ANEXE din 20 decembrie 2016la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare din 20.12.2016
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 bis din 15 februarie 2017   +  Anexa nr. 1 COMISIA DE MATEMATICĂ
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU
  CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR
  ȘI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  1. PRINCIPII ALE EVALUĂRII– Evaluarea va reflecta nivelul realizărilor în activitatea de cercetare științifică.– Evaluarea va măsura impactul și recunoașterea activității de cercetare științifică la nivel internațional.– Criterii suplimentare pot fi utilizate atât în cazul posturilor didactice, cât și al posturilor din cercetare, dar fără a scădea standardele impuse de criteriile minimale de mai jos.– În cazul posturilor de profesor universitar și de conferențiar universitar, evaluarea activității didactice-profesionale va fi făcută prin criterii suplimentare introduse și calculate de universități și departamente.– Standardele minimale cantitative de mai jos trebuie înțelese ca o condiție preliminară înscrierii la un concurs. Ele nu sunt suficiente pentru accederea la un post didactic sau de cercetare. Standardele cantitative care urmează nu trebuie folosite în ierarhizarea candidaților pe un post în concurs, ierarhizarea fiind calitativă și fiind exclusiv sarcina unei comisii de experți, care va stabili valoarea în matematică a rezultatelor lucrărilor fiecărui candidat.– Evaluarea va respecta normele de etică a cercetării; dosarele ce cuprind lucrări suspectate de plagiat nu vor fi evaluate.2. MOTIVAREA ALEGERII CRITERIILOR MINIMALE– Se constată în ultimii ani falsificarea factorilor de impact ai unor reviste naționale și internaționale prin diverse mijloace de fraudă, ce au ca efect creșterea nenaturală a factorilor de impact ai acestor reviste. De exemplu: cerința de a cita lucrări din aceeași revistă ca o condiție a acceptării lucrărilor trimise la publicare, sau constituirea de grupuri de cercetători care se citează reciproc, în bloc, la lucrări care nu au o legatură directă cu lucrarea publicată. Unele dintre aceste reviste au fost scoase din listele ISI Thomson în urma acestor fraude științifice.– Având în vedere aceste fapte, se va lua în considerare la evaluare numai factorul AIS (scorul de influență al articolului (revistei)), prin normarea sa la factorul SRI (scorul relativ de influență). Acest factor (normat sau nu) are mai multe avantaje: nu are în vedere autocitările din aceeași revistă și citările sunt ponderate în funcție de rangul revistelor dintr-un subdomeniu. Se înlătură astfel consecințele fraudelor de tipul descris anterior.– Pentru a evalua corect nivelul articolelor științifice din domenii și subdomenii diferite (același autor poate să publice lucrări în mai multe subdomenii și chiar domenii) este necesară normarea factorului AIS din fiecare listă anuală pe subdomenii de la ISI Thomson. Se obține în acest mod factorul SRI, care se poate găsi pe site-ul UEFISCDI sau se poate calcula astfel: dacă o listă dintr-un subdomeniu are 2n sau 2n+1 reviste cu factorul AIS nenul, atunci "revista mediană" este revista clasată după factorul AIS descrescător în poziția n+1. Toți factorii AIS ai revistelor de pe această listă se împart la factorul AIS al revistei mediane, aceasta obținând factorul SRI egal cu 1.– În evaluare se consideră toate lucrările unui candidat din toate subdomeniile în care a publicat.– În evaluare, toți factorii SRI (respectiv AIS) se iau din ultimele 5 liste ISI Thomson disponibile în momentul t al depunerii dosarului, indiferent de anul publicării articolelor, adică din anii t-1, t-2, t-3, t-4, t-5.3. DEFINIȚII– A este mulțimea articolelor științifice care prezintă contribuții originale, publicate (tipărite sau online) de candidat ca autor sau coautor, în reviste cu maximul factorilor SRI (scorul relativ de influență) din ultimele 5 liste ISI Thomson disponibile în momentul t al depunerii dosarului, indiferent de anul publicării articolelor (adică din anii t-1, t-2, t-3, t-4, t-5), mai mare sau egal cu 0,5.– A_recent este mulțimea articolelor științifice care prezintă contribuții originale, publicate (tipărite sau online) de candidat ca autor sau coautor, în ultimii 7 ani calendaristici anteriori depunerii dosarului pentru evaluare, în reviste care au maximul factorilor SRI din ultimele 5 liste ISI Thomson disponibile în momentul t al depunerii dosarului, indiferent de anul publicării articolelor, (adică din anii t-1, t-2, t-3, t-4, t-5) mai mare sau egal cu 0,5. Ultimii 7 ani calendaristici anteriori depunerii dosarului pentru evaluare în anul t se consideră a fi anii: t-1, t-2, . . ., t-6, t-7.– s_i reprezintă maximul factorilor SRI din ultimele 5 liste ISI Thomson disponibile în momentul t al depunerii dosarului, indiferent de anul publicării articolelor (adică din anii t-1, t-2, t-3, t-4, t-5), ai revistei științifice dintr-un subdomeniu în care a fost publicat articolul i din lista candidatului. Dacă o revistă apare în mai multe liste din subdomenii diferite se aleg factorii SRI cel mai mari.– n_i reprezintă numărul de autori ai articolului i din lista candidatului.– S = suma (s_i/n_i), unde suma se face după toate articolele i din A.– S_recent = suma (s_i/n_i), unde suma se face după toate articolele i din A_recent.– C este numărul de citări, provenind din articole publicate în reviste științifice care au maximul factorilor SRI mai mare sau egal cu 0,5 (maximul se calculează din ultimele 5 liste ISI Thomson, indiferent de anul publicării, adică din anii t-1, t-2, t-3, t-4, t-5, unde t este momentul depunerii dosarului), care citează articole științifice publicate de candidat ca autor sau coautor. Nu se iau în considerare citările provenind din articole care au ca autor sau coautor candidatul.4. STANDARDE MINIMALE Profesor universitar, cercetător științific gradul I, candidat la abilitare: S mai mare sau egal cu 5 și S_recent mai mare sau egal cu 2,5 și C mai mare sau egal cu 12. Conferențiar universitar, cercetător științific gradul II: S mai mare sau egal cu 2,5 și S_recent mai mare sau egal cu 1,5 și C mai mare sau egal cu 6.5. MODELUL FIȘELOR DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE*Font 8*─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. crt. articol│Articol, referință bibliografică│Publicat în ultimii 7 ani│s_i│n_i│s_i/n_i│───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────... │... │... │...│...│... │────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL: S = │S_recent =────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. crt.│Articolul citat, referință bibliografică│Revista și articolul în care a fost citat│s_i│──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. │ │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. │... │... │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Total │C =────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────– În acest tabel coloana s_i se completează cu maximul factorilor SRI (din ultimele 5 liste ISI Thomson disponibile în momentul t al depunerii dosarului, indiferent de anul publicării articolelor, adică din anii t-1, t- 2, t-3, t-4, t-5) ai revistei în care a fost publicat articolul care citează.
   +  Anexa nr. 2 COMISIA DE INFORMATICĂ
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
  DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A
  GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  1. Principii și perspective ale evaluării Evaluarea trebuie să reflecte nivelul implicării candidatului în activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, în activitatea didactică-profesională, precum și impactul și recunoașterea implicării lui în aceste activități, la nivel național și internațional. În conformitate cu aceste principii, evaluarea va cuprinde următoarele perspective:a) respectarea normelor de etică a cercetării,b) producția științifică,c) impactul rezultatelor,d) performanța academică. Se recomandă comisiilor de concurs ca evaluarea dosarelor candidaților să țină seamă cu predilecție de calitatea cercetării raportată în lucrări. Îndeplinirea standardelor minimale este o condiție eliminatorie pentru înscrierea la concurs, dar nu și suficientă pentru obținerea titlului.2. Metodologie Fiecare dintre perspectivele a)-d) se evaluează cu unul din calificativele: îndeplinit, neîndeplinit. Standardele minimale se consideră îndeplinite dacă toate perspectivele sunt îndeplinite. Perspectiva a): Etica cercetării. Gradul didactic nu se acordă în cazurile în care există evidențe care probează că autorul își atribuie (implicit sau explicit) rezultate (teoretice sau empirice), texte sau imagini care nu-i aparțin, ori care probează că în publicațiile sale candidatul a inclus părți copiate din literatură sau din alte surse (inclusiv manuscrise nepublicate ale altor autori). Perspectiva b): Producția științifică. Această perspectivă se evaluează prin publicații apărute în forumuri (conferințe și reviste). Comisia CNATDCU de Informatică va folosi două liste de clasificare a forumurilor, una pentru conferințe și una pentru reviste. Fiecare din aceste liste conține 5 (cinci) categorii de forumuri: A*, A, B, C, și D. Punctajele asociate forumurilor din aceste categorii sunt următoarele: ● Categoria A*: 12 puncte; ● Categoria A: 8 puncte; ● Categoria B: 4 puncte; ● Categoria C: 2 puncte; ● Categoria D: 1 punct. Lista pentru conferințe precum și împărțirea acestora în categorii, numită mai departe lista CORE, se bazează pe clasificarea internațională CORE (http://www.core.edu.au), cu următoarele amendamente: ● categoria C va include și LNCS-urile care nu sunt în categoriile A*, A și B; ● categoria D include conferințele care nu se regăsesc în categoriile A*, A, B și C, dar care sunt indexate SCOPUS, IEEE, ACM, SPRINGER, DBLP, CiteSeerX, Zentralblatt, MathSciNet, COPERNICUS, EBSCO, ProQuest etc. (nu și forumuri de genul WSEAS, IAENG, DAAAM, sau care au fost indexate numai CoRR abs/arXiv); ● Workshop-urile neclasificate de CORE dar asociate conferințelor de categorie A* (respectiv, A, B, C, D) sunt considerate de categorie A (respectiv, B, C, D, D) și primesc 6 (respectiv, 4, 2, 1, 1) puncte; ● Lucrările de tip poster și demonstrații de sisteme nu se iau în considerare. Lista pentru reviste, numită mai departe lista UEFISCDI, se bazează pe lista utilizată de UEFISCDI pentru premierea articolelor publicate în reviste din fluxul științific internațional (http://uefiscdi.gov.ro/articole/4386/Premierea-rezultatelor-cercetării--articole.html). Categoriile în acest caz se obțin astfel: ● Categoria A*: primele 20% reviste din zona roșie a listei. Fie x numărul acestora; ● Categoria A: revistele din zona roșie a listei, ce nu intră în categoria A*, și primele x reviste din zona galbenă a listei; ● Categoria B: revistele din zona galbenă a listei, ce nu intră în categoria A, și primele x reviste din zona albă a listei; ● Categoria C: revistele din zona albă a listei, ce nu intră în categoria B, și revistele din SCOPUS ce nu se găsesc în categoriile A*, A și B; ● Categoria D: revistele ce nu se găsesc în categoriile A*, A, B și C; ● Revistele din lista https://scholarlyoa.com/2016/01/05/bealls-list-of-predatory-publishers-2016/nu se iau în considerare. Pentru evaluarea perspectivei b) pentru gradele de conferențiar/CS II și profesor/CS I/abilitare se vor considera doar publicații ce conțin rezultate originale ale candidatului apărute în forumuri de categoriile A*, A, B sau C. Punctajul publicațiilor se calculează după formula: N S(i) P = Σ ───────────── i=1 max (1, n-2) unde: ● S(i) reprezintă punctajul asociat forumului unde a apărut publicația. Pentru obținerea acestui punctaj, candidatul va utiliza lista corespunzătoare forumului pentru anul apariției publicației sau, în caz că acest lucru nu este posibil, a listelor cele mai apropiate de anul apariției publicației. În cazul existenței a două liste cele mai apropiate, se va utiliza lista cea mai favorabilă candidatului; ● n este numărul de autori ai publicației. Valorile minime și pragurile pentru perspectiva b) se găsesc în următorul tabel.┌──────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐│Perspectiva b)│Conferențiar/CS II│Profesor/CS I/Abilitare│├──────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤│Valori minime │ 32 │ 56 │├──────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤│Praguri │ - │ A*+A ≥ 24 ││ ├──────────────────┼───────────────────────┤│ │ A*+A+B ≥ 16 │ A*+A+B ≥ 40 │└──────────────┴──────────────────┴───────────────────────┘ Perspectiva c): Impactul rezultatelor. Această perspectivă se evaluează pe baza citărilor, luându-se în considerare: ● citările pentru oricare publicație științifică a candidatului (inclusiv teze de doctorat, rapoarte de cercetare, monografii, publicații în forumuri din afara listelor precizate); ● citările provenind din publicații (care citează) în forumurile A*, A, B, C, sau D, precum și în teze de doctorat, rapoarte de cercetare, publicații în forumuri din afara listelor precizate, monografii sau cărți editate. În plus, publicațiile care citează nu trebuie sa aibă candidatul drept autor sau co-autor. Punctajul citărilor se calculează după formula: Notă
  [1] Secțiunea Journal and book publisher rankings în pagina http://www.sense.nl/organisation/documentation. Comisia de Informatică își rezervă dreptul de a promova în clase superioare și edituri românești care nu sunt menționate acum, atunci când CNCS va finaliza o astfel de listă. Aceste promovări vor fi anunțate explicit.
  Valorile minime și pragurile pentru perspectiva c) se găsesc în următorul tabel.┌──────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐│Perspectiva c)│Conferențiar/CS II│Profesor/CS I/Abilitare│├──────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤│Valori minime │ 48 │ 120 │├──────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤│Praguri[2] │ A*+A+B ≥ 12 │ A*+A+B ≥ 40 │└──────────────┴──────────────────┴───────────────────────┘ Notă
  [2] Categoriile A*, A și B sunt categoriile forumurilor în care apar publicațiile care citează.
  Perspectiva d): Performanța academică. Această perspectivă se evaluează după indicatorii din tabelul de mai jos (n reprezintă numărul de autori):*Font 7*┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│i). Cărți de autor/editate și capitole │ │ ││publicate în edituri de categoria │ │ ││(conform clasamentului SENSE): │ │ ││- cărți (A) │16/max(1, n-2) │ ││- cărți (B) sau capitole (A) │ 8/max(1, n-2) │ ││- cărți (C) sau capitole (B) │ 4/max(1, n-2) │ ││- cărți (D, E și nelistate) sau │ │ ││capitole (C) │ 2/max(1, n-2) │ ││- capitole (D, E și nelistate) │ 1/max(1, n-2) │pe volum sau capitol │├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ii). Editor proceedings la conferințe │ │ ││de tip: │ │ ││- A* │ A │ B │ C │ D │(12│ 8 │ 4 │ 2 │ 1)/max(1, n-2)│pe volum │├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│iii). Publicarea unui curs universitar │ │ ││în format electronic │ 2 │pe curs │├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│iv). Director/editor al unei reviste │ │ ││de tip: │ │ ││- A* │ A │ B │ C │ D │36 │ 24 │ 12 │ 6 │ 3 │pe revistă │├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│v). Director (coordonator/responsabil) │ │ ││membru al unui grant/proiect/contract/ │ │ ││program de cercetare național/ │ │ ││internațional a cărui valoare intrată │ │ ││în instituție este: │ │ ││≥ 500.000 Euro, ca director │membru │10 │ 5 │ ││200.000 - 499.999 Euro, ca director│membru │ 8 │ 4 │ ││100.000 - 199.999 Euro, ca director│membru │ 6 │ 3 │ ││50.000 - 99.999 Euro, ca director │membru │ 4 │ 2 │ ││<50.000, ca director │membru │ 2 │ 1 │pe grant/proiect/contract/program│├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│vi). Membru în comitetul științific (de │ │ ││program) al unor conferințe, simpozioane, │ │ ││workshop-uri, de tip: │ │ ││- A* │ A │ B │ C │ D │6 │ 4 │ 2 │ 1 │ 0,5 │pe eveniment │├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│vii). Organizare evenimente științifice/ │ │ ││școli de vară, în calitate de: │ │ ││- director│membru în comitetul de organizare│2 │ 1 │pe eveniment │├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│viii). Keynote/invited speaker/professor la │ │ ││evenimente/universități[1]: │ │ ││- de tip A*/top 20 │12 │ ││- de tip A/top 100 │ 8 │ ││- de tip B/școli de vară internaționale/top │ 4 │ ││200 │ │ ││- de tip C, școli de vară naționale, │ 2 │ ││conferințe ale Academiei Române/top 500 │ │ ││- de tip D/evenimente locale/> 500 │ 1 │pe eveniment/conferință │├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ix). Profesor/cercetător asociat/visiting la│ │pe vizită (pentru vizite scurte ││o universitate din: │ │cu predare intensivă se pot face ││- top 20 │12 * nr. luni │echivalări: 1 lună=16 ore de ││- top 100 │ 8 * nr. luni │predare); maximum 24 puncte ││- top 200 │ 4 * nr. luni │ ││- top 500 │ 2 * nr. luni │ ││- > 500 │ nr. luni │ │├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│x). Consolidarea de echipe de cercetare │(4 │ 2 │ 1) * nr. ani │pentru echipe de minimum 5 ││(numai în postura de lider), la nivel: │ │persoane, nu mai mult de 10% din ││internațional (acreditări) național │ │punctajul total al perspectivei d││(acreditări) în instituție (recunoscute │ │ ││oficial) │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│xi). Membru în comisii de evaluare a tezelor│ │ ││de doctorat la o universitate din top: │ │ ││- 20 │ 100 │ 200 │ 500 │ >500 │6 │ 4 │ 2 │ 1 │ 0,5 │pe teză │├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│xii). Membru în comisii de îndrumare a │ 1 │pe doctorand îndrumat care a ││doctoranzilor (dovedit prin decizia școlii │ │obținut titlul de doctor ││doctorale) │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│xiii). Brevete și invenții active (OSIM, │ │ ││ORDA etc.) │12/max(1, n-2) │pe brevet/invenție │├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│xiv). Dezvoltarea de pachete și instrumente │2 max(1, n-2) │pe produs; maximum 10% din ││software, dezvoltarea de resurse și colecții│ │punctajul total al perspectivei d││de date de largă utilitate (probate prin │ │ ││număr de accesări, publicarea pe site-uri │ │ ││open source etc.) │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│xv). Poziții de conducere în organizații │ │ ││profesionale: │ │ ││- internaționale │ naționale │4 │ 2 │pe organizație │├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│xvii). Premii și alte merite │Punctaj conform deciziei univ. │maximum 10% din punctajul total ││ │sau inst. de cercetare │al perspectivei d │└────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘ Notă
  [1] Cele mai bune poziții conform clasamentelor: http://www.topuniversities.com/university-rankings, http://www.urapcenter.org/, http://www.shanghairanking.com/
  Valorile minime și pragurile pentru perspectiva d) se găsesc în următorul tabel:┌──────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐│Perspectiva d)│Conferențiar/CS II│Profesor/CS I/Abilitare│├──────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤│Valori minime │ 36 │ 60 │├──────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤│Praguri │ - │Minim un proiect, cu ││ │ │echipă de cel puțin 2 ││ │ │(doi) membri, obținut ││ │ │de candidat prin ││ │ │competiție la nivel ││ │ │național sau ││ │ │internațional │└──────────────┴──────────────────┴───────────────────────┘ Notă: Maximum 20% din valorile pragurilor de la perspectiva b) (3,2 puncte pentru Conferențiar/CS II, respectiv 4,8 │ 8 puncte pentru Profesor/CS I/Abilitare) se pot modifica doar prin transfer de la perspectiva c) la perspectiva b), cu păstrarea categoriei forumurilor.
   +  Anexa nr. 3 COMISIA DE FIZICĂ
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
  DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A
  GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  Precizări:1. AIS(i) este scorul de influență absolut al revistei științifice în care a fost publicat articolul i, corespunzător anului de publicare al acestuia conform cu www.eigenfactor.org pentru articolele publicate până în 2006 și Journal Citation Report (ISI Web of Science) începând cu anul 2007; în cazul în care anul de publicare nu se găsește în baza de date, se va alege anul cel mai apropiat.2. n(i)^ef reprezintă numărul efectiv de autori ai itemului i și ia următoarele valori: n(i), dacă n(i) ≤ 5; (n(i) + 5)/2, dacă 5 < n(i) ≤ 15; (n(i) + 15)/3, dacă 15 < n(i) ≤ 75; și (n(i) + 45)/4, dacă n(i) > 75, unde n(i) este numărul de autori ai itemului i. În cazul publicațiilor HEPP (High Energy Particle Physics) cu număr mare de autori, dacă articolul are la bază o notă internă a experimentului la care candidatul este coautor, atunci n(i)^ef poate fi dat de numărul de autori din nota internă.3. Indicele Hirsch h se definește astfel: un autor are un indice Hirsch h dacă a publicat h articole care au fost citate fiecare de cel puțin h ori. Pentru calcularea indicelui Hirsch se va folosi baza de date ISI Web of Science.4. Lucrările de tip "Article. Proceedings paper" pot fi considerate la punctele 1.6 sau 2, o singură dată, la alegerea candidatului.5. Editurile recunoscute Web of Science se găsesc pe site-ul Web of Science - Master Book List - Publishers (http://wokinfo.com/mbl/publishers/)6. Se recomandă ca fiecare candidat să își creeze un cont pe ResearcherID pentru facilitarea verificării datelor privind activitatea de cercetare și recunoașterea impactului activității.1. Activitatea didactică și profesională*Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│Nr. │ │ ││Crt.│ Tipul activităților │ Indicatori │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 1 │Cărți în edituri internaționale recunoscute Web of Science în calitate de autor │ A(1) = Σ 4/n(i)^ef ││ │ │ i │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 2 │Capitole de cărți în edituri internaționale recunoscute Web of Science în calitate│ A(2) = Σ 1/n(i)^ef ││ │de autor/Review-uri în reviste cotate ISI │ i │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 3 │Cărți în edituri internaționale recunoscute Web of Science în calitate de editor │ A(3) = Σ 0.5/n(i)^ef ││ │ │ i │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 4 │Cărți, manuale, îndrumare de laborator în edituri naționale sau alte edituri │ ││ │internaționale ca autor, note interne, prezentări susținute pentru aprobarea │ A(4) = Σ 0.5/n(i)^ef ││ │analizelor de date în cadrul colaborărilor mari │ i │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 5 │Capitole de cărți în edituri naționale sau alte edituri internaționale ca autor │ A(5) = Σ 0.2/n(i)^ef ││ │ │ i │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 6 │Lucrări în extenso (cel puțin 3 pagini) publicate în Proceedings-uri indexate ISI │ A(6) = Σ 0.2/n(i)^ef ││ │ │ i │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 7 │Brevete de invenție internaționale acordate │ A(7) = Σ 3/n(i)^ef ││ │ │ i │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 8 │Brevete de invenție naționale acordate │ A(8) = Σ 0.5/n(i)^ef ││ │ │ i │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 9 │Director/responsabil/coordonator pentru programe de studii, programe de formare │ ││ │continuă, proiecte educaționale și proiecte de infrastructură (proiectele de │ A(9) = Σ 0.5 ││ │cercetare se exclud) │ i │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 10 │Director/responsabil pentru proiecte de cercetare în valoare V(i) euro câștigate │ ││ │prin competiție națională sau internațională (proiectele de la punctul 9 se │ ││ │exclud). Sumele în lei sau în alte valute se convertesc în euro la cursul mediu │ ││ │din anul respectiv conform www.bnr.ro pentru perioada de după 1999 și la cursul │ ││ │din 1999 pentru perioada anterioară. │ ││ │Responsabilii de proiect sunt cei care conduc o echipă de cercetare, fiind │ ││ │menționați ca atare în proiectul depus; în cazul lor se consideră doar suma │ A(9) = Σ V(i)/100.000 ││ │aferentă echipei conduse. │ i │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘ Criterii minimale pentru activitatea didactică și profesională: CSII, conferențiar universitar: 10 A = Σ A(i) ≥ 1 i=1 Abilitare, CS I, profesor universitar: 10 A = Σ A(i) ≥ 2 i=12. Activitatea de cercetare*Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│Nr. │ │ ││Crt.│ Tipul activităților │ Indicatori │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 1 │Articole științifice originale în extenso ca autor │ I = Σ AIS(i)/n(i)^ef ││ │ │ i │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 2 │Articole științifice originale în extenso ca prim autor sau autor corespondent, │ ││ │conform mențiunilor de pe articol. Nu se iau în considerare articolele la care │ ││ │autorii sunt indicați în ordinea alfabetică a numelui și candidatul este │ ││ │prim-autor exclusiv datorită numelui acestuia și ordonării alfabetice. În cazul │ ││ │publicațiilor HEPP (High Energy Particle Physics) cu număr mare de autori, dacă │ ││ │articolul are la bază o notă internă a cărei aprobare în vederea trimiterii la │ ││ │publicare a fost susținută de către autor, atunci autorul este considerat prim │ P = Σ AIS(i) ││ │autor. │ i │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘ Criterii minimale pentru activitatea de cercetare: CSII, conferențiar universitar: I ≥ 2, P ≥ 2 Abilitare, CS I, profesor universitar: I ≥ 4, P ≥ 43. Recunoașterea impactului activității*Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│Nr. │ │ ││Crt.│ Tipul activităților │ Indicatori │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 1 │Citări în reviste științifice cu factor de impact care se regăsesc în InCites │ C = Σ c(i)/n(i)^ef , ││ │Journal Citation Reports sau în cărți în edituri recunoscute Web of Science. Nu se│ i ││ │iau în considerare citările provenind din articole care au ca autor sau coautor │unde ││ │candidatul │c(i) reprezintă numărul ││ │ │de citări în reviste ISI││ │ │ale publicației i. │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 2 │Indicele Hirsch │h │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘ Criterii minimale pentru recunoașterea impactului activității: CS II, conferențiar universitar: C ≥ 20, h ≥ 5 Abilitare, CS I, profesor universitar: C ≥ 40, h ≥ 10 Punctajul total CNATDCU: T = A + P/2 + I/2 + C/20 + h/5 CS II, conferențiar universitar: T ≥ 5 Abilitare, CS I, profesor universitar: T ≥ 12 Notă: Satisfacerea prezentelor standarde minimale permite participarea la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din învățământul superior și cercetare. Pentru selecția/ierarhizarea candidaților, universitățile și institutele de cercetare pot impune cerințe suplimentare proprii, conform legii. Notă privind concursurile: În cazul universităților asupra acestora se va pronunța un organism abilitat de către Senatul Universității și rezultatele vor fi aprobate de către Senat (Legea nr. 1/2011 art. 297, 219). În cazul institutelor asupra acestora va decide Comisia de Concurs și rezultatele vor fi aprobate de către Consiliul Științific (Legea nr. 319/2003, art. 16(2)c). În ambele cazuri, CNATDCU va valida îndeplinirea setului minimal, conform Legii nr. 1/2011, art. 166(2), 219(1), 295(1)(3) și 300(4); respectiv Legii nr. 319/2003, art. 16(2)c.
   +  Anexa nr. 4 COMISIA DE CHIMIE
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
  DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A
  GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  Criterii generale:┌───────────────────────┬──────┬─────┬──────┬───────┬───────┬───────┐│ Categorie │N(max)│FIC │FIC(D)│FIC(AP)│FIC(AC)│h index││ │ (*) │(**) │(***) │(****) │(*****)│ │├───────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┤│Profesor/CS1/Habilitare│ 50 │ 100 │ 70 │ 50 │ 25 │ 13 │├───────────────────────┼──────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┤│Conferențiar/CS2 │ 30 │ 50 │ - │ 20 │ - │ 9 │└───────────────────────┴──────┴─────┴──────┴───────┴───────┴───────┘ Notă
  (*) N(max) - primele maxim N lucrări, organizate în ordinea descrescătoare a factorilor de impact a revistelor în care au fost publicate;
  (**) FIC - factorul de impact cumulat minimal al revistelor în care s-au publicat lucrările în cauză;
  (***) FIC(D) - factorul de impact cumulat minimal din publicații în domeniile de cercetare declarate;
  (****) FIC(AP) - factorul de impact cumulat minimal din publicații în calitate de autor principal (prim-autor și autor de corespondență);
  (*****) FIC(AC) - factorul de impact cumulat minimal din publicații în calitate de autor de corespondență.
