate pe flux integrat, precum și ca anexă la referatul de admitere, pentru cererile soluționate pe flux întrerupt;62. Linia 39 a articolului 380 se modifică și va avea următorul conținut:– sistemul integrat de cadastru și carte funciară este sistemul gestionat de Agenția Națională și oficiile teritoriale în care sunt gestionate imobilele înregistrate în evidențele de cadastru și carte funciară, prin informații grafice și textuale. În sistemul integrat de cadastru și carte funciară numărul cadastral este identic cu numărul de carte funciară. Informațiile grafice și textuale aferente imobilului sunt generate cu ajutorul documentației în format digital sau ale fișierului .cgxml, după caz;63. Articolul 380 se completează cu o nouă linie:– Documentația în format digital este ansamblul datelor textuale și spațiale în format electronic, introduse de persoana autorizată în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.64. După anexa 1.8 se introduc două noi anexe, anexele nr. 1.8^1 și 1.8^2 care vor avea următorul cuprins:  +  Anexa 1.8^1 la Regulament CARTE FUNCIARĂ NR. ...... Comuna/Oraș/Municipiu:.......
  EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE
  Cod verificare Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.......... Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ..........┌──────────────────────────────────────────┐│Nr. cerere ............... ││Ziua ..................... ││Luna ..................... ││Anul ..................... │└──────────────────────────────────────────┘A. Partea I. Nr. CF vechi:...../......... Nr. cadastral vechi: .......... Unitate individuală Adresa: .................... Părți comune: ..............┌────┬──────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────┬───────────┐│Nr. │Nr. cadastral/│ Suprafața│Suprafața│Cote părți│Cote │Observații/││crt.│Nr. topografic│construită│ utilă │ comune │teren│Referințe ││ │ │ (mp) │ (mp) │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────┴───────────┘B. Partea II.┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│Nr. │Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate│ Referințe ││crt.│ și alte drepturi reale │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ │└────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────┘C. Partea III.┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│Nr. │ Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului │ Referințe ││crt.│ de proprietate, drepturi reale de │ ││ │ garanție și sarcini │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ │└────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────┘ Prezentul document a fost generat automat de sistemul informatic și conține informațiile din cartea funciară active la data generării, aferentă imobilului la care se referă cererea. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras. Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul emiterii. Data și ora generării, ...../...../....., ....:.... Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.  +  Anexa nr. 1 la Partea I CARTE FUNCIARĂ NR. ....... Comuna/Oraș/Municipiu: ............. Unitate individuală Adresa:............ Părți comune:...........┌────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────┬───────────┐│Nr. │ Nr. │ Suprafața│Suprafața│Cote părți│Cote │Observații/││crt.│cadastral│construită│ utilă │ comune │teren│ Referințe ││ │ │ (mp) │ (mp) │ │ │ │├────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────┴───────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ (se completează cu releveul scanat color, rezoluție 300 dpi)│└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
   +  Anexa 1.8^2 la Regulament CARTE FUNCIARĂ NR. ....... Comuna/Oraș/Municipiu: .........
  EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE
  Cod verificare Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ................. Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ..................┌──────────────────────────────────────────┐│Nr. cerere ............... ││Ziua ..................... ││Luna ..................... ││Anul ..................... │└──────────────────────────────────────────┘A. Partea I. Nr. CF vechi:...../......... TEREN intravilan/extravilan Adresa: ...................┌────┬──────────────┬───────────┬────────────────────┐│Nr. │Nr. cadastral/│Suprafața*)│Observații/Referințe││crt.│Nr. topografic│ (mp) │ │├────┼──────────────┼───────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │└────┴──────────────┴───────────┴────────────────────┘ CONSTRUCȚII┌────┬──────────────┬───────────┬────────────────────┐│Nr. │Nr. cadastral/│Suprafața*)│Observații/Referințe││crt.│Nr. topografic│ (mp) │ │├────┼──────────────┼───────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │└────┴──────────────┴───────────┴────────────────────┘ Notă
  *) Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.
