METODOLOGIE din 7 septembrie 2011de organizare a Programului „Școala după școală”
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 20 octombrie 2011    Notă
    *) Aprobată prin ORDINUL nr. 5.349 din 7 septembrie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 738 din 20 octombrie 2011.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează modul de organizare a Programului "Școala după școală".  +  Articolul 2(1) Programul «Școala după școală», denumit în continuare Programul SDS, este un program complementar programului școlar obligatoriu care, prin modalități integrate de sprijin, are ca scop prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, creșterea performanțelor școlare, învățarea remedială, accelerarea învățării prin activități educative, recreative și de timp liber, dezvoltarea personală și integrarea socială, precum și menținerea elevilor într-un spațiu securizat, ca alternativă la petrecerea timpului liber în medii cu potențial de dezvoltare a unui comportament deviant. (la 19-09-2017, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.802 din 31 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 19 septembrie 2017 ) (2) Programul SDS se adresează atât elevilor din învățământul primar, cât și elevilor din învățământul secundar.(3) Inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București, denumite în continuare ISJ/ISMB, anunță unitățile de învățământ, autoritățile publice locale, alți parteneri sociali despre posibilitatea organizării Programului SDS și popularizează condițiile de organizare, precum și beneficiile acestuia pentru comunitatea locală.  +  Capitolul II Organizarea Programului SDS  +  Articolul 3(1) Programul SDS este conceput de unitățile de învățământ sub formă de proiect în urma unei analize de nevoi, prin consultarea elevilor, a reprezentanților legali, a cadrelor didactice, a comunității locale și a altor instituții și organizații partenere. Pe baza acestor demersuri, unitățile de învățământ stabilesc grupul-țintă al Programului SDS.(2) Oferta de Program SDS este proiectată astfel încât să răspundă nevoilor tuturor elevilor și, cu prioritate, nevoilor elevilor aparținând grupurilor dezavantajate. (la 19-09-2017, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.802 din 31 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 19 septembrie 2017 ) (3) Organizarea programului se face pe baza unui regulament intern de organizare a Programului SDS, elaborat de fiecare unitate de învățământ, denumit în continuare regulament intern de organizare. (la 19-09-2017, Alineatul (3) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.802 din 31 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 19 septembrie 2017 ) (4) În perioada ianuarie-februarie a fiecărui an școlar în curs, consiliul de administrație al unității de învățământ realizează analiza de nevoi pentru organizarea programului în anul școlar următor. Pe baza rezultatelor analizei de nevoi și a resurselor existente (umane, financiare, materiale), o comisie formată din directorul unității de învățământ, reprezentantul comitetului de părinți al școlii, două cadre didactice din învățământul primar și două cadre didactice din învățământul secundar, aleși de consiliul profesoral, realizează până la data de 1 martie oferta pentru Programul SDS, sub formă de pachete educaționale. Oferta pentru Programul SDS este prezentată, discutată și aprobată de consiliul profesoral al școlii.(5) Programul SDS se organizează prin decizie a consiliului de administrație al unității de învățământ, cu avizul ISJ/ISMB. Directorul unității de învățământ pune în aplicare decizia consiliului de administrație și înaintează ISJ/ISMB Programul SDS.(6) Consiliul de administrație al ISJ/ISMB avizează proiectul Programului SDS, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta metodologie.(7) Programul SDS se poate organiza în spațiile disponibile din propria unitate de învățământ sau în spațiile din alte unități de învățământ, consorții școlare etc., precum și în palate și cluburi ale copiilor, cluburi sportive școlare sau în alte spații puse la dispoziție de autorități locale, organizații neguvernamentale cu competențe în domeniu, biserică etc.(8) Se interzice organizarea Programului SDS în spații care nu au autorizații de funcționare și în sediile partidelor politice.(9) Se interzice organizarea Programului SDS în spații private aparținând personalului didactic sau nedidactic implicat în derularea programului.  +  Articolul 4(1) Programul SDS se va desfășura înainte sau după programul școlar obligatoriu (în funcție de orarul fiecărui nivel de studiu).(2) În situația în care Programul SDS se desfășoară în continuarea programului școlar obligatoriu, în învățământul primar, se alocă un interval de timp de aproximativ o oră și jumătate necesar servirii mesei, precum și activităților recreative în aer liber.