  Recomandări suplimentare: ● Activitatea didactică, cărți, manuale, cursuri, suporturi de curs se pot introduce drept criterii proprii de către universități/institute. ● Capitolele de cărți se echivalează cu articole cu FI = 2 (doi), în cărțile prezente în mai mult de 150 de biblioteci (vizibile în motorul de căutare UEFISCDI); ● Brevetele internaționale (de tipul EU, WO) se echivalează (fiecare) cu un articol cu FI = 4 (patru). Note: ● Este obligatoriu ca pentru poziția de profesor și pentru abilitare candidații să ilustreze prin publicații domeniile proprii de cercetare (autor de corespondență). ● Aceste standarde sunt setul minim de standarde de concurs. Suplimentar, instituțiile (universități, institute) pot impune și alte cerințe, conform legii. În cazul universităților, asupra acestora se va pronunța un organism abilitat de către Senatul Universității și rezultatele vor fi aprobate de către Senat (Legea nr. 1/2001 art. 297, 219). În cazul institutelor asupra acestora va decide Consiliul Științific (Legea nr. 319/2003, art. 16(2)c). În ambele cazuri, CNATDCU va valida îndeplinirea setului minimal, conform Legii nr. 1/2011, art. 166(2), 219(1), 295(1)(3) și 300(4); respectiv Legii nr. 319/2003, art. 16(2)c.
   +  Anexa nr. 5 COMISIA DE ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
  DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A
  GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  Criteriul 1: Articole științifice Profesor/CS I/Abilitare: 5 articole ca autor principal în reviste cu factor de impact în baza de date Web of Science, cu AIS cumulat ≥ 3,5; 3 articole în reviste BDI Conferențiar/CS II: 4 articole ca autor principal în reviste cu factor de impact în baza de date Web of Science, cu AIS cumulat ≥ 3; 2 articole în reviste BDI Criteriul 2: Vizibilitatea articolelor științifice Profesor/CS I/Abilitare Indicele Hirsch >= 4 Conferențiar/CS II: Hi >= 3 Criteriul 3: Capacitatea de susținere a activităților de cercetare ● Profesor/Abilitare/CS I: A.: Director/Lider de proiect/grant în 2 proiecte/granturi naționale sau responsabil de proiect/grant în 3 proiecte/granturi de cercetare naționale sau B.: Director/Lider la 1 proiect/grant internațional sau responsabil de proiect/grant în 2 proiecte/granturi de cercetare internaționale. ● Conferențiar/CS II: Director/Lider de proiect/grant național în 1 proiect/grant, sau responsabil de proiect/grant în 2 proiecte/granturi de cercetare naționale, sau participare ca membru în echipa de lucru în 2 proiecte/granturi internaționale. Precizări: ● Criteriile minime trebuie îndeplinite cumulativ. ● Autorii principali sunt primul autor, autorul corespondent sau un alt autor cu o contribuție egală cu a primului autor, dacă acest lucru se specifică în articol. ● AIS = Article Influence Score din ISI Web of Science la data publicării articolului. Pentru articolele publicate în reviste incluse în baza de date Arts Humanities Citation Index se consideră un AIS echivalent cu 0,8 per articol publicat. ● Baze de date internaționale (BDI) acceptate: Web of Science, Master Journal List, ERIH PLUS, Scopus, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Ulrichsweb, Index Copernicus, GEOREF, Genamics Journal Seek, Library of Congress Online Catalog. ● Indicele Hirsch din ISI Web of Science, din care se exclud autocitările. ● Proiecte și granturi câștigate prin competiție, valoare minimă 100000 RON sau echivalent în euro.
   +  Anexa nr. 6 COMISIA DE INGINERIE CIVILĂ ȘI MANAGEMENT
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
  DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A
  GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  1. Structura activității candidatului*Font 7*┌────┬─────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Domeniul │ │ │ │ ││crt.│ activi- │ │ │ Subcategorii/ │ Indicatori ││ │ tăților │ Tipul activităților │ Categorii și restricții │ Activități │ Punctaj │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 1 │Activitatea │1.1 Cărți, cursuri universitare │1.1.1. Cărți, cursuri universitare/ │1.1.1.1 internaționale │Nr. pagini/ ││ │didactică și │și capitole în cărți de │capitole ca autor; pentru Profesor/CS I │ │(2*nr. autori) ││ │profesională │specialitate │minimum 2, Conferențiar/CS II minimum 1 ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │(A1) │ │ │1.1.1.2 naționale │Nr. pagini/ ││ │ │ │ │ │(5*nr. autori) ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │1.1.2 Cărți, cursuri universitare/ │1.1.2.1 internaționale │Nr. Pagini/ ││ │ │ │capitole de cărți ca editor/coordonator │ │(3*nr. Autori) ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │1.1.2.2 naționale │Nr. Pagini/ ││ │ │ │ │ │(7*nr. Autori) ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │1.2 Coordonare de programe de │Punctaj unic, egal cu unitatea, pentru │ │Maximum 10 ││ │ │studii, organizare și coordonare│fiecare activitate (maxim 10 activități │ │pentru Profesor ││ │ │programe de formare continuă și │pentru Profesor/CS I; maxim 5 activități│ │/CSI ││ │ │proiecte educaționale (POS, │pentru Conferențiar/CS II) │ │Maxim 5 pentru ││ │ │Erasmus, Socrates, Leonardo, sa)│ │ │Conferențiar/CSII│├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 2 │Activitate de│2.1 Articole în reviste cotate*)│Minimum 8 articole pentru Profesor/CS I │ │(25+20*FI)/nr. ││ │cercetare │ISI Thomson Reuters și în volume│- dintre acestea minim 2 trebuie să fie │ │Autori ││ │(A2) │indexate ISI Proceedings │în reviste cu FI > 1 și minim 2 în │ │ ││ │ │*) Factorul de Impact (FI) al │reviste cu FI>0.5. │ │ ││ │ │revistei este cel din anul ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │publicării articolului │Minimum 5 articole pentru Conferențiar/ │ │(25+20*FI)/nr. ││ │ │ │CS II - dintre acestea minim 2 trebuie │ │Autori ││ │ │ │să fie în reviste cu FI > 0.5. │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.2 Articole*) în reviste și │Minimum 12 pentru Profesor/CS I │ │20/nr. de autori ││ │ │volumele unor manifestări │ │ │ ││ │ │științifice indexate în baze de │ │ │ ││ │ │date internaționale (BDI)**) ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │*) Articolele indexate în ISI │Minimum 8 pentru Conferențiar/CS II │ │20/nr. de autori ││ │ │WOS care nu sunt luate în │ │ │ ││ │ │considerare la criteriul A2.1 │ │ │ ││ │ │pot fi echivalate cu articole │ │ │ ││ │ │BDI în forma 1 lucrare indexată │ │ │ ││ │ │în ISI Web of Science este │ │ │ ││ │ │echivalentă cu o lucrare │ │ │ ││ │ │indexată în baze de date │ │ │ ││ │ │internaționale. │ │ │ ││ │ │**) Bazele de date considerate │ │ │ ││ │ │sunt: Scopus, Wiley, Springer, │ │ │ ││ │ │Science Direct, IEEE, │ │ │ ││ │ │Engineering Village, Proquest, │ │ │ ││ │ │EBSCO. │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.3 Brevete de invenție │ │2.3.1 cotate ISI │50/nr. de autori ││ │ │înregistrate la OSIM sau WIPO ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │2.3.2 internaționale, │35/nr. de autori ││ │ │ │ │necotate ISI │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │2.3.3 naționale │25/nr. de autori ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.4 Granturi/Proiecte*) │2.4.1 Director (pentru instituția │2.4.1.1 internaționale │20*număr ani de ││ │ │câștigate prin competițiile ce │coordonatoare)/responsabil (pentru │ │desfășurare ││ │ │finanțează activități de │instituția parteneră) - Minim 2 pentru │ │(dovediți prin ││ │ │cercetare. │Profesor/CS I; Minimum 1 pentru │ │contract) ││ │ │*) Prin grant/proiect de │Conferențiar/CS II ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │cercetare câștigat prin │ │2.4.1.2 naționale │10*număr ani de ││ │ │competiție se înțelege că │ │ │desfășurare ││ │ │trebuie să fie atrase simultan │ │ │(dovediți prin ││ │ │fonduri pentru: cheltuieli de │ │ │contract) ││ │ │personal, cheltuieli de capital,├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │cheltuieli cu logistică (obiecte│2.4.2. Membru în echipa de implementare │2.4.2.1 internaționale │10*număr ani de ││ │ │de mică valoare și consumabile),│a grantului │ │desfășurare ││ │ │deplasări și regia universității│ │ │(participarea se ││ │ │ │ │ │dovedește prin ││ │ │ │ │ │fișele de pontaj)││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │2.4.2.2 naționale │5*număr ani de ││ │ │ │ │ │desfășurare ││ │ │ │ │ │(participarea se ││ │ │ │ │ │dovedește prin ││ │ │ │ │ │fisele de pontaj)││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.5 Responsabil de proiecte de │ │ │5/proiect (se ││ │ │cercetare/consultanță (fiecare │ │ │dovedește prin ││ │ │proiect considerat la calculul │ │ │contract) ││ │ │punctajului trebuie să fie în │ │ │ ││ │ │valoare de minim 50000 lei │ │ │ ││ │ │pentru instituția la care │ │ │ ││ │ │responsabilul era/este titular) │ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 3 │Recunoaștere │3.1 Citări în reviste ISI și BDI│Minimum 15 citări pentru Profesor/CS I │3.1.1 Articole în │10,0*FI/nr autori││ │și impactul │și în volumele conferințelor ISI│Minimum 8 citări pentru Conferențiar/ │reviste cotate ISI │ ││ │activității │și BDI (Nu se iau în considerare│CS II ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ (A3) │citările provenind din articole │ │3.1.2 Articole în │2,5/nr autori ││ │ │care au ca autor sau coautor │ │volumele unor │ ││ │ │candidatul (autocitările)) │ │manifestări științifice │ ││ │ │(FI este factorul de impact al │ │indexate ISI │ ││ │ │revistei în care se citează │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │publicația candidatului/ │ │3.1.3 Articole în │ ││ │ │candidatei) │ │reviste indexate BDI │2,0/nr autori ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.1.4 Articole în │ ││ │ │ │ │volumele unor │ ││ │ │ │ │manifestări științifice │ ││ │ │ │ │indexate BDI │1,0/nr autori ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.2 Prezentări invitate în │Punctaj unic pentru fiecare activitate │3.2.1 internaționale │10 ││ │ │plenul unor manifestări │(maximum 10 activități pentru Profesor/ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │științifice naționale și │CS I, maximum 5 activități pentru │3.2.2 naționale │5 ││ │ │internaționale (keynote-speaker)│Conferențiar/CS II) │ │ ││ │ │și Profesor invitat pentru a │ │ │ ││ │ │susține module de curs/prelegeri│ │ │ ││ │ │(exclusiv ERASMUS) │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.3 Membru în colective de │Punctaje unice pentru fiecare categorie,│3.3.1 Membru în │ ││ │ │redacție sau comitete │ce se acordă numai dacă sunt îndeplinite│colective de redacție │ ││ │ │științifice al revistelor și │următoarele cerințe minimale, astfel: │sau recenzor pentru │ ││ │ │manifestărilor științifice, │3.3.1 - minimum 2 colective de redacție │reviste cotate ISI │10 ││ │ │organizator de manifestări │și minimum 8 recenzii ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │științifice; Recenzor pentru │3.3.2 - minimum 2 colective de redacție │3.3.2 Membru în │ ││ │ │reviste și manifestări │și minimum 8 recenzii │colective de redacție │ ││ │ │științifice │3.3.3 - minimum 2 comitete științifice │sau recenzor pentru │ ││ │ │ │și minimum 12 recenzii │reviste indexate BDI │6 ││ │ │ │Obs. Pentru reviste, comitete ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │științifice și manifestări științifice │3.3.3 Membru în comitete│ ││ │ │ │internaționale, valorile minime │științifice, organizator│ ││ │ │ │specificate anterior se împart la 2 │sau recenzor pentru │ ││ │ │ │ │manifestări științifice │4 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.4 Experiența de management │ │3.4.1 Funcții de │ ││ │ │universitar sau de cercetare │ │conducere (rector, │ ││ │ │ │ │prorector, decan, │ ││ │ │ │ │prodecan, director │ ││ │ │ │ │departament, director │ ││ │ │ │ │școală doctorală, │ ││ │ │ │ │director general, │ ││ │ │ │ │director științific, │ ││ │ │ │ │director adjunct, șef │ ││ │ │ │ │secție, șef laborator) │5*nr. de ani ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.4.2 Membru în │ ││ │ │ │ │organisme de conducere │ ││ │ │ │ │(senat, consiliul │ ││ │ │ │ │facultății, consiliul │ ││ │ │ │ │științific) │2* nr. de ani │└────┴─────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 3. Condiții minimale [A(i)] │├─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Nr. │ Categoria ││crt. ├─────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────┬─────────────────┬───────────────┤│ │Domeniul de activitate │Condiții Conferențiar│Condiții CS II │Condiții Profesor│Condiții CS I │├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤│ 1 │Activitatea didactică/ │ │ │ │ ││ │profesională (A1) │Minimum 30 pct │Fără restricții│Minimum 70 pct │Fără restricții│├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤│ 2 │Activitatea de │ │ │ │ ││ │cercetare (A2) │Minimum 180 pct │Minimum 220 pct│Minimum 300 pct │Minimum 380 pct│├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤│ 3 │Recunoaștere și │ │ │ │ ││ │impactul activității (A3)│Minimum 40 pct │Minimum 30 pct │Minimum 80 pct │Minimum 70 pct │├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤│TOTAL│ │Minimum 250 │Minimum 250 │Minimum 450 │Minimum 450 │└─────┴─────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────┘
   +  Anexa nr. 7 COMISIA DE INGINERIA MATERIALELOR
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
  DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A
  GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  1. Structura activității candidatului*Font 7*┌────┬─────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Domeniul │ │ │ │ ││crt.│ activi- │ │ │ Subcategorii │ Indicatori ││ │ tăților │ Tipul activităților │ Categorii și restricții │ │ (kpi) │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 1 │Activitatea │1.1 Cărți, și capitole în cărți │1.1.1 Cărți/capitole ca autor │1.1.1.1 internaționale │Nr. pagini/ ││ │didactică și │de specialitate în edituri │ │ │(2 x nr. autori) ││ │profesională │recunoscute │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │(A1) │ │ │1.1.1.2 Naționale; din │Nr. pagini/ ││ │ │ │ │care: [1]: Profesor │(5 x nr. autori) ││ │ │ │ │minim 2, d.c. 1 prim │ ││ │ │ │ │autor; Conferențiar │ ││ │ │ │ │minim 1 │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │1.1.2 Cărți/capitole ca editor │1.1.2.1 Internaționale │Nr. pagini/ ││ │ │ │ │ │(3 x nr. editori)││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │1.1.2.2 Naționale │Nr. pagini/ ││ │ │ │ │ │(7 x nr. editori)││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │1.2 Suport didactic │1.2.1 Manuale didactice, monografii, │ │Nr. pagini/ ││ │ │ │inclusiv electronice: pentru Profesor │ │(10 x nr. autori)││ │ │ │min. 2, din care 1 ca prim autor; pentru│ │ ││ │ │ │Conferențiar min. 1 │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │1.2.2 Îndrumatoare de laborator/ │ │Nr. pagini/ ││ │ │ │aplicații │ │(20 x nr. autori)│├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 2 │Activitatea │2.1 Articole în reviste cotate │2.1.1 Minimum 15 articole pentru │ │ ││ │de cercetare │ISI Thomson Reuters-Web of │Profesor/CS I din care min. 10 în │ │ ││ │(A2) │Science Core Collection [FI - │Reviste cotate ISI Th.R. [din care │ │50*X/nr. autori; ││ │ │Factor de Impact] și în volume │min. 5 cu FI de min. 1, și min. 5 ca │ │(pentru reviste ││ │ │indexate ISI proceedings - Web │autor principal cu FI min 0,5] [3] │ │X = factorul de ││ │ │of Science, în specificul ├────────────────────────────────────────┤ │impact al ││ │ │postului scos la concurs [2] │2.1.2 Minimum 10 articole pentru │ │revistei; pentru ││ │ │ │Conferențiar/CSII din care min. 5 în │ │articole în ││ │ │ │Reviste cotate ISI Th.R. [din care min. │ │volume X =0,1) ││ │ │ │3 cu FI de min. 1 și min. 2 ca autor │ │ ││ │ │ │principal cu FI min. 0,5] [3] │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.2 Articole în reviste și │ │ │50*X/nr. autori; ││ │ │volumele unor manifestări │ │ │X = 0.08 ││ │ │științifice indexate în alte │ │ │ ││ │ │Baze de Date Internaționale │ │ │ ││ │ │[BDI], în specificul postului │ │ │ ││ │ │scos la concurs [4] │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.3 Brevete de invenție acordate│ │2.3.1 Internaționale │25/50/nr. Autori ││ │ │neindexate/indexate ISI Thomson │ │ │(Triadic, ││ │ │Reuters-Web of Science-Derwent │ │ │Europatent) ││ │ │Innovations Index │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │2.3.2. Naționale │15/25/nr. autori ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.4 Granturi/proiecte de │2.4.1 Director/Responsabil partener: │2.4.1.1.Internaționale │20 x ani ││ │ │cercetare câștigate prin │Minimum 2 pentru Profesor/CS I, din care│ │desfășurare ││ │ │competiție/Contracte cu agenți │cel puțin 1 ca director; Minim 1 pentru ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │economici, min 10.000 echivalent│Conferențiar/CSII. │2.4.1.2. Naționale │5 x ani ││ │ │Euro, încasați │ │ │desfășurare ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2.4.2 Membru în echipă │2.4.2.1 Internaționale │4 x ani ││ │ │ │ │ │desfășurare ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │2.4.2.2 Naționale │2 x ani ││ │ │ │ │ │desfășurare │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 3 │Recunoașterea│3.1 Citări în reviste cotate în │Se exclud autocitările tuturor │3.1.1 ISI │5/nr. autori ││ │și impactul │ISI Thomson Reuters- Web of │co-autorilor; │ │pentru FI < 0.5; ││ │activității │Science Core Collection [FI - │Lucrări citate: articol de revistă, │ │10/nr. autori ││ │(A3) │Factor de Impact] și în alte BDI│conferință, carte, teza brevet invenție;│ │pentru 0,5│ │ │(FI se referă la revista în care│Minimum 30 citări pentru Profesor/CSI și│ │15/nr. autori pt.││ │ │a fost publicat articolul care │minimum 15 citări pentru Conferențiar │ │1│ │ │citează) │/CSII, în ISI Thomson Reuters-Web of │ │autori pt.FI>2 și││ │ │ │Science Core Collection și SCOPUS │ │30/nr. de autori ││ │ │ │ │ │pt. FI>5 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.1.2 BDI │3/nr. autori ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.2 Prezentări invitate în │ │3.2.1 Internaționale │ 8 ││ │ │plenul unor manifestări │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │științifice naționale și │ │3.2.2 Naționale │ 4 ││ │ │internaționale și Profesor │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │invitat (exclusiv ERASMUS) │ │3.2.3 Profesor invitat │ 8 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.3 Membru în colectivele de │ │3.3.1 ISI │Editor/ ││ │ │redacție sau comitete │ │ │chairman - 12; ││ │ │științifice ale revistelor și │ │ │Membru - 8; ││ │ │manifestărilor științifice, │ │ │Recenzor - 5 ││ │ │organizator de manifestări │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │științifice/Recenzor pentru │ │3.3.2 BDI │Editor/ ││ │ │reviste și manifestări │ │ │chairman - 10; ││ │ │științifice naționale și │ │ │Membru - 5; ││ │ │internaționale │ │ │Recenzor - 3 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.3.3 Naționale și │Editor/ ││ │ │ │ │internaționale │chairman - 5; ││ │ │ │ │neindexate │Membru - 3; ││ │ │ │ │ │Recenzor - 2 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.4 Expert evaluare proiecte de │ │3.4.1 Internaționale │10* nr. contracte││ │ │cercetare │ │ │de evaluare ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.4.2 Naționale │5* nr. contracte ││ │ │ │ │ │de evaluare │└────┴─────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┘ Criterii opționale ┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐ │3.5 Premii (nu se consideră │ │3.5.1 Academia Română │ 50 │ │premierea articolelor de către │ ├────────────────────────┼─────────────────┤ │UEFISCDI) │ │3.5.2 ASAS, AOSR, │ │ │ │ │academii de ramură și │ │ │ │ │CNCSIS │ 20 │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤ │ │ │3.5.3 Premii │ │ │ │ │internaționale │ 10 │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤ │ │ │3.5.4 Premii naționale │ │ │ │ │în domeniu │ 5 │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤ │3.6 Membru în academii, │3.6.1 Academia Română │ │ 50 │ │organizații, asociații ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤ │profesionale de prestigiu, │3.6.2 ASAS, AOSR și academii de ramură │ │ 10 │ │naționale și internaționale, ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤ │apartenență la organizații din │3.6.3 Conducere asociații profesionale │3.6.3.1 Internaționale │ 15 │ │domeniul educației și cercetării│ ├────────────────────────┼─────────────────┤ │ │ │3.6.3.2 Naționale │ 5 │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤ │ │3.6.4 Asociații profesionale │3.6.4.1 Internaționale │ 5 │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤ │ │ │3.6.4.2 Naționale │ 2 │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤ │ │3.6.5 Organizații în domeniul educației │3.6.5.1 Conducere │ 10 │ │ │și cercetării ├────────────────────────┼─────────────────┤ │ │ │3.6.5.2 Membru │ 2 │ └────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┘ Notă
  [1] Carte: minimum 35 pagini per autor; Capitol carte: minimum 25 pagini per autor (se referă numai la naționale) se exclud volumele unor conferințe.
