REGULAMENT din 30 august 2017de organizare și funcționare a Consiliului de etică și management universitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 19 septembrie 2017    Notă
    Aprobat prin Ordinul nr. 4.783 din 30 august 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 750 din 19 septembrie 2017.
     +  Capitolul I Misiunea, rolul și atribuțiile  +  Articolul 1Consiliul de etică și management universitar (CEMU) este organism consultativ al Ministerului Educației Naționale (MEN), fără personalitate juridică, înființat în temeiul prevederilor art. 125 și 217 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Misiunea CEMU este de dezvoltare a culturii eticii și integrității în universitățile din România.  +  Articolul 3Rolul CEMU este de a determina și sprijini universitățile să elaboreze și să pună în practică, în mod organizat, transparent și eficient, politicile de etică și de integritate universitară, în conformitate cu prevederile legale din domeniu, în vigoare.  +  Articolul 4CEMU se pronunță asupra litigiilor de etică universitară și are, în conformitate cu prevederile art. 218 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, următoarele atribuții:a) sprijină realizarea politicilor de etică și integritate în universități și monitorizează punerea lor în aplicare;b) auditează comisiile de etică din universități;c) prezintă, anual, un raport public privind etica universitară;d) soluționează sesizările privind încălcarea de către orice instituție de învățământ superior, de stat sau particulară, a obligațiilor prevăzute la art. 124 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind respectarea legislației în vigoare, a cartei proprii, a contractului instituțional, a transparenței decizionale și a libertății academice;e) analizează și propune MEN, în cazul în care constată nerespectarea într-o universitate a obligațiilor prevăzute la art. 124 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, revocarea din funcție a rectorului;f) elaborează Codul de referință al eticii și deontologiei universitare ce conține principii și proceduri pentru arbitrarea litigiilor de etică universitară;g) colaborează, în cadrul activității de asigurare a calității învățământului superior, cu MEN, conform art. 192 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;h) inițiază și dezvoltă activitatea de cercetare și publicare pe probleme de etică și integritate universitară;i) întocmește, la cererea MEN, rapoarte externe de evaluare a respectării standardelor de etică profesională în ceea ce privește activitatea doctorală, în conformitate cu prevederile art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;j) întocmește, la cererea MEN, rapoarte în cazul constatării nerespectării prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didactice și de cercetare, în conformitate cu prevederile art. 299 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Organizarea și funcționarea  +  Articolul 5În conformitate cu prevederile art. 125 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterior, CEMU este format din 11 membri.  +  Articolul 6Membrii CEMU sunt cadre didactice și cercetători, având cel puțin titlul de conferențiar sau de cercetător științific II ori titluri echivalente obținute în străinătate, și un membru este student, reprezentant al federațiilor naționale ale studenților.  +  Articolul 7Structura CEMU este următoarea, în baza numirilor trimise de instituțiile respective:a) 3 reprezentanți numiți de către Consiliul Național al Rectorilor;b) 3 reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, numiți de ministru;c) un reprezentant numit de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior;d) un reprezentant numit de către Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior;e) un reprezentant numit de către Consiliul Național al Cercetării Științifice;f) un reprezentant numit de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare;g) un reprezentant al federațiilor naționale ale studenților.  +  Articolul 8(1) Persoanele nominalizate de către instituțiile prevăzute la art. 7 sunt numite membri ai CEMU, pentru un mandat de 4 ani, prin ordin al ministrului educației naționale.(2) Nu pot fi membri ai CEMU persoanele care ocupă vreuna dintre funcțiile: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducție.(3) Președinții comisiilor de etică universitară din universități nu pot fi membri ai CEMU, întrucât CEMU auditează activitatea acestor comisii, cumularea acestor două calități generând conflict de interese.  +  Articolul 9Calitatea de membru al CEMU încetează:a) în urma constatării de către CEMU a încălcării de către un membru a normelor de etică și integritate, pe baza votului deschis a cel puțin două treimi din membrii CEMU;b) în termen de 15 zile, în cazul în care acesta dobândește una dintre funcțiile prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3);c) la solicitarea motivată a instituției care l-a desemnat, conform principiului simetriei actelor juridice.  +  Articolul 10(1) După dobândirea calității de membru CEMU, în prima ședință, condusă de către decanul de vârstă al acestuia, se procedează la alegerea președintelui și a vicepreședintelui și la numirea unui secretar general.(2) Președintele și vicepreședintele CEMU sunt aleși prin vot deschis, cu majoritate de două treimi, de către membrii CEMU, pe baza propunerilor sau autopropunerilor făcute de oricare dintre membrii CEMU. Secretarul general este numit de către președintele ales dintre membrii CEMU. Președintele, vicepreședintele și secretarul general constituie Biroul executiv al CEMU, care asumă activitatea operațională între ședințele CEMU.(3) Președintele și vicepreședintele pot fi revocați prin votul deschis al majorității de două treimi a CEMU.(4) CEMU poate desemna un purtător de cuvânt, care poate fi președintele sau un alt membru.  +  Articolul 11Președintele CEMU are următoarele atribuții:a) aplică prevederile prezentului regulament;b) conduce ședințele de lucru ale CEMU;c) stabilește ordinea de zi a ședințelor de lucru ale CEMU, pe baza propunerilor membrilor; aceasta poate fi modificată prin vot, la propunerea oricărui membru al CEMU;d) asigură legătura operativă a CEMU cu ministrul educației naționale, în vederea informării acestuia despre activitatea CEMU;e) reprezintă CEMU în relația cu terții și poate fi purtătorul său de cuvânt;f) în cazul indisponibilității președintelui, atribuțiile sale sunt preluate de vicepreședinte.  +  Articolul 12(1) Pentru desfășurarea activității, membrii CEMU se pot constitui în grupuri de lucru, temporare ori permanente.(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, CEMU poate decide consultarea și angajarea unor experți în domeniile de referință ale activității sale.  +  Articolul 13(1) Cvorumul ședințelor CEMU este de minimum 7 membri.(2) CEMU adoptă hotărâri prin vot deschis, cu majoritatea de două treimi a membrilor prezenți.(3) Membrii CEMU sunt obligați să anunțe conflictul de interese sau incompatibilități și, în consecință, nu vor participa la dezbateri sau nu vor vota pe perioada soluționării respectivei situații.(4) În caz de paritate a voturilor exprimate sau de nerealizare a majorității de două treimi, votul se poate relua de cel mult două ori într-o ședință. Dacă situația persistă și după a doua reluare a votului, votul se amână pentru viitoarea ședință a CEMU, cu respectarea termenului de pronunțare prevăzut.  +  Articolul 14Ședințele CEMU se convoacă de către președintele CEMU sau de către ministrul educației naționale.  +  Articolul 15Ministrul sau un reprezentant al acestuia poate participa la ședințele CEMU, în calitate de observator.  +  Articolul 16CEMU poate decide lărgirea cadrului de participare la ședințe, pe bază de invitație.  +  Articolul 17(1) Secretariatul tehnic al CEMU este asigurat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).(2) Secretariatul tehnic înregistrează toate sesizările sau solicitările primite și le transmite, în format electronic, către toți membrii CEMU, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii.(3) Secretariatul tehnic realizează, în termen de 48 de ore de la fiecare ședință, o minută a ședinței, în format electronic, transmisă membrilor CEMU, unde sunt consemnate ordinea de zi, hotărârile luate și numărul voturilor.(4) Secretariatul tehnic transmite invitațiile la ședințe și documentele aferente subiectelor în discuție pe ordinea de zi, cu aprobarea președintelui CEMU, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea ședinței.  +  Articolul 18CEMU colaborează cu comisiile de etică ale universităților în vederea realizării politicilor de etică și integritate academică.  +  Capitolul III Analiza sesizărilor și solicitărilor  +  Articolul 19CEMU se pronunță asupra litigiilor de etică universitară și analizează cazurile referitoare la abateri de la normele de etică și management universitar, în urma sesizărilor sau prin autosesizare, conform legii, după ce subiectul lor a fost analizat în cadrul universității.  +  Articolul 20(1) Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza CEMU în legătură cu nerespectarea de către o instituție de învățământ superior sau de către un membru al comunității universitare a obligațiilor prevăzute la art. 124, 128, 130, 170 și 299 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor Codului de etică și integritate universitară.