(3) În situația în care elevii se înscriu la Programul SDS, se poate asigura servirea mesei. Masa de prânz poate fi servită în cantina școlară sau într-un alt tip de spațiu autorizat pentru acest tip de activitate. În situația în care nu poate fi amenajat/identificat un spațiu adecvat pentru servirea mesei, hrana poate fi asigurată în sistem de catering sau fiecare participant la Programul SDS își poate aduce pachetul cu hrană de acasă.  +  Articolul 5(1) Programul SDS poate fi organizat pe parcursul unui număr de ore, care este prevăzut în ofertă și în regulamentul intern de organizare, dar nu mai puțin de 12 ore/săptămână.(2) Programul SDS oferă tipuri de activități care vizează formarea și dezvoltarea competențelor specifice învățământului primar/învățământului secundar, dezvoltarea personală și interpersonală/pregătirea pentru viață, dezvoltarea armonioasă a personalității elevului.(3) Programul SDS este conceput astfel încât oferă activități cu caracter universal, pentru valorizarea aptitudinilor și competențelor fiecărui elev, în conformitate cu nevoile și interesele sale.  +  Articolul 6(1) În învățământul primar, Programul SDS cuprinde activități de educație, complementare activității didactice, care se corelează cu activități de susținere și de dezvoltare personală a elevilor.(2) Activitățile de educație, complementare activității didactice, cuprind următoarele tipuri de intervenții:a) supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor;b) recuperare pentru elevii cu dificultăți cognitive.(3) Activitățile de susținere și de dezvoltare personală a elevilor cuprind următoarele tipuri de intervenții:a) recuperare pentru elevii cu tulburări emoționale, tulburări de limbaj prin activități remediale, consiliere, alte activități specifice;b) activități de dezvoltare pentru elevii capabili de performanță;c) activități de încurajare a lecturii independente;d) autocunoaștere, intercunoaștere prin activități de dezvoltare emoțională și socială;e) activități practic-aplicative pe diferite domenii (arte, științe, tehnologii, sport etc.);f) proiecte tematice, propuse de către elevi sau părinți, cadre didactice etc.;g) activități fizice și mișcare;h) drumeții/excursii/vizionări de spectacole și altele asemenea.(4) Fiecare unitate de învățământ, în funcție de grupul-țintă, constituie module de pachete de activități din activitățile menționate la alin. (3) sau prin combinarea activităților menționate la alin. (3) cu cele de la alin. (2). Modificările intervenite în structura modulelor de pachete de activități se aduc la cunoștința părinților. (la 19-09-2017, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.802 din 31 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 19 septembrie 2017 )  +  Articolul 7(1) În învățământul secundar, Programul SDS cuprinde activități de educație, complementare activității didactice, care se corelează cu activități de susținere și de dezvoltare personală a elevilor.(2) Pachetul de activități de educație, complementare activității didactice, cuprinde activități de suport pentru efectuarea temelor și activități remediale;(3) Pachetul de activități de susținere și de dezvoltare personală a elevilor cuprinde:a) asistență psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învățare;b) consiliere psihologică;c) consiliere în carieră;d) activități pentru accelerarea învățării și pentru performanță: pregătirea pentru participarea la competiții și olimpiade școlare, la concursuri sportive și artistice, pe discipline de învățământ, la concursuri cu recunoaștere internațională etc.; participarea/organizarea de festivaluri și expoziții; realizarea de publicații școlare; participarea la activități de cooperare europeană (de exemplu Erasmus +);e) activități de pregătire pentru viață: activități de autocunoaștere, activități care vizează dezvoltarea atitudinii active, integrarea și implicarea socială (coduri de conduită, cetățenie activă, atitudine responsabilă față de mediul înconjurător, dezvoltare durabilă etc.), activități pentru dezvoltarea capacității de comunicare și gândire critică, activități de promovare a unui stil de viață sănătos (alimentație sănătoasă, regim de viață sănătos etc.), activități de prevenire a comportamentelor riscante datorate consumului de alcool, tutun și droguri etc.; activități fizice și mișcare;f) activități tematice/ateliere (microproiecte pe diferite domenii: arte, științe, tehnologii, sport etc.);g) alte activități specifice.