HOTĂRÂRE nr. 668 din 13 septembrie 2017privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 20 septembrie 2017  În conformitate cu prevederile art. IV lit. e) din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, ale art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare, ale art. II din Ordonanța Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 55/2015, și ale art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește condițiile privind comercializarea produselor pentru construcții în scopul utilizării acestora la realizarea construcțiilor care să asigure menținerea, pe întreaga durată de existență a acestora, a cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.(2) Prevederile prezentei hotărâri se adresează producătorilor/fabricanților, reprezentanților autorizați ai acestora, importatorilor, distribuitorilor, factorilor care concură la concepția, proiectarea, avizarea, execuția, recepția, utilizarea și postutilizarea construcțiilor în care se înglobează produsele pentru construcții, precum și autorităților de supraveghere a pieței produselor pentru construcții.  +  Articolul 2(1) Autoritatea de stat competentă în domeniul produselor pentru construcții este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, denumit în continuare MDRAPFE. (2) Autoritatea de notificare la Comisia Europeană a organismelor de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții și a organismelor de evaluare tehnică europeană este MDRAPFE, potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, și conform prevederilor art. 40 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.  +  Articolul 3Produsele pentru construcții prevăzute la art. 1 alin. (1) fac obiectul domeniului reglementat în construcții, astfel:a) produsele pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice armonizate sunt supuse domeniului reglementat de Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și de actele normative subsecvente;b) produsele pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice nearmonizate sau unui agrement tehnic în construcții sunt supuse domeniului reglementat de prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 4(1) Specificațiile tehnice armonizate cuprind standardele europene armonizate și documentele de evaluare europene.(2) Specificațiile tehnice nearmonizate cuprind standardele și documente de standardizare internaționale, standardele și documente de standardizare europene nearmonizate adoptate de Asociația de Standardizare din România la nivel național, precum și standardele române originale.  +  Articolul 5În sensul prezentei hotărâri se utilizează termenii și expresiile din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, precum și următoarele expresii:a) agrement tehnic în construcții - aprecierea tehnică favorabilă, concretizată într-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare în conformitate cu cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/1995, republicată, a unor produse sau seturi, denumite în continuare produse pentru construcții, care nu fac obiectul unei specificații tehnice; b) autorități de supraveghere a pieței - autorități ale administrației publice centrale care răspund, potrivit legii, de controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind calitatea în construcții și de supraveghere a pieței produselor pentru construcții și care sunt prevăzute la art. 26 din prezenta hotărâre;c) certificat de conformitate - document care atestă că un produs pentru construcții este conform cu o specificație tehnică nearmonizată și care este elaborat de un organism de evaluare a conformității produselor pentru construcții, prin încadrarea acelui produs în scheme de certificare conform standardului SR EN ISO/CEI 17067:2014 - Evaluarea conformității. Principii fundamentale ale certificării produselor și linii directoare pentru schemele de certificare a produselor;d) dosar tehnic - documentație tehnică cuprinzând date/informații, evaluări fundamentate, rapoarte de încercări, cercetări experimentale, după caz, privind performanțele produsului/setului în raport cu specificația tehnică sau cu agrementul tehnic aferent;e) evaluarea conformității produselor pentru construcții - un sistem procedural prin care se stabilește conformitatea produselor pentru construcții cu o specificație tehnică nearmonizată;f) evaluarea și verificarea constanței performanței produselor pentru construcții - un sistem procedural prin care se evaluează performanța unui produs și se verifică constanța performanței acestui produs potrivit unei specificații tehnice armonizate;g) fabricant/producător, denumit în continuare producător - persoană fizică sau juridică care fabrică un produs pentru construcții și care comercializează acest produs în nume propriu sau sub marca sa; h) organism de evaluare și verificare a performanței produselor pentru construcții - organism de certificare a produsului, organism de certificare a controlului producției în fabrică sau laborator notificat conform cap. VII