  B. Partea II.┌────┬─────────────────────────────────────────┬────────────┐│Nr. │ Înscrieri privitoare la dreptul de │ Referințe ││crt.│ proprietate și alte drepturi reale │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │ │ │└────┴─────────────────────────────────────────┴────────────┘C. Partea III.┌────┬─────────────────────────────────────────┬────────────┐│Nr. │ Înscrieri privind dezmembrămintele │ Referințe ││crt.│ dreptului de proprietate, drepturile │ ││ │ reale de garanție și sarcini │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │ │ │└────┴─────────────────────────────────────────┴────────────┘ Prezentul document a fost generat automat de sistemul informatic și conține informațiile din cartea funciară active la data generării, aferentă imobilului la care se referă cererea. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras. Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul emiterii. Data și ora generării, ...../...../....., ....:.... Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.  +  Anexa nr. 1 la Partea I CARTE FUNCIARĂ NR. ......... Comuna/Oraș/Municipiu: ....................... TEREN intravilan/extravilan Adresa: ...................┌───────────────────┬────────────────────┬────────────────────────┐│ Nr. cadastral │ Suprafața*) (mp) │ Observații/Referințe │├───────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤│ │ │ │└───────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ DETALII LINIARE IMOBIL ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Date referitoare la teren┌────┬────────────┬──────────┬─────────┬─────┬───────┬──────────┬───────────┐│Nr. │Categoria de│Intravilan│Suprafața│tarla│parcelă│ Nr. │Observații/││crt.│ folosință │ │măsurată │ │ │topografic│Referințe ││ │ │ │ (mp) │ │ │ │ │├────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴──────────┴─────────┴─────┴───────┴──────────┴───────────┘ Date referitoare la construcții┌────┬───────┬────────────┬─────────┬────────┬───────────┐│Nr. │ Număr │ Destinația │Suprafața│Situație│Observații/││crt.│ │construcției│măsurată │juridică│Referințe ││ │ │ │ (mp) │ │ │├────┼───────┼────────────┼─────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴────────────┴─────────┴────────┴───────────┘ Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederileLegii nr. 677/2001. CARTE FUNCIARĂ NR. ....... Comuna/Oraș/Municipiu: .............. Coordonate Stereo '70**)┌─────────┬──────────────┬────────────┐│Nr. punct│ X (m) │ Y(m) │├─────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │├─────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │├─────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │└─────────┴──────────────┴────────────┘ Lungime Segmente***)┌─────────┬──────────────┬────────────┐│ Punct │Punct sfârșit │ Lungime ││ început │ │ segment ││ │ │ (m) │├─────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │├─────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │└─────────┴──────────────┴────────────┘ Notă
  *) Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.
  **) Coordonatele punctelor de pe conturul imobilului sunt determinate în sistem de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 centimetru
  ***) Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 centimetru
  65. Anexa nr. 1.11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa 1.11 la Regulament
  CERERE PENTRU CONSULTARE DOCUMENTE DIN ARHIVĂ
  Către, ........... se menționează instituția ...........** ........... se menționează adresa instituției .............. Subsemnatul(a) .............. cu domiciliul în: ...................., legitimat cu BI/CI/PAȘAPORT seria .............. nr. ......, CNP................. , prin prezenta vă rog să-mi aprobați consultarea, din arhiva biroului de cadastru și publicitate imobiliară, a următoarelor documente: ................ în legătură cu imobilul/imobilele situat(-e) în: ............... înscris în cartea funciară nr. ............... a localității ................., având numărul topografic/cadastral ............. intabulat în favoarea numitului/numitei .............. Prin semnarea prezentei cereri mă oblig să respect dispozițiile Legii nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, în sensul nedivulgării informațiilor cu caracter personal despre care am luat la cunoștință, prevăzute în cuprinsul documentelor din arhiva ................ se menționează instituția ..............**, solicitate pentru consultare. S-a achitat tariful de ............ lei, prin chitanța nr. ......./......... reprezentând contravaloarea tarifului stabilit pentru serviciul cu codul ........ DATA SEMNĂTURA Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
  66. Anexa nr. 1.15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa 1.15 la Regulament CARTE FUNCIARĂ NR. ......... Comuna/Oraș/Municipiu: ..................
  EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE
  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ................. Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ..................┌──────────────────────────────────────────┐│Nr. cerere ............... ││Ziua ..................... ││Luna ..................... ││Anul ..................... │└──────────────────────────────────────────┘A. Partea I. Nr. CF vechi:...../......... Unitate individuală Adresa: ................. Părți comune: ................┌────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────┬───────────┐│Nr. │ Nr. │ Suprafața│Suprafața│Cote părți│Cote │Observații/││crt.│cadastral/│construită│ utilă │ comune │teren│ Referințe ││ │ Nr. │ (mp) │ (mp) │ │ │ ││ │topografic│ │ │ │ │ │├────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────┴───────────┘B. Partea II.┌────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Înscrieri privitoare la dreptul de │ Observații / ││crt.│ proprietate și alte drepturi reale │ Referințe │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │└────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────────┘C. Partea III.┌────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Înscrieri privind dezmembrămintele │ Observații / ││crt.│dreptului de proprietate, drepturile reale│ Referințe ││ │ de garanție și sarcini │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │└────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────────┘ S-a achitat tariful de ......... lei prin chitanța nr. ....... /20......,pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 2.7.2. Data soluționării, ......../......../............ Data eliberării ......../......../............ Semnătura Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederileLegii nr. 677/2001.  +  Anexa nr. 1 la Partea I CARTE FUNCIARĂ NR. .......... Comuna/Oraș/Municipiu:...............┌──────────────────────────────────────────┐│Nr. cerere ............... ││Ziua ..................... ││Luna ..................... ││Anul ..................... │└──────────────────────────────────────────┘ Unitate individuală Adresa:...................... Părți comune: ...............┌────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────┬───────────┐│Nr. │ Nr. │ Suprafața│Suprafața│Cote părți│Cote │Observații/││crt.│cadastral/│construită│ utilă │ comune │teren│ Referințe ││ │ Nr. │ (mp) │ (mp) │ │ │ ││ │topografic│ │ │ │ │ │├────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────┴───────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ (se completează cu releveul scanat color, rezoluție 300 dpi)│└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederileLegii nr. 677/2001.
  67. Anexa nr. 1.17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa 1.17 la Regulament CARTE FUNCIARĂ NR. ........ Comuna/Oraș/Municipiu:................
  EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE
  ┌───────────────────┐ Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară .........│Nr. cerere........ │ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară...........│Ziua.............. │ │Luna.............. │ │Anul.............. │ └───────────────────┘A. Partea I. Nr. CF vechi:........... TEREN intravilan/extravilan Adresa:....................┌────┬───────────────┬───────────┬────────────────────┐│Nr. │Nr. cadastral /│Suprafața*)│Observații/Referințe││crt.│Nr. topografic │ (mp) │ │├────┼───────────────┼───────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │└────┴───────────────┴───────────┴────────────────────┘ CONSTRUCȚII┌────┬───────────────┬───────────┬────────────────────┐│Nr. │Nr. cadastral /│Suprafața*)│Observații/Referințe││crt.│Nr. topografic │ (mp) │ │├────┼───────────────┼───────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │└────┴───────────────┴───────────┴────────────────────┘B. Partea II.┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│Nr. │Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate│Observații/Referințe││crt.│ și alte drepturi reale │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ │└────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘C. Partea III.┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│Nr. │ Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului │Observații/Referințe││crt.│ de proprietate, drepturile reale de garanție │ ││ │ și sarcini │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ │└────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘ S-a achitat tariful de ............lei prin chitanța nr. ...../20.........pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 2.7.2. Data soluționării, ......../......../............ Data eliberării ......../......../............ Semnătura Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederileLegii nr. 677/2001.  +  Anexa nr. 1 la Partea I CARTE FUNCIARĂ NR. ......... Comuna/Oraș/Municipiu: ................... ┌──────────────────────────────┐ TEREN intravilan/extravilan │Nr. cerere .................. │ Adresa: ................. │Ziua ........................ │ │Luna ........................ │ │Anul ........................ │ └──────────────────────────────┘┌───────────────────┬────────────────────┬────────────────────────┐│ Nr. cadastral/ │ Suprafața*) (mp) │ Observații/Referințe ││ Nr. topografic │ │ │├───────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤│ │ │ │└───────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ DETALII LINIARE IMOBIL ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Date referitoare la categoriile de folosință ale parcelelor componente┌────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬───────────┐│Nr. │Categoria│Intravilan│Suprafața│Nr. tarla│ Nr. │ Nr. │Observații/││crt.│ de │ │măsurată │ │parcelă│topografic│Referințe ││ │folosință│ │ (mp) │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴───────────┘ Date referitoare la construcții┌────┬───────┬────────────┬─────────┬────────┬───────────┐│Nr. │ Număr │ Destinația │Suprafața│Situație│Observații/││crt.│ │construcției│măsurată │juridică│Referințe ││ │ │ │ (mp) │ │ │├────┼───────┼────────────┼─────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴────────────┴─────────┴────────┴───────────┘ Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederileLegii nr. 677/2001. CARTE FUNCIARĂ NR. ........ Comuna/Oraș/Municipiu: ...............┌────────────────────────────────────┐│Nr. cerere ....................... ││Ziua ............................. ││Luna ............................. ││Anul ............................. │└────────────────────────────────────┘ Coordonate Stereo '70**)┌─────────┬──────────────┬────────────┐│Nr. punct│ X (m) │ Y(m) │├─────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │├─────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │├─────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │└─────────┴──────────────┴────────────┘ Lungime Segmente***)┌─────────┬──────────────┬────────────┐│ Punct │Punct sfârșit │ Lungime ││ început │ │ segment ││ │ │ (m) │├─────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │├─────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │└─────────┴──────────────┴────────────┘ Notă
  *) Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.
  **) Coordonatele punctelor de pe conturul imobilului sunt determinate în sistem de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 centimetru
  ***) Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 centimetru
  68. Anexa nr. 1.22 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa 1.22 la Regulament OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ........... BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ............ Nr. de înregistrare ..../..../...../20...
  CERERE DE ÎNSCRIERE
  Domnule/Doamna registrator, Subsemnatul(a)........... domiciliat(ă) în localitatea ...................,str. ................., nr. ....., legitimat(ă) cu CI/BI seria ..... nr. .....,CNP ........, tel./fax ......... e-mail: ......... prin mandatarul ...........,CNP/CUI ......., vă rog să dispuneți: OBIECTUL ÎNSCRIERII: - intabularea*) - înscrierea provizorie**) ........... - notarea***) ............... - radierea****) ............. IMOBILUL: este identificat prin cartea funciară nr. ............. a comunei/orașului/municipiului ......... și numărul cadastral al imobilului .........., situat înstr. ........., nr. ......., bl. ....., scara ........, ap. ....., comună/oraș/municipiu .................................... ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copielegalizată: ............. ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Solicit comunicarea încheierii și/sau a extrasului de carte funciară │ │ pentru informare:*****) │ ├──────────────────┬───────────────────────┬─────────────┬─────────────┤ │prin poștă [] │ la sediul BCPI [] │ fax [] │ e-mail [] │ └──────────────────┴───────────────────────┴─────────────┴─────────────┘ S-a achitat tariful în sumă de ..... lei prin chitanța nr. ..... /20..., cu codul ....... Data Semnătura ...../....../20.... Notă
  *) Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.
  **) Act sub condiție suspensivă, hotărâre judecătorească nedefinitivă.
  ***) Incapacitate, locațiunea, preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni în justiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale, etc.
  ****) Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.
  *****) Se va completa una din variantele de comunicare
  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de politie, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
  69. Anexa nr. 1.23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa 1.23 la Regulament OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .......... BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .......... Nr. de înregistrare ...../...../...../20....