(4) Fiecare unitate de învățământ, în funcție de grupul-țintă, constituie module de pachete de activități din activitățile menționate la alin. (3) sau prin combinarea activităților menționate la alin. (3) cu cele de la alin. (2). Modificările intervenite în structura modulelor de pachete de activități se aduc la cunoștința părinților. (la 19-09-2017, Articolul 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 4.802 din 31 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 19 septembrie 2017 )  +  Articolul 8(1) Programul SDS se poate organiza modular, pe unități de timp stabilite la nivelul unității de învățământ în funcție de grupul-țintă și nevoile identificate, prin combinarea pachetelor de activități orientate spre dezvoltarea competențelor transferabile (a învăța să înveți, munca în echipă, activități de comunicare și relaționare), stil de viață sănătos, comportament civic.(2) Programul SDS are o durată medie de 3 ore pe zi. În cazul în care în cadrul Programului SDS sunt prevăzute și activități de educație, complementare activității didactice, timpul alocat acestora nu poate depăși o oră și jumătate pe zi pentru învățământul primar și două ore pe zi pentru învățământul secundar. De asemenea, în cadrul programului vor fi alocate, în medie, 30 de minute pe zi pentru activități fizice și mișcare. (la 19-09-2017, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 4.802 din 31 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 19 septembrie 2017 )  +  Articolul 9Activitățile din cadrul Programului SDS se derulează pe grupe de elevi, astfel încât să răspundă nevoilor individuale ale elevilor înscriși în program, opțiunilor și nevoilor identificate la proiectarea programului. Activitățile sunt proiectate, organizate și susținute de cadrele didactice din învățământul preuniversitar. Personalul didactic auxiliar și voluntari din școală sau din instituțiile/organizațiile partenere care sunt abilitați/calificați pot participa la program susținând activitățile din cadrul acestuia. Persoanele care desfășoară activități în cadrul Programului SDS trebuie să efectueze examinarea medicală obligatorie și să îndeplinească toate condițiile legale privind accesul în colectivitatea de elevi. (la 19-09-2017, Articolul 9 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 4.802 din 31 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 19 septembrie 2017 )  +  Capitolul III Înscrierea în Programul SDS, parcurgerea și retragerea din acesta  +  Articolul 10(1) Programul SDS este complementar programului școlar obligatoriu și are un caracter opțional pentru elev.(2) Înscrierea elevilor în Programul SDS se face pe baza cererii scrise a părinților/tutorilor legali ai elevilor, adresată oricărei unității de învățământ care organizează acest program. În cerere, părintele/tutorele precizează pachetul educațional pentru care optează, după consultarea specialiștilor implicați în program și respectând opțiunile elevului.(3) La înscriere, părintele/tutorele semnează cu directorul unității de învățământ un contract de parteneriat în care sunt stipulate rolurile și responsabilitățile atât ale părinților, cât și ale școlii. Modelele de contracte de parteneriat școală-familie în cadrul Programului SDS sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.(4) Înscrierea în Programul SDS se face pe tot parcursul anului școlar pentru un Program SDS care funcționează deja și la începerea anului școlar pentru unul nou. Grupele pot fi constituite pe clase, pe ani de studiu și în grupe mixte.(5) Prezența elevilor la Programul SDS este monitorizată zilnic de către cadrele didactice, care înștiințează familia în momentul în care elevul înregistrează absențe.(6) Retragerea din Programul SDS se face la cererea părintelui/tutorilor legali, prin înștiințare scrisă înaintată unității de învățământ la care s-a depus cererea de înscriere în program.  +  Capitolul IV Resurse necesare derulării Programului SDS  +  Articolul 11Analiza de nevoi care stă la baza alcătuirii Programului SDS menționează și materialele necesare derulării activității, în funcție de grupul-țintă. Materialele pot fi achiziționate, pot face obiectul unor donații sau pot fi proiectate și realizate de către echipele pedagogice care sunt implicate în derularea proiectului. Se recomandă a fi create sau achiziționate materiale adecvate grupului-țintă și tipurilor de activități pentru a asigura un suport educațional cât mai eficient.  +  Articolul 12Utilizarea resurselor electronice (TV, calculatoare etc.) se face numai pentru atingerea obiectivelor educaționale ale Programului SDS și nu în scop recreativ.  +  Articolul 13Resursele umane implicate în derularea Programului SDS pot fi următoarele:1. personal de învățământ:a) cadre didactice din școală;b) cadre didactice din alte unități de învățământ, inclusiv din palate și cluburi ale copiilor și cluburi sportive școlare;c) cadre didactice din centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul de Resurse și Asistență Educațională al Municipiului București: profesor-psiholog, consilier școlar, profesor-logoped, profesor de sprijin, asistent social;d) personal didactic auxiliar: bibliotecar, informatician, instructor-animator, instructor de educație extrașcolară, laborant;e) mediator școlar;f) antrenor etc.;2. membri ai comunității (părinți, reprezentanți ai autorităților locale, specialiști din diferite domenii, personalități locale, membri ai unor organizații neguvernamentale etc.);3. reprezentanți ai partenerilor.  +  Articolul 14(1) Toate activitățile din cadrul Programului SDS se derulează fie de către cadrele didactice, fie sub supravegherea cadrelor didactice, în situația în care activitățile sunt coordonate de personal extern școlii.(2) Fiecare persoană (personal didactic, nedidactic și auxiliar) are roluri și responsabilități bine precizate și stipulate în fișa postului.  +  Articolul 15Implicarea personalului din învățământ se face în următoarele condiții:a) ca activitate cuprinsă în norma didactică (maximum 4 ore/săptămână), conform prevederilor art. 262 alin. (1) și art. 263 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) ca activitate în afara activității desfășurate în intervalul de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână. (la 19-09-2017, Articolul 15 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 4.802 din 31 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 19 septembrie 2017 )  +  Articolul 16În cazul în care cadrul didactic efectuează orele în cadrul normei didactice, conform prevederilor art. 15 lit. a) din prezenta metodologie, aceste ore nu sunt retribuite separat; în celelalte cazuri, care se referă la activitățile de educație, complementare activității didactice, precum și la activitățile de susținere și de dezvoltare personală a elevilor, aceste ore sunt retribuite, în condițiile legii, din sursele de finanțare prevăzute la art. 17. (la 19-09-2017, Articolul 16 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 4.802 din 31 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 19 septembrie 2017 )  +  Articolul 17Finanțarea programului se poate face:a) din bugetul autorităților locale;b) din programe finanțate din fonduri europene sau naționale;c) din activități școlare și extrașcolare, donații, sponsorizări, prin suportul financiar al asociațiilor de părinți, al organizațiilor nonguvernamentale etc., cu respectarea legislației în vigoare;d) din bugetul de stat constituit, în condițiile legii, cu această destinație, pentru elevii proveniți din grupurile dezavantajate. (la 19-09-2017, Articolul 17 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 4.802 din 31 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 19 septembrie 2017 )  +  Capitolul V Parteneriate  +  Articolul 18(1) La începutul Programului SDS, unitățile de învățământ pot încheia acorduri de parteneriat pentru susținerea activităților din pachetele educaționale cu instituții care pot furniza servicii educaționale (palate și cluburi ale copiilor, cluburi sportive școlare etc.) și organizații neguvernamentale.(2) Pentru buna derulare a Programului SDS, unitățile de învățământ pot încheia parteneriate, contracte de sponsorizare cu operatori economici, persoane fizice sau juridice din țară și străinătate, cu respectarea legislației în vigoare.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 19(1) Proiectul Programului SDS, care este înaintat spre avizare ISJ/ISMB, precizează sistemul de monitorizare/evaluare pentru implementarea programului, indicatorii, criteriile și instrumentele de evaluare, precum și o modalitate de urmărire și evaluare a progresului făcut de elevii participanți la Programul SDS.(2) Proiectul Programului SDS definește structura echipei pedagogice implicate în derularea programului, responsabilitățile fiecărui membru și modalitățile de asigurare a calității programului.  +  Articolul 20În cadrul fiecărui inspectorat școlar se nominalizează cel puțin un inspector școlar care are următoarele atribuții în ceea ce privește coordonarea Programului SDS: analizează ofertele de Program SDS realizate și propuse de unitățile de învățământ, sub aspect educațional și le prezintă consiliului de administrație al inspectoratului școlar spre avizare; monitorizează unitățile de învățământ care derulează Programul SDS și evaluează activitățile din program utilizând instrumente de evaluare specifice; actualizează permanent baza de date care cuprinde informații referitoare la unitățile de învățământ care derulează Programul SDS; informează MEN cu privire la derularea Programului SDS în unitățile de învățământ din județ/municipiul București. (la 19-09-2017, Articolul 20 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 4.802 din 31 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 19 septembrie 2017 )  +  Articolul 21În unitățile de învățământ care nu propun, ca ofertă complementară a școlii, Programul SDS, nu este permisă închirierea spațiilor disponibile unor persoane sau instituții private pentru organizarea, în regim privat, a activităților de tip "Școală după școală".  +  Articolul 22Nu poate fi denumit «Program SDS» un program/proiect/activitate care se desfășoară în unitățile de învățământ și care nu respectă prevederile prezentei metodologii. (la 19-09-2017, Capitolul VI a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 4.802 din 31 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 19 septembrie 2017 )  +  Anexala metodologie- Model -Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și SportuluiInspectoratul Școlar .....................................Unitatea de învățământ ...................................CONTRACT DE PARTENERIAT ȘCOALĂ - FAMILIEîn cadrul Programului "Școala după școală"- învățământ primar -I. Părțile semnatare1. Unitatea de învățământ ..............................., denumită în continuare școala, cu sediul în ............................, str. .............. nr. ........., reprezentată prin director, prof. ................................,și2. Părintele/Reprezentantul legal al elevului, doamna/domnul ........................................., cu domiciliul în ............................., str. ................................. nr. .................................., telefon ................................................ .II. Scopul contractului1. Asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ în cadrul Programului "Școala după școală" prin implicarea și responsabilizarea părților în educația copiilor/elevilor.2. Școala își asumă principala responsabilitate în procesul instructiv-educativ.3. Părintele se declară responsabil pentru educarea și comportamentul copilului, precum și pentru colaborarea cu școala în scopul atingerii obiectivelor educaționale.III. Obligațiile părțilorPentru desfășurarea, la standarde de calitate, a procesului instructiv-educativ, părțile se angajează, prin voința proprie, după cum urmează:1. Școala se obligă:a) să respecte prevederile Metodologiei de organizare a Programului "Școala după școală", aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.349/2011;b) să asigure spațiul, cadrul organizatoric și logistic pentru desfășurarea procesului educațional din cadrul Programului "Școala după școală", conform prevederilor legale;c) să informeze părintele, în timp util, despre toate schimbările care se produc în structura Programului "Școala după școală" (orar, resurse umane implicate etc.), precum și despre absențele elevului;d) să ofere servicii educaționale de calitate, la nivelul standardelor solicitate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pentru fiecare nivel de studiu/ciclu de școlarizare;e) să asigure un sistem transparent de evaluare a elevului, care să pună în evidență evoluția acestuia, precum și măsurile concrete care se iau pentru remedierea dificultăților de învățare;f) să asigure funcționarea eficientă a echipei pedagogice implicate în educația elevului;g) să asigure securitatea și siguranța elevilor pe perioada prezenței acestora în spațiul în care se derulează Programul "Școala după școală" (săli de curs, sală pentru servirea mesei, curtea școlii etc.), precum și pe durata deplasărilor organizate;h) să coopereze cu toate instituțiile și structurile de ale căror servicii beneficiază școala și de care depinde bunul mers al activității din cadrul Programului "Școala după școală";i) să dea dovadă de respect și considerație în relațiile cu elevii și părinții acestora/reprezentanții lor legali, într-un raport de egalitate;j) să nu desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a elevului;k) să trateze cu profesionalism și responsabilitate orice situație specială legată de educația elevului/copilului;l) să stabilească, de comun acord cu părinții, calendarul întâlnirilor periodice și să îl pună în aplicare;m) să elibereze, la cerere și în timp util, orice document școlar care servește interesului elevului;n) să asigure accesul egal la educație pentru toți copiii, cu interzicerea oricărui tip de discriminare;o) să analizeze și să decidă, prompt și responsabil, în legătură cu orice solicitare din partea părintelui/elevului;p) să asigure transparența tuturor activităților derulate, organizate/aprobate de școală;q) să ia în considerare, să analizeze și să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor sau a părinților referitoare la rele practici în școală;r) să aducă la cunoștința elevilor și părinților prevederile regulamentului intern al școlii;s) să încheie contracte de colaborare cu instituții/personal calificat care pot/poate contribui la desfășurarea unor activități cuprinse în Programul "Școala după școală";ș) să explice clar toate prevederile prezentului contract celeilalte părți semnatare.2. Beneficiarul indirect - Părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al elevului se obligă:a) să respecte prevederile Metodologiei de organizare a Programului "Școala după școală", aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.349/2011;b) să își asume responsabilitatea promovării în educația elevului/copilului a principiilor, valorilor și normelor de conduită susținute de școală;c) să își asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfășurată în afara școlii, dar care ar putea prejudicia prestigiul acesteia;d) să respecte prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și ale regulamentului intern al școlii;e) să asigure frecvența zilnică și ținuta decentă a elevului la activitățile desfășurate în cadrul Programului "Școala după școală" și să informeze școala de îndată ce se impune absența acestuia de la program;f) să informeze școala cu privire la orice aspect care poate contribui la îmbunătățirea situației școlare a copilului;g) să dea curs solicitării conducerii școlii, ori de câte ori este necesar, de a lua măsuri cu privire la conduita sau situația școlară a elevului;h) să se prezinte la școală, cel puțin o dată pe lună, pentru a discuta cu personalul didactic despre modul de implicare în activitatea, progresul și comportamentul propriului copil;i) să îi asigure copilului, în limita posibilităților, materialele necesare bunei desfășurări a activităților școlare;j) să trateze cu respect și considerație școala și pe reprezentanții acesteia;k) să informeze, în scris, conducerea școlii în cazul retragerii copilului din Programul "Școala după școală".IV. Durata contractuluiPrezentul contract se încheie pe durata participării la Programul "Școala după școală".V. Alte clauzePrezentul contract cuprinde:1. prevederi referitoare la eventuala contribuție financiară a părinților pentru participarea propriului copil la Programul "Școala după școală" (particularizate, după caz, la nivelul școlii);2. prevederi referitoare la soluționarea eventualelor neînțelegeri dintre părți;3. prevederi referitoare la consecințele nerespectării angajamentelor părților;4. prevederi referitoare la încetarea contractului;5. alte prevederi agreate de părți.Încheiat astăzi, ..................., în 3 exemplare, în original, pentru fiecare parte.Unitatea școlară Beneficiarul indirect,................ ......................Director,................Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și SportuluiInspectoratul Școlar .....................................Unitatea de învățământ ...................................CONTRACT DE PARTENERIAT ȘCOALĂ - FAMILIEîn cadrul Programului "Școala după școală"- învățământ secundar inferior -I. Părțile semnatare1. Unitatea de învățământ ............., denumită în continuare școală, cu sediul în ................, str. ............ nr. ....., reprezentată prin director, prof. ..................2. Părintele/Reprezentantul legal al elevului, doamna/domnul ..............................................................., cu domiciliul în ....................................., str. ................................. nr. ................................., telefon ..........................,și3. Elevul ............................................................ din Școala .................................., clasa .......................II. Scopul contractului1. Asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ în cadrul Programului "Școala după școală" prin implicarea și responsabilizarea părților în educația copiilor/elevilor2. Școala își asumă principala responsabilitate în procesul instructiv-educativ.3. Părintele se declară responsabil pentru educarea și comportamentul copilului și pentru colaborarea cu școala în scopul atingerii obiectivelor educaționale.III. Obligațiile părțilorPentru desfășurarea, la standarde de calitate, a procesului instructiv-educativ, părțile se angajează, prin voința proprie, după cum urmează:1. Școala se obligă:a) să respecte prevederile Metodologiei de organizare a Programului "Școala după școală", aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.349/2011;b) să asigure spațiul, cadrul organizatoric și logistic pentru desfășurarea procesului educațional din cadrul Programului "Școala după școală", conform prevederilor legale;c) să informeze părintele, în timp util, despre toate schimbările care se produc în structura Programului "Școala după școală" (orar, resurse umane implicate etc.), precum și despre absențele elevului;d) să ofere servicii educaționale de calitate, la nivelul standardelor solicitate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pentru fiecare nivel de studiu/ciclu de școlarizare;e) să asigure un sistem transparent de evaluare a elevului, care să pună în evidență evoluția acestuia, precum și măsurile concrete care se iau pentru remedierea dificultăților de învățare;f) să asigure funcționarea eficientă a echipei pedagogice implicate în educația elevului;g) să asigure securitatea și siguranța elevilor pe perioada prezenței