din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 care evaluează performanța produsului pentru construcții și verifică constanța performanței acestuia potrivit unei specificații tehnice armonizate; i) organism de evaluare tehnică europeană - organism care elaborează și eliberează evaluări tehnice europene pentru construcții în condițiile stabilite de Regulamentul (UE) nr. 305/2011;j) organism de evaluare a conformității produselor pentru construcții - organism care evaluează produsele pentru construcții în conformitate cu o specificație tehnică nearmonizată și care emite certificate de conformitate sau rapoarte de încercări cu respectarea cerințelor acelei specificației tehnice; k) organism elaborator de agremente tehnice în construcții - organism specializat, cu sediul în România, abilitat să realizeze activități de elaborare a agrementelor tehnice în construcții de către autoritatea de stat competentă în domeniul produselor pentru construcții, MDRAPFE;l) piața produselor pentru construcții - întreaga arie acoperită de lanțul de distribuție a produselor pentru construcții de la producător la consumatorul final;m) standarde europene nearmonizate - standarde europene și alte documente de standardizare europeană, cu excepția standardelor europene adoptate în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 305/2011, la solicitarea Comisiei Europene, ale căror indicative și titluri sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;n) standarde române - standarde române originale (SR), standarde internaționale (SR ISO, SR IEC) sau documente de standardizare internaționale (SR ISO/TR, SR ISO/TS) și standarde europene (SR) sau documente de standardizare europeană (SR CEN/TR, SR EN/TS) armonizate și/sau nearmonizate adoptate la nivel național de ASRO; o) utilizare preconizată - rolul sau funcția care urmează a fi îndeplinită de produs în scopul satisfacerii cerințelor fundamentale ale construcției și care este prevăzută de specificația tehnică sau de agrementul tehnic aferent acelui produs;p) titularul unui agrement tehnic în construcții este solicitantul acestuia.  +  Capitolul II Comercializarea produselor pentru construcții  +  Secţiunea 1 Comercializarea produselor pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice armonizate  +  Articolul 6(1) Produsul pentru construcții care face obiectul unui standard european armonizat se comercializează însoțit de declarația de performanță întocmită de producător.(2) În funcție de sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței corespunzător utilizării preconizate prevăzute în anexa ZA a standardului armonizat aplicabil, declarația de performanță se emite de către producător pe baza:a) certificatului de constanță a performanței pentru sistemul 1 și 1^+);b) certificatului de conformitate a controlului producției în fabrică pentru sistemul 2^+;c) raportului de încercări pentru sistemul 3;d) evaluărilor și verificărilor efectuate de producător pentru sistemul 4.(3) Sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței sunt descrise în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și în actele normative subsecvente acestuia.(4) Certificatul de constanță a performanței, certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică și raportul de încercări prevăzute la alin. (2) sunt elaborate de către un organism de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții. (5) Organismele de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții prevăzute la alin. (4) sunt desemnate și notificate de autoritatea competentă la Comisia Europeană și nominalizate pe pagina specializată de internet dezvoltată și gestionată de Comisia Europeană la adresa http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/  +  Articolul 7(1) Produsul pentru construcții care face obiectul unei evaluări tehnice europene, care a fost emisă pentru acesta, se comercializează însoțit de declarația de performanță întocmită de producător pe baza evaluării tehnice europene respective, certificatului de constanță a performanței, certificatului de conformitate a controlului producției în fabrică sau a evaluărilor și verificărilor efectuate de producător, în funcție de sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții prevăzut de evaluarea tehnică europeană aferentă.(2) Evaluarea tehnică europeană se elaborează de către un organism de evaluare tehnică europeană în baza unui document european de evaluare.(3) Organismele de evaluare tehnică europeană sunt desemnate și notificate de autoritatea competentă la Comisia Europeană și nominalizate pe pagina specializată de internet dezvoltată și gestionată de Comisia Europeană la adresa http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/  +  Articolul 8(1) Declarația de performanță se elaborează în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 574/2014 al Comisiei din 21 februarie 2014 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind modelul care trebuie să fie utilizat pentru întocmirea unei declarații de performanță pentru produsele pentru construcții. (2) Declarația de performanță întocmită de producător pentru produsele pentru construcții în contact cu apa potabilă va fi însoțită de avizul sanitar/notificarea emis/emisă de Institutul Național de Sănătate Publică.