  CERERE
  pentru eliberare extras de carte funciară pentru informare
  Domnule/Doamnă referent, Subsemnatul(a)........ domiciliat(ă) în localitatea ........... str. ......... nr. ....., legitimat(ă) cu CI/BI..., seria ..... nr. ....., CNP ........, tel./fax ......... e-mail: ........., vă rog să-mi eliberați un extras de carte funciară pentru informare, privind imobilul situat în comuna/orașul/municipiul ..........., str. ..........., nr. ...., bl. ..., scara ...., ap. ....., având cartea funciară nr. ........ a localității ........., cu nr. cadastral ..........., necesar la ...................... ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Solicit comunicarea încheierii și/sau a extrasului de carte funciară │ │ pentru informare: │ ├──────────────────┬───────────────────────┬─────────────┬─────────────┤ │prin poștă [] │ la sediul BCPI [] │ fax [] │ e-mail [] │ └──────────────────┴───────────────────────┴─────────────┴─────────────┘ S-a achitat tariful de ...... lei prin chitanța nr. ..... /20..., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. ...... Data Semnătura ...../....../20.... Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
  70. Anexa nr. 1.24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa 1.24 la Regulament OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .......... BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .......... Nr. de înregistrare /..../..../20.
  CERERE
  pentru eliberarea unui certificat de sarcini
  Domnule/Doamnă asistent-registrator, Subsemnatul(a)........ domiciliat(ă) în ........... str. ......... nr. ....., bl. ......, sc. ..., et. ..., ap. ...., județ/sector ........, tel/fax ......... cod poștal ......., identificat cu B.I./C.I. seria ..... nr. ...... eliberat de ............ Vă rog să-mi eliberați un certificat de sarcini privind imobilul proprietatea domnului/doamnei ................., compus din ...... mp, teren cu următoarele vecinătăți: ................................................................. ................................................................. împreună cu construcția, imobilul situat în str. .......... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector/județ ....... pentru intervalul de la data de ....... până în prezent, proprietarul anterior fiind ........... domiciliat în ......... str. .......... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., județ/sector ....... ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Solicit comunicarea încheierii și/sau a extrasului de carte funciară │ │ pentru informare: │ ├──────────────────┬───────────────────────┬─────────────┬─────────────┤ │prin poștă [] │ la sediul BCPI [] │ fax [] │ e-mail [] │ └──────────────────┴───────────────────────┴─────────────┴─────────────┘ S-a achitat tariful de ....... lei prin chitanța nr. ..... /20..., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. ...... Data Semnătura ....../....../20.... Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
  71. Anexa nr. 1.25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa 1.25 la Regulament OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......... BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......... Nr. de înregistrare ...../...../...../20....
  CERERE
  privind identificarea numărului de carte funciară și a numărului
  cadastral/topografic al/ale
  imobilului/imobilelor după numele/denumirea proprietarului
  Subsemnatul/(a)/Subscrisa ..............., CNP/CUI .........., cu domiciliul/sediul în .........., str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ........, legitimat/(ă) cu BI/CI/Pașaport seria ......, nr. ......., în calitate de ..........., vă rog să-mi eliberați un certificat privind identificarea numărului de carte funciară și a numărului cadastral/topografic al/ale imobilului/imobilelor după numele/denumirea proprietarului .................... ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Solicit comunicarea certificatului: │ ├──────────────────┬───────────────────────┬─────────────┬─────────────┤ │prin poștă [] │ la sediul BCPI [] │ fax [] │ e-mail [] │ └──────────────────┴───────────────────────┴─────────────┴─────────────┘ S-a achitat tariful în sumă de ....... lei prin chitanța nr. ..... /20..., cu codul 2.7.6. Data Semnătura ....../....../20.... Notă
  *) persoană abilitată prin legi speciale
  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
  72. Anexa nr. 1.27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa 1.27 la Regulament OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ........... BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ........... Nr. de înregistrare ...../...../...../20....