acestora în spațiul în care se derulează Programul "Școala după școală" (săli de curs, sală pentru servirea mesei, curtea școlii etc.), precum și pe durata deplasărilor organizate;h) să coopereze cu toate instituțiile și structurile de ale căror servicii beneficiază școala și de care depinde bunul mers al activității din cadrul Programului "Școala după școală";i) să dea dovadă de respect și considerație în relațiile cu elevii și părinții acestora/reprezentanții lor legali, într-un raport de egalitate;j) să nu desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a elevului;k) să trateze cu profesionalism și responsabilitate orice situație specială legată de educația elevului/copilului;l) să stabilească, de comun acord cu părinții, calendarul întâlnirilor periodice și să îl pună în aplicare;m) să elibereze, la cerere și în timp util, orice document școlar care servește interesului elevului;n) să asigure accesul egal la educație pentru toți copiii, cu interzicerea oricărui tip de discriminare;o) să analizeze și să decidă, prompt și responsabil, în legătură cu orice solicitare din partea părintelui/elevului;p) să asigure transparența tuturor activităților derulate, organizate/aprobate de școală;q) să ia în considerare, să analizeze și să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor sau a părinților referitoare la rele practici în școală;r) să aducă la cunoștința elevilor și părinților prevederile regulamentului intern al școlii;s) să încheie contracte de colaborare cu instituții/personal calificat care pot/poate contribui la desfășurarea unor activități cuprinse în Programul "Școala după școală";ș) să explice clar toate prevederile prezentului contract celorlalte două părți semnatare.2. Beneficiarul indirect - părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al elevului se obligă:a) să respecte prevederile Metodologiei de organizare a Programului "Școala după școală", aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.349/2011;b) să își asume responsabilitatea promovării în educația elevului/copilului a principiilor, valorilor și normelor de conduită susținute de școală;c) să își asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfășurată în afara școlii, dar care ar putea prejudicia prestigiul acesteia;d) să respecte prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și ale regulamentului intern al școlii;e) să asigure frecvența zilnică și ținuta decentă a elevului la activitățile desfășurate în cadrul Programului "Școala după școală" și să informeze școala de îndată ce se impune absența acestuia de la program;f) să informeze școala cu privire la orice aspect care poate contribui la îmbunătățirea situației școlare a copilului;g) să dea curs solicitării conducerii școlii, ori de câte ori este necesar, de a se lua măsuri cu privire la conduita sau situația școlară a elevului;h) să se prezinte la școală, cel puțin o dată pe lună, pentru a discuta cu personalul didactic despre modul de implicare în activitatea, progresul și comportamentul propriului copil;i) să îi asigure copilului, în limita posibilităților, materialele necesare bunei desfășurări a activităților școlare;j) să trateze cu respect și considerație școala și pe reprezentanții acesteia;k) să informeze, în scris, conducerea școlii în cazul retragerii copilului din Programul "Școala după școală".3. Beneficiarul direct - elevul se obligă:a) să respecte școala, însemnele și personalul acesteia, precum și pe colegii săi;b) să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea și libertatea celorlalte persoane din școală;c) să participe zilnic, conform programului orar, la activitățile din cadrul Programului "Școala după școală";d) să respecte prevederile regulamentului intern și ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;e) să păstreze în bună stare bunurile școlii și să folosească cu grijă materialele puse la dispoziția sa de către școală;f) să aibă o ținută vestimentară/personală și o conduită decentă, neprovocatoare, neagresivă și neostentativă.IV. Durata contractuluiPrezentul contract se încheie pe durata participării la Programul "Școala după școală".V. Alte clauzePrezentul contract cuprinde:1. prevederi referitoare la eventuala contribuție financiară a părinților pentru participarea propriului copil la Programul "Școala după școală" (particularizate, după caz, la nivelul școlii);2. prevederi referitoare la soluționarea eventualelor neînțelegeri dintre părți;3. prevederi referitoare la consecințele nerespectării angajamentelor părților;4. prevederi referitoare la încetarea contractului;5. alte prevederi agreate de părți.Încheiat astăzi, ..................., în 3 exemplare, în original, pentru fiecare parte.Unitatea școlară Beneficiarul indirect, Beneficiarul direct,................ ..................... ...................Director,..............--------