INSTRUCȚIUNI din 3 iunie 2011 privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 20 iunie 2011  Notă
  Aprobate de Ordinul nr. 1540 din 3 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 430 din 20 iunie 2011.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1În sensul prezentelor instrucțiuni, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) parchet de exploatare - suprafața de pădure în care se fac recoltări legale de masă lemnoasă;b) stoc pe picior - volumul arborilor pe picior dintr-o partidă, destinați tăierii și nedoborâți;c) stoc în faze pe suprafața parchetului - volumul arborilor doborâți și aflați în diferite faze tehnologice pe suprafața parchetului, exclusiv volumul lemnului din platforma primară;d) stoc în platforma primară - volumul lemnului din platforma primară;e) masă lemnoasă recoltată - diferența dintre volumul înscris în actul de punere în valoare și stocul pe picior.f) prejudicii de exploatare - arborii neincluși în actul de punere în valoare, care au fost vătămați sau distruși în derularea procesului tehnologic de exploatare aprobat al partizii respective.----------Lit. f) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 815 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014.  +  Articolul 2Recoltarea, colectarea și transportul masei lemnoase se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prezentele instrucțiuni, astfel încât, indiferent de forma proprietății, să se asigure menținerea integrității fondului forestier național, în condițiile gestionării durabile a pădurilor.  +  Articolul 3Prezentele instrucțiuni cuprind reglementări privind:a) autorizarea și predarea spre exploatare a parchetelor;b) reguli silvice de exploatare a masei lemnoase;c) controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase;d) curățirea și reprimirea parchetelor.  +  Capitolul II Autorizarea și predarea spre exploatare a parchetelor  +  Secţiunea A Autorizarea parchetelor  +  Articolul 4(1) Exploatarea masei lemnoase se efectuează de către operatori economici atestați pentru exploatări forestiere, precum și de către persoanele fizice în condițiile prevăzute la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare. (la 09-11-2016, Alineatul (1) din Articolul 4 , Sectiunea A , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.121 din 1 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 09 noiembrie 2016 ) (2) Exploatarea masei lemnoase se efectuează în baza autorizației de exploatare, denumită în continuare autorizație, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.(3) Autorizațiile de exploatare se emit în 3 exemplare de către șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizației de exploatare și al treilea pentru cumpărătorul masei lemnoase pe picior; în cazul în care cumpărătorul masei lemnoase pe picior este și titular al autorizației de exploatare, autorizațiile de exploatare se emit în două exemplare.----------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 815 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014.(4) Titularii autorizațiilor pot fi:a) operatorii economici atestați pentru exploatări forestiere, care au încheiat contracte de cumpărare a masei lemnoase pe picior cu proprietarii/deținătorii pădurilor sau vegetației forestiere din afara fondului forestier sau care efectuează prestări de servicii de exploatare, pe bază de contracte încheiate cu cumpărătorii de masă lemnoasă pe picior;----------Lit. a) a alin. (4) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 815 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014.b) operatorii economici atestați pentru lucrări de exploatare forestieră, care au încheiat contracte de prestări de servicii de exploatare forestieră cu proprietarii/deținătorii pădurilor;----------Lit. b) a alin. (4) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 815 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014.c) Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin unitățile și subunitățile sale;d) ocoalele silvice private, atestate pentru activitatea de exploatare forestieră;e) proprietarii de păduri, din categoria persoanelor fizice prevăzute la alin. (1).f) operatorii economici atestați pentru lucrări de exploatare forestieră care au încheiate contracte de prestări servicii cu proprietarii/deținătorii rețelelor de transport sau distribuție a petrolului, a gazelor naturale sau a energiei electrice, pentru produsele extraordinare apărute sub/peste aceste rețele.ˮ (la 13-09-2017, Alineatul (4) din Articolul 4 , Sectiunea A , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.146 din 1 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 13 septembrie 2017 ) (5) Autorizațiile de exploatare emise, a căror valabilitate nu a expirat la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se vor actualiza în sistemul informațional SUMAL până la data de 30 noiembrie 2014, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. Perioada pentru care se face autorizarea este perioada de timp determinată de data eliberării noii autorizații de exploatare și, respectiv, de data expirării termenului autorizației de exploatare inițiale.----------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 815 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014.  +  Articolul 5(1) Durata maximă de exploatare a masei lemnoase este prevăzută în anexa nr. 2.(2) Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizații.(3) Este interzisă autorizarea spre exploatare a masei lemnoase din orice proprietate forestieră care face parte din fondul forestier național, în situația în care proprietarul sau administratorul acesteia, după caz, nu a realizat în termenul prevăzut de lege lucrările de regenerare artificială și de completare a regenerării naturale pe terenurile forestiere aflate, după caz, în proprietatea sau în administrarea sa, de pe care sa exploatat integral masa lemnoasă. (la 09-11-2016, Articolul 5 din Sectiunea A , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.121 din 1 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 09 noiembrie 2016 ) (4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), se pot autoriza spre exploatare:a) produsele accidentale provenite din arboretele afectate de factori biotici și abiotici; b) produsele principale provenite din arboretele incluse în planul decenal de recoltare, în care regenerarea naturală este asigurată în condițiile normelor tehnice silvice. (la 09-11-2016, Articolul 5 din Sectiunea A , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.121 din 1 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 09 noiembrie 2016 ) (5) Interdicția prevăzută la alin. (3) este aplicabilă până la data notificării emisă de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin care certifică faptul că lucrările prevăzute la alin. (3) au fost executate conform prevederilor normelor tehnice. (la 09-11-2016, Articolul 5 din Sectiunea A , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.121 din 1 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 09 noiembrie 2016 ) (6) Interdicția prevăzută la alin. (3) nu se aplică în fondul forestier din Lunca și Delta Dunării, în cazul în care lucrările de pregătire integrală a terenului și solului și cele de împădurire și completare a regenerării naturale nu au putut fi realizate în cel mult două sezoane de vegetație, din cauze de forță majoră, de inundații periodice care nu au permis accesul în teren sau din alte cauze obiective, pe bază de documente justificative întocmite în acest sens. (la 03-04-2017, Articolul 5 din Sectiunea A , Capitolul II a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 208 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 03 aprilie 2017 )  +  Articolul 6(1) Autorizațiile aflate în termenul de valabilitate se retrag de către emitenții acestora, în cazul apariției unor situații deosebite ce impun o astfel de măsură, cum sunt: litigii de proprietate aflate pe rolul instanțelor, hotărâri judecătorești de stopare a lucrărilor de exploatare, schimbarea ocolului silvic care administrează pădurea, rezilierea contractelor de vânzare a masei lemnoase pe picior sau de prestări de servicii de exploatare și altele asemenea.