REGULAMENT din 13 octombrie 2005de organizare și funcționare a Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005    Notă
    *) Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1229 din 13 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 940 din 21 octombrie 2005.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Activitatea de expertiză medicală a capacității de muncă se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu dispozițiile prezentului regulament.  +  Articolul 2Activitatea de expertiză medicală a capacității de muncă este parte integrantă a asistenței medico-sociale și constă în evaluarea capacității de muncă și în stabilirea incapacității adaptative a persoanelor cu diferite deficiențe datorate unor boli obișnuite, accidente obișnuite, boli profesionale și accidente de muncă, realizate în baza examinărilor medicale, a explorărilor funcționale, a investigațiilor de laborator și a investigațiilor sociale.  +  Articolul 3(1) Activitatea de expertiză medicală a capacității de muncă se realizează, cu respectarea principiilor independenței, imparțialității și confidențialității, de către medicul specializat în expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale.(2) Orice ingerință în activitatea de expertiză medicală a capacității de muncă este interzisă.  +  Articolul 4(1) Activitatea de expertiză medicală a capacității de muncă se desfășoară în cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, denumit în continuare INEMRCM, și în cadrul serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă, prin cabinetele teritoriale de expertiză medicală aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii, acestea fiind singurele unități de profil în care se efectuează evaluarea capacității de muncă, stabilirea incapacității adaptative și, după caz, încadrarea într-un grad de invaliditate.(2) Cabinetul de expertiză medicală din structura Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă București este coordonat din punct de vedere științific și metodologic de Casa de Pensii a Municipiului București prin INEMRCM și își păstrează subordonarea administrativă. (la 06-06-2008, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 589 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 06 iunie 2008 ) (3) Sfera de competență a cabinetului de expertiză medicală prevăzut la alin. (2) se stabilește prin decizie comună a directorului executiv al Casei de Pensii a Municipiului București și a directorului general al Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă București. (la 06-06-2008, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 589 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 06 iunie 2008 )  +  Capitolul II Organizarea, funcționarea și atribuțiile INEMRCM  +  Articolul 5(1) INEMRCM este instituție publică cu personalitate juridică și autonomie științifică, aflată în subordinea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS.(2) Sediul INEMRCM este în municipiul București.  +  Articolul 6(1) Numărul maxim de posturi pentru INEMRCM este de 253, finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat.(2) Structura organizatorică a INEMRCM se aprobă de Consiliul de administrație al CNPAS.(3) Prin decizie a președintelui CNPAS, în cadrul INEMRCM pot fi organizate secții, departamente, laboratoare, compartimente, servicii și birouri, în cadrul cărora își desfășoară activitatea personal contractual.(4) Cheltuielile curente și de capital ale INEMRCM se finanțează din bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 7(1) În cadrul INEMRCM funcționează Comisia Superioară de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă, comisiile de avizare și control al dosarelor medicale pentru pensie de invaliditate, precum și Consiliul Superior de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă.(2) Concluziile comisiilor de avizare și control al dosarelor medicale pentru pensie de invaliditate din INEMRCM privind cazurile analizate din punct de vedere medical și metodologic sunt definitive și aplicarea acestora este obligatorie la nivelul serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă, cu toate consecințele privind pensia de invaliditate.(3) Comisia Superioară de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă analizează și avizează din punct de vedere medical și metodologic cazurile propuse spre soluționare.  +  Articolul 8(1) INEMRCM este instituție publică în subordinea CNPAS și exercită și realizează, în principal, următoarele atribuții și activități:a) acordă asistență tehnică de specialitate pentru serviciile din rețeaua de expertiză medicală a capacității de muncă, prin internare în secțiile clinice;b) asigură, prin personal propriu sau terți, evaluarea capacității de muncă, precum și dispozitive medicale și servicii medicale, în vederea recuperării capacității de muncă pentru asigurații care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale și care fac obiectul prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare; (la 06-06-2008, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 589 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 06 iunie 2008 ) c) efectuează servicii medicale pentru recuperarea capacității de muncă;d) realizează planuri de acțiuni medicale de reabilitare socioprofesională, în vederea reintegrării în activitatea profesională a pensionarilor de invaliditate recuperabili, colaborând în acest sens cu CNPAS și cu Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă;e) inițiază și desfășoară activități de îndrumare și control la nivelul serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă, în scopul aplicării unitare a dispozițiilor legale privind activitatea de expertiză medicală a capacității de muncă;f) emite avizul obligatoriu, potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, necesar soluționării contestațiilor cu privire la deciziile de încadrare sau neîncadrare într-un grad de invaliditate, la solicitarea caselor teritoriale de pensii;g) elaborează și reactualizează periodic normele de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă, pe baza cărora se face încadrarea în grade de invaliditate, pe care le supune aprobării președintelui CNPAS;h) întocmește studii în domeniul expertizei medicale a capacității de muncă, în vederea adaptării criteriilor de expertiză medicală la standardele europene;i) înregistrează, prelucrează și compară indicatorii stării de invaliditate și elaborează studii și sinteze pe care le înaintează conducerii CNPAS și Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei;j) pune în practică programe de inițiere și stimulare a potențialului funcțional pentru unii beneficiari de dispozitive medicale, în principal proteze, orteze, dispozitive medicale de autoservire și de muncă;k) asigură baza materială necesară desfășurării procesului de învățământ pentru formarea și perfecționarea personalului de specialitate, cu sprijinul catedrei de profil din cadrul Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București;l) efectuează, contra cost, investigații de laborator și expertiză medicală a capacității de muncă, la solicitarea Institutului Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București, a instanțelor judecătorești și a altor instituții cu personalitate juridică, a societăților comerciale sau a persoanelor fizice interesate, potrivit legii.m) asigură, contra cost, în condițiile prevăzute de legislația sănătății în muncă, servicii medicale profilactice, pe bază de contracte încheiate între INEMRCM și beneficiari. (la 06-06-2008, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 589 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 06 iunie 2008 ) (2) Contravaloarea dispozitivelor și serviciilor medicale prevăzute la alin. (1) lit. b) se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat - partea de cheltuieli prevăzută distinct pentru acoperirea prestațiilor și serviciilor de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, potrivit Legii nr. 346/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Tarifele pe baza cărora se calculează contravaloarea prestațiilor prevăzute la alin. (1) lit. l) și m) se stabilesc prin decizie a președintelui CNPAS, la propunerea INEMRCM. (la 06-06-2008, Alineatul (3) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 589 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 06 iunie 2008 ) (4) Sumele încasate pentru prestațiile efectuate contra cost se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 9(1) Conducerea INEMRCM este asigurată de directorul general, numit prin decizie a președintelui CNPAS, în condițiile legii.(2) Directorul general al INEMRCM are următoarele atribuții principale:a) reprezintă interesele INEMRCM în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice și cu persoanele juridice și fizice;b) este ordonator terțiar de credite;c) emite decizii în exercitarea atribuțiilor sale;d) deleagă un reprezentant cu pregătire de specialitate, în vederea reprezentării intereselor INEMRCM în fața instanțelor judecătorești;e) propune spre aprobare conducerii CNPAS structura organizatorică a INEMRCM;f) propune strategiile și politicile de dezvoltare ale INEMRCM;g) numește, pe bază de concurs, organizat potrivit legii, șefii secțiilor clinice, laboratoarelor, serviciilor și birourilor;h) stabilește, prin decizie, componența comisiilor de avizare și control al dosarelor medicale pentru pensie de invaliditate;i) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale, în vederea utilizării sale eficace și eficiente;j) numește în funcție și emite decizii de încheiere, modificare, suspendare și de încetare a contractului individual de muncă pentru personalul contractual din INEMRCM, potrivit legii.