NORME METODOLOGICE din 23 august 2017de aplicare a Legii nr 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 6 septembrie 2017  Notă
  Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2017 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 6 septembrie 2017.
   +  Capitolul I Regimul de autorizare și înregistrare a operatorilor economici din industria națională de apărare  +  Articolul 1 Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, asigură metodologia unitară, stabilesc procedurile și modul în care autoritățile publice și operatorii economici aplică prevederile Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 232/2016.  +  Articolul 2(1) Operatorii economici care au sau intenționează să includă în obiectul de activitate oricare dintre activitățile necesare realizării de produse militare, sensibile și strategice, denumite în continuare produse, și/sau să presteze serviciile aferente acestora trebuie să solicite de la ministerul de resort autorizația prevăzută la art. 3 lit. b) din Legea nr. 232/2016, al cărei model este stabilit în anexa nr. 1, conform codurilor CAEN privind clasificarea activităților din economia națională.(2) Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească, în mod cumulativ, un operator economic pentru a fi autorizat să desfășoare în România activitățile necesare realizării de produse militare, sensibile și strategice și/sau să presteze serviciile aferente acestora, precum și pentru a avea dreptul de a se înscrie în registrul unic al operatorilor economici și al capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare, astfel cum este prevăzut la art. 3 lit. x) din Legea nr. 232/2016, denumit în continuare registru, sunt următoarele:a) să fie înregistrat ca persoană juridică română;b) actul constitutiv al operatorului economic trebuie să cuprindă cel puțin o activitate referitoare la realizarea de produse militare, sensibile și/sau strategice și/sau prestări de servicii în legătură cu acestea;c) asociații/acționarii care dețin cel puțin 10% din părțile sociale/acțiuni, precum și administratorii operatorului economic să nu fi fost condamnați definitiv pentru infracțiuni contra persoanei, infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru infracțiuni privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor și al materialelor explozive, încălcarea regimului de control al exporturilor ori includerea pe o listă de sancțiuni internaționale, cu excepția celor reabilitați;d) să dețină una sau mai multe capacități și să desfășoare una sau mai multe activități așa cum sunt definite la art. 3 lit. c), d) și/sau ș) din Legea nr. 232/2016;e) să obțină avizul prealabil din partea instituțiilor cu atribuții din domeniul securității naționale, prevăzut la art. 6 alin. (5) lit. m) din Legea nr. 232/2016, care indică necesitatea utilizării produselor și/sau serviciilor realizate de operatorul economic, respectiv Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Pază și Protecție.(3) Procedura de acordare a avizului prealabil se aprobă prin ordin al conducătorului instituțiilor din domeniul securității naționale.  +  Capitolul II Procedura de autorizare, înregistrare și radiere a operatorilor economici pentru desfășurarea activităților necesare realizării de produse militare, sensibile și strategice și/sau serviciilor aferente acestora  +  Articolul 3(1) În vederea obținerii autorizației prevăzute la art. 2 alin. (1), operatorii economici interesați trebuie să depună la ministerul de resort o cerere însoțită de următoarele documente:a) copie certificată a certificatului de înregistrare emis de registrul comerțului;b) certificat constatator, în formă extinsă, emis de registrul comerțului, în original;c) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că deține în mod legal bunuri mobile sau imobile, care fac parte din capacitățile deținute de operatorul economic definite la art. 3 lit. c) și/sau d) din Legea nr. 232/2016, în original;d) avizul prealabil din partea instituțiilor cu atribuții din domeniul securității naționale, prevăzut la art. 6 alin. (5) lit. m) din Legea nr. 232/2016, care indică necesitatea utilizării produselor și/sau serviciilor realizate de operatorul economic, respectiv Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Pază și Protecție.(2) Cererile pentru obținerea autorizației se soluționează în termen de 30 de zile de la data depunerii documentației complete.(3) Pentru gestionarea și manipularea informațiilor clasificate de un anumit nivel, operatorii economici solicită, în condițiile legii, emiterea de autorizații și/sau certificate necesare, ulterior înscrierii acestora în registru.  +  Articolul 4(1) În cazul în care cererea de autorizare este respinsă, ministerul de resort comunică solicitantului motivarea, operatorul economic având posibilitatea reluării procedurii de autorizare.