HOTĂRÂRE nr. 123 din 25 februarie 2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 17 martie 2015  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Domeniul de aplicare(1) Prezenta hotărâre se aplică proiectării, fabricării și evaluării conformității echipamentelor sub presiune și a ansamblurilor a căror presiune maximă admisibilă este mai mare de 0,5 bari.(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:a) conductelor care au țevi sau un ansamblu de țevi destinate transportării oricărui fluid ori al oricărei substanțe spre sau de la o instalație (terestră sau marină), începând cu și incluzând ultimul dispozitiv de închidere situat în perimetrul instalației, precum și tuturor echipamentelor auxiliare care sunt în mod specific proiectate pentru aceste conducte. Această excludere nu privește echipamentele sub presiune standard cum ar fi cele care pot să se găsească în stațiile de reglare a presiunii sau în stațiile de compresoare;b) rețelelor de alimentare, de distribuție și de evacuare a apei și echipamentelor acestora, precum și aducțiunilor hidrocentralelor, cum ar fi conductele forțate, galeriile sub presiune, puțurile forțate ale instalațiilor hidroelectrice și accesoriilor specifice ale acestora;c) recipientelor simple sub presiune reglementate de Directiva 2014/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune;d) generatoarelor de aerosoli reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2009 privind condițiile introducerii pe piață a generatoarelor de aerosoli, cu modificările și completările ulterioare;e) echipamentelor destinate funcționării vehiculelor definite de următoarele acte juridice:(i) Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările și completările ulterioare;(ii) Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere;(iii) Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri;f) echipamentelor clasificate cel mult în categoria I potrivit prevederilor art. 13 și care intră sub incidența unuia dintre următoarele acte normative:(i) Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor, cu modificările și completările ulterioare;(ii) Directiva 2014/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 de armonizare a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare;(iii) Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune;(iv) Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare;(v) Hotărârea Guvernului nr. 775/2011 privind stabilirea măsurilor pentru supravegherea pieței aparatelor consumatoare de combustibili gazoși și stabilirea condițiilor de introducere pe piață a acestora;(vi) Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive;g) echipamentelor care intră sub incidența art. 346 alin. (1) lit. b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;h) echipamentelor special proiectate pentru aplicații nucleare, a căror defectare poate duce la emisii radioactive;i) echipamentelor pentru controlul forajelor de explorare și extracție din industria petrolului, a gazelor naturale sau din explorarea geotermală, precum și pentru depozitarea subterană și destinate pentru menținerea și/ori reglarea presiunii la gurile de sondă; acestea cuprind capetele de erupție și prevenitoare de erupție (BOP), manifolduri, precum și echipamentele acestora montate în amonte;j) echipamentelor care au carcase sau mecanisme în cazul cărora dimensionarea, alegerea materialelor și regulile de fabricație se bazează în principal pe criterii de rezistență mecanică, de rigiditate și de stabilitate pentru a se realiza efecte statice și dinamice sau alte caracteristici funcționale și pentru care presiunea nu reprezintă un factor esențial la proiectare; aceste echipamente pot cuprinde:(i) motoarele, inclusiv turbinele și motoarele cu ardere internă;(ii) mașinile cu aburi, turbinele de gaz sau abur, turbogeneratoarele, compresoarele, pompele și dispozitivele de comandă;k) furnalelor, inclusiv sistemelor de răcire, recuperatoarelor de căldură, separatoarelor de praf ale acestora și epuratoarelor de gaz pentru furnale, precum și cuptoarelor cu reducere directă, inclusiv sistemelor de răcire a acestora, convertizoarelor cu gaz și oalelor de topire, retopire, degazare și de turnare pentru oțel, fier și metale neferoase;l) carcaselor echipamentelor electrice de înaltă tensiune, cum ar fi echipamentele de comutare și de control, transformatoarele și mașinile rotative;m) conductelor sub presiune pentru cămășuirea sistemelor de transmisie, cum ar fi cablurile electrice și cablurile telefonice;n) navelor, rachetelor, aeronavelor și platformelor marine mobile, precum și echipamentelor special destinate pentru a fi montate la bordul acestora sau pentru propulsarea acestora;o) echipamentelor sub presiune compuse dintr-un înveliș flexibil, de exemplu pneurile, pernele de aer, mingile pentru activități sportive, ambarcațiunile gonflabile și alte echipamente sub presiune similare;p) amortizoarelor de zgomot pentru evacuare și admisie;q) sticlelor sau dozelor pentru băuturi gazoase destinate consumatorilor finali;r) recipientelor destinate transportului și distribuției băuturilor cu un PS●V care nu depășește 500 bari●litru și o presiune maxim admisibilă care nu depășește 7 bari;s) echipamentelor care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, cu modificările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, aprobată prin Legea nr. 90/2012, și echipamentelor care intră sub incidența Codului maritim internațional pentru transportul mărfurilor periculoase și a Convenției privind Aviația Civilă Internațională;t) caloriferelor și conductelor din sistemele de încălzire cu apă caldă;u) recipientelor care trebuie să conțină lichide la care presiunea gazului aflat deasupra lichidului nu depășește 0,5 bari.  +  Articolul 2DefinițiiPentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:1. echipamente sub presiune - recipientele, conductele, accesoriile de siguranță și accesoriile sub presiune, inclusiv, dacă este cazul, elementele fixate la părțile solicitate la presiune, cum sunt flanșele, ștuțurile, racordurile, elementele de susținere, urechile pentru ridicare;2. recipient - o incintă proiectată și fabricată pentru a conține fluide sub presiune, inclusiv elementele care sunt atașate acestuia în mod direct până la dispozitivul prevăzut pentru racordarea cu alte echipamente; un recipient poate avea unul sau mai multe compartimente;3. conducte - elemente tubulare destinate transportului fluidelor, atunci când sunt racordate în vederea integrării într-un sistem sub presiune; acestea cuprind țevi sau un sistem de țevi, instalații de țevi, fitinguri, compensatoarele de dilatare, furtunurile sau, dacă este cazul, alte componente rezistente la presiune; schimbătoarele de căldură formate din țevi și destinate răcirii sau încălzirii aerului sunt considerate conducte;4. accesorii de securitate - dispozitive destinate protejării echipamentelor sub presiune împotriva depășirii limitelor admisibile, inclusiv dispozitive de limitare directă a presiunii, cum ar fi ventilele de siguranță, dispozitivele cu discuri de rupere, tijele de flambaj, dispozitivele de siguranță comandate (CSPRS) și dispozitivele de limitare care determină fie acțiuni de corectare, fie închid sau închid și blochează, cum ar fi presostatele, termostatele ori nivostatele și dispozitivele de măsură, de control și de reglare care au un rol în ceea ce privește siguranța (SRMCR);5. accesorii sub presiune - dispozitivele care joacă un rol funcțional și care au o incintă pentru suprapresiune;6. ansamblu - grup de echipamente sub presiune asamblate de producător pentru a constitui o unitate integrată și funcțională;7. presiune - presiunea în raport cu presiunea atmosferică, adică presiunea la manometru. În consecință, o presiune în domeniul vacuumului este exprimată printr-o valoare negativă;8. presiune maxim admisibilă PS - presiunea maximă pentru care este proiectat echipamentul, specificată de producător și care se măsoară într-un loc specificat de acesta, respectiv fie locul unde sunt fixate dispozitivele de protecție și/sau de siguranță, fie în locul cel mai înalt al echipamentului ori, dacă acesta nu este adecvat, în oricare loc care este specificat;9. temperatură minim/maxim admisibilă TS - temperaturile minime și maxime pentru care este proiectat echipamentul, așa cum sunt specificate de producător;10. volum V - volumul interior al fiecărei incinte sub presiune, inclusiv volumul ștuțurilor până la prima sudură, exclusiv volumul componentelor interioare fixe;11. diametru nominal DN - mărime numerică a diametrului care este comună tuturor componentelor unui sistem de conducte, altele decât cele pentru care se indică diametrul exterior sau mărimea filetului; este un număr întreg care servește în scop de referință și care nu este strict legat de dimensiunile de fabricație; diametrul nominal este exprimat prin simbolul DN urmat de o mărime numerică;12. fluide - gazele, lichidele sau vaporii în stare pură, precum și amestecurile acestora; fluidele pot conține o suspensie de substanțe solide;13. asamblări nedemontabile - asamblări care pot fi demontate numai prin metode distructive;14. aprobare europeană de material - documentul tehnic care definește caracteristicile materialelor destinate utilizării repetate pentru fabricarea echipamentelor sub presiune, care nu fac obiectul unui standard armonizat;15. punere la dispoziție pe piață - furnizarea unui echipament sub presiune sau a unor ansambluri pentru distribuție sau utilizare pe piața din România ori din celelalte state membre ale Uniunii Europene în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;16. introducere pe piață - punerea la dispoziție pentru prima dată a unui echipament sub presiune sau a unor ansambluri pe piață în România ori în celelalte state membre ale Uniunii Europene;17. punere în funcțiune - prima utilizare a unui echipament sub presiune sau ansamblu de către utilizatorul său;18. producător - orice persoană fizică sau juridică ce fabrică un echipament sub presiune ori ansamblu sau pentru care se proiectează ori se fabrică acest echipament sau ansamblu și care comercializează echipamentul sub presiune ori ansamblul în cauză sub denumirea sau marca sa ori îl utilizează în scop propriu;19. reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;20. importator - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România ori în alt stat membru al Uniunii Europene, care introduce echipamente sub presiune sau ansambluri dintr-o țară terță pe piața din România ori pe piața dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;21. distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanțul de furnizare, alta decât producătorul ori importatorul, care pune la dispoziție pe piață echipamente sub presiune sau ansambluri;22. operatori economici - producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;23. specificație tehnică - document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească echipamentul sub presiune sau ansamblurile;24. standard armonizat - potrivit definiției prevăzute la art. 2 pct. 1 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului;25. acreditare - potrivit definiției prevăzute la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;26. organism național de acreditare - potrivit definiției prevăzute la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;27. evaluarea conformității - procesul prin care se demonstrează dacă au fost îndeplinite cerințele esențiale de securitate din prezenta hotărâre pentru un echipament sub presiune sau ansamblu;28. organism de evaluare a conformității - un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție;29. rechemare - orice măsură cu scopul de a returna un echipament sub presiune sau ansamblu care a fost pus deja la dispoziția consumatorilor sau a altor utilizatori;30. retragere - orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unui echipament sub presiune sau ansamblu din lanțul de furnizare;31. marcaj CE - marcajul prin care producătorul indică faptul că echipamentul sub presiune sau ansamblul este în conformitate cu cerințele aplicabile stabilite în legislația de armonizare a Uniunii Europene care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs;32. legislație de armonizare a Uniunii - orice legislație a Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor.  +  Articolul 3Punerea la dispoziție pe piață și punerea în funcțiune(1) Se admite punerea la dispoziție pe piață și punerea în funcțiune a echipamentelor sub presiune și ansamblurilor numai dacă acestea respectă prevederile prezentei hotărâri atunci când sunt instalate și întreținute corespunzător și utilizate conform destinației lor.(2) Autoritățile competente pot emite, dacă este necesar, reglementări care cuprind cerințe specifice pentru protecția persoanelor și, în special, a lucrătorilor care utilizează echipamente sub presiune sau ansambluri, cu condiția ca respectivele reglementări să nu conducă la modificarea unor astfel de echipamente și ansambluri, într-un mod care nu este specificat în prezenta hotărâre.(3) Cu ocazia târgurilor, expozițiilor, demonstrațiilor tehnice sau a altor evenimente similare, echipamentele sub presiune ori ansamblurile care nu sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri pot fi expuse, cu condiția ca un anunț vizibil să indice clar faptul că astfel de echipamente sub presiune sau ansambluri nu sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri și nu pot fi introduse pe piață și/sau puse în funcțiune dacă nu sunt aduse în stare de conformitate. În timpul demonstrațiilor tehnice se iau măsuri corespunzătoare de securitate pentru a se asigura protecția sănătății și a integrității fizice a persoanelor.  +  Articolul 4Cerințe tehnice(1) Următoarele echipamente sub presiune îndeplinesc cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1:a) recipientele, cu excepția celor menționate la lit. b), prevăzute pentru:(i) gaze, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori, precum și lichide a căror presiune de vapori, la temperatura maxim admisibilă, este mai mare de 0,5 bari la presiunea atmosferică normală (1.013 mbari) în următoarele limite:– pentru fluidele din grupa 1, dacă volumul este mai mare de 1 litru și produsul PS ·V este mai mare de 25 bari ·litru, precum și dacă presiunea PS este mai mare de 200 bari (anexa nr. 2, tabelul 1);– pentru fluidele din grupa 2, dacă volumul este mai mare de 1 litru și produsul PS ·V este mai mare de 50 bari ·litru, precum și în cazul în care presiunea PS este mai mare de 1.000 bari, precum și toate extinctoarele portabile și buteliile pentru echipamentele de respirație (anexa nr. 2, tabelul 2);(ii) lichide a căror presiune de vapori, la temperatura maxim admisibilă, este mai mică sau egală cu 0,5 bari față de presiunea atmosferică normală (1.013 mbari), în următoarele limite:– pentru fluidele din grupa 1, dacă volumul este mai mare de 1 litru și produsul PS ·V este mai mare de 200 bari ·litru, precum și dacă presiunea PS este mai mare de 500 bari (anexa nr. 2, tabelul 3);– pentru fluidele din grupa 2, dacă presiunea PS este mai mare de 10 bari și produsul PS·V este mai mare de 10.000 bari ·litru, precum și dacă presiunea PS este mai mare de 1.000 bari (anexa nr. 2, tabelul 4); (la 25-09-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 679 din 21 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 25 septembrie 2017 ) b) echipamentele sub presiune cu arzător sau încălzite în alt mod la care există un pericol de supraîncălzire, prevăzute pentru producerea aburului ori a apei calde la o temperatură mai mare de 110°C, dacă volumul este mai mare de 2 litri, precum și toate oalele de gătit sub presiune (anexa nr. 2, tabelul 5);c) conductele prevăzute pentru:(i) gaze, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori, precum și lichide a căror presiune de vapori, la temperatura maxim admisibilă, este mai maremare de 0,5 bari față de presiunea atmosferică normală (1.013 mbari) în următoarele limite:– pentru fluidele din grupa 1, dacă DN este mai mare de 25 (anexa nr. 2, tabelul 6);– pentru fluidele din grupa 2, dacă DN este mai mare de 32 și produsul PS·DN este mai mare de 1.000 bari (anexa nr. 2, tabelul 7);(ii) lichide a căror presiune de vapori, la temperatura maxim admisibilă, este mai mică sau egală cu 0,5 bari față de presiunea atmosferică normală (1.013 mbari) în următoarele limite:– pentru fluidele din grupa 1, dacă DN este mai mare de 25 și produsul PS·DN este mai mare de 2.000 bari (anexa nr. 2, tabelul 8);– pentru fluidele din grupa 2, dacă PS este mai mare de 10 bari și DN este mai mare de 200 și dacă produsul PS·DN este mai mare de 5.000 bari (anexa nr. 2, tabelul 9); (la 25-09-2017, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 679 din 21 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 25 septembrie 2017 ) d) accesoriile de siguranță și accesoriile pentru reglarea presiunii destinate echipamentelor care intră sub incidența lit. a)-c), inclusiv când astfel de echipamente fac parte dintr-un ansamblu.(2) Următoarele ansambluri care conțin cel puțin un echipament sub presiune care intră sub incidența alin. (1) îndeplinesc cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1:a) ansamblurile prevăzute pentru producerea aburului și a apei calde la o temperatură mai mare de 110°C care conțin cel puțin un echipament sub presiune cu arzător sau încălzite în alt mod la care există un pericol de supraîncălzire;b) ansamblurile, altele decât cele prevăzute la lit. a), dacă producătorul intenționează să le pună la dispoziție pe piață și care sunt puse în funcțiune numai ca ansambluri.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), ansamblurile prevăzute pentru producerea apei calde la o temperatură egală sau mai mică de 110°C, alimentate manual cu combustibil solid și cu un produs PS●V mai mare de 50 bari●litru, satisfac cerințele esențiale de securitate prevăzute la pct. 2.10, 2.11, 3.4 și pct. 5 lit. a) și d) din anexa nr. 1.(4) Echipamentele sub presiune și ansamblurile ale căror caracteristici sunt mai mici sau egale cu limitele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) și la alin. (2) se proiectează și se fabrică în conformitate cu practicile inginerești pentru a asigura utilizarea lor în deplină siguranță. Echipamentele sub presiune și ansamblurile sunt însoțite de instrucțiuni de utilizare adecvate. Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții aplicabile din legislația de armonizare a Uniunii Europene care prevăd aplicarea acestuia, aceste echipamente sau ansamblurile nu poartă marcajul CE prevăzut la art. 18.  +  Articolul 5Libera circulație(1) Autoritatea de supraveghere a pieței nu poate interzice, restrânge sau împiedica, din motive legate de riscurile cauzate de presiune, punerea la dispoziție pe piață ori punerea în funcțiune, în condițiile stabilite de producător, a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor care respectă dispozițiile prezentei hotărâri.(2) Autoritatea de supraveghere a pieței nu poate, din motive legate de riscuri generate de presiune, să interzică, să restrângă sau să împiedice punerea la dispoziție pe piață ori punerea în funcțiune a unor echipamente sub presiune sau ansambluri care respectă prevederile art. 4 alin. (4).(3) Dacă Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului desemnează un inspectorat al utilizatorilor, în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 25, autoritatea de supraveghere a pieței nu poate, pentru riscuri generate de presiune, să interzică, să restrângă sau să împiedice introducerea pe piață ori punerea în funcțiune, în condițiile prevăzute la art. 16, a unor echipamente sub presiune sau ansambluri a căror conformitate a fost evaluată de un inspectorat al utilizatorilor desemnat de un alt stat membru în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 25 din Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune.(4) Pentru utilizarea corectă și sigură a echipamentelor sub presiune și a ansamblurilor, informațiile care figurează la pct. 3.3 și 3.4 din anexa nr. 1 trebuie furnizate în limba română.  +  Capitolul II Obligațiile operatorilor economici  +  Articolul 6Obligațiile producătorilor(1) În situația în care introduc pe piață sau utilizează în scopuri proprii echipamentele lor sub presiune ori ansamblurile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3), producătorii se asigură că ele au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.(2) În situația în care introduc pe piață sau utilizează în scopuri proprii echipamentele lor sub presiune ori ansamblurile prevăzute la art. 4 alin. (4), producătorii se asigură că ele au fost proiectate și fabricate în conformitate cu practicile inginerești.(3) Pentru echipamentele sub presiune sau ansamblurile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3), producătorii întocmesc documentația tehnică prevăzută în anexa nr. 3 și efectuează procedura relevantă de evaluare a conformității prevăzută la art. 14 sau dispun efectuarea acestei proceduri.(4) În cazul în care s-a demonstrat conformitatea echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3) cu cerințele aplicabile prin procedura prevăzută la alin. (3), producătorii întocmesc o declarație UE de conformitate și aplică marcajul CE.(5) Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația UE de conformitate timp de cel puțin 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune sau a ansamblurilor.(6) Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie cu prevederile prezentei hotărâri. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile echipamentelor sub presiune ori ale ansamblurilor și modificările standardelor armonizate sau ale altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea unui echipament sub presiune ori a ansamblurilor, se iau în considerare în mod corespunzător.(7) Ori de câte ori este justificat de riscurile prezentate de un echipament sub presiune sau de un ansamblu, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor și a altor utilizatori, producătorii testează prin eșantionare echipamentele sub presiune și ansamblurile puse la dispoziție pe piață, investighează și, dacă este necesar, țin un registru de reclamații cu echipamente sub presiune ori ansambluri conforme și rechemări ale unor astfel de echipamente și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.(8) Producătorii se asigură de faptul că pe echipamentele lor sub presiune sau ansambluri este marcat tipul, lotul ori numărul de serie sau alt element care permite identificarea lor ori, dacă dimensiunea sau natura echipamentului ori a ansamblului nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informația solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul.(9) Producătorii indică pe echipamentele sub presiune sau pe ansamblu denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată ori marca lor înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori într-un document care însoțește echipamentul sau ansamblul. Adresa indică un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact trebuie să fie în limba română.(10) Producătorii se asigură că echipamentele sub presiune sau ansamblurile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3) sunt însoțite de instrucțiuni și de informații privind securitatea, în conformitate cu pct. 3.3 și 3.4 din anexa nr. 1, în limba română. Instrucțiunile și informațiile privind securitatea trebuie să fie clare, ușor de înțeles și inteligibile.(11) Producătorii se asigură că echipamentele sub presiune sau ansamblurile prevăzute la art. 4 alin. (4) sunt însoțite de instrucțiuni și de informații privind securitatea, în conformitate cu art. 4 alin. (4), redactate în limba română. Instrucțiunile și informațiile privind securitatea trebuie să fie clare, ușor de înțeles și inteligibile.(12) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un echipament sub presiune ori un ansamblu pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul echipament sub presiune sau respectivul ansamblu în conformitate, pentru a-l retrage ori pentru a-l rechema, după caz. În cazul în care echipamentul sub presiune sau ansamblul prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieței, oferind informații detaliate, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.(13) Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea autorității de supraveghere a pieței, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, redactate în limba română, pentru a demonstra conformitatea echipamentului sub presiune sau a ansamblului cu prevederile prezentei hotărâri. Informațiile și documentația respective pot fi furnizate pe suport hârtie sau în format electronic. Producătorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune ori de ansamblurile pe care aceștia le-au introdus pe piață.  +  Articolul 7Reprezentanți autorizați(1) Un producător poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat. Obligațiile stabilite la art. 6 alin. (1) și (2) și obligația de a întocmi documentația tehnică prevăzută la art. 6 alin. (3) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.(2) Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:a) să mențină declarația UE de conformitate și documentația tehnică la dispoziția autorității de supraveghere a pieței pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor sub presiune sau a ansamblului;b) în urma unei cereri motivate din partea autorității de supraveghere a pieței, să furnizeze acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea echipamentului sub presiune sau a ansamblului;c) să coopereze cu autoritatea de supraveghere a pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor reprezentate de echipamentele sub presiune sau ansamblurile acoperite de mandatul reprezentantului autorizat.  +  Articolul 8Obligațiile importatorilor(1) Importatorii introduc pe piață numai echipamente sub presiune sau ansambluri conforme.(2) Înainte de introducerea pe piață a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3), importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității în conformitate cu art. 14 a fost îndeplinită de către producător. Aceștia se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică, că echipamentele sub presiune sau ansamblurile poartă marcajul CE și sunt însoțite de instrucțiuni și informații privind securitatea în conformitate cu pct. 3.3 și 3.4 din anexa nr. 1, și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la art. 6 alin. (8) și (9).(3) Înainte de introducerea pe piață a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor prevăzute la art. 4 alin. (4), importatorii se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică și că echipamentele sub presiune sau ansamblurile sunt însoțite de instrucțiuni de utilizare adecvate și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la art. 6 alin. (8) și (9).