(3) În cadrul INEMRCM se organizează și funcționează un comitet director. Componența și atribuțiile acestuia se stabilesc prin regulament intern aprobat prin decizie a președintelui CNPAS. (la 06-06-2008, Alineatul (3) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 589 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 06 iunie 2008 )  +  Articolul 10(1) Consiliul Superior de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă reprezintă forul științific în domeniul expertizei medicale a capacității de muncă, având următoarea componență:a) directorul general al INEMRCM, care este de drept și președintele Consiliului Superior de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă;b) șeful catedrei de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București;c) un reprezentant al CNPAS, numit prin decizie a președintelui acesteia;d) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, numit prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei;e) un reprezentant al Ministerului Sănătății, numit prin ordin al ministrului sănătății;f) medicul coordonator al serviciilor de expertiză medicală a capacității de muncă din municipiul București;g) 3 medici experți ai asigurărilor sociale numiți de președintele Consiliului Superior de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă.(2) În caz de imposibilitate a exercitării atribuțiilor, prerogativele președintelui Consiliului Superior de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă sunt preluate de reprezentantul CNPAS în acest consiliu.(3) Consiliul Superior de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă se întrunește semestrial sau ori de câte ori este necesar, la cererea președintelui sau a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi, și adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți.  +  Articolul 11Consiliul Superior de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă are următoarele atribuții principale:a) coordonează activitatea de expertiză medicală a capacității de muncă din punct de vedere științific și metodologic, în vederea aplicării unitare a criteriilor medicale și a legislației în domeniu;b) monitorizează și studiază starea de invaliditate prin indicatorii de incidență și prevalență pe grupe de boli, interpretează și prezintă sinteze periodice CNPAS, Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Ministerului Sănătății și medicilor experți ai asigurărilor sociale la simpozioanele de specialitate;c) înregistrează și analizează morbiditatea cu incapacitate temporară de muncă peste 90 de zile, întocmește și înaintează informări pe această temă;d) organizează întâlniri de lucru cu medicii experți ai asigurărilor sociale din teritoriu și, împreună cu Societatea Română de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, organizează conferințe naționale și simpozioane;e) coordonează comisiile de avizare și control prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. h);f) suspendă sau retrage dreptul de a emite decizii asupra capacității de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare;g) avizează strategiile și politicile de dezvoltare ale INEMRCM;h) analizează și evaluează activitatea de ansamblu a INEMRCM și prezintă rapoarte periodice CNPAS;i) propune numărul de posturi pentru specializarea de expertiză medicală prin rezidențiat și îl înaintează Centrului Național de Perfecționare a Medicilor, prin comisia de specialitate a Ministerului Sănătății.  +  Capitolul III Serviciile teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă  +  Articolul 12(1) Serviciile teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă sunt unități fără personalitate juridică, aflate în subordinea administrativă a caselor teritoriale de pensii, coordonate din punct de vedere științific și metodologic de către INEMRCM.(2) Serviciile teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă au în structura lor cabinete teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă, cu sedii în centre medicale, ambulatorii de specialitate sau în spitale, în vederea realizării unui circuit optim al pacienților și al documentelor medicale.(3) Activitatea serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă este coordonată de un medic-șef expert al asigurărilor sociale, numit prin concurs, potrivit legii, prin decizie a directorului executiv al casei teritoriale de pensii.(4) Serviciile de expertiză medicală a capacității de muncă din municipiul București sunt coordonate de un medic-șef - expert al asigurărilor sociale, numit prin decizie de către directorul executiv al Casei de Pensii a Municipiului București.  +  Articolul 13(1) Structura organizatorică a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă se aprobă, prin decizie a președintelui CNPAS, la propunerea directorului general al INEMRCM.(2) În vederea realizării atribuțiilor specifice, INEMRCM și serviciile teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă colaborează cu CNPAS și cu structurile sale teritoriale, cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și alte instituții publice, după caz.  +  Articolul 14(1) Persoanele fizice sau juridice se adresează cabinetelor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă în vederea efectuării lucrărilor de expertiză medicală a capacității de muncă, în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința persoanele fizice.