(2) Personalul de control din cadrul structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură retrage autorizațiile de exploatare care sunt emise pentru parchete de exploatare constituite în terenuri din afara teritoriului de competență al ocolului silvic emitent. (la 09-11-2016, Alineatul (2) din Articolul 6 , Sectiunea A , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.121 din 1 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 09 noiembrie 2016 ) (3) În situațiile prevăzute la alin. (1), emitentul autorizației de exploatare dispune imediat oprirea doborârii arborilor și începe inventarierea stocurilor existente pe picior, în termen de maximum 3 zile de la data înregistrării documentului care atestă situația deosebită; inventarierea se finalizează în cel mult 30 de zile de la data înregistrării documentului. Termenul poate fi prelungit în situația apariției condițiilor nefavorabile, confirmate cu documente oficiale, cu perioada de manifestare a acestora. Părțile contractante procedează la regularizarea cantitativă și valorică a masei lemnoase, conform clauzelor contractuale, și la reprimirea parchetelor respective. (la 09-11-2016, Alineatul (3) din Articolul 6 , Sectiunea A , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.121 din 1 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 09 noiembrie 2016 ) (3^1) În situațiile prevăzute la alin. (2) structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură dispune ocolului silvic emitent al autorizației de exploatare inventarierea stocurilor existente - pe picior și/sau în faze pe suprafața parchetului ori în platforma primară, în termen de maximum 3 zile de la data constatării în condițiile alin. (2); inventarierea se finalizează în cel mult 30 de zile de la data constatării. Termenul poate fi prelungit în situația apariției condițiilor nefavorabile, confirmate cu documente oficiale, cu perioada de manifestare a acestora; părțile contractante procedează la regularizarea cantitativă și valorică a masei lemnoase, conform clauzelor contractuale. (la 09-11-2016, Articolul 6 din Sectiunea A , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.121 din 1 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 09 noiembrie 2016 ) (4) Inventarele masei lemnoase existente pe picior, în faze tehnologice și în platforma primară, însușite sub semnătură de împuterniciții părților contractante, se înregistrează la sediul vânzătorului și se transmit cumpărătorului, cu confirmare de primire, după care centralizatorul inventarelor respective, pe specii, se înscrie în procesul-verbal de reprimire a parchetului; în situația în care cumpărătorul masei lemnoase nu participă la inventariere la data comunicată prin invitație sau nu semnează inventarele masei lemnoase, vânzătorul le realizează în lipsă și le comunică acestuia.----------Alin. (4) al art. 6 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 815 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014.(5) După reprimirea parchetului în condițiile alin. (3) și (3^1), titularul autorizației de exploatare și emitentul avizelor de însoțire se modifică pe autorizația inițială astfel:a) titularul autorizației devine ocolul silvic sau operatorul economic atestat pentru lucrări de exploatare forestieră, care efectuează colectarea lemnului doborât și a celui aflat în diferite faze tehnologice;b) emitentul avizelor de însoțire pentru masa lemnoasă colectată și expediată din parchet devine ocolul silvic. (la 09-11-2016, Alineatul (5) din Articolul 6 , Sectiunea A , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.121 din 1 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 09 noiembrie 2016 ) (6) Pentru masa lemnoasă inventariată și evidențiată ca stoc pe picior în procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmește un act de punere în valoare, pentru care exploatarea și valorificarea masei lemnoase se fac potrivit prevederilor legale.----------Alin. (6) al art. 6 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 815 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014.  +  Articolul 7(1) În eventualitatea apariției pe parcursul anului de producție a unor produse accidentale I, pentru precomptarea partizilor respective se constituie la nivelul fiecărui ocol silvic o rezervă de 20% din volumul produselor principale prevăzut la tăiere în anul respectiv, din partizi prevăzute în lista de partizi.(2) Precomptările se fac de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice. Responsabilitatea operării precomptărilor în evidențele ocolului silvic revine șefului de ocol și se face conform normelor tehnice silvice.(3) După efectuarea precomptărilor, partizile care au constituit rezerva și nu au făcut obiectul precomptărilor se autorizează la exploatare începând cu data de 15 septembrie a anului de producție respectiv.  +  Articolul 8(1) Perioadele pentru exploatarea masei lemnoase din păduri sunt prevăzute în anexa nr. 3.(2) În vederea pregătirii parchetului, autorizația se poate emite cu cel mult 30 de zile înainte de termenul de începere a exploatării masei lemnoase, numai pentru:a) amenajarea instalațiilor de scos-apropiat;b) executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea stâncilor și bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor și altele asemenea;c) executarea lucrărilor de organizare a șantierului de exploatare, respectiv: amenajarea adăposturilor pentru vite, a depozitelor pentru carburanți și altele asemenea.(3) Perioada autorizată prevăzută la alin. (1) se înscrie în autorizație, cu precizarea expresă a lucrărilor ce pot fi efectuate.  +  Articolul 9(1) În cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului cum sunt inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente și altele asemenea, titularii autorizațiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare autorizat, prelungirea perioadei autorizate pentru exploatarea parchetelor cu durata manifestării cazului de forță majoră sau a situației obiective, după caz. (la 09-11-2016, Alineatul (1) din Articolul 9 , Sectiunea A , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.121 din 1 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 09 noiembrie 2016 ) (2) Forța majoră se constată de către o comisie care are în componență, în mod obligatoriu, următoarele persoane:a) delegatul ocolului silvic emitent al autorizației;b) delegatul titularului autorizației.(3) Comisia prevăzută la alin. (2) se constituie la solicitarea titularului autorizației prin act administrativ al șefului ocolului silvic și întocmește un proces-verbal de constatare a forței majore.(4) În situațiile care nu constituie forță majoră, oprirea activității de exploatare se face de către emitentul autorizației, în baza unei note de constatare.(5) La încetarea forței majore sau a situațiilor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare, comisia prevăzută la alin. (2) încheie un proces-verbal constatator, prin care stabilește cu exactitate data încetării forței majore.(6) Prelungirea duratei înscrise inițial în autorizația de exploatare se face de către emitentul acesteia ori de câte ori situația o impune, cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu respectarea perioadelor prevăzute în anexa nr. 3, în baza proceselor-verbale prevăzute la alin. (3) și (5) și a actelor adiționale la contracte pentru reeșalonarea termenelor de exploatare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.----------Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 815 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014.(7) În situații deosebite, atunci când condițiile meteorologice conduc la întârzierea intrării în vegetație, termenul de exploatare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile peste perioadele prevăzute în anexa nr. 3, cu notificarea inspectoratului teritorial de regim silvic și de vânătoare, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data prelungirii.  +  Articolul 10(1) Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchet, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente se aprobă de emitentul autorizației.(2) Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente vor fi diferențiate în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu producă vătămarea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, degradarea solului și a malurilor apelor peste limitele admise de normele tehnice.----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 815 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014.(3) Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor și arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat.(4) Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană - varianta arbori întregi.(5) Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată parchetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor și semințișului.  +  Articolul 11(1) Exploatarea masei lemnoase din parchetele cu produse accidentale se autorizează cu prioritate.