(4) Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că un echipament sub presiune sau un ansamblu nu este conform cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, acesta nu introduce echipamentul sub presiune sau ansamblul pe piață înainte ca el să fie adus în conformitate. Atunci când echipamentul sub presiune ori ansamblul prezintă un risc, importatorul informează producătorul și autoritatea de supraveghere a pieței în acest sens.(5) Importatorii indică denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați pe echipamentul sub presiune ori pe ansamblu sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul ori ansamblul. Datele de contact trebuie să fie în limba română.(6) Importatorii se asigură că echipamentele sub presiune sau ansamblurile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3) sunt însoțite de instrucțiuni și de informații privind securitatea, în conformitate cu pct. 3.3 și 3.4 din anexa nr. 1, redactate în limba română.(7) Importatorii se asigură că echipamentele sub presiune sau ansamblurile prevăzute la art. 4 alin. (4) sunt însoțite de instrucțiuni și informații privind securitatea, redactate în limba română.(8) Importatorii se asigură că, atât timp cât un echipament sub presiune sau un ansamblu prevăzut la art. 4 alin. (1)-(3) se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare ori de transport nu periclitează conformitatea sa cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.(9) Ori de câte ori este justificat de riscurile prezentate de un echipament sub presiune sau de un ansamblu, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor și a altor utilizatori, importatorii testează prin eșantionare echipamentele sub presiune și ansamblurile puse la dispoziție pe piață, investighează și, dacă este necesar, țin un registru de reclamații cu echipamente sub presiune ori ansambluri neconforme și rechemări ale unor astfel de echipamente și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.(10) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un echipament sub presiune sau un ansamblu pe care l-a introdus pe piață nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul echipament sub presiune în conformitate, pentru a-l retrage ori pentru a-l rechema, după caz. În cazul în care echipamentul sub presiune sau ansamblul prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieței, indicând detalii, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.(11) Importatorii păstrează o copie a declarației UE de conformitate la dispoziția autorității de supraveghere a pieței pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune sau a ansamblului și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestei autorități, la cerere.(12) Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea autorității de supraveghere a pieței, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, redactată în limba română, pentru a demonstra conformitatea echipamentului sub presiune sau a ansamblului. Informațiile și documentația respective pot fi furnizate pe suport hârtie sau în format electronic. Importatorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune sau de ansamblurile pe care aceștia le-au introdus pe piață.  +  Articolul 9Obligațiile distribuitorilor(1) Înainte de a pune la dispoziție pe piață echipamentele sub presiune sau ansamblurile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3), distribuitorii verifică dacă echipamentul sub presiune poartă marcajul CE, dacă acesta este însoțit de documentația necesară și de instrucțiuni și informații privind securitatea, redactate în limba română, în conformitate cu anexa nr. 1, pct. 3.3 și 3.4, și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la art. 6 alin. (8) și (9) și, respectiv, la art. 8 alin. (5).(2) Dacă distribuitorul consideră sau are motive să creadă că un echipament sub presiune ori un ansamblu nu este conform cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, acesta nu poate pune la dispoziție pe piață echipamentul sub presiune sau ansamblul înainte ca el să fie adus în conformitate. Atunci când echipamentul sub presiune sau ansamblul prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul ori importatorul în acest sens, precum și autoritatea de supraveghere a pieței.(3) Înainte de a pune la dispoziție pe piață echipamentul sub presiune sau ansamblul prevăzut la art. 4 alin. (4), distribuitorii verifică dacă echipamentul sub presiune ori ansamblul în cauză este însoțit de instrucțiuni de utilizare adecvate, redactate în limba română, și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la art. 6 alin. (8) și (9) și, respectiv, la art. 8 alin. (5).(4) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un echipament sub presiune sau un ansamblu prevăzut la art. 4 alin. (1)-(3) se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea sa cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.(5) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentul sub presiune ori ansamblul pe care l-au pus la dispoziție pe piață nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri se asigură că sunt luate măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul echipament sau ansamblu în conformitate, pentru a-l retrage ori pentru a-l rechema, după caz. În cazul în care echipamentul sub presiune sau ansamblul prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieței, oferind informații detaliate, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.(6) Distribuitorii, în urma unei cereri motivate din partea autorității de supraveghere a pieței, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea echipamentului sub presiune sau a ansamblului. Informațiile și documentația respective pot fi furnizate pe suport hârtie sau în format electronic. Distribuitorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune de eliminare a riscurilor prezentate de echipamentul sub presiune sau de ansamblul pe care l-au pus la dispoziție pe piață.  +  Articolul 10Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilorUn importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei hotărâri și este supus obligațiilor ce revin producătorului în temeiul art. 6, atunci când:a) introduce pe piață un echipament sub presiune sau un ansamblu sub denumirea ori marca sa; saub) modifică un echipament sub presiune sau un ansamblu deja introdus pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu cerințele prezentei hotărâri.  +  Articolul 11Identificarea operatorilor economici(1) Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritatea de supraveghere a pieței datele de identificare ale:a) oricărui operator economic care le-a furnizat un echipament sub presiune sau un ansamblu;b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un echipament sub presiune sau un ansamblu.(2) Operatorii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la alin. (1) timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat echipamentul sub presiune sau ansamblul și timp de 10 ani după ce au furnizat echipamentul sub presiune ori ansamblul.  +  Capitolul III Conformitatea și clasificarea echipamentelor sub presiune și ale ansamblurilor  +  Articolul 12Prezumția de conformitate(1) Se consideră că echipamentele sub presiune sau ansamblurile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3) sunt conforme cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 atunci când sunt conforme cu prevederile standardelor române și/sau ale standardelor naționale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă standarde armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau cu părți ale acestora.(2) Lista standardelor române care adoptă standardele armonizate, prevăzute la alin. (1), ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se elaborează și se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerțului și turismului, se actualizează periodic și se publică în Monitorul Oficial al României.(3) Se consideră că materialele utilizate pentru producerea echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor sunt conforme cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, atunci când sunt conforme cu aprobările europene de materiale ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  +  Articolul 13Clasificarea echipamentelor sub presiune(1) Echipamentele sub presiune prevăzute la art. 4 alin. (1) sunt clasificate în categorii în conformitate cu anexa nr. 2, în funcție de creșterea nivelului de pericol. În scopul realizării acestei clasificări, fluidele se împart în următoarele două grupe:a) grupa 1, care cuprinde substanțe și amestecuri, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 7 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, care sunt clasificate ca fiind periculoase în conformitate cu clasele de pericol fizic sau pentru sănătate prevăzute în părțile 2 și 3 ale anexei nr. 1 la regulamentul respectiv:(i) explozivi instabili sau explozivi din diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 și 1.5;(ii) gaze inflamabile, categoriile 1 și 2;(iii) gaze oxidante, categoria 1;(iv) lichide inflamabile, categoriile 1 și 2;(v) lichide inflamabile, categoria 3, atunci când temperatura maxim admisibilă este mai mare decât punctul de aprindere;(vi) solide inflamabile, categoriile 1 și 2;(vii) substanțe și amestecuri autoreactive, tipurile A-F;(viii) lichide piroforice, categoria 1;(ix) solide piroforice, categoria 1;(x) substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile în contact cu apa, categoriile 1, 2 și 3;(xi) lichide oxidante, categoriile 1, 2 și 3;(xii) solide oxidante, categoriile 1, 2 și 3;(xiii) peroxizi organici, tipurile A-F;(xiv) toxicitate orală acută, categoriile 1 și 2;(xv) toxicitate dermică acută, categoriile 1 și 2;(xvi) toxicitate inhalatorie acută, categoriile 1, 2 și 3;(xvii) toxicitate asupra unui organ-țintă specific - o singură expunere, categoria 1.Grupa 1 include și substanțe și amestecuri conținute de echipamentele sub presiune cu o temperatură maximă admisibilă TS care depășește punctul de aprindere al fluidului;b) grupa 2, care cuprinde substanțele și amestecurile care nu sunt prevăzute la lit. a).(2) În cazul în care un recipient este constituit din mai multe incinte, recipientul este clasificat în categoria cea mai severă care se poate aplica unei incinte luate individual. Dacă într-o incintă se află fluide diferite, clasificarea se face în funcție de fluidul care impune categoria cea mai severă.  +  Articolul 14Procedurile de evaluare a conformității(1) Procedurile de evaluare a conformității aplicabile unui echipament sub presiune sunt stabilite în funcție de categoria, astfel cum este aceasta prevăzută la art. 13, în care este clasificat echipamentul.(2) Procedurile de evaluare a conformității care se aplică pentru diferite categorii de echipamente sub presiune sunt următoarele:a) categoria I:– modulul A;b) categoria II:– modulul A2;– modulul D1;– modulul E1;c) categoria III:– modulele B (tip de proiect) + D;– modulele B (tip de proiect) + F;– modulele B (tip de producție) + E;– modulele B (tip de producție) + C2;– modulul H;d) categoria IV:– modulele B (tip de producție) + D;– modulele B (tip de producție) + F;– modulul G;– modulul H1.Procedurile de evaluare a conformității sunt stabilite în anexa nr. 3.(3) Echipamentele sub presiune fac obiectul unei proceduri de evaluare a conformității, la alegerea producătorului, în conformitate cu categoria în care sunt clasificate acestea. Producătorul poate, de asemenea, să aleagă aplicarea unei proceduri prevăzute pentru o categorie mai severă în măsura în care ea există.(4) În cadrul procedurilor privind asigurarea calității pentru echipamentele sub presiune din categoriile III și IV prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii) prima liniuță și art. 4 alin. (1) lit. b), organismul notificat, cu ocazia efectuării vizitelor inopinate, prelevă un eșantion din echipament din spațiile de producție sau de depozitare pentru a efectua sau pentru a dispune efectuarea evaluării finale prevăzute în anexa nr. 1 pct. 3.2. În acest scop, producătorul informează organismul notificat cu privire la proiectul de program de producție. Organismul notificat efectuează cel puțin două vizite în primul an de fabricație. Frecvența vizitelor ulterioare este stabilită de organismul notificat pe baza criteriilor prevăzute la pct. 4.4 din modulele D, E și H și la pct. 5.4 din modulul H1.(5) În cazul producerii în regim de unicat a recipientelor și a echipamentelor sub presiune din categoria III prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) în cadrul procedurii din modulul H, organismul notificat efectuează sau dispune efectuarea evaluării finale prevăzute în anexa nr. 1 pct. 3.2 pentru fiecare unitate de produs. În acest scop, producătorul comunică organismului notificat proiectul programului de producție.(6) Ansamblurile prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3) fac obiectul unei proceduri globale de evaluare a conformității care cuprinde următoarele evaluări:a) evaluarea individuală a fiecărui echipament sub presiune care intră în componența ansamblului, prevăzut la art. 4 alin. (1), care nu a fost supus unei proceduri de evaluare a conformității anterior includerii în ansamblu și care nu poartă un marcaj CE separat; procedura de evaluare este stabilită în funcție de categoria fiecărui echipament sub presiune;b) evaluarea integrării componentelor în ansamblu în conformitate cu anexa nr. 1 pct. 2.3, 2.8 și 2.9, care este determinată de categoria cea mai severă aplicabilă echipamentelor respective, alta decât cea aplicabilă oricăror accesorii de securitate;c) evaluarea protecției ansamblului împotriva depășirii limitelor admisibile de funcționare în conformitate cu anexa nr. 1 pct. 2.10 și 3.2.3 este efectuată în funcție de categoria cea mai severă care se aplică echipamentului de protejat.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1)-(6), în cazuri justificate, autoritatea de supraveghere a pieței poate permite punerea la dispoziție pe piață și punerea în funcțiune, pe teritoriul României, a unor echipamente sub presiune individuale și ansambluri prevăzute la art. 2 pentru care nu au fost aplicate procedurile prevăzute la alin. (1)-(6) și care sunt utilizate în scopuri experimentale.----------Alin. (7) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 561 din 3 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 10 august 2016.(8) Documentele și corespondența privind procedurile de evaluare a conformității se redactează în limba română.  +  Articolul 15Aprobarea europeană de materiale(1) Aprobarea europeană de materiale este eliberată, la cererea unuia sau mai multor producători de materiale sau de echipamente, de către unul dintre organismele notificate prevăzute la art. 20 și desemnate în mod special pentru această misiune. Organismul notificat definește și efectuează sau dispune efectuarea examinărilor și încercărilor adecvate pentru certificarea conformității tipurilor de materiale cu cerințele corespunzătoare din prezenta hotărâre. Pentru materialele în cazul cărora s-a dovedit, înainte de data de 29 noiembrie 1999, că utilizarea nu comportă riscuri, organismul notificat ia în considerare informațiile existente pentru a certifica această conformitate.(2) Înainte de a elibera o aprobare europeană de materiale, organismul notificat informează Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, statele membre ale Uniunii Europene și Comisia Europeană, transmițându-le informațiile corespunzătoare. În termen de 3 luni de la primirea informației, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, Comisia Europeană sau orice alt stat membru pot face observații, expunându-și motivele. Organismul notificat poate elibera aprobarea europeană de materiale ținând cont de observațiile prezentate de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, un stat membru sau Comisia Europeană.(3) Organismul notificat transmite o copie a aprobării europene de materiale Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, statelor membre ale Uniunii Europene, organismelor notificate și Comisiei Europene.(4) Organismul notificat care a eliberat aprobarea europeană de materiale retrage această aprobare atunci când constată că aceasta nu ar fi trebuit eliberată sau atunci când există un standard armonizat privind tipul de material respectiv. Acesta informează imediat Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, organismele notificate, statele membre ale Uniunii Europene și Comisia Europeană cu privire la orice retragere a unei aprobări.  +  Articolul 16Inspectoratul utilizatorilor(1) Prin excepție de la prevederile referitoare la sarcinile îndeplinite de organismele notificate, utilizatorii de echipamente sub presiune și ansambluri pot introduce pe piață și pot pune în funcțiune echipamente sub presiune sau ansambluri a căror conformitate cu cerințele esențiale de securitate a fost evaluată de către un inspectorat al utilizatorilor desemnat potrivit prevederilor alin. (8).(2) La echipamentele sub presiune și ansamblurile a căror conformitate a fost evaluată de către un inspectorat al utilizatorilor nu se aplică marcajul "CE".(3) Echipamentele sub presiune sau ansamblurile prevăzute la alin. (1) nu pot fi utilizate decât în întreprinderile aparținând grupului din care face parte inspectoratul.(4) Grupul aplică o politică comună de securitate în ceea ce privește specificațiile tehnice de proiectare, de producție, de control, de întreținere și de utilizare a echipamentelor sub presiune și a ansamblurilor.(5) Inspectoratele utilizatorilor lucrează exclusiv pentru grupul din care fac parte.(6) Procedurile care se aplică în cazul evaluării conformității de către inspectoratele utilizatorilor sunt modulele A2, C2, F și G, prevăzute în anexa nr. 3.(7) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului notifică celorlalte state membre și Comisiei Europene inspectoratele utilizatorilor pe care le-au autorizat, sarcinile pentru care au fost desemnate acestea, precum și, pentru fiecare dintre ele, lista întreprinderilor care îndeplinesc cerințele prevăzute la alin. (3) și (4).(8) Pentru desemnarea inspectoratelor utilizatorilor, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului aplică cerințele prevăzute la art. 25 și verifică dacă grupul din care face parte inspectoratul pune în aplicare cerințele prevăzute la alin. (4).  +  Articolul 17Declarația UE de conformitate(1) Declarația UE de conformitate atestă faptul că a fost demonstrată îndeplinirea cerințelor esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1(2) Declarația UE de conformitate se întocmește după modelul prevăzut în anexa nr. 4, conține elementele specificate în procedurile relevante de evaluare a conformității prevăzute în anexa nr. 3 și se actualizează ori de câte ori este cazul.(3) Declarația UE de conformitate pentru echipamentele sub presiune sau ansamblurile puse la dispoziție pe piață în România se redactează sau se traduce, după caz, în limba română.(4) În cazul în care un echipament sub presiune sau un ansamblu intră sub incidența mai multor acte ale Uniunii Europene prin care se solicită o declarație UE de conformitate, se întocmește o singură declarație UE de conformitate în legătură cu toate aceste acte ale Uniunii Europene. Declarația respectivă conține identificarea actelor în cauză ale Uniunii Europene, inclusiv referințele de publicare ale acestora.(5) Prin întocmirea declarației UE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentului sub presiune sau a ansamblului cu cerințele stabilite în prezenta hotărâre.  +  Articolul 18Principii generale ale marcajului CEMarcajul CE face obiectul principiilor generale prevăzute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.  +  Articolul 19Cerințe pentru aplicarea marcajului CE(1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe oricare dintre următoarele:a) pe fiecare echipament sub presiune prevăzut la art. 4 alin. (1) sau pe plăcuța sa cu date;b) pe fiecare ansamblu prevăzut la art. 4 alin. (2) și (3) sau pe plăcuța sa cu date.În cazul în care aplicarea nu este posibilă sau nu este justificată din considerente ținând de natura echipamentului sau a ansamblului, marcajul CE se aplică pe ambalaj și pe documentele de însoțire.(2) Echipamentul sau ansamblul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie fabricat complet sau să se afle într-un stadiu de fabricație care să permită verificarea finală, astfel cum aceasta este prevăzută la pct. 3.2 din anexa nr. 1.(3) Nu este necesară aplicarea marcajului CE individual pe fiecare echipament sub presiune care compune un ansamblu. Echipamentele individuale sub presiune care poartă deja marcajul CE continuă să își păstreze marcajul atunci când sunt montate într-un ansamblu.(4) Marcajul CE se aplică înainte ca echipamentul sub presiune sau ansamblul să fie introdus pe piață.(5) Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care un astfel de organism este implicat în faza de control a producției. Numărul de identificare a organismului notificat se aplică de către organismul notificat sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător ori reprezentantul său autorizat.(6) Marcajul CE și, după caz, numărul de identificare prevăzut la alin. (5) pot fi urmate de orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.  +  Capitolul IV Notificarea organismelor de evaluare a conformității  +  Articolul 20NotificareMinisterul Economiei, Comerțului și Turismului notifică Comisiei Europene și celorlalte state membre organismele notificate și inspectoratele utilizatorilor autorizate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformității, în conformitate cu art. 14, 15 sau 16, și organizațiile de terță parte pe care le recunosc pentru efectuarea sarcinilor prevăzute în anexa nr. 1, pct. 3.1.2 și 3.1.3.  +  Articolul 21Autoritatea de notificare(1) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului este autoritatea de notificare responsabilă de instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, a organizațiilor de terță parte recunoscute și a inspectoratelor utilizatorilor, inclusiv privind conformitatea cu prevederile art. 27.(2) Evaluarea și monitorizarea prevăzute la alin. (1) sunt efectuate de către un organism național de acreditare în sensul și potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008.----------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 561 din 3 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 10 august 2016.  +  Articolul 22Cerințe privind autoritatea de notificare(1) Autoritatea de notificare funcționează astfel încât să evite apariția conflictelor de interese cu organismele de evaluare a conformității.(2) Autoritatea de notificare este organizată și funcționează astfel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale.(3) Autoritatea de notificare este organizată astfel încât fiecare decizie cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformității să fie luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.(4) Autoritatea de notificare nu oferă și nu prestează activități pe care le prestează organismele de evaluare a conformității și nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale.(5) Autoritatea de notificare garantează confidențialitatea informațiilor obținute.(6) Autoritatea de notificare are la dispoziție personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale.  +  Articolul 23Obligația de informare a autorității de notificareMinisterul Economiei, Comerțului și Turismului informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, a organizațiilor de terță parte recunoscute și a inspectoratelor utilizatorilor și în legătură cu orice modificări ale acestora.  +  Articolul 24Cerințe cu privire la organismele notificate și la organizațiile de terță parte recunoscute(1) Pentru a fi notificat, un organism notificat sau o organizație de terță parte recunoscută trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la alin. (2)-(18).(2) Organismul de evaluare a conformității se înființează potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și are personalitate juridică.----------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 561 din 3 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 10 august 2016.(3) Organismul de evaluare a conformității este un organism de terță parte, independent de organizația sau de echipamentul sub presiune ori de ansamblul pe care îl evaluează. Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea ori întreținerea echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.(4) Organismul de evaluare a conformității, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu trebuie să fie proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor pe care le evaluează și nici reprezentant al vreuneia dintre acele părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea unor astfel de echipamente în scopuri personale.(5) Organismul de evaluare a conformității, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu sunt direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea ori întreținerea echipamentului sub presiune sau a ansamblului respectiv și nu reprezintă părțile angajate în activitățile respective.(6) Organismul de evaluare a conformității, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați.(7) Prevederile alin. (5) și (6) se aplică în special serviciilor de consultanță.(8) Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea ori imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.(9) Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și nu trebuie să fie supuse presiunilor și stimulentelor, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activități.(10) Organismul de evaluare a conformității îndeplinește toate sarcinile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite potrivit prevederilor art. 14 și 15 sau ale pct. 3.1.2 și 3.1.3 din anexa nr. 1 și pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele sarcini sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.(11) De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de echipament sub presiune pentru care este notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție:a) personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformității;b) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Organismul de evaluare a conformității trebuie să dispună de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între sarcinile îndeplinite ca organism de evaluare a conformității și alte activități;c) procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.(12) Organismul de evaluare a conformității trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuțiile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și trebuie să aibă acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.(13) Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să dețină următoarele:a) o pregătire tehnică și profesională solidă care să acopere toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;b) cunoștințe satisfăcătoare ale cerințelor evaluărilor pe care le realizează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;c) cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, a standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația de armonizare a Uniunii Europene și din legislația națională;d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.