(2) La data comunicării avizului pozitiv, ministerul de resort eliberează solicitantului și autorizația pentru desfășurarea activităților necesare realizării de produse militare, sensibile și strategice și/sau serviciilor aferente acestora și procedează la înscrierea operatorului economic în registru.(3) Retragerea autorizației și radierea din registru se fac, după caz, în situația în care nu mai sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 2 alin. (2) sau la cererea operatorului economic.(4) În situațiile prevăzute la alin. (3) ministerul de resort va comunica operatorului economic în cauză retragerea autorizației și radierea din registru.(5) Evidența operatorilor economici autorizați și a capacităților acestora se realizează prin înscrierea în registru, organizat și administrat de ministerul de resort prin direcția de specialitate.(6) Registrul este clasificat și este gestionat în conformitate cu legislația privind protecția informațiilor clasificate.(7) În situația în care operatorul economic nu mai îndeplinește unul dintre criteriile prevăzute la art. 2 alin. (2) are obligația de a informa ministerul de resort în termen de 5 zile de la data la care constată acest fapt.  +  Articolul 5(1) Produsele/Serviciile operatorilor economici autorizați sunt înscrise în catalogul de produse specifice industriei naționale de apărare, organizat și administrat de ministerul de resort prin direcția de specialitate.(2) Actualizarea catalogului se realizează în funcție de modificările care se aduc în registru, cu respectarea legislației privind informațiile clasificate.  +  Capitolul III Conservarea și securizarea capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare  +  Articolul 6 Conservarea capacităților de producție și/sau servicii se realizează pe baza inventarului prevăzut la art. 8 din Legea nr. 232/2016, precum și pe baza planurilor de conservare și presupune trecerea în starea de păstrare/menținere, în scopul menținerii parametrilor tehnico-funcționali reglementați de instrucțiunile și normativele tehnice și tehnologice, a capacităților sau a unor active din cadrul acestora, care sunt destinate exclusiv satisfacerii cererilor forțelor sistemului național de apărare (FSNA) în timp de pace, mobilizare sau război, constând în: protecția temporară a acestora împotriva coroziunii, îmbătrânirii, degradării fizice și chimice, determinate de lipsa de comenzi și/sau contracte ori de imposibilitatea obiectivă a executării de către operatorul economic a altor activități productive și cuprinde următoarele etape:a) pregătirea pentru intrarea în conservare, care constă în aducerea la parametrii tehnici a capacităților ce urmează a fi conservate;b) conservarea propriu-zisă, desfășurată conform instrucțiunilor tehnice specifice elaborate de către fiecare operator economic;c) menținerea și urmărirea comportării în timp a capacităților conservate.  +  Articolul 7(1) În aplicarea dispozițiilor art. 8 din Legea nr. 232/2016, capacitățile de producție și/sau servicii pentru apărare, definite conform prevederilor art. 3 lit. c) și d) din lege, se evidențiază în inventarul capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare, care se întocmește conform prevederilor legale privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului, cu respectarea dispozițiilor alin. (3).(2) Inventarierea la nivelul operatorului economic se efectuează de către comisii de inventariere formate din cel puțin 3 membri, numite prin dispoziții scrise emise de reprezentantul legal al operatorului economic.(3) Dosarul inventarului cuprinde:a) pagina de gardă;b) nota de fundamentare;c) memoriul de prezentare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;d) planul general al operatorului economic, prevăzut în anexa nr. 2a;e) fișa capacității, prevăzută în anexa nr. 3, Situația investițiilor realizate pe capacitățile de producție pentru apărare, prevăzută în anexa nr. 3a, Situația suprafețelor totale și productive, prevăzută în anexa nr. 3b, Situația dotării cu scule, dispozitive, verificatoare (SDV-uri) și aparatură de măsură și control (AMC-uri) specializate din sectorul de producție pentru apărare, prevăzută în anexa nr. 3c, Situația existentului de documentații aferente producției pentru apărare, prevăzută în anexa nr. 3d;f) listele de inventariere cuprind numai activele strict specializate ale capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare - așa cum sunt definite la art. 3 lit. c) și d) din lege;g) decizia privind numirea comisiilor de inventariere;h) declarațiile gestionarilor;i) procesul-verbal de inventariere aprobat de reprezentantul legal al operatorului economic;j) documentele de inventariere.(4) Pagina de gardă va fi redactată și structurată ca pagină de semnături și va cuprinde denumirea inventarului, anul întocmirii și entitățile care l-au întocmit, avizat și aprobat, iar pe verso compunerea inventarului, conform anexei nr. 4.