(2) Tăierile în parchetele cu restricții de exploatare, în anii de fructificație, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificației.(3) Tăierile în parchetele fără restricții se autorizează spre exploatare în tot cursul anului.  +  Secţiunea B Predarea parchetelor spre exploatare  +  Articolul 12(1) Exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizație poate începe numai după predarea spre exploatare a parchetelor.(2) Predarea spre exploatare a parchetelor se face pe teren de către seful ocolului silvic sau reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezența pădurarului titular de canton, către titularul autorizației ori către reprezentantul împuternicit al acestuia, întocmindu-se procesul-verbal de predare-primire al parchetului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Capitolul III Reguli silvice privind exploatarea masei lemnoase  +  Articolul 13Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum și a următoarelor reguli specifice:a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;b) la tăierile în crâng se recoltează și subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia; tăierea arborilor se realizează de la suprafața solului, pieziș și neted;c) la tăierile definitive, cu regenerare naturală asigurată, se taie și se valorifică și semințișurile neutilizabile prevăzute în actele de punere în valoare, evitându-se vătămarea grupelor de semințiș utilizabil;d) este interzisă menținerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de rășinoase necojit și/sau netratat; cioatele de molid și pin se cojesc în întregime, iar la celelalte specii de rășinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiției ca acesta să nu depășească o perioadă de maximum 30 de zile de la doborâre;e) doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor se efectuează cu prioritate, în cadrul lucrărilor de pregătire a parchetului;f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului;g) tăierea arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălțimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;h) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină și acoperirea gropilor create;i) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundații, iar înălțimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;j) doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieților și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi arborilor care rămân pe picior;k) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate și materializate în teren;l) arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin montarea de lungoane, țăruși și manșoane;m) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă;n) distrugerea, vătămarea sau tăierea de arbori necuprinși în actul de punere în valoare aferent unei partizi autorizate la exploatare este interzisă; dacă prin procesul de exploatare a partizii respective sunt distruși și/sau prejudiciați arbori, ocolul silvic constată, inventariază și marchează acești arbori; constatarea se face la solicitarea titularului autorizației de exploatare sau prin controalele curente de exploatare; (la 09-11-2016, Litera n) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.121 din 1 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 09 noiembrie 2016 ) o) abrogată;------------Lit. o) a art. 13 a fost abrogată de art. III din ORDINUL nr. 669 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2014.p) dacă se constată arbori tăiați din categoria celor nedestinați exploatării aflați pe suprafața parchetului sau sustrași, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept;q) abrogată;------------Lit. q) a art. 13 a fost abrogată de art. III din ORDINUL nr. 669 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2014.r) în cazul în care partida face obiectul unui contract de vânzare de masă lemnoasă pe picior, valoarea lemnului rezultat din arborii prejudiciați în procesul de exploatare se calculează la nivelul prețului unitar din contract; valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulțirea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare, cu valoarea factorului «k» pe specii ori grupe de specii și categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 2; valoarea totală rezultată din valoarea lemnului provenit din arborii prejudiciați la care se adaugă valoarea prejudiciului se recuperează de la titularul autorizației de exploatare, dacă acesta este și cumpărătorul masei lemnoase; în cazul în care cumpărătorul exploatează masa lemnoasă în baza unui contract de prestări de servicii, acesta va plăti valoarea lemnului, iar prestatorul va plăti valoarea prejudiciului;----------Lit. r) a art. 13 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 815 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014.s) în cazul în care partida autorizată la exploatare face obiectul unui contract de prestări de servicii de exploatare având ca beneficiar al prestării proprietarul/deținătorul pădurii/vegetației forestiere de pe terenuri din afara fondului forestier național în care este constituită partida, precum și în cazul în care partida este exploatată în regie proprie, valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulțirea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii și categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 2, și se recuperează de la titularul autorizației; lemnul rezultat din arborii prejudiciați rămâne la proprietar sau administrator, după caz;----------Lit. s) a art. 13 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 815 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014.ș) prejudiciile de exploatare constituie prejudicii aduse pădurii, iar contravaloarea acestora se virează în fondul de conservare și regenerare a pădurilor, în condițiile legii;t) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitații abundente este interzisă;ț) la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș; scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitârâre ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este înghețat;u) se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheață;----------Lit. u) a art. 13 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 815 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014.v) depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă.w) volumul arborilor distruși și/sau prejudiciați se determină prin inventariere, cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore în parte, pe baza tabelelor de cubaj, și se adaugă la volumul actului de punere în valoare; volumul arborilor distruși și/sau prejudiciați se înscrie, ori de câte ori este justificat și necesar, în procesul-verbal de reprimire a parchetului, deschis în SUMAL; operarea se realizează în SUMAL la cel mult 3 zile de la data verificării în teren, de către un angajat împuternicit de șeful ocolului silvic, pe baza documentelor primare întocmite cu ocazia marcării arborilor distruși și/sau prejudiciați. (la 09-11-2016, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.121 din 1 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 09 noiembrie 2016 )  +  Articolul 14(1) Pentru instalarea de funiculare, înlăturarea vegetației forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizației, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiții:a) lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare și 6 m la cele cu un singur cărucior;b) punctele de încărcare și de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafețelor cu semințiș;c) arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați și vor fi protejați prin manșoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.(2) Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu semințiș utilizabil. Lățimea drumului este de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.(3) Drumurile de scos-apropiat cu tractoare se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu pantă de până la 25 de grade; peste această limită scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalații cu cablu.----------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 815 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014.(4) Aprobarea realizării drumurilor de scos-apropiat se face de șeful ocolului silvic.(5) Traseele de funicular și cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos-apropiatul masei lemnoase reprezintă căi de acces interior și nu schimbă categoria de folosință silvică a terenurilor pe care se amplasează.(6) Pentru produsele accidentale I rezultate prin realizarea căilor de acces, se întocmesc acte de punere în valoare care se aprobă de către șeful ocolului silvic.  +  Articolul 15(1) În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare ori de lărgire a ochiurilor, și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.(2) Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute la alin. (1) se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.(3) Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate la alin. (1) și pe taluzurile drumurilor de tractor, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, receparea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauțiunea depusă de titularul autorizației, pe bază de deviz.  +  Articolul 16(1) În parchetele aflate în curs de exploatare, așezarea grămezilor de crăci și a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semințiș.(2) Dacă nu există posibilitatea evitării suprafețelor cu semințiș, semințișul acoperit cu resturi de exploatare și crăci se include în procentul de pierderi maxim admis conform prevederilor art. 15 alin. (1).  +  Articolul 17Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.  +  Articolul 18La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.  +  Capitolul IV Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase  +  Articolul 19(1) Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucțiuni, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.(2) Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezența reprezentantului împuternicit al titularului autorizației. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatării masei lemnoase.(3) Procesul-verbal de control al exploatării partizii se încheie în 3 exemplare, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizației de exploatare și al treilea pentru cumpărătorul masei lemnoase; în cazul în care cumpărătorul masei lemnoase pe picior este și titular al autorizației de exploatare, procesul-verbal de control al exploatării partizii se încheie în două exemplare.----------Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 815 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014.(4) Modelul procesului-verbal de control al exploatării parchetului este prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 20(1) Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însușit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori este necesar.(2) Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puțin o dată la un interval de 60 de zile.  +  Articolul 21Pe timpul efectuării controlului, reprezentantul titularului autorizației este obligat să prezinte autorizația, procesul-verbal de predare-primire a parchetului, documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situația la zi a exploatării și transportului materialelor lemnoase, precum și orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele împuternicite care execută controlul.  +  Articolul 22(1) În cazul în care reprezentanții titularului autorizației nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acțiune se efectuează în prezența pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat parchetul.(2) În situația prevăzută la alin. (1), procesul-verbal de control al exploatării se transmite în termen de 3 zile titularului autorizației.  +  Articolul 23În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmește cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenții și/sau infracțiuni, acestea se menționează în procesul-verbal de control.  +  Capitolul V Curățarea și reprimirea parchetelor  +  Secţiunea A Curățarea parchetelor de exploatare  +  Articolul 24La terminarea exploatării, curățarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare, cu respectarea următoarelor reguli:a) la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri - martoane - cu o lățime maximă de 1,0-1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15-20 m. La tăierile rase de plop și salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;b) la tăierile de produse principale cu restricții și la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințiș natural, fără a ocupa suprafețe mari - cel mult 10% din suprafața parchetului;c) în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului.  +  Secţiunea B Reprimirea parchetelor  +  Articolul 25(1) Reprimirea parchetelor se realizează de către emitentul autorizației de exploatare până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzut în autorizație, prin întocmirea unui proces-verbal de reprimire a parchetului.(2) Modelul procesului-verbal de reprimire/reprimire parțială a parchetului este prevăzut în anexa nr. 7.(3) Reprimirea parchetelor se face de către șeful ocolului silvic sau de reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezența pădurarului titular al cantonului în care este amplasat parchetul, și de către reprezentantul împuternicit al titularului autorizației, la o dată convenită de comun acord.(4) În cazul absenței reprezentantului împuternicit al titularului autorizației, reprimirea parchetului se efectuează în lipsa acestuia, fără a fi exonerat de plata prejudiciilor constatate, precum și a eventualelor penalități.(5) Procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmește în 3 exemplare, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizației de exploatare și al treilea pentru cumpărătorul masei lemnoase: în cazul în care cumpărătorul masei lemnoase pe picior este și titular al autorizației de exploatare, procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmește în două exemplare. În situația prevăzută la alin. (4), un exemplar al procesului-verbal de reprimire a parchetului se trimite în termen de 5 zile de la data reprimirii titularului autorizației.----------Alin. (5) al art. 25 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 815 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014.  +  Articolul 26(1) În cazul în care la verificarea pe teren se constată că reprimirea parchetului nu se poate realiza, întrucât nu sunt întrunite toate condițiile cerute de prezentele instrucțiuni, se încheie un act de constatare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8.(2) În actul de constatare prevăzut la alin. (1) se menționează că exploatarea poate continua după termenul de reprimire prevăzut în autorizație, cu plata penalităților stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, și cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricție și a termenelor prevăzute de prezentele instrucțiuni. Actul de constatare se înscrie în autorizație la rubrica privind prelungirea autorizației.(3) Reprimirea parchetelor de exploatare cu încălcarea prevederilor prezentelor instrucțiuni este interzisă.  +  Articolul 27În scopul evidențierii statistice a masei lemnoase recoltate anual, precum și pentru urmărirea aplicării prevederilor amenajamentelor silvice în parchetele nereprimite, se va încheia un act de constatare a masei lemnoase recoltate până la data de 31 decembrie, pe baza actelor privind controlul exploatării, a documentelor de transport al lemnului și a altor documente din care rezultă stadiul exploatării masei lemnoase.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 28(1) Volumul de lemn prevăzut în actul de punere în valoare pentru parchetele amânate de la exploatare cel puțin un sezon de vegetație se recalculează prin adăugarea creșterii curente, potrivit normelor tehnice în vigoare, recalculându-se și valoarea aferentă.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și pentru masa lemnoasă pe picior din partizi autorizate la exploatare, amânate de la tăiere cu cel puțin un sezon de vegetație.----------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 815 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014.  +  Articolul 29(1) Titularul autorizației este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în parchetele, platformele primare, precum și la alte obiective care îi aparțin, situate în pădure, precum și cele de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și pădurilor.(2) În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizațiilor sunt obligați să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe emitentul autorizației.(3) În cazul în care titularii autorizațiilor refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.  +  Articolul 30(1) Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit și încărcat, se stabilește împreună cu titularul autorizației, mărimea acestora fiind de până la 500 m² pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maximum 1.000 m² în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente.(2) Suprafețele prevăzute la alin. (1) se cuprind în autorizație și în procesul-verbal de predare-primire și se reprimesc în cel mult 60 de zile de la reprimirea parchetului.