(14) Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului cu funcții superioare de conducere al acestora și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să fie garantată.(15) Remunerația personalului cu funcții superioare de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.(16) Organismele de evaluare a conformității trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă.(17) Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale potrivit prevederilor art. 14 și 15 ori ale pct. 3.1.2 și 3.1.3 din anexa nr. 1 sau a oricărei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare a acestora, excepție făcând relația cu autoritatea competentă și cu autoritatea de supraveghere a pieței. Drepturile de proprietate intelectuală sunt protejate.(18) Organismele de evaluare a conformității participă sau se asigură că personalul lor responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității este informat în legătură cu activitățile de standardizare relevante și cu activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul legislației de armonizare relevante a Uniunii Europene și pun în aplicare, ca orientare generală, deciziile și documentele administrative rezultate în urma activității acelui grup.  +  Articolul 25Cerințe cu privire la inspectoratele utilizatorilor(1) Pentru a fi notificat, un inspectorat al utilizatorilor trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la alin. (2)-(17).(2) Inspectoratul utilizatorilor se înființează în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și are personalitate juridică.(3) Inspectoratul utilizatorilor are o structură organizatorică proprie și dispune de metode de raportare în cadrul grupului din care face parte care garantează și demonstrează imparțialitatea acestuia.(4) Inspectoratul utilizatorilor, personalul său cu funcții superioare de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu trebuie să fie proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere a echipamentelor sub presiune ori a ansamblurilor pe care le evaluează și nici reprezentant autorizat al vreuneia dintre acele părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor evaluate care sunt necesare pentru operațiunile inspectoratului utilizatorilor sau utilizarea unor astfel de echipamente în scopuri personale.(5) Inspectoratul utilizatorilor, personalul său cu funcții superioare de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu sunt direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea ori întreținerea echipamentului sub presiune sau a ansamblului respectiv și nu reprezintă părțile angajate în activitățile respective.(6) Inspectoratul utilizatorilor, personalul său cu funcții superioare de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați.(7) Prevederile alin. (5) și (6) se aplică în special serviciilor de consultanță.(8) Inspectoratele utilizatorilor și personalul acestora realizează activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și nu trebuie să fie supuse presiunilor și stimulentelor, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activități.(9) Inspectoratul utilizatorilor este capabil să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite prin art. 16 și pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele sarcini sunt îndeplinite de către inspectoratul utilizatorilor sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.(10) De fiecare dată, pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de echipament sub presiune pentru care este notificat, inspectoratul utilizatorilor are la dispoziție:a) personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformității;b) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Inspectoratul utilizatorilor dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între sarcinile îndeplinite ca inspectorat al utilizatorilor și alte activități;c) procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.(11) Inspectoratele utilizatorilor dispun de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și au acces la toate echipamentele sau bazele materiale necesare.(12) Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să dețină următoarele:a) o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;b) cunoștințe satisfăcătoare ale cerințelor evaluărilor pe care le realizează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;c) cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, a standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația de armonizare a Uniunii Europene și din legislația națională;d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.(13) Imparțialitatea inspectoratelor utilizatorilor, a personalului cu funcții superioare de conducere al acestora și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să fie garantată. Inspectoratele utilizatorilor nu trebuie să se implice în niciun fel de activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de inspecție.(14) Remunerația personalului cu funcții superioare de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul inspectoratului utilizatorilor nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.(15) Inspectoratele utilizatorilor încheie o asigurare de răspundere civilă, cu excepția cazului în care această răspundere este asumată de grupul din care fac parte.(16) Personalul inspectoratelor utilizatorilor păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul art. 16 sau al oricărei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare, excepție făcând relația cu autoritatea competentă sau cu autoritatea de supraveghere a pieței. Drepturile de proprietate intelectuală sunt protejate.(17) Inspectoratele utilizatorilor participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul legislației de armonizare relevante a Uniunii Europene sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul acestora este informat în legătură cu aceste activități și pune în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității acelui grup.  +  Articolul 26Prezumția de conformitate a organismelor de evaluare a conformitățiiÎn cazul în care un organism de evaluare a conformității demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele române și/sau în standardele naționale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă standardele armonizate sau în părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că organismul de evaluare a conformității se conformează cu cerințele prevăzute la art. 24 sau 25, în măsura în care acele standarde aplicabile acoperă aceste cerințe.  +  Articolul 27Filiale ale organismelor de evaluare a conformității și subcontractarea de către organismele de evaluare a conformității(1) În cazul în care subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, un organism notificat, un inspectorat al utilizatorilor sau o organizație de terță parte recunoscută se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele stabilite la art. 24 sau la art. 25 și informează Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului în acest sens.(2) Organismele notificate, inspectoratele utilizatorilor și organizațiile de terță parte recunoscute preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale oriunde ar fi acestea stabilite.(3) Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.(4) Organismele notificate, inspectoratele utilizatorilor și organizațiile de terță parte recunoscute pun la dispoziția Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și a activităților executate de către aceștia potrivit prevederilor art. 14-16 sau ale pct. 3.1.2 și 3.1.3 din anexa nr. 1.  +  Articolul 28Cererea de notificare(1) Pentru a fi notificat, organismul de evaluare a conformității trebuie să depună o cerere de desemnare în vederea notificării la Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoțită de documentele prevăzute în ordinul ministrului autorității competente pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformității ce se notifică și notificarea la Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate.(3) Certificatul de acreditare prevăzut în ordinul ministrului autorității competente menționat la alin. (2) atestă că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la art. 24 sau la art. 25.  +  Articolul 29Procedura de notificare(1) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului notifică numai organismele de evaluare a conformității care îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 24 sau la art. 25.(2) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului desemnează prin ordin al ministrului organismele de evaluare a conformității prevăzute la art. 20, care se notifică. Aceste ordine se actualizează ori de câte ori este necesar.(3) Desemnarea prevăzută la alin. (2) se realizează în conformitate cu prevederile ordinului ministrului autorității competente prevăzut la art. 28 alin. (2).(4) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului notifică Comisia Europeană și celelalte state membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisia Europeană.(5) Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale echipamentului sub presiune în cauză și atestă competența necesară.(6) Organismele prevăzute la alin. (1) pot îndeplini activitățile unui organism notificat, ale unei organizații de terță parte recunoscute sau ale unui inspectorat al utilizatorilor numai dacă Comisia Europeană sau celelalte state membre nu au ridicat obiecții în termen de două săptămâni de la notificare. Numai un astfel de organism se consideră a fi un organism notificat, o organizație de terță parte recunoscută sau un inspectorat al utilizatorilor în sensul prezentei hotărâri.(7) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului notifică Comisiei Europene și celorlalte state membre orice modificări ulterioare relevante aduse notificării.  +  Articolul 30Modificări ale notificărilor(1) În cazul în care Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului constată sau este informat că un organism notificat sau o organizație de terță parte recunoscută nu mai satisface cerințele prevăzute la art. 24 sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului restricționează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor.(2) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului informează de îndată Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene despre măsurile prevăzute la alin. (1).(3) În cazul în care Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului constată sau este informat că un inspectorat al utilizatorilor nu mai satisface cerințele prevăzute la art. 25 sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului restricționează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor.(4) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului informează de îndată Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene despre măsurile prevăzute la alin. (3).(5) În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat, organizația de terță parte recunoscută sau inspectoratul utilizatorilor și-a încetat activitatea, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie procesate de un alt organism notificat, organizație de terță parte recunoscută sau inspectorat al utilizatorilor, fie sunt puse la dispoziția Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului și autorității de supraveghere a pieței, la cererea acestora.  +  Articolul 31Contestarea competenței organismelor notificate, a organizațiilor de terță parte recunoscute și a inspectoratelor utilizatorilor(1) În cazurile în care Comisia Europeană investighează competența unui organism notificat, a unei organizații de terță parte recunoscute sau a unui inspectorat al utilizatorilor sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat, o organizație de terță parte recunoscută ori un inspectorat al utilizatorilor a cerințelor și a responsabilităților care le revin, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului prezintă acesteia, la cerere, toate informațiile care au fundamentat notificarea sau menținerea competenței organismului în cauză.(2) În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat, o organizație de terță parte recunoscută sau un inspectorat al utilizatorilor nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește cerințele pentru a fi notificat, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, la solicitarea acesteia, ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.  +  Articolul 32Obligații operaționale în sarcina organismelor notificate, a inspectoratelor utilizatorilor și a organizațiilor de terță parte recunoscute(1) Organismele notificate, inspectoratele utilizatorilor și organizațiile de terță parte recunoscute realizează evaluări ale conformității, cu respectarea sarcinilor de evaluare a conformității prevăzute la art. 14-16 sau la pct. 3.1.2 și 3.1.3 din anexa nr. 1.(2) Evaluările conformității sunt realizate în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici.(3) Organismele de evaluare a conformității își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de:a) dimensiunea unei întreprinderi;b) domeniul de activitate și structura întreprinderii;c) gradul de complexitate a tehnologiei echipamentului sub presiune sau a ansamblului în cauză;d) caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.(4) În același timp, organismele de evaluare a conformității trebuie să respecte gradul de rigoare și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea echipamentului sub presiune cu cerințele prezentei hotărâri.(5) În cazul în care un organism de evaluare a conformității constată că cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 sau în standardele armonizate corespunzătoare sau alte specificații tehnice nu au fost îndeplinite de un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite un certificat de conformitate.(6) În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării certificatului, un organism de evaluare a conformității constată că un echipament sub presiune nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar.(7) În cazul în care nu sunt luate măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul de evaluare a conformității restricționează, suspendă sau retrage certificatul, după caz.  +  Articolul 33Căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate, a organizațiilor de terță parte recunoscute și a inspectoratelor utilizatorilorRENAR se asigură că există căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate, ale organizațiilor de terță parte recunoscute și ale inspectoratelor utilizatorilor.  +  Articolul 34Obligații de informare în sarcina organismelor notificate, a organizațiilor de terță parte recunoscute și a inspectoratelor utilizatorilor(1) Organismele notificate, organizațiile de terță parte recunoscute și inspectoratele utilizatorilor informează Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului în legătură cu:a) orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a certificatelor;b) orice circumstanțe care afectează domeniul aferent notificării sau condițiile notificării;c) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității desfășurate, primită de la autoritatea de supraveghere a pieței;d) la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activități transfrontaliere și subcontractare.(2) Organismele notificate, organizațiile de terță parte recunoscute și inspectoratele utilizatorilor, notificate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, oferă tuturor organismelor notificate la nivelul Uniunii Europene, în conformitate cu Directiva 2014/68/UE, care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității, vizând aceleași echipamente sub presiune, informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformității și, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.  +  Articolul 35Schimbul de experiență(1) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului participă la schimbul de experiență dintre autoritățile naționale ale statelor membre referitor la politica privind notificarea, organizat de Comisia Europeană.(2) Organismele notificate în temeiul prezentei hotărâri participă la activitatea grupului/grupurilor sectoriale ale organismelor de evaluare a conformității notificate la nivel european, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați.  +  Capitolul V Supravegherea pieței și procedura de salvgardare  +  Articolul 36Art. 15 alin. (3) și art. 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică echipamentelor sub presiune și ansamblurilor prevăzute la art. 1 alin. (1).  +  Articolul 37(1) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței are suficiente motive să considere că un echipament sub presiune sau un ansamblu care intră sub incidența prezentei hotărâri prezintă un risc pentru sănătatea ori securitatea persoanelor sau pentru animalele domestice ori pentru bunuri, aceasta efectuează o evaluare cu privire la echipamentul sub presiune sau ansamblul în cauză, acoperind toate cerințele relevante stabilite în prezenta hotărâre. Operatorii economici implicați cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieței în acest scop, dacă este necesar.(2) În cazul în care, pe parcursul evaluării prevăzute la alin. (1), autoritatea de supraveghere a pieței constată că echipamentul sau ansamblul nu este conform cu cerințele stabilite în prezenta hotărâre, aceasta solicită de îndată operatorului economic respectiv să ia toate măsurile corective corespunzătoare pentru a aduce echipamentul sub presiune sau ansamblul în conformitate cu cerințele respective, să retragă echipamentul ori ansamblul de pe piață sau să îl recheme într-un interval de timp rezonabil, în funcție de natura riscului, stabilită de autoritatea de supraveghere a pieței.(3) Autoritatea de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în legătură cu măsurile luate.(4) Prevederile art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor prevăzute la alin. (2).(5) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul național, aceasta informează Comisia Europeană, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-a solicitat din partea operatorului economic.(6) Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse toate măsurile corective corespunzătoare în ceea ce privește totalitatea echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață pe teritoriul Uniunii Europene.(7) În cazul în care operatorul economic în cauză nu ia măsuri corective corespunzătoare în termenul prevăzut la alin. (2), autoritatea de supraveghere a pieței ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a limita punerea la dispoziție a echipamentului sau a ansamblului pe piața națională, pentru a retrage echipamentul sau ansamblul de pe piață ori pentru a-l rechema.(8) Autoritatea de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia Europeană, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului și celelalte state membre cu privire la măsurile luate conform prevederilor alin. (7).(9) Informațiile prevăzute la alin. (8) includ toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica echipamentele sau ansamblurile neconforme, originea echipamentului sau a ansamblului, natura neconformității constatate și riscul implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic în cauză.(10) Autoritatea de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații:a) echipamentul sau ansamblul nu îndeplinește cerințele cu privire la sănătatea sau la securitatea persoanelor sau cu privire la protecția animalelor domestice sau a bunurilor; orib) există deficiențe în ceea ce privește standardele armonizate prevăzute la art. 12 alin. (1) care conferă prezumția de conformitate.(11) Autoritățile care asigură supravegherea pieței din statele membre ale Uniunii Europene, altele decât statul membru care a inițiat procedura în temeiul prezentului articol, informează de îndată Comisia Europeană și celelalte state membre cu privire la măsurile luate și la informațiile suplimentare referitoare la neconformitatea echipamentului sau a ansamblului în cauză pe care le au la dispoziție și cu privire la obiecțiile lor, în caz de dezacord cu măsura națională luată.(12) În cazul în care, în termen de 3 luni de la primirea informațiilor prevăzute la alin. (8), niciun stat membru sau Comisia Europeană nu ridică obiecții cu privire la o măsură provizorie luată de autoritatea de supraveghere a pieței, măsura este considerată justificată.(13) Autoritatea de supraveghere a pieței se asigură că se iau de îndată măsuri restrictive corespunzătoare în legătură cu echipamentele sau ansamblurile în cauză, cum ar fi retragerea echipamentului sau a ansamblului de pe piață.  +  Articolul 38(1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la art. 37 alin. (6)-(8), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un alt stat membru ori în cazul în care Comisia Europeană consideră că o măsură națională contravine unui act normativ al Uniunii Europene, la inițiativa Comisiei Europene, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului și/sau autoritatea de supraveghere a pieței participă la consultările cu statele membre și cu operatorul ori operatorii economici relevanți și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia Europeană decide dacă măsura națională este justificată. Statelor membre și operatorului sau operatorilor economici li se aduce la cunoștință de către Comisia Europeană decizia acesteia.(2) În cazul în care măsura națională este considerată justificată, autoritatea de supraveghere a pieței adoptă măsurile necesare pentru a asigura retragerea de pe piață a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor neconforme și informează Comisia Europeană în consecință. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului retrage această măsură.  +  Articolul 39(1) În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu art. 37 alin. (1), autoritatea de supraveghere a pieței constată că, deși un echipament sub presiune sau un ansamblu este în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor ori pentru animalele domestice sau pentru bunuri, aceasta solicită operatorului economic respectiv:a) să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că echipamentul sau ansamblul în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc;b) să retragă echipamentul sau ansamblul de pe piață sau să îl recheme într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de autoritatea de supraveghere a pieței.(2) Operatorul economic se asigură că sunt luate măsuri corective pentru toate echipamentele sau ansamblurile pe care le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii Europene.(3) Autoritatea de supraveghere a pieței informează imediat Comisia Europeană și celelalte state membre. Informațiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica echipamentul sau ansamblul respectiv, originea și lanțul de furnizare aferent echipamentului ori ansamblului, natura riscului implicat, natura și durata măsurilor naționale luate.  +  Articolul 40(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 37, autoritatea de supraveghere a pieței solicită operatorului economic relevant să pună capăt neconformității constatate în cazul în care:a) marcajul CE a fost aplicat cu încălcarea prevederilor art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau ale art. 19 din prezenta hotărâre;b) marcajul CE nu a fost aplicat;c) numărul de identificare al organismului notificat implicat în etapa de control al producției a fost aplicat prin încălcarea art. 19 sau nu a fost aplicat;d) marcajul și eticheta prevăzute la pct. 3.3 din anexa nr. 1 nu au fost aplicate sau au fost aplicate cu încălcarea prevederilor art. 19 sau ale pct. 3.3 din anexa nr. 1;e) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită;f) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită corect;g) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;h) informațiile prevăzute la art. 6 alin. (9) sau la art. 8 alin. (5) lipsesc, sunt false sau incomplete;i) nu sunt îndeplinite orice alte cerințe administrative prevăzute la art. 6 sau la art. 8.(2) Dacă neconformitatea prevăzută la alin. (1) se menține, autoritatea de supraveghere a pieței ia toate măsurile adecvate pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a echipamentului sau a ansamblului în cauză ori pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piață.  +  Capitolul VI Răspunderi și sancțiuni  +  Articolul 41(1) Autoritatea competentă, în sensul prezentei hotărâri, este Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului.(2) Autoritatea care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri și este responsabilă pentru supravegherea pieței este Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR.  +  Articolul 42(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni și se sancționează după cum urmează:a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) și ale art. 4 alin. (1) și (2) referitoare la respectarea cerințelor prezentei hotărâri și a cerințelor esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piață și interzicerea introducerii pe piață a produselor neconforme;b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (4) și ale art. 16 alin. (2), referitoare la aplicarea marcajului CE, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei și retragerea de pe piață;c) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (4), referitoare la furnizarea în limba română a informațiilor prevăzute la pct. 3.3 și pct. 3.4 din anexa nr. 1, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, retragerea de pe piață și/sau interzicerea introducerii pe piață și interzicerea comercializării produselor nemarcate ori marcate incorect până la eliminarea neconformităților;d) nerespectarea prevederilor art. 6, art. 7 alin. (2), art. 8 și 9, referitoare la obligațiile producătorilor, reprezentanților autorizați, importatorilor, distribuitorilor, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piață și interzicerea introducerii pe piață a produselor neconforme;e) nerespectarea prevederilor art. 11, referitoare la identificarea operatorilor economici, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei și interzicerea comercializării;f) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (3), referitoare la procedura de evaluarea conformității, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piață, interzicerea utilizării și interzicerea introducerii pe piață a produselor neconforme;g) nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (3) și (5), referitoare la evaluarea conformității de către inspectoratul utilizatorilor, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, interzicerea utilizării, interzicerea introducerii pe piață și punerii în funcțiune a produselor neconforme;h) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (2)-(4), referitoare la declarația UE de conformitate, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, interzicerea introducerii pe piață și comercializării produselor neconforme până la eliminarea neconformităților;i) nerespectarea prevederilor art. 19, referitoare la aplicarea marcajului, cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piață și interzicerea introducerii pe piață a produselor nemarcate sau marcate incorect până la eliminarea neconformităților.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul ISCIR.(3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.(4) Orice decizie luată pe baza prezentei hotărâri de către ISCIR, din care rezultă sancțiuni și restricții de introducere pe piață sau punere în funcțiune a echipamentelor sub presiune și a ansamblurilor va menționa:a) temeiul legal al deciziei, în condițiile prezentei hotărâri;b) căile de atac împotriva deciziei ISCIR;c) termenele pentru exercitarea căilor de atac; în cazul plângerii la organul de control care a aplicat sancțiunea se va indica și termenul în care acesta trebuie să se pronunțe.(5) Decizia prevăzută la alin. (4) este adusă imediat la cunoștință persoanelor interesate și Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului.(6) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 43(1) Punerea în funcțiune a echipamentelor sub presiune și a ansamblurilor care respectă reglementările naționale în vigoare la data punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a echipamentelor sub presiune, cu modificările și completările ulterioare, și care au fost introduse pe piață până la data de 29 mai 2002 nu poate fi împiedicată.(2) Punerea la dispoziție pe piață și/sau punerea în funcțiune a echipamentelor sau a ansamblurilor sub presiune conforme cu Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, cu modificările și completările ulterioare, și care au fost introduse pe piață înainte de data de 19 iulie 2016 nu pot/nu poate fi împiedicate/împiedicată.----------Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 561 din 3 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 10 august 2016.(3) Certificatele și deciziile eliberate de organismele de evaluare a conformității în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 584/2004, cu modificările și completările ulterioare, sunt valabile în temeiul prezentei hotărâri.  +  Articolul 44Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 45Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 19 iulie 2016, cu excepția art. 13 care intră în vigoare la data de 1 iunie 2015.  +  Articolul 46La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a echipamentelor sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 6 mai 2004, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă, cu excepția art. 12 care se abrogă la data de 1 iunie 2015.*Prezenta hotărâre transpune Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 189 din 27 iunie 2014.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, comerțului și turismului,