  [2] Lucrări publicate vizibile în ISI Thomson Reuters, Web of Science Core Collection, în contul candidatului, FI- Journal Citation Reports, la momentul înscrierii la concursul pentru ocuparea unei poziții didactice, de cercetare și abilitare sau la data publicării articolului
  [3] Autor principal: Prim Autor/Autor Corespondent/Reprint Autor
  [4] Bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste și publicate în volumele unor manifestări științifice, cu excepția articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan științific internațional precum: Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Referativnai Jurnal, EBSCO, Metals Abstracts CSA/METADEX, Chemical Abstracts, AFS Library. (Se exclud Google Scholar/Google Academics)
  2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)3. Condiții minimale [A(i)]*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 3. Condiții minimale [A(i)] │├─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Nr. │ Categoria ││crt. ├─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤│ │Domeniul de activitate │Condiții Conferențiar│ Condiții CS II │Condiții Profesor │ Condiții CS I │├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 1 │Activitatea didactică/ │ │ │ │ ││ │profesională (A1) │Minimum 30 puncte │ Fără restricții │Minimum 60 puncte │ Fără restricții │├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 2 │Activitatea de │ │ │ │ ││ │cercetare (A2) │Minimum 160 puncte │Minimum 190 puncte│Minimum 320 puncte│Minimum 380 puncte│├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 3 │Recunoaștere și │ │ │ │ ││ │impactul activității (A3)│Minimum 60 puncte │Minimum 60 puncte │Minimum 120 puncte│Minimum 120 puncte│├─────┴─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ TOTAL │ 250 puncte │ 250 puncte │ 500 puncte │ 500 puncte │└───────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘
   +  Anexa nr. 8 COMISIA DE INGINERIE CHIMICĂ, INGINERIE MEDICALĂ,
  ȘTIINȚA MATERIALELOR ȘI NANOMATERIALE
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
  DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A
  GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  Se definesc: NTOP = număr total de articole în reviste ISI situate în top 25% (zona roșie) în calitate de autor principal. Situația revistelor în top 25% se judecă pe cazul cel mai favorabil pentru candidat, fie la momentul publicării, fie la data înscrierii la concurs. FIC = factor de impact cumulat (suma factorilor de impact ai revistelor la momentul înscrierii la concursul pentru ocuparea unei poziții didactice) NP = număr articole în reviste ISI la care candidatul este autor principal (prim autor sau autor de corespondență) NC = număr total de citări (din baza SCOPUS) (se exclud autocitările candidatului) NCO = număr contracte de cercetare-dezvoltare-inovare obținute prin competiție la nivel național sau internațional ori contracte de cercetare-dezvoltare-inovare cu terții în valoare minimă echivalentă cu 10.000 Euro Articolele pentru calculul NTOP, FIC, NP, NC se vor lua în considerare numai dacă la data publicării revista era indexată ISI, iar la data înscrierii la concurs a candidatului articolele sunt vizibile în WoS sau dacă se prezintă ca reprinturi (inclusiv cu paginația revistei)1. Concurs de Conferențiar/CS II Standarde minimale (cumulative):a) NTOP ≥ 2b) NP ≥ 10c) FIC ≥ 15 În acest caz în calculul FIC se ține seamă de factorul de impact al revistei la care candidatul a publicat un articol ca autor principal și respectiv de factorul de impact împărțit la numărul de autori pentru revistele în care candidatul a publicat un articol în care nu este autor principald) NC ≥ 50 Brevetele naționale (FI = 1) și internaționale (FI = 3) intră în calculul FIC de la punctul c)e) NCO ≥ 1 (în calitate de Director proiect/Responsabil proiect)2. Concurs de Profesor I CS I Standarde minimale (cumulative):a) NTOP ≥ 4b) NP ≥ 20c) FIC ≥ 30 În acest caz în calculul FIC se ține seamă de factorul de impact al revistei la care candidatul a publicat un articol ca autor principal și respectiv de factorul de impact împărțit la numărul de autori pentru revistele în care candidatul a publicat un articol în care nu este autor principald) NC ≥ 120 Brevetele naționale (FI = 1) și internaționale (FI = 3) intră în calculul FIC de la punctul c)e) NCO ≥ 1 (în calitate de Director proiect)
   +  Anexa nr. 9 COMISIA DE INGINERIE ELECTRICĂ
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
  DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A
  GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  1. Tabel cu structura activității candidatului*Font 7*┌────┬─────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Domeniul │ │ │ │ ││crt.│ activi- │ │ │ Subcategorii │ Indicatori ││ │ tăților │ Tipul activităților │ Categorii și restricții │ │ [k(pi)] │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 1 │Activitatea │1.1 Cărți, și capitole în cărți │1.1.1 Cărți cu ISBN/capitole ca autor: │1.1.1.1 internaționale │nr. pagini/ ││ │didactică și │de specialitate │Profesor minimum 4; │ │(2*nr. autori) ││ │profesională │ │Conferențiar minimum 2; ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │(A1) │ │CS I minimum 2; CS II minimum 1 │1.1.1.2 naționale; │nr. pagini/ ││ │ │ │ │ │(5*nr. autori) ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │1.1.2 Cărți/capitole de cărți ca │1.1.2.1 internaționale │nr. pagini/ ││ │ │ │editor/coordonator │ │(3*nr. autori) ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │1.1.2.2 naționale │nr. pagini/ ││ │ │ │ │ │(7*nr. autori) ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │1.2 Suport didactic │1.2.1 Suport de curs inclusiv electronic│ │nr. pagini/ ││ │ │ │Profesor minimum 2 din care 1 ca prim │ │(10*nr. autori) ││ │ │ │autor; │ │ ││ │ │ │Conferențiar minimum 1; │ │ ││ │ │ │CS I și CS II fără restricții │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │1.2.2 Îndrumare de laborator/aplicații: │ │nr. pagini/ ││ │ │ │pentru Profesor minimum 2 din care │ │(20*nr. autori) ││ │ │ │minimum 1 prim autor; Conferențiar │ │ ││ │ │ │minimum 1; │ │ ││ │ │ │CS I și CS II fără restricții │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │1.3 Coordonare de programe de │ │ │ ││ │ │studii, organizare și coordonare│ │ │ ││ │ │programe de formare continuă și │ │ │ ││ │ │proiecte educaționale (POS, │ │ │ ││ │ │ERASMUS, s.a.) │Punctaj unic pentru fiecare activitate │ │ 10 │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 2 │Activitatea │2.1 Articole în extenso în │2.1.1 Profesor/CS I: minimum 10 articole│ │ ││ │de cercetare │reviste cotate WOS Thomson- │din care minimum 4 ca prim autor și │ │ ││ │(A2) │Reuters(1), în volume │minimum 4 în reviste │ │(25+20*factor ││ │ │proceedings indexate WOS Thomson├────────────────────────────────────────┤ │impact(2))/nr. de││ │ │- Reuters și brevete de invenție│2.1.2 Conferențiar/CS II: minimum 7 │ │autori ││ │ │indexate WOS - Derwent │articole din care minimum 2 ca prim │ │ ││ │ │ │autor și minimum 2 în reviste │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.2 Articole în reviste și în │2.2.1 Profesor/CS I: minimum 20 articole│ │ ││ │ │volumele unor manifestări │din care minimum 5 în reviste │ │ ││ │ │științifice indexate în alte ├────────────────────────────────────────┤ │20/nr. de autori ││ │ │baze de date internaționale │2.2.2 Conferențiar/CS II: minimum 15 │ │ ││ │ │(BDI(3)) │articole din care minimum 2 în reviste │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.3 Brevete de invenție indexate│ │2.3.1 internaționale │25/nr. de autori ││ │ │în alte baze de date │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │2.3.2 naționale │15/nr. de autori ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.4 Granturi/proiecte câștigate │2.4.1 Director/Responsabil proiect │2.4.1.1. internaționale │20*ani de ││ │ │prin competiție națională/ │partener: minimum 2 pentru Profesor/CS I│ │desfășurare ││ │ │internațională(4) │minimum 1 pentru Conferențiar/CS II ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │2.4.1.2 naționale │10*ani de ││ │ │ │ │ │desfășurare ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2.4.2 Membru în echipă │2.4.2.1. internaționale │4*ani de ││ │ │ │ │ │desfășurare ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │2.4.2.2 naționale │2*ani de ││ │ │ │ │ │desfășurare ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.5 Contracte de cercetare/ │2.5.1 Director/Responsabil proiect │ │5*ani de ││ │ │consultanță (valoare echivalentă│partener │ │desfășurare ││ │ │de minim 2000 Euro) ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2.5.2 Membru în echipă │ │2*ani de ││ │ │ │ │ │desfășurare │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 3 │Recunoașterea│3.1 Citări în revistele WOS și │3.1.1 Profesor/CS I: minimum 10 citări │ │ ││ │și impactul │volumele conferințelor WOS (5) ├────────────────────────────────────────┤ │5/nr. autori ai ││ │activității │ │3.1.2 Conferențiar/CS II: minimum 7 │ │articolului citat││ │(A3) │ │citări │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.2 Citări în revistele BDI și │3.2.1 Profesor/CS I: minimum 20 citări │ │ ││ │ │volumele conferințelor BDI (5) ├────────────────────────────────────────┤ │3/nr. autori ai ││ │ │ │3.2.2 Conferențiar/CS II: minimum 10 │ │articolului citat││ │ │ │citări │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.3 Prezentări invitate în │Punctaj unic pentru fiecare activitate │3.3.1 internaționale │ 20 ││ │ │plenul unor manifestări │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │științifice naționale și │ │3.3.2 naționale │ 5 ││ │ │internaționale și Profesor │ │ │ ││ │ │invitat (exclusiv POS, ERASMUS) │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.4 Membru în colective de │ │3.4.1 WOS │ 10 ││ │ │redacție sau comitete │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │științifice ale revistelor și │ │3.4.2 BDI │ 6 ││ │ │manifestărilor științifice, │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │organizator de manifestări │ │3.4.3 Naționale și │ ││ │ │științifice, recenzor pentru │ │internaționale │ ││ │ │reviste și manifestări │ │neindexate │ 3 ││ │ │științifice naționale și │ │ │ ││ │ │internaționale (punctajul se │ │ │ ││ │ │acordă pentru fiecare revistă, │ │ │ ││ │ │manifestare științifică și │ │ │ ││ │ │recenzie) │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.5 Referent în comisii de │ │3.5.1 internaționale │ 10 ││ │ │doctorat │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.5.2 naționale │ 5 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.6 Premii │ │Academia Română │ 30 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ASAS, AOSR, academii de │ ││ │ │ │ │ramură și CNCS │ 15 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │Premii internaționale │ 10 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │Premii naționale în │ ││ │ │ │ │domeniu │ 5 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.7 Membru în academii, │3.7.1 Academia Română │ │ 100 ││ │ │organizații, asociații ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │profesionale de prestigiu, │3.7.2 ASAS, AOSR și academii de ramură │ │ 30 ││ │ │naționale și internaționale, ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │apartenență la organizații din │3.7.3 Conducere asociații profesionale │internaționale │ 30 ││ │ │domeniul educației și cercetării│ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │naționale │ 10 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │3.7.4 Asociații profesionale │internaționale │ 5 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │naționale │ 2 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │3.7.5 Consilii și organizații în │conducere │ 15 ││ │ │ │domeniul educației și cercetării ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │membru │ 10 │└────┴─────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┘ Note:(1) Conform situației curente de pe site-ul WOS (Web of Science) THOMSON REUTERS; o revistă cotată WOS este echivalentă cu o revistă cotată ISI conform Ordinului de Ministru (MECTS) Nr. 4478 din 23 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 448/27.VI.2011;(2) Factorul de impact al revistei menționat pe site-ul WOS în anul curent; pentru articolele în proceedings WOS și pentru brevetele indexate WOS-Derwent factorul de impact considerat va fi egal cu 0;(3) Bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste și în volumele unor manifestări științifice, cu excepția articolelor publicate în reviste/proceedings cotate WOS, sunt cele recunoscute pe plan științific internațional: Scopus, IEEE Xplore, Elsevier Science Direct, Engineering Village, Compendex, INSPEC, Springerlink, Cabi, EBSCO, CSA ILLUMINA/PROQUEST, Index Copernicus și Urlich's;(4) Nu se consideră în această categorie proiectele/granturile de tip POSDRU (POCU), POSCCE (POC), ERASMUS (ERASMUS PLUS), COMENIUS, bursele postdoctorale și alte tipuri de proiecte similare care nu prezintă un caracter predominant de cercetare; se consideră numai proiectele/granturile relevante pentru profilul postului scos la concurs/domeniul de abilitare;(5) Autocitările sunt excluse (se consideră autocitare existența unui autor/coautor comun între lucrarea citată și lucrarea care citează).2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A) unde: k(ip) - indice specific domeniului (i = 1, 2 și 3) și tipului (p) de activitate (conform tabelului 1). Notă: Indicatorul se referă la întreaga activitate a candidatului. 3 3 5 7 A = Σ A(i) = Σ k(1p) + Σ k(2p) + Σ k(3p) i=1 p=1 p=1 p=13. Condiții minimale [A(i), i=1, 2 și 3]*Font 7*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Categoria ││crt. ├─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤│ │Domeniul de activitate │Condiții Conferențiar│ Condiții CS II │Condiții Profesor │ Condiții CS I │├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 1 │Activitatea didactică/ │ │ │ │ ││ │profesională (A1) │Minimum 60 puncte │Minimum 20 puncte │Minimum 120 puncte│Minimum 40 puncte │├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 2 │Activitatea de │ │ │ │ ││ │cercetare (A2) │Minimum 180 puncte │Minimum 220 puncte│Minimum 360 puncte│Minimum 440 puncte│├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 3 │Recunoaștere și │ │ │ │ ││ │impactul activității (A3)│Minimum 60 puncte │Minimum 60 puncte │Minimum 120 puncte│Minimum 120 puncte│├─────┴─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ TOTAL │Minimum 300 puncte │Minimum 300 puncte│Minimum 600 puncte│Minimum 600 puncte│└───────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘
   +  Anexa nr. 10 COMISIA DE INGINERIE ENERGETICĂ
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
  DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A
  GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  1. Structura activității candidatului*Font 7*┌────┬─────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Domeniul │ │ │ │ ││crt.│ activi- │ │ │ Subcategorii │ Indicatori ││ │ tăților │ Tipul activităților │ Categorii și restricții │ │ [k(pi)] │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 1 │Activitatea │1.1 Cărți, și capitole în cărți │1.1.1 Cărți cu ISBN/capitole ca autor; │1.1.1.1 internaționale │nr. pagini/ ││ │didactică / │de specialitate │pentru profesor minimum 4, d.c. 1 prim │ │(2*nr. autori) ││ │profesională │ │autor; pentru Conferențiar minimum 2; ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │(A1) │ │CS I minimum 2; CS II minimum 1 │1.1.1.2 naționale; │nr. pagini/ ││ │ │ │ │ │(5*nr. autori) ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │1.1.2 Cărți/capitole de cărți ca │1.1.2.1 internaționale │nr. pagini/ ││ │ │ │editor/coordonator │ │(3*nr. autori) ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │1.1.2.2 naționale │nr. pagini/ ││ │ │ │ │ │(7*nr. autori) ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │1.2 Suport didactic │1.2.1 Manuale, suport de curs inclusiv │ │nr. pagini/ ││ │ │ │electronic; pentru Profesor minimum 2, │ │(10*nr. autori) ││ │ │ │d.c. 1 prim autor; pentru Conferențiar │ │ ││ │ │ │minimum 1; CS I și CS II fără restricții│ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │1.2.2 Îndrumare de laborator/aplicații: │ │nr. pagini/ ││ │ │ │pentru Profesor minimum 2 din care │ │(20*nr. autori) ││ │ │ │1 prim autor; pentru Conferențiar │ │ ││ │ │ │minimum 1; CS I și CS II fără restricții│ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │1.3 Coordonare de programe de │ │ │ ││ │ │studii, organizare și coordonare│ │ │ ││ │ │programe de formare continuă și │ │ │ ││ │ │proiecte educaționale (POS, │ │ │ ││ │ │ERASMUS, s.a.) │Punctaj unic pentru fiecare activitate │ │ 10 │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 2 │Activitatea │2.1 Articole în extenso în │2.1.1 Profesor/CS I: minimum 10 articole│ │ ││ │de cercetare │reviste cotate WOS Thomson- │din care minimum 4 în reviste │ │ ││ │(A2) │Reuters (1), în volume │ │ │(25+20*factor ││ │ │proceedings indexate WOS Thomson├────────────────────────────────────────┤ │impact(2))/nr. de││ │ │- Reuters și brevete de invenție│2.1.2 Conferențiar/CS II: minimum 7 │ │autori ││ │ │indexate WOS-Derwent │articole din care minimum 2 în reviste │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.2 Articole în reviste și în │2.2.1 Profesor/CS I: minimum 20 articole│ │ ││ │ │volumele unor manifestări │ │ │ ││ │ │științifice indexate în alte ├────────────────────────────────────────┤ │20/nr. de autori ││ │ │baze de date internaționale │2.2.2 Conferențiar/CS II: minimum 15 │ │ ││ │ │(BDI (3)) │articole │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.3 Brevete de invenție indexate│ │2.3.1 internaționale │25/nr. de autori ││ │ │în alte baze de date │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │2.3.2 naționale │15/nr. de autori ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.4 Granturi/proiecte câștigate │2.4.1 Director/Responsabil partener │2.4.1.1. internaționale │20*ani de ││ │ │prin competiție națională/ │proiect minimum 2 pentru Profesor/CS I; │ │desfășurare ││ │ │internațională(4) │minimum 1 pentru Conferențiar/CS II ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │2.4.1.2 naționale │10*ani de ││ │ │ │ │ │desfășurare ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2.4.2 Membru în echipă │2.4.2.1. internaționale │4*ani de ││ │ │ │ │ │desfășurare ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │2.4.2.2 naționale │2*ani de ││ │ │ │ │ │desfășurare ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.5 Contracte de cercetare/ │2.5.1 Director/Responsabil partener │ │5*ani de ││ │ │consultanță (valoare echivalentă│proiect │ │desfășurare ││ │ │de minimum 2000 Euro) ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2.5.2 Membru în echipă │ │2*ani de ││ │ │ │ │ │desfășurare │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 3 │Recunoașterea│3.1 Citări în revistele WOS și │3.1.1 Profesor/CS I: Minimum 8 citări │ │ ││ │și impactul │volumele conferințelor WOS (4) ├────────────────────────────────────────┤ │5/nr. autori ai ││ │activității │ │3.1.2 Conferențiar/CS II: minimum 4 │ │articolului citat││ │(A3) │ │citări │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.2 Citări în reviste și │3.2.1 Profesor/CS I: minimum 16 citări │ │ ││ │ │volumele conferințelor BDI(3)(4)├────────────────────────────────────────┤ │3/nr. autori ai ││ │ │ │3.2.2 Conferențiar/CS II: minimum 8 │ │articolului citat││ │ │ │citări │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.3 Prezentări invitate în │Punctaj unic pentru fiecare activitate │3.3.1 internaționale │ 20 ││ │ │plenul unor manifestări │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │științifice naționale și │ │3.3.2 naționale │ 5 ││ │ │internaționale și Profesor │ │ │ ││ │ │invitat (exclusiv POS, ERASMUS) │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.4 Membru în colective de │ │3.4.1 ISI │ 10 ││ │ │redacție sau comitete │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │științifice ale revistelor și │ │3.4.2 BDI │ 6 ││ │ │manifestărilor științifice, │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │organizator de manifestări │ │3.4.3 Naționale și │ ││ │ │științifice, recenzor pentru │ │internaționale │ ││ │ │reviste și manifestări │ │neindexate │ 3 ││ │ │științifice naționale și │ │ │ ││ │ │internaționale (punctajul se │ │ │ ││ │ │acordă pentru fiecare revistă, │ │ │ ││ │ │manifestare științifică și │ │ │ ││ │ │recenzie) │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.5 Referent în comisii de │ │3.5.1 internaționale │ 10 ││ │ │doctorat │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.5.2 naționale │ 5 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.6 Premii │ │Academia Română │ 30 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ASAS, AOSR, academii de │ ││ │ │ │ │ramură și CNCS │ 15 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │Premii internaționale │ 10 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │Premii naționale în │ ││ │ │ │ │domeniu │ 5 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.7 Membru în academii, │3.7.1 Academia Română │ │ 100 ││ │ │organizații, asociații ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │profesionale de prestigiu, │3.7.2 ASAS, AOSR și academii de ramură │ │ 30 ││ │ │naționale și internaționale, ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │apartenență la organizații din │3.7.3 Conducere asociații profesionale │internaționale │ 30 ││ │ │domeniul educației și cercetării│ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │naționale │ 10 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │3.7.4 Asociații profesionale │internaționale │ 5 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │naționale │ 2 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │3.7.5 Consilii și organizații în │conducere │ 15 ││ │ │ │domeniul educației și cercetării ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │membru │ 10 │└────┴─────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┘ Note:(1) Conform situației curente de pe site-ul WOS (Web of Science) THOMSON REUTERS.(2) Factorul de impact al revistei menționat pe site-ul WOS în anul curent; pentru articolele în proceedings WOS și pentru brevetele indexate WOS-Derwent factorul de impact considerat va fi egal cu 0.(3) bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste și în volumele unor manifestări științifice, cu excepția articolelor publicate în reviste/proceedings cotate WOS, sunt cele recunoscute pe plan științific internațional: Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, EBSCO, ProQuest, IndexCopernicus, Urlichsweb.(4) Autocitările sunt excluse.2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1 + A2 + A3) 3 3 5 7 A = Σ A(i) = Σ k(1p) + Σ k(2p) + Σ k(3p) i=1 p=1 p=1 p=1 unde: k(pi) - indice specific domeniului (i = 1, 2 și 3) și tipului (p) de activitate (conform tabelului 1). Notă: Indicatorul se referă la întreaga activitate a candidatului.3. Condiții minimale (A(i), i = 1, 2 și 3)*Font 7*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Categoria ││crt. ├─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤│ │Domeniul de activitate │Condiții Conferențiar│ Condiții CS II │Condiții profesor │ Condiții CS I │├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 1 │Activitatea didactică/ │ │ │ │ ││ │profesională (A1) │Minimum 60 puncte │Minimum 20 puncte │Minimum 120 puncte│Minimum 40 puncte │├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 2 │Activitatea de │ │ │ │ ││ │cercetare (A2) │Minimum 180 puncte │Minimum 220 puncte│Minimum 360 puncte│Minimum 440 puncte│├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 3 │Recunoaștere și │ │ │ │ ││ │impactul activității (A3)│Minimum 60 puncte │Minimum 60 puncte │Minimum 120 puncte│Minimum 120 puncte│├─────┴─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ TOTAL │Minimum 300 puncte │Minimum 300 puncte│Minimum 600 puncte│Minimum 600 puncte│└───────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘
   +  Anexa nr. 11 COMISIA ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI NANOTEHNOLOGIE
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
  DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A
  GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  1. Structura activității candidatului*Font 7*┌────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────┐│Nr. │Domeniul │ Categorii și restricții │ │ Indicatori ││crt.│activităților │ │ Subcategorii │ [k(pi)] │├────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┬────────────────────┼────────┬──────────────┼───────────────────────────┤│ 1 │Activitatea didactică│Cărți de autor sau capitole[1] de │Cărți/monografii │A1.1.1 │internaționale│50/nr. de autori sau 100/ ││ │și profesională (A1) │specialitate în edituri cu ISBN │ │ │ │nr. autori cu condiția[2] ││ │ │ │ ├────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │ │ │ │A1.1.2 │naționale │50/nr. de autori ││ │ ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │ │Material didactic/Lucrări didactice │Manuale didactice │A1.2.1 │ │40/nr. de autori ││ │ │publicate în edituri cu ISBN │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ 2 │Activitatea de │Articole în reviste cotate ISI, și │ │A2.1 │ │(25+ 30 * factor impact[3])││ │cercetare (A2) │lucrări în volumele unor manifestări│ │ │ │/nr. de autori ││ │ │științifice indexate ISI │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │ │Articole în reviste, și în volumele │ │A2.2 │ │20/nr. de autori ││ │ │unor manifestări științifice │ │ │ │ ││ │ │indexate în alte baze de date │ │ │ │ ││ │ │internaționale recunoscute (BDI) [4]│ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │ │Proprietate intelectuală, brevete de│ │A2.3.1 │Internaționale│35/nr. de autori ││ │ │invenție, certificate ORDA │ │ │[5] │ ││ │ │ │ ├────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │ │ │ │A2.3.2 │naționale │ ││ │ │ │ │ │(OSIM) │25/nr. de autori ││ │ ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │ │Granturi/proiecte de cercetare │Director/responsabil│A2.4.1.1│internaționale│20 * ani de desfășurare ││ │ │câștigate prin competiție [6] sau │partener │ │ │ ││ │ │Contracte cu agenți economici în │ ├────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │ │valoare de minim 10.000 dolari │ │A2.4.1.2│naționale │10 * ani de desfășurare ││ │ │S.U.A. echivalent încasați [3] ├────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │ │ │Membru în echipă │A2.4.2.1│internaționale│4 * ani de desfășurare ││ │ │ │ ├────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │ │ │ │A2.4.2.2│naționale │2 * ani de desfășurare │├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ 3 │Recunoașterea și │Citări [7] în cărți, reviste și │ │A3.1.1 │cărți, ISI [8]│8/nr aut art. citat ││ │impactul activității │volume ale unor manifestări │ ├────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │(A3) │științifice │ │A3.1.2 │BDI [1] │4/nr. aut. art. citat ││ │ ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │ │Membru în colectivele de redacție │Punctaj unic pentru │ │ │ ││ │ │sau comitetele științifice ale │fiecare activitate │A3.2 │ │ 10 ││ │ │revistelor indexate ISI, chair, │ │ │ │ ││ │ │co-chair sau membru în comitetele de│ │ │ │ ││ │ │organizare ale manifestărilor │ │ │ │ ││ │ │științifice internaționale indexate │ │ │ │ ││ │ │ISI [9] │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │ │Membru în colectivele de redacție │Punctaj unic pentru │ │ │ ││ │ │sau comitetele științifice ale │fiecare activitate │A3.3 │ │ 6 ││ │ │revistelor indexate BDI, chair, │ │ │ │ ││ │ │co-chair sau membru în comitetele de│ │ │ │ ││ │ │organizare ale manifestărilor │ │ │ │ ││ │ │științifice indexate BDI [6] │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │ │Premii în domeniu conferite de │ │ │ │ ││ │ │Academia Româna, ASTR, AOSR, sau │ │ │ │ ││ │ │premii internaționale de prestigiu. │ │A3.4. │ │ 15 │└────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────┴──────────────┴───────────────────────────┘ Notă
  [1] Capitolul de carte editată trebuie sa NU fie într-un volum de conferință (cu ISBN), și se punctează cu 1/4 din punctajul pentru cartea de categoria respectivă.
  [2] Dacă cartea respectivă se regăsește în cel puțin 50 de biblioteci din străinătate conform catalogului WorldCat.
  [3] Se consideră factorul de impact ISI al revistei valabil în anul publicării sau la data depunerii dosarului. Pentru volumele manifestărilor ISI se considera factorul de impact echivalent 0,25; Se consideră factorul de impact echivalent 0,75 pentru volumele conferințelor internaționale de top (cele de nivel 2 sau mai mare din lista agreată de comisia CNATDCU și indicată în nota de subsol 10).
  [4] Pentru domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale sunt recunoscute următoarele baze de date internaționale (BDI): ISI, Scopus, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Xplore, Science Direct, Elsevier, Springerlink, ACM (Association for Computing Machinery), DBLP, EURASIP.
  [5] Se dublează punctajul dacă rezultatul este înregistrat la WIPO, EPO, USPTO, JPO.
  [6] Nu se consideră în această categorie proiecte/granturi care nu prezintă un caracter predominant de cercetare; Se consideră numai proiecte/granturi, relevante pentru profilul postului scos la concurs/domeniul de abilitare; Candidatul va atașa documente care să demonstreze caracterul de cercetare al proiectului
  [7] Se exclud autocitările (auto-citarea se referă la situația în care numele candidatului apare simultan atât printre numele autorilor referinței bibliografice în cauză cât și printre numele autorilor articolului care citează, conform WOS https://images.webofknowledge.com/WOKRS523R4/help/WOS/hs_crsearch_self_citations.html )
  [8] Se dublează punctajul dacă citarea provine dintr-o revistă cotată ISI aflată printre primele 50% în cadrul subdomeniului (sau al unuia dintre subdomeniile) de acreditare ISI din punct de vedere al factorului de impact (zonele Q1-Q2 în notația ISI).
  [9] Nu se consideră calitatea de recenzor al unor articole individuale.
  2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3) A = Σ(i)K(1i) + Σ(i)K(2i) + Σ(i)K(3i), unde k(pi) - Indice specific tipului și categoriei de activitate3. Condiții minimale [A(i)]*Font 7*┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. ├─────────────────────────┬────────────┬───────────────┬────────┬───────────────┤│crt. │Domeniul de activitate │Conferențiar│ CS II │Profesor│ CS I │├─────┼─────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┤│ 1 │Activitatea didactică/ │ │ │ │ ││ │profesională (A1) │ 50 │Fără restricții│ 100 │Fără restricții│├─────┼─────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┤│ 2 │Activitatea de │ │ │ │ ││ │cercetare (A2) │ 300 │ 350 │ 600 │ 700 │├─────┼─────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┤│ 3 │Recunoașterea impactului │ │ │ │ ││ │activității (A3) │ 50 │ 50 │ 150 │ 150 │├─────┴─────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┤│ Total (A) │ 400 │ 400 │ 850 │ 850 │└───────────────────────────────┴────────────┴───────────────┴────────┴───────────────┘┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐│Condiții minimale obligatorii pe subcategorii │ Conferențiar │ CS II │ Profesor │ CS I │├────────┬─────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤│A1.1.1 -│ │ │ │ │ ││A1.1.2 │Cărți de specialitate │ 1 carte/capitol │ 1 carte/capitol │ 1 carte │ 1 carte │├────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤│A2.1 │Articole în reviste cotate ISI și în │6 din care minimum 1 în│6 din care minimum 1 în │15 din care minimum│15 din care minimum ││ │volumele unor manifestări științifice│reviste cotate ISI Q1 │reviste cotate ISI Q1 sau│3 în reviste cotate│3 în reviste cotate ││ │indexate ISI proceedings. │sau Q2[10] │Q2[7] │ISI Q1 sau Q2[7] │ISI Q1 sau Q2[7] │├────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤│A2.4.1 │Granturi/proiecte de cercetare │ │ │ │ ││ │câștigate prin competiție │ │ │ │ ││ │(Director/Responsabil partener ) │ 1 │ 2 │ 2 │ 4 │├────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤│A3.1.1 │Număr de citări în cărți, reviste │ │ │ │ ││ │cotate ISI și în volume ale unor │ │ │ │ ││ │manifestări științifice ISI (WOS)[11]│ 10 │ 10 │ 25 │ 25 │├────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤│ │Factor de impact ISI cumulat pentru │ │ │ │ ││ │publicații [12] │ 4 │ 4 │ 10 │ 10 │└────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘ Notă
  [10] Revistă cotată ISI aflată printre primele 50% în cadrul subdomeniului (sau al unuia dintre subdomeniile) de acreditare ISI din punct de vedere al factorului de impact (zonele Q1-Q2 în notația ISI). Situația revistelor în top 25-50% (Q1,Q2) se consideră fie la momentul publicării, fie la data înscrierii la concurs; una și numai una dintre lucrările necesare poate fi echivalată cu: (un brevet de invenție indexat WOS-Derwent) sau (1 articol în conferințe internaționale de top în domeniul de abilitare de nivel 2 sau mai mare sau minimum 3 articole în conferințe de nivel 1 în clasificarea Julkaisu Publication Forum https://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang=en ).
  [11] Lucrarea citată nu este obligatoriu să fie indexată WOS.
  [12] Pentru brevete se consideră factorul de impact echivalent 0.5, pentru celelalte publicații conform notei de subsol 3.