----------Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 815 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014.(3) Depășirea termenului de reprimire prevăzut la alin. (2) constituie ocupare fără drept a terenului respectiv.----------Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 815 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014.  +  Articolul 31În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes științific și în cele de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier, precum și în arboretele destinate să producă lemn de rezonanță și claviatură, în funcție de importanța acestora și de modul specific de gospodărire, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizații, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatării masei lemnoase.  +  Articolul 32(1) Nerespectarea prevederilor prezentelor instrucțiuni atrage răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați.(2) Pentru persoanele juridice atestate pentru activitatea de exploatare forestieră care încalcă în mod repetat prevederile prezentelor instrucțiuni, comisia de atestare a persoanelor juridice în activitatea de exploatare forestieră aplică măsurile de suspendare/anulare a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, la solicitarea entităților din care fac parte persoanele care constată încălcarea prezentelor instrucțiuni prin controale de exploatare.  +  Articolul 33(1) Titularii autorizațiilor, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului.(2) Modelul panoului cu elementele de identificare a parchetului este prevăzut în anexa nr. 9.(3) Panoul prevăzut la alin. (1) se menține pe toată durata lucrărilor de exploatare și poate fi ridicat după reprimirea platformei primare, potrivit prevederilor art. 30 alin. (2).  +  Articolul 34Doborârea arborilor în perioada de suspendare sau după retragerea autorizației ori în afara termenelor de exploatare înscrise în autorizație constituie tăiere fără drept și se sancționează potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 35Masa lemnoasă din suprafețele pe care există vegetație forestieră din afara fondului forestier se recoltează pe bază de autorizație eliberată, la cerere, contra cost, de ocolul silvic cu care proprietarul a încheiat un contract de prestații silvice.  +  Articolul 35^1(1) Începând cu data de 1 iulie 2018, autorizarea spre exploatare a parchetelor în SUMAL se face numai după transmiterea în coordonate stereo 70 a limitelor parchetului de exploatare, preluate din amenajamentul silvic în vigoare, sau după măsurarea în coordonate stereo 70 și transmiterea în SUMAL a limitelor parchetului de exploatare. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru proprietățile de fond forestier cu suprafața de maximum 10 ha, pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic, și pentru vegetația forestieră din afara fondului forestier, din care se recoltează un volum de maximum 20 mc/an/proprietate, nu se instituie obligația măsurării în coordonate stereo 70 și transmiterea în SUMAL a limitelor parchetului de exploatare. (la 13-09-2017, Capitolul VI a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.146 din 1 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 13 septembrie 2017 )  +  Articolul 36Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.  +  Anexa nr. 1la instrucțiuniOcolul Silvic ........................Nr. ............ din .................AUTORIZAȚIE DE EXPLOATARENr. ...... din ..........1. Subsemnatul, ....................., șeful Ocolului Silvic ........, autorizez exploatarea masei lemnoase din partida ................, constituită în fondul forestier/ vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier, proprietatea ............................. U.P./tarlaua ...................., u.a./parcela ..................., având un volum brut de .......... mc pe o suprafață de ........ ha și un număr de ........ arbori marcați cu dispozitivul de marcat cu amprenta ........ nr. ......., destinat producției anului .............., în următoarele condiții:a) parchetul este delimitat prin: semne amenajistice, limite naturale, dispozitiv de marcat cu amprenta pătrată nr. ............., aplicat pe un număr de ............ arbori;b) masa lemnoasă pe picior:– este cumpărată pe picior de către..........................., reprezentată prin ............, CI seria ..... nr. ............, conform Contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior nr. ..............., încheiat cu proprietarul/deținătorul fondului forestier/vegetației forestiere din afara fondului forestier ............. în urma licitației/negocierii organizate în data de ...................; obligațiile și drepturile cumpărătorului sunt cele prevăzute de contract;– este contractată de către .............., reprezentată prin ................., CI seria ....... nr. ............ pentru prestări de servicii de exploatare, conform Contractului nr. ..............., încheiat cu proprietarul/deținătorul fondului forestier/vegetației forestiere din afara fondului forestier ..................................;c) masa lemnoasă pe picior va fi exploatată de către................, care are calitatea de titular al autorizației de exploatare, reprezentată prin ................, CI seria ......... nr. ........., în baza Certificatului de atestare seria ..... nr. .........., valabil până la data de ..........., și a Contractului*) nr. .................., încheiat cu ........................-----------*) Acest contract poate fi:– contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior încheiat cu proprietarul/deținătorul fondului forestier/ vegetației forestiere din afara acestuia, dacă cumpărătorul este atestat pentru activitatea de exploatare și va desfășura activitatea respectivă. Dacă, însă, cumpărătorul respectiv nu este atestat sau va realiza exploatarea masei lemnoase cu un alt operator atestat, atunci la această rubrică se va înregistra contractul de prestări servicii de exploatare încheiat între cumpărătorul masei lemnoase pe picior și prestatorul în cauză;– contractul de prestări servicii de exploatare încheiat de proprietarul/deținătorul fondului forestier/vegetației forestiere din afara acestuia cu un operator economic atestat.Titularul autorizației de exploatare răspunde pe toată durata exploatării pentru prejudiciile produse în cuprinsul parchetului și a drumurilor auto forestiere pe care circulă;d) avizele de însoțire primare se emit de către: d1) Ocolul silvic ..................(în condițiile art. 5 alin. (1) lit. a) din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce provin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare); d2) operatorul economic ..................... (în condițiile art. 5 alin. (1) lit. d) din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, care deține acord de distribuire și utilizare a avizelor de însoțire, valabil.Operatorului economic, altul decât ocolul silvic, care realizează lucrări de exploatare forestieră prin prestări de servicii silvice îi este interzisă emiterea avizelor de însoțire pentru masa lemnoasă provenită din partida pentru care a realizat prestația.2. În intervalul ........, titularul autorizației poate să execute lucrări de pregătire a parchetului, care constau în:a) instalarea unui număr de ........ linii de funiculare/alte instalații cu cablu, cu lungimile de: .................;b) amenajarea drumurilor de tractor în lungime de .................;c) amenajarea căilor de acces pentru atelaje în lungime de ..................;d) amenajarea culoarelor de corhănit în lungime de ...................;e) asigurarea condițiilor pentru respectarea normelor de tehnică a securității muncii ................;f) alte lucrări de organizare a șantierului ....................3 Tehnologia de exploatare ....................................4. Măsuri de protejare a regenerării naturale prin ...............5. Măsuri de protejare a arborilor care rămân pe picior de pe marginea traseelor de scos-apropiat prin ...................................6. Platforma primară în suprafață de ......... mp, amplasată în u.a. ................. (materializare pe teren), delimitată, după caz, cu dispozitivul de marcat nr. ........, aplicat pe un număr de ......... arbori ........................7. Măsuri speciale conform art. 30 din Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.540/2011 .............................................8. Partida se va exploata în termenele de recoltare și colectare de la........... până la ........... și de la ...... până la .......... .9. Reprimirea parchetului se va face până la data de ..................... .10. Alte mențiuni**)-----------**) Se referă la situațiile de retragere a autorizației de exploatare..........................................................................................................................................................................................................................................................................................11. Nerespectarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.540/2011, și a termenelor prevăzute în prezenta autorizație atrage răspunderea titularului autorizației de exploatare, conform reglementărilor legale.    