  CERERE
  privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru
  și carte funciară după datele de identificare ale acestuia
  Subsemnatul/(a)/Subscrisa ................, CNP/CUI .............., cu domiciliul/sediul în ............., str. ..........., nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul .........., legitimat/(ă) cu BI/CI/Pașaport seria ....., nr. ......., în calitate de ..............., cu privire la imobilul situat în ..................*) vă rog să-mi eliberați un extras de carte funciară pentru informare sau un certificat care atestă că imobilul nu este înscris în evidențele de cadastru și carte funciară. ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Solicit comunicarea certificatului: │ ├──────────────────┬───────────────────────┬─────────────┬─────────────┤ │prin poștă [] │ la sediul BCPI [] │ fax [] │ e-mail [] │ └──────────────────┴───────────────────────┴─────────────┴─────────────┘ S-a achitat tariful în sumă de ....... lei prin chitanța nr. ..... /20..., cu codul ...... Data Semnătura ......./....../20.... Notă
  *) se va completa, după caz, localitatea și județul, strada și numărul, iar în lipsă, vecinătățile, etajul și apartamentul
  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
  73. Anexa nr. 1.30 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa 1.30 la Regulament CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ........... BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ........... Nr. de înregistrare ...../...../...../20....
  CERERE DE INFORMAȚII
  OBIECTUL CERERII: [] - furnizare informații necesare pentru: [] - prima înscriere [] - actualizare informații cadastrale [] - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT [] - documentație de atribuire număr cadastral [] - documentație pentru dezlipire/alipire teren [] - documentație de primă înregistrare UI [] - documentație pentru apartamentare [] - documentație pentru dezlipire/alipire UI [] - documentație pentru reapartamentare [] - documentație pentru mansardare [] - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase [] - furnizare informații necesare pentru: [] - aviz și recepție lucrări de specialitate [] - avizare tehnică expertize judiciare [] - exproprieri [] - întocmire plan parcelar [] - plan încadrare în tarla [] - trasarea imobilului [] - alte tipuri de lucrări de specialitate Solicit informațiile aferente tipului de lucrare mai sus menționat pentru: [] - imobilul situat în: UAT ......................┌────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ Adresă imobil │ Nr. CF/ │├─────────────┬──────────┬─────────┬──────┬──────┬─────┬─────┤ Nr. cad ││ Localitate │ Strada │ Număr │ │ │ │ │ (IE) ││ │ (Tarla) │(Parcelă)│ Bloc │Scara │Etaj │ Ap. │ │├─────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴──────────┴─────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴──────────┘ [] - zona identificată prin: [] coordonatele [] încadrarea în zonă ......... [] fișier.dxf Solicitant: Persoana autorizată┌────────────┬─────────────┬─────────────────────────┬────────────────────┐│ Nume │ │ │ Autorizație ││(denumire │ Prenume │ CNP/CUI ├──────┬──────┬──────┤│ PJA) │ │ │ Cat. │Serie │Nr. │├────────────┼─────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼──────┼──────┼──────┤└────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────┴──────┴──────┘ Semnătura și ștampila (persoană autorizată) ...................┌───────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────────────┐│ Serviciu achitat cu chitanța nr. │ Data │ Suma │ Cod serviciu │├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────────┤│ │ │ │ │└───────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────────────┘ Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
  74. Anexa nr. 1.31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa 1.31 la Regulament OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ............ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ............ Nr. de înregistrare ...../...../...../20....
  CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE
  Subsemnatul (a) ............. domiciliat (ă) în localitatea ............. str. ......... nr. ....., legitimat (ă) cu CI/BI seria .... nr. ....., CNP ................, tel./fax .........., e-mail: ........ împuternicesc persoana fizică/juridică ............, conform contract/angajament nr. ..... data ........., pentru înregistrarea documentației la OCPI și vă rog să dispuneți: I. OBIECTUL RECEPȚIEI: [] - prima înscriere [] - actualizare informații cadastrale: [] - înscriere/radiere construcții [] - modificarea limitei de proprietate [] - modificarea suprafeței imobilului [] - actualizare categorii de folosință/destinații [] - repoziționare [] - alte informații tehnice cu privire la imobil [] - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT [] - documentație de atribuire număr cadastral [] - documentație pentru dezlipire/alipire teren [] - documentație de prima înregistrare UI [] - documentație pentru apartamentare [] - documentație pentru dezlipire/alipire UI [] - documentație pentru reapartamentare [] - documentație pentru mansardare [] - documentație pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate [] - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase II. OBIECTUL ÎNSCRIERII: [] - intabularea *) ............... [] - înscrierea provizorie **) ........... [] - notarea ***) ............. [] - radierea ****) ............ IMOBILUL: UAT ......................┌────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ Adresă imobil │ Nr. CF/ │├─────────────┬──────────┬─────────┬──────┬──────┬─────┬─────┤ Nr. cad ││ Localitate │ Strada │ Număr │ │ │ │ │ (IE) ││ │ (Tarla) │(Parcelă)│ Bloc │Scara │Etaj │ Ap. │ │├─────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴──────────┴─────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴──────────┘ ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată: ...................................... Solicit comunicarea răspunsului: [] prin poștă [] la sediul biroului teritorial [] fax nr. ............... Semnătura proprietarului/ persoanei interesate Semnătura și ștampila ....................... (persoană autorizată)┌────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬──────────────┐│Serviciu achitat cu chitanța nr. ...*****) │ Data │ Suma │ Cod serviciu │├────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤│ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴──────────────┘ Notă
  *) Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.
  **) Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezolutorie sau cu termen, hotărâre judecătorească care nu a rămas definitivă.
  ***) Incapacitate, locațiunea, preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurator, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni în justiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.
  ****) Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.
  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integral de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
  75. Anexa nr. 1.32 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa 1.32 la Regulament OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ............ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ...........
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul(a) ............, domiciliat(ă) în localitatea .........., str. ........... nr. ......, legitimat(ă) cu CI/BI seria ..... nr. ....., CNP ........... prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar/posesor/persoană interesată al imobilului situat în ............, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că: [] am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale; [] am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de ..... mp, comunicată de persoana autorizată; [] am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru; [] am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI [] imobilul nu se află în litigiu / se află în litigiu - cu imobilul ID ......, nr. dosar ......., instanța ......... obiect ............. Îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate ............/autorizație categoria ...... serie ..... nr. ...... a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate .........., în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare. Data ............ Proprietar ............ (semnătură) Semnătura și ștampila ..................... (persoană autorizată) Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
  76. Anexa nr. 1.39 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa 1.39 la Regulament
  PROCES-VERBAL DE VECINĂTATE
  Încheiat la data ..........
  Subsemnații proprietari:┌───────────┬───────────────────┬────────────────────────────┐│ Nume │ Prenume │ CNP │├───────────┼───────────────────┼────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼───────────────────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼───────────────────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼───────────────────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴───────────────────┴────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ am procedat la recunoașterea și stabilirea limitei și vecinătăților imobilului:┌────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ Adresă imobil │ Nr. CF/ │├─────────────┬──────────┬─────────┬──────┬──────┬─────┬─────┤ Nr. cad ││ Localitate │ Strada │ Număr │ │ │ │ │ (IE) ││ │ (Tarla) │(Parcelă)│ Bloc │Scara │Etaj │ Ap. │ │├─────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴──────────┴─────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴──────────┘ prezentat în schiță:┌───────────────┬──────────┬───────────────┬────────────────┬────────────┐│ Latura (de la │ │ │ Vecin (numele │ ││ punctul până │ Lungimea │ Felul │ și prenumele/ │ Semnătura ││ la punctul) │ (m) │materializării │ denumirea) │ vecinului │├───────────────┼──────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │├───────────────┼──────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │├───────────────┼──────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │├───────────────┼──────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │└───────────────┴──────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘ Subsemnații, proprietari ai imobilelor învecinate imobilului descris mai sus, recunoaștem limitele stabilite prin prezentul proces-verbal și prezentat în schiță, fiind de acord cu acestea. Prezentul proces-verbal a fost încheiat în ..... exemplare (câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară și unul pentru documentația cadastrală) și conține .... pagini. Semnături proprietari Semnătura și ștampila ..................... ................. ..................... (persoană autorizată) Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
  77. Anexa nr. 1.42 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa 1.42 la Regulament CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ........... BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ............ Nr. de înregistrare ......../..........