  Notă: Comisia de concurs va aprecia îndeplinirea condițiilor minimale obligatorii pe subcategorii privind calitatea și relevanța acestora pentru postul în concurs. Abrevieri: BDI = bază de date internațională; ISI = baza de date internațională Institute for Scientific Information Web of Science; WOS = ISI Web of Science; OSIM = Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci; WIPO = World Intellectual Property Organization (Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale); EPO = European Patent Office (Oficiul European de Patente); USPTO = United States Patent and Trademark Office (Oficiul de Brevete și Mărci a Statelor Unite ale Americii; JPO = Japan Patent Office (Oficiul de Brevete al Japoniei)
   +  Anexa nr. 12 COMISIA DE INGINERIE GEOLOGICĂ, INGINERIE GEODEZICĂ, MINE, PETROL ȘI GAZE
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
  DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A
  GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  1. Structura activității candidatului*Font 7*┌────┬─────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Domeniul │ │ │ │ ││crt.│ activi- │ │ │ Subcategorii │ Indicatori ││ │ tăților │ Tipul activităților │ Categorii și restricții │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 1 │Activitatea │1.1 Cărți, și capitole în cărți │1.1.1 Cărți/capitole ca autor; │1.1.1.1 internaționale │nr. pagini/ ││ │didactică și │de specialitate │pentru Profesor/CS I minimum 4, din care│ │(nr. autori) ││ │profesională │ │1 prim autor; Conferențiar/CS II ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │(A1) │ │minimum 2; │1.1.1.2 naționale; │nr. pagini/ ││ │ │ │ │ │(2*nr. autori) ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │1.1.2 Cărți/capitole de cărți ca │1.1.2.1 internaționale │nr. pagini/ ││ │ │ │editor/coordonator │ │(3*nr. autori) ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │1.1.2.2 naționale │nr. pagini/ ││ │ │ │ │ │(3*nr. autori) ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │1.2 Suport didactic │1.2.1 Manuale, suport de curs: │ │nr. pagini/ ││ │ │ │pentru Profesor minimum 2, din care │ │(6*nr. autori) ││ │ │ │1 ca prim autor; pentru Conferențiar: │ │ ││ │ │ │minimum 1; pentru CS I/CS II fără │ │ ││ │ │ │restricții │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │1.2.2 Îndrumare de laborator/aplicații; │ │nr. pagini/ ││ │ │ │pentru Profesor minimum 2 din care │ │(6*nr. autori) ││ │ │ │1 prim autor; Conferențiar - minimum 1; │ │ ││ │ │ │CS I/CS II fără restricții │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │1.3 Coordonare de programe de │ │ │ ││ │ │studii, organizare și coordonare│ │ │ ││ │ │programe de formare continuă și │ │ │ ││ │ │proiecte educaționale (POS, │ │ │ ││ │ │Socrates, Leonardo, sa) │Punctaj unic pentru fiecare activitate │ │ 15 │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 2 │Activitatea │2.1. Articole în reviste cotate │Minim 10 articole pentru Profesor/CS I │ │(25+20*factor ││ │de cercetare │ISI Thomson Reuters și în volume│ │ │impact)/nr. de ││ │(A2) │indexate ISI proceedings │ │ │autori ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │Minimum 6 articole pentru Conferențiar/ │ │(25+20*factor ││ │ │ │CS II │ │impact)/nr. de ││ │ │ │ │ │autori ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.2. Articole în reviste și │Minimum 20 articole pentru Profesor/25 │ │ ││ │ │volumele unor manifestări │articole pentru CS I │ │25/nr. de autori ││ │ │științifice indexate în alte ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │baze de date internaționale*) │Minimum 10 articole pentru Conferențiar/│ │20/nr. de autori ││ │ │ │CS II │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.3. Proprietate intelectuală, │ │2.3.1. internaționale │35/nr. de autori ││ │ │brevete de inventive │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │2.3.2. naționale │25/nr. de autori ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.4. Granturi/proiecte câștigate│2.4.1. Director/responsabil - Minimum 2 │2.4.1.1. internaționale │30*ani de ││ │ │prin competiție │pentru Profesor/CS I; Minimum 1 pentru │ │desfășurare ││ │ │ │Conferențiar/CS II ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │2.4.1.2. naționale │15*ani de ││ │ │ │ │ │desfășurare ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2.4.2. Membru în echipa │2.4.2.1. internaționale │10*ani de ││ │ │ │ │ │desfășurare ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │2.4.2.2. naționale │5*ani de ││ │ │ │ │ │desfășurare ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.5. Proiecte de cercetare/ │2.5.1. Responsabil │ │8*ani de ││ │ │consultanță (valoare de minim │ │ │desfășurare ││ │ │5000 Euro echivalent) ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2.5.2. Membru echipă (sunt luate în │ │6*ani de ││ │ │ │considerare numai proiectele pe care a │ │desfășurare ││ │ │ │fost pontat) │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 3 │Recunoaștere │3.1. Citări în reviste ISI și │ │3.1.1. ISI │8/nr. aut art. ││ │și impactul │BDI și în volumele conferințelor│ │ │citat ││ │activității │ISI și BDI │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │(A3) │ │ │3.1.2. BDI │4/nr aut art. ││ │ │ │ │ │citat ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.2. Prezentări invitate în │Punctaj unic pentru fiecare activitate │3.2.1. internaționale │ 10 ││ │ │plenul unor manifestări │(maximum 10 activități pentru Profesor/ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │științifice naționale și │CS I) │3.2.2. naționale │ 5 ││ │ │internaționale și Profesor │ │ │ ││ │ │invitat (exclusiv ERASMUS) │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.3. Membru în colectivele de │Punctaj unic pentru fiecare activitate │3.3.1. ISI │ 10 ││ │ │redacție sau comitete │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │științifice al revistelor și │ │3.3.2. BDI │ 6 ││ │ │manifestărilor științifice, │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │organizator de manifestări │ │3.3.3. naționale și │ ││ │ │științifice, Recenzor pentru │ │internaționale │ ││ │ │reviste și manifestări │ │Neindexate │ 3 ││ │ │științifice naționale și │ │ │ ││ │ │internaționale │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.4. Experiența de management │ │3.4.1. Conducere (rector│ ││ │ │ │ │prorector, cancelar, │ ││ │ │ │ │decan, prodecan, │ ││ │ │ │ │director departament, │ ││ │ │ │ │director școală │ ││ │ │ │ │doctorală, director, │ ││ │ │ │ │director adj., șef │ ││ │ │ │ │secție) │5* nr. ani ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.4.2. Membru organisme │ ││ │ │ │ │conducere (senat, │ ││ │ │ │ │consiliu facultății, │ ││ │ │ │ │cons. departament, cons.│ ││ │ │ │ │admin, cons. științific)│2* nr. ani ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.5. Premii │ │3.5.1. Academia Română │ 30 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.5.2. ASAS, AOSR, │ ││ │ │ │ │academii de ramură și │ ││ │ │ │ │CNCSIS │ 15 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.5.3. Premii │ ││ │ │ │ │internaționale │ 10 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.5.4 Premii naționale │ ││ │ │ │ │în domeniu │ 5 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.6. Membru în academii, │3.6.1. Academia Română │ │ 100 ││ │ │organizații, asociații ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │profesionale de prestigiu, │3.6.2. ASAS, AOSR și academii de ramură │ │ 40 ││ │ │naționale și internaționale, ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │apartenență la organizații din │3.6.3. Conducere asociații profesionale │3.6.3.1. internaționale │ 30 ││ │ │domeniul educației și cercetării│ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.6.3.2. naționale │ 10 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │3.6.4. Asociații profesionale │3.6.4.1. internaționale │ 10 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.6.4.2. naționale │ 5 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │3.6.5. Consilii și organizații în │ │ ││ │ │ │domeniul educației și cercetării │3.6.5.1. Conducere │ 15 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.6.5.2. Membru │ 10 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.7. Conducere de doctorat │3.7.1. Conducător științific - teze │ │ ││ │ │ │susținute │ │1 p/teză ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │3.7.2. Conducător științific - doctorand│ │ ││ │ │ │în stagiu │ │0,3 p/doctorand ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │3.7.3. Referent oficial în comisii de │ │ ││ │ │ │susținere a tezelor în România │ │0,1 p/comisie) ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────┤│ │ │ │3.7.4. Referent oficial în comisii de │ ││ │ │ │susținere a tezelor în străinătate │ 0,3 p/comisie) │└────┴─────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ Notă: *) bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în volumele unor manifestări științifice cu excepția articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan științific internațional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC.2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A=A1+A2+A3) A = Σ(i) k(1i) + Σ(i) k(2i) + Σ(i)k(3i) unde k(pi) = Indicele specific tipului de categorie de activitate3. Condiții minimale [A(i)]*Font 7*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Categoria ││crt. ├─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤│ │Domeniul de activitate │Condiții Conferențiar│ Condiții CS II │Condiții profesor │ Condiții CS I │├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 1 │Activitatea didactică/ │ │ │ │ ││ │profesională (A1) │Minimum 60 puncte │Fără restricții │Minimum 120 puncte│Fără restricții │├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 2 │Activitatea de │ │ │ │ ││ │cercetare (A2) │Minimum 160 puncte │Minimum 220 puncte│Minimum 260 puncte│Minimum 380 puncte│├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 3 │Recunoașterea și │ │ │ │ ││ │impactul activității (A3)│Minimum 30 puncte │Minimum 30 puncte │Minimum 70 puncte │Minimum 70 puncte │├─────┴─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ TOTAL │Minimum 250 puncte │Minimum 250 puncte│Minimum 450 puncte│Minimum 450 puncte│└───────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘
   +  Anexa nr. 13 COMISIA DE INGINERIE AEROSPAȚIALĂ, AUTOVEHICULE ȘI TRANSPORTURI
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
  DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A
  GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  1. Criterii de evaluare*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐│1.1 Activitatea didactică și profesională (A1) │1.2 Activitatea de cercetare științifică (A2)│1.3 Recunoașterea performanțelor ││ │ │profesionale și impactul activității (A3) │├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│- Dezvoltare/modernizare programe de studii, │- Crearea/coordonarea unor centre de studii │- Citări în reviste ISI și BDI; ││discipline și infrastructură educațională │și cercetări. Mentor de școală; │- Organizare manifestări științifice ││- Coordonare școală academică în domeniul │- Dezvoltarea de soluții tehnice originale │naționale și internaționale. Membru în ││specializării; │utile agenților economici, mediului social și│colectivele de redacție sau comitetele ││- Publicare - tratate, monografii, manuale │administrativ; Director sau responsabil │științifice ale unor publicații de ││didactice și îndrumare de laborator, în edituri│granturi/contracte de cercetare; │prestigiu; ││naționale și internaționale, care să contribuie│- Elaborare și publicare: articole │- Premii ale organizațiilor științifice și ││la creșterea calității activităților │științifice în reviste și buletine cu │profesionale. ││profesionale ale cadrelor didactice și │vizibilitate și recunoaștere internațională; │ ││cercetătorilor. │susținere de conferințe pentru specialiști/ │ ││ │formare profesională. │ │└───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘2. Structura activității candidatului*Font 7*┌────┬──────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Domeniul │ Tipul activităților │ Categorii și restricții │ Subcategorii │ Indicatori ││crt.│ │ │ │ │ (kpi) │├────┼──────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼──────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 1 │Activitatea │1.1 Cărți, și capitole în cărți │1.1.1 Cărți/capitole ca autor, în │1.1.1.1 internaționale │Nr. pagini/ ││ │didactică și │de specialitate │edituri naționale sau internaționale │ │(2*nr. autori) ││ │profesională │ │Profesor: minimum 4; Conf: minimum 2; ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │(A1) │ │ │1.1.1.2 naționale; │Nr. pagini/ ││ │ │ │ │ │(5*nr. autori) ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │1.1.2 Cărți, ca editor │1.1.2.1 internaționale │Nr. pag./ ││ │ │ │ │ │(3*nr. editori) ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │1.1.2.2 naționale │Nr. pag./ ││ │ │ │ │ │(7*nr. editori) ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │1.2 Materiale didactice/lucrări │1.2.1 Manuale didactice/monografii: │ │Nr. pag./(10*nr. ││ │ │didactice │Profesor/CSI minimum 2, din care 1 │ │autori) ││ │ │ │prim-autor; Conferențiar/CSII minimum 1 │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │1.2.2 Îndrumare de laborator/aplicații; │ │Nr. pag./(20*nr. ││ │ │ │Profesor/CSI - minimum 2, din care 1 │ │autori) ││ │ │ │prim-autor; Conferențiar/CSII - │ │ ││ │ │ │minimum 1 │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │1.3 Organizare și coordonare │1.3.1 Director/responsabil │ │10*(nr. ani de ││ │ │programe de studii │ │ │desfășurare) ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │1.3.2 Membru │ │3*(nr. ani de ││ │ │ │ │ │desfășurare) ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │1.4 Conducere proiecte de │ │ │ ││ │ │diplomă și disertație │Max. 50 puncte │ │1/1.5 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │1.5 Introducere discipline și │1.5.1 Discipline noi (max. 40 puncte │ │ ││ │ │laboratoare noi, confirmate prin│împreună cu 1.5.2) │ │ 10 ││ │ │manuale și îndrumare publicate ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │1.5.2 Lucrări noi de laborator (max. 40 │ │ ││ │ │ │puncte împreună cu 1.5.1) │ │2/lucrare ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │1.6 Director/responsabil │ │ │ ││ │ │programe parteneriat academic │ │ │ ││ │ │internațional/Erasmus │ │ │20/activitate │├────┼──────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 2 │Activitatea │2.1 Articole in extenso în │Profesor, CSI: Minimum 11 articole sau │ │(25+20*factor ││ │de cercetare │reviste cotate ISI, proceedings │60 puncte, din care minimum 1 articol în│ │impact)/nr. ││ │științifică │indexate ISI Thomson Reuters sau│revistă cotată ISI Conferențiar,CSII: │ │autori ││ │(A2) │SAE │Minimum 6 articole sau 30 puncte │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.2 Brevete de invenție │2.2.1 Internaționale │ │25/nr. autori ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2.2.2 Naționale │ │20/nr. autori ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.3 Articole publicate în │Profesor/CSI: minimum 30 puncte; │ │ ││ │ │reviste naționale și volumele │minimum 5 articole Conf./CSII: minimum │ │ ││ │ │unor manifestări științifice │20 puncte, minimum 3 articole │ │20/nr. autori ││ │ │indexate în BDI recunoscute de │ │ │ ││ │ │comisia CNATDCU*1). │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.4 Articole publicate în │ │ │ ││ │ │reviste naționale și volumele │ │ │ ││ │ │unor manifestări științifice │ │ │ ││ │ │naționale și internaționale, │ │ │ ││ │ │neindexate │ │ │5/nr. autori ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.5 Granturi/proiecte câștigate │2.5.1 Director/responsabil: │2.5.1.1 Internaționale │20*nr. ani ││ │ │prin competiție/de cercetare/ │Profesor/CSI: minim 2 granturi sau val. │ │desfășurare ││ │ │consultanță pentru mediul │contracte cu mediul economic minimum │ │(1 an = 12 luni) ││ │ │economic │200.000 lei, ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │Conf./CSII: Minim 1 grant sau val. │2.5.1.2 Naționale │10*nr. ani ││ │ │ │contracte cu mediul economic minimum │ │desfășurare ││ │ │ │100.000 lei │ │(1 an = 12 luni) ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2.5.2 Membru în echipă - confirmare prin│2.5.2.1 Internaționale │4*nr. ani ││ │ │ │documente oficiale │ │desfășurare ││ │ │ │ │ │(1 an = 12 luni) ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │2.5.2.2 Naționale │2*nr. ani ││ │ │ │ │ │desfășurare ││ │ │ │ │ │(1 an = 12 luni) │├────┼──────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 3 │Recunoașterea │3.1 Citări în reviste ISI și BDI│3.1.1 ISI cu factor de impact │Profesor/CSI: minimum │20/nr. autori ││ │performanțelor│(fără autocitări) │ │40p. Conf./CSII: minimum│ ││ │profesionale │ │ │20p. │ ││ │și impactul │ ├────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┤│ │activității │ │3.1.2 ISI fără factor de impact │ │15/nr. autori ││ │(A3) │ ├────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┤│ │ │ │3.1.3 BDI │ │10/nr. autori ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.2 Prezentări în plenul unor │3.2.1 Internaționale │ │ 20 ││ │ │manifestări științifice ├────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┤│ │ │naționale și internaționale │3.2.2 Naționale │ │ 10 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.3 Profesor invitat, în cadrul │ │ │ ││ │ │acordurilor academice │ │ │ ││ │ │internaționale și programelor de│ │ │ ││ │ │colaborare cu instituții și │ │ │ ││ │ │firme internaționale, inclusiv │ │ │ ││ │ │programele Erasmus+ (predare) │ │ │ 30 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.4 Membru în colectivele de │3.4.1 Reviste ISI cu factor de impact │3.4.1.1 Membru în │ ││ │ │redacție sau comitetele │ │comitetul științific/ │ ││ │ │științifice ale revistelor sau │ │editor │ 15 ││ │ │manifestărilor științifice. │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Organizator de manifestări │ │3.4.1.2 Recenzor │10/articol ││ │ │științifice/Recenzor │ │ │recenzat ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │3.4.2. Reviste ISI fără factor de impact│3.4.2.1 Membru în │ ││ │ │ │/ proceedings ISI │comitetul științific/ │ ││ │ │ │ │editor │ 10 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.4.2.2 Recenzor │5/articol ││ │ │ │ │ │recenzat ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │3.4.3 Reviste/manifestări științifice │3.4.3.1 Membru în │ ││ │ │ │indexate BDI │comitetul științific/ │ ││ │ │ │ │editor │ 8 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.4.3.2 Recenzor │2/articol ││ │ │ │ │ │recenzat ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │3.4.4 Reviste/manifestări științifice │3.4.4.1 Membru în │ ││ │ │ │neindexate │comitetul științific/ │ ││ │ │ │ │editor │ 5 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.4.4.2 Recenzor │1/articol ││ │ │ │ │ │recenzat ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.5 Experiență de management, │3.5.1 Organizații internaționale │3.5.1.1 Conducere │10 * nr. ani ││ │ │analiză și evaluare în cercetare│ │ │desfășurare ││ │ │și/sau învățământ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.5.1.2 Membru/evaluator│5 * nr. ani ││ │ │ │ │ │desfășurare ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │3.5.2 Organizații naționale │3.5.2.1 Conducere │5 * nr. ani ││ │ │ │ │ │desfășurare ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.5.2.2 Membru/evaluator│2 * nr. ani ││ │ │ │ │ │desfășurare ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.6 Referent în comisii de │3.6.1 Internațional │ │ 10 ││ │ │doctorat/abilitare; ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Membru în echipe de îndrumare │3.6.2 Național │ │ 5 ││ │ │doctorat │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.7 Premii/distincții │ │3.7.1. Academia Română │ 30 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.7.2. Academii de │ ││ │ │ │ │ramură și CNCSIS │ 15 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.7.3. Premii │ ││ │ │ │ │internaționale │ ││ │ │ │ │în domeniu │ 10 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.7.4 Premii naționale │ ││ │ │ │ │în domeniu │ 5 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.8. Membru în academii, │3.8.1. Academia Română │ │ 100 ││ │ │organizații, asociații ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │profesionale de prestigiu, │3.8.2. Academii de ramură │ │ 30 ││ │ │naționale și internaționale, ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │apartenență la organizații din │3.8.3. Conducere asociații profesionale │3.8.3.1. Internaționale │ 30 ││ │ │domeniul educației și cercetării│ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.8.3.2. Naționale │ 15 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │3.8.4. Membru în asociații profesionale │3.8.4.1. Internaționale │ 10 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.8.4.2. Naționale │ 5 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │3.8.5. Organizații din domeniul │3.8.5.1. Conducere │ 15 ││ │ │ │educației și cercetării ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.8.5.2. Membru │ 10 │└────┴──────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┘ Notă
  *1) Scopus, SpringerLink, FISITA, SAE Papers, IEEE Xplore, Science Direct, Engineering Village, Compendex, Index Copernicus, ProQuest, EBSCO, CrossRef, DOAJ, Wiley, Elsevier, ACM, TRID, TRIS, ITRD, Ulrich's Periodicals, SCIRUS, REPEC, Geobase.
  3. Formula de calcul a indicatorului de evaluare (A = A1 + A2 + A3)4. Condiții minimale*Font 7*┌─────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐│Nr. │ │ │ │ │ ││crt. │Domeniul de activitate │Condiții Conferențiar│ Condiții CS II │Condiții profesor │ Condiții CS I │├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 1 │Activitatea didactică și │ │ │ │ ││ │profesională (A1) │Minimum 100 puncte │ - │Minimum 180 puncte│ - │├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 2 │Activitatea de cercetare │ │ │ │ ││ │științifică (A2) │Minimum 100 puncte │Minimum 200 puncte│Minimum 200 puncte│Minimum 380 puncte│├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 3 │Recunoașterea │ │ │ │ ││ │performanțelor │ │ │ │ ││ │profesionale și impactul │ │ │ │ ││ │activității (A3) │Minimum 50 puncte │Minimum 50 puncte │Minimum 100 puncte│Minimum 100 puncte│├─────┴─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ TOTAL │ 250 │ 250 │ 480 │ 480 │└───────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘
   +  Anexa nr. 14 COMISIA DE INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ȘI ANIMALE
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA
  TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A GRADELOR
  PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
   +  Preambul ● Modificările propuse de Comisia 14 vizează creșterea standardelor minimale privind vizibilitatea și impactul rezultatelor cercetării, precum și creșterea gradului de clarificare și transparență în definirea și verificarea îndeplinirii standardelor. ● Modificările propuse respectă structura criteriilor aflate în vigoare. ● În propunere s-a ținut cont de specificul domeniului Ingineria Resurselor Vegetale și Animale ● Noile standarde trebuie să fie motivante pentru candidați și să conducă la creșterea vizibilității internaționale a specialiștilor și a rezultatelor acestora. ● Precizările din aceasta propunere vizează și promovarea colaborării și a lucrului în echipă precum și activitatea de inovare și brevetare. ● Standardele minimale pentru activitatea didactică și profesională pot fi crescute în funcție de specificul fiecărei universități și al politicilor de dezvoltare didactică ale acesteia. ● S-a menținut acordarea de punctaj pentru activitățile de recenzie cu precizarea modalității de acordare. ● Pentru a evidenția recunoașterea pe plan internațional/național a candidatului precum și responsabilitatea calității de referent la teze de doctorat s-a introdus drept criteriu "Referent în comisii de doctorat" ● S-a menținut criteriul 2.4 (director/responsabil de proiect de cercetare) ● A fost crescut punctajul la criteriul A3: Recunoașterea și impactul activității. ● Criteriile propuse sunt standarde minimale, sunt condiții necesare și suficiente ca un cercetător/cadru didactic să poată participa la concurs. Instituțiile de învățământ superior/de cercetare pot impune criterii suplimentare, în funcție de structura postului scos la concurs sau de specificul activității, criterii care pot permite o evaluare/departajare cât mai obiectivă a candidaților.1. Structura activității candidatului*Font 7*┌────┬─────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Domeniul │ │ │ │ ││crt.│ activi- │ │ │ Subcategorii │ Indicatori ││ │ tăților │ Tipul activităților │ Categorii și restricții │ │ [k(pi)] │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 1 │Activitatea │1.1 Cărți, și capitole în cărți │1.1.1 Cărți cu ISBN/capitole ca autor; │1.1.1.1 internaționale │nr. pagini/ ││ │didactică / │de specialitate │pentru Profesor minimum 2 în calitate de│ │(2*nr. autori) ││ │profesională │ │prim autor; cel puțin o lucrare ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │(A1) │ │publicată după ultima promovare sau în │1.1.1.2 naționale; │nr. pagini/ ││ │ │ │ultimii 5 ani; pentru Conferențiar: │ │(5*nr. autori) ││ │ │ │minimum 1 carte/capitol în calitate de │ │ ││ │ │ │prim autor; CS I și CS II - fără │ │ ││ │ │ │restricții; │ │ ││ │ │ │Pentru abilitare - aceleași condiții ca │ │ ││ │ │ │la profesor │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │1.1.2 Cărți/capitole de cărți ca │1.1.2.1 internaționale │nr. pagini/ ││ │ │ │editor/coordonator │ │(3*nr. autori) ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │1.1.2.2 naționale │nr. pagini/ ││ │ │ │ │ │(7*nr. autori) ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │1.2 Suport didactic │1.2.1 Manuale, suport de curs inclusiv │ │nr. pagini/ ││ │ │ │electronic - fără restricții │ │(8 * nr. autori) ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │1.2.2 Îndrumare de laborator/aplicații -│ │nr. pagini/ ││ │ │ │fără restricții │ │(8 * nr. autori) ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │1.3 Coordonare de programe de │ │ │ ││ │ │studii, organizare și coordonare│ │ │ ││ │ │programe de formare continuă și │ │ │ ││ │ │proiecte educaționale (POS, │ │ │ ││ │ │ERASMUS, sa) │Punctaj unic pentru fiecare activitate │ │ 15 │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 2 │Activitatea │2.1 Articole în extenso în │2.1.1 Profesor/CS I: Minimum 8 articole,│ │ ││ │de cercetare │reviste cotate Thomson Reuters, │din care minimum 4 în reviste cotate ISI│ │ ││ │(A2) │în volume proceedings indexate │la 4 dintre lucrări (dintre care 2 ISI │ │ ││ │ │Thomson-Reuters și brevete de │cotate) să fie autor principal/ │ │ ││ │ │invenție indexate Web of Science│corespondent/coordonator (ultim autor - │ │ ││ │ │- Derwent │doar dacă este conducător de │ │ ││ │ │ │doctorat)*2). Cel puțin 3 lucrări să fie│ │(35+20 * factor ││ │ │ │publicate după ultima promovare sau în │ │impact*1))/nr. ││ │ │ │ultimii 5 ani. │ │autori ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ ││ │ │ │2.1.2 Conferențiar/CS II: Minimum 5 │ │ ││ │ │ │articole, din care minimum 3 în reviste │ │ ││ │ │ │ISI cotate; la 3 dintre lucrări (dintre │ │ ││ │ │ │care 1 ISI cotată) să fie autor │ │ ││ │ │ │principal/corespondent/coordonator │ │ ││ │ │ │(ultim autor - doar dacă este conducător│ │ ││ │ │ │de doctorat)*2). Cel puțin 2 lucrări să │ │ ││ │ │ │fie publicate după ultima promovare sau │ │ ││ │ │ │în ultimii 5 ani. │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.2 Articole în reviste și în │2.2.1 Profesor/CS I: Minimum 15 articole│ │15/nr. autori ││ │ │volumele unor manifestări ├────────────────────────────────────────┤ │ ││ │ │științifice indexate în alte │2.2.2 Conferențiar/CS II: Minimum 10 │ │ ││ │ │baze de date internaționale │articole │ │ ││ │ │(BDI*3)) │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.3 Proprietate intelectuală, │ │2.3.1 internaționale │40/nr. autori ││ │ │brevete de invenție, tehnologii │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │și produse omologate (soiuri, │ │ │ ││ │ │hibrizi, rase, etc.) │ │2.3.2 naționale │30/nr. autori ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.4 Granturi/proiecte câștigate │2.4.1 Director/responsabil partener │2.4.1.1 internaționale │20 * ani de ││ │ │prin competiție inclusiv │proiect - Minimum 2 pentru Profesor/CS I│ │desfășurare ││ │ │proiecte de cercetare/ │Minimum 1 pentru Conferențiar/CS II ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │consultanță (valoare de minim │ │2.4.1.2 naționale │10 * ani de ││ │ │10 000 Euro echivalenți)*3) │ │ │desfășurare ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2.4.2 Membru în echipă │2.4.2.1. internaționale │4 * ani de ││ │ │ │ │ │desfășurare ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │2.4.2.2 naționale │2 * ani de ││ │ │ │ │ │desfășurare │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 3 │Recunoașterea│3.1 Citări în reviste ISI și │ │ │10/nr. autori ai ││ │și impactul │volumele conferințelor indexate │ │ │articolului citat││ │activității │WOS*4) │ │ │x nr. citări ││ │(A3) ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.2 Citări în reviste și │ │ │5/nr. autori ai ││ │ │volumele conferințelor BDI*4)*5)│ │ │articolului citat││ │ │ │ │ │x nr. citări ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.3 Prezentări invitate în │Punctaj unic pentru fiecare activitate │3.3.1 internaționale │ 20 ││ │ │plenul unor manifestări │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │științifice naționale și │ │3.3.2 naționale │ 5 ││ │ │internaționale și Profesor │ │ │ ││ │ │invitat (exclusiv POS, ERASMUS) │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.4 Membru în colective de │ │3.4.1 ISI │ 15 ││ │ │redacție sau comitete │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │științifice ale revistelor și │ │3.4.2 BDI │ 10 ││ │ │manifestărilor științifice, │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Organizator de manifestări │ │3.4.3 Naționale și │ 5 ││ │ │științifice. │ │internaționale │ ││ │ │ │ │neindexate │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.5. Recenzor pentru reviste și │ │3.5.1 ISI │ 10 ││ │ │manifestări științifice │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │naționale și internaționale │ │3.5.2 BDI │ 5 ││ │ │(punctajul se acordă pentru │ │ │ ││ │ │fiecare revistă și manifestare │ │ │ ││ │ │științifică o singură dată/an, │ │ │ ││ │ │indiferent de numărul │ │ │ ││ │ │recenziilor) │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.5 Referent în comisii de │ │ │ ││ │ │doctorat │ │3.6.1 internaționale │10 x nr. comisii ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.6.2 naționale │5 x nr. comisii ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.6 Premii │ │Academia Română │ 30 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ASAS, AOSR, academii de │ ││ │ │ │ │ramură și CNCS │ 15 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │Premii internaționale │ 10 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │Premii naționale în │ ││ │ │ │ │domeniu │ 5 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.7 Membru în academii, │3.7.1 Academia Română │ │ 100 ││ │ │organizații, asociații ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │profesionale de prestigiu, │3.7.2 ASAS, AOSR și academii de ramură │ │ 30 ││ │ │naționale și internaționale, ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │apartenență la organizații din │3.7.3 Conducere asociații profesionale │internaționale │ 30 ││ │ │domeniul educației și cercetării│ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │naționale │ 10 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │3.7.4 Asociații profesionale │internaționale │ 5 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │naționale │ 2 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │3.7.5 Consilii și organizații în │conducere │ 15 ││ │ │ │domeniul educației și cercetării ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │membru │ 10 │└────┴─────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┘ Note: *1) Factorul de impact al revistei menționat pe site-ul WOS (Web of Science) în anul în care a fost publicat articolul; pentru articolele în Proceedings WOS (Web of Science - THOMSON REUTERS) și pentru brevetele indexate WOS-Derwent factorul de impact considerat va fi egal cu 0. *2) La articolele ISI și BDI in extenso pentru autor principal/prim autor/autor corespondent/coordonator (ultim autor), punctajul rezultat din calcul se multiplică cu coeficientul 2. Se admit maxim 2 articole în același volum/ediție. Calitatea de coordonator (ultim autor) se referă doar la conducătorul de doctorat. Pentru Profesor/CSI I lucrări ISI pot fi echivalate cu 2 brevete indexate WOS - Derwent/soiuri, iar pentru conferențiar/CS II, o lucrare ISI poate fi echivalată cu un brevet indexat WOS - Derwent/soi, doar pentru dacă cel care candidează este prim autor. *3) pentru contractele de consultanță trebuie sa existe dovada încasării sumei menționate în contabilitatea instituției beneficiare. *4) bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste și în volumele unor manifestări științifice, cu excepția articolelor publicate în reviste/proceedings cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan științific internațional, precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Thomson Reuters Master Journal List, DOAJ, AGRICOLA. *5) Autocitările sunt excluse.2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1 + A2 + A3)3. Condiții minimale [A(i), i = 1, 2 și 3]*Font 7*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Categoria ││crt. ├─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤│ │Domeniul de activitate │Condiții Conferențiar│ Condiții CS II │Condiții profesor/│ Condiții CS I ││ │ │ │ │ Abilitate │ │├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 1 │Activitatea didactică/ │ │ │ │ ││ │profesională (A1) │Minimum 50 puncte │Fără restricții │Minimum 100 puncte│Fără restricții │├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 2 │Activitatea de │ │ │ │ ││ │cercetare (A2) │Minimum 130 puncte │Minimum 180 puncte│Minimum 260 puncte│Minimum 360 puncte│├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 3 │Recunoașterea și │ │ │ │ ││ │impactul activității (A3)│Minimum 40 puncte │Minimum 40 puncte │Minimum 60 puncte │Minimum 60 puncte │├─────┴─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ TOTAL │Minimum 220 puncte │Minimum 220 puncte│Minimum 420 puncte│Minimum 420 puncte│└───────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘
   +  Anexa nr. 15 COMISIA CALCULATOARE, TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI INGINERIA SISTEMELOR
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
  DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A
  GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  1. Structura activității candidatului*Font 7*┌────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────┐│Nr. │Domeniul │ Categorii și restricții │ │ Indicatori ││crt.│activităților │ │ Subcategorii │ [k(pi)] │├────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┬────────────────────┼────────┬──────────────┼───────────────────────────┤│ 1 │Activitatea didactică│Cărți de autor sau capitole[1] de │Cărți/monografii │A1.1.1 │internaționale│50/nr. de autori sau 100/ ││ │și profesională (A1) │specialitate în edituri cu ISBN │ │ │ │nr. autori cu condiția[2] ││ │ │ │ ├────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │ │ │ │A1.1.2 │naționale │50/nr. de autori ││ │ ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │ │Material didactic/Lucrări didactice │Manuale didactice │A1.2.1 │ │40/nr. de autori ││ │ │publicate la edituri cu ISBN │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ 2 │Activitatea de │Articole în reviste cotate ISI, și │ │A2.1 │ │(25+ 30 * factor impact[3])││ │cercetare (A2) │lucrări în volumele unor manifestări│ │ │ │/nr. de autori ││ │ │științifice indexate ISI │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │ │Articole în reviste și în volumele │ │A2.2 │ │20/nr. de autori ││ │ │unor manifestări științifice │ │ │ │ ││ │ │indexate în alte baze de date │ │ │ │ ││ │ │internaționale recunoscute (BDI) [4]│ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │ │Proprietate intelectuală, brevete de│ │A2.3.1 │Internaționale│35/nr. de autori ││ │ │invenție, certificate ORDA │ │ │[5] │ ││ │ │ │ ├────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │ │ │ │A2.3.2 │naționale │ ││ │ │ │ │ │(OSIM) │25/nr. de autori ││ │ ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │ │Granturi/proiecte de cercetare │Director/responsabil│A2.4.1.1│internaționale│20 * ani de desfășurare ││ │ │câștigate prin competiție [6] sau │partener │ │ │ ││ │ │Contracte cu agenți economici în │ ├────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │ │valoare de minimum 10.000 dolari │ │A2.4.1.2│naționale │10 * ani de desfășurare ││ │ │USA echivalent încasați [6] ├────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │ │ │Membru în echipă │A2.4.2.1│internaționale│4 * ani de desfășurare ││ │ │ │ ├────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │ │ │ │A2.4.2.2│naționale │2 * ani de desfășurare │├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ 3 │Recunoașterea și │Citări [7] în cărți, reviste și │ │A3.1.1 │cărți, ISI [8]│8/nr aut art. citat ││ │impactul activității │volume ale unor manifestări │ ├────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │(A3) │științifice │ │A3.1.2 │BDI [4] │4/nr. aut. art. citat ││ │ ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │ │Membru în colectivele de redacție │ │ │ │ ││ │ │sau comitetele științifice ale │ │A3.2 │ │ 10 ││ │ │revistelor indexate ISI, chair, │ │ │ │ ││ │ │co-chair sau membru în comitetele de│ │ │ │ ││ │ │organizare ale manifestărilor │ │ │ │ ││ │ │științifice internaționale indexate │ │ │ │ ││ │ │ISI [9] │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │ │Membru în colectivele de redacție │ │ │ │ ││ │ │sau comitetele științifice ale │ │A3.3 │ │ 6 ││ │ │revistelor indexate BDI, chair, │ │ │ │ ││ │ │co-chair sau membru în comitetele de│ │ │ │ ││ │ │organizare ale manifestărilor │ │ │ │ ││ │ │științifice indexate BDI [4] │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────┤│ │ │Premii în domeniu conferite de │ │ │ │ ││ │ │Academia Româna, ASTR, AOSR, sau │ │ │ │ ││ │ │premii internaționale de prestigiu │ │A3.4. │ │ 15 │└────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────┴──────────────┴───────────────────────────┘ Notă
  [1] Capitolul de carte editată trebuie să NU fie într-un volum de conferință (cu ISBN) și se punctează cu 1/4 din punctajul pentru cartea din categoria respectivă.