Șeful ocolului silvic Titularul autorizației Cumpărătorul masei    Data ................ Ridicat autorizația lemnoase    Semnătura ........... astăzi, ..... Data ............                               Semnătura ............ Semnătura ........12. Autorizația s-a prelungit, în temeiul .............. din data de ..........., până la data de .............. .    Șeful ocolului silvic Titularul autorizației/Împuternicit    Data ................ Data ...............    Numele, prenumele și semnătura Numele, prenumele și semnătura    ............................... ..............................13. Autorizația s-a prelungit, în temeiul .......... din data de ..........., până la data de ................. .    Șeful ocolului silvic Titularul autorizației/Împuternicit    Data ................. Data .........................    Numele, prenumele și semnătura Numele, prenumele și semnătura    .............................. ..............................14. Autorizația s-a prelungit, în temeiul ............ din data de .............., până la data de .................. .    Șeful ocolului silvic Titularul autorizației/Împuternicit    Data ............... Data .........................    Numele, prenumele și semnătura Numele, prenumele și semnătura    .............................. .............................15. În baza Notificării nr. .............., adresată Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare ............., autorizația s-a prelungit, în temeiul ............. din data de ..................., până la data de .................... .----------Anexa 1 la instrucțiuni a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 815 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014, potrivit pct. 15 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 2la instrucțiuniDURATA MAXIMĂ DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│ Volumul parchetelor │Durata maximă de recoltare și colectare a ││ │ lemnului ││ │ - luni - ││ ├────────────────────┬───────────────────────┤│ │tăieri cu restricție│ tăieri fără restricție│├─────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────┤│ A. Pentru parchete din zona de câmpie │├─────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────┤│ sub 300 mc │ 2 │ 2,5 │├─────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤│de la 301 până la 600 mc │ 2,5 │ 3 │├─────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤│de la 601 până la 1.000 mc │ 3 │ 3,5 │├─────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤│ peste 1.000 mc │ 3,5 │ 4 │├─────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────┤│ B. Pentru parchetele din zonele de deal și de munte │├─────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────┤│ sub 500 mc │ 3 │ 4 │├─────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤│de la 501 până la 1.000 mc │ 4 │ 5,5 │├─────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤│de la 1.001 până la 3.500 mc │ 5,5 │ 6,5 │├─────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤│ peste 3.501 mc │ 6,5 │ 7,0 │└─────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────┘NOTE:1. Prin excepție, în cazul producerii unor fenomene naturale deosebite, ce afectează suprafețe mari (doborâturi și rupturi produse de vânt și de zăpadă, atacuri de insecte, uscări în masă), duratele de recoltare și colectare se stabilesc pentru fiecare situație de emitentul autorizației, astfel încât să se evite deprecierea materialelor lemnoase, precum și extinderea atacului de dăunători.2. Durata de exploatare pentru masa lemnoasă provenită din vegetația forestieră din afara fondului forestier național nu poate depăși un an.  +  Anexa nr. 3la instrucțiuniPERIOADELE PENTRU EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE DIN PĂDURI┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│Nr. │ Tratamentul și felul tăierii │Perioada ││crt.│ │permisă ││ │ │pentru ││ │ │recoltare și││ │ │colectare │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 1.│Codru cu tăieri succesive │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │a) tăieri preparatorii (înaintea anului de fructificație) │tot anul ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │b) tăieri de însămânțare în anul de fructificație │15.IX-15.IV ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │c) tăieri de dezvoltare și tăieri definitive: │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │- la deal și câmpie │15.IX-15.IV ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │- la munte │15.IX-30.IV │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 2.│Codru cu tăieri progresive │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │2a) cvercinee și amestecuri de foioase │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │a)1. tăieri de însămânțare în afara anului de fructificație │tot anul ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │a)2. tăieri de însămânțare în anul de fructificație │15.IX-15.IV ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │a)3. tăieri de punere în lumină și lărgire a ochiurilor, │ ││ │precum și de racordare a acestora │15.IX-15.IV ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │2b) rășinoase, foioase și amestecuri de rășinoase cu foioase│ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │b)1. tăieri de însămânțare │tot anul ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │b)2. tăieri de punere în lumină a ochiurilor, precum și de │ ││ │racordare a acestora │15.IX-30.IV │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 3.│Codru grădinărit, cvasigrădinărit, tăieri de transformare │ ││ │spre codru grădinărit și tăieri de conservare │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │- în arboretele cu semințiș sub 25% din suprafața │ ││ │parchetului │tot anul ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │- în arboretele cu semințiș peste 25% din suprafața │ ││ │parchetului │15.IX-30.IV │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 4.│Codru cu tăieri rase │tot anul │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 5.│Crâng - tăieri de jos │15.IX-31.III│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 6.│Crâng - tăieri în scaun │15.IX-31.III│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 7.│Crâng simplu (la răchitării) │1.X-15.III │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 8.│Crâng - tăieri căzănire │15.IX-31.III│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 9.│Tăieri de îngrijire în păduri tinere: │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │● curățiri: │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │- în foioase │tot anul ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │- în rășinoase │1.VIII-31.IV││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │● rărituri: │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │- gorunete, stejărete și șleauri │tot anul ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │- zăvoaie și plantații de plop euroamerican │tot anul ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │- fag și rășinoase │tot anul │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 10.│Tăieri de produse accidentale și tăieri de igienă │tot anul │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 11.│Tăieri de substituire și tăieri de refacere: │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │- când se urmărește regenerarea parțială din lăstari sau │ ││ │semințișul existent (sau când urmează a fi făcute semănături│ ││ │direct sub masiv) │15.IX-31.III││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │- când pădurea se regenerează artificial │tot anul │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘  +  Anexa nr. 4la instrucțiuni  Ocolul Silvic ...............  Nr. ....... din .............                              