(3) Declarația de performanță întocmită de producător pentru produsele pentru construcții care conțin substanțe periculoase cuprinse în lista din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările și completările ulterioare, va fi însoțită de fișa cu date de securitate a produsului întocmită de producător.  +  Articolul 9(1) Pentru produsele pentru construcții pentru care producătorul a întocmit o declarație de performanță pe baza unei specificații tehnice armonizate se aplică marcajul CE.(2) Oricine declară conformitatea cu o specificație tehnică armonizată printr-o declarație de performanță trebuie să facă dovada deținerii în mod legal a specificației tehnice armonizate, în condițiile legii și ale prezentei hotărâri.  +  Secţiunea a 2-a Comercializarea produselor pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice nearmonizate  +  Articolul 10(1) Produsul pentru construcții care face obiectul unei specificații tehnice nearmonizate se comercializează însoțit de declarația de conformitate întocmită de producător pe baza certificatului de conformitate, a raportului de încercări sau a evaluărilor și verificărilor efectuate de producător, în funcție de schema de certificare aplicabilă.(2) Schema de certificare se stabilește prin echivalarea cu sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței prevăzut pentru produsul în cauză prin Decizia Comisiei Europene referitoare la procedura de evaluare și verificare a constanței performanței aplicabilă produsului respectiv. (3) Produsul pentru construcții pentru care nu este emisă o decizie a Comisiei Europene se comercializează însoțit de declarația de conformitate emisă de producător pe baza evaluărilor și verificărilor efectuate de acesta.  +  Articolul 11(1) Certificatul de conformitate este elaborat de către un organism de evaluare a conformității produselor pentru construcții acreditat de către un organism național de acreditare în sensul și potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, prin încadrarea produsului pentru construcții într-o schemă de certificare.(2) Încercările sau testele necesare elaborării certificatului de conformitate se efectuează în laboratoare evaluate de organismul de evaluare a conformității produselor pentru construcții prevăzut la alin. (1) sau în laboratoare acreditate conform SR ISO/CEI 17025:2005 și SR ISO/CEI 17025:2005/AC:2007 de către un organism național de acreditare în sensul și potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008, pentru încercările sau testele prevăzute în specificațiile tehnice nearmonizate aplicabile.(3) Selectarea laboratoarelor prevăzute la alin. (2) în vederea realizării încercărilor și testelor pe produsele pentru construcții ce urmează a fi certificate este în responsabilitatea organismelor de evaluare a conformității produselor pentru construcții. (4) Organismele de evaluare a conformității produselor pentru construcții prevăzute la alin. (1) recunosc rapoartele de încercări emise de laboratoare de încercări acreditate de către un organism național de acreditare în sensul și potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008, pentru efectuarea încercărilor respective.  +  Articolul 12(1) Declarația de conformitate se elaborează potrivit prevederilor seriei de standarde SR ISO/CEI 17050 Evaluarea conformității. Declarația de conformitate este dată de furnizor.(2) Declarația de conformitate va conține performanțele determinate și verificate pentru produsul în cauză, potrivit specificației tehnice aplicabile.(3) Declarația de conformitate întocmită de producător pentru produsele pentru construcții în contact cu apa potabilă va fi însoțită de avizul sanitar/notificarea emis/emisă de Institutul Național de Sănătate Publică.(4) Declarația de conformitate întocmită de producător pentru produsele pentru construcții care conțin substanțe periculoase cuprinse în lista din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările și completările ulterioare, va fi însoțită de fișa cu date de securitate a produsului întocmită de producător.  +  Articolul 13(1) În cazul produselor pentru construcții pentru care producătorul a întocmit o declarație de conformitate pe baza unei specificații tehnice nearmonizate nu se aplică marcajul CE.(2) Oricine declară conformitatea cu o specificație tehnică nearmonizată printr-o declarație de conformitate trebuie să facă dovada deținerii în mod legal a specificației tehnice nearmonizate, în condițiile legii și ale prezentei hotărâri.  +  Secţiunea a 3-a Comercializarea produselor pentru construcții care fac obiectul unui agrement tehnic în construcții  +  Articolul 14(1) Produsul pentru construcții pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate se comercializează însoțit de declarația de conformitate întocmită de producător pe baza unui agrement tehnic în construcții.