  [2] Dacă cartea respectivă se regăsește în cel puțin 50 de biblioteci din străinătate conform catalogului WorldCat.
  [3] Se consideră factorul de impact ISI al revistei valabil în anul publicării sau la data depunerii dosarului. Pentru volumele manifestărilor ISI se consideră factorul de impact echivalent 0.25. Pentru volumele conferințelor internaționale de top în domeniul de abilitare se consideră factorul de impact echivalent 0.75 (lista acestora agreată și ținută la zi de comisia CNATDCU nr. 15 fiind disponibilă la adresa www.cnatdcu-c15.org);
  [4] Pentru domeniul Calculatoare, Tehnologia Informației și Ingineria Sistemelor sunt recunoscute următoarele baze de date internaționale (BDI): ISI, Scopus, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Xplore, Science Direct, Elsevier, Springerlink, ACM (Association for Computing Machinery), DBLP, EURASIP, Wiley, Inspec
  [5] Se dublează punctajul dacă rezultatul este înregistrat la WIPO, EPO, USPTO, JPO.
  [6] Nu se consideră în această categorie proiecte/granturi care nu prezintă un caracter predominant de cercetare. Se consideră numai proiecte/granturi relevante pentru profilul postului scos la concurs/domeniul de abilitare. Candidatul va atașa documente care să demonstreze caracterul de cercetare al proiectului
  [7] Se exclud autocitările (auto-citarea se referă la situația în care numele candidatului apare simultan atât printre numele autorilor referinței bibliografice în cauză cât și printre numele autorilor articolului care citează, conform WOS https://images.webofknowledge.com/WOKRS523R4/help/WOS/hs_crsearch_self_citations.html)
  [8] Se dublează punctajul dacă citarea provine dintr-o revistă cotată ISI aflată printre primele 50% în cadrul subdomeniului (sau al unuia dintre subdomeniile) de acreditare ISI din punct de vedere al factorului de impact (zonele Q1-Q2 în notația ISI).
  [9] Nu se ia în considerație calitatea de recenzor al unor articole individuale.
  2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3) A = Σ(i)K(1i) + Σ(i)K(2i) + Σ(i)K(3i) unde k(pi) - Indice specific tipului și categoriei de activitate3. Condiții minimale [A(i)]*Font 9*┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. ├─────────────────────────┬────────────┬───────────────┬────────┬───────────────┤│crt. │Domeniul de activitate │Conferențiar│ CS II │Profesor│ CS I │├─────┼─────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┤│ A1 │Activitatea didactică/ │ │ │ │ ││ │profesională (A1) │ 50 │Fără restricții│ 100 │Fără restricții│├─────┼─────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┤│ A2 │Activitatea de │ │ │ │ ││ │cercetare (A2) │ 300 │ 350 │ 600 │ 700 │├─────┼─────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┤│ A3 │Recunoașterea impactului │ │ │ │ ││ │activității (A3) │ 50 │ 50 │ 150 │ 150 │├─────┴─────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┤│ Total (A) │ 400 │ 400 │ 850 │ 850 │└───────────────────────────────┴────────────┴───────────────┴────────┴───────────────┘┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐│Condiții minimale obligatorii pe subcategorii │ Conferențiar │ CS II │ Profesor │ CS I │├────────┬─────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤│A1.1.1 -│ │ │ │ │ ││A1.1.2 │Cărți de specialitate │ 1 carte/capitol │ 1 carte/capitol │ 1 carte │ 1 carte │├────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤│A2.1 │Articole în reviste cotate ISI și în │6 din care minimum 1 în│6 din care minimum 1 în │15 din care minimum│15 din care minimum ││ │volumele unor manifestări științifice│reviste cotate ISI Q1 │reviste cotate ISI Q1 sau│3 în reviste cotate│3 în reviste cotate ││ │indexate ISI proceedings. │sau Q2[11] │Q2[7] │ISI Q1 sau Q2[7] │ISI Q1 sau Q2[7] │├────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤│A2.4.1 │Granturi/proiecte de cercetare │ │ │ │ ││ │câștigate prin competiție │ │ │ │ ││ │(Director/Responsabil partener) │ 1 │ 2 │ 2 │ 4 │├────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤│A3.1.1 │Număr de citări în cărți, reviste │ │ │ │ ││ │cotate ISI și în volume ale unor │ │ │ │ ││ │manifestări științifice ISI (WOS)[12]│ 10 │ 10 │ 25 │ 25 │├────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤│ │Factor de impact ISI cumulat pentru │ │ │ │ ││ │publicații [13] │ 4 │ 4 │ 10 │ 10 │└────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘ Notă
  [10] Revistă cotată ISI aflată printre primele 50% în cadrul subdomeniului (sau al unuia dintre subdomeniile) de acreditare ISI din punct de vedere al factorului de impact (zonele Q1-Q2 în notația ISI). Situația revistelor în top 25-50% (Q1,Q2) se consideră fie la momentul publicării, fie la data înscrierii la concurs. Una și numai una dintre lucrările necesare poate fi echivalată cu: (un brevet de invenție indexat WOS - Derwent) sau (1 articol în conferințe internaționale de top în domeniul de abilitare, lista acestora agreată și ținută la zi de comisia CNATDCU nr. 15 fiind disponibilă la adresa www.cnatdcu-c15.org).
  [11] Revistă cotată ISI aflată printre primele 50% în cadrul subdomeniului (sau al unuia dintre subdomeniile) de acreditare ISI din punct de vedere al factorului de impact (zonele Q1-Q2 în notația ISI). Situația revistelor în top 25-50% (Q1, Q2) se consideră fie la momentul publicării, fie la data înscrierii la concurs. Una și numai una dintre lucrările necesare poate fi echivalată cu: (un brevet de invenție indexat WOS - Derwent) sau (1 articol în conferințe internaționale de top în domeniul de abilitare, lista acestora agreată și ținută la zi de comisia CNATDCU nr. 15 fiind disponibilă la adresa www.cnatdcu-c15.org).
  [12] Lucrarea citată nu este obligatoriu sa fie indexată WOS.
  [13] Pentru brevete se consideră factorul de impact echivalent 0.5, pentru celelalte publicații factorul de impact se calculează conform notei de subsol 3.
  Notă: Comisia de concurs va aprecia îndeplinirea condițiilor minimale obligatorii pe subcategorii privind calitatea și relevanța acestora pentru postul în concurs. Abrevieri: BDI = bază de date internațională; ISI = baza de date internațională Institute for Scientific Information Web of Science; WOS = ISI Web of Science; OSIM = Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci; WIPO = World Intellectual Property Organization (Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale); EPO = European Patent Office (Oficiul European de Patente); USPTO = United States Patent and Trademark Office (Oficiul de Brevete și Mărci a Statelor Unite ale Americii; JPO = Japan Patent Office (Oficiul de Brevete al Japoniei)
   +  Anexa nr. 16 COMISIA INGINERIE INDUSTRIALĂ ȘI MANAGEMENT
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
  DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A
  GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  1. Criterii și condiții*Font 7*┌────┬─────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Domeniul │ │ │ │ Indicatori ││crt.│ activi- │ │ │ Subcategorii │ unitari ││ │ tăților │ Tipul activităților │ Categorii și restricții │ │ [k(pi)] │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 1 │Activitatea │1.1 Cărți/manuale/monografii/ │1.1.1 Cărți/manuale/monografii/capitole │1.1.1.1 Internaționale │nr. pag./ ││ │didactică și │capitole în cărți de │de specialitate ca autor │ │(5*nr. autori) ││ │profesională │specialitate │Profesor minimum 2 de prim autor; ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │(A1) │ │Conferențiar minimum 1 de prim autor │1.1.1.2 naționale │nr. pag./ ││ │ │ │(edituri recunoscute) │ │(10*nr. autori) ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │1.1.2 Cărți ca editor │1.1.2.1 internaționale │nr. pag./ ││ │ │ │ │ │(10*nr. editori) ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │1.1.2.2 naționale │nr. pag./ ││ │ │ │ │ │(20*nr. editori) ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │1.2 Alte materiale didactice - │1.2.1 Suporturi de curs/Îndrumare │ │nr. pag./ ││ │ │inclusiv în format electronic │Profesor: Minimum 4, din care 2 prim │ │(20*nr. autori) ││ │ │(pentru format electronic - │autor │ │ ││ │ │echivalent format A4 text fără │Conferențiar: Minimum 2, din care 1 prim│ │ ││ │ │figuri cu minimum 3200 caractere│autor │ │ ││ │ │inclusiv spații) │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │1.3 Coordonare de programe de │ │ │ ││ │ │studii, organizare și coordonare│ │ │ ││ │ │programe de formare continuă │Director/Responsabil │ │ 15 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │1.4 Dezvoltare de noi discipline│ │ │ ││ │ │(se punctează o singură dată în │ │ │ ││ │ │cazul multiplicării lor în │ │ │ ││ │ │programe de studii diferite) │Titular │ │ 10 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │1.5 Proiecte educaționale │Director/Responsabil │ │10* ││ │ │(ERASMUS, Leonardo etc.) │ │ │(ani desfășurare)│├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 2 │Activitatea │2.1 Articole indexate în reviste│De la ultima promovare*) │ │Pentru reviste ││ │de cercetare │ISI Thomson Reuters și în │Minimum 8 articole, din care 3 în │ │(30 + 10 ● factor││ │(A2) │volumele unor manifestări │reviste, minimum 3 ca autor principal, │ │de impact)*****)/││ │ │științifice indexate ISI Thomson│pentru Profesor │ │(nr. de autori) ││ │ │Reuters, vizibile în baza de │Minimum 11 articole, din care 4 în │ │Pentru volume ││ │ │date │reviste, minimum 4 ca autor principal, │ │conferințe 25 / ││ │ │ │pentru CS I. │ │(nr. de autori) ││ │ │ │Pentru profesor și CSI, începând din │ │ ││ │ │ │2018 - minimum 1 articol în reviste din │ │ ││ │ │ │zona roșie sau galbenă****). │ │ ││ │ │ │De la ultima promovare │ │ ││ │ │ │Minimum 5 articole, din care minimum 1 │ │ ││ │ │ │în reviste, minimum 2 ca autor principal│ │ ││ │ │ │pentru Conf.; │ │ ││ │ │ │Minimum 8 articole, din care minimum 2 │ │ ││ │ │ │în reviste, minimum 3 ca autor principal│ │ ││ │ │ │pentru CS II. │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.2 Articole în reviste și │De la ultima promovare*) │ │15/nr. de autori ││ │ │volumele unor manifestări │Minimum 8 pentru profesor; │ │ ││ │ │științifice indexate în alte │Minimum 11 pentru CSI; │ │ ││ │ │baze de date internaționale**) │Minimum 5 pentru conferențiar; │ │ ││ │ │ │Minimum 7 pentru CS II. │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.3 Articole in extenso în │Se admit max. două articole la aceeași │ │6/nr. autori ││ │ │reviste/volumele unor │ediție │ │(reviste) ││ │ │manifestări științifice │ │ │4/nr. autori ││ │ │naționale/internaționale │ │ │(volume ││ │ │neindexate │ │ │conferințe) ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.4 Proprietate intelectuală, │ │2.4.1 internaționale │40/nr. de autori ││ │ │brevete de invenție și inovație,│ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │etc. │ │2.4.2 naționale │20/nr. de autori ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.5 Granturi/proiecte câștigate │2.5.1 Director/Responsabil - Minimum 2D │2.5.1.1 internaționale │20●val***)/ ││ │ │prin competiție sau contracte cu│sau 4R pentru Profesor/CS I; │ │(10 mii EURO) ││ │ │mediul socio-economic (în │Minimum 1D sau 2R pentru Conferențiar/ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │valoare de minimum 25000 lei, │CS II │2.5.1.2 naționale │10●val***)/ ││ │ │(justificată cu documente care │Pentru cerințele minimale, în cazul │ │(10 mii EURO) ││ │ │să ateste încasarea sumei) │proiectelor de cercetare/inovare │ │ ││ │ │ │finanțate prin programele cadru ale U.E.│ │ ││ │ │ │de tip FP6, FP7, H2020, calitatea de R -│ │ ││ │ │ │reprezentant al instituției este │ │ ││ │ │ │echivalentă cu cea de D - director de │ │ ││ │ │ │proiect/contract. │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2.5.2 Membru în echipă │2.5.2.1 internaționale │4●nr. ani ││ │ │ │ │ │participare în ││ │ │ │ │ │proiect ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │2.5.2.2 naționale │2●nr. ani ││ │ │ │ │ │participare în ││ │ │ │ │ │proiect ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │2.6 Coordonare/dezvoltare │ │ │ ││ │ │laborator/centru cercetare │ │ │ ││ │ │(dacă laboratorul este și │ │ │ ││ │ │didactic, punctajul se ia în │ │ │ ││ │ │calcul o singură dată) │Responsabil │ │ 40 │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ 3 │Recunoașterea│3.1 Vizibilitate în baze de date│Număr de citări în publicații │3.1.1 citări în articole│10/nr. autori ││ │și impactul │internaționale │(fără autocitări) │indexate ISI │articol citat ││ │activității │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ (A3) │ │ │3.1.2 citări în articole│5/nr. autori ││ │ │ │ │indexate BDI │articol citat ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.1.3 citări în alte │3/nr. autori ││ │ │ │ │publicații │articol citat ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.2 Prezentări efectuate ca │ │3.2.1 în străinătate │ 20 ││ │ │invitat/invitată în plenul unor │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │manifestări științifice │ │3.2.2 în țară │ 10 ││ │ │naționale și internaționale și │ │ │ ││ │ │Profesor invitat (exclusiv │ │ │ ││ │ │Erasmus) │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.3 (a) Membru în colectivele de│Punctajul se ia în calcul o singură dată│3.3.1 indexate ISI │ 10 ││ │ │redacție sau comitete │pentru o revistă sau o manifestare ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │științifice ale revistelor și │științifică │3.3.2 indexate BDI │ 8 ││ │ │manifestărilor științifice, │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │organizator de manifestări │ │3.3.3 naționale și │ 5 ││ │ │științifice/(b) Recenzor pentru │ │internaționale │ ││ │ │reviste și manifestări │ │neindexate │ ││ │ │științifice naționale și │ │ │ ││ │ │internaționale indexate ISI │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.4 Experiență de management, │ │3.4.1 Conducere │5●ani desfășurare││ │ │analiză și evaluare în cercetare│ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │și/sau învățământ │ │3.4.2 Membru │2●ani desfășurare││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.5 Premii │ │3.5.1 Academia Română │ 30 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.5.2 ASAS, AOSR, │ ││ │ │ │ │academii de ramură și │ ││ │ │ │ │CNCS │ 15 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.5.3 premii │ ││ │ │ │ │internaționale │ 10 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.5.4 premii naționale │ ││ │ │ │ │în domeniu │ 5 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │3.6 Membru în academii, │3.6.1 Academia Română │ │ 100 ││ │ │organizații, asociații ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │profesionale de prestigiu, │3.6.2 ASAS, AOSR și academii de ramură │ │ 20 ││ │ │naționale și internaționale, ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │apartenență la organizații din │3.6.3 Conducere asociații profesionale │3.6.3.1 internaționale │ 30 ││ │ │domeniul educației și cercetării│ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.6.3.2 naționale │ 10 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │3.6.4 Asociații profesionale │3.6.4.1 internaționale │ 5 ││ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.6.4.2 naționale │ 3 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │3.6.5 Organizații în domeniul educației │3.6.5.1 Conducere │ 10 ││ │ │ │și cercetării ├────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │3.6.5.2 Membru │ 5 │├────┴─────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┤│ *) de la ultima promovare pentru posturi didactice și de cercetare sau în ultimii 5 ani pentru candidații din afara sistemului de ││învățământ; pentru abilitare: de la ultima promovare sau în ultimii 5 ani. ││ **) bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste și publicate în volumele unor ││manifestări științifice, cu excepția articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan științific ││internațional precum: ACM, Cabi, CEEOL, CiteSeerX, Compendex/Engineering Village, CRCnetBASE, CrossRef, Current Contents, CSA, DBLP, ││DOAJ, EBSCO, EdITLib, Emerald, ERIC, Genamics, GeoBase, GEOREF, IEEE Xplore, IFAC-PapersOnLine, Index Copernicus, INSPEC/IET, J-Gate, ││Library of Congress, MathSciNet, ProQuest, PubMed, Referativnai Jurnal, RePEc, Elsevier/Scopus, Elsevier/Science Direct, Springerlink, ││Ulrichsweb, WorldCat, Wiley, Zenodo, Zentrallblatt, Scientific.net, Seek Digital Library. De asemenea, sunt luate în considerare și ││alte baze de date recunoscute CNCS, iar în privința revistelor buletinele științifice cotate CNCS B+. ││ ***) Se va lua în considerare, din bugetul total al proiectului, suma care revine instituției din partea căreia este Responsabil ││calculată la cursul de schimb oficial la data contractării. ││ ****) Se aplică doar începând din 2018 și se referă la întreaga activitate; ││ *****) Factorul de impact - în anul publicării. │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2. Calculul punctajului Calculul punctajului se realizează prin însumarea în cadrul fiecărei categorii de activități p (p=1, 2, 3) a punctajelor specifice tipului activităților listate (i). Pentru activități multiple în cadrul aceluiași tip de activitate punctajul se calculează prin multiplicarea indicatorului unitar k(pi) specific tipului de activitate cu numărul n(pi) al activităților de acel tip: A(pi) = n(pi) * k(pi) Formula de calcul a indicelui de merit total A=A1+A2+A3 va fi: A = Σ n(1i) k(1i) + Σ n(2i) k(2i) + Σ n(3i) k(3i) i i i3. Condiții minimale privind punctajul*Font 7*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Categoria ││crt. ├─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤│ │Domeniul de activitate │Condiții Conferențiar│ Condiții CS II │Condiții profesor/│ Condiții CS I ││ │ │ │ │ Abilitate │ │├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 1 │Activitatea didactică/ │ │ │ │ ││ │profesională (A1) │Minimum 80 puncte │ - │Minimum 130 puncte│ - │├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 2 │Activitatea de │ │ │ │ ││ │cercetare (A2) │Minimum 150 puncte │Minimum 230 puncte│Minimum 300 puncte│Minimum 430 puncte│├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 3 │Recunoașterea │ │ │ │ ││ │impactului activității │ │ │ │ ││ │(A3) │Minimum 50 puncte │Minimum 50 puncte │Minimum 100 puncte│Minimum 100 puncte│├─────┴─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ TOTAL │ 280 puncte │ 280 puncte│ 530 puncte│ 530 puncte│└───────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘
   +  Anexa nr. 17 COMISIA INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
  DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A
  GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  *Font 7*┌───┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Nr.│Domeniul │ │ │ ││crt│activităților│ Rezultatele activităților │ Subcategorii │ Indicatori │├───┼─────────────┼────────────────────────────┼────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┼───────────────┤│ 1 │Activitatea │Manuale suport de curs │A1.1│Format tipărit/electronic[1] (min. 100 pag.)│Coordonator/prim autor │N1.1 = număr ││ │didactică și │(conform fișei disciplinei │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤│ │profesională │de concurs) │ │ │Co-autor │N1.2 = număr ││ │- DID (A1) │ │ ├────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │Format electronic disponibil pe platforma universității/ │ ││ │ │ │ │ departamentului (autor) │N1.3 = număr ││ │ ├────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │Material didactic/Dezvoltare│A1.2│Standuri laborator (construcție/modernizări) certificate de │ ││ │ │ laboratoare, aplicații │ │directorul de departament │N2.1 = număr ││ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │Îndrumar laborator/carte aplicații format tipărit sau electronic │ ││ │ │ │ │(autor, co-autor) │N2.2 = număr ││ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │Aplicație informatică educațională │N2.3 = număr │├───┼─────────────┼────────────────────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┼───────────────┤│ 2 │Activitatea │Articole și publicații │A2.1│Autor corespondent/prim autor │n ≤ 3 │P1.1 = ││ │de cercetare │științifice indexate Web of │ │ │ │2●(0,2 + FI) ││ │științifică, │Science Thomson Reuters │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤│ │dezvoltare │(WOS)[2], unde n = nr. de │ │ │n ≥ 4 │P1.2 = ││ │tehnologică │autori și FI este factorul │ │ │ │2●3●(0,2+FI)/n ││ │și inovare - │de impact[3] │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤│ │CDI (A2) │ │ │Co-autor │n ≤ 3 │P1.3 = 0,2 + FI││ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │n ≥ 4 │P1.4 = ││ │ │ │ │ │ │3●(0,2 + FI)/n ││ │ ├────────────────────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┼───────────────┤│ │ │Articole și publicații │A2.2│Autor corespondent/prim autor │N3.1 = număr ││ │ │științifice BDI [4] │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │neincluse la A2.1 │ │Co-autor │N3.2 = număr ││ │ ├────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │Brevete de invenții │A2.3│Internaționale indexate în Web of Science - Derwent Innovation │P2.1 = același ││ │ │indexate[5] │ │ │calcul cu A2.1 ││ │ │ │ │ │și FI = 2 ││ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │Naționale indexate OSIM │P2.2 = același ││ │ │ │ │ │calcul cu A2.1 ││ │ │ │ │ │și FI = 0,5 ││ │ ├────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │Produse, tehnologii, │A2.4│Coordonator/prim autor │N4.1 = număr ││ │ │platforme și servicii │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │inovative (validate conform │ │Co-autor │N4.2 = număr ││ │ │procedurilor specifice │ │ │ ││ │ │unităților de învățământ │ │ │ ││ │ │superior sau de cercetare) │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │Monografii/cărți de │A2.5│Coordonator/prim autor │N4.3 = număr ││ │ │specialitate[2], format │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │tipărit/electronic │ │Co-autor │N4.4 = număr ││ │ │(min. 100 pag.) │ │ │ │├───┼─────────────┼────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 3 │Recunoașterea│Atragere resurse financiare │A3.1│Director sau responsabil partener la grant/proiect câștigat prin │S1 [6] = sumă ││ │și impactul │prin granturi/proiecte/ │ │competiție națională sau internațională │echivalentă în ││ │activității -│contracte terți │ │ │mii Euro[9] ││ │ RIA (A3) │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │Membru în echipă la grant/proiect câștigat prin competiție națională │S2[7]= sumă ││ │ │ │ │sau internațională, proiecte/contracte terți │echivalentă în ││ │ │ │ │ │mii Euro[8] ││ │ ├────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │Prezentarea/Diseminarea │A3.2│Congrese/conferințe/workshopuri internaționale, profesor invitat la │N5 = număr ││ │ │rezultatelor: prezență la │ │universități/institute din străinătate │ ││ │ │manifestări științifice în │ │ │ ││ │ │calitate de autor/co-autor │ │ │ ││ │ │de lucrări, profesor invitat│ │ │ ││ │ ├────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │Citări în publicații BDI[5] │A3.3│C1 = numărul de citări │C = C1 + S(FI) ││ │ │(se exclud autocitările) │ │S(FI) = suma factorilor de impact al publicațiilor WOS în care apar │ ││ │ │ │ │citările │ │└───┴─────────────┴────────────────────────────┴────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘ Note: [1] Publicația este înregistrată în fondul de carte al bibliotecii naționale sau al bibliotecilor universităților respective. [2] Se exclud publicațiile conferințelor DAAAM și WSEAS. [3] FI este factorul de impact al revistei la data înscrierii la concurs sau la data publicării articolului (cel mai avantajos pentru candidat). Se iau în considerare la această categorie numai revistele cu factor de impact la data publicării articolului. O revistă WOS este echivalentă cu o revistă cotată ISI cf. Ordinului de Ministru (MECTS) Nr. 4478 din 23 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 448/27.VI.2011. [4] Bazele de date BDI acceptate sunt: Web of Science Thomson Reuters (WOS) și SCOPUS. [5] Un brevet se poate încadra la o singură categorie. [6] Suma din grant/proiect încasată de instituție repartizată echipei din care directorul de grant/responsabil partener face parte (S1 include cheltuieli de: personal, logistică, deplasări, indirecte). [7] Suma din grant/proiecte câștigate prin concurs național/internațional și proiecte/contracte terți încasată de instituție și repartizată de director/responsabil persoanei respective (S2 include cheltuieli de: personal, logistică, deplasări, indirecte). [8] Pentru contractele derulate înainte de 01.01.1999 se va considera echivalarea: 1 EURO = 1 $ USA Condiții minimale și obligatorii*Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────┬────────────┬────────────┐│ Domeniul de activitate │Indicatori │Conferențiar│Profesor│ CSII │ CSI │├─────────────────────────────────────────┬───────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┤│Activitatea didactică/profesională (A1) │A1.1 │ N1 │ 2 │ 2 │Nu se aplică│Nu se aplică││ │ ├───────────┼────────────┼────────┤ │ ││ │ │ N1.1 │ 0 │ 1 │ │ ││ │ ├───────────┼────────────┼────────┤ │ ││ │ │ N1.3 │ 1 │ 1 │ │ ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼────────┤ │ ││ │A1.2 │ N2 │ 3 │ 4 │ │ ││ │ ├───────────┼────────────┼────────┤ │ ││ │ │ N2.1 │ 1 │ 2 │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┤│Activitatea de cercetare (A2) │A2.1 + A2.3│ P1+P2 │ 5 │ 10 │ 5 │ 10 ││ │ ├───────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ P1 │ 3 │ 6 │ 3 │ 6 ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┤│ │ A2.2 │ N3 │ 8 │ 10 │ 8 │ 10 ││ │ ├───────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ N3.1 │ 3 │ 5 │ 3 │ 5 ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┤│ │A2.4 + A2.5│ N4 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 ││ │ ├───────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ N4.3 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┤│Recunoașterea impactului activității (A3)│ A3.1 │ S1 + S2 │ 10 │ 50 │ 10 │ 50 ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┤│ │ A3.2 │ N5 │ 5 │ 10 │ 5 │ 10 ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┤│ │ A3.3 │ C │ 10 │ 25 │ 10 │ 25 │└─────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────┴────────────┴────────────┘ unde: P1 = P1.1 + P1.2 + P1.3 + P1.4; P2 = P2.1 + P2.2; N1 = N1.1 + N1.2; N2 = N2.1 + N2.2 + N2.3; N3 = N3.1 + N3.2; N4 = N4.1 + N4.2 + N4.3 + N4.4.