(2) CEMU are obligația de a investiga aspectele sesizate, în termen de 3 luni de la data primirii sesizării.(3) În situația în care constată încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 124 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, CEMU transmite hotărârea sa MEN în termen de 5 zile de la data adoptării acesteia.(4) Hotărârile CEMU sunt transmise părților prin secretariatul tehnic al Comisiei.  +  Articolul 21CEMU răspunde MEN, pe baza unei hotărâri, în termen de o lună de la data sesizării, în cazul în care i se solicită:a) să întocmească un raport de evaluare a respectării standardelor de etică profesională în ceea ce privește activitatea doctorală, în conformitate cu prevederile art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) să întocmească un raport în cazul nerespectării prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didactice și de cercetare, în conformitate cu prevederile art. 299 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 22(1) Secretariatul tehnic primește și înregistrează sesizările sau solicitările într-un registru special, realizează un dosar electronic pentru fiecare sesizare sau solicitare și elaborează Fișa tehnică a sesizării. Fișa cuprinde detalii despre „inițiator“, „obiectul sesizării“, „acte la dosar“. Toate documentele sunt arhivate electronic și securizate informatic.(2) CEMU informează MEN despre sesizările primite și despre hotărârile adoptate.  +  Articolul 23(1) În cadrul analizei, CEMU poate audia persoanele implicate direct ori indirect în faptele sesizate, expeditorul sesizării, persoane din conducerea instituțiilor implicate în faptele sesizate sau experți independenți, cu păstrarea confidențialității.(2) CEMU constată încălcarea obligațiilor legale de către o instituție de învățământ superior sau de către un membru al comunității universitare pe baza probelor evidențiate de sesizare, a informațiilor disponibile din surse publice sau furnizate de instituții abilitate și pe baza probelor obținute în mod direct.  +  Articolul 24Dezbaterile din ședințele CEMU se consemnează în procesul-verbal de ședință, semnat de membrii CEMU.  +  Articolul 25(1) Membrii CEMU hotărăsc motivat asupra sesizărilor sau solicitărilor, pe baza probelor administrate și a susținerii părților.(2) Hotărârile CEMU se motivează, atât în fapt, cât și în drept și sunt semnate de către președinte.(3) Hotărârea include, după caz, opinia experților consultați.(4) Hotărârile CEMU sunt documente publice și se publică pe propriul site și pe site-ul MEN.  +  Capitolul IV Norme de etică și integritate  +  Articolul 26(1) Membrii CEMU au obligația să respecte reglementările legale în vigoare privind incompatibilitățile și conflictele de interese, precum și normele privind etica universitară.(2) CEMU se asigură că experții consultați respectă normele de etică și integritate și nu se află în conflict de interese sau în stare de incompatibilitate cu membrii CEMU sau cu vreuna dintre părțile aflate în litigiu.  +  Articolul 27Membrii CEMU, persoanele implicate în lucrările sale și documentele produse se supun regimului confidențialității, cu excepția hotărârilor și referatelor de expertiză.  +  Articolul 28Constituie conflict de interese situațiile prevăzute de legislația în vigoare, precum și situația în care membrii CEMU sau experții consultați analizează o sesizare ce implică persoana care se află în una dintre următoarele relații cu un membru CEMU:1. sunt soți, afini sau rude până la gradul al treilea inclusiv;2. sunt angajate în aceeași unitate sau instituție;3. au colaborat în ultimii 5 ani, având publicații sau proiecte de cercetare-dezvoltare dezvoltate în comun;4. furnizează sau au furnizat membrului CEMU, în ultimii 5 ani anteriori analizei, servicii ori foloase de orice natură.  +  Capitolul V Finanțarea CEMU  +  Articolul 29Secretariatul tehnic și bugetul CEMU sunt asigurate și gestionate de UEFISCDI.  +  Articolul 30(1) Bugetul CEMU alocă mijloace financiare pentru susținerea programelor sale anuale sau multianuale.(2) Pentru participarea la ședințe sau reuniuni de lucru, membrii CEMU primesc, pentru fiecare ședință sau reuniune de lucru, o retribuție brută egală cu 1/20 din valoarea brută a salariului de bază, corespunzător coeficientului de ierarhizare maxim, al unui profesor universitar din instituții de învățământ superior finanțate din fonduri publice, conform legii.(3) Membrilor CEMU și experților consultați le sunt decontate cheltuielile de transport și cazare necesare îndeplinirii atribuțiilor, în conformitate cu legislația în vigoare.----