(2) Agrementul tehnic în construcții este elaborat de către un organism elaborator de agremente tehnice în construcții abilitat de MDRAPFE. (3) Agrementul tehnic în construcții este însoțit de avizul tehnic în valabilitate emis de către Consiliul tehnic permanent pentru construcții. (4) Încercările sau testele necesare elaborării agrementului tehnic în construcții se efectuează în laboratoare acreditate conform SR ISO/CEI 17025:2005 și SR ISO/CEI 17025:2005/AC:2007 de către un organism național de acreditare în sensul și potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008, în laboratoare notificate pentru evaluarea performanței aferente caracteristicilor esențiale prevăzute la pct. 3 din anexa V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 sau în laboratoare autorizate de Inspectoratul de Stat în Construcții - ISC; laboratoarele trebuie să fie acreditate/notificate/autorizate pentru încercările sau testele prevăzute în agrementul tehnic în cauză.(5) Selectarea laboratoarelor prevăzute la alin. (4) în vederea realizării încercărilor și testelor pe produsele pentru construcții este în responsabilitatea organismului elaborator de agrement tehnic în construcții, cu acceptul producătorului. (6) Organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcții prevăzute la alin. (2) recunosc rapoartele de încercări emise de laboratoare de încercări acreditate de către un organism național de acreditare în sensul și potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008, pentru efectuarea încercărilor respective.  +  Articolul 15(1) Declarația de conformitate se elaborează în conformitate cu prevederile seriei de standarde SR EN ISO/CEI 17050.(2) Declarația de conformitate va conține performanțele determinate și verificate de către producător pentru produsul în cauză, potrivit specificației tehnice aplicabile.(3) Declarația de conformitate întocmită de producător pentru produsele pentru construcții în contact cu apa potabilă va fi însoțită de avizul sanitar/notificarea emis/emisă de Institutul Național de Sănătate Publică.(4) Declarația de conformitate întocmită de producător pentru produsele pentru construcții care conțin substanțe periculoase cuprinse în lista din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările și completările ulterioare, va fi însoțită de fișa cu date de securitate a produsului întocmită de producător.  +  Articolul 16(1) În cazul produselor pentru construcții pentru care producătorul a întocmit o declarație de conformitate pe baza unui agrement tehnic în construcții nu se aplică marcajul CE.(2) Oricine declară conformitatea cu un agrement tehnic național printr-o declarație de conformitate trebuie să facă dovada deținerii în mod legal a agrementului tehnic respectiv, în condițiile legii și ale prezentei hotărâri.  +  Capitolul III Consiliul tehnic permanent pentru construcții  +  Articolul 17Consiliul tehnic permanent pentru construcții, denumit în continuare CTPC, este constituit și funcționează ca entitate fără personalitate juridică pe lângă MDRAPFE.  +  Articolul 18(1) Structura CTPC cuprinde un președinte și 8 membri și este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Președintele CTPC este secretarul de stat coordonator al domeniului construcții din cadrul MDRAPFE.(3) Membrii CTPC sunt nominalizați de autoritățile și instituțiile cu responsabilități în domeniul construcțiilor, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.(4) Regulamentul de organizare și funcționare a CTPC se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene.  +  Articolul 19CTPC asigură desfășurarea activității privind agrementul tehnic în construcții, scop în care: a) evaluează organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcții, inclusiv grupele specializate din cadrul organismelor, în vederea acordării abilitării;b) propune prelungirea, restrângerea domeniilor, menținerea condiționată, suspendarea temporară și anularea abilitării organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții, după caz;c) asigură supravegherea periodică a acestor organisme, ulterior abilitării;d) organizează activitatea comisiilor tehnice de specialitate pentru analizarea și avizarea agrementelor tehnice în construcții, extinderea sau modificarea agrementelor tehnice în construcții și prelungirea avizelor tehnice pentru agrementele tehnice în construcții aflate în perioada de valabilitate;e) avizează componența nominală a grupelor specializate care asigură avizarea internă a proiectelor de agremente tehnice în construcții în cadrul organismelor elaboratoare de agremente tehnice;f) emite avizele tehnice care însoțesc agrementele tehnice pe perioada de valabilitate;g) propune prelungirea valabilității avizului tehnic, modificarea, extinderea, suspendarea, retragerea agrementului tehnic în construcții, după caz.  +  Articolul 20Potrivit art. 43 alin. (9) din Legea nr. 10/1995, republicată, cheltuielile necesare elaborării și avizării agrementelor tehnice în construcții și cheltuielile necesare abilitării și supravegherii organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții se suportă de către factorii interesați.  +  Capitolul IV Documente care însoțesc produsul pentru construcții pe lanțul de distribuție  +  Articolul 21(1) Producătorul sau reprezentantul său autorizat sau, după caz, importatorul care comercializează un produs pentru construcții trebuie să dețină declarația de performanță sau declarația de conformitate a produsului, inclusiv performanțele determinate și verificate de către producător pentru produsul în cauză, dosarul tehnic care a stat la baza emiterii declarației de performanță sau de conformitate, instrucțiunile privind utilizarea produsului în limba română, fișa cu date de securitate a produsului, precum și următoarele documente în valabilitate:a) certificatul de constanță a performanței, certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică, raportul de încercări sau, după caz, evaluările și verificările efectuate de producător, potrivit prevederilor standardului armonizat aplicabil, pentru produsele prevăzute la art. 6 alin. (1);b) evaluarea tehnică europeană sau, după caz, certificatul de constanță a performanței sau certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică, pentru produsele prevăzute la art. 7 alin. (1);c) certificatul de conformitate sau, după caz, evaluările și verificările efectuate de producător, în funcție de prevederile specificației tehnice nearmonizate aplicabile, pentru produsele prevăzute la art. 10 alin. (1);d) agrementul tehnic în construcții însoțit de avizul tehnic în valabilitate, în cazul produselor prevăzute la art. 14 alin. (1).(2) Distribuitorul care comercializează un produs pentru construcții trebuie să dețină declarația de performanță sau declarația de conformitate a produsului, instrucțiunile privind utilizarea produsului și fișa cu date de securitate a produsului și, în cazul produselor prevăzute la art. 14 alin. (1), declarația de conformitate cu agrementul tehnic în valabilitate, inclusiv performanțele determinate și verificate de către producător pentru produsul în cauză.  +  Articolul 22Documentele prevăzute la art. 21 alin. (2) se furnizează de către producători, pe lanțul de distribuție, în format electronic sau letric, redactate în limba română, și se păstrează la cartea tehnică a construcției.  +  Articolul 23Producătorii păstrează dosarul tehnic prevăzut la art. 21 alin. (1) și declarația de performanță sau de conformitate a produsului pentru construcții pentru o perioadă de 10 ani de la data când produsul a fost introdus pe piață.  +  Articolul 24Producătorii se asigură de faptul că produsele lor poartă mențiunea tipului, lotului, numărului de serie sau a oricărui altui element care să permită identificarea lor sau, în cazul în care mărimea sau natura produsului nu permite acest lucru, producătorii se asigură că această informație este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoțește produsul pentru construcții.  +  Articolul 25Producătorii indică pe produsul pentru construcții sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pe ambalajul acestuia sau pe un document de însoțire a produsului numele sau marca înregistrată și adresa la care pot fi contactați.  +  Capitolul V Supravegherea pieței produselor pentru construcții  +  Articolul 26Supravegherea pieței produselor pentru construcții se asigură de către următoarele autorități ale administrației publice centrale:a) Inspectoratul de Stat în Construcții, organ tehnic specializat care exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind calitatea în construcții și supravegherea pieței produselor pentru construcții, pentru toate produsele pentru construcții, cu excepția celor prevăzute la lit. b);b) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, organ de specialitate al administrației publice centrale, pentru toate produsele pentru construcții care intră sub incidența prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 10/1995, republicată;c) Garda Națională de Mediu care verifică respectarea aplicării prevederilor legislației specifice privind gestionarea deșeurilor sau din domeniul gestionării deșeurilor.  +  Articolul 27Activitatea de supraveghere a pieței constă în monitorizarea comercializării produselor pentru construcții în vederea înglobării acestora în construcții, în scopul verificării conformității acestor produse cu prevederile prezentei hotărâri și stabilirii de măsuri de prevenire sau reducere a riscurilor ce pot fi provocate de produsele pentru construcții neconforme, atunci când sunt constatate abateri.  +  Articolul 28În realizarea activității prevăzute la art. 27, autoritățile procedează la:a) verificarea periodică a produselor pentru construcții și a documentelor aferente prevăzute la art. 21 pe întreg lanțul de distribuție, precum și în etapele de execuție;b) organizarea de controale planificate, tematice, inopinate, punctuale sau ca urmare a unei sesizări/reclamații, atunci când se pune la îndoială prezumția de conformitate a produsului pentru construcții cu cerințele privind adecvarea la utilizarea preconizată a acestuia;c) prelevarea de mostre care se trimit în scopul testării în laboratoare acreditate/notificate/autorizate, după caz; laboratoarele acreditate/notificate/autorizate trebuie să fie altele decât laboratoarele implicate în evaluarea conformității produsului pentru construcții respectiv;d) solicitarea documentelor prevăzute la art. 21 din prezenta hotărâre;e) aplicarea de sancțiuni, potrivit art. 29 alin. (2) din prezenta hotărâre, pentru abaterile constatate;f) stabilirea măsurilor de reducere a riscurilor ce pot fi provocate de produsele pentru construcții neconforme, potrivit art. 32 din prezenta hotărâre.  +  Capitolul VI Contravenții și sancțiuni  +  Articolul 29(1) Constituie contravenții raportat la prevederile prezentei hotărâri următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să constituie infracțiuni:a) încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 14 alin. (1), cu privire la condițiile de comercializare a produselor pentru construcții;b) nerespectarea de către producător a performanței/ performanțelor declarate pentru un produs, confirmată prin încercări în laboratoare acreditate/notificate/ autorizate, în condițiile impuse de standardele de produs/încercări;c) completarea incorectă de către producător a declarației de performanță sau de conformitate a produsului pentru construcții;d) neaplicarea marcajului CE pe produsele pentru construcții pentru care producătorul a întocmit o declarație de performanță sau neaplicarea acestui marcaj vizibil, lizibil și indelebil;e) neefectuarea sau efectuarea incorectă de către organismul de evaluare și verificare a constanței performanței sau de către organismul de certificare a procedurilor prevăzute în sarcina sa potrivit specificației tehnice aplicabile, conform legii;f) nerespectarea de către organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcții a sarcinilor prevăzute de Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții prevăzut în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;g) nerespectarea de către producători, reprezentanți autorizați, importatori, distribuitori, la achiziționarea și comercializarea produselor pentru construcții, a prevederilor art. 11, 12, 13, 14 și 15 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011;h) achiziționarea de către executantul lucrărilor de construcții de produse pentru construcții neînsoțite de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 14 alin. (1); documentele pot fi prezentate în format electronic sau letric;i) obstrucționarea autorităților de supraveghere a pieței produselor pentru construcții de către producători, reprezentanți autorizați, importatori, distribuitori, executanții de lucrări de construcții în activitatea de monitorizare, precum și refuzarea prezentării documentelor și a actelor solicitate de către persoanele cu atribuții de control din cadrul autorității de supraveghere a pieței;j) depozitarea, manipularea inadecvată a produselor pentru construcții, precum și punerea la dispoziție/utilizarea de produse pentru construcții cu perioade de garanție expirată;k) comercializarea produselor pentru construcții fără furnizarea, conform legii, a documentelor necesare asigurării conformității acestora și a trasabilității;l) neîndeplinirea de către operatorii economici, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse de autoritatea de supraveghere a pieței;m) refuzul operatorilor economici de a identifica operatorii economici care le-au furnizat un produs pentru construcții sau cărora le-au furnizat un produs pentru construcții, pe o perioadă de 10 ani de la data introducerii pe piață a respectivului produs, la solicitarea autorităților de supraveghere a pieței;n) refuzul organismului notificat de a pune la dispoziția autorității de notificare documente relevante privind evaluarea calificărilor oricărui subcontractant sau ale filialei și privind sarcinile îndeplinite de acestea în temeiul anexei V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011;o) neincluderea de către investitor în cartea tehnică a construcției a documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 14 alin. (1).(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă după cum urmează:a) de la 40.000 lei la 50.000 lei - cele prevăzute la lit. b), e) și f);b) de la 30.000 lei la 40.000 lei - cele prevăzute la lit. a), c), d), g), h), i) și n);c) de la 20.000 lei la 30.000 lei - cele prevăzute la lit. j), k) și m);d) de la 10.000 lei la 20.000 lei - cele prevăzute la lit. l) și o).  +  Articolul 30Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 29 se realizează de persoane împuternicite/abilitate din cadrul autorităților de supraveghere prevăzute la art. 26.  +  Articolul 31Contravențiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 32Concomitent cu sancționarea cu amendă a contravențiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a)-o), autoritățile de supraveghere a pieței pot dispune măsuri de prevenire sau reducere a riscurilor ce pot fi provocate de produsele pentru construcții neconforme, după cum urmează:a) interzicerea introducerii pe piață/punerii la dispoziție pe piață, rechemarea, retragerea de pe piață sau interzicerea utilizării produsului pentru construcții, cu impunerea de către autoritatea de supraveghere a pieței de măsuri privind utilizarea/repunerea la dispoziție pe piață a produsului, pentru contravențiile prevăzute art. 29 alin. (1) lit. a)-g);b) interzicerea utilizării produsului până la o dată stabilită de către autoritatea de supraveghere a pieței pentru eliminarea neconformității produselor, pentru contravențiile prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. h)-j);c) interzicerea introducerii pe piață/punerii la dispoziție pe piață, interzicerea comercializării produsului până la o dată stabilită de către autoritatea de supraveghere a pieței pentru eliminarea neconformității, pentru contravențiile prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. k)-n).  +  Articolul 33(1) Sancțiunile contravenționale prevăzute la art. 29 se aplică atât persoanelor juridice, cât și persoanelor fizice.(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 29 alin. (2), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 34Contractele de elaborare a agrementelor tehnice în construcții încheiate până la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri și avizarea acestora de către CTPC se vor finaliza conform legislației în vigoare la data încheierii acestora.  +  Articolul 35În vederea asigurării accesului liber și neîngrădit la informațiile de interes public, MDRAPFE va posta pe pagina sa specializată de internet și va actualiza, în condițiile legii, listele conținând:a) organismele naționale de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții și familiile de produse pentru construcții pentru care sunt notificate la Comisia Europeană;b) organismele naționale de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții și categoriile de produse pentru construcții pentru care sunt notificate la Comisia Europeană;c) organismele naționale de certificare a conformității produselor pentru construcții și familiile de produse pentru construcții pentru care sunt acreditate;d) organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcții și grupele specializate pentru care sunt abilitate.  +  Articolul 36Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 37(1) Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, MDRAPFE actualizează:a) Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.269/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 15 aprilie 2011;b) Procedura de agrement tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții - P.A.T. 1-2004, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.889/2004 pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.167 și 1.167 bis din 9 decembrie 2004;c) Procedura de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții - P.A.T. 2-2004, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.889/2004;d) Procedura privind avizarea agrementelor tehnice în construcții - P.A.T. 3-2004, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.889/2004.(2) Regulamentul și procedurile prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene.  +  Articolul 38La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.558/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformității produselor pentru construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.211 și 1.211 bis din 16 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;c) Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.190/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005;d) Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 271/2005 privind aprobarea Procedurii de recunoaștere a specificațiilor tehnice naționale în domeniul produselor pentru construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 7 martie 2005.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  Ministrul economiei,
  Gheorghe Șimon
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius Adrian Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării și inovării,
  Puiu-Lucian Georgescu
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 13 septembrie 2017.Nr. 668.  +  ANEXĂ
  STRUCTURA
  Consiliului tehnic permanent pentru construcții
  Președinte: - secretarul de stat coordonator al domeniului construcții              din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - MDRAPFEMembri:     - 3 reprezentanți desemnați de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - MDRAPFE;             - reprezentant desemnat de Ministerul Mediului - MM;             - reprezentant desemnat de Ministerul Sănătății - MS;             - reprezentant desemnat de Inspectoratul de Stat în Construcții - ISC;             - reprezentant desemnat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - IGSU;             - reprezentant desemnat de Asociația de Standardizare din România - ASRO
  ----