  Mihai Tudose
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 25 februarie 2015.Nr. 123.  +  Anexa nr. 1Cerințe esențiale de securitateObservații preliminare1. Obligațiile care decurg din cerințele esențiale de securitate enunțate în prezenta anexă pentru echipamentele sub presiune se aplică, de asemenea, ansamblurilor atunci când există un pericol corespunzător.2. Cerințele esențiale de securitate stabilite de prezenta hotărâre sunt obligatorii. Obligațiile care decurg din cerințele esențiale de securitate respective nu se aplică decât dacă există pericolul corespunzător pentru echipamentele sub presiune în cauză atunci când acestea sunt utilizate în condițiile care pot, în mod rezonabil, fi prevăzute de către producător.3. Producătorul este obligat să analizeze pericolele și riscurile în scopul determinării celor care pot apărea la echipamente din punctul de vedere al presiunii; acesta proiectează și fabrică echipamentele ținând cont de aceste analize.4. Cerințele esențiale de securitate trebuie interpretate și aplicate în așa fel încât să se ia în considerare progresele tehnicii și practica în momentul proiectării și al fabricării, precum și considerentele tehnice și economice compatibile cu un grad înalt de protecție a sănătății și securității.1. Generalități1.1. Echipamentele sub presiune sunt proiectate, fabricate, controlate și, dacă este cazul, echipate și instalate în așa fel încât să se garanteze securitatea lor atunci când sunt puse în funcțiune în conformitate cu instrucțiunile producătorului sau în condiții care pot fi în mod rezonabil prevăzute.1.2. Pentru a alege soluțiile cele mai adecvate, producătorul aplică principiile de mai jos, în ordinea în care sunt enunțate:– eliminarea sau reducerea pericolelor atât cât este posibil în mod rezonabil;– aplicarea măsurilor adecvate de protecție față de pericolele care nu pot fi eliminate;– informarea utilizatorilor, dacă este cazul, asupra pericolelor reziduale și indicarea, dacă este necesar, a măsurilor adecvate speciale în vederea diminuării riscurilor în momentul instalării și/sau folosirii.1.3. În caz de risc dovedit sau previzibil de utilizare eronată, echipamentele sub presiune se proiectează astfel încât să excludă pericolele unei asemenea utilizări eronate sau, dacă acest lucru nu este posibil, se indică în mod adecvat că echipamentele sub presiune respective nu se utilizează astfel.2. Proiectare2.1. Aspecte generaleEchipamentele sub presiune se proiectează în mod corect și luând în considerare toți factorii pertinenți care permit garantarea securității echipamentului pe toată durata de viață prevăzută a acestuia.Proiectarea cuprinde coeficienți de securitate adecvați care se bazează pe metode general recunoscute ca utilizând marje de securitate adecvate pentru a preveni în mod coerent toate tipurile de defecțiune.2.2. Proiectarea pentru o rezistență adecvată2.2.1. Echipamentele sub presiune se proiectează pentru a suporta sarcini corespunzătoare utilizării avute în vedere, precum și pentru alte condiții de funcționare care pot fi în mod rezonabil prevăzute. Sunt luați în calcul în special următorii factori:– presiunea internă și externă;– temperatura ambiantă și de funcționare;– presiunea statică și masa conținutului, în condițiile de utilizare și încercare;– sarcinile datorate traficului, vântului, seismelor;– forțele și momentele de reacție provocate de suporturi, elementele de fixare, conducte și altele asemenea;– coroziunea și eroziunea, uzura și altele asemenea;– descompunerea fluidelor instabile.Se iau în considerare diferitele sarcini care pot interveni în același moment, ținând cont de probabilitatea apariției simultane a acestora.2.2.2. Proiectarea pentru o rezistență adecvată se bazează pe una dintre următoarele metode:– ca regulă generală, pe o metodă de calcul, așa cum este descrisă la pct. 2.2.3 și completată dacă este necesar printr-o metodă experimentală de proiectare, așa cum este descrisă la pct. 2.2.4;– pe o metodă experimentală de proiectare fără calcul, așa cum este descrisă la pct. 2.2.4, dacă produsul dintre presiunea maxim admisibilă PS și volumul V este mai mic de 6.000 bari ● litru sau produsul PS ● DN este mai mic de 3.000 bari.2.2.3. Metode de calcula) Limitarea presiunii și alte sarciniSolicitările admisibile ale echipamentelor sub presiune trebuie să fie limitate având în vedere defecțiunile care pot fi în mod rezonabil prevăzute în condițiile de funcționare. În acest scop, se aplică factori de securitate care să permită eliminarea tuturor incertitudinilor care decurg din fabricație, din condițiile reale de utilizare, din solicitări, din modelele de calcul, precum și din proprietățile și comportamentul materialelor.Aceste metode de calcul asigură marje de securitate suficiente, în conformitate, dacă este adecvat, cu prevederile pct. 7.Dispozițiile menționate anterior pot fi respectate prin aplicarea uneia dintre următoarele metode, după caz, dacă este necesar în completare sau în combinație cu:– proiectarea cu ajutorul formulelor;– proiectarea prin analiză;– proiectarea prin mecanica ruperii.b) RezistențaRezistența echipamentului sub presiune respectiv se stabilește prin calcule de proiectare adecvate.În special: b1) presiunile de calcul nu sunt mai mici decât presiunile maxim admisibile și trebuie să ia în considerare presiunea statică și dinamică a fluidelor, precum și descompunerea fluidelor instabile. Atunci când un recipient este format din incinte distincte și individuale de limitare a presiunii, pereții separatori se proiectează ținând cont de presiunea cea mai ridicată care poate exista într-o incintă și de presiunea cea mai joasă posibil care poate exista în compartimentul alăturat; b2) temperaturile de calcul oferă marje de securitate adecvate; b3) proiectarea ia în mod judicios în considerare toate combinațiile posibile de temperatură și presiune care survin în condițiile de funcționare a echipamentului care pot fi în mod rezonabil prevăzute; b4) solicitările maxime și punctele de concentrare a solicitărilor se mențin în limite sigure; b5) calculele de limitare a presiunii utilizează valorile adecvate ale proprietăților materialului, bazate pe date demonstrate, luând în considerare dispozițiile enunțate la pct. 4, precum și factorii adecvați de securitate. După caz, caracteristicile materialului care se iau în calcul cuprind:– limita de elasticitate de 0,2% sau, după caz, de 1% la temperatura de calcul;– rezistența la tracțiune;– rezistența în funcție de timp, adică rezistența la fluaj;– datele referitoare la uzură;– modulul lui Young (modulul de elasticitate);– nivelul adecvat de deformare plastică;– energia de încovoiere prin șoc;– rezistența la rupere; b6) se aplică caracteristicilor materialelor coeficienți de îmbinare adecvați în funcție, de exemplu, de natura încercărilor nedistructive, de proprietățile îmbinărilor de materiale și de condițiile de funcționare luate în considerare; b7) proiectarea ia în mod judicios în considerare toate mecanismele de degradare care pot fi în mod rezonabil prevăzute (în special, coroziunea, fluajul, uzura) corespunzătoare utilizării căreia îi este destinat echipamentul. Instrucțiunile prevăzute la pct. 3.4 trebuie să atragă atenția asupra caracteristicilor de proiectare care sunt determinante pentru durata de viață a echipamentului, cum ar fi:– pentru fluaj: numărul teoretic de ore de funcționare la temperaturi determinate;– pentru uzură: numărul teoretic de cicluri la niveluri de tensiune determinate;– pentru coroziune: toleranța teoretică la coroziune.c) StabilitateAtunci când grosimea calculată nu permite obținerea unei stabilități structurale suficiente se iau măsuri pentru a remedia acest fapt, ținând cont de riscurile legate de transport și de întreținere.2.2.4. Metoda experimentală de proiectareProiectarea echipamentului poate fi validată, total sau în parte, printr-un program de încercări realizate pe eșantioane reprezentative din echipamentul sau familia de echipamente.Programul de încercări se definește în mod clar înainte de încercări și se acceptă de către organismul notificat care răspunde de modulul de evaluare a conformității proiectării, în caz că acesta există.Acest program definește condițiile de încercare și criteriile de acceptare sau de refuz. Valorile exacte ale dimensiunilor esențiale și ale caracteristicilor materialelor din componența echipamentelor încercate trebuie să fie stabilite înainte de încercare.Dacă este cazul, în timpul încercărilor, zonele critice ale echipamentelor sub presiune pot fi observate cu instrumente adecvate care permit măsurarea cu suficientă precizie a deformațiilor și a solicitărilor.Programul de încercări cuprinde:a) o încercare de rezistență la presiune, destinată să verifice că la o presiune care garantează o marjă de securitate definită în raport cu presiunea maxim admisibilă echipamentul nu prezintă fisuri semnificative, nici deformări care depășesc o limită determinată.Presiunea de încercare se determină luând în considerare diferențele dintre valorile caracteristicilor geometrice și materiale măsurate în condiții de încercare și valorile admise pentru proiectare; de asemenea, ea ia în considerare diferența dintre temperatura de încercare și cea de proiectare;b) atunci când există riscul de fluaj sau de uzură, încercări adecvate în funcție de condițiile de funcționare prevăzute pentru echipament, de exemplu: durata funcționării la temperaturi specificate, numărul de cicluri cu niveluri de tensiune determinate;c) dacă este necesar, încercări complementare referitoare la alți factori prevăzuți la pct. 2.2.1, cum ar fi coroziunea, agresiunea exterioară.2.3. Dispoziții pentru asigurarea securității întreținerii și a funcționăriiModul de funcționare a echipamentelor sub presiune exclude orice risc care poate fi în mod rezonabil prevăzut la utilizarea lor. Se acordă o atenție specială, după caz:– dispozitivelor de închidere și deschidere;– emisiilor periculoase care provin de la supapele de siguranță;– dispozitivelor de interzicere a accesului fizic atât timp cât există presiune sau vid;– temperaturii la suprafață, ținând cont de utilizarea preconizată;– descompunerii fluidelor instabile.În mod special, echipamentele sub presiune dotate cu obturatoare amovibile se dotează cu un dispozitiv automat sau manual care să permită utilizatorului să se asigure ușor că deschiderea nu prezintă riscuri. În plus, atunci când această deschidere poate fi manevrată rapid, echipamentul sub presiune este echipat cu un dispozitiv care să nu permită deschiderea atât timp cât presiunea sau temperatura fluidului prezintă un risc.2.4. Mijloace de inspecțiea) Echipamentele sub presiune se proiectează astfel încât să poată fi efectuate toate inspecțiile necesare securității lor.b) Se prevăd mijloace care să permită determinarea stării interioare a echipamentului sub presiune, atunci când acest lucru este necesar pentru asigurarea securității permanente a echipamentului, cum ar fi vizoare sau orificii de control permițând accesul fizic în interiorul echipamentului, așa încât să poată fi efectuate inspecții adecvate în mod sigur și ergonomic.c) Pot fi folosite și alte mijloace pentru a verifica dacă starea echipamentului sub presiune este conformă cu cerințele de securitate, în oricare dintre următoarele situații:– atunci când este prea mic pentru a permite accesul fizic în interior;– atunci când deschiderea echipamentului sub presiune riscă să altereze condițiile din interior;– atunci când se dovedește că substanța pe care o conține nu prezintă niciun pericol pentru materialul din care este fabricat echipamentul și că nu poate fi în mod rezonabil prevăzut niciun alt mecanism de degradare internă.2.5. Golirea și ventilațiaDacă este nevoie, se prevăd mijloace adecvate de golire și ventilație a echipamentelor sub presiune:– pentru evitarea fenomenelor nocive, cum ar fi loviturile de berbec, deformarea sub efectul vidului, coroziunea și reacțiile chimice necontrolate. Se iau în considerare toate stadiile de funcționare și de încercare, în special de încercare la presiune;– pentru a permite curățarea, controlul și întreținerea în siguranță.2.6. Coroziunea și alte atacuri chimiceDacă este nevoie, se prevede un adaos sau o protecție adecvată față de coroziune sau alte atacuri chimice, luând în considerare utilizarea avută în vedere și care poate fi în mod rezonabil revăzută.2.7. UzuraAtunci când un echipament riscă să fie supus unei eroziuni sau unei abraziuni intense se iau măsuri adecvate pentru:– a minimiza aceste efecte printr-o proiectare adecvată, de exemplu, prin grosimea suplimentară a materialului sau prin utilizarea căptușelilor interioare sau a materialelor de protecție;– a permite înlocuirea pieselor modificate;– a atrage atenția, în instrucțiunile prevăzute la pct. 3.4, asupra măsurilor care trebuie luate pentru ca utilizarea echipamentului să se poată face fără pericol.2.8. AnsamblurileAnsamblurile se proiectează astfel încât:– elementele de asamblat să fie adaptate și fiabile în condițiile de funcționare;– toate elementele să se integreze corect și să se asambleze în mod adecvat.2.9. Dispoziții referitoare la umplere și golireDacă este cazul, echipamentele sub presiune se proiectează și se echipează cu accesorii adecvate sau sunt prevăzute pentru a fi astfel echipate, pentru a garanta o umplere și o golire sigură, în special în ceea ce privește următoarele riscuri:a) la umplere:– supraumplerea sau suprapresiunea față, în special, de procentele de umplere și de presiune de vapori la temperatura de referință; (la 25-09-2017, Prima liniuță din Litera a), Punctul 2.9, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 679 din 21 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 25 septembrie 2017 ) – instabilitatea echipamentelor sub presiune;b) la golire: scurgerea necontrolată a lichidului sub presiune;c) la umplere sau la golire: conectările și deconectările prezintă riscuri.2.10. Protecția împotriva depășirii limitelor admisibile ale echipamentelor sub presiuneAtunci când, în condiții care pot fi în mod rezonabil prevăzute, limitele admisibile ar putea fi depășite, echipamentele sub presiune se echipează sau sunt prevăzute pentru a fi echipate cu dispozitive de protecție adecvate, cu excepția cazului în care protecția este asigurată de alte dispozitive de protecție integrate în ansamblu.Dispozitivul adecvat sau combinația de dispozitive adecvate se determină în funcție de particularitățile echipamentului sau ale ansamblului și de condițiile de funcționare.Dispozitivele de protecție adecvate și combinațiile acestora cuprind:a) accesorii de securitate, așa cum sunt definite în art. 2 pct. 4 din prezenta hotărâre;b) după caz, dispozitive de control adecvate, cum sunt indicatoarele și/sau alarmele care permit să fie luate, în mod automat sau manual, măsuri de menținere a echipamentelor sub presiune în limitele admisibile.2.11. Accesorii de siguranță2.11.1. Accesoriile de siguranță:– sunt proiectate și fabricate în așa fel încât să fie fiabile și adaptate condițiilor de funcționare prevăzute și luându-se în considerare, dacă este cazul, cerințele privind întreținerea și încercarea dispozitivelor;– sunt independente de alte funcții, cu excepția cazului în care funcția lor de siguranță poate fi afectată de alte funcții;– urmează principiile de proiectare necesare pentru obținerea unei protecții adecvate și fiabile. Aceste principii includ siguranța pozitivă, redundanța, diversitatea și autocontrolul.2.11.2. Dispozitive de limitare a presiuniiAceste dispozitive se proiectează astfel încât presiunea să nu depășească în mod permanent presiunea maxim admisibilă PS; este, totuși, admisă o suprapresiune de scurtă durată în conformitate, în cazul că această situație este adecvată, cu dispozițiile de la pct. 7.3.2.11.3. Dispozitive de supraveghere a temperaturiiAceste dispozitive au un timp de reacție adecvat din motive de securitate și compatibil cu funcția de măsură.2.12. Foc exteriorDacă este nevoie, echipamentele sub presiune sunt proiectate și, dacă este cazul, echipate sau prevăzute pentru a fi echipate cu accesorii adecvate, pentru a îndeplini cerințele privind limitarea pagubelor în caz de incendiu exterior, luând în considerare, în mod special, utilizarea pentru care sunt destinate.3. Fabricația3.1. Procedee de fabricațieProducătorul veghează la buna executare a dispozițiilor stabilite în stadiul de proiectare aplicând tehnicile și metodele adecvate, în special în ceea ce privește elementele care figurează mai jos.3.1.1. Pregătirea componentelorPregătirea componentelor (de exemplu, formarea și șanfrenarea) nu determină defecte, fisuri și nu duce la modificări ale proprietăților mecanice care pot influența negativ securitatea echipamentelor sub presiune.3.1.2. Asamblări nedemontabileAsamblările nedemontabile și zonele adiacente acestora nu prezintă defecte la suprafață sau interne care afectează securitatea echipamentelor.Proprietățile asamblărilor nedemontabile corespund cu proprietățile minimale specificate pentru materialele care urmează a fi asamblate, în afară de cazul în care în calculele de proiectare se iau în considerare în mod specific alte valori corespunzătoare.Pentru echipamentele sub presiune, asamblările nedemontabile ale părților care contribuie la rezistența la presiune a echipamentului și părțile care le sunt în mod direct atașate sunt realizate de personal calificat și cu aptitudini adecvate în acest sens și în conformitate cu moduri de operare calificate.Pentru echipamentele sub presiune din categoriile II, III și IV, procedeele de lucru și personalul trebuie aprobate de către un organism de terță parte competent, care, la alegerea producătorului, poate fi:– un organism notificat;– o organizație de terță parte recunoscută de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, în conformitate cu art. 20 din prezenta hotărâre.Pentru a proceda la aceste aprobări, organizația de terță parte menționată anterior procedează sau dispune să se procedeze la verificările și încercările prevăzute în standardele armonizate adecvate sau verificări și încercări echivalente.3.1.3. Încercări nedistructivePentru echipamentele sub presiune controalele nedistructive ale ansamblurilor nedemontabile sunt efectuate de personal calificat și cu aptitudini adecvate. Pentru echipamentele sub presiune din categoriile III și IV acest personal este aprobat de o organizație de terță parte recunoscută de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, în conformitate cu art. 20 din prezenta hotărâre.3.1.4. Tratament termicAtunci când există un risc ca procesul de fabricație să modifice proprietățile materialului într-o măsură care ar afecta securitatea echipamentelor sub presiune, se aplică un tratament termic adaptat etapei de fabricație adecvate.3.1.5. TrasabilitatePentru identificarea materialelor din care sunt fabricate părțile echipamentului care contribuie la rezistența la presiune se stabilesc și se mențin proceduri adecvate prin mijloace adecvate, începând cu faza de recepție, trecând prin faza de fabricație și până la încercarea finală a echipamentului sub presiune produs.3.2. Verificarea finalăEchipamentele sub presiune se supun unei verificări finale, așa cum este descrisă aceasta în continuare.3.2.1. Examinarea finalăEchipamentele sub presiune se supun unei examinări finale destinate să verifice, vizual și prin controlul documentelor de însoțire, respectarea cerințelor prezentei hotărâri. Se pot lua în considerare, după caz, testele care au fost efectuate în cursul procesului de fabricație. În măsura în care acest lucru este necesar pentru securitatea echipamentului, examinarea finală este efectuată în interiorul și la exteriorul tuturor părților echipamentului, dacă este cazul în cursul procesului de fabricație (de exemplu, dacă inspecția nu mai este posibilă în timpul examinării finale).3.2.2. ProbaVerificarea finală a echipamentelor sub presiune cuprinde o probă de rezistență la presiune care în mod normal va avea forma unei încercări la presiune hidrostatică, la o presiune cel puțin egală, în caz că acest lucru este adecvat, cu valoarea stabilită la pct. 7.4.Pentru echipamentele din categoria I, fabricate în serie, această încercare poate fi realizată pe o bază statistică.