   +  Anexa nr. 18 COMISIA DE INGINERIA MEDIULUI
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
  DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A
  GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  Se definesc:– NT = număr total de articole în reviste ISI– FIC = factor de impact cumulat (suma factorilor de impact ai revistelor la momentul susținerii publice a tezei de doctorat sau la momentul înscrierii la concursul pentru ocuparea unei poziții didactice)– NP = număr articole în reviste ISI la care candidatul este autor principal (prim autor sau autor de corespondență)– NC = număr total de citări din baza SCOPUS sau ISI Web of Science, excluzându-se autocitările1. Concurs de Conferențiar/CS II Standarde minimale (cumulative):a) NT ≥ 15b) NP ≥ 6, cu minim patru lucrări publicate în reviste cu factor de impact > 1c) FIC ≥ 12 În acest caz în calculul FIC se ține cont de factorul de impact al revistei la care candidatul a publicat un articol ca autor principal și respectiv de factorul de impact împărțit la numărul de autori pentru revistele în care candidatul a publicat un articol la care nu este autor principal.d) NC ≥ 60 Brevetele naționale (FI = 1) și internaționale (FI = 3) intră în calculul FIC de la punctul c)2. Concurs de Profesor/CSI Standarde minimale (cumulative):a) NT ≥ 25b) NP ≥ 10, cu minim șase lucrări în reviste cu FI > 1c) FIC ≥ 20 În acest caz în calculul FIC se ține cont de factorul de impact al revistei la care candidatul a publicat un articol ca autor principal și respectiv de factorul de impact împărțit la numărul de autori pentru revistele în care candidatul a publicat un articol la care nu este autor principal.d) NC ≥ 100 Brevetele naționale (FI = 1) și internaționale (FI = 3) intră în calculul FIC de la punctul c) Pentru concursurile de Conferențiar și Profesor se recomandă universităților să includă în grila proprie și criterii suplimentare care să țină cont de experiența didactică a candidaților (activitate didactica, redactarea de manuale și îndrumare etc.), precum și de cea științifică (dezvoltarea unor direcții de cercetare, redactarea de monografii sau capitole la edituri recunoscute din țară și străinătate, granturi naționale și internaționale câștigate în calitate de director sau membru etc.). Pentru concursurile de CS II și CS I, se recomandă instituțiilor organizatoare să includă în grila de concurs și alte criterii care să țină cont de activitatea științifică a candidaților (dezvoltarea unor direcții de cercetare, granturi naționale și internaționale câștigate în calitate de director sau membru etc.)
   +  Anexa nr. 19 COMISIA DE BIOLOGIE ȘI BIOCHIMIE
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
  DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A
  GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
   +  PREAMBUL Criteriile, indicatorii și standardele minimale de mai jos își propun evaluarea corectă și echilibrată a utilității sociale a demersului educațional și științific - legată în primul rând de cerințele pieței muncii, dar și de necesitatea modernizării sistemului educativ, convergența sa cu tendințele internaționale și creșterea ponderii cercetării românești în fluxul științific principal. Criteriile încearcă să mențină un echilibru între cerințele științifice care trebuie ridicate pentru a putea selecta conducători de doctorat ce au capacitatea și abilitățile necesare pentru a coordona și motiva cu succes doctoranzi, ceea ce necesită și capacitatea de obținere de fonduri. Astfel, evaluarea ia în calcul principalii trei factori care definesc importanța socială, utilitatea publică și calitatea unei cariere: (1) impactul și vizibilitatea operei - prin citări; (2) calitatea diseminării - prin scorul de influență (AIS) al articolelor sau prestigiul editurilor în cazul cărților și capitolelor de carte; (3) interesul comunității asupra cercetărilor în domeniu ale candidaților - printr-un prag minimum de granturi câștigate prin competiție. Spre deosebire de Factorul de Impact (FI), folosit anterior, AIS măsoară mai corect calitatea și utilitatea publică a diseminării, deoarece ia în calcul rețeaua de citări externe a unei reviste, difuzarea informației spre comunitatea științifică în ansamblu, nu interesul particular al unui grup restrâns de cercetători. În formulele de calcul prezentate mai jos, scăderea constantelor și creșterea pantei de scalare a scorului AIS față de criteriile anterioare au dublul rol de a crește ponderea citărilor și de a recompensa publicarea în reviste cu grad ridicat de influență și autoritate. Ținând cont de specificul modului de publicare în anumite subdomenii, pe lângă articole științifice propriu-zise, tratatele, atlasele, capitolele de carte sunt considerate aici mijloace legitime de diseminare, iar punctajele acordate au fost calibrate în raport cu cele ce pot fi obținute din articole.A. Condiții preliminare obligatorii1. calificarea profesională: titlul de Doctor în specialitatea disciplinei postului sau înrudită cu aceasta și Abilitarea pentru Profesor;2. articole științifice ca autor principal:– pentru Conferențiar (CS II): minimum 2 articole în reviste cotate ISI cu AIS cumulat mai mare sau egal cu 2, din care 1 articol cu AIS de cel puțin 0,2 în ultimii 5 ani;– pentru Profesor (CS I; Abilitare): minimum 4 articole în reviste cotate ISI cu AIS cumulat mai mare sau egal cu 4, din care 2 articole cu AIS de cel puțin 0,3 în ultimii 5 ani;3. coordonare proiecte de cercetare obținute prin competiție națională sau internațională:– pentru Conferențiar (CS II): minimum un grant național de cercetare în calitate de director (sau responsabil de proiect în cazul parteneriatelor) sau unul internațional (în calitate de responsabil național); nu se iau în considerare granturi finanțate de propria instituție și granturi pentru participare la congrese, granturi de cercetare din finanțarea de bază de ex. programul Nucleu;– pentru Profesor (CS I; Abilitare): minimum două granturi naționale de cercetare în calitate de director (sau responsabil de proiect în cazul parteneriatelor) sau unul național (în calitate de director) și unul internațional (în calitate de responsabil național); nu se iau în considerare granturi finanțate de propria instituție, granturi pentru participare la congrese, granturi de cercetare din finanțarea de baza de ex. programul Nucleu.B. Criterii și standarde minimaleB.1. Evaluarea activității de cercetare Cuantificarea activității științifice se va face în funcție de prestigiul publicației (factorul AIS-Article Influence Score, respectiv de editura la care a fost publicată cartea sau volumul), de contribuția persoanei (autor principal sau contributor) și de impactul (vizibilitatea) lucrării în comunitatea specialiștilor în domeniu. Tabel 1 Parametrii luați în calcul și modul lor de cuantificare*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Parametrul │ Mod de calcul │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 1.│Articole în reviste cotate ISI, ca autor principal*),# │conform formulei (1) │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 2.│Articole în reviste cotate ISI, ca și contributor **),# │conform formulei (2) │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 3.│Articole în reviste indexate BDI***) ca autor principal │[(1+c(1))+(1+c(2))+...+(1+c(N))] │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 4.│Articole în reviste indexate BDI***) ca și contributor │0.7 x [(1+c(1))+(1+c(2))+... +(1+c(N))]│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 5.│Cărți la edituri internaționale de prestigiu ****) │(100+c): n │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 6.│Cărți la alte edituri internaționale │(40+c): n │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 7.│Cărți la Editura Academiei Române │(40+c): n │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 8.│Cărți la Edituri Universitare │(20+c): n │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 9.│Cărți la alte edituri din țară │(20+c): n │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 10.│Capitole în volume la edituri internaționale de prestigiu****) │(50+c): n │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 11.│Capitole în volume la alte edituri internaționale │(20+c): n │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 12.│Capitole în cărți/volume la edituri naționale │(10+c): n │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 13.│Editor/redactor/coordonator cărți la edituri internaționale de prestigiu****)│(50+c): n │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 14.│Editor/redactor/coordonator cărți la alte edituri internaționale │(30+c): n │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 15.│Editor/redactor/coordonator cărți la edituri naționale │(20+c ): n │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ Formula (1): 1 x [4+(7 x AI(1))+c(1)] + 1 x [4+(7 x AI(2))+c(2)] + ... + 1 x [4+(7 x AI(N))+c(N)] Formula (2): 0,7 x [4+(7 x AI(1))+c(1)] + 0,7 x [4+(7 x AI(2))+c(2)] + ... + 0,7 x [4+(7 x AI(N))+c(N)] AI(1), AI(2) ..., AI(N) factorul AIS (Article Influence Score), conform http://eigenfactor.org, în momentul publicării;la articolele publicate înainte de 1997 se ia AIS din 1997. În categoria articolelor ISI se includ și brevetele omologatela Oficiul European de Patente și Oficiile din Elveția, Norvegia, Statele Unite și Japonia considerându-se AI = 0,00 șicalculul în funcție de poziția autorului (conform formulei 1 sau 2) pentru fiecare brevet. În categoria BDI***) se includși brevetele omologate la OSIM, păstrându-se modul de calcul în funcție de poziția autorului. # inclusiv capitole din serii de cărți cotate ISI; c(1), c(2) ......... numărul de citări fără autocitări pentru articolul 1, 2..., N, preluat de pe Web of Science sauScopus, în momentul întocmirii dosarului, cu specificarea sursei utilizate. c - citări fără autocitări preluat de pe Web of Science sau Scopus, în momentul depunerii dosarului, cu specificareasursei utilizate. În categoria "cărți" nu se includ și broșurile de popularizare. N - numărul total de articole din categoria respectivă (fără rezumate/abstract, recenzii, comemorări, note!). n - numărul de autori (ed., red., coord., pentru cărțile/capitolele editate/elaborate). Pentru articolele publicate in extenso în Proceeding-uri editate de reviste cu vizibilitate internațională notabilă(ISI), aceste articole, dacă au minimum 3 citări pe Web of Science sau Scopus, pot fi luate în calcul la nr. 1 și 2(tabel 1), considerându-se în formulele respective AIS=0. Notă
  *) prin autor principal se înțelege prim-autor, autor corespondent, ultim autor; sunt considerate "articole în reviste cotate ISI", numai lucrările care sunt listate în Web of Science Core Collection sub numele candidatului, la data depunerii dosarului de concurs;
  **) prin contributor se înțelege orice poziție, cu excepția celor menționate la autor principal.
  ***) BDI (baze de date internaționale) sunt considerate cele recunoscute pe plan științific internațional, cum ar fi: Scopus (Elsevier), Web of Science, CAB, ProQuest, EBSCO, CSA/Biological Sciences, Index Copernicus, SpringerLink.
  ****) editurile internaționale de prestigiu sunt: editurile Universităților din "Top 500", Springer Verlag, Blackwell, London Academic Press, NY: Chapman Hall, Kluwer Academic Press, Elsevier, Washington: Național Academy Press, Smithsonian Institution Press, Kew Royal Botanic Gardens, Masson Paris, Sinauer.
  Tabel 2 Standarde minimale*) Notă
  *) punctaj total rezultat pe baza calculului indicatorilor din tabel 1.
  *Font 9*┌────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┐│ Parametrul │Conferențiar/CS II│Abilitare│Profesor/CS I│├────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┤│Σ(1-2) (recunoaștere internațională)│ 90 / 110 │ 150 │ 150 / 180 │├────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┤│Σ(1-15 (performanța totală) │ 150 / 180 │ 250 │ 250 / 300 │└────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┘
  B.2. Evaluarea activității didactice Această apreciere se face pe baza prelegerii susținută de candidați în fața comisiei de concurs. Calificativul minim necesar este foarte bine.
  C. Condiții privind egalitatea de șanse Față de criteriile minimale de mai sus, în selecția candidaților, Unitățile de Învățământ Superior și Cercetare au libertatea de a-și defini Formule de calcul și Standarde proprii, mai înalte, care să favorizeze și mai mult calitatea producției științifice. Aceste Formule și Standarde proprii nu trebuie să recurgă însă la alte tipuri de parametri și condiții care ar putea fi considerate discriminatorii - precum tipuri particulare de publicații sau caracteristici ale acestora - și care ar putea bloca ori afecta șansele candidaților care îndeplinesc condițiile minimale de mai sus.
   +  Anexa nr. 20 COMISIA DE MEDICINĂ
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
  DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A
  GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  Tabelul nr. 1┌─────────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────────┐│ Titlul │Nr. Articole│Nr. │Index │(ISI) Factor ││ │ISI Autor │Articole│Hirsch │cumulat de ││ │principal │ISI │ │impact autor ││ │ │Coautor │ │principal ││ │ │ │ │ (FCIAP) │├─────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────┤│Profesor universitar/CSI │ 10 │ 5 │ 6 │ 10 │├─────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────┤│Abilitare │ 10 │ 5 │ 6 │ 10 │├─────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────┤│Conferențiar universitar/CSII│ 6 │ 3 │ 4 │ 6 │└─────────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────────┘ Note asupra metodei de calcul:1. Va fi luat în considerare Indexul Hirsch calculat utilizând ISI Web of Science, Core Collection, Thomson Reuters, pentru întreaga carieră a candidatului ("all years").2. O revistă cotată ISI este o revistă pentru care Thomson Reuters calculează și publică factorul de impact în "Journal Citation Reports".3. Autorul sau autorii principali ai unei publicații se consideră a fi oricare dintre următorii:a. Primul autorb. Autorul corespondentc. Alți autori, a căror contribuție este indicată explicit în cadrul publicației a fi egală cu contribuția primului autor sau a autorului corespondentd. Ultimul autor4. Factorul cumulat de impact va fi calculat pentru articolele la care candidatul este autor principal (FCIAP). FCIAP = suma factorilor de impact ai articolelor publicate de autor în calitate de autor principal în reviste cotate ISI.5. În analiză vor fi incluse articole originale și reviews. În cazul publicațiilor în reviste cu factor de impact mai mare decât 3, pot fi luate în considerare și alte tipuri de publicații in extenso (nu rezumate).
   +  Anexa nr. 21 COMISIA MEDICINĂ VETERINARĂ
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII
  PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR, A
  ATESTATULUI DE ABILITARE ȘI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  1. Structura activității candidatului*Font 7*┌────┬─────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┐│Nr. │ Domeniul │ │ │ │ ││crt.│ activi- │ │ │ Subcategorii │ Indicatori ││ │ tăților │ Tipul activităților │ Categorii și restricții │ │ (kpi) │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤│ 1 │Activitatea │1.1 Cărți și capitole în cărți │1.1.1 Cărți/monografii/capitole ca autor│1.1.1.1 - internaționale│nr. pag/nr. autori ││ │didactică și │de specialitate │1 capitol în tratat internațional = 1 ├────────────────────────┼───────────────────┤│ │profesională │ │carte națională; 5 capitole în tratate /│1.1.1.2 - naționale; │nr. pag/2 x nr. ││ │(A1) │ │cărți naționale = 1 carte națională │Profesor minimum 2, din │autori ││ │ │ │ │care 1 prim autor; │ ││ │ │ │ │Conferențiar minimum 1 │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │1.1.2 Cărți/capitole ca editor/ │1.1.2.1 internaționale │nr. pag/3 x nr. ││ │ │ │coordonator │ │editori/ ││ │ │ │ │ │coordonatori ││ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │1.1.2.2 - naționale │nr. pag/5 x nr. ││ │ │ │ │ │editori/ ││ │ │ │ │ │coordonatori ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │1.2 Material didactic/Lucrări │1.2.1 Manuale didactice - Minimum 3 │ │nr. pag/2 x nr. ││ │ │didactice │pentru Profesor / CS I, din care 1 ca │ │autori ││ │ │ │prim autor de la ultima promovare; │ │ ││ │ │ │Minimum 2 pentru Conferențiar / CS II; │ │ ││ │ │ │din care 1 de la ultima promovare │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │1.2.2 -Îndrumătoare de laborator/ │ │nr. pag/3 x nr. ││ │ │ │aplicații: Profesor - minimum 1, prim │ │autori ││ │ │ │autor; │ │ ││ │ │ │Conferențiar - minimum 1, coautor │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │1.3 Coordonare de programe de │ │ │ ││ │ │studii, organizare și coordonare│ │ │ ││ │ │programe de formare continuă │ │ │ ││ │ │(ex: licență, masterat, doctorat│ │ │ ││ │ │postdoctorat etc.) │ │ │15/program ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │1.4. Proiecte educaționale și de│1.4.1 - director/responsabil/membru │ │director: 5 x nr. ││ │ │formare continuă (ex: POS-DRU, │ │ │ani/membru: 2 x nr.││ │ │POS-CCE etc.) │ │ │ani │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤│ 2 │Activitate │2.1 Articole*) în reviste cotate│Minimum 4 articole pentru Profesor/CS I │ │(30 + 10 x factor ││ │de cercetare │ISI Thomson Reuters │cu FI cumulat 2, din care 2 ca principal│ │impact)/nr. autori ││ │(A2) │ │autor (prim autor/corresponding/senior │ │ ││ │ │ │autor), respectiv 2 de la ultima │ │ ││ │ │ │promovare. Minimum 2 articole pentru │ │ ││ │ │ │Conferențiar / CS II cu FI cumulat 1, │ │ ││ │ │ │din care 1 de la ultima promovare (FI = │ │ ││ │ │ │factor de impact) │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │2.2 Articole *) în volumele unor│Minimum 2 articole pentru Profesor/CS I │1 articol ISI cu FI se │15/nr. autori ││ │ │manifestări științifice indexate│de la ultima promovare; Minimum 1 │echivalează cu 2 lucrări│ ││ │ │ISI proceedings/Articole*) │articol pentru Conferențiar / CS II, de │ISI proceedings sau 2 │ ││ │ │publicate în rezumat în reviste │la ultima promovare │rezumate ISI, dar nu și │ ││ │ │și volumele unor manifestări │ │invers! │ ││ │ │științifice cotate ISI │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │2.3 Articole*) în reviste și │2.3.1 - Minimum 30 pentru Profesor, din │1 articol ISI cu FI<1 = │ ││ │ │volumele unor manifestări │tematica disciplinelor postului, din │3 articole în reviste │ ││ │ │științifice indexate în alte │care minimum 25 ca singur sau prim autor│indexate BDI, dar nu și │ ││ │ │baze de date internaționale**) │ │invers; 1 articol ISI cu│ ││ │ │ │ │FI ≥ 1 = 5 articole în │ ││ │ │ │ │reviste indexate BDI, │ ││ │ │ │ │dar nu și invers! │10/nr. autori ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ │ │ │2.3.2 Minimum 20 pentru Conferențiar, │ │ ││ │ │ │din tematica disciplinelor postului, din│ │ ││ │ │ │care minimum 15 ca singur sau prim autor│ │10/nr. autori ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │2.4 Proprietate intelectuală, │ │2.4.1 - internaționale │60/nr. autori ││ │ │brevete de invenție și inovație,│ ├────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │etc. │ │2.4.2 - naționale │50/nr. autori ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │2.5 Granturi/proiecte câștigate │2.5.1 Profesor - minimum 2 granturi │2.5.1.1 - internaționale│20 x nr. ani ││ │ │prin competiție (1 director/ │câștigate prin competiție ca director/ ├────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │responsabil se echivalează cu 2 │responsabil; │2.5.1.2 - naționale │10 x nr. ani ││ │ │membru, nu și invers) │Conferențiar - minimum 1 grant câștigat │ │ ││ │ │ │prin competiție ca director/responsabil │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │2.5.2 Membru în echipă: Profesor minim 4│2.5.2.1 - internaționale│4 x nr. ani ││ │ │ │Conferențiar minim 3 ├────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │2.5.2.2 - naționale │2 x nr. ani │├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤│ 3 │Recunoașterea│3.1 - Citări în reviste ISI și │3.1.1 - Profesor - minim 30 citări, din │3.1.1.1 - ISI │20/nr. autori ││ │și impactul │BDI │care 15 ISI; ├────────────────────────┼───────────────────┤│ │activității │ │Conferențiar - minim 15 citări, din care│3.1.1.2 - BDI │5/nr. autori ││ │ (A3) │ │8 ISI │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │3.2. Prezentări invitate în │ │3.2.1 - internaționale │ 20 ││ │ │plenul unor manifestări │ ├────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │științifice naționale și │ │3.2.2 - naționale │ 10 ││ │ │internaționale și Profesor │ │ │ ││ │ │invitat (exclusiv ERASMUS) │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │3.3 Membru în colectivele de │ │3.3.1 ISI │ 20 ││ │ │redacție sau comitete │ ├────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │științifice ale revistelor și │ │3.3.2 BDI*) │ 10 ││ │ │manifestărilor științifice, │ ├────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │organizator de manifestări │ │3.3.3 naționale și │ ││ │ │științifice / Recenzor pentru │ │internaționale │ ││    │             │reviste și manifestări          │                                        │neindexate              │          5        │                   │    │             │științifice naționale și        │                                        │                        │                   ││ │ │internaționale indexate ISI │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │3.4 Experiența de management, │ │3.4.1 Conducere │5 x nr. ani ││ │ │analiză și evaluare în cercetare│ ├────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │și/sau învățământ │ │3.4.2 Membru │2 x nr. ani │└────┴─────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────┘ Criterii opționale ┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐ │3.5 Premii │ │3.5.1 Academia Română │ 30 │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤ │ │ │3.5.2 ASAS, AOSR, │ │ │ │ │academii de ramură și │ │ │ │ │CNCSIS │ 20 │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤ │ │ │3.5.3 Premii │ │ │ │ │internaționale │ 30 │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤ │ │ │3.5.4 Premii naționale │ │ │ │ │în domeniu │ 10 │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤ │3.6 Membru în academii, │3.6.1 Academia Română │ │ 100 │ │organizații, asociații ├────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┤ │profesionale de prestigiu, │3.6.2 ASAS, AOSR, academii de ramură și │ │ │ │naționale și internaționale, │alte academii │ │ 40 │ │apartenență la organizații din ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤ │domeniul educației și cercetării│3.6.3 Conducere asociații profesionale │3.6.3.1 Internaționale │ 30 │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤ │ │ │3.6.3.2 Naționale │ 10 │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤ │ │3.6.4 Asociații profesionale │3.6.4.1 Internaționale │ 5 │ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┤ │ │ │3.6.4.2 Naționale │ 3 │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤ │ │3.6.5 Organizații în domeniul educației │3.6.5.1 Conducere │ 50 │ │ │și cercetării ├────────────────────────┼─────────────────┤ │ │ │3.6.5.2 Membru │ 25 │ └────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┘ Notă: *) Se vor lua în considerare doar articolele care se încadrează în tematica disciplinelor postului. **) Bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste și publicate în volumele unor manifestări științifice, cu excepția articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan științific internațional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Referativnai Jurnal, Google Scholar.2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3):3. Condiții minimale [A(i)]*) Notă
  unde: A(i) - suma activităților din categoria menționată
  *Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 3. Condiții minimale [A(i)] │├─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Nr. │ Categoria ││crt. ├─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤│ │Domeniul de activitate │Condiții Conferențiar│ Condiții CS II │ Condiții │ Condiții CS I ││ │ │ │ │Profesor/Abilitare│ │├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 1 │Activitatea didactică/ │ │ │ │ ││ │profesională (A1) │Minimum 150 puncte │Minimum 0 puncte │Minimum 300 puncte│Minimum 0 puncte │├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 2 │Activitatea de │ │ │ │ ││ │cercetare (A2) │Minimum 150 puncte │Minimum 200 puncte│Minimum 300 puncte│Minimum 400 puncte│├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 3 │Recunoaștere și │ │ │ │ ││ │impactul activității (A3)│Minimum 100 puncte │Minimum 100 puncte│Minimum 150 puncte│Minimum 150 puncte│├─────┴─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ TOTAL │ 400 puncte │ 300 puncte │ 750 puncte │ 550 puncte │└───────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘ Notă: *) Pentru cariera de cercetător științific sunt luate în considerare din criteriile minimale componentele de performanță științifică (A2) și recunoașterea impactului activității (A3)
   +  Anexa nr. 22 COMISIA DE MEDICINĂ DENTARĂ
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
  DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A
  GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  Comisia de Medicină Dentară propune pentru standardele minimale de promovare criterii care să evalueze exclusiv activitatea științifică, urmând ca stabilirea altor criterii de promovare (didactice, de activitate clinic/operatorie, etc.) să rămână la latitudinea Universităților de Medicină și Farmacie. Evaluarea activității științifice se va face exclusiv prin analizarea publicațiilor candidatului (fără a se lua în considerare granturile, participarea la manifestări științifice, rezumatelor publicate în volume ale unor manifestări științifice etc.). Comisia de Medicină Dentară recomandă ca, în evaluarea activității științifice, să fie analizate doar publicațiile în reviste științifice în concordanță cu specificul postului pentru care candidează, respectiv reviste medico-dentare sau medicale. Nu vor fi luate în considerare cărțile publicate. În acest sens, propunem următoarele modificări:a) Profesor universitar: ● minimum 8 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau medicale cu factor de impact minim de 0,3, în calitate de autor principal, publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din învățământul superior, în ultimii 5 ani. ● minimum 20 articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor corespondent, în domeniul postului pentru care candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau medicale, publicate de la ultima promovare, sau, pentru cei care nu provin din învățământul superior, în ultimii 5 ani. ● se pot echivala articolele ISI, altele decât cele 8 menționate anterior, astfel: 1 articol ISI = 3 articole în reviste medico-dentare sau medicale indexate BSI, dar nu și invers!b) Conferențiar universitar: ● minimum 5 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care candidează, respectiv în reviste medico- dentare sau medicale cu factor de impact minim de 0,3, în calitate de autor principal, publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din învățământul superior, în ultimii 5 ani. ● minim articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor corespondent, în domeniul postului pentru care candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau medicale, publicate de la ultima promovare, sau, pentru cei care nu provin din învățământul superior, în ultimii 5 ani ● se pot echivala articolele ISI, altele decât cele 5 menționate anterior, astfel: 1 articol ISI = 3 articole în reviste medico-dentare sau medicale indexate BDI dar nu și invers! Abilitare: ● minimum 8 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau medicale cu factor de impact minim de 0,3, în calitate de autor principal, publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din învățământul superior, în ultimii 5 ani ● minimum 20 articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor corespondent, în domeniul postului pentru care candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau medicale, publicate de la ultima promovare, sau, pentru cei care nu provin din învățământul superior, în ultimii 5 ani. ● se pot echivala articolele ISI, altele decât cele 8 menționate anterior, astfel: 1 articol ISI = 3 articole în reviste medico-dentare sau medicale indexate BSI, dar nu și invers! În ceea ce privește capitolul de recunoaștere și impact al activității științifice, nefiind stabilite standarde minimale și modalități de cuantificare în criteriile actuale, fiecare Universitate își poate stabili criteriile specifice.