Se aprobă                              ──────────                          Șeful ocolului silvic,                          .......................PROCES - VERBALde predare-primire a parchetului ..................Partida nr. ......., încheiat astăzi, ..........Subsemnatul, ......., reprezentant al Ocolului Silvic ........., în prezența .........., pădurar titular de canton, ..... și a ........., având CNP ......., reprezentantul împuternicit al titularului autorizației de exploatare ......, am procedat la predarea-primirea spre exploatare a parchetului ....., partida nr. ...., constituită în U.P./U.B.*) ......, u.a. ......, proprietatea .........., conform Autorizației de exploatare nr. ........ din ........, după cum urmează:----------*) U.P./U.B. - Unitatea de producție/Unitatea de bază.a) Parchetul este delimitat pe teren prin: semne amenajistice/limite naturale/dispozitiv de marcat pătrat cu indicativul ......., aplicat pe un număr de ...... arbori, cu vopsea de culoare ............b) Arborii din partidă sunt în număr de ......., marcați cu ...., vopsea de culoare ......., în volum total de ......... mc.c) Căile de scos-apropiat existente și cele noi sunt/nu sunt delimitate cu dispozitivul de marcat ....... nr. ...., aplicat pe un număr de ...... arbori.d) Suprafețele regenerate se prezintă astfel:┌────┬─────────────────┬────────────┬─────────┬────────────┬───────┬───────────┐│U.a.│Felul regenerării│ Compoziția │Suprafața│ Mod de │Vârsta │ Înălțimea ││ │ (naturală, │semințișului│ ocupată │ răspândire │ (ani) │ (m) ││ │ artificială, │ utilizabil ├────┬────┤ │ │ ││ │ mixtă) │ │ ha │ % │ │ │ ││ │ │ │ │din │ │ │ ││ │ │ │ │u.a.│ │ │ │├────┼─────────────────┼────────────┼────┼────┼────────────┼───────┼───────────┤├────┼─────────────────┼────────────┼────┼────┼────────────┼───────┼───────────┤├────┼─────────────────┼────────────┼────┼────┼────────────┼───────┼───────────┤├────┼─────────────────┼────────────┼────┼────┼────────────┼───────┼───────────┤├────┼─────────────────┼────────────┼────┼────┼────────────┼───────┼───────────┤└────┴─────────────────┴────────────┴────┴────┴────────────┴───────┴───────────┘Datele înscrise în tabelul de mai sus corespund/nu corespund cu cele din fișele pentru controlul anual al regenerărilor.e) Platforma primară în suprafață de ........ m² este/nu este materializată pe teren, cu dispozitivul de marcat ...... nr. ....., aplicat pe un număr de ...... arbori.f) Postatele în număr de ......, materializate pe teren prin ......, vor fi parcurse cu lucrări numai după predarea lor la exploatare, aplicându-se următoarele procese tehnologice: ............g) În vederea evitării prejudicierii arborilor din vecinătatea căilor de acces și a celor de scos-apropiat se vor lua următoarele măsuri: ...............................h) Pentru transportul materialului lemnos vor fi utilizate drumurile auto forestiere........................................................................i) Alte recomandări: ..................................................           Am predat Pădurar, Am primit          ────────── .................. ───────────    Reprezentantul ocolului silvic, Reprezentantul   .............................. împuternicit al                                                       titularului autorizației,                                                       ........................SCHIȚA PARCHETULUI┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 5la instrucțiuniVALOAREAfactorului "k" pe specii sau grupede specii și categorii de diametre ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ │Nr. │Categoria de diametre│Valoarea factorului "k"*) pe specii │ │crt.│ (cm)*) │ sau grupe de specii, pentru │ │ │ │ categoria de diametre de: │ │ │ ├─────────┬───────────────────┬────────────┤ │ │ │rășinoase│cvercinee, paltin, │alte foioase│ │ │ │ │frasin, cireș, sorb│ │ ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤ │ 1.│ 2,1-4,0 │ 0,018│ 0,036│ 0,018│ ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤ │ 2.│ 4,1-8,0 │ 0,036│ 0,054│ 0,018│ ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤ │ 3.│ 8,1-12,0 │ 0,054│ 0,090│ 0,018│ ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤ │ 4.│ 12,1-16,0 │ 0,072│ 0,117│ 0,054│ ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤ │ 5.│ 16,1-20,0 │ 0,108│ 0,153│ 0,072│ ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤ │ 6.│ 20,1-24,0 │ 0,117│ 0,207│ 0,090│ ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤ │ 7.│ 24,1-28,0 │ 0,207│ 0,378│ 0,144│ ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤ │ 8.│ 28,1-32,0 │ 0,351│ 0,522│ 0,270│ ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤ │ 9.│ 32,1-36,0 │ 0,522│ 1,071│ 0,459│ ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤ │ 10.│ 36,1-40,0 │ 0,738│ 1,665│ 0,720│ ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤ │ 11.│ 40,1-44,0 │ 0,945│ 2,223│ 0,963│ ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤ │ 12.│ 44,1-48,0 │ 1,215│ 2,880│ 1,233│ ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤ │ 13.│ 48,1-52,0 │ 1,656│ 3,861│ 1,656│ ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤ │ 14.│ 52,1-56,0 │ 2,016│ 4,824│ 2,232│ ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤ │ 15.│ 56,1-60,0 │ 2,394│ 6,138│ 2,970│ ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤ │ 16.│ 60,1-64,0 │ 2,952│ 7,848│ 3,924│ ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤ │ 17.│ 64,1-68,0 │ 3,366│ 9,126│ 4,815│ ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤ │ 18.│ 68,1-72,0 │ 3,717│ 10,530│ 5,760│ ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤ │ 19.│ 72,1-76,0 │ 4,212│ 12,609│ 7,047│ ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤ │ 20.│ 76,1-80,0 │ 4,563│ 14,337│ 8,019│ ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤ │ 21.│ >80,0 │ 4,860│ 15,930│ 9,045│ └────┴─────────────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────┘----------*) Pentru determinarea valorii prejudiciului diametrele se măsoară la 0,30 m de la sol. Pe terenurile înclinate diametrul se măsoară în partea din amonte.----------Anexa 5 la instrucțiuni a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 815 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014, potrivit pct. 15 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 6la instrucțiuniOcolul Silvic .....................Nr. ............. din .............PROCES - VERBALde control al exploatării parchetuluiîncheiat astăzi, .............Subsemnatul, ........., având funcția de ................ delegat, împreună cu ........., în prezența (absența) ......., am efectuat controlul parchetului ..... U.P. ....... u.a. ......, partida nr. ....... de produse ......., cu un volum brut pe picior de ........., a cărui exploatare se execută în baza Autorizației nr. ....... din ......., făcând următoarele constatări privind:1. Respectarea regulilor silvice de exploatare:.....................................................................2. Protecția semințișului și curățarea parchetului:.....................................................................3. Stadiul exploatării masei lemnoase:.....................................................................4. Tabel estimativ al prejudiciilor constatate:┌─────────────────────────────┬───────┬──────────────────┬──────────────────┐│Specificarea prejudiciilor și│ U/M │ Valoarea unitară │ Valoarea totală ││ calculul penalităților │ │ - lei - │ - lei - │├─────────────────────────────┼───────┼──────────────────┼──────────────────┤├─────────────────────────────┼───────┼──────────────────┼──────────────────┤├─────────────────────────────┼───────┼──────────────────┼──────────────────┤├─────────────────────────────┼───────┼──────────────────┼──────────────────┤├─────────────────────────────┼───────┼──────────────────┼──────────────────┤├─────────────────────────────┼───────┼──────────────────┼──────────────────┤└─────────────────────────────┴───────┴──────────────────┴──────────────────┘5. Pentru încălcarea prevederilor legale au fost încheiate acte de contravenție cu amenzi în valoare de ........., urmând ca titularul autorizației să achite suma de ........, reprezentând valoarea pagubelor.6. Alte constatări și măsuri: ................................................................................................................   Reprezentantul ocolului silvic/Agent Pădurar, Reprezentantul             constatator, ........... împuternicit al   .................................... (numele, prenumele titularului     (numele, prenumele și semnătura) și semnătura) autorizației,                                                              ...............                                                            (numele, prenumele                                                              și semnătura)  +  Anexa nr. 7Ocolul silvic ……………………….
