NORME TEHNICE din 27 ianuarie 1998privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 bis din 6 aprilie 1998    Notă
    Aprobate prin Ordinul nr. 46 din 27 ianuarie 1998, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 138bis din 6 aprilie 1998.
     +  Capitolul 1 Generalități1.1. Prezentele norme au fost elaborate în conformitate cu principiile generale enunțate în Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile și în temeiul art. 67 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.1.2. Normele stabilesc criteriile de clasificare tehnica a drumurilor, în funcție de traficul actual și de perspectiva. Clasele tehnice servesc pentru clasificarea rețelei de drumuri publice actuale în vederea planificării și proiectării lucrărilor de modernizare și îmbunătățire a condițiilor de circulație, precum și pentru lucrările de construcții noi.1.3. Prevederile prezentelor norme tehnice nu se aplica:– străzilor;– drumurilor închise circulației publice.1.4. Clasificarea tehnică se face independent de încadrarea în categoriile funcționale și administrative.  +  Capitolul 2 Clasificarea tehnică a drumurilor2.1. Clasificarea tehnică după intensitatea traficului se face în V clase, conform prescripțiilor din tabelul nr. 1. Clasificarea tehnică a rețelei actuale se face pe baza intensității traficului rezultat din datele ultimului recensământ de circulație. Pentru planificarea și proiectarea lucrărilor de modernizare, îmbunătățire a condițiilor de circulație, precum și pentru construcțiile noi de drumuri, clasificarea tehnica se face după intensitatea traficului de perspectivă. Perioada de perspectivă recomandată este de 15 ani.2.2. Traficul de perspectivă pentru clasificarea tehnică a drumului public se estimează pe baza datelor de trafic obținute din recensămintele efectuate pe acel drum, completate, după caz, cu anchete tip origine-destinație, la care se aplică coeficienții de evoluție a traficului în perspectivă, stabiliți pe baza datelor specifice de dezvoltare socio-economică a țării și/sau a zonei traversate de drum. Tabelul nr. 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Caracteristicile traficului Intensitatea medie Intensitatea orară zilnica anuala de calcul Clasa Denumirea Tipultehnica a intensității drumuluidrumului traficului recomandatpublic Exprimată în număr de vehicule Etalon Efective Etalon Efective (Autoturisme) (Fizice) (Autoturisme) (Fizice)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I Foarte intens > 21.000 > 16.000 > 3.000 > 2.200 Autostrăzi II Intens 11.001-21.000 8.001-16.000 1.401-3.000 1.000-2.200 Drumuri cu patru benzi de circulație III Mediu 4.501-11.000 3.501-8.000 550-1.400 400-1.000 Drumuri cu doua benzi de circulație IV Redus 1.000-4.500 750-3.500 100-550 75-400 V Foarte redus < 1.000 < 750 < 100 < 75──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Observații:– Intensitatea orară de calcul este traficul orar care, în cursul unui an, este depășit timp de 50 de ore.– Limitele din tabel pentru vehiculele efective sunt stabilite în ipoteza unui trafic de perspectivă, având autocamioane până la 30%.– Clasa tehnică este dată de intensitatea traficului în coloanele 2-5. În cazul în care rezultă clase tehnice diferite, încadrarea drumului se face pe baza unei analize aprofundate, ținându-se seama de intensitatea orară de calcul în vehicule-etalon, în funcție de toate elementele care determină capacitatea de circulație a drumurilor (coloana 4).– La încadrarea drumurilor în clasele I și II se vor avea în vedere, în afara aspectelor strict tehnice, și aspectele privind protecția mediului, conservarea patrimoniului, politica de dezvoltare generală a teritoriului, eliminarea disfuncționalităților existente pentru realizarea unei interconectări și interoperabilități cu rețelele magistrale europene.– Pentru drumurile care se încadrează în clasa tehnică V, având în vedere și categoria lor funcțională în cadrul rețelei de drumuri, se poate prevedea o singură banda de circulație, cu condiția asigurării unor platforme de încrucișare la o distanță care să asigure vizibilitatea la întâlnirea cu vehiculele din sens opus, dar nu mai mare de 250-300 m.2.3. Vehiculul-etalon de calcul al intensității traficului rutier este autoturismul. Echivalarea numărului de vehicule fizice în vehicule-etalon (autoturism) se face prin multiplicarea numărului vehiculelor fizice de diferite categorii, recenzate cu coeficienți de echivalare, în conformitate cu reglementările în vigoare.2.4. Vitezele de proiectare pentru diferitele clase tehnice ale drumurilor publice vor fi cele prevăzute în tabelul nr. 2. Tabelul nr. 2 ┌─────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │ Clasa │Vitezele de proiectare, în km/h, în regiune de:│ │ tehnica ├───────────────────────────────────────────────┤ │ a │ șes deal munte │ │drumului │ │ ├─────────┴───────────────────────────────────────────────┤ │ I 120 100 80 │ │ │ │ II 100 80 60 │ │ │ │ III 80 50 40 │ │ │ │ IV 60 40 30 │ │ │ │ V 50 40 25 │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ Observații:– În condiții grele de desfășurare a traseului și/sau acolo unde condițiile de mediu adiacente drumului o impun, în vederea neafectării resurselor istorice și estetice și pentru evitarea unor lucrări costisitoare, pe baza unui calcul tehnico-economic, vitezele de proiectare prevăzute în tabelul nr. 2 se pot reduce după cum urmează:– la clasa tehnica I: la 100 km/h, în regiune de șes, și la 80 km/h, în regiune de deal;– la clasele tehnice II-IV: până la viteza clasei tehnice imediat inferioare;– la clasa tehnica V: la 40 km/h, în regiune de șes, și la 25 km/h, în regiune de deal.2.5. Vitezele de proiectare se aplica atât construcțiilor noi, cât și la modernizarea, consolidarea sau reabilitarea drumurilor.  +  Capitolul 3 Dispoziții finale3.1. Încadrarea drumurilor în clase tehnice se face pentru drumurile existente de către unitățile care le administrează, iar pentru drumurile noi, de către unitățile care le vor administra după darea lor în exploatare. Încadrarea drumurilor în clase tehnice va fi revizuită periodic, cu ocazia prelucrării datelor rezultate în urma recensămintelor circulației, avându-se în vedere și realizările obținute pe baza planificărilor anterioare, precum și evoluția importantei și a funcției drumurilor în ansamblul rețelei și în strategia de dezvoltare a acesteia.3.2. Încadrarea drumurilor în clase tehnice se va face pe sectoare cât mai lungi, cu caracteristici uniforme. Sectorul de încadrare nu trebuie să fie mai scurt decât distanța dintre două localități urbane sau dintre două intersecții cu drumuri de aceeași clasă sau de clasă tehnică superioară și trebuie să aibă minimum 20 km lungime. Intensitatea traficului ce servește la încadrare este cea care caracterizează cel puțin 60% din lungimea sectorului de încadrare.3.3. Intrările în orașe, precum și alte sectoare scurte cu trafic intens sau foarte intens se încadrează în clasa tehnică a drumului a cărui continuitate o asigură acestea. La aceste sectoare se va ține seama de caracteristicile traficului de perspectivă, introducându-se numărul de benzi de circulație suplimentare necesare. -----