   +  Anexa nr. 23 COMISIA DE FARMACIE
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
  DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A
  GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  Tabelul nr. 1*Font 9*┌─────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┬──────┬────────────────────┐│ Titlul │Nr. Articole ISI│Nr. Articole ISI│Index │(ISI) Factor cumulat││ │Autor principal │ Coautor │Hirsch│de impact autor ││ │ │ │ │principal (FCIAP) │├─────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────────┤│Profesor universitar/CSI │ 10 │ 5 │ 6 │ 10 │├─────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────────┤│Abilitare │ 10 │ 5 │ 6 │ 10 │├─────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────────┤│Conferențiar universitar/CSII│ 6 │ 3 │ 4 │ 6 │└─────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┴──────┴────────────────────┘ Note asupra metodei de calcul:1. Va fi luat în considerare indexul Hirsch calculat utilizând ISI Web of Science, Core Collection, Thomson Reuters2. O revistă cotată ISI este o revistă pentru care Thomson Reuters calculează și publică factorul de impact în "Journal Citation Reports".3. Autorul sau autorii principali ai unei publicații se consideră a fi oricare dintre următorii:a. Primul autorb. Autorul corespondentc. Alți autori, a căror contribuție este indicată explicit în cadrul publicației a fi egală cu contribuția primului autor sau a autorului corespondentd. Ultimul autor4. Factorul cumulat de impact va fi calculat pentru articolele la care candidatul este autor principal (FCIAP ). FCiAP = suma factorilor de impact ai articolelor publicate de autor în calitate de autor principal în reviste cotate ISI.5. În analiză vor fi incluse articole originale și reviews. În cazuri speciale, privind alte tipuri de publicații, posibile, dar probabil cu o contribuție mică în evaluare, decizia va aparține comisiei de evaluare.
   +  Anexa nr. 24 COMISIA DE ȘTIINȚE JURIDICE
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
  DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A
  GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  1. Definiții, condiții și proceduriCărțile (tratate, monografii, cursuri universitare, traduceri, teze de doctorat etc.) publicate la edituri din țară se iau în considerare numai dacă au apărut la edituri cu prestigiu recunoscut din România (categoria A2) sau la edituri din România acreditate de Consiliul Național al Cercetării Științifice (categoria B). Cărțile (tratate, monografii, cursuri universitare, traduceri, teze de doctorat etc.) publicate la edituri din străinătate se iau în considerare numai dacă au apărut la edituri internaționale de prestigiu (v. mai jos Lista limitativă 1), la edituri de prestigiu din străinătate (v. mai jos Lista exemplificativă 2) sau la edituri din străinătate cu peer review. Nu se iau în considerare cărțile apărute la edituri (din țară sau din străinătate) din categoriile de mai sus, decât dacă sunt specializate în publicare de carte juridică. Cărțile apărute în colecțiile de profil juridic ale editurilor generaliste din categoriile de mai sus se iau în considerare numai dacă respectiva colecție numără cel puțin opt titluri apărute în cei cinci ani premergători apariției cărții candidatului. Nu sunt considerate edituri din străinătate cele din Republica Moldova. Lista 1 - Edituri internaționale de prestigiu Brill - http://www.brill.com C.H. Beck Verlag - http://www.beck.de Cambridge University Press - http://www.cambridge.org/us/academic Columbia University Press - https://cup.columbia.edu Dalloz - http://www.dalloz.fr Duke University Press - https://www.dukeupress.edu Duncker Humblot Berlin - http://www.duncker-humblot.de Editions Bruylant - http://fr.bruylant.larciergroup.com și http://en.bruylant.larciergroup.com Economica Paris http://www.economica.fr Editions du Conseil de l'Europe/Council of Europe Publishing - https://book.coe.int/eur/en/ Edward Elgar - http://www.e-elgar.com Eleven Internațional Publishing - https://www.elevenpub.com/home Hart Publishing-Bloomsbury http://www.bloomsburyprofessional.com/uk/hart Intersentia - http://intersentia.com Vittorio Klostermann - http://www.klostermann.de Lextenso editions (include LGDJ și Montchrestien) - http://www.lextenso-editions.fr LexisNexis (grupul RELX, fost Reed Elsevier) - http://www.lexisnexis.com/en-us/gateway.page Harvard University Press - http://www.hup.harvard.edu Manz - http://www.manz.at/home.html Nomos - http://www.nomos.de Palgrave-Macmillan - http://www.palgrave.com/gb/ Routledge - https://www.routledge.com Oxford University Press - http://global.oup.com/?cc=ro Presses Universitaires de France - https://www.puf.com Schulthess Zurich - https://www.schulthess.com/verlag Springer - http://www.springer.com/de Sweet Maxwell - http://www.sweetandmaxwell.co.uk Taylor Francis http://taylorandfrancis.com TMC Asser Press - http://www.asser.nl Wolters Kluwer - http://wolterskluwer.com (include și Carl Heymanns - http://www.carl-heymanns.de/index.php?id=2) Yale University Press - http://yalebooks.com Lista 2 - Edituri de prestigiu din străinătate În această categorie intră editurile care întrunesc următoarele condiții: aplică o procedură clară de peer review în vederea publicării (i.e. publicarea materialelor numai după aprobarea lor de către experți în domeniu, stabiliți de editură din propriul comitet științific sau dintre experții independenți); au vizibilitate și recunoaștere internațională, asigurată prin publicarea unor autori de referință, distribuție globală și prezența în biblioteci universitare și ale institutelor de cercetare de prestigiu; au unui sit internet care să prezinte aceste informații. Cu titlu exemplificativ, pot fi incluse în această categorie: Armand Colin - http://www.armând-colin.com/les-livres/thematique/economie-et-science-politique/thematique/droit Aracne Editrice (italia) - http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/ C.F.Mueller Verlag - http://www.cfmueller.de Editios Cujas - http://www.cujas.fr Editions Eres - http://www.editions-eres.com/nos-auteurs/49081/association-internaționale-de-droit-penal Editions Gallimard - http://www.gallimard.fr Editions Pedone - http://www.pedone.info Editions du Seuil - seuil.com Europa Law Publishing - http://www.europalawpublishing.com/EN/home Giapichelli Editore - http://www.giappichelli.it/ Giuffre Editore - http://www.giuffre.it Jovene Editore - http://jovene.it Marcial Pons (Spania) - http://www.marcialpons.es Mohr-Siebeck Verlag - https://www.mohr.de/en Presses Universitaires de Strasbourg - http://pus.unistra.fr Presses Universitaires de Grenoble - http://www.pug.fr/theme/5/Droit Simone Editore - http://www.simone.it Wiley - http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/index.html (include Blackwell) Wilson Lafleur - http://www.wilsonlafleur.com/wilsonlafleur/Default.aspx– Bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele:┌────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea bazei │ ││crt.│ de date │ Adresa web │├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│ISI Web of Knowledge│http://www.webofknowledge.com/ │├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Scopus │http://www.scopus.com/ │├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│EBSCO │http://www.ebscohost.com/ │├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│CEEOL │http://www.ceeol.com/ │├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│SpringerLink │http://www.springerlink.com/ │├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Science Direct │http://www.sciencedirect.com/ │├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│West Law │http://www.westlaw.com/ │├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Francis │www.csa.com/factsheets/ francis-set-c.php │├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Doctrinal │http://www.doctrinal.fr/ │├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Hein Online │http://www.heinonline.org/ │├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│ 11.│JSTOR │http://www.jstor.org/ │├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Lexis Nexis │http://www.lexisnexis.com/ │├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│ 13.│ProQuest │http://www.proquest.com/ │├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│ 14.│Persee │http://www.persee.fr/ │├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│ 15.│ERIH Plus │https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/│├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│ 16.│KVK │https://kvk.bibliothek.kit.edu │├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│ 18.│Worldcat │http://worldcat.org │└────┴────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘– Prin reviste științifice de prestigiu în domeniul științelor juridice se înțeleg periodicele de specialitate din țară (acreditate) și din străinătate care au colegiu redacțional, procedură de selecție peer review a materialelor primite la redacție, rezumate și cuvinte cheie într-o limbă de largă circulație internațională pentru toate studiile și articolele pe care le publică, site internet detaliind aspectele de mai sus, respectă frecvența de apariție declarată și sunt indexate în minimum două dintre bazele de date internaționale recunoscute. Nu sunt considerate reviste din străinătate cele din Republica Moldova.– O publicație sau o citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.– Pentru edițiile a doua și următoarele ale unei publicații se acordă jumătate din punctajul menționat în tabelul de mai jos (la indicatorul I.1 sau, după caz, I.2), însă numai dacă este vorba de o ediție revizuită, completată sau adăugită.– Citarea unui titlu raportat de candidat se punctează o singură dată, indiferent de câte ori este citată într-o carte, într-un studiu, articol, capitol de volum colectiv, o recenzie etc. aparținând cu necesitate altui autor.– Pentru publicații (cursuri universitare, tratate, monografii, articole, studii etc.), punctajul menționat în tabelul de mai jos (la indicatorii I 1 - I 4) se acordă integral numai dacă lucrarea este elaborată în calitate de autor unic. Pentru lucrările realizate în colectiv, dacă se poate stabili contribuția fiecărui coautor, punctajul se acordă proporțional cu contribuția respectivă (spre exemplu, candidatul care are o contribuție de 60/% la elaborarea unui curs universitar va primi 6 puncte din maximul de 10), iar dacă nu se poate stabili contribuția fiecărui coautor, punctajul menționat în tabelul de mai jos se va împărți la numărul de coautori (de exemplu, în cazul unui curs universitar elaborat sub forma unei opere indivizibile de către 2 coautori, fiecare coautor va primi 5 puncte din maximul de 10).– prin Tratat se înțelege o lucrare de amploare (minim 500 de pagini, corespunzând la 1.500.000 de caractere fără a număra spațiile), ce acoperă integral un domeniu sau subdomeniu al științelor juridice, analizând, de o manieră completă, informația obiectiv relevantă și accesibilă în dreptul intern și în dreptul comparat, conținând sinteze teoretice și practice utile și propunând soluții de lege ferenda temeinic argumentate.– prin Monografie se înțelege o lucrare de cercetare aprofundată inter- și intradisciplinară a unui subiect de actualitate teoretică și practică dintr-un domeniu al științelor juridice, rezultat al unei analize de drept intern, de drept comparat și a teoriilor emise, ale cărei concluzii să poată duce în mod real la progresul cunoașterii în materie.– prin Curs universitar se înțelege o lucrare care acoperă întreaga tematică a obiectului de studiu predat/vizat de candidat, astfel cum apare în curricula facultății, indiferent dacă materia respectivă este structurată într-un semestru sau în mai multe, menită a furniza viitorului jurist strict informația esențială asupra stadiului actual al legislației, practicii și literaturii de specialitate în materie, cu practicarea, acolo unde este cazul, metodei comparatiste.– Prin Practică sau/și Legislație comentată se înțelege cărți în care practica sau/și legislația este abordată complex: analize teoretice și practice întemeiate pe observarea dreptului comparat, utilizând referiri și trimiteri bibliografice la legislația, practica și literatura de specialitate din țară și străinătate și propunând fundamentat soluții de lege lata și de lege ferenda.– Prin Traduceri de cărți se înțelege publicarea în țară, în condițiile menționate la Cărți, a transpunerilor în limba română a unor cărți cu tematică juridică apărute la edituri internaționale de prestigiu, la edituri de prestigiu din străinătate sau la edituri din străinătate cu peer review, însoțite de un studiu introductiv în care se demonstrează importanța lucrării traduse pentru mediul juridic românesc, expune stadiul internațional și intern al problematicii tratate de aceasta, precizează detaliile concrete ale efectuării traducerii (bibliografie, metodă utilizată etc.). Traducerile unor cărți mai vechi de anul 1950 sunt punctate numai dacă vizează lucrări reeditate după acest an în editurile internaționale menționate mai sus. Se punctează și traducerile de cărți din limba română într-o limbă de circulație internațională, dacă respectă cumulativ toate condițiile și apare într-una din editurile internaționale menționate mai sus.– Prin Îndrumare practice se înțelege adunări/grupări de practică sau/și legislație incidentă(-e) într-o tematică propusă, cu referiri și trimiteri bibliografice minimale, destinate uzului informativ al practicienilor sau/și al studenților în drept.– prin Conferință națională se înțelege o reuniune științifică organizată în țară, având o tematică prestabilită și un comitet de selecție științifică a comunicărilor. Prin Conferință internațională se înțelege o reuniune științifică organizată în țară/străinătate, desfășurată integral în limbă/limbi de largă circulație internațională, având o tematică științifică de interes internațional punctual prestabilită și un comitet internațional de selecție științifică a comunicărilor.– prin grant de cercetare/contract direct de cercetare se întelege orice proiect de cercetare științifică (derulat în echipă sau individual), în domeniul de specializare al candidatului, câștigat prin concurs organizat de autoritățile competente naționale sau internaționale (europene) (precum programele naționale gestionate de UEFISCDI, programele europene de tip POSDRU, Horizon 2020 ș.a.). Sunt recunoscute ca granturi/contracte de cercetare și cele obținute de la o instituție de învățământ superior juridic sau de cercetare juridică din străinătate (ex. stagii de cercetare ca research fellow/responsabil sau membru într-o echipă de cercetare organizată și selectată, pe o temă din domeniul de specializare al candidatului, de o astfel de instituție). Se acordă următoarele punctaje:*Font 7*┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────┐│Indicator│ Denumirea indicatorului │Punctaj │Elementul pentru ││ │ │ │care se acordă ││ │ │ │punctajul │├─────────┴────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┴──────────┴─────────────────┤│I 1 │Cărți publicate la edituri internaționale │Punctajul de mai jos se dublează dacă lucrarea a apărut ││ │de prestigiu, la edituri de prestigiu din │într-o limbă de largă circulație la o editură ││ │străinătate sau la edituri din țară cu │internațională de prestigiu și se găsește în minimum zece ││ │prestigiu recunoscut în domeniul științelor│biblioteci din catalogul desemnat de autoritatea națională││ │juridice, după cum urmează*): │de cercetare pentru criteriile de selecție la finanțare a ││ │ │proiectelor de cercetare │├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┬─────────────────┤│ │- Tratate │ 10 ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │- Monografii │ 8 ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │- Cursuri universitare │ 7 ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │- Practică și/sau Legislație comentată │ 5 ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │- Traduceri de cărți │ 5 ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │- Îndrumare practice │ 2 ││ ┌────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┼─────────────────┤│ │*) Cărți din categoriile de mai sus, publicate la alte edituri din străinătate cu peer review │1/2 din │ ││ │internațional sau la edituri din România acreditate de Consiliul Național al Cercetării │punctajele│ ││ │Științifice (categoria B) │de mai sus│Pe carte │├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 2 │Articole/Studii care prezintă contribuții in extenso, publicate în reviste științifice de │ │ ││ │prestigiu în domeniul științelor juridice*) │ 1 │Pe articol/studiu││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│ │*) Publicare în reviste străine într-o limbă de largă circulație internațională │ 3 │Pe articol/studiu│├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 3 │Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferințelor care prezintă │ │ ││ │contribuții in extenso, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor │ │ ││ │juridice*) │ 1 │Pe publicație ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│ │*) Publicare în străinătate, într-o limbă de largă circulație internațională │ 3 │Pe articol/studiu│├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 4 │Traduceri în limba română de: articole/studii care prezintă contribuții in extenso, publicate în │ │ ││ │reviste științifice internaționale de prestigiu în domeniul științelor juridice; studii în volume │ │ ││ │colective internaționale sau în volume ale conferințelor internaționale care prezintă contribuții │ │ ││ │in extenso, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice │ 0,5 │Pe traducere │├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 5 │Director/Responsabil în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare internaționale │ 10 │Pe grant/contract│├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 6 │Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare internaționale │ 3 │Pe grant/contract│├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 7 │Director/Responsabil în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare naționale │ 5 │Pe grant/contract│├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 8 │Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare naționale │ 2 │Pe grant/contract│├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 9 │Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, capitole de cărți sau volume, publicate la edituri│ │ ││ │românești cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice, precum și în reviste │ │ ││ │științifice românești de prestigiu în domeniul științelor juridice │ 0,2 │Pe citare │├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 10 │Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, capitole de cărți sau volume, publicate la edituri│ │ ││ │cu prestigiu internațional, respectiv articole în reviste străine de prestigiu în domeniul │ │ ││ │științelor juridice │ 0,4 │Pe citare │├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 11 │Punctaj suplimentar: minimum douăzeci de citări ale unui articol/studiu al candidatului care │ │ ││ │prezintă contribuții in extenso, publicat în reviste științifice de prestigiu în domeniul │ │ ││ │științelor juridice*) │ │ ││ │*) Rută alternativă: minimum cinci citări ale unui articol/studiu al │ │ ││ │candidatului care prezintă contribuții in extenso, publicat în reviste științifice din străinătate│ │ ││ │de prestigiu în domeniul științelor juridice │ 5 │Pe articol/studiu│├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 12 │Premii ale Academiei Române, ale celorlalte academii înființate prin lege, precum și ale Uniunii │ │ ││ │Juriștilor │ 1 │Pe premiu │├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 13 │Redactor al unei reviste editate sau în țară, de prestigiu în domeniul științelor juridice*) │ 1 │Pe titlu de ││ │*) Se dublează punctajul, dacă revista este editată în străinătate, într-o limbă de largă │ │revistă ││ │circulație internațională. Se adaugă câte un punct suplimentar pentru fiecare trei ani consecutivi│ │ ││ │de vechime în funcția de redactor │ │ │├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 14 │Coordonator de volume publicate la edituri naționale cu prestigiu recunoscut în domeniul │ 2 │Pe volum ││ │științelor juridice*) │ │coordonat ││ │*) Punctajul se dublează pentru volumele publicate la edituri din străinătate │ │ ││ │(din categoriile menționate la Definiții) │ │ │├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 15 │Membru în consiliul editorial al unei reviste științifice de prestigiu în domeniul științelor │ │ ││ │juridice*) │ │ ││ │*) Se dublează punctajul pentru revistele din străinătate │ 0,5 │Pe revistă │├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 16 │Organizator de conferințe naționale*) │ │ ││ │*) Se dublează punctajul pentru conferințe internaționale │ 1 │Pe conferință │├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┴─────────────────┤│I 17 │Participare la conferințe naționale în calitate de: │*) Punctajul se dublează ││ │ │pentru conferințele ││ │ │internaționale ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┬─────────────────┤│ │Keynote speaker │ 2 │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│ │Speaker │ 1 │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│ │Moderator │ 0,5 │ │├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 18 │Coordonarea unor programe de studii universitare*) │ 1 │Pe program de ││ │*) Punctajul se dublează dacă programul este oferit în limbi de largă circulație internațională. │ │studii ││ │Punctajul se triplează dacă programul este oferit în limbi de largă circulație internațională și │ │ ││ │timp de trei ani consecutivi jumătate din studenții înscriși în program sunt străini. │ │ │├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 19 │Mobilități de predare în cadrul programelor de cooperare internațională (Erasmus, Fulbright, DAAD │ │ ││ │etc.) │ 1 │Pe mobilitate │├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 20 │Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate │2/lună de │Pe universitate ││ │ │misiune │ │├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 21 │Studii și perfecționare în străinătate: │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│ │- master la o universitate din străinătate │ 1 │Pe program de ││ │ │ │master ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│ │- doctorat în străinătate sau în cotutelă cu o instituție din străinătate │ 2 │Pe doctorat ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│ │- efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puțin o lună la o universitate din │1/lună de │ ││ │străinătate │stagiu │Pe universitate │├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 22 │Participarea, în calitate de expert, la comisiile pentru elaborarea proiectelor unor acte │ 3 │Pe proiect de act││ │normative*) │ │normativ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│ │*) Constituție, coduri fundamentale │ 10 │Pe proiect de act││ │ │ │normativ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│ │*) Coduri specializate sau profesionale, alte acte normative │ 2 │Pe proiect de act││ │ │ │normativ │├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 23 │Participarea la comisiile de concursuri sau/și examene organizate de profesiile juridice │ 0,5 │Pe comisie │├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 24 │Redactarea de opinii științifice solicitate de autorități, instituții publice sau corpuri │ │ ││ │profesionale │ 1 │Pe opinie │├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 25 │Membru în comisiile pentru ocuparea posturilor didactice: │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│ │- din învățământul juridic superior │ 0,2 │Pe comisie ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│ │- din învățământul preuniversitar │ 0,1 │Pe comisie │├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 26 │Membru în comisiile de bacalaureat și în comisiile electorale │ 0,1 │Pe comisie │├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 27 │Referent de specialitate în comisiile pentru susținerea publică a tezelor de doctorat │ 0,5 │Pe comisie │├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤│I 28 │Membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare│ 3 │Pe consiliu/ ││ │al Consiliului Național al Cercetării științifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate │ │comisie ││ │ale Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior │ │ │└─────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────┘2. Standarde minimale Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:*Font 7*┌──────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│Crite-│ Denumirea criteriului │Standardul pentru profesor universitar, │Standardul pentru conferențiar ││riul │ │ cercetător științific gradul I │universitar, cercetător ││ │ │ │științific gradul II │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ C1 │Performanță de fond │- teză de doctorat publicată la o editură │- teză de doctorat publicată la o ││ │ │din țară cu prestigiu recunoscut în domeniul│editură din țară cu prestigiu ││ │ │științelor juridice*) │recunoscut în domeniul științelor ││ │ │*) rută alternativă pentru tezele susținute │juridice*) ││ │ │înainte de 1 ian. 2015: publicare în format │*) rută alternativă: pentru tezele ││ │ │tipărit sau electronic, la editura IOSUD │susținute înainte de 1 ian. 2015: ││ │ │unde s-a susținut teza; │publicare în format tipărit ││ │ │- două comunicări într-o limbă străină de │electronic, la editura IOSUD unde ││ │ │largă circulație internațională, susținute │s-a susținut teza; ││ │ │la congrese/conferințe organizate de o │- o comunicare într-o limbă străină ││ │ │societate științifică internațională din │de largă circulație internațională, ││ │ │specializarea candidatului și publicate în │susținută la un congres/conferință ││ │ │volumul ori pe situl congresului/în revista │organizat(ă) de o societate ││ │ │societății/în secțiunea specială a unei │științifică internațională din ││ │ │reviste internaționale de prestigiu (numai │specializarea candidatului și ││ │ │comunicări acceptate ca urmare a selecției │publicată în volumul ori pe situl ││ │ │operate/invitației adresate de un comitet │congresului/în revista societății/în ││ │ │științific și susținute efectiv, nu în regim│secțiunea specială a unei reviste ││ │ │de poster); │internaționale de prestigiu (numai ││ │ │- Director/Responsabil al unui grant de │comunicare acceptată ca urmare a ││ │ │cercetare sau contract direct de cercetare*)│selecției operate/invitației adresate││ │ │*) Rute alternative: │de un comitet științific și susținută││ │ │1. membru în echipele a două granturi de │efectiv, nu în regim de poster); ││ │ │cercetare sau contracte directe de cercetare│- Director/Responsabil al unui grant ││ │ │2. participarea în calitate de expert la │de cercetare sau contract direct de ││ │ │comisiile pentru elaborarea proiectelor unor│cercetare*) ││ │ │acte normative și în cadrul comisiilor, │*) Rute alternative: ││ │ │agențiilor, comitetelor sau grupurilor de │1. membru în echipa unui în grant de ││ │ │lucru ale organizațiilor sau asociațiilor │cercetare sau a unui contract direct ││ │ │profesionale internaționale │de cercetare ││ │ │- pentru profesor universitar: un curs │2. participarea în calitate de expert││ │ │universitar pentru fiecare dintre obiectele │la comisiile pentru elaborarea ││ │ │de studiu aflate în structura postului, │proiectelor unor acte normative și în││ │ │publicat după obținerea titlului de doctor, │cadrul comisiilor, agențiilor, ││ │ │în calitate de autor unic sau de prim autor │comitetelor sau grupurilor de lucru ││ │ │- o monografie publicată, după obținerea │ale organizațiilor sau asociațiilor ││ │ │titlului de doctor, la edituri │profesionale internaționale ││ │ │internaționale de prestigiu, la edituri de │- pentru conferențiar universitar: ││ │ │prestigiu din străinătate sau la edituri din│un curs universitar publicat, după ││ │ │țară cu prestigiu recunoscut în domeniul │obținerea titlului de doctor, în ││ │ │științelor juridice; │calitate de autor unic sau de prim ││ │ │- atestat de abilitare pentru conducere de │autor. ││ │ │doctorate. │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ C2 │Numărul de articole/studii publicate în reviste│ │ ││ │de prestigiu în domeniul științelor juridice │>= 15 │>= 10 │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ C3 │Numărul de articole/studii publicate în reviste│ │ ││ │de prestigiu în domeniul științelor juridice, │ │ ││ │publicate după obținerea titlului de doctor │>= 10 │>= 4 │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ C4 │Suma punctajului pentru indicatorii I 1- I 8 │>= 65 │>= 40 │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ C5 │Suma punctajului pentru indicatorii I 9 - I 11 │>= 10 │>= 6 │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ C6 │Suma punctajului pentru indicatorii I 12 - I 28│>= 25 │>= 15 │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ C7 │Punctajul total (suma punctajului pentru │ │ ││ │indicatorii I 1 - I 28) │>= 150 │>= 100 │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ C8 │Punctajul total (suma punctajului pentru │ │ ││ │indicatorii I 1-I 28), realizat după obținerea │ │ ││ │titlului de doctor │>= 100 │>= 65 │└──────┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