(2) Medicul șef al serviciului teritorial de expertiză medicală a capacității de muncă va soluționa contestațiile, în urma efectuării unei noi expertize a capacității de muncă, și va aviza cazurile noi pentru persoanele care nu au calitatea de asigurat la data solicitării pensiei de invaliditate.  +  Articolul 15(1) În vederea realizării atribuțiilor ce le revin, serviciile teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă colaborează cu medicii specialiști sau medicii primari din unitățile sanitare ale sistemului de sănătate public ori privat.(2) Examinările de specialitate solicitate de medicii experți din cadrul serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă se efectuează în mod obligatoriu de un medic specialist sau medic primar și rezultatele se consemnează într-un document medical.(3) Unitățile sanitare sunt obligate să pună la dispoziție serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă, la cererea acestora, copii lizibile de pe documentele medicale pentru cazurile expertizate, în vederea evaluării capacității de muncă.(4) Copiile documentelor medicale prevăzute la alin. (3) trebuie să poarte mențiunea "conform cu originalul", semnătura, parafa medicului și ștampila unității sanitare care le-a eliberat.(5) Pentru bolnavii aflați în evidență cu boli profesionale, serviciile teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă sunt obligate să transmită direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, o copie a documentului care atestă rezultatul expertizei capacității de muncă a bolnavului respectiv.  +  Capitolul IV Medicii experți ai asigurărilor sociale  +  Articolul 16Poate avea calitatea de medic expert al asigurărilor sociale persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) este licențiată a unei instituții de învățământ universitar medical, acreditată de Ministerul Educației și Cercetării, în condițiile legii;b) a obținut specialitatea în expertiză medicală a capacității de muncă;c) este atestată de Consiliul Superior de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă pentru a exercita specialitatea de medic expert al asigurărilor sociale în cadrul sistemului public de pensii;d) practică în mod curent specialitatea de expertiză medicală a capacității de muncă;e) respectă Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România, aprobat prin Decizia Colegiului Medicilor din România nr. 3/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 mai 2005, precum și prevederile legislației care reglementează domeniul de activitate;f) nu a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni, care determină incompatibilitatea cu exercitarea profesiunii de medic expert al asigurărilor sociale.  +  Articolul 17Criteriile de atestare a calității de medic expert al asigurărilor sociale, precum și condițiile de suspendare sau de retragere a acestei calități se elaborează de Consiliul Superior de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă și se aprobă prin decizie a președintelui CNPAS, cu avizul Ministerului Sănătății și al Colegiului Medicilor din România.  +  Articolul 18Medicul expert al asigurărilor sociale este obligat să păstreze secretul profesional și de serviciu cu privire la lucrările de expertiză medicală a capacității de muncă efectuate. Acesta poate folosi materialul documentar în vederea redactării unor comunicări și lucrări științifice, în condițiile legii.  +  Articolul 19(1) Medicul șef al serviciului teritorial de expertiză medicală a capacității de muncă are următoarele atribuții principale:a) organizează, îndrumă și controlează întreaga activitate a serviciului teritorial de expertiză medicală a capacității de muncă și a cabinetelor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă din subordine;b) analizează și controlează dosarele medicale din punct de vedere științific și metodologic, modul de aplicare a legislației în domeniu și a criteriilor medicale de expertiză medicală a capacității de muncă la nivelul cabinetelor teritoriale;c) dispune trimiterea către INEMRCM a dosarelor medicale pe care, din punct de vedere tehnic, nu le poate soluționa;d) reprezintă serviciul teritorial de expertiză medicală a capacității de muncă în relațiile acestuia cu autoritățile publice, precum și cu persoane juridice și fizice.(2) Conducerea casei teritoriale de pensii poate delega atribuțiile medicului șef al serviciului de expertiză medicală a capacității de muncă, în caz de imposibilitate a exercitării atribuțiilor de către acesta, precum și în cazul vacantării postului, medicului expert al asigurărilor sociale de la unul dintre cabinetele teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă din subordine.  +  Articolul 20Serviciile teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă au obligația să pună la dispoziție organelor competente ale Colegiului Medicilor din România documentele de expertiză medicală a capacității de muncă ce sunt necesare în vederea judecării abaterilor deontologice și disciplinare ale unui medic expert al asigurărilor sociale.-----