În cazul în care încercarea la presiune hidrostatică este nocivă sau nu poate fi efectuată, pot fi realizate alte încercări cu valoare recunoscută. Pentru încercări, altele decât încercarea la presiune hidrostatică, se pun în aplicare înaintea acestora măsuri complementare, cum ar fi controalele nedistructive sau alte metode cu eficacitate echivalentă.3.2.3. Examinarea dispozitivelor de siguranțăPentru ansambluri, verificarea finală cuprinde, de asemenea, o examinare a accesoriilor de siguranță destinată să verifice dacă au fost pe deplin respectate cerințele prevăzute la pct. 2.10.3.3. Marcare și etichetarePe lângă marcajul CE menționat la art. 18 și 19 din prezenta hotărâre și informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu art. 6 alin. (9) și cu art. 8 alin. (5) din prezenta hotărâre, se furnizează informațiile următoare:a) pentru toate echipamentele sub presiune:– anul de fabricație;– identificarea echipamentului sub presiune în funcție de natura sa, de exemplu, tipul, identificarea seriei sau a lotului și numărul de fabricație;– limitele esențiale maxime/minime admisibile;b) în funcție de tipul echipamentelor sub presiune, informații complementare necesare pentru siguranța instalării, a funcționării sau a utilizării și, dacă este cazul, a întreținerii și controlului periodic, cum sunt:– volumul V al echipamentelor sub presiune exprimat în litri;– diametrul nominal al conductelor DN;– presiunea de încercare PT aplicată, exprimată în bari și data;– presiunea de începere a declanșării dispozitivului de siguranță, exprimată în bari;– puterea echipamentului sub presiune, exprimată în KW;– tensiunea de alimentare, exprimată în V (volți);– utilizarea prevăzută;– raportul de umplere, exprimat în kg/l;– masa maximă de umplere, exprimată în kg;– tara, exprimată în kg;– grupa de fluide;c) dacă este cazul, avertismente aplicate pe echipamentele sub presiune, care atrag atenția asupra erorilor în utilizare puse în evidență de experiența acumulată.Informațiile menționate la lit. a), b) și c) se aplică pe echipamentele sub presiune sau pe o placă solid fixată pe acestea, cu excepția următoarelor cazuri:– dacă este cazul, poate fi utilizat un document adecvat pentru a evita marcarea repetată a elementelor luate individual, cum ar fi componentele rețelei de conducte destinate aceluiași ansamblu;– atunci când echipamentul sub presiune este prea mic, de exemplu, pentru accesorii, aceste informații pot fi indicate pe o etichetă atașată echipamentului sub presiune;– o etichetă sau orice alt mijloc adecvat poate fi folosit pentru identificarea masei de umplere și pentru indicarea avertismentelor prevăzute la lit. c), cu condiția să își păstreze lizibilitatea pentru o perioadă de timp adecvată.3.4. Instrucțiuni pentru darea în folosințăa) În cazul punerii la dispoziție pe piață, echipamentele sub presiune sunt însoțite, dacă este nevoie, de o notă cu instrucțiuni destinate utilizatorului care să conțină toate informațiile utile privind securitatea acestuia în ceea ce privește:– montarea, inclusiv asamblarea diferitelor componente ale echipamentelor sub presiune;– punerea în funcțiune;– utilizarea;– întreținerea, inclusiv controalele executate de către utilizator.b) Nota cu instrucțiuni reia informațiile aplicate pe echipamentul sub presiune, în conformitate cu pct. 3.3, cu excepția identificării seriei, și este însoțită, dacă este cazul, de documentația tehnică, precum și de planuri și diagrame necesare unei bune înțelegeri a acestor instrucțiuni.c) Dacă este cazul, nota cu instrucțiuni atrage, de asemenea, atenția asupra pericolelor din erori de utilizare, în conformitate cu pct. 1.3 și asupra caracteristicilor speciale de proiectare în conformitate cu pct. 2.2.3.4. MaterialeMaterialele care sunt utilizate la fabricarea echipamentelor sub presiune sunt adaptate acestei utilizări pe durata de viață prevăzută a acestora, cu excepția cazului în care este prevăzută înlocuirea lor.Materialele pentru sudură și celelalte materiale de asamblare nu trebuie să îndeplinească în mod adecvat decât obligațiile corespunzătoare prevăzute la pct. 4.1, 4.2 lit. a) și 4.3 primul paragraf, atât luate individual, cât și după utilizarea lor.4.1. Materialele destinate părților sub presiune:a) au caracteristici adecvate tuturor condițiilor de funcționare care pot fi în mod rezonabil prevăzute și tuturor condițiilor de încercare, și anume sunt suficient de ductile și de tenace. Dacă este cazul, caracteristicile acestor materiale respectă cerințele prevăzute la pct. 7.5. În plus, trebuie în mod special efectuată o selecție adecvată a materialelor pentru a se preveni, dacă este nevoie, o rupere fragilă; atunci când se impune utilizarea unui material fragil din motive speciale, se iau măsuri adecvate;b) au o rezistență chimică suficientă la acțiunea fluidului conținut de echipamentele sub presiune; proprietățile chimice și fizice necesare siguranței în funcționare nu sunt afectate în mod semnificativ pe parcursul duratei de viață prevăzute a echipamentelor;c) nu sunt sensibile în mod semnificativ la îmbătrânire;d) sunt adecvate metodelor de transformare prevăzute;e) sunt alese astfel încât să se evite efectele negative semnificative când sunt asamblate materiale diferite.4.2. Producătorul echipamentului sub presiune:a) definește în mod adecvat valorile necesare pentru calculele de proiectare prevăzute la pct. 2.2.3, precum și caracteristicile esențiale ale materialelor și ale utilizării acestora prevăzute la pct. 4.1;b) adaugă în documentația tehnică elementele privind respectarea cerințelor prezentei hotărâri referitoare la materiale în una dintre următoarele forme:– prin utilizarea de materiale în conformitate cu standardele armonizate;– prin utilizarea de materiale care au făcut obiectul unei aprobări europene de materiale pentru echipamente sub presiune, în conformitate cu art. 15 din prezenta hotărâre;– printr-o evaluare specială a materialelor;c) pentru echipamentele sub presiune din categoriile III și IV, verificarea specifică a evaluării speciale a materialului este realizată de către organismul notificat care răspunde de procedurile de evaluare a conformității echipamentului sub presiune.4.3. Producătorul echipamentului ia măsurile adecvate pentru a se asigura că materialul utilizat este conform cu cerințele. În mod special, pentru toate materialele se obțin documente stabilite de producătorul materialului care să certifice conformitatea cu o cerință dată.Pentru părțile principale sub presiune ale echipamentelor din categoriile II, III și IV, această atestare este un certificat de control specific al produsului.Atunci când un producător de materiale are un sistem adecvat de asigurare a calității, certificat de un organism competent stabilit în Uniunea Europeană, și care a făcut obiectul unei evaluări specifice pentru materiale, se consideră că atestările eliberate de către producător oferă conformitatea cu cerințele corespunzătoare ale prezentului punct.Cerințe speciale pentru anumite echipamente sub presiunePe lângă cerințele prevăzute la pct. 1-4, echipamentelor sub presiune prevăzute la pct. 5 și 6 li se aplică și cerințele prevăzute pentru fiecare dintre acestea.5. Echipamentele sub presiune cu arzător sau încălzite în alt mod la care există un pericol de supraîncălzire prevăzute la art. 4 alin. (1) din prezenta hotărâreDin această categorie de echipamente fac parte:– generatoarele de abur și de apă supraîncălzită prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din prezenta hotărâre, cum ar fi cazanele de abur și de apă încălzită la arzător, supraîncălzitoarele și preîncălzitoarele, cazanele recuperatoare, cazanele incineratoarelor de deșeuri, cazanele electrice cu electrozi sau cu imersiune și autoclavele sub presiune, precum și accesoriile acestora și, dacă este cazul, sistemele de tratare a apei de alimentare și de alimentare cu combustibil;– aparatele de încălzire în scopuri industriale care utilizează alte fluide decât aburul și vaporii supraîncălziți care intră sub incidența art. 4 alin. (1) lit. a) din prezenta hotărâre, cum ar fi dispozitivele de încălzire pentru industria chimică și alte industrii asemănătoare, echipamentele sub presiune pentru tratarea produselor alimentare.Aceste echipamente sub presiune sunt calculate, proiectate și fabricate în așa fel încât să evite sau să reducă la minimum riscurile unei pierderi semnificative a conținutului de căldură din cauza supraîncălzirii. După caz, se asigură în special:a) furnizarea unor dispozitive de protecție adecvate pentru a limita anumiți parametri de funcționare, cum ar fi aportul și evacuarea căldurii și, dacă este cazul, nivelul fluidului în scopul evitării oricărui risc de supraîncălzire locală sau generalizată;b) atunci când este necesar, puncte de prelevare pentru a evalua proprietățile fluidului în scopul evitării oricărui risc legat de depuneri și/sau de coroziune;c) adoptarea unor dispoziții adecvate pentru eliminarea oricărui risc de defecțiune datorată depunerilor;d) existența unor mijloace sigure pentru evacuarea căldurii reziduale după oprire;e) adoptarea unor dispoziții pentru evitarea unei acumulări periculoase de amestecuri inflamabile de combustibil și aer sau o izbucnire a flăcării în afara locului de ardere.6. Rețea de conducte în sensul art. 4 alin. (1) lit. c) din prezenta hotărâreProiectarea și fabricația garantează că:a) riscul de suprasarcină datorat jocurilor excesive sau forțelor excesive, de exemplu, la nivelul flanșelor, racordurilor, burdufurilor și conductelor flexibile, este controlat în mod adecvat prin mijloace cum ar fi: susținerea, ranforsarea, ancorarea, alinierea și pretensionarea;b) în cazul în care există un risc de condens în interiorul conductelor pentru fluide gazoase, în punctele joase este prevăzută drenarea și eliminarea depunerilor în scopul evitării loviturilor de berbec și a coroziunii;c) sunt temeinic luate în considerare deteriorările potențiale provocate de turbulențe și de turbionări; se aplică dispozițiile pertinente prevăzute la pct. 2.7;d) este luat corect în calcul riscul de uzură datorat vibrațiilor din conducte;e) atunci când rețeaua de conducte conține fluide din grupa 1, sunt prevăzute mijloace adecvate pentru izolarea conductelor de expediere care prezintă riscuri semnificative din cauza dimensiunii lor;f) este redus la minimum riscul de golire intempestivă; la punctele de expediție figurează, pe partea fixă, indicarea clară a fluidului conținut;g) este înregistrat amplasamentul și traiectul rețelei de conducte și al conductelor subterane în documentația tehnică în scopul de a facilita întreținerea, inspecția sau repararea în deplină siguranță.7. Cerințe cantitative speciale pentru anumite echipamente sub presiuneSe aplică dispozițiile de mai jos ca regulă generală. Totuși, atunci când ele nu sunt aplicate, inclusiv în cazul în care materialele nu sunt prevăzute în mod specific sau nu sunt aplicate standardele armonizate, producătorul justifică punerea în aplicare a unor dispoziții adecvate care permit obținerea unui nivel global de securitate echivalent.Dispozițiile stabilite la prezentul punct completează cerințele esențiale de securitate ale pct. 1-6 pentru echipamentele sub presiune cărora li se aplică.7.1. Limite admisibile7.1.1. SimboluriR(e/t), limita de elasticitate, desemnează valoarea la temperatura de calcul, după caz, a:– limitei superioare de curgere pentru un material care prezintă limite inferioare și superioare de curgere;– limitei convenționale de elasticitate de 1,0% pentru oțel austenitic și aluminiu nealiat;– limitei convenționale de elasticitate de 0,2% în celelalte cazuri.R(m/20) desemnează valoarea minimă a rezistenței limită la tracțiune la 20°C.R(m/t) desemnează rezistența limită la tracțiune la temperatura de calcul.7.1.2. Limita generală admisibilă pentru sarcini cu predominanță statică și la temperaturi care se situează în afara gamei de valori unde sunt semnificative fenomenele de fluaj nu este mai mare decât cea mai mică dintre valorile menționate în continuare, în funcție de materialul folosit:– în cazul oțelului feritic, inclusiv oțelul standardizat (oțelul laminat) și cu excepția oțelurilor cu granulație fină și a oțelurilor supuse unui tratament termic, 2/3 din R(e/t) și 5/12 din R(m/20);– în cazul oțelului austenitic:– dacă alungirea după rupere este mai mare de 30%, 2/3 din R(e/t);– sau, alternativ, și dacă alungirea acestuia după rupere este mai mare de 35%, 5/6 din R(e/t) și 1/3 din R(m/t);– în cazul oțelului turnat nealiat sau slab aliat, 10/19 din R(e/t) și 1/3 din R(m/20);– în cazul aluminiului, 2/3 R(e/t);– în cazul aliajelor de aluminiu care nu pot fi călite, 2/3 R(e/t) și 5/12 R(m/20).7.2. Coeficienți de îmbinări sudatePentru îmbinările sudate, coeficientul de îmbinare nu depășește următoarele valori:– pentru echipamentele care fac obiectul controalelor distructive și nedistructive care permit verificarea că totalitatea îmbinărilor nu prezintă defecte semnificative: 1;– pentru echipamentele care fac obiectul controalelor nedistructive prin sondaj: 0,85;– pentru echipamentele care nu fac obiectul controalelor nedistructive, altele decât inspecția vizuală: 0,7.Dacă este nevoie, se iau, de asemenea, în considerare tipul de solicitare și proprietățile mecanice și tehnologice ale îmbinării.7.3. Dispozitive de limitare a presiunii, în special pentru recipientele sub presiuneSuprapresiunea momentană prevăzută la pct. 2.11.2 se limitează la 10% din presiunea maximă admisibilă.7.4. Presiunea de probă hidrostaticăPentru recipientele sub presiune, presiunea de probă hidrostatică menționată la pct. 3.2.2 este cel puțin egală cu cea mai ridicată dintre următoarele valori:– presiunea care corespunde unei încărcări maxime pe care o poate suporta echipamentul în funcțiune luând în considerare presiunea maxim admisibilă și temperatura maxim admisibilă a acestuia, înmulțită cu coeficientul 1,25;– presiunea maxim admisibilă înmulțită cu coeficientul 1,43.7.5. Caracteristicile materialelorCu excepția cazului în care sunt cerute alte valori pe baza altor criterii care trebuie să fie luate în considerare, un oțel este considerat suficient de ductil pentru a îndeplini cerințele prevăzute la pct. 4.1 lit. a) dacă alungirea acestuia după rupere într-un test de tracțiune realizat în conformitate cu o procedură standard este cel puțin egală cu 14% și dacă energia de încovoiere prin șoc pe o epruvetă ISO V este cel puțin egală cu 27 J la o temperatură cât mai apropiată de 20°C, dar nu mai mare decât cea mai joasă temperatură de funcționare prevăzută.  +  Anexa nr. 2Tabel de evaluare a conformității1. Trimiterile la diferitele categorii de module din tabele sunt următoarele:┌─────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ I │ = │modulul A │├─────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ II │ = │modulele A2, D1, E1 │├─────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ III │ = │modulele B (tip de proiect) + D, B (tip de proiect) + F, B (tip ││ │ │de producție) + E, B (tip de producție) + C2, H │├─────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ IV │ = │modulele B (tip de producție) + D, B (tip de producție) + F, G, H1│└─────┴─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘2. Accesoriile de siguranță definite la art. 2 pct. 4 din prezenta hotărâre și prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) din prezenta hotărâre sunt clasificate în categoria IV. Cu toate acestea, prin excepție, accesoriile de siguranță care sunt fabricate pentru echipamente specifice pot fi clasificate în aceeași categorie cu echipamentul care trebuie protejat.3. Accesoriile sub presiune definite la art. 2 pct. 5 din prezenta hotărâre și prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) din prezenta hotărâre sunt clasificate în funcție de următoarele:– presiunea maxim admisibilă PS a acestora;– volumul propriu V al acestora sau de diametrul nominal DN, după caz;– grupa de fluide căreia îi sunt destinate.Este aplicat tabelul corespunzător pentru recipiente sau conducte pentru a preciza categoria de evaluare a conformității.În cazul în care volumul și diametrul nominal sunt și unul și celălalt considerate ca adecvate în scopul aplicării liniuței a doua de la primul paragraf, accesoriul sub presiune se clasifică în categoria cea mai severă.4. Liniile de demarcație în tabelele de evaluare a conformității care urmează indică limita superioară pentru fiecare categorie.Tabelul 1Recipiente prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (i) prima liniuță din prezenta hotărârePrin excepție, recipientele destinate să conțină un gaz instabil și care aparțin categoriei I sau II prin aplicarea tabelului 1 se clasifică în categoria III.Tabelul 2Recipiente prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (i) a doua liniuță din prezenta hotărârePrin excepție, stingătoarele portabile și buteliile pentru echipamentele de respirație se clasifică cel puțin în categoria III.Tabelul 3Recipiente prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii) prima liniuță din prezenta hotărâreTabelul 4Recipiente prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii) a doua liniuță din prezenta hotărârePrin excepție, ansamblurile prevăzute pentru producția de apă caldă menționate la art. 4 alin. (3) din hotărâre fac obiectul fie al unei examinăriUE de tip (modulul B - tip de proiect) în scopul de a controla conformitatea acestora cu cerințele esențiale prevăzute la pct. 2.10, 2.11, 3.4 și pct. 5 lit. a) și d) din anexa nr. 1 la hotărâre, fie al unui sistem complet de asigurare a calității (modulul H).Tabelul 5Echipamente sub presiune prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din prezenta hotărârePrin excepție, oalele de gătit sub presiune fac obiectul unei proceduri de evaluare a conformității echivalente cel puțin unuia dintre modulele din categoria III.Tabelul 6Conducte prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (i) prima liniuță din prezenta hotărârePrin excepție, conductele destinate gazelor instabile și care aparțin categoriei I sau II în conformitate cu tabelul 6 se clasifică în categoria III.Tabelul 7Conducte prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (i) a doua liniuță din prezenta hotărârePrin excepție, toate rețelele de conducte care conțin fluide la o temperatură mai mare de 350°C și care fac parte din categoria II, prin aplicarea tabelului 7, se clasifică în categoria III.Tabelul 8Conducte prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (ii) prima liniuță din prezenta hotărâreTabelul 9Conducte prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (ii) a doua liniuță din prezenta hotărâre  +  Anexa nr. 3Proceduri de evaluare a conformitățiiObligațiile care decurg din dispozițiile prevăzute în prezenta anexă pentru echipamentele sub presiune se aplică și ansamblurilor.1. Modulul A: Controlul intern al producției1. Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2, 3 și 4 și asigură și declară pe propria sa răspundere că echipamentele sub presiune în cauză satisfac cerințele prezentei hotărâri.2. Documentația tehnicăProducătorul stabilește documentația tehnică.Documentația tehnică oferă posibilitatea evaluării conformității echipamentului sub presiune cu cerințele relevante și include o analiză și o evaluare adecvată a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și vizează, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea echipamentului sub presiune. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:– o descriere generală a echipamentului sub presiune;– desene de concepție și execuție și diagrame ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor și altele asemenea;– descrierile și explicațiile necesare înțelegerii planurilor și diagramelor respective, precum și a funcționării echipamentului sub presiune;– o listă a standardelor armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau în parte, și o descriere a soluțiilor adoptate pentru a îndeplini cerințele esențiale de securitate ale prezentei hotărâri atunci când standardele armonizate respective nu au fost aplicate. În cazul în care standardele armonizate au fost aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;– rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate și altele asemenea;– rapoartele de încercare.3. FabricațiaProducătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea echipamentului sub presiune fabricat cu documentația tehnică prevăzută la pct. 2 și cu cerințele prezentei hotărâri.4. Marcajul CE și declarația UE de conformitate4.1. Producătorul aplică marcajul CE la fiecare echipament sub presiune care satisface cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.4.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru un model al echipamentului sub presiune și o păstrează împreună cu documentația tehnică la dispoziția Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune. Declarația UE de conformitate identifică echipamentul sub presiune pentru care a fost întocmită.Un exemplar al declarației UE de conformitate este pus la dispoziția ISCIR, la cerere.5. Reprezentantul autorizatObligațiile producătorului stabilite la pct. 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.2. Modulul A2: Controlul intern al producției plus verificări ale echipamentului sub presiune supravegheate la intervale aleatorii1. Controlul intern al producției plus verificări ale echipamentului sub presiune supravegheate la intervale aleatorii reprezintă procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2, 3, 4 și 5 și asigură și declară pe propria sa răspundere că echipamentele sub presiune în cauză satisfac cerințele prezentei hotărâri.2. Documentația tehnicăProducătorul stabilește documentația tehnică. Documentația permite evaluarea echipamentului sub presiune din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și vizează, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea echipamentului sub presiune. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:– o descriere generală a echipamentului sub presiune;– desene de concepție și execuție și diagrame ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor și altele asemenea;– descrierile și explicațiile necesare înțelegerii planurilor și diagramelor respective, precum și a funcționării echipamentului sub presiune;– o listă a standardelor armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau în parte, și o descriere a soluțiilor adoptate pentru a îndeplini cerințele esențiale de securitate ale prezentei hotărâri atunci când standardele armonizate respective nu au fost aplicate. În cazul în care standardele armonizate au fost aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;– rezultatele calculelor de proiectare, ale controalelor efectuate și altele asemenea; și– rapoartele de încercare.3. FabricațiaProducătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea echipamentelor sub presiune fabricate cu documentația tehnică menționată la pct. 2 și cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.4. Evaluarea finală și verificări ale echipamentului sub presiuneProducătorul realizează o evaluare finală a echipamentului sub presiune, supravegheat sub forma vizitelor inopinate din partea unui organism notificat ales de producător.Organismul notificat realizează controlul produselor sau dispune efectuarea controlului la intervale aleatorii determinate de el, pentru verificarea calității controlului intern al echipamentelor sub presiune, ținând seama, inter alia, de complexitatea tehnologică a echipamentelor sub presiune și de volumul producției.Pe durata acestor vizite inopinate, organismul notificat:– se asigură că producătorul procedează efectiv la verificarea finală în conformitate cu pct. 3.2 din anexa nr. 1 la hotărâre;– procedează la prelevarea unor eșantioane de echipamente sub presiune din spațiile de producție sau din depozite în vederea controlului. Organismul notificat apreciază numărul de echipamente care trebuie prelevate, precum și necesitatea de a efectua sau de a dispune efectuarea verificării finale, în totalitate sau în parte, asupra eșantioanelor de echipamente sub presiune.Procedura de eșantionare care va fi aplicată este menită să stabilească dacă procesul de fabricație a echipamentului sub presiune se încadrează în limitele acceptabile, în vederea garantării conformității echipamentului sub presiune.În cazul în care unul sau mai multe echipamente sub presiune ori ansamblurile nu sunt conforme, organismul notificat ia măsurile adecvate.Pe răspunderea organismului notificat, producătorul aplică numărul de identificare al organismului notificat în cursul procesului de producție.5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate5.1. Producătorul aplică marcajul CE la fiecare echipament sub presiune care satisface cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.5.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru un model al echipamentului sub presiune și o păstrează, împreună cu documentația tehnică la dispoziția ISCIR, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune. Declarația UE de conformitate identifică echipamentul sub presiune pentru care a fost întocmită.Un exemplar al declarației UE de conformitate este pus la dispoziția ISCIR, la cerere.6. Reprezentantul autorizatObligațiile producătorului stabilite la pct. 5 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.3. Modulul B: Examinarea UE de tip3.1. Examinarea UE de tip - tip de producție3.1.1. Examinarea UE de tip - tip de producție - este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al echipamentului sub presiune și verifică și atestă dacă proiectul tehnic al echipamentului sub presiune corespunde cerințelor prezentei hotărâri.3.1.2. Examinarea UE de tip - tip de producție constă într-o evaluare a caracterului adecvat al proiectului tehnic al echipamentului sub presiune prin examinarea documentației tehnice și a documentelor justificative menționate la pct. 3.1.3, plus examinarea unui eșantion, reprezentativ pentru producția luată în considerare, al echipamentului sub presiune în stare completă.3.1.3. Producătorul depune o cerere pentru examinare UE de tip la un singur organism notificat ales de acesta.Cererea cuprinde:– numele și adresa producătorului, precum și numele și adresa reprezentantului acestuia autorizat, dacă cererea este depusă de către acesta;– o declarație scrisă care arată că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;– documentația tehnică. Documentația tehnică oferă posibilitatea evaluării conformității echipamentului sub presiune cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri și include o analiză și o evaluare adecvate a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și vizează, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea echipamentului sub presiune. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:– o descriere generală a echipamentului sub presiune;– desene de concepție și execuție și diagrame ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor și altele asemenea;– descrierile și explicațiile necesare înțelegerii planurilor și diagramelor respective, precum și a funcționării echipamentului sub presiune;– o listă a standardelor armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau în parte, și o descriere a soluțiilor adoptate pentru a îndeplini cerințele esențiale de securitate ale prezentei hotărâri atunci când standardele armonizate respective nu au fost aplicate. În cazul în care standardele armonizate au fost aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;– rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate și altele asemenea;– rapoartele de încercare;– elementele privind încercările prevăzute în cadrul fabricației;– elementele privind calificările sau aprobările cerute în temeiul pct. 3.1.2 și 3.1.3 din anexa nr. 1 la hotărâre;– modelele reprezentative pentru producția preconizată.Modelul poate reprezenta mai multe versiuni ale echipamentului sub presiune, cu condiția ca diferențele dintre versiuni să nu afecteze nivelul de securitate.Organismul notificat poate solicita modele suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de încercare;– documentele justificative care arată că soluțiile de proiectare tehnică adoptate sunt adecvate. Aceste documente justificative menționează orice documente care au fost utilizate, în special atunci când nu au fost integral aplicate standardele armonizate relevante. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele testelor efectuate conform altor specificații tehnice relevante de laboratorul adecvat al producătorului sau de un alt laborator de încercare în numele său ori pe răspunderea sa.4. Organismul notificat:4.1. examinează documentația tehnică și documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al echipamentului sub presiune și procedeele de fabricație.În special, organismul notificat:– evaluează materialele atunci când acestea nu sunt conforme cu standardele armonizate aplicabile sau cu o aprobare europeană de materiale pentru echipamente sub presiune și verifică certificatul eliberat de producătorul de materiale în conformitate cu pct. 4.3 din anexa nr. 1 la hotărâre;– aprobă modurile de operare în cazul asamblării nedemontabile a pieselor sau verifică dacă ele au fost anterior agreate, în conformitate cu pct. 3.1.2 din anexa nr. 1 la hotărâre;– verifică dacă personalul pentru asamblarea nedemontabilă a pieselor și pentru încercările nedistructive este calificat sau aprobat în conformitate cu pct. 3.1.2 sau 3.1.3 din anexa nr. 1 la hotărâre;4.2. verifică dacă modelul (modelele) a (au) fost fabricat(e) în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele care au fost proiectate în conformitate cu cerințele aplicabile din standardele relevante armonizate, precum și elementele care au fost proiectate utilizând alte specificații tehnice relevante fără a aplica cerințele relevante ale respectivelor standarde armonizate;4.3. execută controale adecvate și testele necesare pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluțiile din standardele armonizate relevante, acestea au fost aplicate corect;4.4. execută examinări corespunzătoare și testele necesare pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluțiile din standardele armonizate relevante, dacă soluțiile adoptate de către producător aplicând alte specificații tehnice relevante satisfac cerințele esențiale de securitate corespunzătoare ale prezentei hotărâri;4.5. stabilește de comun acord cu producătorul locul unde vor fi efectuate examinările și încercările.5. Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care evidențiază activitățile întreprinse, conform pct. 4, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale față de autoritatea de notificare, organismul notificat transmite conținutul acestui raport, în întregime sau parțial, numai cu acordul producătorului.6. Atunci când tipul este conform cu cerințele prezentei hotărâri, organismul notificat îi eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip de producție. Fără a aduce atingere dispozițiilor de la pct. 7, certificatul este valabil timp de 10 ani și poate fi reînnoit, conține denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, condițiile (dacă există) pentru valabilitatea certificatului și datele necesare pentru identificarea tipului aprobat.O listă a părților relevante ale documentației tehnice este anexată certificatului, o copie a acesteia fiind păstrată de organismul notificat.Certificatul și anexele acestuia conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității cu tipul examinat a echipamentelor sub presiune fabricate și care permit controlul în utilizare.În cazul în care tipul nu satisface cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip de producție și informează solicitantul în consecință, precizând în detaliu motivele refuzului. Organismul notificat trebuie să aibă o procedură care să prevadă căile de atac împotriva deciziilor sale.7. Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecință producătorul.Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip - tip de producție în legătură cu toate modificările tipului aprobat care ar putea afecta conformitatea echipamentului sub presiune cu cerințele esențiale de securitate ale prezentei hotărâri sau condițiile de valabilitate a certificatului. Aceste modificări necesită o aprobare suplimentară sub forma unui supliment la certificatul original de examinare UE de tip - tip de producție.8. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de tip de producție și/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și/sau a oricăror completări la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip de producție și/sau orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, pe baza unei cereri, în legătură cu certificatele și/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis.Comisia, statele membre și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip - tip de producție și/sau a suplimentelor la acestea. La cerere, Comisia și statele membre pot obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează o copie a certificatului de examinare UE de tip - tip de producție, a anexelor și suplimentelor acestuia, precum și dosarul tehnic incluzând documentația depusă de producător, până la expirarea valabilității certificatului.9. Producătorul păstrează la dispoziția ISCIR un exemplar al certificatului de examinare UE de tip - tip de producție, al anexelor și al suplimentelor acestuia, împreună cu documentația tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune.10. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menționată la pct. 3 și poate îndeplini obligațiile menționate la pct. 7 și 9, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.3.2. Examinarea UE de tip - tip de proiect1. Examinarea UE de tip - tip de proiect este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al echipamentului sub presiune și verifică și atestă dacă proiectul tehnic al echipamentului sub presiune corespunde cerințelor prezentei hotărâri.2. Examinarea UE de tip - tip de proiect constă într-o evaluare a caracterului adecvat al proiectului tehnic al echipamentului sub presiune prin examinarea documentației tehnice și a documentelor justificative prevăzute la pct. 3, fără examinarea unui model.În cadrul acestui modul nu se utilizează metoda experimentală de proiectare prevăzută la pct. 2.2.4 din anexa nr. 1 la hotărâre.3. Producătorul depune o cerere de examinare UE de tip - tip de proiect la un singur organism notificat ales de către acesta.Cererea cuprinde:– denumirea și adresa producătorului, precum și numele și adresa reprezentantului acestuia autorizat, dacă cererea este depusă de către acesta;– o declarație scrisă care arată că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;– documentația tehnică. Documentația tehnică oferă posibilitatea evaluării conformității echipamentului sub presiune cu cerințele aplicabile ale hotărârii și include o analiză și o evaluare adecvată a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și vizează, în măsura în care este acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea echipamentului sub presiune. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:– o descriere generală a echipamentului sub presiune;– desene de concepție și execuție și diagrame ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor și altele asemenea;– descrierile și explicațiile necesare înțelegerii planurilor și diagramelor respective, precum și a funcționării echipamentului sub presiune;– o listă a standardelor armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau în parte, și o descriere a soluțiilor adoptate pentru a îndeplini cerințele esențiale de securitate ale prezentei hotărâri atunci când standardele armonizate respective nu au fost aplicate. În cazul în care standardele armonizate au fost aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;– rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate și altele asemenea;– elementele privind calificările sau aprobările cerute de pct. 3.1.2 și 3.1.3 din anexa nr. 1 la hotărâre;– documentele justificative care arată că soluțiile de proiectare tehnică adoptate sunt adecvate. Aceste documente justificative menționează orice documente care au fost utilizate, în special atunci când nu au fost integral aplicate standardele armonizate relevante. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele testelor efectuate conform altor specificații tehnice relevante de laboratorul adecvat al producătorului sau de un alt laborator de încercare în numele său ori pe răspunderea sa.Cererea poate reprezenta mai multe versiuni ale echipamentului sub presiune, cu condiția ca diferențele dintre versiuni să nu afecteze nivelul de securitate.4. Organismul notificat:4.1. examinează documentația tehnică și documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectării tehnice a produsului.În special, organismul notificat:– evaluează materialele utilizate atunci când acestea nu sunt conforme cu standardele armonizate relevante sau cu o aprobare europeană de materiale pentru echipamente sub presiune;– aprobă procedurile în cazul asamblării nedemontabile a pieselor sau verifică dacă ele au fost anterior aprobate, în conformitate cu pct. 3.1.2 din anexa nr. 1 la hotărâre;4.2. efectuează examinări adecvate pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluțiile din standardele armonizate relevante, acestea au fost aplicate corect;4.3. efectuează examinări adecvate pentru a verifica dacă, în cazul în care nu s-au aplicat soluțiile din standardele armonizate relevante, soluțiile adoptate de producător îndeplinesc cerințele esențiale de securitate corespunzătoare din prezenta hotărâre.5. Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care evidențiază activitățile întreprinse, conform pct. 4, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale față de autoritatea de notificare, organismul notificat transmite conținutul acestui raport, în întregime sau parțial, numai cu acordul producătorului.6. În cazul în care proiectul îndeplinește cerințele din prezenta hotărâre, organismul notificat emite pentru producător un certificat de examinare UE de tip - tip de proiect. Fără a aduce atingere dispozițiilor de la pct. 7, certificatul este valabil timp de 10 ani și poate fi reînnoit, conține denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, condițiile (dacă există) pentru valabilitatea certificatului și datele necesare pentru identificarea proiectului aprobat.O listă a părților relevante ale documentației tehnice este anexată certificatului, o copie a acesteia fiind păstrată de organismul notificat.Certificatul și anexele acestuia conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității cu proiectul examinat a echipamentelor sub presiune fabricate și care permit controlul în utilizare.În cazul în care proiectul nu satisface cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip - tip de proiect și informează solicitantul în consecință, precizând în detaliu motivele refuzului.7. Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că proiectul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecință producătorul.Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip - tip de proiect în legătură cu toate modificările proiectului aprobat care ar putea afecta conformitatea echipamentului sub presiune cu cerințele esențiale de securitate ale prezentei hotărâri sau condițiile de valabilitate a certificatului. Aceste modificări necesită o aprobare suplimentară sub forma unui supliment la certificatul original de examinare UE de tip - tip de proiect.8. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare în legătură cu certificatele de examinare UE de tip - tip de proiect și/sau cu orice suplimente la acestea pe care le-a emis sau retras și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității de notificare lista certificatelor și/sau a oricăror suplimente la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip - tip de proiect și/sau orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, pe baza unei cereri, în legătură cu certificatele și/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis.Comisia, statele membre și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip - tip de proiect și/sau a suplimentelor la acestea. La cerere, Comisia și statele membre pot obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează o copie a certificatului de examinare UE de tip - tip de proiect, a anexelor și suplimentelor acestuia, precum și dosarul tehnic incluzând documentația depusă de producător, până la expirarea valabilității certificatului.9. Producătorul păstrează la dispoziția ISCIR un exemplar al certificatului de examinare UE de tip - tip de proiect, al anexelor și al suplimentelor acestuia, împreună cu documentația tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune.10. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menționată la pct. 3 și poate îndeplini obligațiile menționate la pct. 7 și 9, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.4. Modulul C2: Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției plus verificări ale echipamentului sub presiune supravegheate la intervale aleatorii1. Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției plus verificări ale echipamentului sub presiune supravegheate la intervale aleatorii este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2, 3 și 4 și garantează și declară pe propria sa răspundere că echipamentele sub presiune în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și satisfac cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. FabricațiaProducătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea sa să asigure conformitatea echipamentului sub presiune fabricat cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.3. Evaluarea finală și verificări ale echipamentului sub presiuneUn organism notificat, ales de producător, realizează controlul produselor sau dispune efectuarea controlului la intervale aleatorii determinate de el, pentru verificarea calității evaluării finale și a controlului intern al echipamentelor sub presiune, ținând seama, inter alia, de complexitatea tehnologică a echipamentului sub presiune și de volumul producției.Organismul notificat se asigură că producătorul procedează efectiv la evaluarea finală în conformitate cu pct. 3.2 din anexa nr. 1 la hotărâre.Se examinează un eșantion adecvat de echipamente sub presiune finale, prelevat la fața locului de către organismul notificat înainte de a fi introduse pe piață, și se efectuează încercările corespunzătoare, astfel cum sunt identificate de părțile relevante ale standardelor armonizate, și/sau încercări echivalente aplicând alte specificații tehnice relevante, având ca scop verificarea conformității echipamentelor sub presiune cu cerințele relevante ale prezentei hotărâri.Organismul notificat apreciază numărul de echipamente care trebuie prelevate, precum și necesitatea de a efectua sau de a dispune efectuarea verificării finale, în totalitate sau în parte, asupra acestui eșantion de echipamente sub presiune.Atunci când o mostră nu este conformă cu nivelul de calitate acceptabil, organismul ia măsurile adecvate.Procedura de eșantionare care va fi aplicată este menită să stabilească dacă procesul de fabricație a echipamentului sub presiune se încadrează în limitele acceptabile, în vederea garantării conformității echipamentului sub presiune.În cazul în care încercările sunt efectuate de către un organism notificat, producătorul, în timpul procesului de fabricație și pe răspunderea organismului notificat, aplică numărul de identificare al organismului notificat.4. Marcajul CE și declarația UE de conformitate4.1. Producătorul aplică marcajul CE la fiecare echipament sub presiune sau ansamblu în parte, care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și care satisface cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.4.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de echipament sub presiune și o păstrează la dispoziția ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune. Declarația UE de conformitate identifică modelul de echipament sub presiune pentru care a fost întocmită.Un exemplar al declarației UE de conformitate este pus la dispoziția ISCIR, la cerere.5. Reprezentantul autorizatObligațiile producătorului stabilite la pct. 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.5. Modulul D: Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității procesului de producție1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității procesului de producție este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2 și 5 și garantează și declară pe propria sa răspundere că echipamentele sub presiune sau ansamblurile în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și satisfac cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. FabricațiaProducătorul aplică, pentru producția, inspecția produsului finit și încercările echipamentului sub presiune în cauză, un sistem de calitate agreat în conformitate cu pct. 3 și este supus supravegherii prevăzute la pct. 4.3. Sistemul de calitate3.1. Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului de calitate pentru echipamentul sub presiune în cauză.Cererea cuprinde:– denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele și adresa acestuia;– o declarație scrisă care arată că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;– toate informațiile pertinente asupra tipului de echipamente sub presiune vizat;– documentația referitoare la sistemul de calitate;– documentația tehnică a tipului aprobat și o copie a certificatului de examinare UE de tip.3.2. Sistemul de calitate asigură conformitatea echipamentului sub presiune cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător trebuie documentate în mod sistematic și ordonat, sub forma unor politici, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația sistemului de calitate trebuie să permită o interpretare consecventă a programelor, planurilor, manualelor și înregistrărilor calității.Documentația cuprinde în special o descriere adecvată:– a obiectivelor de calitate, a organigramei și a responsabilităților și atribuțiilor personalului de conducere în materie de calitate a echipamentelor sub presiune;– a tehnicilor, procedurilor și acțiunilor sistematice corespunzătoare care sunt puse în aplicare pentru fabricație, precum și pentru controlul și asigurarea calității, în special a modurilor de operare în cazul asamblării nedemontabile a pieselor, autorizate în conformitate cu pct. 3.1.2 din anexa nr. 1 la hotărâre;– a examinărilor și încercărilor care se efectuează înainte, în timpul și după fabricație și a frecvenței lor;– a dosarelor calității, cum ar fi rapoartele de inspecție și informațiile privind încercările, datele privind verificările metrologice, rapoartele asupra calificării sau aprobării personalului, în special cele ale personalului pentru asamblarea nedemontabilă a pieselor și pentru încercările nedistructive în conformitate cu pct. 3.1.2 și 3.1.3 din anexa nr. 1 la hotărâre și altele asemenea;și– a mijloacelor de supraveghere care să permită controlul obținerii calității cerute și funcționarea eficace a sistemului de calitate.3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a stabili dacă acesta satisface cerințele menționate la pct. 3.2.Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemelor de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit are cel puțin un membru experimentat în evaluare în domeniul și în tehnologia relevantă pentru echipamentul sub presiune respectiv, precum și cunoștințe cu privire la cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri. Auditul include o vizită de inspecție la instalațiile producătorului.Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la pct. 3.1 a cincea liniuță, pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele relevante ale prezentei hotărâri și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea produsului cu aceste cerințe.Decizia este notificată producătorului. Notificarea cuprinde concluziile procesului de audit și decizia de evaluare motivată.3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat și să îl mențină corespunzător și eficient.3.5. Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate în legătură cu orice intenție de modificare a sistemului de calitate.Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de calitate modificat continuă să răspundă cerințelor prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare.Organismul notificat comunică decizia sa producătorului. Notificarea conține concluziile examinării și decizia motivată privind evaluarea.4. Supraveghere sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii este de a verifica dacă producătorul îndeplinește corect obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat.4.2. Producătorul autorizează accesul organismului notificat, în scopul evaluării, în spațiile de producție, de inspecție, de încercare și la depozite și îi furnizează orice informație necesară, în special:– documentația aferentă sistemului de calitate;– dosarele calității, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind încercările, datele privind verificările metrologice, rapoartele despre calificarea personalului respectiv și altele asemenea.4.3. Organismul notificat organizează audituri periodice pentru a verifica dacă producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. Frecvența auditurilor periodice este astfel prevăzută încât să permită o reevaluare completă la fiecare 3 ani.4.4. Pe lângă aceasta, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. Necesitatea acestor vizite adiționale și frecvența lor se determină pe baza unui sistem de control prin vizite, gestionat de organismul notificat. În sistemul de control prin vizite sunt luați în considerare în special următorii factori:– categoria de echipament sub presiune;– rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare;– necesitatea de a asigura monitorizarea măsurilor de corecție;– condițiile speciale legate de aprobarea sistemului, dacă este cazul;– modificările semnificative în organizarea producției, politicilor sau tehnicilor.Cu ocazia unor asemenea vizite, organismul notificat poate, dacă este necesar, să efectueze sau să dispună efectuarea unor încercări ale produselor destinate verificării bunei funcționări a sistemului de calitate. El furnizează producătorului un raport asupra vizitei și, dacă au fost efectuate încercări, raportul de încercare.5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate5.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia la fiecare echipament sub presiune în parte care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și care satisface cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.5.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de echipament sub presiune și o păstrează la dispoziția ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune. Declarația UE de conformitate identifică modelul de echipament sub presiune pentru care a fost întocmită.Un exemplar al declarației UE de conformitate este pus la dispoziția ISCIR, la cerere.6. Pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune, producătorul păstrează la dispoziția ISCIR:– documentația prevăzută la pct. 3.1;– modificările prevăzute la pct. 3.5, astfel cum au fost aprobate;– deciziile și rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.3, 3.5, 4.3 și 4.4.7. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la aprobările sistemelor de calitate emise sau retrase și, periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității de notificare lista aprobărilor sistemului de calitate pe care le-a refuzat, suspendat sau restricționat în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate privind aprobările sistemelor de calitate pe care le-a refuzat, suspendat, retras sau restricționat în alt mod și, la cerere, privind aprobările sistemelor de calitate pe care le-a eliberat.8. Reprezentantul autorizatObligațiile producătorului menționate la pct. 3.1, 3.5, 5 și 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.6. Modulul D1: Asigurarea calității procesului de producție1. Asigurarea calității procesului de producție este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2, 4 și 7 și asigură și declară pe propria sa răspundere că echipamentele sub presiune în cauză satisfac cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. Documentația tehnicăProducătorul stabilește documentația tehnică. Documentația oferă posibilitatea evaluării conformității echipamentului sub presiune cu cerințele relevante și include o analiză și o evaluare adecvată a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și vizează, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea produsului. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:– o descriere generală a echipamentului sub presiune;– desene de concepție și execuție și diagrame ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor și altele asemenea;– descrierile și explicațiile necesare înțelegerii planurilor și diagramelor respective, precum și a funcționării echipamentului sub presiune;– o listă a standardelor armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau în parte, și o descriere a soluțiilor adoptate pentru a îndeplini cerințele esențiale de securitate ale prezentei hotărâri atunci când standardele armonizate respective nu au fost aplicate. În cazul în care standardele armonizate au fost aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;– rezultatele calculelor de proiectare, ale controalelor efectuate și altele asemenea; și– rapoartele de încercare.3. Producătorul menține documentația tehnică la dispoziția ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune.4. FabricațiaProducătorul aplică, pentru producția, inspecția produsului finit și încercările echipamentului sub presiune în cauză, un sistem de calitate aprobat în conformitate cu pct. 5 și se supune supravegherii prevăzute la pct. 6.5. Sistemul de calitate5.1. Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului de calitate pentru echipamentul sub presiune în cauză.Cererea cuprinde:– denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele și adresa acestuia;– o declarație scrisă care arată că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;– toate informațiile pertinente asupra tipului de echipamente sub presiune vizat;– documentația referitoare la sistemul de calitate;– documentația tehnică menționată la pct. 2.5.2. Sistemul de calitate asigură conformitatea echipamentului sub presiune cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător trebuie documentate în mod sistematic și ordonat, sub forma unor politici, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația sistemului de calitate trebuie să permită o interpretare consecventă a programelor, planurilor, manualelor și înregistrărilor calității.Documentația cuprinde în special o descriere adecvată:– a obiectivelor de calitate, a organigramei și a responsabilităților și atribuțiilor personalului de conducere în materie de calitate a echipamentelor sub presiune;– a tehnicilor, procedurilor și măsurilor sistematice corespunzătoare care sunt puse în aplicare pentru fabricație, precum și pentru controlul și asigurarea calității, în special a modurilor de operare în cazul asamblării nedemontabile a pieselor, autorizate în conformitate cu pct. 3.1.2 din anexa nr. 1 la hotărâre;– a examinărilor și încercărilor care se efectuează înainte, în timpul și după fabricație și a frecvenței lor;– a dosarelor calității, cum sunt rapoartele de inspecție și datele privind încercările, datele privind verificările metrologice, rapoartele asupra calificării sau aprobării personalului, în special cele ale personalului pentru asamblarea nedemontabilă a pieselor în conformitate cu pct. 3.1.2 din anexa nr. 1 la hotărâre și altele asemenea;– a mijloacelor de supraveghere care să permită controlul obținerii calității cerute pentru produs și funcționarea eficace a sistemului de calitate.5.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a stabili dacă acesta satisface cerințele menționate la pct. 5.2. Se consideră că elementele sistemului de calitate conforme cu standardele armonizate pertinente sunt conforme cu cerințele corespunzătoare prevăzute la pct. 5.2.Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit are cel puțin un membru experimentat în evaluarea tehnologiei echipamentului sub presiune respectiv, precum și cunoștințe cu privire la cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri. Auditul include o vizită de evaluare la spațiile producătorului.Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la pct. 2, pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele relevante ale prezentei hotărâri și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea echipamentului sub presiune cu cerințele respective.Decizia este notificată producătorului. Notificarea cuprinde concluziile procesului de audit și decizia de evaluare motivată.5.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat și să îl mențină corespunzător și eficient.5.5. Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate în legătură cu orice intenție de modificare a sistemului de calitate.Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și hotărăște dacă sistemul de calitate modificat continuă să răspundă cerințelor prevăzute la pct. 5.2 sau dacă este necesară o reevaluare.Organismul notificat comunică decizia sa producătorului. Notificarea conține concluziile examinării și decizia motivată privind evaluarea.6. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat6.1. Scopul supravegherii este de a verifica dacă producătorul îndeplinește corect obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat.6.2. Producătorul autorizează accesul organismului notificat, în scopul evaluării, în spațiile de producție, de inspecție, de încercare și la depozite și îi furnizează orice informație necesară, în special:– documentația aferentă sistemului de calitate;– documentația tehnică prevăzută la pct. 2;– dosarele calității, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind încercările, datele privind verificările metrologice, rapoartele despre calificarea personalului respectiv și altele asemenea.6.3. Organismul notificat organizează audituri periodice pentru a verifica dacă producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. Frecvența auditurilor periodice este astfel prevăzută încât să permită o reevaluare completă la fiecare 3 ani.6.4. Pe lângă aceasta, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. Necesitatea acestor vizite adiționale și frecvența lor se vor determina pe baza unui sistem de control prin vizite, gestionat de organismul notificat. În sistemul de control prin vizite sunt luați în considerare în special următorii factori:– categoria de echipament sub presiune;– rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare;– necesitatea de a asigura monitorizarea măsurii (măsurilor) de corecție;– condițiile speciale legate de aprobarea sistemului, dacă este cazul;– modificările semnificative în organizarea producției, politicilor sau tehnicilor.Cu ocazia unor asemenea vizite, organismul notificat poate, dacă este necesar, să efectueze sau să dispună efectuarea unor încercări ale produselor destinate verificării bunei funcționări a sistemului de calitate. El furnizează producătorului un raport asupra vizitei și, dacă au fost efectuate încercări, raportul de încercare.7. Marcajul CE și declarația UE de conformitate7.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la pct. 5.1, numărul de identificare al acestuia la fiecare echipament sub presiune în parte care satisface cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.7.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de echipament sub presiune și o păstrează la dispoziția ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune. Declarația UE de conformitate identifică modelul produsului pentru care a fost întocmită.Un exemplar al declarației UE de conformitate este pus la dispoziția ISCIR, la cerere.8. Pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune, producătorul păstrează la dispoziția ISCIR:– documentația tehnică prevăzută la pct. 5.1;– schimbările prevăzute la pct. 5.5;– deciziile și rapoartele din partea organismului notificat menționate la pct. 5.5, 6.3 și 6.4.9. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la aprobările sistemelor de calitate emise sau retrase și, periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității de notificare lista aprobărilor sistemului de calitate pe care le-a refuzat, suspendat sau restricționat în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate cu privire la aprobările sistemului de calitate pe care lea refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, cu privire la aprobările sistemului de calitate pe care le-a emis.10. Reprezentantul autorizatObligațiile producătorului cuprinse la pct. 3, 5.1, 5.5, 7 și 8 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele și pe răspunderea acestuia, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.7. Modulul E: Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității echipamentelor sub presiune1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității echipamentelor sub presiune este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2 și 5 și garantează și declară pe propria sa răspundere că echipamentele sub presiune în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și satisfac cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. FabricațiaProducătorul aplică, pentru inspecția produsului finit și încercări ale echipamentului sub presiune în cauză, un sistem de calitate aprobat în conformitate cu pct. 3 și se supune supravegherii prevăzute la pct. 4.3. Sistemul de calitate3.1. Producătorul prezintă organismului notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru echipamentul sub presiune în cauză.Cererea cuprinde:– denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele și adresa acestuia;– o declarație scrisă care arată că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;– toate informațiile pertinente asupra tipului de echipamente sub presiune vizat;– documentația referitoare la sistemul de calitate;– documentația tehnică a tipului aprobat și o copie a certificatului de examinare UE de tip.3.2. Sistemul de calitate asigură conformitatea produselor cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător trebuie documentate în mod sistematic și ordonat, sub forma unor politici, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația sistemului de calitate trebuie să permită o interpretare consecventă a programelor, planurilor, manualelor și înregistrărilor calității.Documentația cuprinde în special o descriere adecvată:– a obiectivelor calității, a organigramei și a responsabilităților și atribuțiilor personalului de conducere în materie de calitate a produsului;– a controalelor și încercărilor care vor fi efectuate după fabricație;– a dosarelor calității, cum sunt rapoartele de inspecție și informațiile privind încercările, datele privind verificările metrologice, rapoartele asupra calificării sau aprobării personalului în cauză, în special cele ale personalului pentru asamblarea nedemontabilă a pieselor și pentru încercările nedistructive în conformitate cu pct. 3.1.2 și 3.1.3 din anexa nr. 1 la hotărâre;– a mijloacelor de supraveghere care să permită controlul funcționării eficace a sistemului de calitate.3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a stabili dacă acesta satisface cerințele menționate la pct. 3.2. Acesta prezumă conformitatea cu respectivele cerințe în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit are cel puțin un membru experimentat în evaluare în domeniul și în tehnologia relevantă pentru echipamentul sub presiune respectiv, precum și cunoștințe cu privire la cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri. Auditul include o vizită de evaluare la spațiile producătorului.Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la pct. 3.1 a cincea liniuță, pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele relevante ale prezentei hotărâri și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea echipamentului sub presiune cu aceste cerințe.Decizia este notificată producătorului. Notificarea cuprinde concluziile procesului de audit și decizia de evaluare motivată.3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat și să îl mențină corespunzător și eficient.3.5. Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate în legătură cu orice intenție de modificare a sistemului de calitate.Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și hotărăște dacă sistemul de calitate modificat va mai răspunde cerințelor prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare.Organismul notificat comunică decizia sa producătorului. Notificarea conține concluziile examinării și decizia motivată privind evaluarea.4. Supraveghere sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii este de a verifica dacă producătorul îndeplinește corect obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat.4.2. Producătorul autorizează accesul organismului notificat, în scopul evaluării, în spațiile de producție, de inspecție, de încercare și la depozite și îi furnizează orice informație necesară, în special:– documentația aferentă sistemului de calitate;– documentația tehnică;– dosarele calității, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind încercările, datele privind verificările metrologice, rapoartele despre calificarea personalului respectiv și altele asemenea.4.3. Organismul notificat organizează audituri periodice pentru a verifica dacă producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. Frecvența auditurilor periodice este astfel prevăzută, încât să permită o reevaluare completă la fiecare 3 ani.4.4. Pe lângă aceasta, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător.Necesitatea acestor vizite adiționale și frecvența lor se determină pe baza unui sistem de control prin vizite, gestionat de organismul notificat. În sistemul de control prin vizite sunt luați în considerare în special următorii factori:– categoria de echipament sub presiune;– rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare;– necesitatea de a asigura monitorizarea măsurilor de corecție;– condițiile speciale legate de aprobarea sistemului, dacă este cazul;– modificările semnificative în organizarea producției, politicilor sau tehnicilor.Cu ocazia unor asemenea vizite, organismul notificat poate, dacă este necesar, să efectueze sau să dispună efectuarea unor încercări ale produselor destinate verificării bunei funcționări a sistemului de calitate. El furnizează producătorului un raport asupra vizitei și, dacă au fost efectuate încercări, raportul de încercare.5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate5.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia la fiecare echipament sub presiune în parte care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și care satisface cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.5.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de echipament sub presiune și o păstrează la dispoziția ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune. Declarația UE de conformitate identifică modelul produsului pentru care a fost întocmită.Un exemplar al declarației UE de conformitate este pus la dispoziția ISCIR, la cerere.6. Pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune, producătorul păstrează la dispoziția ISCIR:– documentația tehnică prevăzută la pct. 3.1;– modificarea menționată la pct. 3.5, în forma în care a fost aprobată;– deciziile și rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.3, 3.5, 4.3 și 4.4.7. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la aprobările sistemelor de calitate emise sau retrase și, periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității de notificare lista aprobărilor sistemului de calitate pe care le-a refuzat, suspendat sau restricționat în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a emis.8. Reprezentantul autorizatObligațiile producătorului menționate la pct. 3.1, 3.5, 5 și 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.8. Modulul E1: Asigurarea calității la inspecția și încercarea echipamentului sub presiune finit1. Asigurarea calității la inspecția și încercarea echipamentului sub presiune finit este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2, 4 și 7 și asigură și declară pe propria sa răspundere că echipamentele sub presiune în cauză satisfac cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. Documentația tehnicăProducătorul stabilește documentația tehnică. Documentația tehnică oferă posibilitatea evaluării conformității echipamentului sub presiune cu cerințele relevante și include o analiză și o evaluare adecvată a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și vizează, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea echipamentului sub presiune. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:– o descriere generală a echipamentului sub presiune;– desene de concepție și execuție și diagrame ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor și altele asemenea;– descrierile și explicațiile necesare înțelegerii planurilor și diagramelor respective, precum și a funcționării echipamentului sub presiune;– o listă a standardelor armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau în parte, și o descriere a soluțiilor adoptate pentru a îndeplini cerințele esențiale de securitate ale prezentei hotărâri atunci când standardele armonizate respective nu au fost aplicate. În cazul în care standardele armonizate au fost aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;– rezultatele calculelor de proiectare, ale controalelor efectuate și altele asemenea; și– rapoartele de încercare.3. Producătorul menține documentația tehnică la dispoziția ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune.4. FabricațiaProducătorul aplică, pentru inspecția produsului finit și pentru încercări ale echipamentului sub presiune, un sistem de calitate aprobat în conformitate cu pct. 5 și este supus supravegherii prevăzute la pct. 6.5. Sistemul de calitate5.1. Producătorul prezintă organismului notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru echipamentul sub presiune în cauză.Cererea cuprinde:– denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele și adresa acestuia;– o declarație scrisă care arată că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;– toate informațiile pertinente asupra tipului de echipamente sub presiune vizat;– documentația privind sistemul de calitate; și– documentația tehnică menționată la pct. 2.5.2. Sistemul de calitate asigură conformitatea echipamentului sub presiune cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.În cadrul sistemului de calitate, este examinat fiecare echipament sub presiune și sunt efectuate încercările adecvate definite în standardul (standardele) relevant(e) prevăzut(e) la art. 12 din prezenta hotărâre sau încercări echivalente și, în special, evaluarea finală prevăzută la pct. 3.2 din anexa nr. 1 la hotărâre pentru a asigura conformitatea acestuia cu cerințele corespunzătoare ale prezentei hotărâri care i se aplică.Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător trebuie documentate în mod sistematic și ordonat, sub forma unor politici, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația sistemului de calitate trebuie să permită o interpretare consecventă a programelor, planurilor, manualelor și înregistrărilor calității.Documentația cuprinde în special o descriere adecvată:– a obiectivelor calității, a organigramei și a responsabilităților și atribuțiilor personalului de conducere în materie de calitate a echipamentelor sub presiune;– a modurilor de operare a asamblărilor nedemontabile ale pieselor omologate în conformitate cu pct. 3.1.2 din anexa nr. 1 la hotărâre;– a controalelor și încercărilor care vor fi efectuate după fabricație;– a dosarelor calității, cum sunt rapoartele de inspecție și informațiile privind încercările, datele privind verificările metrologice, rapoartele asupra calificării sau aprobării personalului, în special cele ale personalului pentru asamblarea nedemontabilă a pieselor în conformitate cu pct. 3.1.2 din anexa nr. 1 la hotărâre;– a mijloacelor de supraveghere care să permită controlul funcționării eficace a sistemului de calitate.5.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a stabili dacă acesta satisface cerințele menționate la pct. 5.2.Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit are cel puțin un membru experimentat în evaluare în domeniul și în tehnologia relevantă pentru echipamentul sub presiune respectiv, precum și cunoștințe cu privire la cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri. Auditul include o vizită de evaluare în spațiile producătorului.Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la pct. 2, pentru a verifica capacitatea producătorului de a identifica cerințele relevante ale prezentei hotărâri și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea echipamentului sub presiune cu cerințele respective.Decizia este notificată producătorului. Notificarea cuprinde concluziile procesului de audit și decizia de evaluare motivată.5.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat și să îl mențină corespunzător și eficient.5.5. Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate în legătură cu orice intenție de modificare a sistemului de calitate.Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și hotărăște dacă sistemul de calitate modificat continuă să răspundă cerințelor prevăzute la pct. 5.2 sau dacă este necesară o reevaluare.Organismul notificat comunică decizia sa producătorului. Notificarea conține concluziile examinării și decizia motivată privind evaluarea.6. Supraveghere sub responsabilitatea organismului notificat6.1. Scopul supravegherii este de a verifica dacă producătorul îndeplinește corect obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat.6.2. Producătorul autorizează accesul organismului notificat, în scopul evaluării, în spațiile de producție, de inspecție, de încercare și la depozite și îi furnizează orice informație necesară, în special:– documentația aferentă sistemului de calitate;– documentația tehnică prevăzută la pct. 2;– dosarele calității, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind încercările, datele privind verificările metrologice, rapoartele despre calificarea personalului respectiv și altele asemenea6.3. Organismul notificat organizează audituri periodice pentru a verifica dacă producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. Frecvența auditurilor periodice este astfel prevăzută încât să permită o reevaluare completă la fiecare 3 ani.6.4. Pe lângă aceasta, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. Necesitatea acestor vizite adiționale și frecvența lor se determină pe baza unui sistem de control prin vizite, gestionat de organismul notificat. În sistemul de control prin vizite sunt luați în considerare în special următorii factori:– categoria echipamentului;– rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare;– necesitatea de a asigura monitorizarea măsurii (măsurilor) de corecție;– condițiile speciale legate de aprobarea sistemului, dacă este cazul;– modificările semnificative în organizarea producției, politicilor sau tehnicilor.Cu ocazia unor asemenea vizite, organismul notificat poate, dacă este necesar, să efectueze sau să dispună efectuarea unor încercări ale produselor destinate verificării bunei funcționări a sistemului de calitate. El furnizează producătorului un raport asupra vizitei și, dacă au fost efectuate încercări, raportul de încercare.7. Marcajul CE și declarația UE de conformitate7.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la pct. 5.1, numărul de identificare al acestuia la fiecare echipament sub presiune în parte care satisface cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.7.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de echipament sub presiune și o păstrează la dispoziția ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune. Declarația UE de conformitate identifică modelul de echipament sub presiune pentru care a fost întocmită.Un exemplar al declarației UE de conformitate este pus la dispoziția ISCIR, la cerere.8. Pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune, producătorul păstrează la dispoziția ISCIR:– documentația tehnică prevăzută la pct. 5.1;– modificarea menționată la pct. 5.5, în forma în care a fost aprobată;– deciziile și rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 5.3, 5.5, 6.3 și 6.4.9. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la aprobările sistemelor de calitate emise sau retrase și, periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității de notificare lista aprobărilor sistemului de calitate pe care le-a refuzat, suspendat sau restricționat în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a emis.10. Reprezentantul autorizatObligațiile producătorului prevăzute la pct. 3, 5.1, 5.5, 7 și 8 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele și pe răspunderea acestuia, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.9. Modulul F: Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea echipamentelor sub presiune1. Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea echipamentelor sub presiune este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2 și 5 și asigură și declară pe propria sa răspundere că echipamentul sub presiune în cauză, care a fost supus dispozițiilor de la pct. 3, este conform cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și îndeplinește cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. FabricațiaProducătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea sa să asigure conformitatea produselor fabricate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.3. VerificareaUn organism notificat ales de producător efectuează examinările și încercările adecvate în scopul verificării conformității echipamentelor sub presiune cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele corespunzătoare ale prezentei hotărâri.Examinările și încercările pentru verificarea conformității echipamentului sub presiune cu cerințele relevante se desfășoară prin examinarea și încercarea fiecărui produs, așa cum se arată la pct. 4.4. Verificarea conformității prin control și încercare a tuturor echipamentelor sub presiune4.1. Toate echipamentele sub presiune se examinează individual și fac obiectul încercărilor adecvate definite în standardul (standardele) armonizat(e) relevant(e) sau al încercărilor echivalente în scopul verificării conformității cu tipul autorizat și descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele adecvate ale prezentei hotărâri. În absența unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la testele corespunzătoare ce vor fi efectuate.În special, organismul notificat:– verifică dacă personalul pentru asamblarea nedemontabilă a pieselor și pentru încercări nedistructive este calificat sau aprobat în conformitate cu pct. 3.1.2 și 3.1.3 din anexa nr. 1 la hotărâre;– verifică certificatul eliberat de producătorul materialului în conformitate cu pct. 4.3 din anexa nr. 1 la hotărâre;– efectuează sau dispune efectuarea vizitei finale și a probelor prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 1 la hotărâre și examinează, dacă este cazul, dispozitivele de siguranță.4.2. Organismul notificat emite un certificat de conformitate referitor la examinările și încercările efectuate și aplică sau dispune aplicarea numărului său de identificare sub responsabilitatea sa pe fiecare echipament sub presiune autorizat.Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția ISCIR, în scopul inspecției de către acestea, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune.5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate5.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la pct. 3, numărul de identificare al acestuia la fiecare echipament sub presiune în parte care este în conformitate cu tipul autorizat descris în certificatul de examinare UE de tip și care satisface cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.5.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de echipament sub presiune și o păstrează la dispoziția ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune. Declarația UE de conformitate identifică modelul de echipament sub presiune pentru care a fost întocmită.Un exemplar al declarației UE de conformitate este pus la dispoziția ISCIR, la cerere.În cazul în care organismul notificat menționat la pct. 3 este de acord, producătorul poate aplica pe echipamentul sub presiune și numărul de identificare al organismului notificat, sub responsabilitatea organismului notificat.6. În cazul în care organismul notificat este de acord și sub responsabilitatea acestuia, producătorul poate aplica pe echipamentele sub presiune numărul de identificare al organismului notificat, în cursul procesului de fabricație.7. Reprezentantul autorizatObligațiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat. Reprezentantul autorizat nu poate să îndeplinească obligațiile producătorului menționate la pct. 2.10. Modulul G: Conformitatea bazată pe verificarea unității de produs1. Conformitatea bazată pe verificarea unității de produs este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2, 3 și 5 și garantează și declară pe propria sa răspundere că echipamentul sub presiune în cauză, care se supune dispozițiilor pct. 4, este în conformitate cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. Documentația tehnicăProducătorul întocmește documentația tehnică și o pune la dispoziția organismului notificat menționat la pct. 4.Documentația oferă posibilitatea evaluării conformității echipamentului sub presiune cu cerințele relevante și include o analiză și o evaluare adecvată a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și vizează, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea echipamentului sub presiune.Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:– o descriere generală a echipamentului sub presiune;– desene de concepție și execuție și diagrame ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor și altele asemenea;– descrierile și explicațiile necesare înțelegerii planurilor și diagramelor respective, precum și a funcționării echipamentului sub presiune;– o listă a standardelor armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau în parte, și o descriere a soluțiilor adoptate pentru a îndeplini cerințele esențiale de securitate ale prezentei hotărâri atunci când standardele armonizate respective nu au fost aplicate. În cazul în care standardele armonizate au fost aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;– rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate și altele asemenea;– rapoartele de încercare;– elementele adecvate privind calificarea procedeelor de fabricație și de control, precum și calificările sau aprobările personalului corespunzător în conformitate cu pct. 3.1.2 și 3.1.3 din anexa nr. 1 la hotărâre.Producătorul menține documentația tehnică la dispoziția ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune.3. FabricațiaProducătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea lui să asigure conformitatea echipamentului sub presiune fabricat cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.4. VerificareaUn organism notificat ales de producător efectuează examinări și încercări adecvate, așa cum sunt prevăzute în standardul (standardele) armonizat(e) relevant(e), și/sau încercări echivalente, pentru a verifica conformitatea echipamentului sub presiune cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri sau dispune efectuarea acestora. În absența unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la testele corespunzătoare ce vor fi efectuate aplicând alte specificații tehnice.