(5) Nota de fundamentare prevăzută la alin. (3) lit. b) cuprinde motivarea schimbărilor apărute pentru fiecare componentă a inventarului conform celor indicate în memoriul de prezentare, planul general al operatorului economic, fișa capacității și liste de inventariere.(6) Nota de fundamentare prevăzută la alin. (3) lit. b) va fi întocmită și aprobată de reprezentantul legal al operatorului economic și în cuprinsul acesteia se vor indica atât activele care se scot din inventar cât și cele care se introduc în inventar.(7) Listele de inventariere prevăzute în anexa nr. 4 nr. crt. 8 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile se vor redacta conform modelului nr. 14-3-12 prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.(8) Dosarul inventarului va fi întocmit în 3 exemplare originale, din care, după aprobare, rămâne câte un exemplar la autoritatea de specialitate, ministerul de resort și operatorul economic care l-a întocmit.(9) Actualizarea inventarului nu înlocuiește inventarierea curentă a bunurilor operatorului economic, efectuată în baza prevederilor legale.(10) Autoritatea de specialitate comunică inventarul aprobat ministerului de resort, în termen de 15 zile de la data aprobării, în condițiile legii.  +  Articolul 8 Planurile de conservare cuprind ansamblul de operațiuni de conservare prevăzute la art. 6, sunt elaborate de operatorii economici deținători și se aprobă de ministerul de resort cu avizul autorității de specialitate.  +  Articolul 9(1) Structura-cadru a planului de conservare este prevăzută în anexa nr. 5.(2) Elaborarea și derularea planului de conservare cuprind următoarele etape:a) până la data de 30 aprilie a fiecărui an, operatorul economic transmite la ministerul de resort propuneri pentru planul de conservare pentru anul următor;b) ministerul de resort analizează propunerile aferente planului de conservare și include sumele necesare în proiectul de buget propriu pe care îl întocmește în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;c) după aprobarea bugetului de stat, ministerul de resort solicită întocmirea și/sau actualizarea, după caz, a planului de conservare de către operatorul economic, iar acesta are obligația înaintării planului în termen de 20 de zile de la primirea solicitării;d) după aprobarea planului de conservare, ministerul de resort transmite către autoritatea de specialitate lista capacităților de producție pentru apărare sau a unor active din cadrul acestora și necesarul de fonduri în completare de la bugetul de stat, prin ministerul de resort, care sunt destinate realizării ansamblului operațiunilor și lucrărilor de conservare propuse a fi înscrise în proiectul hotărârii Guvernului de aprobare a planului de pregătire a economiei naționale pentru apărare în anul respectiv;e) pe baza planului de conservare aprobat, ministerul de resort poate încheia cu operatorii economici contracte de finanțare prin care se stabilesc cheltuielile materiale pentru lucrările de conservare;f) decontarea cheltuielilor materiale stabilite prin contractul de finanțare se face pe bază de documente justificative fundamentate pe necesarul de materiale aferente capacităților de producție pentru apărare sau unor active din cadrul acestora, în baza căruia se face plata.  +  Articolul 10 Potrivit prevederilor art. 9 și cu respectarea dispozițiilor art. 3 lit. c) și d) din Legea nr. 232/2016, pot fi introduse în conservare, fără a se limita, mijloace de producție: mașini, utilaje, instalații, linii tehnologice; elemente de plan general: construcții, drumuri interioare, căi ferate uzinale; elemente de construcții de arhitectură: hale industriale, plafoane, ateliere, magazii, depozite, anexe tehnice; elemente specifice termotehnice: puncte termice, instalații interioare de încălzire, de ventilație; instalații electrice: utilaje și echipamente, posturi de apă, rețele exterioare de transport și distribuție, stații de epurare a apelor uzate; investiții, linii tehnologice și construcții nefinalizate; SDV-urile, materialele necesare reluării producției și/sau prestării serviciilor aferente produselor militare, sensibile și strategice, precum și documentația tehnică și tehnologică aferentă.  +  Articolul 11(1) Planul de securizare a capacităților producției pentru apărare se elaborează la nivelul fiecărui operator economic și se aprobă de ministerul de resort cu avizul autorității de specialitate.(2) Structura-cadru a planului de securizare este prevăzută în anexa nr. 6.  +  Articolul 12 Potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 232/2016, elaborarea și derularea planului de securizare cuprind următoarele etape:a) până la data de 30 aprilie a fiecărui an, operatorii economici transmit ministerului de resort propuneri pentru planul de securizare pentru anul următor;b) ministerul de resort analizează propunerile din planul de securizare și include sumele necesare în proiectul de buget propriu, pe care îl întocmește în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare;c) după aprobarea bugetului de stat, ministerul de resort solicită operatorilor economici întocmirea și/sau actualizarea planului de securizare;d) în termen de 20 de zile de la solicitare, operatorul economic are obligația de a transmite planul de securizare;e) pe baza planului de securizare aprobat, inclusiv a actualizărilor la acesta, ministerul de resort poate încheia cu operatorii economici contracte de finanțare prin care se stabilesc cheltuielile materiale pentru realizarea condițiilor și lucrărilor de securizare.  +  Articolul 13 Potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr. 232/2016, în termen de 30 de zile de la solicitarea ministerului de resort, instituțiile din cadrul FSNA transmit către acesta necesarul de mentenanță pe categorii de tehnică, conform documentațiilor tehnice pentru asigurarea suportului logistic pe durata de viață a produsului, în scopul stabilirii criteriilor pentru selectarea operatorilor în vederea desemnării ca centre de mentenanță.  +  Capitolul IV Reorganizarea, restructurarea și privatizarea operatorilor economici  +  Articolul 14(1) Potrivit prevederilor art. 22 și 23 din Legea nr. 232/2016, fără a aduce atingere dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ministerul de resort emite ordinul privind aplicarea măsurilor excepționale care trebuie luate în perioada premergătoare anunțului de ofertă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Ordinul, emis conform alin. (1), are la bază, dar fără a se limita la, următoarele:a) existența măsurii excepționale în programul de reorganizare și restructurare, aprobat în condițiile legii;b) evaluarea și fundamentarea prealabilă a oportunității măsurii excepționale, realizată de operatorul economic, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, asumării răspunderii, și luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al acestuia;c) avizul conducerii administrative a societății, inclusiv al administratorului special.(3) Potrivit prevederilor art. 22 alin. (9) din Legea nr. 232/2016, ordinul prevăzut la alin. (1) privește și modalitatea de negociere a condițiilor de înființare a societăților, astfel încât să se respecte drepturile și interesele legitime ale acționarilor.  +  Articolul 15 Potrivit prevederilor art. 22 alin. (7) și (8) din Legea nr. 232/2016, prin ordin al ministrului de resort, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, se stabilesc procedura și criteriile pe baza cărora instituția publică implicată selectează persoanele fizice sau juridice române care pot îndeplini calitatea de administrator special.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 16 Măsurile de administrare specială instituite până la data intrării în vigoare a prezentelor norme vor continua să fie aplicate, potrivit legii.  +  Articolul 17(1) Datele comunicate și informațiile privind exercitarea controlului și verificării la operatorii economici înscriși în registru sunt protejate conform legislației privind informațiile clasificate.(2) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 1 la norme ROMÂNIA MINISTERUL DE RESORT AUTORIZAȚIE Nr. ....... În temeiul art. 6 alin. (5) lit. m) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, autorizăm ............................, cu sediul în localitatea ........................., str. ..................... nr. ....., județul/sectorul ..........., nr. de ordine la registrul comerțului ................, cod unic de înregistrare .................................. ┌────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ │Nr. crt.│ Activitatea │ Cod CAEN │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 1 │ │ │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 2 │ │ │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 3 │ │ │ └────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ Data emiterii autorizației: ............................. Ministru, ................................................ Autorizația rămâne în proprietatea ministerului de resort și se returnează la radierea din registru.  +  Anexa nr. 2 la norme OPERATORUL ECONOMIC
  MEMORIU DE PREZENTARE
  Memoriul de prezentare va cuprinde, în principal, următoarele:1. denumirea operatorului economic:– actul de înființare (reorganizare);– conducere;– adresa, inclusiv căsuța poștală;– adresa punctului de lucru;– telefon secretariat;– telefon central;– telefon fix și mobil director;– telefon fix și mobil responsabil întocmire inventar;– telefon fix și mobil șef structură de securitate;– e-mail;– site oficial pe internet;2. ministerul de resort;3. structura acționariatului;4. capitalul social;5. obiectul de activitate. Director general, ...........................