  CERERE DE ANULARE NUMĂR CADASTRAL
  Subsemnatul (a) ............ domiciliat (ă) în localitatea ............ str. ......... nr. ....., legitimat(ă) cu CI/BI seria ...... nr. ......, CNP ..........., tel./fax ........., e-mail: ............., prin mandatar (dacă este cazul) PFA/PJA ..............., conform contract/angajament nr. ...... data ............ prin prezenta menționez faptul că nu am utilizat documentația cadastrală în circuitul civil și vă rog să dispuneți: ANULAREA NUMĂRULUI CADASTRAL: ......... al imobilului, situat în UAT ........... localitatea .......... str. ........., nr. ...., bl. ....., scara ...., ap. ...., sector ........./tarla ........ parcela ....... MOTIVUL ANULĂRII IMOBILUL este înscris/nu este înscris în Cartea Funciară nr. ........ a comunei/orașului/municipiului ................. ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată: ........................................................ Data ............. Proprietar ................... (semnătură) Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integral de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
  78. Anexa nr. 1.45 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa 1.45 la Regulament CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ....... BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......... CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE Nr. de înregistrare ...... /......
  CERERE PRIVIND SOLICITAREA AVIZULUI DE ÎNCEPERE /
  RECEPȚIE A LUCRĂRII
  Subsemnatul (a) .............. domiciliat(ă) în localitatea ............. str. ......... nr. ......, legitimat (ă) cu CI/BI seria .... nr. ....., CNP ..........., tel./fax ......... e-mail: ........., persoana fizică /juridică autorizată, posesoare a certificatului de autorizare categorie ...... seria ..... nr. ..... eliberat de .........., la data ........., solicit:I. OBIECTUL CERERII: [] - emiterea avizului de începere a lucrării; [] - recepția tehnică a lucrării de specialitate:II. TIPUL LUCRĂRII: ........................III. EXECUTANT: ...........................IV. BENEFICIAR: ........................ IMOBILUL este identificat prin: UAT ................┌────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ Adresă imobil │ Nr. CF/ │├─────────────┬──────────┬─────────┬──────┬──────┬─────┬─────┤ Nr. cad ││ Localitate │ Strada │ Număr │ │ │ │ │ (IE) ││ │ (Tarla) │(Parcelă)│ Bloc │Scara │Etaj │ Ap. │ │├─────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴──────────┴─────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴──────────┘ Semnătura și ștampila ..................... (persoană autorizată)┌────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬──────────────┐│ Serviciu achitat cu chitanța nr. │ Data │ Suma │ Cod serviciu │├────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────────┤│ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴──────────────┘ Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
  79. Anexa nr. 1.53 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa 1.53 la Regulament
  CERERE DE INFORMAȚII
  pentru întocmirea planului parcelar în vederea atribuirii
  numerelor cadastrale
  Prin prezenta vă rugăm să ne furnizați informațiile necesare întocmirii planului parcelar al tarlalei nr. ....../UAT ..........., în vederea atribuirii numerelor cadastrale imobilelor situate în această tarla. Planul parcelar va fi întocmit de: [ ] persoana fizică/juridică autorizată, posesoare a certificatului de autorizare .........., eliberat de ........... la data ......... conform contractului ............. (se va indica numărul contractului încheiat). Solicităm următoarele informații: [ ] lista titlurilor de proprietate [ ] extrasul de plan cadastral de carte funciară în format digital, fișiere .cpxml sau .dxf, ori copii ale planurilor de amplasament și delimitare recepționate acolo unde informația nu există în format digital [ ] planuri parcelare existente; [ ] copiile conforme cu exemplarul din arhiva oficiilor teritoriale a titlurilor de proprietate; [ ] lista cuprinzând numărul de carte funciară și numerele cadastrale alocate imobilelor în tarlaua respectivă Termenul de execuție a documentației este de ...... zile, începând cu data ............ Primar, Executant (numele, prenumele, semnătura) (numele, prenumele, semnătura și ștampila) Secretar, (numele, prenumele, semnătura și ștampila) Data ............... Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
  ------