În special, organismul notificat:– examinează documentația tehnică în ceea ce privește proiectarea, precum și procedeele de fabricație;– evaluează materialele utilizate atunci când acestea nu sunt conforme cu standardele armonizate aplicabile sau cu o aprobare europeană de materiale pentru echipamente sub presiune și verifică certificatul eliberat de producătorul de materiale în conformitate cu pct. 4.3 din anexa nr. 1 la hotărâre;– aprobă modurile de operare în cazul asamblărilor nedemontabile ale pieselor sau verifică dacă ele au fost anterior omologate, în conformitate cu pct. 3.1.2 din anexa nr. 1 la hotărâre;– verifică aprobările sau calificările prevăzute la pct. 3.1.2 și 3.1.3 din anexa nr. 1 la hotărâre;– procedează la examinarea finală prevăzută la pct. 3.2.1 din anexa nr. 1 la hotărâre, efectuează sau dispune efectuarea probei prevăzute la pct. 3.2.2 din anexa nr. 1 la hotărâre și examinează, dacă este cazul, dispozitivele de siguranță.Organismul notificat emite un certificat de conformitate referitor la examinările și încercările efectuate și aplică sau dispune aplicarea numărului său de identificare sub responsabilitatea sa pe echipamentul sub presiune autorizat.Producătorul păstrează la dispoziția ISCIR certificatele de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune.5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate5.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la pct. 4, numărul de identificare al acestuia la fiecare echipament sub presiune în parte care satisface cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.5.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă și o păstrează la dispoziția ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune. Declarația UE de conformitate identifică echipamentul sub presiune pentru care a fost întocmită.Un exemplar al declarației UE de conformitate este pus la dispoziția ISCIR, la cerere.6. Reprezentantul autorizatObligațiile producătorului stabilite la pct. 2 și 5 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.11. Modulul H: Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității1. Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2 și 5 și asigură și declară pe propria sa răspundere că echipamentele sub presiune în cauză satisfac cerințele prezentei hotărâri care li se aplică.2. FabricațiaProducătorul pune în aplicare un sistem de calitate aprobat pentru proiectarea, fabricația, inspecția produsului finit și încercări ale echipamentului sub presiune, așa cum se specifică la pct. 3, și se supune supravegherii prevăzute la pct. 4.3. Sistemul de calitate3.1. Producătorul prezintă organismului notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru echipamentul sub presiune în cauză.Cererea cuprinde:– denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele și adresa acestuia;– documentația tehnică pentru câte un model din fiecare tip de echipament sub presiune care urmează a fi fabricat.Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:– o descriere generală a echipamentului sub presiune;– desene de concepție și execuție și diagrame ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor și altele asemenea;– descrierile și explicațiile necesare înțelegerii planurilor și diagramelor respective, precum și a funcționării echipamentului sub presiune;– o listă a standardelor armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau în parte, și o descriere a soluțiilor adoptate pentru a îndeplini cerințele esențiale de securitate ale prezentei hotărâri atunci când standardele armonizate respective nu au fost aplicate. În cazul în care standardele armonizate au fost aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;– rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate și altele asemenea;– rapoartele de încercare;– documentația privind sistemul de calitate; și– o declarație scrisă potrivit căreia aceeași cerere nu a mai fost înaintată și altui organism notificat.3.2. Sistemul de calitate asigură conformitatea echipamentului sub presiune cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător trebuie documentate în mod sistematic și ordonat, sub forma unor politici, proceduri și instrucțiuni scrise. Respectiva documentație despre sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor și dosarelor calității.Documentația cuprinde în special o descriere adecvată:– a obiectivelor referitoare la calitate și a structurii organizatorice, a responsabilităților și atribuțiilor personalului de conducere cu privire la calitatea produselor și a proiectării;– a specificațiilor tehnice de proiectare, inclusiv a standardelor care vor fi aplicate și, atunci când standardele armonizate relevante nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor care sunt utilizate pentru ca cerințele esențiale ale prezentei hotărâri care se aplică echipamentului sub presiune să fie respectate;– a tehnicilor de control și de verificare a proiectării, a procedurilor și acțiunilor sistematice care vor fi utilizate în cazul proiectării echipamentului sub presiune, care aparține tipului de produs vizat, în special în ceea ce privește materialele prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 1 la hotărâre;– a tehnicilor, procedurilor și acțiunilor sistematice corespunzătoare care vor fi puse în aplicare pentru fabricație, în special modurile de operare în cazul asamblării nedemontabile a pieselor omologate în conformitate cu pct. 3.1.2 din anexa nr. 1 la hotărâre, precum și pentru controlul și asigurarea calității;– a controalelor și încercărilor care sunt efectuate înainte, în timpul și după fabricație, cu indicarea frecvenței cu care au loc;– a dosarelor calității, cum sunt rapoartele de inspecție și datele privind încercările, datele privind verificările metrologice, rapoartele asupra calificării sau aprobării personalului în cauză, în special cele ale personalului pentru asamblarea nedemontabilă a pieselor și pentru încercările nedistructive în conformitate cu pct. 3.1.2 și 3.1.3 din anexa nr. 1 la hotărâre și altele asemenea;– a mijloacelor de supraveghere care să permită controlul obținerii calității cerute pentru proiect și echipamentul sub presiune și funcționarea eficace a sistemului de calitate.3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a stabili dacă acesta satisface cerințele menționate la pct. 3.2. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit are cel puțin un membru experimentat în evaluarea tehnologiei echipamentului sub presiune respectiv, precum și cunoștințe cu privire la cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri. Auditul include o vizită de evaluare în spațiile producătorului.Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la pct. 3.1 a doua liniuță, pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea echipamentului sub presiune cu aceste cerințe.Decizia este notificată producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia. Notificarea cuprinde concluziile procesului de audit și decizia de evaluare motivată.3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat și să îl mențină corespunzător și eficient.3.5. Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate în legătură cu orice intenție de modificare a sistemului de calitate.Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și hotărăște dacă sistemul de calitate modificat continuă să răspundă cerințelor prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare.Organismul notificat comunică decizia sa producătorului. Notificarea conține concluziile examinării și decizia motivată privind evaluarea.4. Supraveghere sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii este de a verifica dacă producătorul îndeplinește corect obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat.4.2. Producătorul autorizează accesul organismului notificat, în scopul evaluării, la spațiile de producție, de inspecție, de încercare și la depozite și îi furnizează orice informație necesară, în special:– documentația aferentă sistemului de calitate;– dosarele calității prevăzute de partea sistemului de calitate destinată proiectării, cum sunt rezultatele analizelor, ale calculelor, ale încercărilor și altele asemenea;– dosarele calității prevăzute de partea sistemului de calitate destinată fabricației, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind încercările, datele de verificare metrologică, rapoartele despre calificarea personalului respectiv și altele asemenea.4.3. Organismul notificat efectuează misiuni de audit periodice pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. Frecvența auditurilor periodice este prevăzută astfel încât să permită o reevaluare completă la fiecare 3 ani.4.4. În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului.Necesitatea acestor vizite adiționale și frecvența lor se vor determina pe baza unui sistem de control prin vizite gestionat de organismul notificat. În sistemul de control prin vizite sunt luați în considerare în special următorii factori:– categoria echipamentului;– rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare;– necesitatea de a asigura monitorizarea măsurii (măsurilor) de corecție;– condițiile speciale legate de aprobarea sistemului, dacă este cazul;– modificările semnificative în organizarea producției, politicilor sau tehnicilor.Pe durata acestor vizite organismul notificat, dacă este necesar, poate efectua încercări ale produsului sau dispune efectuarea acestora, pentru a verifica dacă sistemul de calitate funcționează corect. Organismul notificat prezintă producătorului un raport al vizitei și, în cazul în care au fost efectuate încercări, un raport de încercări.5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate5.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia la fiecare echipament sub presiune în parte care satisface cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.5.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de echipament sub presiune și o păstrează la dispoziția ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune. Declarația UE de conformitate identifică modelul de echipament sub presiune pentru care a fost întocmită.Un exemplar al declarației UE de conformitate este pus la dispoziția ISCIR, la cerere.6. Pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune, producătorul păstrează la dispoziția ISCIR:– documentația tehnică prevăzută la pct. 3.1;– documentația privind sistemul de calitate menționată la pct. 3.1;– modificările prevăzute la pct. 3.4, astfel cum au fost aprobate;– deciziile și rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.3, 3.4, 4.3 și 4.4.7. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările sistemului de calitate emise sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității de notificare lista aprobărilor sistemului de calitate refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a emis.8. Reprezentantul autorizatObligațiile producătorului menționate la pct. 3.1, 3.5, 5 și 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.12. Modulul H1: Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității plus examinarea proiectării1. Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității plus examinarea proiectării și supravegherea specială a evaluării finale este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2 și 6 și asigură și declară pe propria sa răspundere că echipamentele sub presiune în cauză satisfac cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. FabricațiaProducătorul aplică un sistem de calitate aprobat pentru proiectarea, fabricația și inspecția produselor finite și încercarea produselor în cauză, astfel cum se specifică la pct. 3, și se supune supravegherii specificate la pct. 5. Se examinează caracterul adecvat al proiectului tehnic al echipamentului sub presiune, conform dispozițiilor de la pct. 4.3. Sistemul de calitate3.1. Producătorul prezintă organismului notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru echipamentul sub presiune în cauză.Cererea cuprinde:– denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele și adresa acestuia;– documentația tehnică pentru câte un model din fiecare tip de echipament sub presiune care urmează a fi fabricat. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:– o descriere generală a echipamentului sub presiune;– desene de concepție și execuție și scheme ale componentelor, ale subansamblelor, ale circuitelor și altele asemenea;– descrierile și explicațiile necesare înțelegerii planurilor și diagramelor respective, precum și a funcționării echipamentului sub presiune;– o listă a standardelor armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau în parte, și o descriere a soluțiilor adoptate pentru a îndeplini cerințele esențiale de securitate ale prezentei hotărâri atunci când standardele armonizate respective nu au fost aplicate. În cazul în care standardele armonizate au fost aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;– rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate și altele asemenea;– rapoartele de încercare;– documentația referitoare la sistemul de calitate;– o declarație scrisă potrivit căreia aceeași cerere nu a mai fost înaintată și altui organism notificat.3.2. Sistemul de calitate asigură conformitatea echipamentului sub presiune cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător trebuie documentate în mod sistematic și ordonat, sub forma unor politici, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația sistemului de calitate trebuie să permită o interpretare consecventă a programelor, planurilor, manualelor și înregistrărilor calității.Documentația cuprinde în special o descriere adecvată:– a obiectivelor referitoare la calitate și a structurii organizatorice, a responsabilităților și atribuțiilor personalului de conducere cu privire la calitatea produselor și a proiectării;– a specificațiilor tehnice de proiectare, inclusiv standardele, care urmează să fie aplicate și, dacă standardele armonizate relevante nu sunt aplicate în totalitate, mijloacele care urmează să fie utilizate pentru asigurarea conformității cu cerințele esențiale de securitate din prezenta hotărâre aplicabile echipamentelor sub presiune;– a tehnicilor de control și de verificare a proiectării, a procedurilor și acțiunilor sistematice care vor fi utilizate în cazul proiectării echipamentului sub presiune, care aparțin tipului de echipament sub presiune vizat, în special în ceea ce privește materialele prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 1 la hotărâre;– a tehnicilor, procedurilor și acțiunilor sistematice corespunzătoare care vor fi puse în aplicare pentru fabricație, în special modurile de operare în cazul asamblării nedemontabile a pieselor omologate în conformitate cu pct. 3.1.2 din anexa nr. 1 la hotărâre, precum și pentru controlul și asigurarea calității;– a examinărilor și încercărilor care se efectuează înainte, în timpul și după fabricație și a frecvenței lor;– a dosarelor calității, cum sunt rapoartele de inspecție și datele privind încercările, datele verificărilor metrologice, rapoartele asupra calificării sau aprobării personalului în cauză, în special cele ale personalului pentru asamblarea nedemontabilă a pieselor și pentru încercările nedistructive în conformitate cu pct. 3.1.2 și 3.1.3 din anexa nr. 1 la hotărâre și altele asemenea;– a mijloacelor de supraveghere care să permită controlul obținerii calității cerute pentru proiect și echipamentul sub presiune și funcționarea eficace a sistemului de calitate.3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a stabili dacă acesta satisface cerințele menționate la pct. 3.2.Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant. Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul echipamentelor sub presiune relevante și al tehnologiei echipamentelor sub presiune în cauză și cunoștințe ale cerințelor aplicabile din prezenta hotărâre. Auditul include o vizită de evaluare în spațiile producătorului.Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la pct. 3.1 a doua liniuță, pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea echipamentului sub presiune cu aceste cerințe.Decizia este notificată producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia.Notificarea cuprinde concluziile procesului de audit și decizia de evaluare motivată.3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat și să îl mențină corespunzător și eficient.3.5. Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate în legătură cu orice intenție de modificare a sistemului de calitate.Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de calitate modificat continuă să satisfacă cerințele menționate la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare.Organismul notificat comunică decizia sa producătorului. Notificarea conține concluziile examinării și decizia motivată privind evaluarea.3.6. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările sistemului de calitate emise sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității de notificare lista aprobărilor sistemului de calitate refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a emis.4. Examinarea proiectului4.1. Producătorul depune o cerere de examinare a proiectului pentru fiecare echipament sub presiune care nu este acoperit de o examinare anterioară a proiectului de către organismul notificat menționat la pct. 3.1.4.2. Cererea permite înțelegerea proiectului, a fabricației și a funcționării echipamentului sub presiune și permite evaluarea conformității cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri. Cererea include:– denumirea și adresa producătorului;– o declarație scrisă care arată că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;– documentația tehnică. Documentația permite evaluarea echipamentului sub presiune din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluarea, proiectarea și funcționarea echipamentului sub presiune. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:– o descriere generală a echipamentului sub presiune;– desene de concepție și execuție și diagrame ale componentelor, ale subansamblelor, ale circuitelor și altele asemenea;– descrierile și explicațiile necesare înțelegerii planurilor și diagramelor respective, precum și a funcționării echipamentului sub presiune;– o listă a standardelor armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau în parte, și o descriere a soluțiilor adoptate pentru a îndeplini cerințele esențiale de securitate ale prezentei hotărâri, atunci când standardele armonizate respective nu au fost aplicate. În cazul în care standardele armonizate au fost aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;– rezultatele calculelor de proiectare, ale controalelor efectuate și altele asemenea; și– rapoartele de încercare;– documente justificative privind caracterul adecvat al desenului tehnic. Aceste dovezi suplimentare menționează orice documente care au fost utilizate, în special atunci când standardele armonizate relevante nu au fost pe deplin aplicate, și includ, în funcție de necesitate, rezultatele încercărilor efectuate de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de încercări în numele și sub responsabilitatea producătorului.4.3. Organismul notificat examinează cererea și, în cazul în care proiectul corespunde cerințelor prezentei hotărâri care se aplică echipamentului sub presiune, emite pentru producător un certificat de examinare UE a proiectului. Certificatul conține denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, condițiile de valabilitate, dacă există și datele necesare de identificare a proiectului aprobat. Certificatul poate avea atașate una sau mai multe anexe.Certificatul și anexele acestuia conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității produselor fabricate cu proiectul examinat și care permit controlul în utilizare, în funcție de caz.În cazul în care proiectul nu satisface cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri, organismul notificat refuză emiterea certificatului de examinare a proiectului și informează solicitantul în consecință, precizând în detaliu motivele refuzului.4.4. Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut, care indică faptul că proiectul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecință producătorul.Producătorul ține la curent organismul notificat care a emis certificatul de examinare UE a proiectului în legătură cu orice modificare a proiectului aprobat care ar putea afecta conformitatea cu cerințele esențiale de securitate ale prezentei hotărâri sau condițiile de valabilitate a certificatului. Aceste modificări necesită o aprobare suplimentară - din partea organismului notificat care a emis certificatul de examinare UE a proiectului - sub forma unui supliment la certificatul de examinare UE a proiectului original.4.5. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare în legătură cu certificatele de examinare UE a proiectului și/sau cu orice suplimente la acestea pe care le-a emis sau retras și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității de notificare lista certificatelor și/sau a oricăror suplimente la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE a proiectului și/sau orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu certificatele și/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis.Comisia, statele membre și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE a proiectului și/sau a suplimentelor acestora. La cerere, Comisia și statele membre pot obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat.Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare UE a proiectului, al anexelor și suplimentelor acestuia, precum și dosarul tehnic incluzând documentația depusă de producător pe o perioadă care durează până la expirarea valabilității certificatului.4.6. Producătorul păstrează la dispoziția ISCIR un exemplar al certificatului de examinare UE a proiectului, al anexelor și al suplimentelor acestuia, împreună cu documentația tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune.5. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat5.1. Scopul supravegherii este de a verifica dacă producătorul îndeplinește corect obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat.5.2. În scopul evaluării, producătorul permite organismului notificat accesul la locurile de proiectare, fabricație, inspecție, încercare și de depozitare și îi oferă acestuia toate informațiile necesare, în special:– documentația aferentă sistemului de calitate;– înregistrările calității, astfel cum sunt prevăzute în partea sistemului de calitate destinată proiectării; de exemplu, rezultate ale analizelor, calculelor, încercărilor și altele asemenea;– înregistrările calității, astfel cum sunt prevăzute în partea sistemului de calitate destinată fabricației, de exemplu, rapoarte de inspecție și date privind încercările, date ale verificărilor metrologice, rapoarte privind calificarea personalului în cauză și altele asemenea.5.3. Organismul notificat efectuează misiuni de audit periodice pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. Frecvența auditurilor periodice este astfel prevăzută încât să permită o reevaluare completă la fiecare 3 ani.5.4. În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului.Necesitatea acestor vizite adiționale și frecvența lor se determină pe baza unui sistem de control prin vizite, gestionat de organismul notificat. În sistemul de control prin vizite sunt luați în considerare în special următorii factori:– categoria echipamentului;– rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare;– necesitatea de a asigura monitorizarea măsurii (măsurilor) de corecție;– condițiile speciale legate de aprobarea sistemului, dacă este cazul;– modificările semnificative în organizarea producției, politicilor sau tehnicilor.Pe durata acestor vizite organismul notificat, dacă este necesar, poate efectua încercări ale produsului sau dispune efectuarea acestora, pentru a verifica dacă sistemul de calitate funcționează corect. Organismul notificat prezintă producătorului un raport al vizitei și, în cazul în care au fost efectuate încercări, un raport de încercări.5.5. Supravegherea specială a evaluării finaleVerificarea finală prevăzută la pct. 3.2 din anexa nr. 1 la hotărâre face obiectul unei supravegheri și mai atente sub formă de vizite inopinate din partea organismului notificat. În cadrul acestor vizite, organismul notificat procedează la controale asupra echipamentelor sub presiune.Organismul notificat prezintă producătorului un raport al vizitei și, în cazul în care au fost efectuate încercări, un raport de încercări.6. Marcajul CE și declarația UE de conformitate6.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia la fiecare echipament sub presiune în parte care satisface cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.6.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de echipament sub presiune și o păstrează la dispoziția ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune. Declarația UE de conformitate identifică modelul echipamentului sub presiune pentru care a fost întocmită și menționează numărul certificatului de examinare a proiectului.Un exemplar al declarației UE de conformitate este pus la dispoziția ISCIR, la cerere.7. Pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune, producătorul păstrează la dispoziția ISCIR:– documentația privind sistemul de calitate menționată la pct. 3.1;– modificarea menționată la pct. 3.5, în forma în care a fost aprobată;– deciziile și rapoartele din partea organismului notificat menționate la pct. 3.5, 5.3 și 5.4.8. Reprezentantul autorizatReprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menționată la pct. 4.1 și 4.2 și poate îndeplini obligațiile cuprinse la pct. 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 și 7, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.  +  Anexa nr. 4Declarație UE de conformitate (Nr. ......)*1) Notă
  *1) Atribuirea unui număr declarației de conformitate rămâne la latitudinea producătorului.
  1. Echipament sau ansamblu sub presiune (numărul produsului, al tipului, al lotului sau numărul de serie): ......2. Denumirea și adresa producătorului și, după caz, ale reprezentantului autorizat al acestuia: ......3. Declarația de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului: ......4. Obiectul declarației (identificarea echipamentului sau a ansamblului sub presiune permițând trasabilitatea). Dacă este necesar pentru identificarea unui echipament sau ansamblu sub presiune, se poate adăuga o imagine:– descrierea echipamentului sub presiune sau a ansamblului;– procedura de evaluare a conformității aplicată;– pentru ansambluri, descrierea echipamentelor sub presiune din care sunt constituite, precum și procedurile aplicate la evaluarea conformității.5. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene: ......6. Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea: ......7. Dacă este cazul, denumirea, adresa și numărul de telefon al organismului notificat care a efectuat evaluarea conformității și numărul certificatului eliberat și o trimitere la certificatul de examinare UE de tip - tip de producție, la certificatul de examinare UE de tip - tip de proiect, la examinarea UE a proiectului sau la certificatul de conformitate.8. Informații suplimentare: ...........................................Semnat pentru și în numele: ............................(locul și data emiterii): ..............................(numele, funcția) (semnătura): ..............................Dacă este cazul, identificarea semnatarului care a primit împuternicirea pentru a angaja producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia.
  -------