   +  Anexa nr. 2a la norme OPERATOR ECONOMIC CLASIFICAT (după completare) PLANUL GENERAL AL OPERATORULUI ECONOMIC ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Scara: │ │ (se va utiliza maximum formatul A3) │ │ SCHEMA │ │ LEGENDA: │ │ Se nominalizează structurile funcționale și productive. │ │ În cazul în care spațiul existent nu permite nominalizarea tuturor │ │ structurilor, acestea vor fi specificate separat, pe file format A4. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Director general, Director de specialitate, ............................... ...........................  +  Anexa nr. 3 la norme CLASIFICAT (după completare) Ministerul de resort ..................... Operatorul economic ...................... Telefon .................................. Fax ...................................... FIȘA CAPACITĂȚII Capacități de producție pentru apărare┌────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Nr. │Denumire produs, │ Capacitatea de producție │Observații││crt.│grupa de produse,├────┬────────────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────────┤ ││ │lucrări, servicii│U.M.│ Proiectată │ Aprobată │Pusă în funcțiune│ Situația │ ││ │ │ │(unități fizice)│(unități fizice)│(unități fizice) │capacității după│ ││ │ │ │ (mil. lei) │ (mil. lei) │ (mil. lei) │ restructurare │ │├────┼─────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼─────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┤│ │ TOTAL, din care:│ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────┴────┴────────────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────┘ NOTĂ: Valorile din col. 5 vor fi cele din evidența contabilă. Director general, Director de specialitate, ............................... ...........................  +  Anexa nr. 3a la norme OPERATOR ECONOMIC CLASIFICAT (după completare) SITUAȚIA investițiilor realizate pe capacitățile de producție pentru apărare┌────┬───────────┬───────────┬──────────────────┬─────────┬──────────┐│Nr. │ Denumirea │ Obiectul │Sursa de finanțare│ Grad de │Observații││crt.│capacității│investiției│ │utilizare│ │├────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┤│ 1 │ ├───────────┼──────────────────┼─────────┤ ││ │ ├───────────┼──────────────────┼─────────┤ │├────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┤│ 2 │ ├───────────┼──────────────────┼─────────┤ ││ │ ├───────────┼──────────────────┼─────────┤ │├────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┤│ 3 │ ├───────────┼──────────────────┼─────────┤ ││ │ ├───────────┼──────────────────┼─────────┤ │└────┴───────────┴───────────┴──────────────────┴─────────┴──────────┘ Director general, Director de specialitate, ............................ ........................... NOTE:1. Situația se completează cu ocazia inventarierii și cuprinde obiectivele de investiții noi realizate și incluse în inventarul capacităților de producție pentru apărare.2. La rubrica observații se vor menționa inclusiv investițiile nefinalizate aferente capacităților de producție pentru apărare și care nu au fost sistate.  +  Anexa nr. 3b la norme OPERATOR ECONOMIC CLASIFICAT (după completare) SITUAȚIA suprafețelor totale și productive ┌────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────┐ │Nr. │Denumirea capacității│ Suprafața (mp) │ Observații │ │crt.│ (conform fișei ├─────────┬───────────┬───────────┤ │ │ │ capacității) │Suprafață│ Suprafață │Suprafață │ │ │ │ │ teren │desfășurată│desfășurată│ │ │ │ │ │ │productivă │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ ├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ ├────┴─────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ TOTAL │ │ │ │ │ └──────────────────────────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────────┘ NOTĂ: În cazul în care capacitățile nu se pot delimita, se va completa numai rubrica "Total". Director general, Director de specialitate, ............................ ...........................  +  Anexa nr. 3c la norme OPERATOR ECONOMIC SITUAȚIA dotării cu scule, dispozitive, verificatoare (SDV-uri) și aparatură de măsură și control (AMC-uri) specializate din sectorul de producție pentru apărare┌────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────┐│Nr. │ Categorie │Existent buc.│Conservat buc.│Observații││crt.│ │ (tone) │ (tone) │ │├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤│ 1 │ SDV-uri │ │ │ │├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤│ 2 │ AMC-uri │ │ │ │├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤│ │ TOTAL │ │ │ │└────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────┘ NOTĂ: SDV-urile și AMC-urile vor fi corelate cantitativ cu capacitățile de producție pentru apărare nominalizate în anexa nr. 3 la norme. Director general, Director de specialitate, ............................ ...........................  +  Anexa nr. 3d la norme OPERATOR ECONOMIC CLASIFICAT (după completare) SITUAȚIA existentului de documentații aferente producției pentru apărare┌────┬────────────┬───────────┬───────────────────────┬──────────┬───────┬────┬──────────┐│Nr. │ Denumire │Simbol/faza│ Felul documentației: │ Anul │Regimul│ Nr.│Observații││crt.│documentație│ │original (O), copie (C)│elaborării│juridic│file│ │├────┼────────────┼───────────┼───────────────────────┼──────────┼───────┼────┼──────────┤├────┼────────────┼───────────┼───────────────────────┼──────────┼───────┼────┼──────────┤├────┴────────────┴───────────┴───────────────────────┴──────────┴───────┴────┴──────────┤│ TOTAL │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ NOTĂ: Situația se completează pe următoarele capitole: - studii; - documentații de produs; - documentații tehnologice; - documentații de licență. Director general, Director de specialitate, ............................... ...........................  +  Anexa nr. 4 la norme ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ PAGINA DE GARDĂ │ │ Inventarul capacităților de producție/servicii pentru apărare pe │ │ anul ............ de la societatea ................................ │ │ │ │ Aprobat │ │ (denumirea autorității de specialitate) │ │ Președinte │ │ │ │ Avizat │ │ (denumirea ministerului de resort) │ │ Secretar de stat │ │ │ │ Întocmit │ │ (denumirea operatorului economic) │ │ Director general │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Cuprins │ ├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤ │Nr. │ Denumirea capitolului │Pag.│ │crt.│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │ 1 │Pagina de gardă │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │ 2 │Notă de fundamentare │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │ 3 │Anexa nr. 2 la norme - Memoriul de prezentare │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │ 4 │Anexa nr. 2a la norme - Planul general al operatorului economic │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │ 5 │Anexa nr. 3 la norme - Fișa capacitații de producție pentru │ │ │ │apărare │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │ 6 │Anexa nr. 3a la norme - Situația investițiilor realizate pe │ │ │ │capacitățile de producție pentru apărare │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │ 7 │Anexa nr. 3b la norme - Situația suprafețelor totale și productive│ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │ 8 │Anexa nr. 3c la norme - Situația dotării cu scule, dispozitive, │ │ │ │verificatoare (S.D.V.-uri) și aparatură de măsură și control │ │ │ │(A.M.C.-uri) specializate din sectorul de producție pentru apărare│ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │ 9 │Anexa nr. 3d la norme - Situația existentului de documentații │ │ │ │aferente producției pentru apărare │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │ 10 │Listele de inventariere │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │ 11 │Decizia privind numirea comisiei de inventariere │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │ 12 │Declarațiile gestionarilor │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │ 13 │Procesul-verbal de inventariere │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┘  +  Anexa nr. 5 la norme (Secret după completare) APROB, Ministerul de resort Secretarul de stat coordonator AVIZAT Autoritatea de specialitate
  PLANUL DE CONSERVARE
  - structura-cadru -
  1. Date de identificare:– denumirea operatorului economic;– sediul, numărul de telefon, fax, cod fiscal;– profilul de activitate.2. Planul general al operatorului economic, pe care se marchează:– amplasarea clădirilor, instalațiilor tehnologice, depozitele de incintă, depozitele din afara unității, propuse pentru conservare;– căile de acces din incinta unității și cele adiacente acesteia;– rețelele și racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic și gaze;– rețele de canalizare;– stațiile pirotehnice și spațiile de siguranță aferente acestora;– poligoane de tragere sau încercare, căi de acces la acestea;– vecinătățile.3. Organizarea și desfășurarea conservării capacităților de producție:– justificarea conservării capacităților de producție;– pregătirea pentru intrarea în conservare a capacităților de producție;– menținerea și urmărirea comportării în timp a capacităților de producție conservate;– particularități tehnice de conservare:– localizarea mijloacelor fixe propuse pentru conservare (utilaje, construcții, plan general, instalații tehnologice