  PROCES-VERBAL
  de reprimire/reprimire parțială a parchetului Nr. ………… ziua ………… luna ………. anul ………
  Subsemnatul, ………………, având funcția de ……………….., împreună cu ………………………………, pădurar titular canton, în prezența/absența ………………………………..., delegat …………………………………………... (operator economic), am efectuat reprimirea parchetului……………………………………………………., U.P. ……………………, u.a. ………….., partida nr. …………………………………, cu un volum brut pe picior de ………… mc, a cărei exploatare s-a făcut în baza Autorizației de exploatare nr. …………… din ……………….., făcând următoarele constatări privind:1. Semințișul este prejudiciat pe ……% din suprafața cu semințiș prevăzută la predarea parchetului.2. Volumul arborilor distruși și/sau prejudiciați constatat, înscris în următorul tabel centralizator:+----------------------------------------------------------------------------+¦Proces-verbal ¦Delegat operator¦Specia/grupa¦Sortiment (lemn ¦    Volum     ¦¦de control al ¦    economic    ¦  de specii ¦lucru, lemn foc)¦    - mc -    ¦¦exploatarii   ¦                ¦            ¦                ¦              ¦¦nr./data      ¦                ¦            ¦                ¦              ¦+--------------+----------------+------------+----------------+--------------¦¦              ¦                ¦            ¦                ¦              ¦+--------------+----------------+------------+----------------+--------------¦¦              ¦                ¦            ¦                ¦              ¦+--------------+----------------+------------+----------------+--------------¦¦              ¦                ¦            ¦                ¦              ¦+--------------+----------------+------------+----------------+--------------¦¦              ¦                ¦            ¦                ¦              ¦+----------------------------------------------------------------------------+3. Alte constatări și măsuri*):+----------------------------------------------------------------------------+¦                                                                            ¦¦                                                                            ¦+----------------------------------------------------------------------------+ Notă
  *) Se va preciza obligatoriu dacă a fost reprimită și suprafața pe care a fost amplasată platforma primară.
  4. Stocurile constatate la reprimirea parchetului:+----------------------------------------------------------------------------+¦Tipul de¦Specii/Grupa de specii¦Sortimentul (lemn¦              ¦           ¦¦stoc**) ¦                      ¦lucru, lemn foc) ¦   Volumul    ¦     %     ¦+--------+----------------------+-----------------+--------------+-----------¦¦        ¦                      ¦                 ¦              ¦           ¦+--------+----------------------+-----------------+--------------+-----------¦¦        ¦                      ¦                 ¦              ¦           ¦+--------+----------------------+-----------------+--------------+-----------¦¦        ¦                      ¦                 ¦              ¦           ¦+----------------------------------------------------------------------------+ Notă
  **) Stoc pe picior, stoc în faze tehnologice pe suprafața parchetului, stoc în platforma primară; stocul pe picior și stocul în faze tehnologice pe suprafața parchetului se consemnează numai în cazul prevăzut la art. 6 alin. (3^1) din Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.540/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  Șef ocol silvic/Împuternicit,............................................Pădurar titular de canton,..........................................Delegat operator economic,............................................. (la 09-11-2016, Anexa 7 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 2.121 din 1 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 09 noiembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 8la instrucțiuni  Ocolul Silvic ..................... Se aprobă  Nr. ............. din ............. ────────────Șeful ocolului silvicACT DE CONSTATAREîncheiat astăzi, .........Subsemnatul, ...., reprezentantul ocolului silvic, în prezența ......., reprezentant al titularului autorizației de exploatare, având CNP ......, și în prezența ......, pădurar titular al cantonului, ne-am deplasat în parchetul ......... partida nr. ....... U.P. ....... u.a. ........., la care termenul de exploatare a expirat la data de ........, și am constatat următoarele:1. Parchetul nu poate fi reprimit deoarece masa lemnoasă autorizată spre exploatare se află pe picior sau în faze, după cum urmează:┌────┬───────────────────────┬─────┬──────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ │ ││crt.│ Specificări │Total│ din care pe grupe de specii: ││ │ │ ├─────────┬───┬───────┬────────────┬───────┤│ │ │ │Rășinoase│Fag│Stejari│Diverse tari│Diverse││ │ │ │ │ │ │ │ moi │├────┼───────────────────────┼─────┼─────────┼───┼───────┼────────────┼───────┤│ 1. │Volum pe picior │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼─────┼─────────┼───┼───────┼────────────┼───────┤│ 2. │Volum în faze pe │ │ │ │ │ │ ││ │suprafața parchetului │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼─────┼─────────┼───┼───────┼────────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼─────┼─────────┼───┼───────┼────────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼─────┼─────────┼───┼───────┼────────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼─────┼─────────┼───┼───────┼────────────┼───────┤│ │ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────────────────┴─────┴─────────┴───┴───────┴────────────┴───────┘2. Parchetul nu este curățat de crăci și resturi de exploatare pe suprafața de ...................... ha.3. Alte constatări: ........................................................................................................................4. Pentru terminarea exploatării, inclusiv curățarea parchetului, se permite continuarea activității până la data de ........., cu plata penalităților prevăzute în contract.5. Alte măsuri: ............................................................................................................................    Reprezentantul ocolului silvic, Pădurar, Reprezentantul titularului    ............................... ............. autorizației,                                                     ..........................  +  Anexa nr. 9
  PANOU
  cu elementele de identificare ale parchetului
  +-----------------------------------------------------------------------------+¦                                                                             ¦¦Lucrari de exploatare forestiera                                             ¦¦Ocolul Silvic ..........., U.P. ............, u.a. ...............           ¦¦Autorizatia de exploatare nr. .............. din .................           ¦¦Titular autorizatie de exploatare ................................           ¦¦C.U.I. ...........................................................           ¦¦Partida nr. ........ Suprafata .......... Volum de exploatat ......... mc    ¦¦Felul taierii .........................                                      ¦¦Modul in care se asigura regenerarea: natural, impaduriri sau mixt ......    ¦¦Anul in care se asigura regenerarea completa a suprafetei ...............    ¦¦Termenul de exploatare                                                       ¦¦de la ........... pana la .........., prelungit pana la .......... .         ¦¦                                                                             ¦+-----------------------------------------------------------------------------+NOTĂ:Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum format A1, literele având o înălțime de cel puțin 5 cm, confecționat din materiale rezistente la intemperii și afișat la loc vizibil în parchet, pe toată perioada autorizată a lucrărilor. (la 09-11-2016, Anexa 9 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 2.121 din 1 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 09 noiembrie 2016 )
  -------