   +  Anexa nr. 25 COMISIA DE SOCIOLOGIE, ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
  DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A
  GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  Standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare în subdomeniile SOCIOLOGIE și ȘTIINȚELE COMUNICĂRII, ȘTIINȚE POLITICE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE și ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE Definiții și condiții:1. Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul științelor sociale, științelor umaniste și în domenii de graniță cu acestea.2. Cărțile, volumele sau dicționarele luate în considerare sunt cele publicate la edituri cu prestigiu internațional (categoria A1), sau la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2), sau care sunt prezente în minimum 6 biblioteci din Worldcat.3. Se consideră ca limbi de circulație internațională: engleza, franceza, germana, italiana și spaniola.4. Pentru anumite categorii de publicații (vezi grila de mai jos), se aplică coeficientul de multiplicare m, care are următoarele valori: 2, dacă publicația a apărut la o editură din străinătate cu peer review internațional și este scrisă într-o limbă de circulație internațională; 1,5, dacă publicația este scrisă într-o limbă de circulație internațională, dar nu a apărut la o editură din străinătate cu peer review internațional; 1, în restul cazurilor.5. Bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, SCOPUS, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERIH, Index Copernicus, CSA, GESIS, IBSS; SAGE, OVID, ECOLIT, Psychlit, PubMEd, Elsevier, Springerlink, Persee, DOAJ, Jstor, SSRN, REPEC, Informa, Project MUSE, HEIN Online.6. n indică numărul de autori ai unei publicații la care candidatul este autor sau coautor.7. Pentru categoria articolelor publicate în reviste "cotate ISI" se iau în considerare doar cele indexate în ISI Web of Knowledge, fiind obligatorie raportarea codului de înregistrare al articolului (WOS). Factorul de impact, acolo unde acesta există, este cel aferent anului în care a fost publicat articolul [1]8. O publicație se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă pentru candidat.*Font 7*┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐│Nr. │ │ │ ││cri- │ Denumirea indicatorului │ Punctajul │Elementul pentru care ││teriu│ │ │se acordă punctajul │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ I1 │Articole în reviste cotate ISI având un factor de impact f care este mai mare sau egal cu 0,1│(2+4xf) x 2/n │Pe articol │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ I2 │Articole în reviste cotate ISI având un factor de impact mai mic de 0,1 sau în reviste │ │ ││ │indexate în cel puțin 3, respectiv 2 [2] din bazele de date internaționale recunoscute sau │ │ ││ │reviste care au avut o cotație națională B sau B+ înainte de 2011, capitole în volume │ │ ││ │publicate la edituri cu prestigiu internațional (A1) sau la edituri cu prestigiu recunoscut │ │ ││ │(A2) │2 x m/n │Pe articol │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ I3 │Cărți publicate ca unic autor │10 x m │Pe carte │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ I4 │Cărți publicate în calitate de coautor, având n coautori │6 x m/n │Pe carte │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ I5 │Cărți coordonate, având n coordonatori │5 x m/n │Pe carte │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ I6 │Studii/capitole, având n autori, în volume colective (volume cu ISBN) │2 x m/n │Pe studiu/capitol │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ I7 │Recenzii publicate în reviste cotate ISI sau în reviste indexate în cel puțin 3 din bazele de│ │ ││ │date internaționale recunoscute sau termeni de minimum o pagină în enciclopedii/dicționare de│ │ ││ │specialitate │0,5 x m/n │Pe recenzie sau termen│├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ I8 │Lucrări publicate în volumele unor conferințe (volume cu ISSN) sau indexate în cel puțin una │ │ ││ │din bazele de date internaționale recunoscute, traduceri ale unor lucrări fundamentale din │ │ ││ │domeniul științelor sociale │1x m/n │Pe lucrare │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ I9 │Citări ale publicațiilor candidatului în articole publicate în reviste cotate ISI, în cărți, │ │ ││ │capitole de cărți sau volume ori în reviste indexate în baze de date internaționale (nu se │ │ ││ │iau în considerare autocitările). n este numărul de autori al publicației citate, sau │ │ ││ │recenzii la cărțile de autor publicate în reviste indexate în baze de date internaționale │(0,2+4xf)x2/n │Pe citare │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ I10 │Editor al unei reviste editate în străinătate care este indexată ISI sau indexată de o bază │ │ ││ │de date internațională recunoscută │5 │Pe revistă ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ ││ │Membru în comitetul de redacție al unei asemenea reviste │3 │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ I11 │Editor al unei reviste editate în țară care este indexată ISI sau indexată de o bază de date │ │ ││ │internațională recunoscută, │2 │Pe revistă ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ ││ │Membru în comitetul de redacție al unei asemenea reviste │1 │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ I12 │Coordonator al unei colecții (serie de volume) editate de o editură cu prestigiu │ │ ││ │internațional │4 │Pe colecție/serie ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ ││ │Membru în comitetul științific al unei asemenea serii-colecții │2 │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ ││ │Coordonator al unei colecții (serie de volume) editate de o editură din țară │2 │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ ││ │Membru în comitetul științific al unei asemenea serii-colecții │1 │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ I13 │Coordonarea unui proiect de cercetare finanțat cu echivalentul a cel puțin 50.000 lei de o │ │ ││ │entitate din străinătate │7 │Pe proiect │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ I14 │Coordonarea unui proiect de cercetare finanțat cu cel puțin echivalentul a 50.000 lei de o │ │ ││ │entitate din țară │5 │Pe proiect │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ I15 │Profesor invitat (visiting) la o universitate de prestigiu din străinătate (titular de curs │ │ ││ │finalizat prin evaluarea studenților) │10 │Pe universitate ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ ││ │Profesor - cercetător invitat (guest) la o universitate de prestigiu din străinătate pentru o│ │ ││ │perioadă de cel puțin o lună │5 │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ ││ │Efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puțin un an academic la o universitate│ │ ││ │de prestigiu din străinătate sau obținerea unei diplome de doctor la o universitate din │ │ ││ │străinătate │3 │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ I16 │Lucrări prezentate la conferințe internaționale organizate în străinătate │1 │Pe conferință │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ I17 │Lucrări prezentate la conferințe internaționale organizate în țară │0,5 │Pe conferință │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ I18 │Beneficiar al unor granturi individuale sau burse postdoctorale în valoare de cel puțin │ │ ││ │25.000 lei fiecare │0,5 │Pe grant/bursă │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ I19 │Inițierea unor programe de studii universitare │2 │Pe program ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ │Introducerea de cursuri noi │0,5 │Pe curs ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ │Publicare cursuri pentru studenți │1xm/n │Pe lucrare │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ I20 │Membru al unei echipe de cercetare care implementează un proiect finanțat pe bază de │ │ ││ │competiție cu cel puțin 100.000 lei │1 │Pe proiect │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ I21 │Membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor │ │ ││ │Universitare, al Consiliului Național al Cercetării Științifice, al consiliului sau │ │ ││ │comisiilor de specialitate ale Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul │ │ ││ │Superior, CNFIS (se punctează un singur mandat). Premii ale unor Academii și Asociații │1 │Pe consiliu/comisie/ ││ │științifice │ │premiu │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ I22 │Studiu, individual sau colectiv, de evaluare și fundamentare de politici publice elaborat, în│ │ ││ │urma unor concursuri de selecție, pentru diverse instituții publice guvernamentale/ │ │ ││ │organizații internaționale/centre de cercetare │2 x m/n │Pe lucrare │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ I23 │Participare în colectivele de elaborare sau implementare a granturilor ori a proiectelor de │ │ ││ │dezvoltare instituțională, socială și regională; transfer de cunoaștere și instrumente de │ │ ││ │politici; asistență pentru dezvoltare s.a finanțate de o entitate regională, națională sau │ │ ││ │din străinătate │1 │Pe proiect │└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────┘ Note: [1] Informația este accesibilă pe portalul Web of Science, secțiunea Journal Citation Reports. [2] Sunt punctate articolele publicate în 2 din bazele date internaționale din lista indicată până în 2016, respectiv în 3 baze de date internaționale începând cu 2016. Standarde minimale ce trebuie îndeplinite cumulativ (fiecare standard în parte fiind obligatoriu)*Font 8*┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┐│Cri-│ │ Standardul │ Standardul ││te- │ │pentru profesor │pentru Conferențiar││riu │ Definiție criteriu │universitar/CS I │ universitar/CS II │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤│ C1 │Punctajul pentru indicatorul I1 │>/= 10 │>/= 5 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤│ C2 │Numărul de articole care prezintă contribuții originale, în│ │ ││ │extenso, conform condițiilor de la I2 │>/= 8 │>/= 5 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤│ C3 │Numărul de cărți la care este unic autor sau prim autor │cel puțin o carte│ ││ │ │la o editură cu │ ││ │ │prestigiu │ ││ │ │internațional │ ││ │ │(A1) sau cel │ ││ │ │puțin două cărți │ ││ │ │publicate la │ ││ │ │edituri cu │ ││ │ │prestigiu │ ││ │ │recunoscut (A2) │>/= 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤│ C4 │Suma punctajului pentru indicatorii I1-I8 │>/= 100 │>/= 50 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤│ C5 │Suma punctajului pentru indicatorii I9 │>/= 10 │>/= 5 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤│ C6 │Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I23) │>/= 150 │>/= 100 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤│ C7 │Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I23),│ │ ││ │acumulat după obținerea titlului de doctor │>/= 100 │>/= 50 │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┘
   +  Anexa nr. 26 COMISIA DE ȘTIINȚE MILITARE, INFORMAȚII ȘI ORDINE PUBLICĂ Pentru menținerea unor standarde ridicate privind activitatea didactică și de cercetare științifică în domeniul fundamental "Științe militare, informații și ordine publică" vă supunem spre analiză și aprobare de către CNATDCU, unele modificări ale Anexei nr. 8 la Ordinul MEN Nr. 4204 din 15 iulie 2013, care a modificat Ordinul MECTS nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.1. Propunere de definiții privind structura activității candidatului*Font 7*┌────┬─────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────┐│Nr. │ Domeniul │ │ │ │ ││crt.│ activi- │ │ │ Subcategorii │Indicatori ││ │ tăților │ Tipul activităților │ Categorii și restricții │ │ (kpi) │├────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────┼───┬─────────────────────────────┼─────┬────────────────────────────────────────┼────────┬────────────────┼───────────┤│ 1 │Activitatea │1.1│Cărți și capitole în cărți al│1.1.1│Cărți în calitate de autor │1.1.1.1.│ Cărți │ 15 ││ │didactică și │ │căror conținut este relevant │ │- profesor minim 4 cărți, din care │ │(internaționale)│ ││ │profesională │ │în domeniul Științe militare/│ │3 unic autor; ├────────┼────────────────┼───────────┤│ │(A1) │ │Informații și Ordine publică,│ │- conferențiar minim 3 cărți, din │1.1.1.2.│Naționale: │ 10 ││ │ │ │publicate în edituri cu │ │care 2 unic autor. │ │ │ ││ │ │ │prestigiu recunoscut în ├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────┼───────────┤│ │ │ │domeniul Științe militare, │1.1.2│Cărți în calitate de coautor sau │1.1.2.1.│Internaționale │ 15/n ││ │ │ │informații și ordine publică,│ │capitole │ │ │ ││ │ │ │după obținerea titlului de │ │ ├────────┼────────────────┼───────────┤│ │ │ │doctor │ │ │1.1.2.2.│Naționale │ 10/n ││ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────┴────────┴────────────────┼───────────┤│ │ │1.2│Material didactic/Lucrări │1.2.1│Tratate, monografii publicate în edituri cu prestigiu │ 10/n ││ │ │ │didactice al căror conținut │ │internațional cu prestigiu internațional sau cu prestigiu │ ││ │ │ │este relevant în domeniul │ │recunoscut în domeniul Științe militare, informații și ordine │ ││ │ │ │Științe militare, Informații │ │publică: │ ││ │ │ │și Ordine publică după │ │Cursuri universitare, manuale didactice, legislație adnotată, │ 5/n ││ │ │ │obținerea titlului de doctor │ │îndrumare publicate în edituri cu prestigiu internațional sau cu │ ││ │ │ │ │ │prestigiu recunoscut în domeniul Științe militare, informații și │ ││ │ │ │ │ │ordine publică: │ ││ │ │ │ │ │- minimum 3 ca prim autor pentru Profesor/CS I; │ ││ │ │ │ │ │- minimum 2 ca prim autor pentru Conferențiar/CS II. │ ││ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │1.2.2│Studii de specialitate, scenarii, exerciții și aplicații; │ ││ │ │ │ │ │Profesor/CS I-minimum 2, prim-autor; │ ││ │ │ │ │ │Conferențiar/CS II -minimum 1, prim-autor │ 5/n ││ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │1.3│Coordonare de programe de │ │ ││ │ │ │studii universitare, │ │ ││ │ │ │organizare și coordonare │ │ ││ │ │ │programe de formare și │ │2 pe ││ │ │ │dezvoltare continuă │ │program ││ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │1.4│Proiecte educaționale și de │ │ │ ││ │ │ │formare continuă │1.4.1│Director/Responsabil/Membru │ 3/2/1 │├────┼─────────────┼───┼─────────────────────────────┼─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 2 │Activitatea │2.1│Articole al căror conținut │ │ ││ │de cercetare │ │este relevant în domeniul │ │ ││ │(A2) │ │fundamental Științe militare,│ │ ││ │ │ │informații și ordine publică │ │ ││ │ │ │și care sunt publicate în │ │ ││ │ │ │reviste cotate ISI Thomson │ │ ││ │ │ │Reuters, sau în volumele unor│ │ ││ │ │ │manifestări științifice, │ │ ││ │ │ │indexate ISI proceedings │ │ 10 ││ │ ├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │2.2│Articole/studii/rapoarte de │Minim 15 pentru profesor/CS I │ 1/n ││ │ │ │cercetare al căror conținut ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │este relevant în domeniul │ │ ││ │ │ │Științe militare, informații │ │ ││ │ │ │și ordine publică și care │ │ ││ │ │ │sunt publicate în reviste/ │Minim 10 pentru conferențiar/CS II │ 1/n ││ │ │ │buletine științifice cu │ │ ││ │ │ │prestigiu recunoscut, sau în │ │ ││ │ │ │volumele unor manifestări │ │ ││ │ │ │științifice, în domeniul │ │ ││ │ │ │Științe militare, informații │ │ ││ │ │ │și ordine publică, sau │ │ ││ │ │ │indexate în baze de date │ │ ││ │ │ │internaționale │ │ ││ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │2.3│Proprietate intelectuală, │2.3.1│Internaționale │ 10 ││ │ │ │brevete de invenție și ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │inovație etc. │2.3.2│Naționale │ 5 ││ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────┬────────┬────────────────┼───────────┤│ │ │2.4│Granturi/proiecte prin │2.4.1│Director/Responsabil │2.4.1.1.│Internaționale │ 15/10 de││ │ │ │competiție │ │ │ │ │ grant ││ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │2.4.1.2.│Naționale │ 10/5 de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ grant ││ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │2.4.2│Membru în echipă │2.4.2.1.│Internaționale │5 de grant ││ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │2.4.2.2.│Naționale │3 de grant │├────┼─────────────┼───┼─────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────┴────────┴────────────────┼───────────┤│ 3 │Recunoașterea│3.1│Citări în reviste ISI și BDI │3.1.1│ISI │2 pe citare││ │și impactul │ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │activității │ │ │ │ │ ││ │(A.3) │ │ │3.1.2│BDI │1 pe citare││ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │3.2│Citări ale publicațiilor │ │ ││ │ │ │candidatului în cărți, │ │ ││ │ │ │capitole de cărți sau volume,│ │ ││ │ │ │publicate la edituri cu │ │ ││ │ │ │prestigiu științific │ │ ││ │ │ │recunoscut în domeniul │ │ ││ │ │ │Științe militare, informații │ │ 0,3 pe ││ │ │ │și ordine publică │ │ citare ││ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │3.3│Prezentări/invitat în plenul │3.3.1│Internaționale │ 8 ││ │ │ │unor manifestări științifice ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │internaționale și naționale │ │ │ ││ │ │ │cu participare internațională│3.3.2│Naționale │ 6 ││ │ │ │sau Profesor invitat │ │ │ ││ │ │ │(exclusiv ERASMUS) │ │ │ ││ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │3.4│Membru în colectivele de │3.4.1│ISI │ 10 ││ │ │ │redacție sau comitetele ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │științifice ale revistelor cu│3.4.2│BDI │ 6 ││ │ │ │prestigiu științific ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │recunoscut în domeniul │ │ │ ││ │ │ │Științe militare, informații │ │ │ ││ │ │ │și ordine publică și │ │ │ ││ │ │ │manifestărilor științifice, │ │ │ ││ │ │ │organizator de manifestări │ │ │ ││ │ │ │științifice/recenzor pentru │ │ │ ││ │ │ │reviste și manifestări │3.4.3│Naționale și internaționale neindexate │ 4 ││ │ │ │științifice naționale și │ │ │ ││ │ │ │internaționale indexate ISI, │ │ │ ││ │ │ │indexate la o bază │ │ │ ││ │ │ │internațională recunoscută, │ │ │ ││ │ │ │sau neindexate │ │ │ ││ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │3.5│Experiența de management, │3.5.1│Conducere │ 2 / an ││ │ │ │analiză și evaluare în ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │cercetare și / sau învățământ│3.5.2│Membru │ 1 / an │├────┼─────────────┼───┴─────────────────────────────┴─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤│ │ │Criterii opționale │├────┼─────────────┼───┬─────────────────────────────┬─────┬────────────────────────────────────────┬────────┬────────────────┬───────────┤│ │ │3.6│Premii │ │ │3.6.1. │Academia Română │ 10 ││ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │3.6.2. │ASS, AOSR și │ ││ │ │ │ │ │ │ │CNCS │ 8 ││ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │3.6.3. │premii │ ││ │ │ │ │ │ │ │internaționale │ 15 ││ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │3.6.4. │premii naționale│ ││ │ │ │ │ │ │ │în domeniu │ 5 ││ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────┼───────────┤│ │ │3.7│Membru în academii, │3.7.1│Academia Română │ │ │ 10 ││ │ │ │organizații, asociații ├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────┼───────────┤│ │ │ │profesionale de prestigiu, │3.7.2│ASS, AOSR și academii de ramură │ │ │ 8 ││ │ │ │naționale și internaționale, ├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────┼───────────┤│ │ │ │apartenență la organizații │3.7.3│Conducere asociații profesionale │3.7.3.1.│internaționale │ 8 ││ │ │ │din domeniul educației și │ │ ├────────┼────────────────┼───────────┤│ │ │ │cercetării │ │ │3.7.3.2.│naționale │ 6 ││ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │3.7.4│Asociații profesionale │3.7.4.1.│internaționale │ 6 ││ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │3.7.4.2.│naționale │ 4 ││ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │3.7.5│Organizații în domeniul educației și │3.7.5.1.│Conducere │ 6 ││ │ │ │ │ │cercetării ├────────┼────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │3.7.5.2.│Membru │ 4 │└────┴─────────────┴───┴─────────────────────────────┴─────┴────────────────────────────────────────┴────────┴────────────────┴───────────┘ Notă: ● Bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste și în volumele unor manifestări științifice, cu excepția articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan științific internațional, precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Referativnai Jurnal, CEEOL, Copernicus, PROQEST, EBSCO. ● O publicație sau citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului. ● Pentru edițiile a II-a și următoarele ale unei publicații se acordă jumătate din punctajul menționat numai dacă este vorba de o ediție revizuită, adăugită și completată. ● Punctajul menționat la indicatorii 1.1. Cărți și capitole în cărți și 1.2. Material didactic/Lucrări didactice se acordă integral numai dacă lucrarea este elaborată în calitate de autor unic. ● Pentru lucrările realizate în colectiv, dacă se poate stabili contribuția fiecărui coautor, punctajul se acordă proporțional cu contribuția respectivă; dacă nu se poate stabili contribuția fiecărui coautor, punctajul menționat se va împărți la numărul de coautori. ● Pentru întocmirea fișei de punctaj a candidaților la obținerea atestatului de abilitare conducere doctorate se vor lua în considerare doar lucrările al căror conținut este relevant pentru domeniul de doctorat vizat. Candidații care doresc să obțină titlul didactic de conferențiar universitar sau profesor universitar trebuie să fi publicat, obligatoriu, după obținerea gradului didactic de lector /conferențiar universitar, următoarele: o carte de unic autor, un curs universitar /manuale didactice/ tratate/ monografie în calitate de prim autor, al căror conținut este relevant în domeniul Științe militare/ Informații și Ordine publică, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul Științe militare, informații și ordine publică.2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A=A1+A2+A3) A = Σ n(1i)k(1i) + Σ n(2i)k(2i) + Σ n(3i)k(3i) Unde: n(pi) - numărul de activități din categorie k(pi) - coeficient specific tipului și categoriei de activitate A(i) - suma activităților din categoria menționată3. Condiții minimale*Font 7*┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Categoria ││crt. ├─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────┤│ │Domeniul de activitate │Condiții Conferențiar│ Condiții CS II │Condiții Profesor │ Condiții CS I │ Accesibilitate teze ││ │ │ │ │ │ │ de doctorat │├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┤│ 1 │Activitatea didactică/ │ │ │ │ │Minim 3 referate cu ││ │profesională (A1) │Minimum 35 puncte │Minimum 15 puncte │Minimum 60 puncte │Minimum 30 puncte │rezultatele cercetării │├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤științifice; 6 articole/ ││ 2 │Activitatea de │ │ │ │ │studii publicate, aferente││ │cercetare (A2) │Minimum 20 puncte │Minimum 40 puncte │Minimum 30 puncte │Minimum 60 puncte │domeniului pentru care │├─────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤sunt acreditate studiile ││ 3 │Recunoaștere și │ │ │ │ │universitare de doctorat ││ │impactul activității (A3)│Minimum 5 puncte │Minimum 5 puncte │Minimum 10 puncte │Minimum 10 puncte │și tezei de doctorat │├─────┴─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ ││ TOTAL │ 60 puncte │ 60 puncte │ 100 puncte │ 100 puncte │ │└───────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────┘ Notă: ● În funcție de nivelul candidatului (cadru didactic, cercetător), coeficienții A(i) pot avea diverse valori, inclusiv 0. ● Pentru cariera de cercetător științific sunt luate în considerare componente minimale de performanță științifică (A2) și recunoașterea impactului activității (A3). Un articol, in extenso, în reviste cotate ISI Thomson Reuters, poate fi echivalat cu două articole publicate, în rezumat, în reviste cotate ISI sau cu trei articole in extenso, în reviste cu prestigiu științific recunoscut în domeniul Științe militare, informații și ordine publică.  +  Anexa nr. 27 COMISIA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
  STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
  DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A
  GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  Conform Ordinului MENCS nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (capitolul 1, art. 3, lit. g și lit. h), prezentele standarde au un caracter minimal și vizează activitatea științifică fiind "necesare și obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea funcțiilor didactice universitare [...] și pentru acordarea gradelor profesionale de CS II și CS I" (lit. g), respectiv "pentru conferirea calității de conducător de doctorat și atestatul de abilitare" (lit. h). Universitățile și institutele de cercetare au dreptul de a completa standardele minimale CNATDCU cu standarde specifice, proprii cu privire la activitatea didactică, de cercetare, dezvoltare instituțională sau a altor contribuții aduse comunității.1. Obținerea unui scor final (S), calculat pe baza articolelor și citărilor în reviste cotate ISI cu scor de influență absolut (Article Influence Score - AIS) nenul (vezi observațiile 1 și 2 din Anexa 2), astfel: S = P + C Scorul final (S) trebuie realizat pe baza a maximum 10 articole ale candidatului în reviste cotate ISI cu scor de influență absolut (AIS) nenul și din maximum 10 citări în reviste cotate ISI cu scor de influență absolut (AIS) nenul (se exclud autocitările și semi-autocitările). În cazul abilitării, toate articolele luate în calcul pentru stabilirea scorului final (S) trebuie să se regăsească în teza de abilitare. Punctajul aferent articolelor și citărilor se determină astfel:A. Punctajul P(i) acordat unui articol "i" publicat într-o revistă indexată ISI cu scor absolut de influență (AIS) nenul se determină conform formulei următoare: P(i) = M x [1 - (N-1) x 0,1] x AIS unde M reprezintă coeficientul de multiplicare specificat în tabelul 1, N reprezintă numărul de autori ai articolului conform punctului 6, iar AIS este scorul absolut de influență al revistei ISI în care este publicat articolul. Dacă N > 10 sau AIS = 0, punctajul devine nul sau negativ și, prin urmare, publicația nu poate fi luată în considerare în determinarea scorului final. Punctajul final obținut din maxim 10 articole este dat de relația: n P = Σ F(i) i=1 unde n ≤ 10 reprezintă numărul articolelor ISI cu scor absolut de influență (AIS) nenul ale candidatului. Pentru profesor universitar, cercetător științific I și abilitare, maximum 0,5 puncte (adică 25% din valoarea minimă a lui P, precizată mai jos la punctul 7), pot fi acordate publicațiilor (cărți sau capitole în cărți) la edituri de prestigiu internațional în domeniul științelor sociale (lista acestor edituri este prezentată în Anexa 1) și alte edituri naționale și internaționale. Fiecare carte sau capitol în carte va substitui unul dintre cele 10 articole maxim admise în calculul punctajului P. Punctajele P(i) acordate cărților și capitolelor în cărți sunt următoarele:*Font 8*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│Cartea "i" publicată la o editură internațională din Anexa 1 │P(i) = 0,5/N │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Capitolul "i" în cartea publicată la o editură internațională din Anexa 1 │P(i) = 0,25/N│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Cartea "i" publicată la o editură națională sau internațională, altele decât │ ││în Anexa 1 │P(i) = 0,2/N │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Capitolul "i" în cartea publicată 1 o editură națională sau internațională, altele │ ││decât în Anexa 1 sau articol în volume ISI Proceedings │P(i) = 0,1/N │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ Pentru conferențiar universitar, cercetător științific II, punctajul aferent acestui tip de publicație este de maximum 25 % din valoarea minimă a lui P (precizată mai jos la punctul 7), adică maximum 0,1875 puncte. Notă: Calitatea de editor al unei cărți nu se asimilează cu calitatea de autor al unei cărți.B. Punctajul C(j) acordat unei citări "j" într-o revistă indexată ISI cu scor absolut de influență (AIS) nenul se determină conform algoritmului următor (vezi observația 3 din Anexa 2): C(j) = 1 dacă revista este încadrată în prima cuartilă (Q1) pe domeniu după AIS conform JCR C(j) = 0,75 dacă revista este încadrată în a doua cuartilă (Q2) pe domeniu după AIS conform JCR C(j) = 0,5 dacă revista este încadrată în a treia cuartilă (Q3) pe domeniu după AIS conform JCR C(j) = 0,25 dacă revista este încadrată în a patra cuartilă (Q4) pe domeniu după AIS conform JCR. Citările în cărți publicate la edituri de prestigiu (conform listei din Anexa 1) sunt asimilate citărilor în reviste încadrate în a patra cuartilă. Punctajul acordat unei astfel de citări este de 0,25 puncte. Punctajul final obținut din maxim 10 citări este dat de relația: k C = Σ C(j) j=1 unde k ≤ 10 reprezintă numărul de citări în publicații.2. Toate articolele/cărțile/capitolele în cărți publicate și toate publicațiile citate ce sunt luate în considerare trebuie să trateze exclusiv subiecte și teme specifice domeniului științelor economice și administrarea afacerilor.3. Revistele ISI în care sunt publicate articolele candidatului și articolele în care apar citările publicațiilor candidatului luate în c