etc.);– stabilirea duratei de conservare;– principalele activități pentru conservarea mijloacelor fixe (se întocmește fișa de conservare pentru fiecare mijloc fix care urmează a fi conservat; fișa va conține activitățile care se vor executa, timpii de execuție, denumirea materialelor folosite pentru conservare);– fișa de conservare - se aprobă de managerul operatorului economic.4. Categoria de personal folosită pentru conservare:– personal instruit în acest scop.5. Surse de finanțare pentru achiziționarea materialelor necesare conservării și cheltuielile de manoperă, după caz:– surse proprii;– bugetul de stat, prin ministerul de resort.6. Planul construcțiilor, instalațiilor tehnologice, mijloacelor de producție, elementelor de plan general, precum și al investițiilor/construcțiilor nefinalizate trebuie să conțină date privind:– destinația;– suprafața construcției, din care cea conservată;– mijloacele fixe care se vor conserva (denumire, an de fabricație, produsele pentru care sunt destinate, numărul utilajelor de același tip, cine execută, controlează și răspunde de operațiunile de conservare, cine răspunde în perioada de conservare, periodicitatea controlului mijloacelor fixe conservate);– căile interioare de acces, de evacuare și de intervenție;– instalațiile, sistemele, dispozitivele și aparatele de prevenire și stingere a incendiilor cu care este echipată construcția;– modalități de intervenție în caz de incendiu sau calamități naturale. Director general, Director de specialitate,............................... ........................... NOTE:1. La planul de conservare se anexează fișele de conservare, care se aprobă de conducătorul operatorului economic.2. Fișele de conservare se întocmesc pentru fiecare mijloc de producție propus pentru conservare, precum și pentru sumele propuse pentru finanțare în anul respectiv.
   +  Anexa nr. 6 la norme (Secret după completare) APROB, Ministerul de resort Secretarul de stat coordonator AVIZAT Autoritatea de specialitate
  PLANUL DE SECURIZARE
  - structura-cadru -
  1. Date de identificare:– denumirea operatorului economic;– sediul, numărul de telefon, fax, cod fiscal;– profilul de activitate.2. Planul general al operatorului economic, pe care se marchează:– amplasarea clădirilor, instalațiilor tehnologice, depozitele de incintă, depozitele din afara unității, propuse pentru securizare;– căile de acces din incinta unității și cele adiacente acesteia;– rețelele și racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic și gaze;– rețele de canalizare;– stațiile pirotehnice și spațiile de siguranță aferente acestora;– poligoane de tragere sau încercare, căi de acces la acestea;– vecinătățile.3. Organizarea și desfășurarea securizării capacităților de producție:– justificarea securizării capacităților de producție;– particularități tehnice de securizare:– întocmirea planului de pază și stabilirea condițiilor de securitate, după caz;– executarea de lucrări de reabilitare a clădirilor, în scopul asigurării unui climat tehnologic conform normelor în vigoare, inclusiv reabilitarea rețelelor de energie electrică, gaze, apă, canalizare și stării de epurare;– asigurarea condițiilor de climat tehnologic impus de normativele de profil;– localizarea mijloacelor fixe propuse pentru securizare (utilaje, construcții, plan general, instalații tehnologice etc.);– stabilirea duratei de securizare;– principalele activități pentru securizarea capacităților de producție.4. Categoria de personal folosită pentru securizare:– personal instruit în acest scop.5. Surse de finanțare pentru achiziționarea materialelor necesare securizării și cheltuielile de manoperă, după caz:– surse proprii;– bugetul de stat, prin ministerul de resort.6. Planul construcțiilor, instalațiilor tehnologice, mijloacelor de producție, elementelor de plan general, precum și al investițiilor/construcțiilor nefinalizate trebuie să conțină date privind:– destinația;– suprafața construcției, din care cea securizată;– mijloacele fixe care se vor securiza;– căile interioare de acces, de evacuare și de intervenție;– instalațiile, sistemele, dispozitivele și aparatele de prevenire și stingere a incendiilor cu care este echipată construcția;– modalități de intervenție în caz de incendiu sau calamitați naturale. Director general, Director de specialitate,............................... ........................... NOTE:1. La planul de securizare se anexează fișele de securizare, care se aprobă de conducătorul operatorului economic.2. Fișele de securizare se întocmesc pentru fiecare mijloc de producție propus pentru securizare, precum și pentru sumele propuse pentru finanțare în anul respectiv.
  -----------