HOTĂRÂRE nr. 758 din 16 septembrie 1999privind unele măsuri de restructurare şi reorganizare a Agenţiei de Cercetare pentru Tehnica şi Tehnologii Militare şi a Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" din structura Ministerului Apărării Naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 22 septembrie 1999    În temeiul art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi al Hotărârii Guvernului nr. 385/1999 privind organizarea Ministerului Apărării Naţionale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Baza de producţie tehnica specială, proprietate publică a statului, cu terenurile şi clădirile aferente, având datele de identificare înscrise în anexa nr. 1, aflată în administrarea Agenţiei de Cercetare pentru Tehnica şi Tehnologii Militare, trece în proprietatea privată a statului şi se da în folosinţă gratuita Regiei Autonome "Arsenalul Armatei", potrivit legii.  +  Articolul 2Predarea-preluarea Bazei de producţie tehnica specială, prevăzută la art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între Agenţia de Cercetare pentru Tehnica şi Tehnologii Militare şi Regia Autonomă "Arsenalul Armatei", în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Predarea-preluarea se va face pe baza evidentei contabile care va include mijloacele fixe, aparatura, instalaţiile aferente şi materialele aflate în depozit.În termen de 90 de zile de la preluare Regia Autonomă "Arsenalul Armatei" va stabili valoarea cu care vor fi înregistrate bunurile în evidenţa contabilă, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 3Patrimoniul Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" se va majoră cu valoarea bunurilor preluate şi, în mod corespunzător, se va diminua patrimoniul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnica şi Tehnologii Militare.  +  Articolul 4Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Arsenalul Armatei", prevăzut la art. 5 lit. A din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" cuprins în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 324/1997 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" şi a unor societăţi comerciale, prin reorganizarea unor regii autonome, se completează după cum urmează:* "fabricarea calculatoarelor şi a altor echipamente electronice militare"; şi* "producţia de echipamente şi aparate telefonice şi telegrafice, arme inteligente, elemente de completare electronice pentru tehnica militară, electronică profesională pentru laser şi optoelectronica."  +  Articolul 5Baza de producţie tehnica specială şi personalul care o deserveşte intră în structura aparatului central al Regiei Autonome "Arsenalul Armatei".  +  Articolul 6Agenţia de Cercetare pentru Tehnica şi Tehnologii Militare şi Regia Autonomă "Arsenalul Armatei", în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi vor redimensiona, restructura şi redistribui personalul încadrat, potrivit necesităţilor de realizare a domeniilor de activitate proprii.  +  Articolul 7Persoanele disponibilizate vor beneficia de măsurile de protecţie socială prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formatiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 8Listele cuprinzând personalul disponibilizat ca urmare a restructurării celor două unităţi vor fi aprobate de Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 9Nomenclatorul agenţilor economici şi al categoriilor profesionale care vor beneficia în anul 1999 de prevederile Legii nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare se completează cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.------------- Notă *) Anexele nr. 1 şi 2 se comunică numai instituţiilor interesate.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul apărării naţionale,Dan Zaharia,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu-------